Grade 5 Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learningжүктеу 72.65 Kb.
Pdf просмотр
Дата30.01.2017
өлшемі72.65 Kb.

October 2015 

Unit 2 


Grade  5 

Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all aspects of individual student growth, 

and equips them with the skills for lifelong learning.  

Международная  школа  «Мирас»  города  Астаны  обеспечивает  образование,  способствующее  всестороннему  развитию    учащихся  и  приобретению  ими 

навыков непрерывного самообразования в стимулирующей и благоприятной школьной среде

Астана  қаласындағы  Халықаралық  «Мирас»  мектебі  ынталандырушы  жəне  қолайлы  ортада    оқушылардың  жан-жақты  дамуын  жəне  үздіксіз  білім  алу 

дағдыларын игеруін жабдықтайтын біліммен қамтамасыз етеді. 

IBO MISSION STATEMENT 

The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create 

a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect.  To this end the organization works 

with schools, governments and international organizations to develop challenging programmes of international 

education and rigorous assessment.  These programmes encourage students across the world to become active

compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right. 

UOI

  

Во второй четверти на уроках исследования  студенты начнут изучение темы «Разделяя плане-

ту»  

Центральная идея:  

Биоразнообразие основано на сохранении взаимозависимости организмов внутри системы.  Направления исследования: 

Пути взаимодействия экосистем, биомов и окружающей среды. 

Человеческие поступки влияют на баланс экосистем.  

Последствия нарушения равновесия экосистемы. 

Изучая направления, студенты раскроют концептуальное понимание связи, причинности и от-

ветсвенности.  Они будут собирать, классифицировать, интерпретировать и представлять   дан-

ные, собранные в ходе исследования. 

 

Екінші тоқсанда студенттер «Ғаламшарды бөлісу» зерттеу тақырыбымен танысады. Негізгі ой: 

Биоалуантүрлілігі жүйесі шеңберінде ағзалардың өзара байланысы. Зерттеу бағыттары: 

Экожүйелердің, биомалар жəне қоршаған орта арасындағы өзара іс-қимыл жолдары 

Адам іс-əрекеттерінің экожүйелердің балансына əсер етуі 

Экожүйенің тепе -тең салдарына əсері 

Зерттеу бағыттары арқылы студенттер байланыс, себеп жəне жауапкершілік концептуалды 

түсіністіктерін көрсетеді. Олар зерттеу барысында топтастыру, түсіндіруге  деректер жинайды. 

 

Next quarter students will start learning new scientific unit “Sharing the Planet” where we study the biodiversity of different ecosystems existing in our planet Earth.  

Central idea: Biodiver sity relies on maintaining the inter dependent balance of or ganisms within 

systems.  Lines of inquiry:  

Ways in which ecosystems, biomes and environments are interdependent.  

Human actions impact the balance of ecosystems  

The consequences of imbalance within ecosystems.  

Through learning  this central idea and lines of inquiry students extend their conceptual understanding 

of connection, causation and responsibility. Students will gather and classify, interpret and present data 

gained during their learning.  

 

   Grade 5 UOI Teachers  

 

Key dates: 

 26 October -2 term starts 

 28-30 October—Primary 

School Parent Teacher  

Conferences (KG-Grade 5) 

 30 October -Akbota Intel-

lectual Competition 

 11-13 November - PYP 

Evaluation visit 

 1 December—Day of 1 

President  Holiday 

 5 December-Social  Pro-

ject Day 

 11 December– New Year  

Celebrations  KG-Grade 5    

 15 December-End of 1  

semester 

 

Inside this issue: 

UOI Languages Math ART  Teachers and stu-

dents reflection 

Primary School 

Newsletter 


  English Language  

 

Ability  B:    Dur ing  this  unit,  the 

grade  5  students  will  be  introduced  to 

news writing. At the end of the unit the 

students  will write one article connect-

ing to the  UOI (unit  of inquiry).  Also, 

the  students  will  start  to  do  their  run-

ning  record.  Expect  that  this  term  stu-

dents  will  be  having  more  take  home 

reading to support the improvement of 

their vocabulary and comprehension. 

Earll Erving A. Supnet 

Ability  C:  Gr ade  5  students  will  ex-

plore  in  reading  fiction  and  nonfiction 

texts. In writing, students will keep on 

working  on  the  writing  process,  and 

they will learn to write according to the 

audience and their purpose. There will 

be  a  special  emphasis  on  expressing 

opinions and critical thinking in speak-

ing and listening, so all students will be 

invited  to  share  deep  knowledge  or 

eagerness  to  investigate  new  areas  of 

information  connected  to  their  unit  of 

inquiry.  Every  week  students  will  re-

ceive a set of spelling words which will 

be  practiced  both  in  school  and  at 

home, and assessed on Fridays to help 

them  improve  their  written  composi-

tions.    Additionally,  each  unit  of  in-

quiry we will have one new vocabulary 

list with words and concepts which will 

be frequently used during the unit. 

Alejandra Echeverri  Page 2 

Primary School Newsletter 

 

English enrichment  

 

In  this  unit  stu-

dents  will  work 

with 


periodicals. 

They  will  read 

short  articles  from 

journals.  They  will 

become 

familiar with  the  genre  and 

format  of  informative  texts  from  the 

journals  and  newspapers.  They  will 

select  and  evaluate  information  from 

periodicals identifying the format. They 

will  be  taught  how  to  make  bibliog-

raphy for various sources in Word doc-

ument. Moreover students will continue 

to  develop  writing  and  comprehension 

skills too.  

Gaukhar Kenzhebayeva 

Kazakh Language    

in 5B & 5C

 

5-сынып оқушылары 

қазақ 


тілі сабағында алған 

білімдерін 

еске 

түсіріп  қайталады. Дыбыстардың 

түрлері, 

олардың 

классификациясы,  буын  түрлері  мен 

екпінді  қайталады.  Қазақ  тіліндегі 

үндестік  заңы,  синоним,  омоним  жəне 

антонимдердің ережесін қарастырды.  

Алдағы 


уақытта 

оқушылармен 

мəтінмен жұмыс жасап, мəтін бойынша 

сұрақтар  құрау,  оларға  жауап  беру,  

мазмұнын  түсініп  айтып  беру,  негізгі 

ойды  табу  сияқты  жұмыс  түрлері 

өткізіледі.  Олар  жалғау  түрлерін  еске 

түсіріп, 

морфологиялық 

талдау 


жүргізеді.  

Қазақ  əдебиеті  сабағында    ауыз 

əдебиетінің  ертеден  келе  жатқан 

саласы 


ертегілер 

мен 


аңыз 

əңгімелерімен танысады.  

Зерттеу тақырыбы барысында ғылыми 

термин сөздерді қарастырып, экожүйе, 

қоршаған орта, тепе-теңдік сөздерінің 

мағынасын ашады, оларды жаттайды.  

Каратаева Венера 

Kazakh Language in  

Grade 5A 

Қазақ  тілі  сабағында  студенттер 

зерттеу тақырыбына қатысты жаңа 

сөздермен 

танысып, 

тұрақты 


тіркестер  мен  сөз  тіркестерін  бір-

бірінен 


ажыратады. 

Мəтіннің 

мазмұнына  байланысты  мақал-

мəтелдер  тауып  аяқтайды  жəне 

мақал-мəтелдерге 

байланысты 

ребустар  құрастырады.  Мəтіннен 

көнерген 

сөздерді 

табады. 


Неологизмдердің  жасалу  жолын 

анықтайды.  Əдебиет  сабағында 

студенттер 

жазушылар 

мен 

ақындардың  өмірбаяны  жөнінде ақпарат 

жинап, 


постер 

дайындайды.  Оқыған  шығармаға 

байланысты 

сұрақтар 

қояды, 

повестердің өзіндік ерекшеліктерін түсінеді,  ұлттық  ертегілер  мен 

əдеби ертегілердің айырмашылы 

ғын біледі. Көне сөздерден кітапша 

жасайды.  Жалпылама  лексикаға 

жататын  сөздердің  атауларына 

байланысты  шағын  зерттеулер 

жүргізеді. 

                              Исагалиева Н. С. RFL 

 

  

 

  

 

  

 

На уроках русского языка мы продол-жим изучать словарные слова с целью 

обогащения словарного запаса. 

Студенты  из  продолжающей  группы 

будут изучать части речи.  

 На  уроках  литературы  студенты  бу-

дут  читать  и  анализировать  художе-

ственные  произведения,  связанные  с 

темой 


исследования 

«Биоразнообразие». 

Кадырбаева И.А. 

 

Russian Language 

На уроках 

русского языка ребята подроб-

но  изучат  темы  «Значение  слова», 

«Культура  речи»,  «Лексика  русского 

языка», познакомятся с различными лек-

сическими  понятиями  русского  языка  и 

повторят  все  значимые  орфограммы. 

Студенты будут практиковаться в работе 

со словарем и в разборе слова по составу. 

На уроках литературы ребята будут про-

должать  развивать  читательские  навыки 

и  интерес  к  чтению,  анализировать  про-

изведения различных российских и зару-

бежных авторов. Эта тема станет особен-

но познавательной и интересной, так как 

будет  связана с историей и фантастикой. 

Чалимов А.М. 


     Mathematics 

На уроках математики студенты познакомятся с геометрическими фигурами. Студенты 

научатся  различать  и  чертить  углы,  используя  транспортир  и  чертёжный  треугольник. 

Также  студенты  продолжат  своё  исследование,  выполняя  ряд  практических  работ  по 

теме «Окружность и круг вокруг нас». Впереди нас ждут интересные текстовые задачи.  

Студенты познакомятся с различными способами решения задач. На уроках математики 

будут  даны  ответы  многим  старинным  математическим  задачам.  Ученики  должны 

научиться на уроке внимательно читать текст задачи и правильно отвечать на поставлен-

ный  вопрос,  верно  составлять  и  решать  уравнения  к  задачам.  Решение  так  называемых  «текстовых  задач»    развивает  аб-

страктное мышление, логику.  

Тарасова Н.Н. 

Page 3 

Music  

Студенты будут исследо-

вать,  как  окружающий 

нас мир находит отраже-

ние  в  разных  жанрах  и 

направлениях 

музыки. 

Тема 


исследования 

"Биоразнообразие" помо-

жет  студентам  познако-

миться  с  творчеством 

известного исполнителя Майкла Джексона и его песней  - 

Earth  Song.  Ребята  будут  рассуждать  о  том,  как  музыкант 

своим  творчеством  может  оказывать  воздействие  на  мне-

ние и поступки людей и помогать сохранить окружающий 

нас мир. 

Students  will  explore  how the  world around  us  is  reflected  in 

the  different  genres  and  directions  of  music.  Research  topic 

"Biodiversity" will help students get acquainted with the work 

of renowned artist Michael Jackson and his song - Earth Song. 

Children  will  talk  about  how  a  musician  with  his  creativity 

may  have  an  impact  on  the  opinions  and  behavior  of  people; 

help preserve the world around us. 

Svetlana Shnaider 

Visual Arts 

Study  of  coloring  is  art  theme.  Students  will 

learn the rules of using color & brush and un-

derstand  the  mixing  technique.  They  will  de-

velop  the  color  perception  and  will  become 

familiar with primary, secondary, hot and warm 

colors.  To  create  your  own  creative  composi-

tion  (Types:  animals,  plants)  are  under  threat. 

they will use watercolor. Create a creative work in Japanese or 

Chinese  style,  understand  the  importance  of  color  and  learn 

how to express mood through color. 

Новая  тема  –  изучение  цветов.  Студенты  изучат  правила 

использования  красок  и  кистей,  а  также  поймут  технику 

смешивания.  Они  будут  развивать  восприимчивость  к 

цвету  и  познакомятся  с  основными  и  второстепенными, 

теплыми и холодными цветами. Для создания собственной 

творческой  композиции  «Виды  животных  и  растений 

находящихся  под  угрозой  исчезновения»  они  будут  ис-

пользовать  акварель.  Также  учащиеся  создадут  творче-

скую  работу  в  японском  или  китайском  стиле,  поймут 

значение  цвета  и  узнают,  как  выражать  настроение  через 

цвет.  


Sholpan Tarakova 

 

Dance 

На  уроках  хореографии  учащиеся  продолжат  изучение 

основ  народного  танца,  включая  упражнения  у  гимнасти-

ческого  поручня  в  различных  комбинациях

 

и  работу  на середине зала.    В  рамках темы программы исследования 

"Биоразнообразие"    студенты  поймут,  что  окружающий 

мир    находит  свое  отражение  в  хореографии.  А  также 

начнут  постановочную  работу  этюдов  в  характере 

различных национальностей. 

Students will continue learning about basic folk dance, which 

includes  exercises  at  the  bars  in  different  combinations  and 

work  in  the  centre  of  the  dance  room.    During  the  theme  of 

inquiry  "Biodiversity" students will understand that the world 

is  reflected  in  the  choreography.  And  students  will  start  to 

learning dance etudes of various nationalities. 

Ainagul Smailova  Physical  Education 

Студенты 5-го класса на уроках физ-

культуры будут изучать комбинации 

из  освоенных  элементов  волейбола, 

технику  перемещений  и  владения 

мячом,  играть  по  упрощенным  пра-

вилам в командах разного состава. В 

рамках изучения темы исследования: 

«Биоразнообразие»  они    будут  отве-

чать  на  концептуальные  вопросы: 

Для  чего  нужен  волейбол?    Как  до-

биться  совместного  результата?      Какие  правила  техники 

безопасности нужно соблюдать в игре? 

On  the  PE  lessons,  Grade  5  students  will  learn  the  combina-

tions of experienced elements of volleyball, movement and ball 

mastering techniques, play in different team according to sim-

plified  rules.  Within  unit  of  inquiry  “Biodiversity”,  they  will 

answer the conceptual questions: for what is volleyball neces-

sary? How to achieve joint results? Safety rules in game.     

                                               Svetlana Malashenko                Teacher’s feedback from the previous UOI  

During UOI lessons students were very interested and engaged to learn about children entire the world, how they live and 

what they have in common.  Preparation and Mini– Exhibition showed how students can cooperate, organize themselves 

and  use  creativity  to  express  own  ideas  about  children’s  rights  and  responsibilities.  students  prepared  different  pieces  of 

work as posters, prezi, PowerPoint presentations, movies, collages, drama, poems and models. 

Of course, as UOI Teacher I was so excited and glad that some students made their own Actions.  Almerek helped during 

Kurban  Ait  to  orphan  kids.  Zere,  Amina,  Mariyam  independently  research  additionally  about  people  who  help  kids  and 

shared  with  classmates  in  order  to  inspire  classmates.  I  hope  that  grade  5  students  will  do  more  actions  which  help  to 

change the world better.  

Assem Dosmukhambetova Students reflection  

Amina  Tagasheva:  “I  understood  that  we  are  one  family  and  we 

have one home– Earth. We need to help other people and save our 

rights. I demonstrated Caring and Communicator because I thought 

about other people and  help them during team work”. Кайдар:  «Я понял из этой темы то, что у каждого ребенка есть 

права  и  обящанности.  Это  то,  с  чем  мы  родились  и  это  у  нас 

никто не отберёт».  

Zhamilya  Abish:  “I  understood  from  this  unit  that  all    of  us  are 

equal. No matter have someone education, food, clothes, we need 

respect and appreciate what we have”. 

 

Dilzhan  Ussa:  “I demonstrated Thinker and Caring. I cared about 

each  of  classmates  and  I  have  been  Communicator  because  a  I 

shared my ideas with everybody”. 

Диана  Сёмина:  «Я впервые узнала про права и обязанности и 

поняла, что они очень важны. Я проявила себя думающей, по-

тому  что  сама  сочинила  стихотворения  про  права  и  бязанно-

сти».  


Zere  Kustaubayeva:  “I  understood  that  all  people  are  equal,  no 

matter who you are. Also, I understood that children rights re very 

important  yo  all  humanity  because  if  there  are  no  rights  slavery, 

violence and poverty will be developed further and further”.  Our  Address 

Kuishi Dina Avenue 32,34,  

Astana, Kazakhstan 

TRN 620200231274 

 

Phone: +7 7172 369867 

+7 7172 369875 

+7 7172 369872 

 

Fax: +7 7172 369868 

 

E-mail: info@miras-astana.kz 

We’re on the Web! 

www.miras-astana.kz 

Grade  5 

Mini Exhibition 

Guest speakers from different organizations  

Collaborative working on Prezi 

Каталог: upload -> files -> pdf
files -> ҚазаҚстан Республикасы білім және ғылым министРлігі балалаР ҚұҚыҚтаРын ҚоРғау комитеті
files -> Инновация -бiлiм- спорт
files -> Юридическая фирма «Эквитас» и коллектив ком- пании «ЮрИнфо» выражает глубокую призна- тельность всем, кто принял участие в подготовке настоящего номера журнала, посвященного светлой памяти Заслуженного деятеля науки Казахстана, доктора юридических
pdf -> Изложение с элементами сочинения «Античная трагедия»
pdf -> Grade 5 Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learning
pdf -> КҮн тәртібі мен жиналыс хаттамасы

жүктеу 72.65 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет