Хабаршы вестник «Жаратылыстану-география ғылымдары»жүктеу 5.12 Kb.

бет1/18
Дата11.05.2017
өлшемі5.12 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Естественно-географические науки», №2(40), 2014 г. 

ISSN 1728-8975 
 
 
 
 
 
ХАБАРШЫ 
ВЕСТНИК 
«Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы  
Серия «Естественно-географические науки» 
№2(40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
А
л
л
м
м
а
а
т
т
ы
ы
,
,
 
 
2
2
0
0
1
1
4
4
 
 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы, №2(40), 2014 ж. 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университеті 
 
ХАБАРШЫ 
«Жаратылыстану-география 
ғылымдары» сериясы 
№2(40), 2014 ж. 
Шығару жиiлiгi – жылына 4 нөмiр. 
2001 ж. бастап шығады 
 
Бас редактор  
х.ғ.д., проф. М.Е. Ермағанбетов 
Редакциялық коллегия 
бас редактордың орынбасары, 
х.ғ.к., проф. Х.Н. Жанбеков, 
бас редактордың орынбасары, 
г.ғ.д., проф. м.о. К.Д. Каймулдинова, 
пед.ғ.д., проф. Ж.Ә. Шоқыбаев
биол.ғ.д., проф. м.а. З.Б. Тұңғышбаева 
 
Редакциялық алқа мүшелері: 
геогр.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА академигі 
А.С. Бейсенова, 
х.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА академигі 
Е.Ә. Бектуров, 
пед.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА 
корреспондент-мүшесі С.Ж. Пірәлиев, 
биол.ғ.д., проф. Ж.Ж. Жатқанбаев, 
х.ғ.д., проф. Т.О. Омарқұлов, 
пед.ғ.д., проф. Н.К. Ахметов, 
геогр.ғ.д., проф. М.Е. Белгибаев, 
биол.ғ.д., проф. Е.Т. Тазабекова,  
биол.ғ.д., проф. Л.Б. Сейлова, 
х.ғ.д., проф. Н.А. Бектенов, 
биол.ғ.д., проф. Қ.С. Рымжанов, 
пед.ғ.д., проф. А.А. Саипов, 
хим.ғ.д. Г.И. Мейирова 
геогр.ғ.д., проф. А.Н. Нигматов 
(Өзбекстан), 
биол.ғ.д., проф. Б.А. Тохторалиев 
(Қырғызстан), 
геогр.ғ.д., проф. Н.А. Родионова (Ресей), 
х.ғ.д., проф. Д.Ю. Мурзин (Финляндия), 
PhD докторы Ренато Сапо (Италия), 
PhD докторы Жан Марк (Бельгия), 
х.ғ.к. А.Е. Сагимбаева (жауапты хатшы) 
 
© Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университеті, 2014 
Қазақстан Республикасының мәдениет  
және ақпарат министрлігінде 2009 жылы 
мамырдың 8-де тіркелген N10110 – Ж 
 
Басуға 17.07.2014 қол қойылды. 
Пішімі 60х84
1
/
8
. Көлемі 13,5 е.б.т. 
Таралымы 300 дана. Тапсырыс 155. 
 
050010, Алматы қаласы, 
Достық даңғылы, 13. 
Абай атындағы ҚазҰПУ 
 
Абай атындағы Қазақ ұлттық  
педагогикалық университетінің  
«Ұлағат» баспасы 
М а з м ұ н ы 
С о д е р ж а н и е 
 
ФАКУЛЬТЕТ ЖЫЛНАМАСЫ 
ХРОНИКА ФАКУЛЬТЕТА 
 
Аралбай Н.К., Чопабаева Н.Н. 60 лет Несипхану Абжапаровичу 
Бектенову............................................................................................ 
 
ЖЕР ТУРАЛЫ ҒЫЛЫМДАР 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 
Burghard  Christian  Meyer.  Landscape  functions  as  basis  for 
sustainable landscape planning...................................................... 
Nadyrov  Sh.M., Mamyrova  K.N., Gabelbayeva Yu.  Agricultural 
situation of Kazakhstan........................................................................ 
Сейлхан  А.С.,  Мауленова  М.  Қазақстандағы  мейрамхана 
бизнесінің даму қарқыны............................................................ 
 
ХИМИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Жанбеков Х.Н., Жетпісбай Д.Ш., Мукатаева Ж.С. Сырдария 
суының ластануын зерттеу мәселелері............................................ 
Zhaxibayeva  А.M.,  Nazarymbetova  H.А.,  Zhaxibayev  M.J., 
Zhaxibayeva Zh.M., Massenova А.T. Сatalysts for benzene alkylation 
with ethanol.......................................................................................... 
Омаркулов  Т.О.,  Нурахметова  А.Р.  Гидрирование  3-
метилпентен-2-ин-4-ол-1  на  полидисперсных  катализаторах 
металлов платиновой группы............................................................ 
Артыкова 
Ф.Б., 
Мейирова 
Г.И., 
Сариева 
Р.Б.,  
Умерзакова  М.Б.,  Зайнуллина  А.Ш.,  Жигельдиева  Г. 
Проблемы  создания  композиционных  материалов  на  основе 
алициклического полиимида и пути их решения...................... 
 
БИОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Загриценко И.П. Физиолого-биохимические  основы заболевания 
СПИД................................................................................................... 
Осиповская  Л.Л.,  Койжанова  А.К.,  Загриценко  И.П., 
Есимова Д.М., Ерденова М.Б. Влияние  органических  добавок 
на извлечение благородных металлов в кислой среде.................... 
Мустафин  К.Г.,  Иманкулова  Р.А.  Оптимизация  технологии 
ускоренного  получения  безвирусного  семенного  материала 
картофеля..................................................................................... 
Загриценко И.П. Влияние альгината натрия на всхожесть семян 
и рост проростков пшеницы.............................................................. 
 
ЭКОЛОГИЯ 
 
Мынбаева  Б.Н.,  Қажымұратқызы  А.  Анализ  загрязнения 
основных рек г. Алматы тяжелыми металлами............................... 
Карбаева  Ш.Ш.  Жаратылыстану  пәндері  мазмұнындағы 
әлеуметтік-экологиялық ұғымдар..................................................... 
Жантеева Г.Е. Болашақ қуаты......................................................... 
Сейлхан  А.С.,  Бейсенбаева  М.  Топырақ  құнарлылығын 
арттырудағы жаңа тенденциялар...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
10 
 
 
 
 
 
15 
 
 
18 
 
 
25 
 
 
 
29 
 
 
 
 
 
33 
 
 
 
37 
 
42 
 
48 
 
 
 
 
52 
 
60 
65 
 
67 
 
 
 

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Естественно-географические науки», №2(40), 2014 г. 

Казахский национальный 
педагогический 
университет имени Абая 
 
ВЕСТНИК 
Серия «Естественно- 
географические науки» 
№2(40), 2014 г. 
 
Периодичность – 4 номера в год. 
Выходит с 2001 года. 
 
Главный редактор: 
д.х.н., проф. М.Е. Ермаганбетов 
 
Редакционная коллегия: 
зам. гл. редактора, 
к.х.н., проф. Х.Н. Жанбеков, 
зам. гл. редактора, 
д.г.н., и.о. проф. К.Д. Каймулдинова, 
д.пед.н., проф. Ж.Ә. Шокыбаев
д.биол.н., и.о. проф. З.Б. Тунгышбаева 
 
Члены редколлегии: 
д.геогр.н., проф., академик НАН РК 
А.С. Бейсенова, 
д.х.н., проф., академик НАН РК 
Е.Ә. Бектуров, 
д.пед.н., проф., член-корреспондент НАН РК 
С.Ж. Пралиев, 
д.биол.н., проф. Ж.Ж. Жатканбаев, 
д.х.н., проф. Т.О. Омаркулов, 
д.пед.н., проф. Н.К. Ахметов, 
д.геогр.н., проф. М.Е. Белгибаев, 
д.биол.н., проф. Е.Т. Тазабекова,  
д.биол.н., проф. Л.Б. Сейлова, 
д.х.н., проф. Н.А. Бектенов, 
д.биол.н., проф. К.С. Рымжанов, 
д.пед.н., проф. А.А. Саипов, 
д.х.н. Г.И. Мейирова 
д.геогр.н., проф. А.Н. Нигматов 
(Узбекистан), 
д.биол.н., проф. Б.А. Тохторалиев 
(Кыргызстан), 
д.геогр.н., проф. Н.А. Родионова (Россия), 
д.х.н., проф. Д.Ю. Мурзин (Финляндия), 
доктор PhD Ренато Сапо (Италия), 
доктор PhD Жан Марк (Бельгия), 
к.х.н. А.Е. Сагимбаева (ответ. секретарь) 
 
© Казахский национальный педагогический 
университет им Абая, 2014 
 
Зарегистрировано 
в Министерстве культуры и информации РК 
8 мая 2009 г. N10110 – Ж 
 
 
Подписано в печать 07.17.2014. 
Формат 60х84
1
/
8
. Объем 13,5 уч.-изд.л. 
Тираж 300 экз. Заказ 155. 
 
 
050010, г. Алматы, пр. Достык, 13. 
КазНПУ им. Абая 
 
 
Издательство «Ұлағат» 
Казахского национального педагогического 
университета имени Абая
 
 
 
ПӘНДЕРДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИСЦИПЛИН 
 
Шокыбаев  Ж.А.,  Каражанова  Д.А.,  Кожагулова  Ж.Р.  Из 
опыта составления специализированных учебных книг........... 
Кенжебаева  З.С.,  Иманкулова  С.К.  Сравнительный  анализ 
мирового образовательного пространства....................................... 
Мынбаева  Б.Н.  Разработка  электронного  учебника  по 
дисциплине «Окружающая среда и биоразнообразие».................. 
Нурахметова  А.Р.,  Алыкпашова  А.Б.  Метод  ассоциаграмм  в 
обучении химии.................................................................................. 
Ермаханов  М.Н.,  Асильбекова  А.Д.,  Утельбаева  А.Д., 
Урмашева Б.А. Компетентностно-ориентированное обучение в 
образовании........................................................................................ 
Жексембиева Б., Сагимбаева А.Е. Тестовый метод при контроле 
знаний.................................................................................................. 
 
ТУРИЗМ 
 
Ержигитова Д.С., Искакова Р. Краеведение и детско-юношеский 
туризм в Казахстане........................................................................... 
Мыркасымова  Г.Н.,  Чукреева  О.А.  Охрана  и  использование 
культурно-исторического и природного наследия в туризме........ 
Калимбетов  Е.А.  Туризм  саласындағы  бизнес-жоспардың 
экономикалық тиімділігі.................................................................... 
 
 
 
 
 
 
72 
 
77 
 
81 
 
84 
 
 
89 
 
91 
 
 
 
 
95 
 
99 
 
103 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы, №2(40), 2014 ж. 

ФАКУЛЬТЕТ ЖЫЛНАМАСЫ 
ХРОНИКА ФАКУЛЬТЕТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НЕСИПХАНУ АБЖАПАРОВИЧУ БЕКТЕНОВУ ПРОФЕССОРУ 
КАФЕДРЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ИНСТИТУТА 
МАГИТРАТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ КАЗНПУ ИМ. АБАЯ – 60 ЛЕТ 
 
Н.К. Аралбай – заведующий кафедрой естественных специальностей 
Института магистратуры и докторантуры КазНПУ им. Абая, д.б.н., профессор, 
Н.Н. Чопабаева – доцент кафедры естественных специальностей 
Института магитратуры и докторантуры КазНПУ им. Абая, д.х.н. 
 
Несипхан  Абжапарович  Бектенов  родился  15  мая  1954  года  в  селе  Бирлик  Жуалинского  района 
Жамбылской  области.  В  1972  году  поступил  на  химический  факультет  Казахского  государственного 
университета им. Кирова. Свой профессиональный путь Несипхан Абжапарович начал с работы инжене-
ра в НИИ нефти и природных солей АНКазССР в г. Гурьев (ныне Атырау). Судьбоносной для него стала 
встреча в 1979 году с академиком НАН РК Е.Е. Ергожиным – видным организатором науки и образова-
ния в Казахстане, крупным ученым в области химии высокомолекулярных соединений, ионного обмена и 
мембранных  технологий,  который  предложил  ему  заниматься  научной  деятельностью  в  области  химии 
полимеров.  С  1979  по  1990  гг.  Несипхан  Абжапарович  становится  инженером,  старшим  инженером, 
аспирантом, затем старшим научным сотрудником кафедры высокомолекулярных соединений КазГУ им. 
Кирова.  По  результатам  проведенных  исследований  в  1987  году  он  успешно  защитил  кандидатскую 
диссертацию на тему «Иониты на основе глицилметакрилата и некоторых аминов».  
С 1990 года по настоящее время его жизнь тесно связана с Казахским национальным педагогическим 
университетом им. Абая, где он являлся ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, а с 2008 года – 
профессором кафедры химии. В эти годы он органично сочетает научную, педагогическую и обществен-
ную деятельность. В 1994 году его избирают заместителем декана по воспитательной работе факультета 
естественных  специальностей,  затем  членом  Совета  факультета.  По  его  инициативе  в  2001  году  была 
создана учебно-исследовательская лаборатория при  кафедре химии КазНПУ им. Абая, где  он совмещал 
должность заведующего и где проводили исследования студенты, магистранты и инициативные молодые 
ученые университета. В этот же период он завершает учебу в докторантуре Института химических наук 
им.  А.Б.  Бектурова  и  с  2007  года  занимает  должность  старшего,  ведущего,  а  с  2008  года  по  нынешнее 
время  –  главного  научного  сотрудника  лаборатории  ионообменных  смол  и  мембран.  Результаты  его 
многолетней  плодотворной  научной  работы  по  синтезу  и  исследованию  ионообменных  полимеров  и 
мембран, обобщены в его докторской диссертации, которую он защитил в 2007 году в Специализирован-
ном Диссертационном совете Института химических наук им. А.Б. Бектурова. 
Профессор Н.А. Бектенов – автор около 350 научно-исследовательских и учебно-методических работ, 
в  том  числе  1  монографии  «Полиэлектролиты  на  основе  глицидилметакрилата  и  его  сополимеров»  (в 
соавторстве  с  Е.Е.  Ергожиным,  А.М.  Акимбаевой),  3  авторских  свидетельств  СССР,  40  предпатентов  и 

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Естественно-географические науки», №2(40), 2014 г. 

инновационных  патентов  РК,  более  150  научных  статей  в  реферируемых  отечественных  и  зарубежных 
журналах.  Он  –  участник  многих  международных  и  республиканских  научных  конференций,  съездов  и 
конгрессов и обладатель многих грантов на проведение научных исследований.  
Активная  научная  и  общественная  деятельность  Н.А.  Бектенова  связана  с  работой  в  качестве 
члена  редакционной  коллегии  журнала  Вестник  КазНПУ  им.  Абая  (серия  биология  и  химия),  члена 
редакционного Совета международного научно-технического журнала «Экспозиция Нефть и Газ» (г. 
Казань, Россия), члена Диссертационного Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций 
при ИХН им. А.Б. Бектурова, а также члена НТС при МОН и экспертного Совета МИНТ РК. С 2009-
2011 годы он стажировался в крупных научных центрах России: МГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 
РХТУ им. Д.И. Менделеева (г. Москва), Институте нефтепереработки (г. Уфа) и Казанском техноло-
гическом университете. 
Талантливый организатор, неутомимый труженик, прекрасный педагог, терпеливый и мудрый настав-
ник, он воспитал не одно поколение химиков-инженеров, химиков-технологов, химиков-преподавателей 
и  химиков-исследователей.  Под  его  чутким  руководством  защищено  7  кандидатских  диссертаций,  25 
магистерских, 20 дипломных и 50 курсовых работ. На протяжении многолетней научно-педагогической и 
общественной деятельности  он внес неоценимый вклад в подготовку высококвалифицированных отече-
ственных  научных,  педагогических  и  инженерных  кадров.  Достойной  оценкой  научно-педагогической 
деятельности  Н.А.  Бектенова  стало  присвоение  МОН  РК  в  2008  году  звания  профессора.  За  высокие 
заслуги  перед  отечеством  и  в  честь  35-летия  научно-педагогической  деятельности  и  60-летия  со  дня 
рождения профессор Несипхан Абжапарович Бектенов выдвинут для награждения нагрудным знаком «За 
заслуги в развитии науки Республики Казахстан» и на присвоение звания «Почетный гражданин Жуалин-
ского района». 
Коллеги, друзья и ученики Несипхана Абжапаровича сердечно поздравляют его со славным юбилеем 
и желают крепкого здоровья, благополучия и дальнейших творческих успехов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы, №2(40), 2014 ж. 

ЖЕР ТУРАЛЫ ҒЫЛЫМДАР 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 
UDC 338.48-1-025.27(574) 
 
LANDSCAPE FUNCTIONS AS BASIS FOR SUSTAINABLE LANDSCAPE PLANNING 
 
Burghard Christian Meyer – Prof., PD, Dr. rer.nat.habil. University of Leipzig, Institute of Geography; 
Leipzig, Germany; burghard.meyer@olanis.de 
 
Given article deals with the debate on the opposing approaches of “multifunctionality of land use” and “Multifunctional 
Landscapes” and its implications in science and practice. A high need is found to bridge the gap between both concepts by 
focussing on the integration of conflicting goals for landscapes.  
Scientific discussion is needed to identify and solve the landscape problems related to intensive land use, biodiversity, and 
abiotic, economic and social functions of sustainability.  
Spatially explicit GIS-techniques with a focus on landscapes recently rapidly developed in applied sciences, such as spatial 
planning and information science. Independently and without a strong link to these disciplines, approaches were developed for 
integrative landscape planning and the optimisation of agricultural enterprises. 
Spatially explicit compromises for decision making concerning land use are needed. The talk discusses these issues based 
on evaluation and assessment models.  
Five  main  aspects  the  sustainable  land  use  in  intensively  used  agricultural regions  are  chosen  to  focus  Geography  and 
Landscape Ecology for applied practice in arable landscapes.  
Keywords:  multifunctionality  of  land  use,  multifunctional  landscapes,  spatially  explicit  GIS-techniques,landscape 
integration,  re-structuring  and  planning  of  multifunctional  agricultural  landscapes,  indicators  and  assessment  of 
multifunctionality 
 
Мақалада  «көпфункциялы  жерді  пайдалану»  ж»не  «көпфункциялы  ландшафтылар»  тәрізді  қарама-қайшы 
тақырыптар мен ұстанымдарға қатысты талқылау және оларды ғылым мен практика салаларында пайдалану қарас-
тырылған. Бұл мәселені шешуге аса қажеттіліктің  болуы  ландшафттар мәселесіндегі қарама-қайшы ұстанымдарды 
біріктіру арқылы екі концепция арасындағы алшақтықтарды жоюға бағытталады.  
Ғылыми талқылау жерлерді қарқынды пайдаланумен, олардың тұрақтылығындағы биоәртүрлілік пен абиотика-
лық, экономикалық және әлеуметтік функцияларымен байланысты ландшафтылардың проблемаларын анықтап және 
шешу үшін қажет.  
Ландшафтылық  құрылымға  негізделген  кеңістік  бағдардағы  ГАЖ-технологиялар  кеңістік  жоспарлау  және 
геоақпараттану  тәрізді  қолданбалы  ғылымдарда  қарқынды  түрде  жылдам  жасалған  болатын.  Бұл  географиялық 
пәндерге тығыз қатысының болғанына қарамастан және оған тәуелсіз жағдайда ауылшаруашылық кәсіпорындарын 
интегративті ландшафтылық жоспарлау мен ұтымды ету мақсатында жаңа ұстанымдар негізделді.  
Жерді пайдалануға қатысты шешімдер қабылдауда дәл кеңістік ұсыныстар жасау аса қажет. Мұнда осы мәселе-
лер үлгілерді бағалау және талдау негізінде талқыланады.  
Ауыл шаруашылығы өндірісі қарқынды дамыған аймақтарда география мен ландшафтылық экологияны суарма-
лы ландшафтылардың қолданбалы практикасына қатысты талдау үшін бес негізгі аспект қарастырылған.  
Түйінді сөздер: Жерді пайдаланудың көпфункциялылығы, көпфункциялы ландшафтылар, кеңістік бағдалланған 
ГАЖ-технологиялар,  ландшафтылық  интеграция,  көпфункциялы  ауылшаруашылық  ландшафтыларының  құрылы-
мын өзгерту және жоспарлау, көпфункциялылықтың индикаторлары және бағалау 
 
В  данной  статье  рассматриваются  дискуссии  о  противоположных  темах  и  подходах  «многофункциональности 
землепользования» и «многофункциональных ландшафтов» и их применений в области науки и практики. Высокая 
потребность  в  решении  этого  вопроса  направлена  на  преодоление  разрыва  между  двумя  концепциями  путем 
сосредоточения внимания на интеграции конфликтующих интересов для ландшафтов.  
Научная  дискуссия  необходима  для  выявления  и  решения  проблем  ландшафтов,  связанных  с  интенсивным 
использованием земель, биоразнообразия и абиотических, экономических и социальных функций их устойчивости.  
Пространственно  ориентированные  ГИС-технологии,  сфокусированные  на  ландшафтное  устройство  были 
интенсивно  быстро разработаны в  прикладных науках, таких  как  пространственное планирование  и информатика. 
Независимо  и  без  тесного  отношения  к  этим  (географическим)  дисциплинам,  подходы  были  разработаны  для 
интегративной ландшафтного планирования и оптимизации сельскохозяйственных предприятий. 
Установление точных  пространственных компромиссов для принятия решений в  отношении землепользования 
необходимы. Здесь обсуждаются данные вопросы на основе оценки и анализа моделей.  
В регионах  с  интенсивно развитым сельскохозяйственным производством рассмотрены пять  основных аспекта 
чтобы сфокусировать Географию и ландшафтную экологию для прикладной практики орошаемых ландшафтов. 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал