Хабаршы вестник кӛркемӛнерден білім беру


КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ ҚАБЫЛДАУДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ТУРАЛЫжүктеу 1.12 Mb.
Pdf просмотр
бет3/10
Дата19.04.2017
өлшемі1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ ҚАБЫЛДАУДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ТУРАЛЫ 

 

Т.М.Қожағұлов -  п.ғ.к., профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ, 

 живопись кафедрасының меңгерушісі 

 

Қабылдаудың  психологиялық  процесі  әдіснамалық  позиция  және әртүрлі кӛзқарас тұрғысынан ғалымдар тарапынан тиянақты зерттеліп келеді. 

Ғалымдардың  біразы  қабылдау  процесі  мен  визуалді  ойлаудың 

бӛлінбейтіндігін  алға  тартса,  перцептивтік  іс-қимылда  творчестволық 

процесс байқалады (О. Арнхейм, В. Зинченко, Ю. Вергилес және басқалары). 

Басқа зерттеулерді  вербальдық қоюдың әртүрлі деңгейдегі қарым–қатынасы 

айқындалып,  белгілі  болған  тапсырманың  соңғы  мақсатына  кӛру  арқылы 

ізденуді  бұру.  (О.Тихомиров  және  басқалары).  Қабылдаудың  әртүрлі 

проблемаларын  тек  қана  психологтар  ғана  емес,  сонымен  қатар  суретші–

педагогтар  да  зерттеп  келеді,  атап  айтқанда  қабылдау  процесін  жекелей 

алғанда, олар ӛзінің творчестволық тәжірибесіне сүйене отырып түсіндіреді. 

Осыдан  айқындайтынымыз,  композициялық  қабылдауды  екі  деңгейде 

қарастыруға болатын сияқты:  

1.  Идеалды,  қабылдаушыға  қабылдау  объектісін  белгілі  бір  бейнелеу 

техникасында жүзеге асыру қажет етілмейді. 

2.  Материалдық,  яғни  суретшіге  қабылданған  затты  белгілі  бір 

графикалық  материал  мүмкіндіктерін  пайдалана  отырып  ӛзіндік  бейнелеу 

тәжірибесімен  ұштастыру,  қортындысында  идеалды  образ  материалдық 

жинақталу  болып  қалыптасады  да,  ол  басқалармен  қабылдануы  немесе 

бағалануы мүмкін.   

Жас  суретші  мен  шебер  қабылдауының  арасындағы  қашықтық  кӛзге 

бірден  кӛрінуі  түсінікті  жағдай,  ӛйткені  шебердің  қабылдау  біліктілігінің  

тереңдігі  мен  деңгейі  және  бейнелеу  материалдарымен  шебер  жұмыс  істей 

алуы.  Жас  суретшілердің  қабылдау  процесін  белсендіру  үшін,  бастапқы 

оқыту  кезеңінде  натюрморт,  портрет,  пейзаж  және  т.б.  бейнелеуде 

қарапайым 

тапсырмалардан 

композициялық–образды 

тапсырмаларды 

шешуге  дейінгі  кезеңнің  композициялық  қабылдауды  қалыптастырудың 


 

19 


динамикалық  тиімді  әдістемесін  жасақтау  қажет.  Сурет  пен  живописте 

оқытудың  дәстүрлі  процесі  қарапайым  формадағы  заттарды  бейнелеуден 

басталады  (куб,  призма,  пирамида,  цилиндр,  шар  және  т.б.)  міне,  осы 

заттардан,  яғни  барлық  геометриялық  белгілер  кӛз  алдымызда,  пропорция 

мен  реңдік  қатынастарының  қабылдау  шындығын  бағалаудың  негізгі 

параметрлері  айқын  да  анық  қаралады.  Сурет  салудың  ең  қиын  объектісі  – 

адам, схемалы түрде қабылдануы мүмкін, бірақ айқын байқалмайтын кӛлемді 

формалардың  әртүрлі  конфигурациялық  кешені  ретінде,  анық  қойылған 

қойылымда,  біз  одан  білетін  геометриялық  заттардың  дәл  келетін 

аналогтарын  табуға  болады.  Кӛптеген  белгілі  суретшілердің  әдістемелік 

нұсқаулықтарында  осындай  бейнелеуге  байланысты  мәселе  жан-жақты 

тұжырымдалған  (А.Дюрер,  А.  Ашбе,  Д.  Кардовский  және  басқалары). 

Мысалы,  Д.  Кардовский  ӛзінің  педагогикалық  тәжірибесінде  қиын 

объектілер салуда форманы «обрубовка» принципімен дамытты, оның негізі 

мынаған  саяды,  яғни:  бас–шар  образды  немесе  жұмыртқа  тәріздес  фигура; 

иықтағы  қол  –  цилиндр,  мұрын  –  призма,  тӛрт  басты  жазықтықпен 

шектелген.  Бұлардың  бәрі  үлкен  формалар.  Мұндай  үлкен  формалар 

анықталғанда,  олардың  құрылымын  тексеру  керек,  характерін,  ӛлшемін, 

құрылысын  және  содан  соң  негізгі  деп  тапқан  басты  дүниелерді  кіргізу 

қажет.  Мысалы,  мұрын  характері  бітпейтін  санда,  ал  негізгі  форма  біреу. 

Мұрынды  салу  барысында  призманы  салмауымыз  керек,  мұрынды  тұрғызу 

үлкен форма ретінде призманы басшылыққа алуымыз шарт. Белгілі суретші 

және  педагог  А.Ашбе  бәрінен  бұрын,  қарапайым  формадағы  заттарды  жан-

жақты оқу, осыдан кейін адамды салуға кӛшу қажет деп тапты.  

Ол  мынандай  тұрғыдан  келді,  оқыту  процесінде  суретші  бейнеленуші 

форманы  алдын–ала  жан-жақты  оқып  үйренуі  және  оның  құрылымын 

түсінуі, оның құрылысын талдауда, форма қандай да қиын болғанымен, оның 

үстінен жеке бӛліктердің байланыстылығын қарапайым формадағы заттарды 

кӛруге болатындығын байқамауы мүмкін емес, мысалы, шар, куб, цилиндрді 

алайық,  егер  суретші  шар  мен  цилиндрді  бейнелеудің  принципімен  таныс 

болса, онда ол қандай зат болса да салудың барлық мүмкіндіктерін қамтиды. 

Ерекше тоқталатын жағдай, бұл суретшілердің әдістемелік ұсыныстары қиын 

кӛлемді формаларды қабылдау процесін біршама жеңілдетеді, суретші қиын 

объектідегі  қатар  белгілерді  айқындайды,  белгілі  геометриялық  құрылымға 

кіріккен  формалардың  қатынасы,  қарапайым  заттарды  бейнелеу  принципін 

жаңа  жағдайда  пайдалану  мүмкіндігі  туады.  Белгілі  болғандай,  барлық 

композиция құру процесінің барлық этапында заттарды эстетикалық бағалау 

кездесіп  отырады,  алғашқысында  «ұнайды»  немесе  «ұнамайды»  принципі 

арқылы  туындайды.  Композицияның  параметрлерін  анықтау  барысында 

бейнеленушіні  эстетикалық  бағалау,  белгілі  бір  қалыптасу  және  суреттің 

айқындылығын  табу,  студенттің  практикалық  іс-әрекетінде  айқын  кӛрініс 

табады. Ойдың болуы бейнеленушідегі эстетиканың алғашқы негізгі факторы 

болып,  композициядағы  белгілі  бір  форма  мен  мазмұнын  бағалау 

дәрежесіндегі  сәйкестігінің  мәнді  критериі  болып  табылады.  Эстетикалық  

20 


сананың  ойда  болуы  былай  беріледі,  яғни,  болашақ  композиция  туралы 

жалпы  түсінігін  қалыптастыру,  ой  бейнеленуші  заттың  эмоционалдық 

бағалауын  қамтиды  және  кӛркемдік  материал  мен  техникасында  оны 

қолданудың жалпылама түсінігін ұсынады. 

Сӛзсіз, ойды тиянақты материалда практикалық  іске асыру процесінде 

алғашқы образды тұрақты толықтыру болып отырады, қорытындысында оны 

іске  асыруда  композициялық  және  пластикалық  салу  біршама  ӛзгереді. 

Эстетикалық  фонның  қабылдауда  болуы  суретшілерді  әрқашанда  бейнелеу 

тапсырмаларын  шешуде  формалды  шешумен  шектелмеуін  міндеттейді,  ал 

оны іске асыруда айқындаушы құралды мақсатты түрде іздену талап етіледі. 

Әрине,  ой  тереңдігінің  кӛрінуі  бәрінен  бұрын,  қорытындысында 

мақсатты  бақылау  және  қабылданған  заттарды  суретшінің  ой  –  елегінен 

ӛткізуі,  ӛмірлік  кӛріністі,  жеке  фактілерді  талдау  мен  жалпыламалау  қажет 

етіледі. 

Сондықтан  сурет  және  живопись  сабақтарында  неғұрлым  сәйкес 

тапсырмаларды, қолдан келетін композициялық тақырыптарды шешуге кеңес 

беру.  Анықталғанындай  тақырыпты  бейнелеуге  әрекет  ету  салушының  іс-

әрекетінің екі түрін анықтайды:  

1) бәрінен бұрын, іс-әрекет жағдайды біріктіруге және ойды шешу мен 

қалыптастыруға  бағытталған  заттың  сүйеніш  нүктесі  анықталады,  оның 

кӛмегімен іс-әрекеттің тиянақты қайта біріктіру іске асырылады, ал бейнелеу 

іс-әрекеті ойдың мазмұны және сәйкестігімен қарастырылады. Сондықтан ой 

белгілі  бір  тапсырманы  ең  ақырына  дейін  шешуде  негізгі  реттеуіш  деп 

санауға болады;  

2)  суретте  ойды  іске  асыруда,  яғни  іс-қимылды  бекітуде  және  бӛлуде, 

ойды  іске  асырудың  реттеуіш  функциясын  эмоционалды  белсенділік 

орындайды.  Алғашқы  ойдың  кез-келгеннің  ӛзгеруі  эмоционалдық  ӛзгеріс 

туғызады. 

Ойды  қалыптастыру  процесін  талдау,  ол  эмоционалды  реакциямен 

байланысты, яғни басқа мағыналы біріктірулерді бӛліп кӛрсетеді және назар 

аудартады,  осы  арқылы,  оларды  белгілі  бір  уақытта  негізі  етеді.  Осыған 

байланысты ойды қалыптастыруды қанағаттанарлық ететін амалдарын іздеу 

іс-әрекетін жасау. 

Композициялық  іс-әрекет  ойдан  бӛлек  және  басқа  факторлармен  де 

басқарылады,  мысалы,  арнайы  біліктілік  және  сурет  салу  дағдысымен,  яғни 

ой  мен  бейнелеушінің  аяқты  мақсаты  арасындағы  ойдың  аралық  мақсат 

ретінде әрекетке түседі. 

Аралық  мақсатқа  жету,  бәрінен  бұрын  іздену  әрекеті,  айқын 

композициялық  құрылымға  ойды  іске  асыру  қайта  біріктіру  іс-әрекетіне 

бағытталған,  сондықтан,  композициялық  қабылдауда  ойды  қалыптастыру 

контексі ретінде қарау қажет. 

 

  

 

21 


Резюме 

Данная  статья  рассматривает  основные  законы  композиции, 

способствующие  развитию  творческих  способностей  у  студентов.  Автор 

выделяет ряд педагогических условий, которые формируют эти способности 

с помощью законов композиции.  

 

Summary   Given  article  considers  the  organic  laws  of  a  composition  promoting 

development of creative abilities at students. The author allocates a number of the 

pedagogical conditions promoting formation of these abilities through studying of 

laws of a composition.                                                                           

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИИ ПО ЧЕРЧЕНИЮ 

 

Г.В.Лапп - 

к.п.н., доцент кафедры «МПСД ИЗО, музыки и хореографии» 

 КазНПУ имени Абая 

 

ХХI век – век ежеминутного обновления информации в мире – ставит 

перед  человечеством  непростые  задачи  восприятия,  упорядочивания, 

интерпретации и применение информации. С изменением в технологическом 

облике  цивилизации  современному  человеку  на  протяжении  своей  жизни 

необходимо будет быстро ориентироваться в стремительно растущем потоке 

информации, осмыслить ее, находить нужное и применять на практике. А это 

требует развития определенных навыков: умения самостоятельно, творчески 

мыслить и    производить новую  для  себя  информацию,  вид  деятельности на 

основе  имеющихся  на  данный  момент.  Образование,  рассчитанное  на 

перспективу, должно удовлетворить этими потребностями личность. 

На  современном  этапе  развития  высшего  образования  происходит 

переосмысление  роли  ценности  приобретаемых  студентами  знаний, 

поскольку  современному  обществу  необходим  творческий  специалист, 

способный самостоятельно ориентироваться в стремительном потоке научно-

технической  информации,  умеющий  критически  мыслить,  вырабатывать  и 

защищать свою точку зрения. 

 В связи с этим становится актуальной проблема развития у студентов 

творческого  мышления,  для  чего  необходимо  обратить  внимание  на   

формирование способностей к самостоятельным действиям, к творчеству. 

В  стандартных  образовательных  программах  никогда  не  уделялось 

заслуженного  внимания  творчеству.  Более  трех  десятилетий  назад 

Ловенфельд (Lovenfeld, 1962) назвал творчество (креативность) «падчерицей 

образования»,  и  такое  положение  дел  сохранилось  до  наших  дней.  В 

традиционных  школьных  программах  почти  не  отводится  места  для 


 

22 


повышения  творческого  потенциала  обучающихся.  Чтобы  заполнить  этот 

пробел, было разработано множество программ по развитию способностей к 

творчеству.  Но  можно  сказать,  что  в  настоящее  время  процесс  становления 

творческого  мышления  изучен  не  полностью.  Не  известно  в  полной  мере 

условия  его  полноценного  формирования  в  школьном  возрасте.  В  связи  с 

чем,    возрастает  значимость  формирования  творческого  мышления  в 

процессе  подготовки  будущих  учителей  изобразительного  искусства  и 

черчения.   

Современная  действительность  выдвигает  особые  требования,  как  к 

содержанию образования, так и к формам, способам, методам обучения. 

«Уровень  графической  подготовки  человека  ныне  определяется, 

главным  образом,  не  степенью  овладения  им  техникой  выполнения 

графических  изображений,  а  в  большей  мере,  насколько  он  готов  к 

мыслительным  преобразованиям  моделей,  насколько  подвижно  его 

мышление» /1, 15/. 

Любая  работа  над  чертежом  начинается  с  мышления.    «Мозг  есть  не 

только  орган,  сохраняющий  и  воспроизводящий  наш  прежний  опыт,  он  и 

есть  также  орган  комбинирующий,  творчески  перерабатывающий  и 

создающий  из  элементов  этого  прежнего  опыта  новые  положения  и  новое 

поведение» /2, 90/. 

Творческая  деятельность  и  развитие  творческого  мышления  должны 

занять  одно  из  центральных  мест  в  системе  формирования  личности 

будущего  педагога,  в  этой  связи,  задача  формирования  способности  к 

творческому  преобразованию  является  одной  из  основных  в  процессе 

обучения студентов художественных факультетов педвузов. 

Таким  образом,  в  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  к 

выпускнику  специальности  «Изобразительное  искусство  и  черчение»,  в 

основе  интегрированного  обучения  должны  преследоваться  цели,  которые 

предполагают  формирование  предметных  знаний,  практических  умений  и 

навыков, ориентированных на творчество. 

В  творческой,  преобразующей  деятельности  человека  графические 

изображения  выполняют  две  взаимосвязанные  функции:  во-первых,  служит 

своеобразным  орудием,  инструментом  мышления,  познания;  во-вторых, 

являются  средством  фиксации  и  передачи  мысли.  Поэтому  в  учебной 

творческой графической деятельности, связанной с формированием навыков 

графического конструирования необходимо умение осуществлять мысленное 

преобразование и выполнять чертежи по рисунку. 

Наиболее  успешно  развитие  творческого  мышления  человека 

происходит  во  время  выполнения  им  специально  организованной 

деятельности  под  непосредственным  руководством  педагога,  то  есть  в 

процессе  обучения.  Как  показало  исследование  психолого-педагогических 

аспектов  проблемы,  успешность  развитие  творческих  способностей 

студентов  во  многом  определяется  умением  педагога  организовать  его 

деятельность с опорой на уже сформированные знания, умения, способности.  

23 


Большое  значение  при  этом  приобретает  педагогически  продуманная 

система учебных заданий, которая должна привести  в соответствие учебные 

цели,  задачи,  содержание  усваиваемого  материала  и  степень  сложности 

выполняемого студентами чертежа.   

В формировании готовности педагога специальности «изобразительное 

искусство  и  черчение»  к  профессиональной  деятельности  на  занятиях  по 

черчению    при  изучении  тем:  «Сопряжение»  и  «Лекальные  кривые» 

актуально  использовать  специально  разработанные  нами  семестровые 

творческие    графические  задания  для    выполнения  чертежей  по  рисунку  с 

предварительным мыслительным преобразованием  и использованием видов 

сопряжения  и  лекальных  кривых.    Выполнение  таких  семестровых  заданий 

активизирует  мышление,  которое  требуют  способности  мозга  быстро 

переходить от одного геометрического построения к другому. Вариативность 

графического 

мышления 

проявляется 

в 

способности студента 

воспроизводить  разнообразные  чертежи,  развивая  тем  самым  творческого 

мышления.  

Семестровые 

творческие 

задания 


преследовались 

следующих 

принципов и требований:  

1.  


Семестровые  задания  должны  привить  студентам  умение 

мысленно преобразовать рисунок в чертеж. 

2.    Выполнение  таких  творческих  заданий  должно  способствовать 

формированию  пространственного  воображения,  развитию  логического  и 

творческого мышления. 

3.      Задания  следует  вводить  в  учебный  процесс  с  учетом 

индивидуальных особенностей студентов. 

4. 


Объем  требуемых  знаний  при  выполнении  заданий  не  должен 

превышать содержания тем «Сопряжения» и «Лекальные кривые». 

Таким  образом,  выполнение  данных  семестровых  творческих 

графических заданий позволяют: 

а) 

более  полно  и  глубоко  раскрыть  студентам  назначение графического  изображения  как  орудия  мышления  метода  познания  и 

творческой  деятельности  человека,  а  не  только  как  средство  фиксации  и 

передачи информации о предмете; 

б) 


создать  условия  для  формирования  у  студентов  более  глубоких  

навыков графического выполнения сопряжения и лекальных кривых; 

в) 

осуществить межпредметную связь черчения с рисунком; г) 

создать  условия  для  развития  подвижности  пространственных 

представлений у студентов; 

д) 


интенсифицировать  учебный  процесс,  усилить  мыслительную, 

познавательную  активность  студентов  и  повысить  интерес  к  учебному 

предмету. 

Семестровые творческие задания посвящены проработке, закреплению 

знаний  студентов  по  вопросам  сопряжения  линий на  чертежах и  лекальных 

кривых, а также практическому использованию этих знаний при выполнении  

24 


ими  преобразования  рисунка  в  чертеж,  развивая  тем  самым  творческое  

мышление.  

В  вариантах  заданий  представлены  контуры  рисунков,  очертания 

которых  состоят  из  дуг  и  прямых,  плавно  переходящих  друг  в  друга. 

Последовательность вычерчивания любого контура,  в основном, зависит от 

его формы, поэтому необходимо подробно проанализировать форму, а также 

решить, какие геометрические построения необходимо будет выполнить при 

вычерчивании.  В  начале  на  чертеже  проводят  его  симметрии  и  центровые 

линии,  затем  строят    прямолинейные  очертания,  которые  не  связаны  с 

сопряжением.  И    далее  выполняются  округление  углов    и  проводят  дуги, 

центры, положения которых известны, затем строят участки сопряжения дуг 

с другими дугами и в заключении наносят обводку. 

Предлагаемые  нами  семестровые  творческие  задания  по  черчению 

вызывают особый интерес, основательное выполнение работы, что говорит о 

серьезном  научном  подходе,  выявляют  индивидуальный,  творческий 

характер и успешно развивают творческого мышления студентов.   

Таким образом, решая прямую задачу обучения черчению,  творческие 

задания  несут  широкую  возможность  в  плане  развития  логического  и 

творческого мышлении будущих педагогов специальности «изобразительное 

искусство и черчение». 

 

1.        Ботвинников  А.Д.,  Ломов  Б.Ф.  Научные  основы  формирования 

графических  знаний,  умений  и  навыков  школьников.  –  М.:    Просвещение, 

1979.- С.150. 

2. 

Выготский  Л.С.  Воображение  и  творчество  в  детском 

возрасте.- М.: Просвещение, 1991. – 190. 

 

Түйін 


Шығармашылық  іс-әрекеттер  мен  шығармашлық  кӛркем  ойлау 

қабілеттерді 

дамытуда 

болашақ 


суретші-педагогтардың 

 

кӛркем шығармашылық ой қабілеттерін қалыптастыру жүйесінде –  бүгінгі күнде ең 

басты  орында  тұр.  Сондықтан  да,  шығармашылық  тұрғыда  сызу  пәнін 

барынша  түрлендіре  отырып,  педагогикалық  ЖОО-ның  кӛркем  сурет 

факультеті  студенттерінің    сызу  пәніне  деген  қызығушылықтары  мен 

шығармашылық  қабілеттерін  қалыптастыру  мәселесі  -  қазіргі  кездерде  ең 

кӛкейкесті проблема болып табылады. 

 

Summary 


Creative activity and development of creative abilities should occupy one of 

the  central  places  in  system  of  formation  of  the  person  of  the  future  teacher, 

thereupon formation of ability to creative transformation is one of the main ones in 

the course of students training of art faculties of pedagogical high schools. 

 

 


 

25 


Чертеж 1. Сопряжение 

 


 

26 


 

Чертеж 2. Лекальные кривые 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

27 


ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА 

 

С.К.Жаманкараев - 

заведующий кафедрой академического рисунка ХГФ КазНПУ им. Абая, 

профессор 

 

Кафедра академического рисунка организовалось как самостоятельное 

учебно-методическое  и  научное  подразделение  факультета  в  1995  году.  За      

много  лет  работы  коллектива  кафедры  в  общих  чертах  определились 

практическая  основа  и  методические  положения  преподавателя  рисунка  на 

факультете.  В  составе  кафедры  были  и  работают  опытные,  авторитетные, 

высококвалифицированные, а также более молодые, умелые и знающие свое 

дело  педагоги.  Методические  положения  преподавания  рисунка  на  кафедре 

осуществлялось  в  соответствии  с  общеизвестными  принципами  советской 

реалистической художественной школы.  

Таким  образом,  методические  основы  преподавания    академического  

рисунка,  апробированные  в  течение  многих  лет  существования  факультета, 

были  использованы,  а  затем  получили  свое  дальнейшее  развитие  в 

деятельности  кафедры  академического  рисунка.  Кафедру  в  свое  время 

возглавлял известный скульптор, профессор Журавлев Н.С.  

Главным видом учебной работы по академическому рисунку являлись 

длительные  академические  задания,  при  выполнении  которых  важное 

значение  придавалось  правдивой,  по  возможности  точной  передаче  натуры, 

основательной проработке деталей и светотени, с последующим обобщением 

изображения. Внимательное штудирование натуры, тенденция к выполнению 

законченных 

детализированных 

рисунков 

свидетельствовали 

о 

приверженности  руководства  факультета  и  кафедры  к  традиционной академической системе обучения рисунку.  

Стремление  поднять  качество  художественной  подготовки  студентов 

не  всегда  вызывало  понимание  и  тем  более  одобрение  со  стороны 

руководителей  и  преподавателей  других  кафедр  (например,  кафедра 

методики преподавания изображения и черчения). Некоторые преподаватели 

этой  кафедры  считали  не  обязательной  широкую  и  основательную 

подготовку будущих учителей по рисунку, предлагали изменить содержание 

программы  по  рисунку  таким  образом,  что  в  ней  преобладали  задания  по 

рисованию  натюрмортов,  гипсовых  орнаментов,  отдельных  предметов  и 

заметно  сократились  бы  задания  по  рисованию  обнаженной  фигуры 

человека.    Но  руководство  факультета  и  кафедры  рисунка,  живописи 

считали,  что  подобная  ориентация  учебных  программ  по  дисциплинам 

изобразительного  искусства  принесет  вред  делу  профессиональной 

подготовки  художников-педагогов  и  отстояли  линию  на  осуществления 

широкой всесторонней художественной подготовки студентов.  


 

28 


В 1996 годы на кафедре академического рисунка сложился  хороший и 

подготовленный в профессиональном отношении коллектив преподавателей. 

Кафедра располагает довольно хорошим учебным реквизитом, что позволяет 

ставить  интересные  и  содержательные  учебные  постановки  по 

академическому  рисунку.  Была  наложена  работа  методического  фонда. 

Обеспечено  хранение  и  систематизация  отобранных  в  фонд  студенческих 

работ. 

Это 


облегчало 

и 

улучшало методическую 

деятельность 

преподавателей, способствовало повышению качества учебного процесса.  

Самым существенным подспорьем  в подготовке будущих учителей по 

рисунку  явилась    внедренная  в  учебные  планы    система  самостоятельной 

работы студентов в мастерских под руководством преподавателей. Этот вид   

занятий,  дополняя  сеансы  академического  рисования,  дает  студентам 

возможность  осуществлять  поиски  средств  выражения  своих  замыслов, 

стремлений, путей решения учебных и творческих задачах, помогает освоить 

технические  приемы  выполнения  рисунков  разными  материалами.  Часто 

часы  самостоятельной  подготовки  в  мастерских  студенты  используют  для 

более  основательного  завершения  академических  заданий,  для  выполнения 

набросков, дополнительных рисунков. 

Почти  со  дня  основания  факультета  на  кафедре  академического 

рисунка  преподает  скульптуру  и  курс  пластической    анатомии  профессор 

член  СХ  СССР    Н.С.  Журавлев,  а  также  старший  преподаватель 

С.Д.Даукенов.  

Программа  по  этой  дисциплине  на  факультете  невелика.  Студентам 

даются  основные    сведения  о  методах  работы  над  скульптурными 

изображениями.  Благодаря  этому  студенты,  имеющие  способности  к 

данному  виду  изобразительной  деятельности,  достигают  неплохих 

результатов.  Некоторые  из  них,  продолжая  специализироваться  по 

скульптуре,  успешно  выполняют  дипломные  работы.  Значительного 

внимания  преподавателей кафедры академического рисунка, как впрочем и 

других  кафедр,  требует  работа  со  студентами  дипломниками.    40  летний 

опыт  выполнения  и  защиты  дипломных  работ  убедительно  подтвердил 

эффективность  и  важность  этого  завершающего  этапа  обучения  студентов. 

Выполнение  дипломного  задания,  включающего  многогранный  творческий 

процесс  создания  предварительных  и  основных  эскизов  будущих 

графических  листов,  изготовление  самих  оригиналов,  сбор  и  обработка 

подготовительных  материалов  к  ним  является  хорошей  школой 

формирования,    шлифовки  художественного  и  методического  мастерства 

выпускников  факультета.  Студентам  представлен  довольно  широкий  выбор 

содержания тематики дипломных заданий, материалов и техник выполнения 

графических  листов.  Если  в  первые  2-3  года  после  введения  дипломных 

работ  на  факультете  преобладали  работы  по  живописи,  а  дипломников-

графиков  были  считанные  единицы,  то  с  начало  1995  года  студентов, 

желающих выполнять дипломные работы по кафедре рисунка стало намного 

больше.  


 

29 


В первые годы существования кафедры как самостоятельной единицы 

усилия  ее  коллектива  были  сосредоточены  на решении  практических  задач, 

связанных  с  подготовкой  студентов  по  рисунку.  Здесь  были  достигнуты      

определенные  успехи.  Но  еще  мало  сделано  в  области  теоретической 

разработки методов преподавания рисунка.  

Со  временем  повысились  требования  к  выполнению  практических 

заданий  по  академическому  рисованию.  Например,  работы  студентов  над 

набросками, рисованием по памяти и по представлению в профессиональной 

подготовке,  рекомендации  по  проведению  упражнений  по  педагогическому 

рисованию  в  процессе  изучения  курса  академического  рисунка  намечали 

конкретные  пути  проявления  педагогической  направленности  деятельности 

кафедры.  Преподавателями  стали  проводиться  регулярные  занятия  по 

выполнению набросков в сочетании с пробным педагогическим рисунком на 

классной  доске и больших листах бумаги. Было так же принято решение об 

обязательном  представлении  набросков  на  зачет,  экзамены  (просмотры)  и 

особенно на защиту дипломных работ как их важной составной части.  

На  кафедре  академического  рисунка  стало  традицией  участвовать  со 

своими творческими работами в ежегодных студенческих выставках или по 

знаменательным  датам.  Это  городские,  внутри  вузовские,   республиканские 

выставки художников-педагогов. При этом происходит творческое общение, 

сотрудничество  с  учителями  школ,  преподавателями  детских  изостудий 

столицы. Ряд преподаватели кафедры успешно часто участвуют в различных 

художественных выставках, проводимых по линии Союза Художников РК. В 

течение  многих  лет  представители  руководства  факультета  в  том  числе 

члены кафедры академического рисунка принимали участие в работе ученых 

комиссий,  научно-методических  советов  по  художественно-графическим 

факультетам  республики.  Это  давало  возможность  быть  в  курсе  дел, 

связанных  с  преподаванием  дисциплин  изобразительного  искусства  во 

многих художественно-педагогических учебных заведениях страны.  

Следует  упомянуть  о  таком  ответственном  участке  научно-

методической  и  практической  деятельности  кафедры  как  участие  в 

проведении  республиканских  конференций  и  семинаров  преподавателей 

ХГФ.  На  факультете,  в  том  числе  на  кафедре  академического  рисунка 

функционирует  курсы  повышения  квалификации  преподавателей  ХГФ  по 

регионам нашей страны.  Большинство слушателей этих курсов приезжает из 

пединститутов,  колледжей,  из  разных  городов  страны.  За  определенный 

промежуток  времени  руководителям  курсов  приходилось  выполнять 

значительный объем учебной работы по индивидуальному плану слушателя в 

интересах  совершенствования  профессиональных  знаний  и  умений 

слушателей,  расширению  их  кругозора  и  эрудиции.  Особенно  при 

выполнении заданий по совершению практических навыков по рисунку. Так 

же на факультете под руководством преподавателей кафедры академического 

рисунка функционирует подготовительное отделение.  

 жүктеу 1.12 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет