Государственного педагогическогожүктеу 1.93 Mb.
Pdf просмотр
бет1/26
Дата15.09.2017
өлшемі1.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

 
 
 

 
ТАРАЗ  
МЕМЛЕКЕТТІК 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 
ИНСТИТУТЫНЫҢ 
ХАБАРШЫСЫ 
 
ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 
ЖУРНАЛ 
 
 
ВЕСТНИК 
ТАРАЗСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА 
 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ 
 
№15 
2013 

 
 
 

 
Тараз 
мемлекеттік 
педагогикалық 
институтының 
ХАБАРШЫСЫ 
ВЕСТНИК 
Таразского 
государственного 
педагогического 
института 
 
 
2013 
№15 
 
(сәуір - тамыз - қыркҥйек) 
 
 
 
 
РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ 
 
Д.П.Қожамжарова                    
тарих ғылымдарының докторы, профессор (бас редактор) 
Р.С.Амандосова                    
педагогика ғылымдарының докторы, доцент 
А.Ә.Байтелиев                      
филология ғылымдарының докторы, профессор 
С.А.Байтілен                        
тарих ғылымдарының докторы, профессор 
Б.Бәкірбаев                          физика-математика ғылымдарының докторы, профессор 
Қ.Бӛлеев                                
педагогика ғылымдарының докторы, профессор 
Т.Қ.Бӛлеев                             
педагогика ғылымдарының докторы, профессор 
К.Ж.Бұзаубақова                  
педагогика ғылымдарының докторы, доцент 
Т.К.Кенжебаев                      
педагогика ғылымдарының докторы, профессор 
Ю.П.Киселев                         
тарих ғылымдарының докторы, профессор 
И.О.Мүлдеков                       
техника ғылымдарының докторы, профессор 
М.Мұратбеков                      
физика-математика ғылымдарының докторы, профессор 
О.С.Сәлімбаев                       
педагогика ғылымдарының докторы, профессор 
Қ.Т.Тоқжігітов                      
физика-математика ғылымдарының докторы, профессор 
Ж.С.Тӛлеубаев                    ауылшаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор 
Қ.Т.Ыбыраимжанов  
педагогика ғылымдарының докторы, ТарМПИ профессоры 
 
                                                                                                                           
 
 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘДЕНИЕТ, АҚПАРАТ ЖӘНЕ СПОРТ 
МИНИСТРЛІГІ 
 
Ақпарат және мҧрағат комитеті 
Бұқаралық ақпарат құралын есепке қою туралы 
КУӘЛІК 
№5763-Ж 
 
Астана қаласы                                       «23» 02  2005 ж. 
 
 

 
 
 

МАЗМҦНЫ 
 
ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 
Тарих (отан, жалпы), философия, саясаттану,  әлеуметтану, дінтану, 
мәдениеттану, этномәдениеттану, құқықтану, экономика 
 
Бекназаров Ж.О.  Бұқаралық спорттың жоғары шеберлікке жету мәселелері 
 
Бекназаров Ж.О., Шевченко Н.А.  Социальный эффект занятий физкультурой и 
спортом.................................................................................................................................. 
 
Жҥнісова Ж.Б.  Саяси ғылым әдістемесі мен әдістері....................................................   
Жҥнісова Ж.Б., Исахмет Ж.  Саяси ойдың даму кезеңдері...........................................   
Керімбеков С.  Қазақтың кӛне заманғы баспанасы - киіз үй......................................... 
 
Козжанов Б.К., Пак Т.  Ориентиры промышленной политики Республики 
Казахстан.............................................................................................................................. 
 
ФИЛОЛОГИЯ (тіл және әдебиет): қазақ, орыс, шет тілдері 
 
 
Abildayeva G., Tazhiyeva G., Bashanova G.  Using films in the english language 
classroom................................................................................................................................ 
 
Әбдімомынов Е.Б.  Ежелгі дәуір әдебиетіндегі кӛне әдеби жәдігерліктер 
нұсқаларының зерттелу жайы............................................................................................. 
 
Белоус Е.Н.  Принципы моделирования женских образов в романе М. Шолохова 
«Тихий дон».......................................................................................................................... 
 
Керімбеков С.М., Ахметова А.  Бабыр мен Дулатидің ақындық рухы.........................   
Шаханова Э.А.  Қазақ тілін  оқытудың тиімді жолдары................................................     
ПЕДАГОГИКА, ЭТНОПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ, ДЕФЕКТОЛОГИЯ 
 
Aztaeva B.A., Zhumagaliev R.A.  General characteristics of the educational system of 
the republic of kazakhstan.  some principles of the state policy of the      republic of 
Kazakhstan in a sphere of education.....................................................................................              
 
Botamkulova A.B.  Swift paradigm in elt............................................................................ 
 
Zhumagaliev R.A., Kazankina M.V.  Legislative bases of the educational system of the  
rebublic of kazakhstan. structure of the educational system.................................................. 
 
Абдимуталинова А.А.  Отбасы мен балабақшаның тәрбие жұмысын ұйымдастыру 
маңызы................................................................................................................................. 
 
Аубакирова А.С.,  Мустафаева Т.Н.  Мектепке дейінгі мекемелерде 
мультимедиалық технологияны пайдаланудың тиімділігі.............................................. 
 
Башанова Г.С., Әбілдаева Г.Н., Тәжиева Г.Қ.  12  жылдық мектеп мұғалімдерін 
дайындаудың ӛзектілігі....................................................................................................... 
 
Бердишаева М.Т.  Әлеуметтiк  педагогтар  мен  әлеуметтiк  қызметкерлерге  білім 
берудің теориясы мен тәжiрибесi...................................................................................... 
 
Бозтаева А.Ш.  Мемлекеттік балабақшада тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру 
ерекшеліктерінің педагогикалық негіздері....................................................................... 
 
Дектярева Е.П.  Развитие  познавательных процессов у детей дошкольного 
возраста................................................................................................................................ 
 
Дидарбекова А.Қ., Мауленова Қ.И.  12 жылдық білім беру жүйесіне кӛшу және 
бүгінгі таңдағы білім беру ерекшеліктері мен мәселелері.............................................. 
 
Жамалбаева Д.Ә.  Мемлекеттік балабақшада оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру 
әдістемелері.......................................................................................................................... 
 
Жумагалиев Р.А., Арифджанова О.Б.   Проблемы суицидального поведения среди 
подростков.............................................................................................................................. 
 
Заурбекова  М.А.  Қазақтың ұлттық тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру 
ерекшеліктері....................................................................................................................... 
 

 
 
 

Ибраимова Л.Н.  Қазіргі отбасы тәрбиесі мәселелері........................................... 
 
Изиева Т.А.  Теоретический аспект понятия «познавательные процессы»..................   
Керімбаева Р.Қ., Ергаш Ҧ.Б.  Ересек  жастағы  балалардың  логикалық  ойын  
дамыту..................................................................................................................................   
 
Кудебаева З.Н.  Шағын кешенді мектептер үшін мұғалім даярлау проблемалары..... 
 
Мауленова К.И., Абдихожаева А., Айбатилдаева Б., Толенбаева А.,  
Айткулова Ж.  Психологическая подготовка военнослужащих при экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях................................................................................................ 
 
Мауленова К.И., Алтынбекова Г. Понятие и структура готовности к деятельности 
в экстремальных ситуациях................................................................................................. 
 
Писецкая Н.П.  Особенности формирования и развития познавательных процессов 
у детей дошкольного возраста........................................................................................... 
 
Сабекова Д.А.,  Джамалбекова Н.К.  Тұлғаны диагностикалаудың психологиялық-
педагогикалық шарттарын жүзеге асыру жолдары.............................. 
 
Сабралы А.  Жаңа тұрпатты мұғалім даярлауда ақпараттық технологияларды 
пайдаланудың дидактикалық шарттары............................................................................. 
 
Садуақсова Г.О., Кҥдебаева З.Н.   Ресурстық орталықтардың шағын жинақты 
мектептердің педагогикалық үрдісін жетілдірудегі рӛлі.................................................  
 
Сартбаева А.А.  Мемлекеттік балабақшада тәрбие жұмысын ұйымдастырудың 
теориялық негіздері............................................................................................................. 
 
Тойғанбекова Ш.М., Махашова П.М.  Қазақстан Республикасындағы білім 
берудің 12 жылдық оқытуға  кӛшу қажеттілігі................................................................. 
 
Тюзюльбаева М.И. Система работы по формированию правильного 
звукопроизношения............................................................................................................. 
 
Чапышева Е.В.  Профессионально- педагогическая культура   педагога на 
современном этапе............................................................................................................... 
 
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ (математика, физика, информатика) 
 
 
Каримова З.К.  ―Implemention of culture into elt‖.............................................................   
Айнақҧлов Н., Керімбеков О., Оразов А.  Туындыны оқыту арқылы студеттерді 
танымдылық белсенділік пен ізденімпаздылыққа тәрбиелеу.......................................... 
 
Атишева Қ.А., Сагнаева С.К., Аманбаева А.Н.   Оқытудың ақпараттық-
коммуникациялық технологиялары – жеке тұлғаның ақпараттық-коммуникативтік 
құзыреттілігін қалыптастырудың негізі.............................................................................. 
 
Керімбеков О., Айнақҧлов Н., Оразов А. Болашақ мұғалімдерге 
дифференциалдық теңдеу курсын оқытудың мақсаты..................................................... 
 
Оразов А., Керімбеков О., Айнақҧлов Н.  Оқытудың әдістемелік жүйесінің 
компоненттерін кәсiби-педагогикалық және ӛзара байланыс тұрғысынан  сипаттау....  
 
ГЕОГРАФИЯ, БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ, ЭКОЛОГИЯ 
 
 
Жангазиев А.С., Зияева Г.С., Шаймерденова Г., Кабылбекова Н.К. Оценка 
мировой коллекции и гибридный популяции озимой мягкой пшеницы  к  
возбудителям твердой головне (Tilletia сariеs.tul)............................................................ 
 
Қҧсайынова С.Қ.  Бау - бақшада күзде істелетін жұмыстар..........................................   
Мақалаларды рәсімдеу тәртібі 
 
Условия оформления статьи 
 
 

 
 
 

ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 
 
 
ТАРИХ (ОТАН, ЖАЛПЫ), ФИЛОСОФИЯ, САЯСАТТАНУ,  
ӘЛЕУМЕТТАНУ, ДІНТАНУ, МӘДЕНИЕТТАНУ, 
ЭТНОМӘДЕНИЕТТАНУ, ҚҦҚЫҚТАНУ, ЭКОНОМИКА 
 
 
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ МАМАНДЫҚТАР 
 
 
ӘОЖ 796.015 А-62 
 
БҦҚАРАЛЫҚ СПОРТТЫҢ ЖОҒАРЫ ШЕБЕРЛІККЕ ЖЕТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 
Ж.О. Бекназаров  
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ. 
 
Мемлекеттің ең басты құндылығы адам ресурсы десек, ал адам денсаулығы-қоғамның 
ӛлшеусіз  байлығы.  Баршаға  аян,  Елбасы  биылғы  Жолдауында  денсаулық  сақтау  саласына, 
оның ішінде саламатты ӛмір салты мен адамның ӛз денсаулығына жауапкершілігін арттыру 
мәселесіне үлкен ден  қойып, жаңа міндеттерді алға тартты. Әрине, Жолдаудың орындалуы 
ең  алдымен  жергілікті  жердегі  атқарушы  органдардың,  мекеме  басшыларының  осы  бағыт-
бағдардағы жүргізіп отырған саясатына тікелей байланысты. 
«Халық  денсаулығы-ол  Қазақстанның  ӛзінің  стратегиялық  мақсаттарына  жетудегі 
табысының  ажырамас  құрамдас  бӛлігі»  деп  Мемлекет  басшысы  Н.Назарбаев  биылғы 
дәстүрлі  Жолдауында  атап  ӛткеніндей,  шынында  да,  қоғамның  дамуы,  әр  түрлі 
бағдарламалардың, мейлі ол мемлекеттік, не мемлекеттік емес болсын, қандайда бір жүйелі 
істердің жүзеге асуы тікелей адамға байланысты. Оның тұлғалық қасиеттеріне, қабілеттеріне, 
интеллектуалдық, мүмкіндіктеріне, денсаулығына, сайып келгенде, ішкі жандүниесіне және 
ӛмірлік күшіне тәуелді.  
Осы  тұрғыдан  қарағанда,  Елбасы  айтқандай,  саламатты  ӛмір  салтын  қалыптастыру  ең 
маңызды  мәселенің  бірі  және  ол  мемлекеттік  саясаттың  басты  бағыты  болып  табылады. 
Елдің денсаулығын кӛтере отырып, Елбасы халықтың кем дегенде 30 пайызының спортпен 
айналысу қажеттігін алға тартты. Қалай дегенде де, дене шынықтыру мен спорт, саламатты 
ӛмір  салтын  қалыптастыру,  жастарды  рухани  тәрбиелеу  азаматтар  денсаулығын 
жақсартудағы  ең  маңызды  құралдардың  бірі.  Осыған  байланысты,  жергілікті  атқарушы 
органдардың  бірінші  кезектегі  міндеті-барлық  тұрғындар  үшін  қолайлы  спорт  және  дене 
шынықтыру бағытында шаралар ұйымдастыру. 
Әлбетте,  ертеңгі  күні  дамыған,  бәсекеге  қабілетті  елдер  қатарынан  кӛріну  үшін 
халықтың  денсаулығын  жақсартуымыз  керек.  Жастарды  есірткіден,  ішімдіктен,  темекіден 
және басқа да жаман әдеттерден алшақ ұстағанымыз абзал. Бұл әрі әрбір ата-ананың, әрбір 
отбасының міндеті де. 
Бүгінде  кейбір  адамдардың  түсінігінде  денсаулық  аурухана,  емхана,  дәрі-дәрмек 
ұғымдарымен араласып кеткен сияқты. Кӛп азаматтар ӛзінің денсаулығын ауыра бастағанда, 
болмаса  бір  жері  жарақаттанған  кезде  ғана  есіне  алады.  Сӛйтіп,  дәрігерге  барып,  түрлі 
дәрілерді  іше  бастайды.  Меніңше,  мұндай  шаралар  адам  денсаулығын  жақсартпайды,  тек 
аурудың  әрі  қарай  дамуын,  оның  асқынып  кетуін  ғана  тоқтатса  керек.  Оның  үстіне  дәрі 
құрамындағы  химиялық  заттар  бір  жағынан  зақымдап  отырады.  Сондықтан,  емделуді  ғана 
ойламай, сол аурулардың алдын алу мәселелерін қарастыру қажет, яғни ол-дене шынықтыру 
мен спорт. 

 
 
 

Адамның ӛмірлік күші немесе ӛмірлік қуаты деген түсінік бар. Оның деңгейі адамның 
денсаулығына, психологиялық және кӛңіл-күйіне, жалпы ішкі жан дүниесіне тәуелді болады. 
Дана  халқымыз  айтқандай,  «Дені  саудың-жаны  сау».  Егер  адам  әр  уақытта  дене 
шынықтырумен  айналысып,  әр  уақытта  ӛзінің  денсаулығын  түзету  үшін  түрлі  спорт 
жаттығуларын  орындап  отырса,  ол  тек  дені  сау  болып  қана  қоймай,  ӛмірдің  барлық 
саласында  табысты  болуына  мүмкіндік  жасайды.  Бірақ,  спортпен  айналысу  керек  екен  деп 
мӛлшерден  тыс  дене  шынықтыру  жаттығуларын  жасаудың  қажеті  жоқ.  Әр  нәрсенің  ӛзінің 
жӛні,  реті  болады.  Қазіргі  таңда  бізге  саламатты  ӛмір  салтын  қалыптастыру,  оған  бұхара 
халықты  тарту  үшін  арнайы  ғылыми-зерттеулер  негізінде  жасалған  сауықтыру 
бағдарламаларын  жасау  қажет.  Сол  бағдарламаларды  жүзеге  асыру  арқылы  стратегиялық 
міндеттердің бірі-дені сау ұлтты қалыптастыра аламыз. 
Саламатты  ӛмір  салтын  қалыптастыру  үшін  оған  қажетті  инфрақұрылымды  дамыту 
қажет. Әркім ӛзінің денсаулығына ӛзі жауапты. Солай бола тұрса да, бүгінгі күні мемлекет 
бұл  мәселеден  шет  қалып  отырған  жоқ.  Қазір  біз  саламатты  ӛмір  салтын  дамыту  үшін, 
жоғарыда айтқанымдай, ғылыми-зерттеулерге негізделген және халықаралық тәжірибеге сай 
сауықтыру бағдарламаларын жасауымыз қажет.  
Халықты  сауықтыру  бағдарламасы  адамдардың  денсаулығын  жақсартуға,  әр  түрлі 
сырқаттардың  алдын  алуға,  спортпен,  дене  шынықтырумен  үнемі  және  тұрақты  түрде 
айналысуға бағытталған.  Жобаның тағы бір ерекшелігі, ол халықты тек спортқа баулу ғана 
емес,  денсаулығы  мықты  азаматтарды  қалыптастырумен  қатар,  ерік-жігері  мықты,  ӛзіне 
сенімді  азаматтарды  тәрбиелеп  шыға  аламыз.  Ендеше,  спорт  тек  дене  шынықтыру  емес, 
сонымен қатар тәрбие. 
Адамның, әсіресе орта жастағылардың қозғалыс белсенділігінің жүйелі барысы жұмыс 
қабілеттілігінің  мезгілінен  бұрын  жоғалту  мүмкіндігін  азайтады  және  қоғамға  елеулі 
материалдық  табыс  әкеледі.  «Шыныға  білмеген,  тыныға  да  білмейді»,  деп  халық  текке 
айтпаған.  Сондықтан,  бұлшық  етті  шынықтырып,  сондай-ақ  тынықтырып  та  отыру  керек. 
Адам ауыр жүк кӛтергенде қажиды, ӛйткені бұлшық ет жұмыс істегенде оттегі мен қоректік 
заттар  кӛп  пайдаланылады.  Сӛйтіп,  заттың  алмасуы  күшейеді.  Егер  адам  үнемі  дене 
еңбегімен  және  спортпен  шұғылданса,  таза  ауада  тынықса  оның  қан  айналымы  жаттығып, 
қажуды тез арада жойып, мүшелердің қызметіне әсер етеді.  
Сондықтан  мұндай  адамдар  тӛзімді,  еңбек  ӛнімі  жоғары,  сондай-ақ  сыртқы  ортаның 
зиянды  әсерлеріне  және  ауру  туғызатын  микробтарға  олардың  ағзасы  қарсы  тұра  алады. 
Олардың бұлшық еттері нағыз, болаттай шыныққан, сүйегі алмастай мықты, кӛңілі жарқын, 
денесі мығым, жүріс тұрысы әдемі.  
Дене  тәрбиесін  ұйымдастыруға  кететін  шығыннан  артық  болатын  оның  тиімділігі 
осыдан  кӛрінеді.  Еңбекшілердің  дене  тәрбиесімен  айналысуы  нәтижесінде  болатын 
тиімділікті  спортпен  айналысатын  және  айналыспайтындардың  күндік  еңбек  ӛнімділігін, 
сонымен  бірге  осы  топтардағы  сырқаттанушылардың  айырмашылығын  біле  отырып 
анықтауға  болады.  Ӛндіріс  кәсіпорындардағы  дене  тәрбиесінің  экономикалық  тиімділігін 
зерттей  отырып,  еңбек  ӛнімділігінің  арту  және  сырқаттанудың  азаюы  секілді  екі  негізгі 
себептерінің  есебінен  құралатындығын  дәлелдеп  отыр.  Мұның  ӛзі  дене  шынықтыру-
сауықтыру  шараларына  спорт  ғимараттары  мен  ӛзге  де  құрылыстарды  салуға, 
қызметкерлердің еңбек ақысын тӛлеуге кететін қаржының тиімділігін кӛрсетеді. 
Адамның жоғарыда айтылған дене қасиеттері мен қабілеттерін қалыптастыру  тек қана 
кәсіби  қолданбалы    дене  даярлығының  барысы  және  спорттық  қолданбалы  түрлерімен 
айналысу  барысында    табысты  түрде  жүзеге  асырылмақ.  Ал  олардың  экономикалық 
тиімділігі жасалынған жинақталған зертеулермен дәленденіп отыр. 
Ӛндіріс  тиімділігінің  маңызды  кӛрсеткіші  болып  ӛндірістік  озық  технологиясына, 
еңбектің  үдемелі  қарқындылығына  байланысты  еңбек  ӛнімділігігің  арттыру  болып 
табылады. Мұнда дене тәрбиесі құралдарымен қалыптасатын және кӛтермеленетін адамның 
дене және психикалық мүмкіндіктері кӛрініс береді. 

 
 
 

Мемлекетіміздің    аса  маңызды  міндеттерінің  бірі,  ол  бүгінгі  ұрпағымыздың  дене 
күштері мен рухани күштері сайма-сай жетіліп, шынығып ӛсетіндей етіп тәрбиелеу ісі. 
Ұрпағымыз  парасатты,  сымбатты  да  сұлу,  денсаулықтары  мықты  болуы  тиіс. 
Болашағымызды тәрбиелеу, орталық жүйке жүйелерін шынықтыру құралдарының қатарына 
жататын спорт түрлері: шахмат, дойбы, тоғызқұмалақ болып табылады. 
Адам  спортпен  шұғылдану  барысында,  ең  алдымен,  ӛзінің  ішкі  жандүниесімен,  осал 
тұстарымен,  әлсіздіктерімен  бетпе-бет  келеді.  Шынығу  ол  ӛзінің  ӛмір  сүруіне  дамуына,  
ӛсуіне кедергі жасап жүрген әдеттерді жеңуге кӛмектеседі. Сондықтан спортпен айналысуды 
насихаттау,  сауықтыру  үрдісін  жүзеге  асыру  мәселелері  ерекше  назарда.  Мемлекеттік 
органдар, әр түрлі ұйымдар мен жоғары және  орта білім беру орындарында тұрақты түрде 
осы сала бойынша жұмыстар атқарылуда. 
Біздің  алдымызда,  мемлекеттік  орган  ретінде,  бұқара  халықты  жаппай  дене 
шынықтырумен айналысуға тарту міндеті тұр. Дені сау ел болу- бұл біздің мүддеміз. Қазіргі 
таңда бәсекеге қабілетті болу идеясы кеңінен насихатталуда. Ол ӛзінің бастауын ең алдымен 
денсаулықтан  бастайды.  Адам  ағзасы  әр  уақытта  қандай  да  болмасын  ауыртпалықтарға 
дайын  болуы  тиіс.  Дене  еңбегімен,  тіпті,  ой  еңбегімен  айналысатын  адамдар  жұмыс 
барысында бірталай күш жұмсайды.  
Спорт  бір  жағынан  денсаулық  кепілі,  екінші  жағынан  тӛзімділік  қалыптастыру  себебі 
болып  табылады.  Міне,  спорттың  осы  ерекшеліктерін  ескерсек,  оның  адам  ӛміріне,  жалпы 
қоғамға  тигізер  пайдасы  кӛп.  Халқымыздың  ділінде  денсаулық  туралы  ауырған  кезде  ғана 
ойлау қалыптасып қалған.  
Егер  сіз  бүгін  спорт  кешеніне  барып,  жаттығудан  бас  тартып,  ақшаңызды  үнемдейтін 
болсаңыз, ертеңгі күні одан да кӛп шығындануыңызға тура келеді. 
Бүгінде мемлекет тарапынан спорт кешендерін, мекемелерін, мектептер ашу мәселелері 
алдыңғы  қатарға  қойылуда.  2011  жылы  елімізде  Қысқы  Азия  ойындары  ӛтті.  Соған 
байланысты инфра-құрылымды дамыту, спорттық шараларды ӛткізу жұмыстары атқарылды. 
Бүкіл әлемге танымал «Медеу» мұз айдыны, «Шымбұлақ» тау-шаңғы кешені жӛндеуден ӛтті 
Бұл  салада  атқарылып  отырған  жұмыстардың  барлығы  халықтың  мүмкіндігіне  сай 
болатындай жағдайлар жасауға бағытталуда. 
Біздің  алдымызда  тек  спорттық  кешендер  ғана  емес,  сауықтыру  орталықтарын  жасау 
міндеті  тұр.  Осыған  орай,  алдағы  уақытта  аурухана,  емханаларда  орналасқан 
физиотерапиялық  емдеу  кабинеттерін  сауықтыру  орталықтарына  айналдыру  мүмкіндігін 
қарастыру  қажет.  Егер  емханалар  тек  ауруды  емдеп  қана  қоймай,  оның  алдын  алумен 
айналысатын болса және ол бұхара халыққа қол жетімді болса, онда біз Елбасының дені сау 
ұлт құру идеясын жүзеге асыра алатын боламыз.  
Қазіргі жастардың кӛпшілігі бос уақыттарын компьютердің алдында ӛткізгенді ұнатады. 
Күні бойы отырып, дене еңбегімен айналыспаған баланың толық физикалық дамуын қайдан 
болсын. Ертеңгі күні дені сау, дене бітімі мықты тұлға болуына кері әсерін тигізеді. Қазіргі 
кезде медициналық комиссиядан ӛткен жастардың біразы әскерге  жарамсыз болып қалуда. 
Осы  мәселені  шешу  мақсатында  мемлекеттік  органдар  алдында  жастарды  саламатты  ӛмір 
салтына  үйрету міндеті тұр. 
Спорт-денсаулық кепілі.  Бүгінде жалпы Қазақстан халқының алдында  жоғары білімді, 
басекеге қабілетті ұлт құру міндеті тұр. Бұл заман талабы, қазіргі ӛмірдің шарты. Яғни барша 
Қазақстандықтарды дене шынықтырумен, спортпен айналысуын міндет санаймын. Әр адам 
үнемі шынығу жаттығуларын орындауға үйренуі керек.  
Жалпы мемлекет кӛп құрылымды, бір-бірімен тығыз байланысқан салалардан тұратын 
күрделі жүйе болып табылады. Сол жүйенің іс-әрекетін қамтамасыз етіп отырған қозғаушы 
күштердің  бірі-мемлекеттік  қызметкер,  яғни  адам.  Қандай  да  міндеттердің  орындалуы 
адамның мүмкіндіктеріне, әлеуетіне байланысты. 
Халқымыз ерте заманнан бері спортқа әуес болғанын білеміз. Ит жүгіртіп, құс салған, ат 
жаратып,  кӛкпар  тартқан,  жаяу  жарыс,  түрлі  сайыстар  ұйымдастырған.  Ата-бабамыз  тоғыз 
құмалақ ойнаған. Халқымызды бір қырынан танытуына атсалысу міндетіміз. 

 
 
 

Каталог: journals
journals -> Хабаршы вестник
journals -> Н. Ю. Зуева (жауапты хатшы), О. Б. Алтынбекова, Г. Б. Мәдиева
journals -> Л-фараби атында ы аза лтты
journals -> Issn 1563-0269 Индекс 75871; 25871
journals -> Issn 2306-7365 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады
journals -> ҚОҒамдық Ғылымдар мәселесі вопросы общественных наук
journals -> Казахский национальный
journals -> Ғылыми журнал 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады
journals -> Казахский национальный
journals -> №4(68)/2012 Серия филология

жүктеу 1.93 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет