Хабаршы вестник «Көркемөнерден білім беру»жүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет7/13
Дата15.03.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

 
2
Антикалыкдоордокурулганэкинчибирдүйнөлүкукмуш, 
Вавилон 
шаарындагы"Асылганбактар" 
(висячие 
сады), 
уламыштардаайтылышыбоюнчаб.з.ч.  VI  кылымдардакурулган.  Семирамида 
айымгаарналган, 
бирок 
тарыхчыларалкурулуштуубактанкурулупжанажокболгонунаншексанашат. 
       Вавилон-укмуштаршаары. 
Вавилон 
азыркы 
Ирак 
шаары. 
Биздинзамангачейинки 
60-жылдар, 
Навуходоносора 
II 
нинпадышачылыкбашкаруудоору. 
 
3.  "Храм  Артемида"  (Артемида  кудайынаарналыпкурулган),  б.з.ч.  VI 
кылымдакурулган.  Б.з.ч.  550-жылдары  Грециянын  Эфес  шаарындакурулган. 
Узундугу:  110м;  туурасы:  55м;  127-даана  колоннадалыкустундары  бар  (ар 
бирколоннаданынбийиктиги 18 м). 
 
4. 
"Галикарнасский  Мавзолей".  Б.з.ч.  IV  кылымдакурулган. 
КичиАзияда, 
азыркыТурциянынбатыштарабындакурулган. 
Мавсолпадышасынакурулганкүмбөз. 
Артемисияканышаайымы 
(падышанынкарындашыжанааялыболгон) курдурган. 353-жылы б.з.ч. 
 
5.  "Зевстинстатуясы".  Б.з.ч.  V  кылымдакурулган.  БайыркыГректин 
Олимп шаарындакурулган, бийиктиги-14 метр. Жыгачтанжасалган. 
 
6. 
"Колосс 
родосский" 
статуясы. 
Б.з.ч. 
290-жылда 
жасалганжанаорнотулган. 
КичиАзиянын 
Родос 
аралында, 
күндүнкудайыдепэсептелгенГелиостунурматынажасалган. 
"Колосс 
родосский"  -  грек  тилиненкоторгондо  "чоң  статуя"  дегендитүшүндүрөт 
(Греция). Бийиктиги 34 метр, көкүрөгүнүн көлөмү 18 метр, бутунун үстүнкү 
бөлүгү 3,5 метр колодон куюлган.   
 
7. 
"Фаросский 
маяк". 
Александриядагыэңбийик 
маяк 
болупэсептелинген. 
283-жыл 
б.з.ч. 
курулган 
1500 
жыл 
бою 
кораблдергежолкөрсөтүптурган. 
Бийиктиги 
135 
метр 
болгон. 
Граниттенжанаакиташкошулмасынанжасалган. 
Жертитирөөлөрдөнуламталкаланыпжокболгон. 
 
Резюме 
В данной статье раскрываются вопросы о культуре межнационального 
общения  являющееся  неотъемлемой  составляющей  культуры  общества  и 
культуры личности. 
Summary. 
This article presents issues about the culture of interethnic communication 
students are an integral part of culture society and culture of the individual. 
 
АДАБИЯТБУЛАКТАРЫ: 
1.
 
Л.Д. Любимов «Искусство древнего мира», М. 1980. 
2.
 
А.Ф. Лосов «Знак. Символ. Миф», М. 1982. 
3.
 
И.И. Шахнович «Первобытная мифология и философия», М. 1975. 
4.
 
Б.Р. Виппер «Искусство древней Греции», М. 1972. 

 
 
 
5.
 
Л.Д.  Любимов  «Искусства  зарубежных  стран,  первобытное  общество, 
Древний Восток. Античность», М. 1981. 
6.
 
С.И. Радциг «История древнегреческой литературы», М. 1977. 
7.
 
Б.И. Ярхо «Эсхил и проблемы древнегреческой трагедии». М. 1977. 
 
 
 
 
УДК   75/76  ББК 85.15. 
 
        
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКТЕПТЕРИНДЕ 
«ДИЗАЙНДЫН НЕГИЗДЕРИН» ОКУТУУНУН  ПРОБЛЕМАЛАРЫ. 
 
А.А. Момуналиев - И. Арабаев атындагы КМУнун Көркөм өнөр жана 
дизайн кафедранын доценти, Бишкек шаары, Кыргызстан 
 
Аннотация. Сүрөттөчү искусство сабактары- адамдык баалуулуктарды  
таанып  билүүнүн  жана    аны  тастыктоонун  каражаты,  бул  сабактар  эмнеге 
үйрөтөт,  бир  аптанын  ичинде  1  же  эки  саат  убакыттын  ичинде  сүрөт  тарта 
билүүгө  үйрөтүү  мүмкүнбү?  Бул  сабактын  адамдардын  адеп  ахлактык 
сапаттарын  өстүрүүгө  кандай  тиешеси  бар?  Бул  суроолор    көп  кездешет. 
Ушундай  эле  суроолор  ,башталгыч  мектептерде  дизайнды  окутуунун 
ыкмаларын    окутууда  да  кездешет.  Мен  ЖОЖда  көп  жылдан  бери 
эмгектенип  келем  жана  окуучуларды  композициянын    негиздерине  окутуу 
мен  үчүн  татаал  болуп  келген;  ал  учурда  сүрөттү  композициянын 
негиздеринин,  сызык,  симметрия,  ассиметрия,  ритм,  статистика  жана 
динамика  ж.б.  ушул  сыяктуу  категорияларынын  темаларынын    негизинде 
айтканбыз.Албетте,  студеттер  бул  бардык  композициялык  категорияларды 
сүрөттөө менен, сүрөттөрдү тартышкан, бирок алардын экспликацияларында, 
геометриялык бөлүктөрдү сүрөттөөдө чебердик менен иштелбегендиги жана 
жардамга    муктаж  экендиги,  теория  менен  практиканын  дал  келбегендиги 
көрүнүп  турат,  окуучулардын  ак-кара  композициянын    кооздугуна    жана  
даана ачыктыгына  умтулгандыгы  айтылган.    
 
 
 
 
 
Түйүндүү сөздөр: мектеп, педагог, билим, окуучу, композиция.   
 
 
Жалпы  билим  берүү  мектептериндеги    окуу  планына    киргизилген 
убакыттын  ичинде    профессионалдык    сүрөтчү-дизайнерди  өстүрүү  мүмкүн 
эмес. Мектеп эч убакта өз алдына кандайдыр тармактагы профессионалдарды  
даярдоо максатын койгон эмес.  
 
 
 
 
 
 
 
Мектеп  өзүнүн  окуучуларын    тандай  билүүгө  багытташы  керек; 
билимдин  негизин  түзүп,  таанып  билүүсүн  өстүрүүсү  керек,  негизгиси,  ой 
жүгүртө билүүгө үйрөтүп, андан ары өнүгүшүнө таасир этиши керек.   
 
Дизайнердик  ишмердүүлүк  процессинде    окуучулардын  көркөм-
чыгармачылык  активдүүлүгүн  өстүрүүнүн  теориялык  жана  практикалык  

 
 
 
негиздери    өз  ара  байланышкан  жана  өз  ара  шартташкан  үч  компонетти 
түзөт:  

 
Дизайнердик-  адамдардын    ишмердүүлүгү  жана  анын 
жыйынтыктарынын 
тармагы 
катары, 
дизайн 
боюнча 
билимдердин системасы; 

 
Психологиялык- дизайнердик ой жүгүгртүүнүн өзгөчөлүктөрү;  

 
Методика- педагогикалык- дизайнердик ишмердүүлүктүн көндүм 
жана  ыктарына  окутуунун  ыкмаларынын,  формаларынын  жолдору  жана 
анын негизинде дизайнердик ой жүгүртүү калыптандыруу.  
Башталгыч    мектептерде  дизайнды  окутуунун    ыктары,  форманы  андан 
сырткары кабыл алууну, дизайнердик ой жүгүртүүнүн негизги компонеттери 
катары кабыл алууга багытталган.  
Заманбап өндүрүштүн,техниканын деңгээлинин өнүгүшү көркөм долбоорсуз 
элестетилбейт, 
ал 
жогорку 
технологиялуулукту, 
конструкциянын  
бекемдүүлүгүн,  жана  ошондой  эле  өндүрүлгөн  нерсенин  эстетикалык 
көрүнүшүн гана камсыз кылбайт.   
 
 
 
 
 
Дизайн-  бул  пайда  келтирүүнүн  жана  сулуулуктун,  функциянын  жана  
форманын 
органикалык 
биримдиги. 
Эң 
жөнөкөй 
дизайнердик 
ишмердүүлүккө ээ болуу үчүн педагогдун жетекчилиги менен окуучулардын 
максаттуу  атайын  ишмердүүлүгү  аркылуу  дизайнердик  ой  жүгүртүүнү 
калыптандыруу  зарыл:  маселелерди,  билдирмелерди  коё  билүү,  өзүнчө 
предметтерди  (нерселерди)    жана  гармоникалык  жактан  бир  бүтүн  чөйрөнү  
түзө билүү боюнча ыкмаларды, ыктарды жана аларды  колдоно билүү. 
Мектептерде  дизайнды  өздөштүрүүдө,  композициянын  каражаттарына  жана 
эрежелерди, 
ыктарды 
окуп 
үйрөнүүгө, 
гүлөстүрүүгө 
киришүүгө, 
формажаратуунун  негиздерине,  моделдөөгө,  макет  жасоого  жана 
комплекстүү  долбоорлоого  негизги  көңүл  бурулат.  Эки  жана  үч  ыргактуу 
мейкиндиктеги  композиция  менен  иштөө  композициянын  негизги 
категориялары  жөнүндөгү  билимди  бекемдейт,  негизгиси  ритмди, 
мейкиндиктин  тереңдигин,  кыймылдын  статистикасын  жана  динамикасын 
ж.б.  сезе  билүүнү  өстүрөт.  Окутуунун    башталгыч  этабындагы  жөнөкөй 
дизайнердик  ой  жүгүртүү,  профессионал-дизайнердин  ой  жүгүртүүсүнө 
мүнөздүү  болгон,  негизги  өзгөчөлүктөрдү  өз  ичине  камтыйт.  Логикалык 
операцияларга 
системалык 
түрдө 
ээ 
болуу 
төмөнкүдөй 
болот: 
вариативдүүлүктүн,  ийкемдүүлүктүн  болушу,  эстетикалык    пайдалуулукту 
түшүнүү.  
Дизайндын  функциясы  көбүнчө  шаарлардын,  курулуштардын, 
транспорттордун,  техникалык  жактан  иштелип  чыккан  буюмдардын  жана 
конструкциялардын,  жарнамалардын,  үй  шаймандарынын  (мебель)  жана 
көптөгөн  башка  нерселердин  ички  жана  тышкы  түрлөрүн  аныктайт. 
Дизайндын мазмуну ар бир буюмга жасалган комплекстүү жана системалуу 
мамилеге 
байланыштуу 
болот. 
«Дизайн» 
курсунун 
негиздери 
«Пропедевтика» жана «Моделдөө» (конструкторлоо) сыяктуу бөлүмдөрдү өз 
ичине  камтыйт,  булар  окуучуларды  түрдүү  объективдердин  структуралык 
сапатын 
аныктоого, 
белгилердин 
жана 
жөнөкөй 
геометриялык 

 
 
 
структуралардын  түзүлүшүнүн  мыйзам  ченемдүүлүгүн  таанып  билүүгө 
үйрөтөт,  ошондой  эле  ал  бул  формаларды  жаратылышта  жана  предметтик 
чөйрөдө  көрө  билүүгө  үйрөтөт.  Башталгыч  мектептерде  дизайнды 
окутуутунун    ыкмасы  (методикасы)  формаларды  андан  тышкары 
(подсознательно)  долбоорлуу  ой  жүгүртүүнүн  негизги  компоненти  катары 
сезе  билүүгө  багытталган.  Сабактарда  көбүнчө  сюжеттүү  оюндарды 
колдонууга  сунуш  кылынат,  себеби,  ал  маалымат  жактан  топтолгон  жүктү 
(милдетти)  жеңилдетет.  Оюн  аркылуу  окуучу  окуу  маселелерин 
эмоционалдуу  жана  табигый  түрдө  чечет,  биринчи  ал  долбоорлуу-көркөм 
образ  жөнүндөгү  түшүнүктү  интуитивдик  жактан  билүүгө,  андан  кийин,    тирүү 
жана  жасалма  чөйрөнүн  объектилерине  тиешелүү    визуалдык,  пластикалык  жана 
конструктордук    маселелерди  өз  алдынча  түзүүгө  умтулат.  Андан  ары,  өзүнүн 
оюнда  көргөн  жана  окуп  үйрөнгөн  объектилерди  трансформация  кыла  билүүгө 
умтулат, окуучу бул объектилердин түзүлүшүн жана уюштурулуу принциптеринин 
бирдей  жана  окшош  жактарын  табат.  Андан  кийин,  ар  түрдүү  визуалдык 
формалардын негизинде өзүнүн ойлорун ишке ашырат.   
Башталгыч    мектепте  дизайнды  окутууга  болгон  методикалык  мамиленин 
өзгөчөлүгү,  көнүгүүлөрдүн  жана  тапшырмалардын  жыйындысы  аркылуу  ачылат, 
негизги  өзгөчөлүк-  формалар  менен  материалдарга  тажрыйба  жүргүзүү, 
формажасоонун  жалпы  мыйзам  ченемдүүлүгүнүн,  бирдиктүү  функциялардын  
жана  формалардын  негизинде  предметтик  чөйрөнүн  иштелип  чыккан  буюмдарын 
(изделий)  моделдөө  композициясы  жана  гүлөстүрүүгө  киришүүнүн  бөлүктөрү 
менен таанышуу.    
Стаффордшир 
графствасынын 
(Великобритания) 
башталгыч  мектептеринде  дизайнды  окутуу  боюнча  иштер  кызыктуу  жана  ар 
түрдүү  коюлган-    анын  деңгээли  үлгүлүү  деп  таанылган.  1987-жылы  кабыл 
алынган,  дизайнга  жана  техникага  окутуу  программасы,  буллдисциплина  боюнча 
кеңешчи методисттердин кызматтарын, муглимдерди кайрадан даярдоо курстарын 
киргизүүнү, мектеп ичиндеги жана мектептен тышкаркы ар түрдүү иш чараларды 
өткөрүүнү камсыз кылууну сунуштайт.  
 
Кеңешчи-методист  К.Брохоска 
белгилегендей,  графства  мектебинин  окуучулары  дизайндын  негиздери  боюнча 
сабактарга  өтө  ынтаа    менен  берилип  мамиле  кылышат  жана  бул  ишке  толугу 
менен  берилишет,  себеби    бул  ишти  алып  барууда  аларга  толук    демилге
  жана 
эркиндик берилген.  Мугалим  «эрте профессионализмге» эмес, окуучуну ар 
тараптан  өстүрүү  үчүн    дизайндын  потенциалын  колдонууга  басым  жасайт. 
Окуучуларды  суроолорду  кыска  жана  так  (формулировать)  айта  билүүгө, 
өзүнүн  оюн  аргументтештирүүгө,  өздөрүндө  пайда  болгон  идеяларын 
өстүрүүгө,  проблемаларды  бир  калыпка  салууга  үйрөтөт,  өздөрүнө  өздөрү 
баа  бере  билүү  мүмкүнчүлүгүн  бекемдейт.  Ошону  менен  бирге  төмөнкүдөй 
мүмкүнчүлүктөрү өнүгөт:  

 
Коммуникативдик:  уга  билүү,  талкууга  алуу,  доклад  жасоо, 
идеясын визуализациялай билүү; 

 
Математикалык:  калькуляция  жана  ченөө,  формаларды  жана 
мейкиндик мамилелерди түшүнүү;  

 
Манипуляциялык:    кыймыл  аракетти  координациялоо, 
инструменттер  менен  буюмдарды  түзүү  процессинде  колдоно 
билүүсү; 

 
 
 

 
Социалдык:  биргелешип  ойлоп  табуу  жана  талкулоо,  башка 
бирөөнүн оюн уга билүүсү, өзүн өзү тарбиялоо; 

 
Личностугу:  өзүнчө  бир  башкачалуулук,  кичи  пейилдик, 
туруктуулук, ой жүгүртүүсүнүн ийкемдүүлүгү.  
Дизайндын 
негиздерине 
окутуунун 
маселелери- 
долборлоонун 
элементтерине ээ болууда гана эмес, бул баланын жөнөкөй шарттарда  талап 
кылынбай калган  мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу. Долбоорлуу маданият рычаг 
катары ролго ээ, аны методикалык тараптан туура колдонуу менен инсанды 
ар  тараптан  өстүрүү  максатына  жетүүгө,  ошону  менен  бирге  техникалык 
жаңыланууга  жетүү  үчүн  көндүмдөрдү  максаттуу  колдонууга  мүмкүндүк 
берет.  
 
Белгилүү  болгондой,  британиялык  өкмөт  мамлекеттик  масштабка 
,башталгыч  жана  орто  мектептердин  окуу  планына  дизайндын  негиздерин 
киргизүү  жөнүндөгү  программаны  ишке  ашырып  жатышат.  Жогоруда 
айтылып  өткөндөй,  мектептерде  дизайн  жана  техника  боюнча  окуу 
программаларын иштеп чыгуу боюнча  учурда улуттук жумушчу топ иштейт. 
Дизайн  боюнча  кенешчи-методисттердин  кызматын  киргизүү  боюнча 
каражат  бөлүнгөн.  Көптөгөн  жогорку  окуу  жайларда  жана  курстарда 
дизайнды  окутуу  боюнча    мугалимдерди  кайрадан  даярдап  жатышат. 
Великобританиядагы  дизайн  боюнча  кеңеш  тарабынан,  дизайндын 
негиздерин окутуу боюнча жардам катары методикалык колдонмолор чыгып 
жатат.  Мектеп  программасындагы  «Дизайндын  негиздери»  курсу  балдардын, 
курчап  турган  чөйрөнүн  башкача  кылып  өзгөртүүгө,  гармониялык    буюмдардын 
негизги  критерийлерин  түшүнүүгө,  дүйнө  таанымга  эстетикалык  мамиле  кыла 
билүүгө  багытталган  дизайнердик  долбоорлоонун  чыгармачылык  процесс  катары 
ой-жүгүртүүсүнүн өзгөчө стилин калыптардырат,  
«Дизайндын  негиздери»  программасы  актуалдуу,  анткени  формаларды  башкача 
кылып  өзгөртүүгө  үйрөнүп  жатып,  окуучулар  чыгармачылык  ойлорун  айта  билүү 
тажрыйбасына ээ болот.  
Программа  окуучунун  эстетикалык  маданиятын  калыптандырууга  жардам  берет- 
аларды  сактоо,  жеткирүү,  илимде,  өндүрүштө,  искусстводо,  архитектурада  жана 
коомдогу  башка  сфераларында  колдоно  билүү  жөнүндөгү  билимдердин 
жыйындысы.   
Резюме 
В  данной  статье  раскрываются  вопросы  о  культуре  межнационального 
общения являющееся неотъемлемой составляющей культуры общества и культуры 
личности. 
Summary. 
This  article  presents  issues  about  the  culture  of  interethnic  communication 
students are an integral part of culture society and culture of the individual. 
 
             КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР: 
1.
 
Р.В.Рунге. 
 
История 
дизайна, 
науки 
и 
техники. 
Том 
1. 
М.СЛОВО/SLOVO.2008г. 
2.
 
Д.В.Топкин.  История  дизайна.  Учебно-методический  комплекс.  ИДО  ТГУ, 
2006г. (электронный ресурс) режим доступа: 
http://edu.tsv.ru


 
 
 
3.
 
И.А.Розенсон.  Основы  теории  дизайна:  Учебник  для  ВУЗов  СПб,:  Питер 
2006г. 
4.
 
Л.В.Зымалева.    Журнал  “Изобразительное  искусство  в  школе”  №2.  2011г. 
Стр. 29-37. 
5.
 
В.Сидоренко, А.Г.Устинов. Программа дизайнерского образования ВНИИГ, 
из сборника “Дизайн в общеобразовательной школе”. 
6.
 
Журнал  “Искусство  в  школе”  №2,  1991г.  И.  Кашекова  “Сложный  путь  к 
композиции” стр. 29-32. 
7.
 
Б.К.Сартбаев Универсальный словарь дизайнера. Бишкек “Бийиктик” 2003г. 
 
 
УДК 374. 581 
 
MODELING OF THE PROFESSIONALLY-CREATIVE ACTIVITY 
OF THE FUTURE TEACHERS OF FINE ART IN THE PROCESS OF THE 
PLEIN-AIR INTERNSHIP 
  
Z. J. Pabilova Associate Dean for Academic Affairs of the Institute of Art, 
Culture and Sports, Kazakh National University named after Abai 
 
Аbstract.
  In  the  article  are  covered  theoretical  and  methodological 
problems in  the content of artistically-creative activity of students in a process of 
plein air practice and provides an analysis of student’s learning plein air practice, 
which deal with the study of the methods and regularities of depicting landscape. 
          Key  words:    non-formal  education,  informal  education,  communicative 
competences, self-learning 
 
Contemporary situation in socio-cultural and spiritual life of the Republic of 
Kazakhstan  is  characterized  by  the  intensively  developing  process  of 
democratization,  establishment  of  humanitarian  relations,  motivation  of  creative 
self-consciousness  of  people  and  liberation  of  their  potential  abilities  and 
possibilities.  This  process  deeply  penetrates  into  the  various  spheres  of  people’s 
life activity, determines and fills with new content different spheres of pedagogics 
and practice. At the present stage of modernization of pedagogical process the new 
aims and objectives of universities, open up wide possibilities for creativity, search 
of active methods of teaching and training of interns. Thereby, modern tendencies 
in the development of the system of professional education change the approaches 
to the training of specialists.  
The urgency of this problem is determined by the changes of requirements to 
the higher professional education in the new conditions of social development.  
On the basis of above-listed information one of the major tasks of education 
in  universities  is  the  development  of  creative  abilities  of  each  student,  future 
teacher, the development of his professionally-creative activity. For the time being 
in society appeared a social order for creative personality, capable to think in a new 

 
 
 
way,  and  offer  original  decisions,  that  is  for  specialist,  who  has  the  demand  for 
self-development.  Only  creative  teacher  can  train  creative  youth.  Thereby, 
preparation to creative activity of the future teacher of fine art, the development of 
his  professionally-creative  activity  is  the  main  course  of  educational  process  of 
artistic  -  graphical  faculties  of  universities,  particularly  during  the  plein-air 
internship. That’s why the following existing antagonisms will be objective for our 
research:  
- between the requirements of society in the creative personality, that was formed 
in the process of professional education and insufficient readiness of the programs 
of its formation in the process of plein-air internship; 
- between the necessity of the organization of the student’s creative activity in 
the  process  of  plein-air  internship  as  the  subject  of  educational  process  and 
established  tradition  of  the  attitude  to  student  as  to  the  passive  object  of 
pedagogical impact; 
-  between  the  possibilities  of  a  plein-air  internship  and  their  insignificant 
usage in university; 
- between the necessity of formation of the professionally-creative activity of 
the  future  teachers  of  fine  art  and  the  lack  of  necessary  methodological 
developments.  The  search  of  necessary  effective  pedagogical  conditions  for  the 
formation of professionally-creative activity of the future teachers of fine art in the 
process  of  plein-air  internship  in  the  terms  of  artistic  -  graphical  faculty  of 
university  became  a  problem  of  our  research  and  determined  the  choice  of  topic: 
«Modeling of the professionally-creative activity of the future teachers of fine 
art in the process of the plein-air internship».  
In the first part of our research we examine the scientific-theoretical basics of 
the formation of professionally – creative activity of the future teachers of fine art 
in the process of plein-air internship. We explein methodological basics of notion 
“professionally-creative activity” in philosophical, psychological and pedagogical 
perspectives. Further we concretize the specific components of this notion for the 
teachers of fine art, explein the possibilities of plein-air internship in the formation 
of  the  following  professional  quality  of  the  future  teachers  of  fine  art.  Hence  the 
pedagogical  model  of  formation  of  professionally-creative  activity  of  the  future 
teachers of fine art in the process of plein-air internship was developed.  
Theoretical  model  corresponds  to  the  clearly  fixed  connection  of  elements 
with the definite structure. It is generally known that the models represent objects, 
phenomena  in  the  mental,  sing  or  material  form.  Before  the  person  is  going  to 
work  with  the  definite  object,  he  designs  the  model  mentally.  Methodology  of 
pedagogical  researches  includes  the  presentations of  the  structure  of  model-based 
object.  The  scientists  Krayevsky  V.V.  and  Slastenin  V.A.  agree  that  the  integral 
description of pedagogical model should include target, substantial and procedural 
elements  [1,2].  Being  simultaneous  and  spatial  formation,  educational  model 
cannot transfer all details of the future result and covers only its common outlines.  
Theoretical  basic  of  research  of  notion  «professionally-creative  activity»  in 
philosophical,  physcological  and  pedagogical  spheres  and  such  categories    as 
«creativity»,  «creativity»,  «personality»  became  the  basis  of  compiling  of  the 

 
 
 
hypothetical  model  of  formation  of  professionally-creative  activity  of  the  future 
teachers of fine art in the process of plein-air internship. While we were working 
on this model, we used transactions of famous scholars who worked in the sphere 
of  common  pedagogics  and  psychology  (Kuzmina  N.V.,  Leontiev  A.N.[3,4].  and 
many  others).  We  also  used  transactions  of  famous  artists-pedagogues  such  as 
Alekhin A.D, Kuzin V.S., Shpikalova T.Ya., Medvedev L.G., Sokolnikova N.M., 
Ivakhnova  L.A.,  and  many  others  [5,6,7,8,9,10].  The  analysis  of  transactions  of 
artists-pedagogues showed that, traditionally there are three aspects in the basics of 
professional  training  of  the  teachers  of  fine  art:  artistically-practical,  fine  arts 
(theoretical)  and  pedagogical  (methodological).  This  is  a  classical  model  of  the 
training of future teacher of fine art, but in our research we prefer to use integrated 
model.  Thereupon,  in  our  research  the  model  of  formation  of  professionally-
creative  activity  is  triplicate,  and  includes  the  modeling  of  aim,  content  and 
technologies of the content of a plein-air internship.  
The target element of model is developing with a glance to demands of the 
teaching of art and demands of personality in the sphere of education, particularly 
in  the  study  of  plein-air  painting.  We  develop  the  aim  of  formation  of 
professionally-creative  activity  of  the  future  teachers  of  fine  art  in  the  process  of 
plein-air  internship  by  the  way  of  students’  achievement  of  different  levels  of 
internal  motivation  (desire  for  mastering  of  plein-air  painting),  development  of 
reflection  (understanding  of  the  progress  and  results  of  work  on  plein-air), 
development  of  creative  abilities  of  student  (development  of  creative  abilities, 
thinking,  creative  activity  in  the  process  of  mastering  of  plein-air  painting),  the 
development  of  needs  in  self-education  (search  of  additional  resources  in 
mastering of plein-air painting).  
The substantial element of model includes the content of knowledge to meet 
a  requirement  of  the  growth  of  professionally-creative  activity  of  the  future 
teachers of fine art in the process of plein-air internship. «Such content along with 
the  state  standard  should  include  personal  self-development,  that  is  components 
that actualize the personal structures of students’ consciousness.  
The  substantial  element  of  the  whole  system  of  artistic  and  pedagogical 
education (including such structural element as plein-air internship), that facilitates 
the  formation  of  professionally-creative  activity,  are  the  values  of  cognitive, 
operational,  aesthetic  and  creative  types.  In  whole  the  content  of  artistically-
pedagogical  formation  includes  categories  of  rational  (reasonable)  and  irrational 
(the  unconscious).  The  category  of  rational  defines  regularities  and    principles  of 
the  teaching  of  a  plein-air  painting,  that  have  common  pedagogical  ground. 
Irrational  that  is  beyond  the  intellect  is  not  always  expoundable  from  the  logical 
point  of  view.  The  irrational  seed  is  less  investigated  by  the  artistic  pedagogy 
(intuitive, more inspired), than rational. Though, the irrational component attracts 
great interest in the content of fine art. It defines the essence of the artwork and has 
a great influence on the process of formation of the professionally-creative activity 
of  the  future  teachers  of  fine  art.  Thus  the  irrational  component  in  plein-air 
painting  gives  the  possibility  to  touch  the  highest  spheres  of  life.  As  painting 
cannot  transmit  the  sound  and  the  smell  directly,  it  transmits  an  artistic  image  of 

 
 
 
nature, but together with that great landscape painters are succeed to  transmit the 
feeling of the sound of leaves rustle, the smell of the forest grass, thunderstorm and 
many other natural phenomena.  
The  procedural  element  is  a  direct  continuation  and  addition  to  substantial. 
In  concordance  with  the  regulations  of  conception  of  personally-oriented 
education,  the  content  is  inseparably  linked  with  the  means  of  its  conception.  In 
fact  any  process  (pedagogical)  looses  the  sense  without  reliance  on  the  "  Sense-
generated  possibilities  of  consciousness",  the  content  does  not  exist  out  of  the 
process of its implementation. Thus, the meaningful component, is defined by us as 
dominant, but it is impossible, regardless of the target and procedural.  
        The ability provided within the need-motivational component is aimed at the  
formation of an active position in relation to self-mastering and self-development, 
it also provides direction for creativity and self-realization. 
        Need-motivational component plays an orientational-activated function in the 
formation of professionally-creative activity of the future teacher of fine art, that is, 
it contributes to the development of targets of the future teacher’s personality for 
creative self-development. This component, on the one hand, directs the process of 
formation  of  the  artistic  personality  of  students,  and  on  the  other  -  provides  the 
inclusion of students in creative activity.   
The basis for the allocation of need-motivational component in the structure 
of professionally-creative activity of the future teachers of fine art was the position 
that behavior, activity aspect of any basis of personality is motivated and regulated 
by  the  system  of  motives,  expressing  a  conscious  attitude  to  activity  (Rubenstein 
S.L.)  [11],  determining  the  orientation  of  the  personality  on  certain  objects  and 
ways  of  interactions  with  them.  Motive  in  the  psychology  means  the  notion  that 
motivates  human  activity,  for  which  it  is  performed.  In  modern  psychology,  the 
term  "motive"  is used  to  indicate the  variety  of  events and  conditions that  cause 
activity of the subject. 
     The  most  numerous  works  devoted  to  the  motives,  are  carried  out  by 
representatives  of 
behaviourism
  and  the  so-called 
depth  psychology
.  Behaviorists 
generally mean any stimulus both  external and internal ("motivational variables") 
by any motives, that can cause or intensify the behavior.  
    In  depth  psychology  the  major  role  of  the  main  motives  is  ascribed  to  the 
biological  instincts  and  inclinations  of  a  human  (being),  which  are  influenced  by 
the social conditions and partly suppressed in favor of its indirect, symbolic forms 
(psychoanalysis  of  S.  Freud  and  others)  [12].  An  important  contribution  to  the 
development of the doctrine of the motives was the development of ideas about the 
subjective-objective nature of the motives (the concept of "motive force" of things, 
of  the  German-American  psychologist  Kurt  Lewin)  [13],  the  independence  of 
human motivation in the elementary biological needs (G. Allport, USA) [14]  and 
the " ideational " deliberate nature of the motives, expressing the system of human 
life  values  (J.  Nyutten,  France)  [15].  According  to  the  Moscow  School  of 
Psychology, the motive is a  component of the  motivational sphere of personality. 
MSL is the totality of its motives, which is formed and developed over a lifetime. 
Some motives are relatively stable and dominant, forming a "core" of the entire life 

 
 
 
of  the  whole  sphere  (in  which  the  orientation  of  the  personality  is  developed). 
Differentiation and integration of motives occur in the course of a person's life and 
on  the  basis  of  one  of  them  the  others  are  formed.  Motives  are  associated  with 
specific situations and depend on it. Different people have different ratios of stable 
and changeable motives. The development of the  motivational sphere is based on 
the  principle  of  "  bedding  "  of  some  motives  on  others.  Dynamic  is  the  level  of 
awareness of different needs, the underlying motives. 
Teplov B.M. separates "short" and "long" motives [16]. 
Kovalev V.V.: situational (due to the specific situation) associated with a particular 
activity, are associated with life in the team, associated with the society as a whole. 
The  derivative  needs  (eg,  aesthetic)  are  formed  on  the  basic  needs.  The  needs 
dictate people's behavior.  
    The demands of society as well as the his own needs and demands are reflected 
in  the  motives  of  individuals.  The  impelling  force  for  the  subject  motive  is  the 
cause  of  his  behavior.  The  source  of  the  incentive  power  of  motive  are  the 
requirements (Leontiev A.N.) [17, 4]. 
Thus, the motive for us is a selection of activities, determined by actual needs, as 
well as the capabilities and limitations laid down in the situation. And needs is the 
initial form of activity of the individual, the state of the need in something that is 
necessary  for  his  normal  functioning.  The  need  (the  booster  of  actions)  can  be 
conscious and unconscious. When it is conscious the person has the urge to work. 
Motive is the conscious  and the  materialized demand, subjective reflection of the 
need.  It  is  therefore  considered  that  the  need  is  objective  and  the  motive  is 
subjective. The need-motivational sphere is the source link of direction, which acts 
as a system property of the personality. Orientation is the system of the dominant 
motives (Myasishchev) [18].  
Then the system of motives that stimulate the professional and creative activity 
of the personality, make the following list: 
-  The  broad  social  motives  that  are  expressed  in  needs  by  means  of  creative 
activity  to  fulfill  the  social  order,  formulated  for  the  modern  school  by  the 
conditions of new social and socio-cultural situation; 
-  The  motives  of  professional  achievement,  aimed  at  finding  of  new  ways  that 
let to solve urgent problems of the educational process more effectively;  
-  Motives  of  personal  prestige,  based  on  a  desire  to  establish  himself  as  a 
creative teacher; 
-  Cognitive  motives,  aimed  at  meeting  the  needs  in  the  development  of 
professionally-creative activity; 
-  The  motives  of  creative  achievements,  suggesting  the  possibility  of  optimal 
realization  of  his  creative  and  personal  potential  by  means  of  professionally-
creative activity; 
-  The  motives,  aimed  at  resolving  conflicts  arising  from  a  mismatch  between 
individual  experience,  internal  creative  impulses  and  external  professionally-
educational standards. 
Thus, we have listed the system of motives belonging to the first component of 
the future model of the formation of professionally-creative activity of the future 

 
 
 
teachers  of  fine  arts.  Now,  we  should  define  the  term  "criterion".  Objective 
assessment  of  the  results  of  formation  of  professionally-creative  activity  has 
always been one of the most complex problems and it should be based on clearly 
defined  criteria,  "What  to  check?"  "How  to  check?"  Criterion  in  pedagogy 
(Greek  criterion)  is  a  sign  on  which  the  educational  facts  and  phenomena  are 
evaluated and classified by. In identifying the criteria we took into account the 
basic requirements to them such as: objectivity, adequacy, validity, complexity, 
integration. 
Defining the criteria in our study is due to the general logic of the work, where 
the criterion is considered as an indication for assessing the level of formation of 
professionally-creative activity of the future teachers of fine art during the plein-
air internship. There are general requirements for the allocation and justification 
of  the  criteria  in  the  theory  and  practice  of  pedagogical  education.  The  criteria 
should  reflect  the  patterns  of  the  formation  of  personality,  and  with  their  help, 
the connections between the components of the system are  established, as well 
as  qualitative  measures  act  in  unity  with  the  quantitative.  Determination  of 
criteria  and  search  of  indicators,  combining  internal  and  external  factors, 
determine the course of the process, causes the evaluation of the effectiveness of 
formation of the professionally-creative activity of student.  
      Development  of  criteria  was  carried  out  on  the  basis  of  person-oriented 
(Bondarevskaya E.V., Serikov V.V.) and personal-professional (Verbitsky A.A., 
Slastenin V.A.) approaches. [19,20,21,2]. 
Personal-oriented  approach  is  the  basic  valuable  position  of  teacher, 
which  defines  the  subject-subject  relationships  with  each  student  and  staff, 
democratic  style  of  activity,  cooperation  and  co-authorship.  It  promotes  a 
holistic  student's  personality,  the  formation  of  his  intellectual,  emotional, 
spiritual and creative potential. 
Personal-professional  approach  is  to  create  conditions  for  active 
participation  of  individual  in  acquiring  professional  knowledge,  skills  and 
abilities during the plein-air internship. 
All of these two approaches are interrelated and reflect a common position 
on the importance of purposeful formation of professionally-creative activity of 
the  future  teachers  of  fine  art  during  the  plein-air  internship.  Thus,  the  main 
criterion  for  need-motivational  component  is  the  focus  on  creativity.  We 
distinguish  the  indicators of  this  component  as  follows:  the  active  involving  in 
the  plein-air  internship,  the  desire  for  creativity  and  continuous  self-
improvement, sustained interest in the chosen profession. 
The first indicator of this component is an active participation of students 
in the plein-air internship. This means not only a constant, daily internship, but 
the  constant  striving  for  the  mastering  of  the  plein-air  painting:  a  phased 
mastering  of  patterns  of  realistic  pictorial  images,  technologies  and  techniques 
of watercolor, oil, tempera and gouache paintings, to consult with the head of a 
plein-air internship. From this figure logically follows the other - the desire for 
creativity and continuous self-improvement. It means striving not only to master 
the plein-air painting at the reproductive level (level of reproduction), but also to 

 
 
 
try  to  create  a  painterly  creative  work  (level  of  creative  interpretation  of  the 
obtained  knowledge  during  the  plein-air  internship),  as  well  as  the  desire  for 
continuous  self-improvement  in  the  plein-air  painting.  The  third  indicator  is  a 
strong interest in their chosen profession. It is the willingness and desire to work 
as a teacher of fine art. 
The  next  component  of  the  model  of  the  formation  of  professionally- 
creative activity of the future teachers of fine art in the process of the plein-air 
internship is a substantial component. This component includes on the one hand, 
means  and  ways  of  understanding  reality,  carried  out  through  the  process  of 
thinking  (knowledge),  but  on  the  other  hand  -  heuristic  (self-transfer  of  the 
previously acquired knowledge to new situation, the search for alternatives), the 
combined  skills  is  a  combination  of  the  known  methods  of  activity,  linkages). 
For  the  teacher  who  organizes  the  process  of  forming  a  professionally-creative 
activity of the future teacher of fine arts in the process a plein-air internship this 
means  a  creation  of  a  supportive  creative  environment  in  which  the  figures  of 
this component are formed. 
This component is characterized by the following criteria: knowledge and 
skills  in  plein-air  painting  and  the  opportunity  of  their  creative  use.  This 
criterion  includes  the  following  system  of  knowledge,  skills  and  abilities  in 
plein-air painting: 
-  The  stages  of  historical  development  of  the  landscape  genre,  its  main 
characteristics  (from  the  painting  of  China,  Renaissance,  Impressionism, 
stylistic  peculiarities  of  the  Russian  landscape,  the  academic  school  of 
landscape, peculiarities of the works of Kazakh landscape painters, etc.); 
-  Knowledge  of  various  techniques  and  technologies  of  landscape  genre 
(the properties of the used materials: watercolor, gouache, acrylic, oil); 
-  A  combination  of  different  styles  and  artistic  ownership  of  a  brush, 
palette  knife  landscape,  ala  prima  technology,  possession  of  form-building 
plastic  styles,  and  many  other  artistic  and  plastic  techniques  of  a  plein-air 
painting; 
- A system of knowledge in plastic and anatomical images of animals; 
- A system of knowledge in the image of architectural elements. 
And  the  most  important  thing  in  this  component  is  the  use  of  all  this 
knowledge by the future teachers in solving the problem-creative tasks. Such for 
example,  are  a  combination  of  different  styles  of  performance  in  the  author's 
work, the use of various pictorial and graphical materials and much more. Thus, 
the nature is an inexhaustible source of creative ideas. It is important to learn, to 
see, to choose, to get the creative impulse of visual images, notice the beauty of 
nature  -  the  plastic  shape,  silhouette,  line,  rhythm,  harmony  of  color 
combinations. 
We distinguish as indicators of this criterion the following: the quality of 
knowledge, abilities and skills in plein-air painting and the ability to self-transfer 
to  the  new  situation,  the  impact  of  participation  in  the  process  of  the  plein-air 
internship,  the  ability  to  apply  knowledge  creatively  in  solving  the  problem-
creative tasks. 

 
 
 
And  finally,  the  last  component  of  the  model  of  the  formation  of 
professionally-creative  activity  of  the  future  teachers  of  fine  arts  is  the  artistic 
and  practical.  This  component  is  perhaps  the  most  important  in  the  classical 
preparation of the future teachers of fine art, as a practical competent acquisition 
of the skills of landscape painting is our main goal. The professionally-creative 
activity cannot be formed without a competent acquisition of knowledge. 
This component is expressed due to the criteria: practical mastering of the 
technology and techniques of a plein-air painting and the ability to do a creative 
work. It is defined by the following indicators: 
- Mastering the basic steps of plein-air painting, ways of working the with 
various art materials and the technique of carrying out the tasks in the sphere of 
plein-air painting; 
-  The  practical  ability  to  do  a  creative  work  in  plein-air  painting  (which 
structurally includes: the developed coloristic vision, the ability to work quickly, 
and so on). 
The  first  indicator  of  this  criterion  includes  the  following  system  of 
theoretical and practical knowledge: 
1.  featuring  of  the  composition  sketch,  which  comprises  (a  choice  of 
motive,  theme,  plot,  choice  of  the  point  of  view,  figurative  synthesis  of  nature 
by  means  of  graphics,  imaginative  generalization  by  means  of  painting,  the 
choice of image format); 
2. The preparatory drawing: the determination of proportions; typification 
of the basic forms, individualization of the details of composite center
3.  Generalized  pictorial-plastic  image  (color  modeling  forms):  definition 
of  a  common  background  color,  the  transfer  of  a  large  and  a  general  tone  of 
relations,  which  are  proportional  to  nature;  the  generalized  modeling  of  three-
dimensional  shape,  revealing  of  gradations  of  light  and  shade  and  their  careful 
study with a glance to the picturesque aerial perspective; 
4. Completion of sketch: the final identification of primary and secondary 
structure in the color sketch, the subordination of all parts of the image to whole, 
the  strengthening  or  weakening  of  the  details  of  the  color  hue,  brightness  and 
saturation; 
5.  Using  the  invoice  basis,  keeping  it  in  the  shadows  and  the  plans,  fine 
residence,  glazing,  the  use  of  multiple  size  brushes,  a  variety  of  strokes  in  the 
direction and pressure; pastose of light and color. 
The second indicator of analyzed criterion includes the following system of 
practical knowledge: The color system of each state in nature, dictates its approach 
in textured  solving of motive. Fine and cloudy conditions conceal and generalize 
much detail, the colors become ash-gray or silver-tone, the tone development goes 
in  closer  range.  In  such  cases,  the  motive  is  filled  with  the  large  masses  of  the 
generalized-rhythms.  This  compilation  reports  a  broader  interpretation  of  the 
picturesque,  absorbing  all  the  small  and  random.  Sometimes  gloomy  state  sets 
graphically  sound  to  motive,  when  all  silhouettes  have  a  clear  and  readable 
structure.  In  such  situations,  the  spokesmen  of  the  motives  are  the  readable  large 
and  small  rhythms  that  are  successfully  combined  with  the  broadly  interpreted 

 
 
 
environment.  The  difference  in  texture  and  clear  interpretations  of  generalized 
plans,  forces  them  to  work  on  the  expression  of  each  other,  just  as  the  colors 
opposite in spectrum in close proximity activate each other.  
Many scientists think that, a significant gap in the student’s acquisition of 
skills  and  abilities  of  the  landscape  is  the  fact  that  the  plein-air  internship  in 
most  universities  (according  to  State  Standard)  is  held  during  the  I,  II,  and  IV 
cources, for one summer month. For the development of a color vision and the 
development  of  personality  of  an  artist-pedagogue  it  is  desirable  the  plein-air 
internship  to  being  held  in  the  spring  and  fall,  as  it  allows  to  see  the  different 
range  of  colors  throughout  the  year.  At  the  moment,  between  the  summer 
internship, most students do not picture a landscape. Future teachers of fine art 
should  obtain  the  developed  coloristic  vision  because  they  have  to  do 
assignments with students related to landscape according to the curriculum. And 
the  landscape,  the  genre,  which  allows  you  to  observe  the  nature  in  various 
states:  morning,  afternoon,  sunset,  dawn,  rain,  storm,  under  different  lighting, 
which  cannot  be  achieved  in  the  studio.  Indeed,  the  lighting  of  a  various  plan 
provides by an abundant material for the development of a color vision. 
Also work on a plein-air forces to work at top speed, which in turn, forms 
a  very  important  quality  of  the  artist  -  to  make  a  decision  quickly.  This  work 
contains  the  author's  constant  pressure  and  tempers  disciplined  creative  nature. 
The state of color in nature is constantly changing and the author does not have 
the  ability  to  reason  and  think  for  a  long  time.  The  work  is  mostly  on  a 
subconsciously-sensory level. All artistic senses and accumulated experience are 
at full capability, been already acquired, are concentrated in one instant, in one 
burst.  This type  of  work  needs  to  be  combined  with  work  in  the  studio,  which 
involves  a  more  analytical  search  of  artistic  decisions.  This  will  give  the 
balanced development of the artistic personality. 
The  third  indicator  of  this  component  is the  ability  to  develop  a  creative 
activity  of  pupils  through  the  plein-air  painting.  All  of  the  knowledge  gained 
during the training of the future teachers at the university of fine art, especially 
during a plein-air internship should be directed to the process of pupils training. 
It  therefore  becomes  important  not  only  to  master  professionally  the  subject  of 
teaching,  but  also  to  be  able  to  "apply"  learning  material  to  students  that 
emphasizes  the  special  importance  of  this  indicator  as  the  ability  to  develop  a 
creative work of students through the plein-air painting. 
On the basis of the structural model, the levels of formation of the studied 
quality of the future teacher of fine art are defined, reflecting the various degrees 
of the intensity of indicators (Kuzmina N.V. [3]. 
A  high  level:  strong  motivation  to  all  kinds  of  educational-cognitive 
activity, including the plein-air internship. The nature of the assimilation of the 
content  of  a  plein-air  painting  is  creative:  the  desire  to  work  independently  on 
the plein-air, enthusiasm, focus. Systematically involved in craft shows, clearly 
showing  independence  and  initiative,  expresses  the  deep  strong  interest  to 
creative  activity  and  to  chosen  profession,  feels  a  constant  need  for  self-
development  and  self-improvement,  is  able  to  freely  use  the  acquired 

 
 
 
knowledge,  abilities  and  skills  during  the  plein-air  internship  in  solving  of 
creative  tasks,  showing  active  perseverance  in  overcoming  of  obstacles  in 
achieving the goal; capable to an adequate self-esteem and self-awareness of his 
activity and professionally-significant qualities of the self. 
Intermediate is characterized by the motivated and intelligent mastering of 
knowledge, the activity is displaced with a large dependence on the mood, tries 
to  show  interest  in  creative  plein-air  painting  and  to  the  chosen  profession, 
understands  the  importance  of  continuous  self-improvement  and  self-
development,  tries  to  be  independent  and  proactive,  to  use  the  acquired 
knowledge,  abilities  and  skills  in  solving  creative  tasks;  manifestation  of 
abilities is situational  and  depends  on  the  positive  (negative)  assessment;  tends 
to  adequate  self-esteem  and  self-awareness  of  his  activity  and  professionally-
significant  qualities  of  the  own  personality.  Student  is  initiative,  but  manifests 
creativity selectively (due to the relationship with the teacher). He tends to take 
up  landscape  painting,  its  characteristic  features  and  recognizes  the  need  for 
self-improvement, but does not persevere in this direction. 
Low:  low  degree  of  orientation  on  intrinsic  motivation,  dependence  of 
personality  on  external  circumstances,  does  not  show  independence  and 
initiative,  doesn’t  show  enough  interest  in  creative  activity  and  the  chosen 
profession,  does  not  feel  the  need  for  self-improvement  and  self-development, 
cannot freely use the acquired knowledge, abilities and skills in solving creative 
tasks,  showing  little  desire  to  overcome  obstacles  in  achieving  the  goal,  is  not 
capable  of  an  adequate  self-esteem  and  self-awareness  of  his  activity  and 
professionally-significant  qualities  of  the  self.  The  student  has  a  satisfactory 
level  of  knowledge.  The  nature  of  acquiring  knowledge  is  reproductive,  the 
educational  work  in  the  plein-air  is  formal,  purely  technical.  If  he  loses  an 
interest  in  plein-air  work,  he  even  can  stop  it.  Creative  skills  are 
underdeveloped,  the  lack  self-improvement.  Professional  "self-concept  'is 
interpreted only in general terms. 
We  examine  the  professionally-creative  activity  of  the  future  teacher  of 
fine art as a result of the student learning activity and the process of mastering of 
professional skills, specific to creative activity, and as a special kind of cognitive 
activity  of  search,  discovery  and  appropriation  of  new  knowledge  for  him.  In 
this  chapter  we  have  defined  what  constitutes  the  professional  and  creative 
activity of the future teacher of fine art: 
-  Target  attitudes  on  performing  of  professional  activity  by  the 
unconventional  methods,  new  to  himself  and  others  by  the  result  (can  be  both 
traditional and unknown to student), interest and responsibility in carrying out of 
plans; 
- The search for optimal forms, methods and ways to get the final result, 
based  on  the  informed  and  reasoned  choices  (the  choice  of  the  most  relevant 
methods and means of artistic execution to the creative work in the plein-air, the 
choice  of  a  particular  composition,  most  clearly  reveals  the  author's  intention, 
etc.); 

 
 
 
- The ability to have a moral and aesthetic satisfaction from academic and 
professional activity during the period of internship (the ability to experience the 
aesthetic satisfaction from working in the plein-air); 
-  Interior  installation  of  the  continuity  of  initiation  to  the  results  of 
creative activity and the skills of its phased implementation. 
Thus, in our opinion, the concept of professionally-creative activity is the 
ratio of internal and external activities of the future teachers of fine art, aimed at 
achieving of these goals. 
In a study in this chapter, we have shown the possibility and pedagogical 
conditions of the plein-air internship in the formation of the desired professional 
quality  of  the  future  teacher  of  fine  art,  which  gave  a  rise  to  the  following 
conclusions: 
-  Plein-air  internship  is  an  important  part  in  the  system  of  training  of 
teachers  of  fine  art  in  view  of  the  fact  that  it  checks  and  gives  meaning  to  the 
other  forms  and  methods  of  training,  thus  creating  wide  opportunities  for  the 
formation  of  a  variety  of  components  of  professionally-creative  activity  of  the 
future teachers of fine art; 
-  In  the  current  literature  and  scientific  research,  a  plein-air  is  treated  in 
different ways: we study the theoretical issues related to the disclosure and use of 
the laws of physiology and psychology of perception of color and shape of objects 
and much more. However, the issue of professionally-creative activity of the future 
teachers of fine art during the plein-air internship was not considered; 
- the history of the development of a plein-air internship shows that anytime 
graphic art, its means and devices were not only the component of art but the basic 
factor  of  creativity  of  an  architect,  artist,  the  process  of  origination,  development 
and  establishment  of  image.  Meanwhile  plein-air  internship  stimulates  the 
formation  of  creative  thinking,  creative  activity  of  the  future  artists-pedagogues 
and  gains  the  huge  possibilities  in  the  formation  of  their  professionally-creative 
activity; 
- The following possibilities of the plein-air internship might be effectively 
realized  under  the  definite  pedagogical  conditions:  -  development  of  aim  of  the 
personality  of  future  teacher  on  the  creative  self-development;  -  development  of 
the creative environment; - active usage of modern pedagogical technologies. 
Above-listed conditions and theoretical regulations of the first chapter let us 
to develop the model of formation of professionally-creative activity of the future 
teachers  of  art  in  the  process  of  plein-air  internship.  This  model  contains  three 
components:  demand-motivational,  substantial  and  artistic-practical.  These 
components are also divided on the criteria and rates that we have listed above. 
Резюме: 
В  статье  рассматриваются  теоретические  и  методические  проблемы  в 
контексте формирования художественно-творческой активности студентов в 
процессе пленэрной практики и дает анализ обучению студентов пленэрной 
практике, 
где 
рассматриваются 
вопросы 
изучения 
методов 
и 
закономерностей изображения пейзажа. 
Түйін: 

 
 
 
Бұл  мақалада  болашақ  бейнелеу  өнері  мұғалімдерінің  кәсіби-
шығармашылық 
белсенділігін 
пленэр 
практикасы 
үдерісінде 
қалыптастырудағы    кездесетін  теориялық  және  әдістемелік  мәселелерді 
табиғат  көрінісін  бейнелеудегі  қолданылатын  заңдылықтар  мен  әдістерге 
үйрету арқылы сараптама жасау қарастырылады. 
 
 
1
 
Krajewski  VV  General  framework  of  pedagogy:  studies.  Benefit  -  The 
Academy, 2009, 456 p. 
2
 
Slastenin  VA  Formation  of  the  personality  of  the  Soviet  school  teachers  in 
training. - M.: Education, 1976. - 160 p. 
3
 
 Kuzmin Akmeology NV - the study of the factors to achieve peaks in professional 
activities.  /  /  -  The  problems  of  increasing  the  professionalism  and  efficiency  of 
educational activities. - Shuya, 1999. - 45-58 
4
 
AN Leontiev Activity. Consciousness. Personality. -M.: Pedagogy, 1975.-220 p. 
5
 
Alekhine AD - Teacher training art: Abstract ... on ped. Science. - M., 1992. - 32 s. 
6
 
Kuzin  V.S.,  Kuzin  VS  Psychology  of  painting:  the  manual.  -  4th  ed.,  Ext.  and 
revised - M.: Onyx 21. - 2005. - 304  
7
 
Shpikalova  T.Ya.,  Shpikalova  TJ  Model  of  continuous  artistic  and  educational 
system  of  teaching  folk  art  "school  -  institutions  of  further  education  -  college  -  high 
school" / / Folk Art Culture and Education: Proc. the All-Russian Scientific and Practical 
Conference. - Shuya. - 1996. - P. 3 – 10 
8
 
Medvedev  L.G.,  Medvedev  LG  Criterion  for  assessing  the  artistic  image  as  a 
factor in the development of creative abilities of students. - Alma-Ata, 1980. - 88  
9
 
Sokolnikova  NM,  NM  Sokolnikova  Art  and  technique  of  teaching  it.  Moscow 
Academy, 2002. – 368 
10
 
 Ivakhnova L.A., Ivahnova LA. Professional work of fine art teachers: the manual. 
Omsk OmSPU, 2003. - 130 p 
11
 
Rubinstein  SL  Fundamentals  of  General  Psychology  /  St.  Petersburg.:  PiterKom, 
1999. - 234 p. etc. 
12
 
 Freud Z. The main psychological theories of psychoanalysis. Sketch of the history 
of psychoanalysis. St. Petersburg, 1998. - 378 p. 
13
 
 Levin  K.  The  conflict  between  Aristotelian  and  Galilean  modes  of  thought  in 
contemporary psychology. - In.: History of Psychology (10's - 30's. Opening period of the 
crisis): Texts / Ed. Galperin, A. Zhdanov. - Yekaterinburg: Business Book, 1999. - 456 p. 
14
 
 Allport, G. W. (1937). The American Journal of Psychology, 50, pp. 141-156 
15
 
 Nyutten  J.  phenomenon  of  motivation.  Experimental  Psychology  /  Ed.-comp. 
P.Fress, Piaget. Moscow: Progress Publishers, 1975. – 456. 
16
 
Teplov BM Psychology. - Uchpedgiz, Moscow, 1953 - 234 p. 
17
 
Kovalev NE Paradise BF, NA Sorokin Introduction to pedagogy. - M.: Education - 
1975.-176 with .., 
18
 
 Myasishchev  VN  Psychology  relationship.  M.:  Institute  of  Applied  Psychology, 
VN 1995. - 356 p.  
19
 
Bondarevskaya. Value foundations of personality-oriented education / / Education 
students. - 1995. - 5. - S. 29., 
20
 
 VV  Serikov  Personal  approach  to  education:  concepts  and  technologies. 
Monograph. - Volgograd: Change. - 1994. - S. 112 - 114. 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет