Государственного педагогическогожүктеу 5.06 Kb.
Pdf просмотр
бет1/24
Дата02.03.2017
өлшемі5.06 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

 
 
ТАРАЗ  
МЕМЛЕКЕТТІК 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 
ИНСТИТУТЫНЫҢ 
ХАБАРШЫСЫ 
 
ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖУРНАЛ 
 
 
ВЕСТНИК 
ТАРАЗСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА 
 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
 
 
№13 
2013 
 

 

 
 
 
 
Тараз 
мемлекеттік 
педагогикалық 
институтының 
ХАБАРШЫСЫ 
 
 
ВЕСТНИК 
Таразского 
государственного 
педгогического 
института 
 
 
2013 
№13 
 
(қаңтар - ақпан - наурыз) 
 
 
 
 
РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ 
 
А.Б.Абдуалы                       тарих ғылымдарының докторы, профессор (бас редактор) 
Р.С.Амандосова                    
педагогика ғылымдарының докторы, доцент 
А.Ә.Байтелиев                      
филология ғылымдарының докторы, профессор 
С.А.Байтілен                        
тарих ғылымдарының докторы, профессор 
Б.Бәкірбаев                          физика-математика ғылымдарының докторы, профессор 
Қ.Бӛлеев                                
педагогика ғылымдарының докторы, профессор 
Т.Қ.Бӛлеев                             
педагогика ғылымдарының докторы, профессор 
К.Ж.Бұзаубақова                  
педагогика ғылымдарының докторы, доцент 
Т.К.Кенжебаев                      
педагогика ғылымдарының докторы, профессор 
Ю.П.Киселев                         
тарих ғылымдарының докторы, профессор 
И.О.Мүлдеков                       
техника ғылымдарының докторы, профессор 
М.Мұратбеков                      
физика-математика ғылымдарының докторы, профессор 
О.С.Сәлімбаев                       
педагогика ғылымдарының докторы, профессор 
Қ.Т.Тоқжігітов                      
физика-математика ғылымдарының докторы, профессор 
Ж.С.Тӛлеубаев                    ауылшаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор 
Қ.Т.Ыбыраимжанов  
педагогика ғылымдарының докторы, ТарМПИ профессоры 
 
                                                                                                                           
 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘДЕНИЕТ, АҚПАРАТ ЖӘНЕ СПОРТ 
МИНИСТРЛІГІ 
 
Ақпарат және мҧрағат комитеті 
Бұқаралық ақпарат құралын есепке қою туралы 
КУӘЛІК 
№5763-Ж 
 
Астана қаласы                                       «23» 02  2005 ж. 

 

МАЗМҦНЫ 
 
Гуманитарлық ғылымдар  
Тарих (отан, жалпы), философия, саясаттану,  әлеуметтану, дінтану, 
мәдениеттену, этномәдениеттану, қҧқықтану, экономика 
 
 
 
Абдикулов М.Ж., Нартбаев Т.У.  Білімгерлердің салауатты ӛмір салтын құрудағы 
дене тәрбиесінің рӛлі .............................................................................................................. 
 

Ахметова А.Е.  Суретші ӛмірі мен ӛнегесі...........................................................................  8 
Гизатуллина Г.А., Таубаева  С.Т.   Гибель  иллюзий в теории Льва Гумилева ............  10 
Керімбеков С.М.  Қазақ халқының қол ӛнері - ұлттық  ою - ӛрнектен  басталады.........  20 
Кӛшкінбаева Н.Р. Матаға кӛркем жазудың мән - мағынасын зерттеу.............................  22 
Қазыбекова А.О., Ермаханова Р.Б.  Ӛткенімізді бағамдап, келешекке жарқын жол 
салатын - ұлы тарих кӛші........................................................................................................ 
 
26 
Шауханов А.А., 
Писарева Е.Е., Бексеит  Г.К. История развития гендерной 
политики в Республике Казахстан......................................................................................... 
 
29 
 
Филология 
(тіл және әдебиет): қазақ, орыс, шет тілдері 
 
 
Ахметова А.Е.,  Ахметова Д.  Мектепте Абай шығармаларын оқыту арқылы 
этнопедагогикалық тәрбие беру............................................................................................ 
 
37 
Байтелиев А.Ә. Фразеологизмдердің морфосинтаксистік коллигация, коллокация  
негізінде семантикалық дамуы, ӛзгеріске түсуі, қалыптасуы және олардың контекстегі 
синтагматикасы мен парадигматикасы................................................................................. 
 
 
39 
Бектурганова  К.  Процессы развития, взаимообогащения языков и проблемы дву -  и 
многоязычия.............................................................................................................................. 
 
47 
Дайрабаева Г. 
 
Қазақ тіліндегі сын есім категориясы қалыптасуының диахронды - 
синхронды сипаты................................................................................................................... 
 
52 
Даниярова  Г.Д.  Формирование полиязычной личности учащихся.................................  59 
Dossybayev N.M.  The ipad tablets as a means of methodical innovation in multilingual 
education ................................................................................................................................... 
 
64 
Ермекбаева А.  Қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында оқушылардың ізденушілік және 
шығармашылық іс-әрекет дағдыларын дамыту.................................................................... 
 
69 
Karimova Z.K.   К 18 developing intercultural competence in english language teaching ....  73 
Маханова Б.Д., Даулет Ә. Кӛп тілді білім берудің ұлттық білімді қалыптас-тырудағы 
рӛлі ........................................................................................................................................... 
 
77 
Мҧртазаева Б.А.  Қазақ әдебиеті және алаш идеясы..........................................................  80 
Омарова М.А. М.Жұмабаевтың символистік шығармаларының   әлемдік әдеби 
ағымдармен үндесуі................................................................................................................. 
 
88 
Оразов А.П.  Жаттығулар жүйесіне қойылатын негізгі дидактикалық талаптар............  93 
Тағашбаева Л. Ә., Шуканова Н.А. Ағылшын және қазақ мақал - мәтелдерін  
салыстыра оқыту мәселесі....................................................................................................... 
 
98 
 
Педагогика, этнопедагогика, психология, дефектология 
 
 
Аловягина Т.  Психолого - педагогический анализ развития здорового образа жизни..  102 
Бибазарова К.Д.   Қазақстандағы отбасы және баланың имандылық тәрбиесі................  108 
Бопиева Д.Т. Жалпы орта білім беретін мектептердегі әлеуметтік педагогтың 
атқаратын функциялары.......................................................................................................... 
 
114 
Герасименко Г.И., Панченко Н.А.  Формирование профессиональной культуры 
педагога.....................................................................................................................................  
 
120 
Дҥйсенбек Р.Б., Дҥйсенбеков Е.Б.  Оқушыларға этномәдени құндылықтар негізінде 
тәрбие берудің теориялық негіздері....................................................................................... 
 
125 
Кадиримбетова А.  12 жылдық білім беру жүйесі және жаңа педагогикалық 
132 

 

технологиялар...........................................................................................................................   
Казанкина М.В., Жумагалиев Р.А. Воспитание казахских девушек в нынешнее 
время.......................................................................................................................................... 
 
139 
Кайракбаева Ж.Е., Жумагалиев Р.А.  Характеристика концепции системы 
электронного обучения на 2010-2015 годы........................................................................... 
 
141 
Какибаева Г.   Жаңа технологияны білім саласында пайдаланудың маңыздылығы ......  143 
Керімбеков О.М. Болашақ мұғалімдердің кәсіби - педагогикалық дайындықтарының 
негізгі сипаттамалар................................................................................................................. 
 
149 
Рыскулова А.К. Сравнительный  анализ  инновационный  системы в  сфере  высшего  
педагогического  образование  развитых   стран.................................................................. 
 
152 
Шауханов А.А., Маратова Д., Омарова А., Рахманкулова А., Тойбекова Ж.,   
Исмазова Ж.   Кроссоворд  по педагогике «Педагогическое мастерство»....................... 
 
155 
Шауханов  А.А, Султанова Д., Бекирова Ф., Алиева А., Несипбаева Ж. Кроссворд  
по педагогике «Личность педагога»…………………………………………....................... 
 
157 
Шауханов А.А.,  Богомолова Е.Ю., Тотаева М.К.  Устранение страхов при помощи 
арт - терапии ............................................................................................................................ 
 
161 
 
Жаратылыстану ғылымдары  (математика, физика, информатика) 
 
 
Айнақҧлов Н.Қ. Дифференциалдық теңдеудің кӛмегімен математикалық моделдерді 
құру ......................................................................................................................................... 
 
166 
Байгонова М.  Ашық интерактивті тапсырмалардың компьютерлік бағдарламаларын 
жасаудың әдістемесі................................................................................................................. 
 
172 
Раимбаева С.А.  Программалауды оқытуда оқытушы программа-тренажерлерді 
пайдалану.................................................................................................................................. 
 
177 
 
География, биология, химия, экология 
 
 
Байсеркеева Л.С.,  Керимкулова Ж.Д.  Почвенно-экологическое состояние 
территории Казахстана............................................................................................................ 
 
180 
Vysotskaya E.V.,  Zharlykapova R.B.  Application of the technology problem-based 
learning in chemistry classes...................................................................................................... 
 
182 
Жуанышова С.К.  Химияны оқытудағы компьютерлік технологияның теориялық - 
әдістемелік негіздері мен проблемалары............................................................................... 
 
184 
Karsheva K.O., Zharlykapova R.B.   Modern technology training - 
segmentation
-
concentric training..................................................................................................................... 
 
190 
Қҧсайынова С.Қ. Бау-бақшадағы кӛктем айларындағы жұмыстар .................................  177 
Мақалаларды рәсімдеу тәртібі ...........................................................................................  198 
Условия оформления статьи ..............................................................................................  199 
 

 

ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 
 
 
 
ТАРИХ (ОТАН, ЖАЛПЫ), ФИЛОСОФИЯ, САЯСАТТАНУ,  
ӘЛЕУМЕТТАНУ, ДІНТАНУ, МӘДЕНИЕТТЕНУ,  
ЭТНОМӘДЕНИЕТТАНУ, ҚҦҚЫҚТАНУ, ЭКОНОМИКА 
 
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ МАМАНДЫҚТАР 
 
ӘОЖ 371.1 
А 23 
БІЛІМГЕРЛЕРДІҢ САЛАУАТТЫ ӚМІР САЛТЫН ҚҦРУДАҒЫ  
ДЕНЕ ТӘРБИЕСІНІҢ РӚЛІ 
 
М.Ж. Абдикулов, Т.У. Нартбаев 
 
Қазақстан  Республикасының  әлемдік  ӛркениетке,  демократиялық  дәстүрге  ӛту 
жағдайында  адамзат  қоғамның  ғасырлар  бойы  жинақтаған  жалпы  құндылықтар  мұрасына 
ден қоюы,рухани адамгершілік негізінде дене тәрбиесін сабақтастықта дамытып, салауатты 
ӛмір сүру дағдылары арқылы дене мәдениетін қалыптастыру ӛзектілігі артуда. Бұл мәселе ел 
Президенті  Н.Ә.  Назарбаевтың  «Қазақстан-2030»  бағдарламасында,  ҚР  «Білім  туралы» 
Заңында,  «Қазақстан  Республикасында  білім  беруді  дамытудың  2005-2010  жылдарға 
арналған  мемлекеттік  бағдарламасында»  білім  беру  жүйесінің  басты  міндеттерінің  бірі 
ретінде кӛрініс тапқан. 
Дене  тәрбиесі,  жаңа  технология  мен  озат  тәжірбиені  ұлттық  және  жалпыадамзаттық 
құндылық  қағидалары  мен  сабақтастыра  зерттеу  -  бүгінгі  күн  талабынан  туындап  отырған 
педагогика  ғылымының  міндеттерінің  бірі.  Дене  тәрбиесінің  мәнін  бүгінгі  жаңа  заман 
талабына  сәйкес  қарастыру  -  бұл  адамды  ӛзі  ӛмір  сүрген  ортаның  жемісі  ғана  емес,сол 
ортадағы  дене  мәдениеті,  адамгершілік  қарым-қатынасы  әрекетімен    кӛрінетін  субъект  деп 
танылуымен  айқындалады.  Қоғамның  елеулі  ӛзгерістерге  түсуі,  адамның  мақсат-
мұраттарына, тұрмыс-тіршілігі мен мінез құлқына, сондай-ақ ӛзінің жеке басына да субъекти 
ретінде ӛзгеріс енгізуде. Оның үстіне қоғамдағы салауаттылық, дене мәдениеті  мен рухани  
құндылықтардың  табиғаты,мәні,шығу  тегі  және  атқаратын    қызметтері  туралы  жан-жақты 
зерттеу,оқушылардың  дене  тәрбиесін  салауаттылық  дене  мәдениеті  мәселесімен 
байланыстыра қарастыру қажеттігі біздің тақырыбымыздың ӛзектілігін айқындай түседі. 
Ғылым,техника,мәдениет  және  білім  дамуының  ӛзара  байланыстылығы  мен  ӛзара 
сабақтастыра  тарихи  сипатта  екендігін  ескере  отырып,жүргізген  теориялық  зерттеулеріміз 
қорытындылары, озат тәжірбиелерді оқып үйрену  
Мен  жүйелеу,  кӛп  жылдық  тәжірбиеміз  кӛрсетіп  отырғандай,  болашақ  дене  тәрбиесі 
мұғалімдерін  сапалы  даярлау  да  олардың  болашақ  кәсіби  әрекетінде  оқушылардың 
салауатты    ӛмір  сүру  дағдыларына  баулу,  дене  тәрбиесін  жүзеге  асыру,дене  тәрбиесі 
мәселесі  теориялық  талдау  мен  дене  тәрбиесіндегі  тәжірбиелердегі    объективті  тұрғыда 
талдаудың маңыздылығы ӛте жоғары екендігі айқындалды. 
Дене  тәрбиесінің  әлеуметтік  жүйе  және  қоғамдық  құбылыс  есебінде  дене  тәрбиесі 
жүйесін,  оның  қалыптасуы  мен  дамуының  негізгі  заңдылықтарын,оның  қызмті  мен 
құрылымын танып, білудің қажеттілігі білім мен тәрбие талаптарына сәйкес ӛсіп келе жатқан 
ұрпақтың  дене  тәрбиесін  қамтамасыз  ету  үшін  керек.Дене  тәрбиесі  тек  мектептегі  дене 
шынықтыру сабағы ғана емес, ол сабақтан тыс, мектептен де тыс денсаулық қа байланысты 
шаралар  жүйесі  екенін  ескерсек,  қазіргі  кезеңдегі  білім  беру  орындарындағы  дене 
тәрбиесінің  жүйесі  жастардың  денсаулықтарын  нығайтумен  қоса,  тұлға  бойындағы 

 

биологиялық-психологиялық  қажеттіліктердің  жан-жақты  жетілуіне,  ӛмірге  белсенді 
ұстаным  мен  ізгілікті  қатынастарын  дамытуды  меңзейді.  Дене  тәрбиесін  біреудің  жаңа 
мақсаттарын және дене тәрбиесінің мазмұндық меңгерудің объективті қиындықтарын ескере 
отырып,дене тәрбиесі  мұғалімдерін дайындауды жеке мәселе ретінде  тек тәжірбиелік қана 
емес,  теориялық  тұрғыдан    да  талданып  отыр.  Түрлі  әдебиеттерге  жасалған  теориялық 
талдаулар  дене  тәрбиесін  жүзеге  асыруға    болашақ  мұғалімдерді    дайындаудағы  негізгі 
ұғымдарды  анықтап,оларға  берілген  анықтамаларды  нақтылап,жаңа  түсініктер  мен 
ұғымдардың пайда болуына негіз болды. 
Болашақ  дене  тәрбиесі  мұғалімін  дайындау  жүйесін  және  оны  психологиялық-
педагогикалық  білім  алуын  үйлестірудің  жетекші  бағыты  ретінде  дене  тәрбиесі  үрдісін 
жүзеге асырудың және түрлендірудің жолдарын түсіндіретін және кӛрсететін білім жүйесін 
қалыптастыру болып табылады. 
Дене  тәрбиесін  жүзеге  асыру  сабақтастыру,  біздің  кӛзқарасымыз  бойынша,  дене 
тәрбиесі әдістемесін студенттерге үйрену жүзеге асырылуы тиіс. Бұл дене тәрбиесі мазмұны 
бойынша білім беруді  жүзеге асыруда дұрыс меңгеруге ықпал жасайтын дене тәрбиесі мен 
технологияларына,  оларды  логикалық    түрде  құру,  ұйымдастыру  тәсілдеріне  ерекше  кӛңіл 
бӛлінуі қажеттігін кӛрсетеді. 
Оқытушы  нақты  оқыту  ақпаратын  беруші,  оны  студенттердің  меңгеруін 
ұйымдастырушы және соның нәтижесін бағалаушы. 
Поэзиясын ұстаушы адам ретінде болмауы керек, қайта студентке кӛмектесетін, ӛзінің 
білім беру қызметінің субъектісі болу керек. Ол үшін оқытушы талдауға тиісті бағдарламаны 
меңгерудегі және бағдарламаны оқуда студенттердің ӛздері қабылдауына кеңесші, сарапшы 
болуы  тиіс.  Оқытушының  жаңа  ұстанымы  үнемі  студенттермен  бірге  кішігірім  зерттеулер 
орындау, студенттік топтармен бірге оқу үдерісін ұйымдастырудың түрлі формаларын бірге 
шығармашылық тұрғыда іздестіру жаңашылдық бағытта кәсіби біліктілігін жетілдіріп отыру 
ӛзекті сипат береді деген тұжырым жасаймыз. 
 М.Я. Виленский пікірі бойынша, оқушылардың жеке тұлғалық дене мәдениеті-бұл жеке 
тұлғаның  физикалық  дамуы  мен  білімнің  деңгейін,  осы  дейгейге  жету  тәсілдерін  түсінуін  
және  дене  тәрбиесі-спорттық  іс-әректтің  әр  түрлі  формалары  мен  жалпы  ӛмірінен  кӛрінуін 
сипаттайтын  сапалық,жүйелік,  динамикалық  білім.  Оның  құрылымы  ӛзара  байланысты  үш 
бірліктен тұрады: 

құндылық  бірлік-жеке  тұлғаның  қажетін,  мұратын,  мотивін,  ұстанымын, 
қызығушылығын білдіреді; 
- нақты қызметтік бірлік – жеке тұлғаның денсаулығын, қозғалу қабілеті мен дағдысын 
анықтайтын физикалық мінсіздік болып табылады; 
-  тәжірбиелік  –  іс-әрекеттік  бірлік,  дене  тәрбиесі  –  спорттық  белсенділік  ӛрісінен  кең 
кӛрінеді (танымдық, үгіт-насихаттық, нұсқаулық, ӛзін-ӛзі жетілдіру, ӛзін-ӛзі дамыту, ӛзін-ӛзі 
тәрбиелеу). 
Әр мұғалімнің ӛзін кішкене ғана болып кӛрінетін еңбек жолы бар. Әрине, мүмкіншілігі 
шектеулі  балаларды  тәрбиелеп,  әлеуметтік  тұрмысқа  баулуда,ата-ана  мейрімімен  қатар, 
шексіз,  мейрімділіктің  қажеттілігі  бірден  айқын  болды.  Бұл  жұмыста  да  үлкен 
жауапкершілік, тӛзімділік, тәжірбие арқылы, мектепшілік кӛптеген  семинар, тренигтер және 
шығармашылық ұстаздардың іс-тәжірбиелері арқылы қалыптасуда. 
Мүмкіншілігі  шектеулі  оқушылардың  оқытудағы  басты  ӛзекті  мәселе  –  осы 
оқушылардың  бойына  біліммен  бірге,мәдениетті,  түрлі  әлеуметтік  жағдайларға  бейім, 
еңбекқор  жеке  тұлғаны  қалыптастыру.  Бұл  қасиеттерді  бала  бойына  дарыту  үшін 
мүмкіншілігі шектеулі балалардың психологиясын терең, жетік меңгеру керек. 
Нені  ұнатып,нені  қаламайтындарын,қарым-қатынас  жасау  қабілеттерін  және  кӛмекші 
мектеп бағдарламасын қай деңгейде меңгеріп, қабылдауда екенін толық білу керек. 
Қазіргі  кезде  жоғары  оқу  орындарындағы  студенттердің  ғылыми–зерттеу  жұмыстары 
олардың  болашақ  қызметіне  байланысты  және  пайдасы  зор.  Мектеп  тәжірбиесі  кезінде 
ғылыми-зерттеу  жұмысында  қалыптасқан  белгілі  бір  жүйенің  болуы  студенттің  оқу  тәрбие 

 

қызметіндегі  белсенділігінің  арта  түсуіне    педагогикалық  тәжірбиенің  тиімді  ӛтуіне  игі 
ықпалын  тигізеді.  Осыны  ескеріп,  студенттерді  ғылыми-зерттеу  жұмысына  қатыстыруды 
алдымызға міндет етіп қойып, онда мынадай мақсаттарға жету кӛзделеді: 
1.Студенттерді оқуға, сабақ беру мен тәрбие жұмыстарын жүргізуге қызықтыру. 
2.Болашақ мұғалімдерді ӛз бетінше жұмыс істеуге дағдыландыру. 
3.Студент-практиканттардың 
ғылыми-зерттеу 
жұмыстарына 
қабілеттілігі 
мен 
икемділігін арттыру. 
4.Алған білімдерін тұрмыста шығармашылықпен қолдана білуге үйрету. 
5.Студенттерді ғылыми-әдістемелік әдебиеттермен жұмыс істеуге уйрету, курстық және 
дипломдық жұмыстарын орындауға дайындау. 
6.Студет-практиканттардың ғылыми-зерттеу жұмысын мектептегі сыныптан тыс тәрбие 
жұмысымен байланыстыру. 
Бүгінгі таңда жоғары білім беру жүйесі мен құрылымы, білім берудің мазмұны, оқыту 
әдістері  мен  тәсілдері,  әсіресе  дене  тәрбиесі  мамандарын  дайындауда  жаңашылдық 
кӛзқарас,соны  ізденістер  мен  зертеулерді  талап  етуі  қарастырылып  отырған  мәселенің 
ӛзектілігін айғақтапберді.  Зерттеу жұмысының нәтижесі   кӛрсеткендей, Ресбликада жоғары 
педагогикалық  білімі  берудің  қалыптасуында  мұғалім  кадрларын  дайындау  кеңестік  жүйе 
кезінде қалыптасқан тәжірбиенің аумағында жүргізіліп келді. 
Соңғы 
кезде 
жоғары 
білімді 
реформалауда 
біршама 
шаралар 
қолға 
алынуда.Педагогикалық  іс-әрекеттің  басқа  түрлері  сияқты  пәндік  мазмұнмен  анықталады, 
оған мотивация, мақсат, пәні, тәсілдер нәтиже жатады. Педагогикалық іс-әрекетпен дамудың 
шарты мен негізі оқушылардың пәндік, әлеуметтік, мәдени тәжірбиені игеруіне бағытталған 
оқу іс-әрекетінің ұйымдастырылуы болып табылады. 
Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі ғылыми және оқу пәні ретінде жетекшілік рӛл 
атқара отырып,дене тәрбиесі саласындағы кәсіптік бағытты анықтайды. Сонымен бірге осы 
саладағы  білім  негізінің  жүйесін  құрайды.  Мұғалімнің  дене  тәрбиесі  теориясы  мен 
әдістемесін  жете  білуі,оның  педагогикалық  ойлау  жүйесінің  дамуының  басты  шарты. 
Әртүрлі деңгейлерде дене тәрбиесі мәселелерін шығармашылық тұрғысынан шешуге, болып 
жатқан жаңалықтарды біліп отыруға, кейбір теориялық және іс-тәжірбиелік жаңалыққа сын 
кӛзбен  қарап  қабылдауға,  дене  тәрбиесі  міндеттерін  шешуде  қосымша  ӛтетін  ғылыми 
пәндердің  атқараррӛлін  дұрыс  бағалауға,  ӛзінің  педагогикалық  шығармашылық  негізін 
жасауда дене тәрбиесі мәселесі бойынша жүргізілетін зертеудің маңызы зор. Педагогикалық 
және әдістемелік әдебиеттерді саралау арқылы педагогикалық практиканың мүмкіндіктерін, 
ұйымдастырудың  ӛзекті  әдістеріне  талдау  жасалынды.  Педагогикалық  тәжірбие  болашақ 
мұғалімдерге тәрбиелік әсері аса зор, ол студенттің идеялық сенімін, адамгершілік бейнесін 
қалыптастырады.  Студенттер  педагогикалық  жәжірбиеге  дейін  ғылыми  –  педагогикалық 
нақты  білімдер  алады.  Болашақ  мұғалімдердің  педагогикалық  даярлықтар  жүйесін 
жетілдірудің  міндеттері,  олардың  теориялық  білімдерімен  қаруландыру  ғана  емес,  олардың 
алған  білімдерін  мектепке,  педагогикалық  тәжірбие  кезінде  қолдана  алуы.  Педагогикалық 
тәжірбие болашақ мұғалімдер мен сынып жетекшілерін дайындаудың басты кезеңі.Олардың 
мұғалімдік  және    сынып  жетекшілік  қызметтерін  орындай  отырып,  алған  білімдерін  
сабақтарда,  сыныптан  тыс  жұмыстарда  және  ата-аналар  арасында  насихаттауға  толық 
мүмкіндіктері  бар.  Студенттердің  теориялық  алған  білімдерін  педагогикалық  тәжірбие 
кезінде  шығармашылықпен  қолдануы  бұл  болашақ  мұғалімдердің  кәсіби  толысуына  әсері 
зор. 
Студенттердің  дене  тәрбиесі  бойынша  теориялық  білімдерінің,  іскерліктері  мен 
дағдыларының  терең,  жүйелі  және  әсерлі  болуы  олардың  педагогикалық  даярлықтарының 
басты  кӛрсеткіші.  Болашақ  мұғалімдердің  сабақ  беруге  даярлық  кӛрсеткіштері    олардың 
білімдерінің  нақты,  терең,  жүйелі  болуы,  сол  білім  арқылы  оқушыларды  жаттықтыру 
іскерліктерімен және дағдыларымен қарулануы деп түсіну керек. Педагогикалық  тәжәрбие 
кезінде  істелген  студенттердің  жұмыстары  курстық  және  дипломдық  жұмыстарда  кеңінен 
пайдаланылса  тиімді.  Дене  тәрбиесі  мамандығындағы  студенттер  тәжірбиелік  дене  тәрбие 

 

сабақтарында  әртүрлі  жаттығуларды  пайдаланып,  қызықты  сабақтар  ӛткізуді  және  пән 
бойынша  сыныптан  тыс  жұмыстардың,үйірмелердің  жұмыс  формаларын  анақтап,  олрдың 
тақырыптарын жоспарлары мен мазмұндарын жасайды. 
Ғылыми прогресс ӛркен жайған қазіргі жағдайда жоғары оқу орындарында мектеп үшін 
оқу  тәрбие  жұмыстарын  шығармашылықпен  жүргізе  алатын  мұғалім-тәрбиешілер 
дайындаудың  теориялық  деңгейін  кӛтерудің  маңызы  ерекше.  Үнемі  кӛбейетін  ақпараттар 
тасқыны  жағдайында  жастарды  жан  жақты    дамыту  мұғалімнің  ӛзінің  ғылыми  теориялық 
білімін күнделікті кӛтеруді  талап етеді. Қазіргі мектепке ӛз пәні бойынша сабақты тартымды 
ӛткізумен  қатар,  оқушыларды    ғылым  мен  техниканың  жетістіктерімен  қызықтыра  алатын 
мұғалім  қажет.Соған  байланысты  жоғары  оқу  орнының  студенттері    бойында  ӛздерінің 
болашақ  қызметіне  зерттеуші  ретінде  қаруға  деген  ұмтылысты  қалыптастырудың  ерекше 
маңызы  бар.  Бұл  міндетті  үйірме  мен  курс  жұмыстарына,  студентттердің  ғылыми 
конференцияларына қатысу арқылы, әсіресе,педагогикалық тәжірбиесінде нәтижелі шешуге 
болады. 
 

Каталог: download -> vestnik
vestnik -> А. Әшімбаев Әбілхан қастеев шығармашылығы арқылы білімгерлердің
vestnik -> Государственного педагогического
vestnik -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы ғылыми-педагогикалық журнал
vestnik -> Семинар-тренинг 3-4 октября 2014 года в Таразском государствен ном педагогическом институте был проведен семи
vestnik -> Государственного педагогического
vestnik -> Басқа планеталықҚА Қай қолды беру керек?
vestnik -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы
vestnik -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы
vestnik -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы ғылыми-педагогикалық журнал
vestnik -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы

жүктеу 5.06 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет