Хабаршы вестник «Əлеуметтану жəне саяси ғылымдар»жүктеу 5.08 Kb.
Pdf просмотр
бет13/13
Дата16.06.2017
өлшемі5.08 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
  қалыптастырушы  реформалардың  міндеттері  мен  мақсаттары,  мемлекет  пен  қоғамның 
осы үрдістегі ролі. Бұл кезде, облыс пен аудандардың шоғырлы аумағынан шалғай қазақстандық əлеуетті 
дамытудың əлеуметтік-экономикалық төменгі деңгейі секілді факторлары бірігу үрдісін қиындата түседі; 
қалыптастырылмаған  азаматтық  қоғам;  ұлтшылдық  пиғылдардың  болуы;  нарықтық,  этникааралық 
қатынастарды  құқықты  реттеудің  жеткіліксіз  тиімділігі.  Осындай  жағдайларда  үздік-создық  бірігуді 
жүзеге асыру неғұрлым дұрыс. 
4.  Саяси  жүйе  жағымды  қоғамның  дамуы  үшін,  жағдай  жасауда  үлкен  мүмкіндіктерді  иемденген. 
Қазақстандық қоғамды жаңарту кезеңінде мемлекет (үкімет), саяси партиялар, қоғамдық бірлестіктердің 
күш қоса жұмыс істеуі сəйкесті заңдар түрінде, қоғамдық қатынастарды реттеудің құқықты жəне қоғам-
дық  механизмдерін  құруға,  басқа  сөзбен  айтқанда,  саяси  бірігуді  қалыптастыруға,  қоғамдық  өмірдің 
барлық салаларында үйлесімді саясатты жүргізуге мүмкіндік береді. 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №2(42), 2013 г. 
104 
Қазақстандық  қоғамды  əлемдік  өркениетті  дамытудың  жалпы  жолы  бойынша  сапалық  жаңа  кез 
аралыққа қозғалысы ішкі тұрақтылық жəне барлық қоғамдық-саяси күштерді, қалың бұқарадан шыққан 
ұлттық-этникалық топтарды біріктірмей, этникааралықтан бастап, тұлғааралыққа дейін – қатынастардың 
барлық деңгейлерінде ұлтаралық келісімді сақтап, бекемдемей іске асырылмайды. Аталған мəселе қандай 
құралдар  жəне  қандай  формада  шешілетін  болса,  халықтың,  əр  адамның  жəне  əрбір  отбасының  дұрыс 
сезінуі  мен  аман  болуы  қоғамдағы  тек  əлеуметтік-экономикалық  жəне  саяси,  сондай-ақ,  рухани-ізгілік 
жағдайына ғана тікелей қатысты болмайды, бірақ Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан сол əлеуметтік-
экономикалық қайта құрулардың тиімділігі мен бағыттылығы, яғни, жас мемлекеттің тағдыры. 
Қазақстандық  қоғамды  саяси  жаңғырту,  əлеуметтік-экономикалық  тиімділіктің  маңызды  да  міндетті 
жағдайлары  туралы  айтар  болсақ,  бұл  жөнінде  Қазақстан  Респубикасының  Президенті  Нұрсұлтан 
Əбішұлы  Назарбаев  нақты  көрсетіп  берді:  «əрбір  саясаткер,  əрбір  партия  мен  қоғамдық  қозғалыс, 
Қазақстанның  əрбір  азаматы,  егер,  біз  қолданысты  келісімді,  əсіресе,  ұлттық  сақтап,  бекемдей  алмасақ, 
онда  алдымызда  шыңырау  тұңғиық  күтіп  тұр.  Ондай  жағдайда,  егемендікпен,  реформалардың  ісімен 
жəне  өзіміз  бен  балаларымыздың  болашағы  туралы  арманымызбен  біржолата  қоштасуға  тура  келеді. 
Кімде кім арамызға от жағып, шырқымызды бұзуға, ұлттық келісімді үзуге тырысатын болса, онда еліміз 
заңдары – барлық қаталдығымен жауапкершілікке тартылуы тиіс» [10]. 
Осыған орай, саяси жаңғырту кезеңіндегі оның құндылықты өлшемінде көпұлтты қазақстандық қоғам-
ды əлеуметтік-экономикалық жəне саяси дамытудың негізгі факторы, өз кезегінде ұлттық қауіпсіздік пен 
ішкі саяси тұрақтылық, сонымен бірге, оны демократияландырудың маңызды міндеттері бірінші қатарға 
жылжытылған  Қазақстан  халықтарының  саяси  бірігуі  болып  табылады.  Қазақстандық  мемлекеттілікті 
қалыптастырудың күрделі кезеңі, республиканың нарықтық экономикалық қатынастарға көшуі, демокра-
тиялық қайта құрулардың басталуымен байланысты міндеттерді табысты шешу, тұтастай алғанда, қазақ-
стандық  қоғам,  халықтардың  əлеуметтік-экономикалық  бірігуге  бағытталған  шараларын  қабылдауды 
талап етуде.  
 
1. Назарбаев Н.Ə. «Ортақ шаңырағымыздағы бейбіт қатар өмір сүру жəне келісім үшін» // Егемен Қазақстан, 
25 наурыз 1995ж. 
2. Аргументы и факты - №40, 7 бет. 
3. Қазақстан Республикасының Конституциясы. - Алматы, 2001 ж., - 4 б.  
4.  Назарбаев  Н.Ə.  Қазақстан-2030.  Барлық  қазақстандықтардың  гүлденуі,  қауіпсіздігі  жəне  əл-ауқатының 
жақсаруы, елбасының Қазақстан халқына жолдауы. - Алматы: «Білім» 1998 ж., - 240 б. (115). 
5. Абсаттаров Р.Б. О политической консолидадции народов Казахстана. // Простор №6, 2003, - 103 б. 
6. Ильин В.В. О природе политики // Вестник Московского университета. 12 серия. Политические науки. 1995, - 
№2. - 26 б. 
7.  Назарбаев  Н.Ə.  Қазақстан-2030.  Барлық  қазақстандықтардың  гүлденуі,  қауіпсіздігі  жəне  əл-ауқатының 
жақсаруы, елбасының Қазақстан халқына жолдауы. - Алматы: «Білім» 1998, - 240 б. (87). 
8. Курганская В.Д., Дунаев В.Ю. Казахстанская модел межэтнической интеграции. - Алматы: 2002. - 193-194 б. 
9. Абсаттаров Р.Б. Национальные процессы:особенности и проблемы. - Алматы: «Ғалым» 1995, - 248 б. 
10. Малинин Г.В. Межнациональные согласия в Казахстане; проблемы , противоречия, перспективы. - Алматы: 
1997, - 3 б. 
 
Түйін 
Мақалада əлеуметтік-саяси ғылымдар аясында терең зерттелмеген құндылықты өлшемде көпұлтты қазақтандық 
қоғамды біріктірудегі ұлтаралық келісім мəселелері талданады. 
 
Резюме 
В  статье  анализируются  проблемы  межнационального  согласия  в  процессе  объединения  казахстанского 
общества в ценностном измерении, еще недостаточно изученные в социально-политической науке.  
 
Summary 
In  article  problems  of  an  international  consent  in  the  course  of  association  of  the  Kazakhstan  society  in  the  valuable 
measurement, still insufficiently studied in socio-political science are analyzed. 
 
 
 
 
 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Əлеуметтік жəне саяси ғылымдар» сериясы, №2(42) 2013 ж. 
105 
АБАЙ И ГРИГОРЬЕВ: СОЗВУЧНОСТЬ МИРОВОЗЗРЕНИЙ 
 
Т.Ж. Калдыбаева – д.социол.н., профессор 
 
Ушел из жизни ученый-гуманист, мудрый и человечный человек, истинный и преданный к социаль-
ным  и  идейным  ценностям  казахстанского  общества  гражданин,  профессионал-педагог,  страстный 
просветитель и общественный деятель, доктор философских наук, профессор, руководитель Клуба Абая 
Восточно-Казахстанского государственного  университета им. Д.Серикбаева, убежденный абаевед, автор 
таких фундаментальных трудов как  «Светоч степи  казахской»,  «Прометей великой степи»,  «Адам бол» 
(Будь человеком!),  «Абай  и движение Алаш», специального курса для студентов  «Социально-философ-
ская этика Абая», Евгений Иванович Григорьев.  
 
Характер  социоисторического  времени  определяет  особенности  того  общественного  пространства,  в 
котором проживает и социально действует человек. Абай жил в эпоху, когда в казахской степи происхо-
дило завершение феодального строя и наступление капиталистического уклада, образа жизни и экономи-
ки  в  том  измерении,  что  было  свойственно  концу  19  столетия.  Социальное  время  способствовало  не 
только  переменам  в  экономическом  укладе  жизни,  но  и  пробуждению  социальной  мысли  в  России, 
составной  частью  которого  и  являлся  Казахстан.  Открытие  первых  школ,  библиотек,  приобщение  к 
городской  просветительской  среде,  ярко  выраженная  социально  дифференцированная  окружающая 
среда, морально и нравственно противоречивая казахская степь… – это тот социальный фон, на котором 
возвышалась  социальная  фигура  Абая  Кунанбаева,  сына  богатого  человека  и  правителя,  который  всю 
свою сознательную жизнь посвятил борьбе с социальной несправедливостью, за торжество нравственно-
сти в человеческой среде. Он не только социальный мыслитель, но и боец, субъект конкретного социаль-
ного действия. Его уникальность заключается в том, в одном лице сошлись поэт и композитор, социаль-
ный  мыслитель  и  боец  за  социальную  справедливость,  ученый,  который  оставил  бессмертные  учения. 
Например,  мы  в  курсе  социологии  преподаем  в  студенческой  аудитории  учения  Дюркгейма,  Парсонса, 
Тощенко и других классиков социологической науки, которые утверждают, что сущность социализации 
человека заключается в подготовке его к процессу вхождения в социум в качестве личности. А утвержде-
ние Абая: ты тоже кирпич окружающего мира, найди его недостроенное место, встань так, чтобы целост-
ный мир был построен, превосходит самые лучшие современные учения о социализации и формировании 
личности.  
Как  об  этом  утверждают  современные  социологи  западных  стран,  главной  опасностью  современной 
цивилизации  является  индивидуальный  эгоизм,  падение  морального  облика  перед  лицом  рыночной 
экономики, технократизация человеческих душ в условиях нарастающей технического и технологическо-
го прогресса. Выходит: новая технологическая волна, если она не сопряжена с нравственностью, окажет-
ся примой угрозой существованию человеческой цивилизации и даже приблизит ее конец. Снова на пове-
стке дня нравственность, нравственность поведения и социальных поступков! Через сто лет, после ухода 
из жизни Абая, в постиндустриальных, индустриально и инновационно развивающихся обществах соци-
альная боль связана с нехваткой нравственности и духовной бедностью. К тому же, в связи с социальной 
дифференциацией казахстанского общества на стыке двух столетии снова социум столкнулся с пробле-
мой  социальной  несправедливости,  бедности,  самодовольства  высших  слоев  общества.  Потому  Абай  с 
нами,  как  и  прежде  он  призывает  человечество  к  разуму,  социальной  этике  и  правдивости.  Он  один  из 
Великих субъектов Восточной культуры, как и Конфуции, эталон социальной зрелости в многостратном 
обществе, честь и совесть казахстанского народа. Разница только в том, что китайский народ, политики и 
предприниматели в повседневной жизни руководствуются нравственными учениями Конфуция, а казах-
станцы  лишь  празднуют  и  гордятся  именем  Абая,  не  делая  при  этом  его  учения  сущностью  своего 
внутреннего мира. Следует ожидать, что учения таких величин отечественной науки как Л.С. Выготский, 
В.С. Леднев, Э.В. Ильенков и другие признаны и применены, прежде всего, в Японии, США, европейских 
странах,  и  лишь  через  десятилетия  как  новое  передовое  мышление  они  возвращаются  в  отечественную 
среду. Видимо, такая же учесть ожидает Абая. Однако такое положение не устраивает ряд отечественных 
ученых,  деятелей  культуры  и  политики.  Один  из  них  –  наш  уважаемый  коллега,  доктор  философских 
наук,  профессор  Евгений  Иванович  Григорьев,  который  всю  свою  творческую  деятельность  посвятил 
познанию и пропаганде социальных идей Абая.  
Философия Абая привлекла его внимание уже 50-годы, когда его в большей степени признавали как 
поэта  и  композитора,  а  не  как  автора  системных  социально-философских  мыслей.  Встав  навсегда  на 
нравственную позицию Абая, ему приходилось не один раз вступить в идейную схватку, которая развора-

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №2(42), 2013 г. 
106 
чивалась вокруг философии великого мыслителя. Сделав его творческое наследие предметом кандидат-
ской  и  докторской  диссертации,  Е.И.  Григорьев  на  этом  не  остановился.  Его  перу  принадлежат  такие 
фундаментальные работы как «Светоч степи казахской», «Прометей казахской степи», «Адам бол» (Будь 
человеком!). Подобные труды пишутся только умом и сердцем высоконравственного человека.  
Как и Абай,  профессор  Григорьев Е.И. душевно переживает безнравственность  в политике, бизнесе, 
повседневной  жизни  людей-представителей  различных  сфер  общества.  Переходной  период,  когда 
получили  широкое  распространение  «дикие  способы»  накопления  капитала,  происходило  обнищание 
немалой части населения, ему приходилось нелегко. Об этом свидетельствует его выступление на научно-
практической конференции независимого университета «Туран» на тему: «Модернизация: мировой опыт 
и современный Казахстан», которое состоялось 20-21 апреля 1995 года. В своем докладе: «Модернизация 
экономики сквозь призму нравственности», автор отмечает, что «Модернизация не должна быть бездуш-
ной. Человек – основная цель модернизации. Только основанная на нравственности модернизация (новое 
упорядочивание) придает экономическому развитию социально-гуманистическую направленность» [1]. С 
учетом  социальной  дифференциации  казахстанского  общества,  автор  пытается  найти  новые  механизмы 
межклассовых  отношений,  чтобы  эти  отношения  не  стали  снова  антагонистическими.  «На  смену  идеи 
социальной справедливости должна постепенно прийти идея солидарности. Модернизация должна быть в 
итоге направлена на соединения развития и солидарности, прочность их соединения и будет составлять в 
будущем нравственный каркас общества» [1]. Тем самым, Е.И. Григорьев, анализируя реальную действи-
тельность Казахстана в новом социоисторическом времени, выражает те же мысли, что в свое время были 
высказаны французским социологом Эмилем Дюркгеймом: социальная солидарность, это единственный 
способ сделать классовое общество социально ориентированным. Казахстанское государство целенаправ-
ленно  встало  на  этот  путь  лишь  в  начале  ХХІ  века.  А  Григорьев  высказывал  свое  видение  по  этому 
поводу  в  середине  90-х  годов  ХХ  века:  «Законы  государства  должны  исходить  из  нравственных  основ 
общества. Определение духовного, морального и материального облика модернизации – дело практики, 
забота государства, потребность общества» [1].  
Меняется социоисторическое время, меняются цели и задачи человеческой среды. Начало 21-го столе-
тия  характеризуется  активизацией  тенденции  глобализации.  Глобальные  процессы  информационной 
системы, взаимопроникновение в области бизнеса, сферах предпринимательства, финансовые потоки без 
границ, перемещения политических и экономических интересов с одной стороны, монопольное положе-
ние  меньшинства  развитых  стран  в  глобализации,  с  другой  стороны.  Проблема  безопасности  отдельно 
взятых государств или региональных сообществ и их конкурентоспособность становится, более чем это 
имело  место  раньше,  проблемной.  Это  происходит  потому,  что  предметами  глобализации  являются  не 
только  новые  достижения  науки  и  технологии,  призванные  обеспечить  качество  услуг  и  переработку 
сырья, производство высококачественных товаров потребления, но такие социальные болезни как нарко-
бизнес  и  потребление  психотропных  веществ,  инфекционные  болезни,  преступные  способы  наживы, 
неблагородные цели использования информационных технологии, диктат со стороны отдельных полити-
ческих субъектов и др. Становятся модными игры «в демократию» в целях достижения социально эгоис-
тических целей. То есть более серьезными становятся проблемы суверенности и безопасности государств, 
когда  силы  неравны,  моральные  и  экономические  аспекты  недостаточно  согласованы.  Все  это  всерьез 
беспокоит  прогрессивно  мыслящую  интеллигенцию,  которая  более  четко  представляет  далеко  идущие 
последствия  социально-духовной  ограниченности  и  безразличия  в  современных  условиях  мирового 
развития.  Поэтому  казахстанцы  связывают  свои  надежды  с  повсеместной  и  успешной  реализацией 
государственной  программы  индустриально-инновационного  развития  и  формирования  социального 
потенциала  страны,  модернизацией  сферы  образования  и  культуры  в  этом  контексте,  активизацией 
работы по укреплению морально-этических норм человеческих отношении в рамках различных социаль-
ных институтов. Выступая с научным докладом на международной конференции Ассоциации социологов 
Казахстана: «Социология духовной жизни казахстанского общества: образование, наука и культура» (10-
11 декабрь 2004, г. Усть-Каменогорск) на тему «Духовно-культурная безопасность Казахстана в контекс-
те  межцивилизационных  противоречий  и  конфликтов  в  современном  мире»,  Е.И.  Григорьев  отметил 
следующее:  «Великие  перемены  произошли  в  последние  10-15  лет  в  мировом  сообществе  наций. 
Обострились социально-экономические и политические противоречия между странами, преуспевающими 
в социально-экономическом развитии и отстающими в нем. На мировой арене утрачена биполярность в 
расстановке политических сил. Вместе с этим бесспорным фактом стал необратимый процесс всеобщей 
глобализации.  Приобретает  исключительную  актуальность  задача  на  основе  анализа  политического  и 
культурного наследия современного человечества, глубже понять эту самую глобализацию. Это особенно 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Əлеуметтік жəне саяси ғылымдар» сериясы, №2(42) 2013 ж. 
107 
важно для Республики Казахстан, волей истории вынужденной одновременно решать три исторические 
задачи:  своевременно  и  адекватно  отвечать  на  вызовы  глобализации;  осуществлять  в  условиях  полиэт-
ничности всестороннюю и всеобъемлющую трансформацию (коренную модернизацию) всех обществен-
ных  отношений;  обеспечить  собственную  духовно-культурную  безопасность  в  контексте  глобальных 
противоречии  и  конфликтов  в  современном  мире»  [2].  Последующий  анализ  автора  позитивных  и 
негативных сторон глобализации представляет одну из немногих попыток обществоведов разобраться в 
социальной  сущности  данного  феномена.  В  числе  позитивных  им  отмечается  то,  что  мир  уходит  от 
односторонних  моделей  развития  человеческого  общества,  утверждается  необходимость  максимальной 
интеграции  современного  мозаичного  мира,  высокоразвитые  страны  увеличивают  сферу  влияния, 
повышая тем самым, благосостояние своих граждан, способствует политической и экономической модер-
низации стран. А в  числе  негативных аспектов им называется ослабление роли отдельных государств в 
политико-экономической  структуре  мирового  сообщества,  унификация  культуры,  массовые  стандарты 
материальных и духовных благ, диспропорция между лидерами глобализации и их последователями, что 
является катализатором развития ненависти «бедных» стран к преуспевающим государствам, разрушает-
ся целостность и гармоничность личности, ее высокая духовность, идет превращение человека в односто-
ронность, в человека-функционера. Нынешняя глобализация совершенно равнодушна к сотням миллио-
нов людей, измученных безработицей,  умирающих  от голода, губительного загрязнения среды жизни и 
деятельности. Она утверждает легкомыслие и вседозволенность. Притупляет понимания того, что проти-
воположностью однообразия выступает единство многообразия, или гармония, которая вовсе не отрицает 
противоречий  между  общественными  системами,  но  заключает  в  себе  способность  их  оптимального 
разрешения. Григорьев отмечает, что образцом мудрой политики, обеспечивающий духовно-культурную 
безопасность  Казахстана  в  условиях  межцивилизованных  противоречий  и  конфликтов,  демонстрирует 
мировой  общественности  Президент  Республики  Казахстан  Н.А.  Назарбаев.  Глобализация  открывает 
новые  перспективы,  но  и  она  же  обременена  и  серьезными  угрозами  человечеству.  Проблема  духовно-
культурной  безопасности  Казахстана  весьма  актуальна,  ибо  она  ставит  вопрос  о  независимости  наших 
народов. Чтобы решить данную задачу, необходимо создать сильное и эффективно действующее нацио-
нальное государство, ибо защитить свободу гражданина может только оно. Иного пока не дано. 
Читая  эти  строки,  невольно  приходишь  к  выводу  о  созвучности  социальных  мировоззрений  Абая  и 
Григорьева.  Они,  и  подобные  им  мыслители  есть  надежда  и  опора  нравственности  21  века,  и  в  целом, 
глобализирующего современного мира.  
 
1.
 
Модернизация: мировой опыт и современный Казахстан. – Алматы, 1995 - с. 18-22. 
2.
 
Журнал «Психология. Социология. Дефектология». – 2005. – 4(3). – С. 36-40. 
 
Түйін 
Профессор  Т.Ж.  Қалдыбаеваның  «Абай  жəне  Григорьев:  көзқарастар  үндестігі»  мақаласында  ғалым-гуманист, 
жоғары  білікті  педагог,  абайтанушы,  қазақстандық  қоғам  қайраткері,  философия  ғылымдары  докторы,  профессор 
Е.И. Григорьевтің шығармашылық қызметінің кейбір қырлары көрсетілген. 
 
Резюме 
Статья  профессора  Т.Ж.  Калдыбаевой  «Абай  и  Григорьев:  созвучность  мировоззрений»  освещает  отдельные 
аспекты  творческой  деятельности  ученого-гуманиста,  профессионал  педагога,  абаеведа  и  общественного  деятеля 
казахстанского общества, доктора философских наук, профессора Е.И. Григорьева  
 
Summary 
Article  of  professor  T.Zh.  Kaldybayeva  "Abay  and  Grigoriev:  accord  of  outlooks"  shines  separate  aspects  of  creative 
activity  of  the  scientist  -  the  humanist,  the  professional  of  the  teacher,  абаеведа  and  the  public  figure  of  the  Kazakhstan 
society, the Doctor of Philosophy, professor E.I. Grigoryev 
 
MODERNIZATION OF GOVERNMENTAL SERVICE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
ON THE PRESENT STAGE 
 
A.I. Shaltykov – Republic Kazakhstan, Almaty 
 
Modernization of governmental service on developing countries on the present stage is an actual problem. It is 
abundantly  obvious  that  in  many  respects,  mainly  the  economic  reforms  implementation,  the  society 
democratization trends, and total stabilization and country development depends on exact current system of the 
governing, officials professionalism, their abilities and creativeness, adherence to the selected country’ policy. 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №2(42), 2013 г. 
108 
Gained  by  the  Republic  of  Kazakhstan  the  sovereignty  and  independence  has  caused  necessity  of  political 
modernization.  Sate  governing  modernization  and  carrying  out  of  political  reforms  would  promote  the 
Kazakhstan  society’  consolidation,  increase  the  authority  and  prestige  of  Kazakhstan  on  the  world  scene,  that 
could  allow  our  country  to  become  one  of  the  joints  of  world  policy,  civilizations  dialogues,  stableness  and 
integration in Central Asian region. 
Administrative reforms carried out in the country in the frames of political system modernization gets its very 
special  urgency,  as  a  primary  factor  of  Kazakhstan’  competitiveness  providing  is  the  effective  government 
management. With a  view to implement the strategy of occurrence of Kazakhstan in the list of 50 competitive 
countries of the world the importance of government managing system reforming increases. It is important as the 
stableness and efficiency of the state governing is the basement and the condition when all other economic and 
social  reforms  can  successfully  be  carried  out.  Today  in  Kazakhstan  it  is  carried  out  more  than  16  national 
programs. Dynamics and fulfilling of each direction is distinguished. The key direction or the canvas of all other 
reforms is, first of all, reform of state governing. 
Therefore in Kazakhstan, the new model of the government in its political and administrative sphere as well as 
in organizational the legal form today is necessary. The state, being the special body of the political power, has its 
problems and functions. These tasks in practice are performed by means of divisions and government institutes at 
different levels of the government which gain their authority and force in effective functioning of structures and 
institutes. 
Keeping in mind the political and practical importance of timeliness of carrying out administrative reform and 
elaboration of rational, modern model of the government in Kazakhstan, President N.Nazarbaev has acted with 
the program report «Government modernization on principles of corporate governance, transparency and public 
accountability»,  sounded  on  September,  1st,  2006  when  opening  the  third  session  of  the  third  convocation  of 
Parliament  of  Republic  Kazakhstan  when  it  was  noticed:  «We  will  build  qualitatively  new  model  of  the 
government where the interests of the state services consumers will be put as the corner-stone. The state system 
should  function  on  corporative  govern  principles,  transparency  and  public  accountability,  handling  the  best 
international experience» (1). 
Since independence in Kazakhstan they launched the process of optimization and the government perfection 
which  purposed  creation  the  professional  Government  who  manage  effective  solving  current  and  perspective 
projects of country development. «Our problem, - was stated in the strategic program «Kazakhstan – 2030 », - is 
to create for Kazakhstan effective, modern state service which would be conform to market economy; to elect the 
government, being in charge to implement the priority aims; to build the state, protecting the national interests» 
(2). Thus at each stage they solved the problems which a precise moment of social, economic and political mood 
of the country suggested. 
The fundamental document, stating the priorities in developing the Kazakhstan’ system of state-administration 
managerial control is «Long-term strategy of development of Kazakhstan». It formulated the task «to elaborate for 
Kazakhstan an effective, modern state service and its structural of management which would much conform to 
market economy » (3). 
The idea of modernization of the government, based on the managerial approach, popular in the West in the 
second half of the XX century, became the basis of administrative reform in Kazakhstan. Starting from 2003 in 
Kazakhstan they shifted into competitive - evaluation model of state service. To improve the state service, on July, 
2005 the changes have been made in the Law «About state service». The RK President’s Decree of May 3, 2005 
confirmed  the  Code  of  honor  for  state  officials  of  RK  which  has  strong  anti-  venal  practices  character  and 
stipulates  the  detailed  norms  required  to  behavior  of  state  employees.  Each  state  office  runs  its  Book  of  ethics 
control. Any citizen may put in writing the fact of legitimate rights’ infringement and Code norms breaking by 
state  employees.  The  Republic  Kazakhstan  President’  Decree  of  April,  14,  2005  «About  measures  of 
strengthening  the  fight  against  corruption,  advancing  discipline  and  subordination  in  activity  of  state  structures 
and officials» they set disciplinary councils of Agency on state service in all regions of the republic. 
The  process  of  the  government  system  perfection  in  Kazakhstan  with  its  part  as  local  government  should 
necessarily  be  accompanied  by  management  decentralization.  It  is  normal  stage  of  local  government  evolution 
that proves to be true by existing practice and history of municipal joints creation in abroad.  
Kazakhstan, as other CIS countries, has inherited from the former USSR the centralized control system of the 
state,  economy,  a  society.  The  first  years  of  independence  gaining  brought  to  the  republic  government  several 
priority  problems,  as  founding  the  basement  of  the  state,  the  country  sovereignty  strengthening,  preserving  the 
territorial integrity. At that given stage government centralization was conforming to the situation. 
The law «About the local government in Republic Kazakhstan» subordinates the accurate scheme of the local 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Əлеуметтік жəне саяси ғылымдар» сериясы, №2(42) 2013 ж. 
109 
government and defines jurisdiction of local executive bodies in all levels, starting from regional, district (city) 
and village, aul (rural) level. 
According  to  this  Law,  in  Kazakhstan  the  local  government  is  executed  by  local  representative  bodies 
(maslikhats), local executive bodies (akimats). Akim as the head of a local executive office, and also the executive 
structure  itself  are  subsidized  by  local  budgets,  i.e.  the  official  bodies  authorized  by  Akim  to  fulfill  separate 
functions of local management (so-called branch departments, managements, departments). 
Decentralization should reach schools, hospitals, local systems water- and electrical supplies so that to promote 
better accountability of officials and service providers to country consumers. Functions transfer assumes transfer 
of more governance and controls to local authorities. When local taxes and functions of an expenditure of funds 
are  well  combined  with  system  of  the  central  financing,  decentralization  can  promote  creation  of  system  of 
controls  and  counterbalances  between  branches  of  government  and  services  supplying  in  the  peripheries. 
However,  decentralization  advantages  could  be  lost,  if  a  financial  and  other  element  of  Center  and  regions 
relationships does not fit with each other. 
On  modern  stage  of  the  country  development,  proceeding  from  necessity  of  the  further  developing  the 
government efficiency, the  priorities are the questions of  more accurate differentiation of functions between all 
levels  of  the  governing,  moving  over  the  center  of  reforms  performance  on  the  lower  levels  of  the  local 
government  and  creating  the  system  of  real  municipal  management.  Functions  distributing  between  regional, 
district  (city)  and  rural  governing  levels  today  is  delegated  to  regional  level  and  often  looks  like  centralized 
scheme of management. That means, all jurisdictions, delegated from the center remains on regional level that not 
exactly fit to the idea of spent reforms. 
As it is known, strategic planning is one of the most effective tools of the state reforming. And Kazakhstan 
was  the  first  state  on  the  post-Soviet  territory,  shifted  to  strategic  planning.  For  Kazakhstan  as  the  long-term 
program,  for  sure,  is  the  Strategy  of  Kazakhstan’  development  till  2030,  where  it  was  precisely  defined  the 
country’ basic development directions for the long period. 
Now all state structures of Kazakhstan work over introducing the state planning focused on results. In the end 
of 2007 it has been accepted the concept of new system of the state planning focused on achieving the strategic 
targets and tasks of the state controlled by indicators of productivity. Since 2008 the central state structures have 
started working out of strategic plans of the activity in 2009 – 2011 years. It means that state bodies’ activity will 
be directed to reaching strategic targets and tasks, gaining precise results (4). 
In the world practice developed countries and the largest transnational companies use the strategic planning 
with a view to increase competitiveness. Certainly, without accurate strategic planning the state loses its ability to 
realize own mission and becomes dependent on a situation. 
In Kazakhstan the process of government reforming definitively isn't finished. All measures implementation in 
administrative  reform  involves  large  organizational,  including  legislative  work  and  considerable  material 
resources. It is necessary to remind that any reforming, and management system reforms in particular, is the long 
and difficult process consuming efforts of all society and that is important, opennesses of the authorities for with 
it. 
Today  Kazakhstan  is  on  a  threshold  of  the  next  stage  of  construction  of  effective,  flexible,  reliable  and 
professional  system  of  the  government.  The  further  government  system  reforming  in  Kazakhstan  should  be 
carried out by the coordinated efforts of the state and public structures. 
 
1.  Nazarbayev  N.A.  Modernization  of  the  government  on  corporate  governance  principles,  transparency  and  the 
accountability to the population. \\ Kazakhstanskaya Pravda, - September 2, 2006.. 
2. The future  well-being of the country –  to  start to build  today  (the Report of  the  President of  РК,  N.  Nazarbayev, at 
meeting of a republican top managers )//Kazakhstanskaya Pravda, October 11, 1997. 
3. The President of Republic Kazakhstan. About Strategy of territorial development of Republic Kazakhstan up to 2015: 
the Decree from August 28, 2006 № 167//www. zakon. kz. 
4. L. Ivatova. Political technologies as a way of performing the political modernization of the Kazakhstan society//Actual 
problems of modernization of Republic Kazakhstan: economy, policy, ideology. - Almaty, 2005. - С.11. 
 
Summary 
Article analyzes the process of reforming of state service of Republic Kazakhstan in the environment of modernization. 
 
 
 
 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №2(42), 2013 г. 
110 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 
1.
 
Абсаттаров  Р.Б.  –  заведующий  кафедрой  политологии  и  социально-философских  дисциплин 
Института магистратуры и PhD докторантуры КазНПУ имени Абая, член-корреспондент НАН РК, доктор 
философских наук., профессор 
2.
 
Абсаттаров  Г.Р.  –  кандидат  политических  наук,  зам.  декана  исторического  факультета  КазНПУ 
им. Абая 
3.
 
Калдыбаева Т.Ж. – д.с.н., профессор кафедры политологии и социально-философских дисциплин 
Института магистратуры и PhD докторантуры КазНПУ имени Абая 
4.
 
Сейсен  Н.Б.  –  кандидат  политических  наук,  доцент  кафедры  политологии  и  социально-
философских дисциплин Института магистратуры и PhD докторантуры КазНПУ имени Абая  
5.
 
Шалтыков  А.И.  –  доктор  политических  наук,  профессор  кафедры  политологии  и  социально-
философских дисциплин Института магистратуры и PhD докторантуры КазНПУ имени Абая 
6.
 
Аташ Б. – доктор ф. наук, профессорКазНПУ им.Абая 
7.
 
Матакбаева  Л.Х.  –  доктор  политических  наук,  кафедры  политологии  и  социально-философских 
дисциплин Института магистратуры и PhD докторантуры КазНПУ имени Абая 
8.
 
Мусабеков  М.  –  стар.препод.,  кафедры  политологии  и  социально-философских  дисциплин 
Института магистратуры и PhD докторантуры КазНПУ имени Абая 
9. Нечаея В.Я. – д.с.н., профессор, Московский государственный университет 
10Кадыров Б.Б. –
 
кандидат юрид. наук, Узбекистан 
11Байгабылов Н. – докторант, Еврозиский университет им. Гумилева 
 


жүктеу 5.08 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет