Х а б а р л а р ы известияжүктеу 5.08 Kb.
Pdf просмотр
бет23/27
Дата22.04.2017
өлшемі5.08 Kb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

 
                                                                               Серия биологическая и медицинская. № 3. 2015 
 
 
133 
ХХ  ғасырдың  отызыншы  жылдардың  басында  жоспарлы  түрде  жерсіндірілген  сазан  тірші-
лігіне қолайлы жағдай тауып, Алакөл көлдер жүйесінде ғана емес, сонымен қатар, өзен бойымен де 
жоғары  көтерілді. 1936 жылдан  бастап  əкелінген  балықтар  ғана  емес,  олардың  ұрпақтары  да 
ұылдырық  шаша  бастады.  Жаңа  тіршілік  ортасында  қолайлы  жағдайға  түскеннен  кейін  сазанның 
саны арта бастады. 1932-1933 жж. Алакөл көлдер жүйесіне жіберілген 971 дана сазан (Алакөлге – 
88,  Сасықкөлге – 893). 1939 жылы  кəсіптік  аулаудағы  сазанның  үлесі  алғашқы  əкелінген  балық-
тардың ұрпақтарының есебінен 4 % (15 т) жеткен. 1940 ж. сазанның кəсіптік аулаудағы көлемі 60 т 
(13 %) құрады. 1944 ж. сазан Алакөл көлдер жүйесінде кəсіптік аулаудың 560 т (73 %) дейін жетіп 
бірінші  орынға  шыққан. 1939-1989 жж. 50 жылда  статистикалық  мəлімет  бойынша  Алакөл 
көлдерінен 80 мың тонна сазан ауланған. Сазанды жерсіндіргеннен кейін 30 жылда саны 6,8 млн 
данаға, яғни 7000 есеге жуық артқан. 70-ші жылдың ортасына қарай сазанның жалпы аулауы 3,6-
3,8 мың тоннаға жеткен [2]. 
Бірақ та, 1977 жылдан бастап аулаудағы сазанның үлесі азая бастады, 1986 жылы жалпы жүйе 
бойынша аулау көлемі небары 15 т құрады [3]. 
Сонымен, одан кейінгі жылдар оны аулауға арасында тыйым салынса да мөңке мен тыранның 
қоректік жəне уылдырық шашуға бəсекелестігі ақыр соңында сазан үйірінің түпкілікті қысқаруына 
алып келді. 
Жоғарыда  келтірілген  бірқатар  факторлардың  салдарынан  Алакөл  көлдер  жүйесіндегі  сазан-
ның кəсіптік қоры төмеңгі шекке дейін жетіп 2005 жылдан бастап Алакөл көлдер жүйесі (Алакөл, 
Сасықкөл  жəне  Қошқаркөл)  бойынша  сазанды  аулауға  тыйым  салынып  аулауға  лимит  берілмеді. 
Кезінде Алакөл сазаны Одақ елдеріне таралған болса, бұл күнде өкінішке орай оның бəрі тек қағаз 
бетінде қалғанын көреміз. 
Тəжірибе  көрсеткендей,  балық  қорын  қадағалауды  қатаң  қолға  алу  сазан  қорын  қалпына 
келтіруге жеткіліксіз екені айқын. Сондықтан, Алакөл көлдер жүйесін қолдан өсірілген жергілікті 
сазанның шабақтарымен балықтандыру керек. 
Бүгінгі  таңда  Алакөл  көлдер  жүйесінде  сазанның  қорын  қалпына  келтіру  жұмыстары  қолға 
алынған. Балықтандыруды өсіп қалған шабақпен жүргізу керек, өйткені ол жүргізілген жұмыстың 
нəтижесін  ақтайды.  Санитарлық  қауіпсіздік  тұрғысынан  қарағанда  да  жəне  экономикалық  тиім-
ділігі тұрғысынан алсақ та, Алакөл көлдерінен 1000 шақырымда орналасқан балық өсіру мекеме-
лерінен шабақ тасыған тиімді болмасы белгілі. Осыған байланысты, (ол негізінен сазанға қатысты) 
жергілікті  сазанның  шабағын  өндіруге  болатын  толық  жүйелі  емес  балық  өсіру  шаруашылығын 
ұйымдастыру  керек. 1 жылдық  отырғызу  материалын  отырғызатын  көлден  жақын  жерде 
«Рыбпром» ЖШС жəне «Алакөл табиғаты» ЖС цехына жақын жерде ұйымдастыру керек.  
Бұл  аймақтағы  балықты  қолдан  көбейту  орындарының  күш-қуаты  жүйедегі  барлық  көлдерді 
балықтандыруға жетпейді. Сондықтан, бірінші ретте Қошқаркөлді, өте ірі емес өлшемдегі сазанмен 
балықтандыру керек. Бұл сазан популяциясының көбеюге қабілетті, яғни ересек бөлігінің санының 
өсу процесін жылдамдатады. 
2012  жылдан  бастап  «Алакөл  табиғат»  ЖС-сы  дернəсілдермен  қоса  сазанның  осы  жылғы 
шабақтарын  Қошқаркөлге  жіберді. 2015 жылға  қарай  «Алакөл  табиғат»  ЖС  қуаты 3 млн.  жас 
шабақ өсіретін қосымша тоғандар салуды жоспарлауда [4]. 
2004  жылдан  бастап  «Рыбпром»  ЖШС  сазанның  дернəсілдерін  Алакөл  көлдер  жүйесіне 
жібереді. Оның жасанды шабақ өсіру қуаты «Алакөл табиғат» ЖС қарағанда көбірек.  
Балықтандыру  жұмыстары  бойынша  əрбір  көлге  жеке  жəне  жалпы  көлдер  жүйесіне  отыр-
ғызылатын балықтардың есептеулерін келтірсек. 
Сасықкөл көлі. Сасықкөлдің жалпы ауданы 73600 га, зообентос бойынша орташа балық өнім-
ділігі  (негізінен  сазанның  қоректі  компоненттері  бойынша) 13,6 кг/га  құрайды.  Жалпы  Сасықкөл 
бойынша  талап  етілетін  балық  отырғызу  материалдарының  саны  келтірілген. 2014 жылы  зерттеу 
нəтижесінде  жалпы  Сасықкөл  бойынша  зообентостың  салмағы 73600 га  х 13,6 кг/га = 1000,96 т 
құрайды.  Осы  қоректік  қордың  көлемінде  отырғызуға  болатын  əртүрлі  салмақтағы  сазанның 
шабақтарының  көлемі  берілген.  Жалпы  суалабына  жіберілген  шабақтың  орташа  салмағына  бай-
ланысты кəсіптік қайтарылым пайызы орташа салмағы артқан сайын артады (1-кесте). 
 
 

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
 
 
   
134  
1-кесте – Сазан шабағының орташа салмағына байланысты қажетті отырғызу материалдарының саны  
(балық өнімділігіне сəйкес), Сасықкөл көлі 
 
Жасы (кондиция, г) 
Кəсіптік қайтарылым, % 
Талап етілу саны, млн. дана 
Дернəсіл 0,0 
Тиімсіз 
Шабақ (0,2 г) 0,1 
500,48 
Шабақ (0,5 г) 0,3 
166,8 
Шабақ (1,0 г) 0,4 
125,1 
Шабақ (1,5 г) 0,5 
100,0 
Шабақ (2,0 г) 0,8 
62,5 
Шабақ (3,0 г) 1,2 
46,4 
Күзгі шабақ (5,0 г) 1,5 33,3 
Күзгі шабақ (10,0 г) 5,0 10,0 
Күзгі шабақ (15,0 г) 8,0  6,2 
Күзгі шабақ (20,0 г) 10,0  5,0 
Күзгі шабақ (30,0 г) 15,0  3,3 
Екі жылдық (150 - 200 г) 
30 - 50 
1,25 
 
Осылайша, Сасықкөлге талап етілген отырғызу материалдарының санының жиынтығы  
күзгі шабақ орташа салмағы 15 г – 6,2 млн. дана 
күзгі шабақ орташа салмағы 20 г – 5,0 млн. дана 
күзгі шабақ орташа салмағы 30 г – 3,3 млн. дана 
екі жылдықтар 100 г жəне одан жоғары – 1,25 млн. дана. 
Алакөл  көлі.  Алакөлдің  негізгі  кəсіптік  балық  жайылымының  жалпы  ауданы 16750 га, 
зообентос бойынша орташа балық өнімділігі (негізінен сазанның қоректі компоненттері бойынша) 
5,68 кг/га құрайды. Егер сазан кəсіптік аулауға жетуі үшін 2 кг болатынын ескерсек, 16750 га х 5,68=  
= 95 000 кг болады. Суалабының қоректік жағдайына сəйкес балықтандыру жұмыстарының көлемі 
47500 дана болды (2-кесте). 
 
2-кесте – Сазан шабағының орташа салмағына байланысты қажетті отырғызу материалдарының саны  
(балық өнімділігіне сəйкес), Алакөл көлі 
 
Жасы (кондиция, г) 
Кəсіптік қайтарылым, % 
Талап етілу саны, млн. дана 
Дернəсіл 0,0 
Тиімсіз 
Шабақ (0,2 г) 0,1 
47,5 
Шабақ (0,5 г) 0,3 
15,8 
Шабақ (1,0 г) 0,4 
11,87 
Шабақ (1,5 г) 0,5 9,5 
Шабақ (2,0 г) 0,8 5,9 
Шабақ (3,0 г) 1,2 4,0 
Күзгі шабақ (5,0 г) 1,5 
3,2 
Күзгі шабақ (10,0 г) 5,0 
0,95 
Күзгі шабақ (15,0 г) 8,0 
0,59 
Күзгі шабақ (20,0 г) 10,0 
0,475 
Күзгі шабақ (30,0 г) 15,0 
0,32 
Екі жылдық (150 - 200 г) 30 
0,12 
 
Қошқаркөл көлі. Бұл көлдің жалпы ауданы 12 000 га болады, ал бентофог балықтардың балық 
өнімділігі 20,33 жалпы  өнімі  көл  бойынша 243,96 т  болады  (зообентос  бойынша).  Балықтан-
дыратын  балықтың  орташа  салмағына  байланысты  керекті  сазанның  балық  отырғызу  материал-
дарының саны 3-кесте келтірілген. 

ISSN 2224-5308
 
                                                                               Серия биологическая и медицинская. № 3. 2015 
 
 
135 
3-кесте – Сазан шабағының орташа салмағына байланысты қажетті отырғызу материалдарының саны  
(балық өнімділігіне сəйкес), Қошқаркөл көлі 
 
Жасы (кондиция, г) 
Кəсіптік қайтарылым, % 
Талап етілу саны, млн. дана 
Дернəсіл – 
Тиімсіз 
Шабақ (0,2 г) 0,1 
122,0 
Шабақ (0,5 г) 0,3 
40,66 
Шабақ (1,0 г) 0,4 
30,5 
Шабақ (1,5 г) 0,5 
24,4 
Шабақ (2,0 г) 0,8 
15,2 
Шабақ (3,0 г) 1,2 
10,1 
Күзгі шабақ (5,0 г) 1,5  8,1 
Күзгі шабақ (10,0 г) 5,0 
2,4 
Күзгі шабақ (15,0 г) 8,0 
1,52 
Күзгі шабақ (20,0 г) 10,0 
1,21 
Күзгі шабақ (30,0 г) 15,0 
0,8 
Екі жылдық (150 - 200 г) 30 
0,3 
 
Осылайша, келтірілген мəліметтерден көлдерге отырғызылатын шабақтардың салмағы жоғары 
болған  сайын  тиімділік  пайызында  жоғары  болатынын  көреміз,  яғни  нəтижесін  ертерек  көруге 
болады.  Жоғарыда  ұсынылған  есептеулерде  балықтандыру  жұмыстарын  жүргізу  барысында 
дернəсілдермен балықтандыруды ұсынбайды, өйткені оның сандық мөлшері де шексіз немесе жүз 
милиондап  кетеді  ондай  материал  жинауға  жергілікті  балық  өсіру  цехтарының  қауқарыда 
жетпейді,  тіпті  əлемдік  тəжірибеде  де  бұндай  қадамға  бармайды.  Одан  да  дернəсілді  өсіріп  əлде 
қайда арзан сапалы балық отырғызу материалдарымен балықтардыру тиімді əрі шығыны аз  жəне 
пайыздық қайтарымы да жоғары болады. 
Сонымен,  Алакөл  жүйесіндегі  көлдерді  сазанмен  балықтандыруға  арналған  есептеулерден 
көріп  отырғанымыздай,  жиынтығы 1,857 млн.  дана  салмағы 100 г  асатын  екі  жылдықтар  немесе 
орташа салмағы 30 г болатын 4,52 млн. дана күзгі шабақтар. 
Бұл жұмыстар шектен тыс кəсіптік аулаудың кесірінен көбеюге қабілетті, яғни ересек дарақ-
тары түбегейлі жойылып бара жатқан сазанның үйірін қайта қалыптастыру мақсатында жасалынып 
отыр.  
Ескерте  кететін  жəйт,  Алматы  облысындағы  осы  жылдық  шабақтарды  тасымалдайтын 
зауыттардан  алып  келінетін  балықтарды  мүмкін  болса  Алакөл  көлдеріне  жібермеген  дұрыс, 
өйткені ол жақтан жүйеге керексіз, яғни басқа балық түрлерінің түсіп кетуінен жəне сонымен бірге, 
балық аурулары да келуі мүмкін. 
Балықтандыру  көлемі  жылда  кəсіптік  статистика,  ихтиологиялық  жəне  гидробиологиялық 
зерттеулер нəтижелерін ескере отырып жасалынуы тиіс. 
2005  жылдан  бастап  Алакөл  көлдер  жүйесінде  сазанды  кəсіптік  игеруге  толық  тыйым 
салынды. 
Тыйым  салу  өзінің  жемістерін  беріп  сазанның  үйірі  баяу  болса  да  қалпына  келуде,  бірақ  та 
тыйым салынса да, оны аулау сол жылдары жалғаса берген (броконьерлік аулауда). Осыған байла-
нысты 2011 жылы сазанға кəсіптік өлшем ретінде 43 см бекітілді. 
Сазан үйірінің қазіргі кездегі жағдайын талдай келе қоректену спектрі бойынша мөңке, тыран 
жəне  торта  сияқты  көп  таралған  балықтармен  бəсекелес  болғандықтан,  сазанның  өсу  қарқынды-
лығы өте жоғары емес. Алакөл көлдер жүйесінде сазан шабақтарының санының артуына қарамас-
тан  əлде  де  болса  көлдерде  оның  қорының  аздығы  байқалады.  Е.М.  Малкин [5] есебі  бойынша 
кəсіптік  қорды  қалпына  келтіру  үшін  тек  табиғи  жағдайда  жетілуі 5 жас  шамасында  болғанда 15 
немесе одан да көптеген жылдар қажет. 
Сонымен  қатар,  жазғы  маусымға  қарай  су  деңгейі  қайта  бастағанда  жергілікті  Балық  қорғау 
инспекторлары  мен  табиғатты  пайдаланушылар  жəне  балықшылар  жұмыла  оқшауланған 
сулардағы шабақтарды құтқару шараларын дер кезінде қолға алғаны да өз нəтижесін береді. 
Автор  осы  мақалаға  негіз  болған  мəліметтерді  жинауға  атсалысқан  «ҚазБШҒЗИ» 
Ихтиология зертханасының мамандарына алғысын білдіреді. 

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
 
 
   
136  
ƏДЕБИЕТ 
 
[1]  Рыбы Казахстана. В 5 томах. – Алма-Ата: Наука, 1988. – Т. 3. – 304 с. 
[2]  Некрашевич Н.Г. К систематике и экологии сазана Алакульских озер // Вопросы рыбн. х-ва КазССР. – Алма-
Ата: АН КазССР, 1963. – Вып. 4. – С. 98-123. 
[3]  Трудов Алакольского заповедника / Под общей ред. к.б.н. Н. Н. Березовикова. – 2004. 
[4]  Балқаш-Алакөл бассейніндегі халықаралық, республикалық жəне жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы 
су айдындарының жəне ондағы балық ауланатын участкелердің балық өнімділігін анықтау, рұқсат етілетін жалпы балық-
тың  ауланатын  мөлшеріне  (РЕЖБАМ)  биологиялық  негіздемелер  жасау  жəне  балық  аулау  ережесі  мен  тəртібін  реттеу 
жөнінде 2014 жылға  ұсыныстар  беру.  Бөлім:  Алакөл  жүйесіндегі  көлдер. «ҚазБШҒЗИ»  ЖШС  ҒЗЖ  Есебі. – Алматы, 
2012. – Б. 113. 
[5]  Малкин Е.М. Репродуктивная и численная изменчивость промысловых популяций рыб. – М.: Изд-во ВНИРО, 
1999. – 146 с. 
 
REFERENCES 
 
[1]  Fishes of Kazakhstan. In 5 volumes. - Alma-Ata, Nauka, 1988. - V. 3 - 304. (in Russ.). 
[2]  Nekrashevich N.G. By the taxonomy and ecology of lakes carp Alakul. Questions of fishery of Kazakh SSR. - Almaty: 
Kazakh SSR, 1963. - Vol. 4. - P. 98-123. (in Russ.). 
[3]  Proceedings of the Alakol reserve. Under the general editorship. Ph.D. N.N. Berezovikov. - 2004. (in Russ.). 
[4]  Balқash-Alakөl bassejnіndegі halyқaralyқ, respublikalyқ zhəne zhergіlіktі maңyzy bar balyқ sharuashylyғy su ajdyn-
darynyң zhəne ondaғy balyқ aulanatyn uchastkelerdің balyқ  өnіmdіlіgіn anyқtau, rұқsat etіletіn zhalpy balyқtyң aulanatyn 
mөlsherіne (REZhBAM) biologijalyқ negіzdemeler zhasau zhəne balyқ aulau erezhesі men tərtіbіn retteu zhөnіnde 2014 zhylғa 
ұsynystar beru. Bөlіm: Alakөl zhүjesіndegі kөlder. «ҚazBShҒZI» ZhShS ҒZZh Esebі. Almaty, 2012. B. 113. (in Kaz.). 
[5]  Malkin E.M. Reproductive and numerical variability of commercial fish populations. M.: Izd-vo VNIRO, 1999. 146 p. 
(in Russ.). 
 
 
ПУТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗАПАСОВ САЗАНА  
В АЛАКОЛЬСКОЙ СИСТЕМЕ ОЗЕР 
 
М. Ж. Пазылбеков 
 
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства», Алматы, Казахстан 
 
 
Ключевые слова: ихтиофауна, водоем, популяция, рыба, лимит. 
Аннотация. В настоящее время воспроизводительной запас сазана в Алакольских озерах находится на 
низком  уровне.  Основной  причиной  резкого  сокращения  запасов  является  нерациональный  промысел, 
который базировался главным образом на отлове преднерестовых миграций сазана. 
Восстановление запасов сазана в Алакольской системе озер является одной из насущных задач рыбного 
хозяйства.  
Для  увеличения  численности  сазана,  необходимо  искусственное  зарыбление  озёр  подращенной 
молодью, что повысит результаты проводимых работ. 
 
Поступила 20.05.2015 г. 
 
 

ISSN 2224-5308
 
                                                                               Серия биологическая и медицинская. № 3. 2015 
 
 
137 
N E W S 
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
SERIES OF BIOLOGICAL AND MEDICAL 
 
ISSN 2224-5308 
Volume 3, Number 309 (2015), 137 – 144 
 
 
AN EXPERIENCE OF CULTIVATION THE DAPHNIA MAGNA  
IN FISH-BREEDING FARM OF SOUTH KAZAKHSTAN
 
 
E. V. Fedorov, N. B. Bulavina, D. K. Zharkenov  
 
«Kazakh Scientific Research Institute of Fishery, Almaty, Kazakhstan» LLP, Almaty, Kazakhstan. 
E-mail: osztas@mail.ru 
 
Key words: sturgeon – breeding, daphnia, cultivation, fertilizers, cost. 
Abstract. The necessarily of cultivation Daphnia magna Straus for purposes of sturgeon - breeding is shown. 
An experience of cultivation the Daphnia magna according to two biotechnical schemes which are like a torrent and 
with additional breeding the common carp and grass carp is described. Calculation of economical effectively by cul-
tivation of Daphnia magna, parameters of factorial cost by final production of cladoceras by using two biotechnical 
schemes, is presented. The fact that essential reserve of reduction by factorial cost by means of using more high 
doses of mineral fertilizers is shown. The perspectives of using two named biotechnical schemes of cultivation the 
Daphnia magna for needs of sturgeon - breeding are shown. Perspectives of using the Daphnia magna by breeding 
of different species of fishes which are the objects of aquaculture are shown. The conclusions in which presented the 
recommendations according to the cultivation of Daphnia magna for fish-breeding farms of Kazakhstan are given. 
 
 
УДК 639.3 
 
ОПЫТ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ДАФНИИ МАГНА  
В РЫБОВОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЮГА КАЗАХСТАНА
 
 
Е. В. Федоров, Н. Б. Булавина, Д. К. Жаркенов  
 
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства», Алматы, Казахстан 
 
Ключевые слова: осетроводство, дафния, культивирование, удобрения, себестоимость. 
Аннотация. Показана необходимость культивирования дафнии магна для нужд осетроводства. Описан 
опыт культивирования дафнии магна в малых прудах по двум биотехническим схемам: поточной и с допол-
нительным  выращиванием  двухлеток  карпа  и  белого  амура.  Представлены  расчеты  экономической  эффек-
тивности культивирования дафнии магна, показатели заводской себестоимости конечной продукции ветвис-
тоусых ракообразных при использовании двух биотехнических схем. Показано, что существенным резервом 
снижения  заводской  себестоимости  продукции  дафнии  магна  является  увеличение  интенсификации  произ-
водства  путем  применения  повышенных  доз  минеральных  удобрений.  Показаны  перспективы  применения 
двух биотехнических схем культивирования дафнии магна для нужд осетроводства. Показаны перспективы 
использования дафнии магна при выращивании различных видов рыб – объектов аквакультуры. Даны выво-
ды, в которых представлены рекомендации по культивированию дафнии магна на рыбоводных предприятиях 
Казахстана. 
 
Введение.  В  Послании  Президента  Республики  Казахстан – лидера  нации  Н.  А.  Назарбаева 
народу  Казахстана  «Стратегия  «Казахстан – 2050» сказано: «Мы  обладаем  огромными  эколо-
гически чистыми территориями и можем производить экологически чистые продукты питания».  
Одним из источников ценного пищевого белка является товарная рыбная продукция. Наиболее 
коммерчески  ценными,  обладающими  высокими  вкусовыми  качествами  и  имеющими  высокую 
пищевую ценность, являются различные виды и гибридные формы осетровых рыб. 

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
 
 
   
138  
Осетровые рыбы являются национальным богатством прикаспийских государств, в том числе 
и  Республики  Казахстан.  Однако  прогрессирующая  деградация  экосистемы  казахстанской  части 
Каспийского  моря  в  связи  с  увеличением  масштабов  эксплуатации  нефтяных  месторождений 
каспийского шельфа, а также браконьерский лов привели к снижению численности осетровых до 
критического  уровня.  Некоторые  виды  осетровых  рыб  Каспийского  моря  находятся  под  угрозой 
исчезновения.  
Альтернативным направлением, позволяющим сохранить генофонд осетровых в естественных 
водоемах и обеспечить рынок деликатесной рыбной продукцией, является развитие осетроводства, 
которое  включает  в  себя  воспроизводство  запасов  в  естественных  водоемах  и  выращивание 
товарной  продукции.  Проведение  этого  направления  в  жизнь  будет  способствовать  решению 
важных  проблем  сохранения  биологического  разнообразия  осетровых,  уменьшению  их  изъятия 
промыслом при увеличении объемов насыщения потребительского рынка.  
Для  осуществления  производственных  процессов  подращивания  молоди  осетровых  рыб  в 
бассейнах, особенно на ранних стадиях развития, необходимы живые корма.  
Наиболее  доступным  для  освоения  субъектами  отечественного  агробизнеса  видом  живых 
кормов  для  рыб  является  дафния  магна.  Возможность  получения  практически  в  любых  условиях 
делает его важным объектом культивирования в рыбоводных хозяйствах и на рыбоводных заводах. 
В  наших  экспериментах  ставился  вопрос  отработки  промышленной  технологии  куль-
тивирования  дафнии  магна  для  нужд  бассейнового  осетрового  участка  нерестово-выростного 
хозяйства.  
 
Материал и методика 
 
Культивирование дафнии магна производили методом удобрений [1].  
Культивирование проводили по двум биотехническим схемам.  
Первая  из  них  представляла  собой  «поточный»  метод,  согласно  которому  залитие  прудов 
производилось  по  очереди,  во  время  залития  проводились  внесение  удобрений  и  необходимые 
мелиоративные  работы;  после  развития  культуры  дафний  до  биомассы,  достаточной  для  вылова, 
пруды  использовали  для  вылова  продукции  дафнии  с  целью  кормления  молоди  осетровых  рыб; 
эксплуатация  прудов  в  таком  режиме  производилась  до  «затухания»  культуры  дафнии  магна.  По 
первой  технологической  схеме  использовали 2 приспособленных  мальковых  пруда  площадью  по 
0,1 га.  
Перед  залитием  ложе  прудов  было  очищено  от  прошлогодней  растительности,  расчищены 
водоподающая и водосбросная сети. Дата начала  залития прудов - 04.05., залитие  производилось 
через  сороуловитель.  Органические  удобрения  (перепревший  навоз)  начали  вносить 12.05., тогда 
же  была  внесена  одна  порция  аммиачной  селитры  в  количестве 50 кг/га.  Маточную  культуру 
дафнии магна в пруды специально не вносили, для этого использовали эфиппиумы, оставшиеся на 
ложе мальковых прудов после культивирования ветвистоусых ракообразных в прошлом году. 
Вторая  биотехническая  схема  представляла  собой  культивирование  ветвистоусых  рако-
образных с использованием рыб-мелиораторов (карпа и белого амура). По этой схеме залитие пру-
дов  для  культивирования  дафнии  производилось  в  июне,  их  использование  для  культивирования 
ракообразных  осуществлялось  до  октября.  Для  стимуляции  развития  кормовой  базы  до  залития 
прудов  по  их  ложу  были  внесены  органические  удобрения  (свежий  навоз  КРС);  ежедневно  в 
течение  всего  сезона  эксплуатации  прудов  в  пруды  вносили  минеральные  удобрения  из  расчета             
1 т/га аммиачной селитры и 0,5 т/га аммофоса. После залития пруды были зарыблены годовиками 
карпа и белого амура средней массой 100 г с плотностью посадки по 50 шт./га, внесена маточная 
культура дафнии магна в количестве 1 кг/га. 
Оценку  биомассы  развивающейся  дафнии  проводили  визуально,  отслеживание  динамики  ее 
численности в прудах - по данным ежедневных «уловов». 
Экономическую  эффективность  культивирования  дафнии  магна  определяли  по  специальной 
методике, разработанной ТОО «Казахский НИИ рыбного хозяйства» [2,3]. 
 
 

ISSN 2224-5308
 
                                                                               Серия биологическая и медицинская. № 3. 2015 
 
 
139 
Результаты исследований и их обсуждение 
 
Первые скопления молоди («рои») дафнии магна были замечены в пруду №1 13.05., в пруду 
№2 – 20.05. Следует  отметить,  что  пруд  №1  ранее, 2 года  назад,  уже  использовался  для 
выращивания дафний, пруд №2 использовали впервые. 
25.05., через 20 дней после залития, в обоих прудах скопления дафний были отмечены очень 
большие. Особенно это касается пруда №2. 
В  первый  тур  эксплуатации (04.05. – 19.06.) органические  удобрения  вносили  в  пруды  лишь 
дважды - как уже упоминалось, 12.05., и 10.06. – 14.06. Во второй раз в пруд №1 14.06. был внесен 
перепревший  навоз  в  количестве 2 т/га,  в  пруду  №2  проводилось  выкашивание  жесткой  водной 
растительности  (тростника),  скошенный  тростник  оставался  в  пруду  и  служил  органическим 
удобрением. Пруд был  скошен  на 50% площади  к 10.06., в  этому  времени  отмечались  буквально 
кишащие  «рои»  дафнии,  в  «роях»  были  замечены  и  молодь,  и  взрослые  партеногенетические 
самки. 
После внесения навоза в пруд №1 (14.06.) заметного увеличения «уловов» дафнии не наблю-
далось. Напротив, «толчок» получило  развитие  крупных  зеленых  и  сине-зеленых  нитчатых  водо-
рослей. Основную массу дафнии, отловленной в пруду №1 с 14.06. по 19.06., составляли средние и 
крупные особи. 
К 19.06., на 46-й  день  после  залития  и  на 22-й  день  после  начала  массового  развития 
ветвистоусых  ракообразных,  в  пруду  №1  оставались  лишь  небольшие  молодые  «рои»  дафнии,  в 
пруду №2 их скоплений не было замечено вовсе. 
31.07. оба пруда были спущены и осушены. 
Анализ  динамики  «уловов»  ветвистоусых  ракообразных  в  мальковых  прудах  показал,  что 
начало  массового  развития  происходит  на 20-й  день  после  залития,  продолжительность  «жизни» 
культуры – 20 дней. Всего за время проведения  первого тура выращивания  живого  корма  в двух 
прудах было выловлено 1000 кг/га дафнии магна (50 кг/га в день), причем 60% из них – из пруда 
№2, ранее для этих целей не использовавшегося. Кроме того, в пруду №2 в качестве органического 
удобрения применялась жесткая водная растительность, а не перепревший навоз. 
Описанная схема использования мальковых прудов и результаты ее применения на практике 
дают основания полагать, что высшая водная растительность эффективнее перепревшего навоза не 
только  из  соображений  повышения  биологической  продуктивности  «кормовых»  прудов  и  в 
санитарно-гигиеническом  отношении,  но  и  как  более  перспективный  метод  при  дальнейшем 
совершенствовании  биотехники  культивирования  живого  корма.  Дополнительное  свидетельство 
тому – незарастаемость пруда №2 сине-зелеными нитчатыми водорослями. 
 15.08.  пруд  №2  был  вновь  залит  на 1/2 средней  глубины.  Залитие,  как  и  в 1-м  туре,  произ-
водилось через сороуловитель. 
Из-за  слабого  развития  высшей  водной  растительности  ее  выкашивания  не  проводилось; 
кроме того, на ложе оставалось много неперегнивших остатков тростника от 1-го тура культиви-
рования  дафнии.  Навоз  в  пруд  также  не  вносили.  Из  минеральных  удобрений  вносили  только 
аммиачную селитру, за время проведения 2-го тура было осуществлено 4 раза ее внесения – 17.08., 
20.08., 23.08. и 09.09., однократная доза внесения – по 5 кг (50 кг/га). 
23.08.,  после  внесения 2-х  порций  селитры,  вода  в  пруду  приобрела  зеленый  цвет,  прозрач-
ность  по  диску  Секки  достигла 20 см,  были  замечены  взрослые  самки  дафнии  магна,  полные 
развивающейся  молоди;  отмечено  также  развитие  веслоногих  ракообразных.  Первые  «рои» 
молодой  дафнии  появились 08.09. (на 24-й  день  после  залития),  они  были  отчетливо  видны 
невооруженным  глазом.  Прозрачность  по  диску  Секки  к  этому  времени  увеличилась  до 50 см, 
скопления  дафнии  в  основном  были  сосредоточены  в  местах  с  обилием  гниющей  водной 
растительности, а также вблизи донного водоспуска. Ежедневные «уловы» в это время составляли 
6000 г дафнии (60,0 кг/га в день). 
Сравнивая  биотехнические  приемы  культивирования  дафнии  магна,  примененные  нами  по 
первой  биотехнической  схеме,  с  «классическими»,  используемыми  на  осетровых  рыбоводных 
заводах  низовьев  Волги,  можно  заметить,  что  как  при  промышленном  культивировании,  так  и  в 
наших  опытах  продолжительность  одного  тура  (цикла)  составляет 20 – 25 дней.  В  наших 

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
 
 
   
140  
экспериментах ежедневный съем продукции дафнии не превышал 1,6 – 2,0 г/м
2
 (8,0 – 10,0 г/м
3
), в 
то время как на рыбоводных заводах Астраханской области – 50 г/м
3
 [4]. Однако учитывая уровень 
интенсификации при культивировании ветвистоусых ракообразных в наших опытах, намного ниже 
рекомендуемого  для  промышленного  применения,  полученные  результаты  можно  считать 
удовлетворительными  при  выращивании  небольших  (около 2000 – 3000 шт.)  партий  сеголеток 
русского осетра, что наиболее применимо в прудовых хозяйствах юга Казахстана. 
По итогам культивирования дафнии по первой биотехнической схеме была составлена табли-
ца – схема использования мальковых прудов. Кроме культивирования ветвистоусых ракообразных, 
биотехнической  схемой  было  также  предусмотрено  использование  прудов  и  для  других  нужд 
рыбоводного хозяйства (участка). 
 
Схема использования мальковых прудов  
для культивирования ветвистоусых ракообразных и подращивания молоди карповых рыб 
 
№ 
п/п 
 
 
 
 
Условная площадь 
мальковых прудов, 
выделенных под 
культивирование 
дафнии магна, га 
 
Приблизительные 
сроки залития 
прудов и прове-
дения рыбоводно-
мелиоративных 
мероприятий 
Приблизительные 
сроки съема 
продукции 
ветвистоусых 
ракообразных 
 
Приблизительные сроки 
сброса воды из прудов, 
сушки ложа, или 
использования для 
других нужд 
рыбоводного хозяйства 
Примечание 
 
 
 
 
 
 

 
1,0 
 
1 – 20 мая 
 
20 мая – 10 июня 
 
10 – 30 июня, далее – 
просушка до весны 
следующего года 
В сроки  
10 – 30 июня 
можно 
использовать  
для подращивания 
личинок белого 
амура или белого 
толстолобика 
(посадка личинок 
– 1,0 млн. шт./га, 
выход молоди – 
400 тыс. шт./га) 
 

 
1,0 
 
20 мая – 10 июня 
 
10 – 30 июня 
 
1 – 20 июля, далее – 
просушка до весны 
следующего года 
В сроки  
1 – 20 июля можно 
использовать  
для подращивания 
личинок пестрого 
толстолобика 
(посадка личинок 
–  1,0 млн. шт./га, 
выход молоди – 
400 тыс. шт./га) 
 

 
1,0 
 
10 – 30 июня 
 
1 – 20 июля 
Далее – спуск и 
просушка до весны 
следующего года 
 
– 
 
Затраты  на  пруды  № 1,2,3 по  представленной  биотехнической  схеме,  по  предварительной 
оценке,  составили 1330 тыс.  тенге,  в  том  числе 960 тыс.  тенге – удельные  производственные 
затраты (при использовании одамбированных прудов и механического водоснабжения хозяйства), 
370  тыс.  тенге – стоимость  личинок  белого  амура  или  белого  толстолобика.  Стоимость  молоди 
растительноядных  рыб  при  выходе  от  личинок 40% оценивается  в 400 тыс.  тенге  (по  рыночной 
стоимости  предполагаемой  кондиции  молоди 100 мг).  Следовательно,  заводская  себестоимость 
продукции дафнии магна, полученной при эксплуатации прудов, при съеме дафнии за 40-дневный 
цикл 1000 кг/га (3000 кг из 3 прудов) составляет (1330 000 – 400 000)/3000 = 310 тенге/кг. 
Если хозяйство имеет одамбированные пруды и самотечное водоснабжение, затраты на пруды 
№ 1,2,3 будут  равны 940 тыс.  тенге,  в  том  числе 570 тыс.  тенге – удельные  производственные 
затраты, 370 тыс.  тенге – стоимость  личинок  белого  амура  или  белого  толстолобика.  Стоимость 
молоди  растительноядных  рыб  при  выходе  от  личинок 40% оценивается  в 400 тыс.  тенге  (по 
рыночной  стоимости  предполагаемой  кондиции  молоди 100 мг).  Следовательно,  заводская 
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет