Геометриялық ЖӘне толқындық оптика негіздері



жүктеу 142.94 Kb.
Pdf просмотр
Дата15.06.2017
өлшемі142.94 Kb.

 

 

 



Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

«Алматы  энергетика және байланыс университеті» 

коммерциялық емес АҚ 

Жылу энергетика факультеті 

Физика кафедрасы 

                                                  

 

«БЕКІТЕМІН» 

 

АЭжБУ  ЖЭФ  деканы                                  



__________ М.У. Зияханов 

                       «   »   _______2015 ж.  

                                                             

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ  ЖӘНЕ ТОЛҚЫНДЫҚ ОПТИКА  

НЕГІЗДЕРІ 

пәніне арналған   Syllabus 

5В070300 – Ақпараттық жүйелер мамандығы үшін 

 

Курс    



 

 

 



 

 



Семестр 

 

 



 

 

 



Кредит саны 

 

 

 



          3 

ЕСТS бойынша кредит саны   

 



Жалпы сағат саны 



 

 

          135 



Соның ішінде: 

Дәрістер   

 

 

 



 

22 


Машықтану сабақтары  

 

 



15 

Зертханалық сабақтар    

 

 

15 



ОӨЖ  

 

 



 

 

 



83 

Соның ішінде: 

ОСӨЖ 

 

 



 

 

  



30 

ЕСЖ   


 

 

 



 

 



Емтихан 

 

 



 

 

 



 3 

 

 



 

 

 



 

Алматы 2015  



 

 

 

 

 

Syllabusты  5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығының оқу  



жұмыс жоспары негізінде  т.ғ.к.,  доцент  Байпақбаев  Т. С. құрастырды.  

 

Syllabus    физика  кафедрасының  «10»  маусым  2015  ж.  отырысында 

қаралып, мақұлданды.   Хаттама № 10. 

 

Кафедра меңгерушісі ____________________ проф. Қарсыбаев М.Ш. 



 

Syllabus жылу энергетика факультетінің оқу-әдістемелік комиссиясының 

отырысында қарастырылып, бекітілді. (хаттама № 4, 22.06.2015 ж.) 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

1 Оқытушылар: 

Байпақбаев  Түркістан  Сайдахметұлы  -    т.ғ.к.,,  АЭжБУ    доценті,  каб.А317.  

Байланыс телефондары: 8(727)2927923, physics@aipet.kz. 



2.  Аудиториялық  сабақтар    оқу  процесінің  кестесіндеп  көрсетілген,  ал  

ОСӨЖ  қосымша сабақтары ақпараттық технологиялар деканаты және физика 

кафедрасының( А 309) хабарлама тақталарына ілінген.  



3 Оқу пәнінің  сипаттамалары 

3.1  Пәннің    мақсаттары  -  «Геометриялық  және  толқындық  оптика  негіздері» 

курсы  5В070300  –мамандығы  бойынша  бакалавр  мамандарын  даярлауда 

олардың  білімін  байытып,  ойлау  қабілетін  ұштауға,  интеллектуалды 

мәдениетін  жетілдіруге  қажетті  пән  болып  табылады.  Мұнда  электрмагниттік 

өріс  пен  жарықтың,  толқындық  оптика  мен  геометриялық  оптиканың, 

оптикалық 

жүйелердің 

ішкі 


және 

сыртқы 


параметрлерінің 

өзара 


байланыстарын түсінуді көздейді. 

 3.2  Курстың    тапсырмалары  -  студенттерді  классикалық  және    қазіргі 

заманғы физика мен физика теорияларын, физиканың негізгі заңдарын, сондай-

ақ  физиканың  әр  саласындағы  теориялық  және  тәжірибелік-машықтану 

есептерін  шешудің  физикалық  зерттеу  әдістерін  қолдануда  дағдылары  мен 

біліктерін  қалыптастыру,  өзіндік  танымдық  іс-әрекетінің  дағдыларын 

қалыптастыру;  дүниенің  қазіргі    заманғы      табиғи-ғылыми  көрінісін  

қалыптастыру,  физикалық  құбылыстарды  компьютерді  қолдана  отырып  

модельдеуді  үйрену. 

3.3  Курс  тың  сипаттамасы      «Геометриялық  және  толқындық  оптика 

негіздері»  курсы  5В070300  –  Ақпараттық    жүйелер    мамандығы  бойынша 

бакалавр  мамандарын  даярлауда  базалық  пәндер  циклы  ішіндегі  элективтік  

пән болып табылады. Геометориялық және толқындық оптика негіздері курсын 

оқып үйрену  жоғарғы математиканы оқып үйренумен қатар ақпараттық  және 

компьютерлік  технологиялар    саласында  бакалаврлардың  кәсіптік  іс-

әрекеттерінде  керек  болады  да  ,  олардың  ғылыми  дүниетанымын 

қалыптастырады. 

«Геометориялық  және  толқындық  оптика  негіздері»  курсы  келесі  тарауларды 

қамтиды, олар: элетрмагниттік толқындар; геометриялық оптика;  Фотометрия 

элементтері;  жарық  интерференциясы,  дифракциясы  және  поляризациясы; 

сәуле шығарудың  затпен өзара әсерлесуі;  кванттық оптика элементтері. 

Курсты оқып үйрену  соңында студент: 

 

-негізгі  физикалық  теориялар  мен  принциптерін    қолдануды,  зерттеудің 



физикалық әдістерін, негізгі заңдар мен олардың қолдану шектерін білу

 

-нақты физикалық есептерді және жағдайларды шешуде териялық білімді 



қолдануды,физикалық  эксперимент  нәтижелерін  талдауды,  компьютер 

көмегімен физикалық құбылыстарды моделдеуді үйрену

 

-өлшеу  құрылғыларын  қолдануды,  алынған  мәліметтерді  өңдеуді  және 



есептеуді, физикалық эксперименттерді жүргізуді  білуі қажет

 

 



 

 

 

3.4 Пәннің  пререквизиттері – алгебра және геометрия, информатика.  



3.4  Пәннің  постреквизиттері  -  микропроцессорлық    жүйелер;  цифрлық  

схематехника; 

аналогтық 

схемотехника; 

аналогтық 

қондырғылардың 

схемотехникасы. 

 

4. Пәннің  құрылымы  мен мазмұны 

4.1 Теориялық  дайындық 

 

Дәріс 


 

 

Тақырыптар 



әдебиет 



 



Жарық  -  электрмагниттік толқын. 

Жарық  толқыны.  Электрмагниттік  толқын  теңдеуі. 

Электрмагниттік  толқын  энергиясы  (  Умов-Пойнтинг 

векторы). Электрмагниттік толқындар шкаласы. Доплер 

эффекті.  (2 сағ) 

  

Ә.  1,  2,  3, 



4, 5, 8, 24 



Фотометрия  

Жарық    ағыны.  Салыстырмалы  спектрлік  сезгіштік. 

Фотометрлік  шамалар және олардың  өлшем бірліктері. 

Жарықталыну.  Жарық  күші.  Жарық  шығарушылық. 

Жарқырау. (2 сағ) 

 

Ә.  1,  2,  3, 



4, 5, 8, 24 



Геометриялық оптика 

 Геометриялық  оптиканың  негізгі    заңдары  Жазық 

электрмагниттік    толқындардың  диэлектриктер    ішінде   

шағылуы    және    сынуы.  Снеллиус    заңы.  Толық  іштен  

шағылу..  Орталықтандырылған    оптикалық    жүйе. 

Линзалар.  Жұқа  линза  формуласы.  Линзаларда  кескін 

салу. (2 сағ) 

 

Ә.  1,  2,  3, 



4, 5, 24 



Жарық интерференциясы 

Жарық    интерференциясы.  Уақыттық  және  кеңістіктік 

когеренттілік.  Жарық  интерференциясын  бақылау 

тәсілдері  (  Юнг    тәжірибесі,  жұқа  қабыршақтардағы 

интерференция, Ньютон сақиналары). (2 сағ) 

 

Ә.  1,  2,  3, 



4, 5, 24 



Жарық дифракциясы  

 Гюйгенс-Френель  принципі.  Френель  дифракциясы, 

Френельдің    зоналық  әдісі.  Фраунгофер  дифракциясы, 

бір  саңылаудан    болатын    дифракция.  Дифракциялық  

тор  .  Дифракциялық    тор  спектрлік  құрал    ретінде. 

Рентген сәулелерінің дифракциясы.(2 сағ) 

 

 



Жарық  поляризациясы  

Табиғи  және  поляризацияланған  жарық. Малюс  және  

Брюстер    заңдары.  Жарықтың    қосарланып    сынуы. 

Ә.  1,  2,  3, 

4, 5, 24 


 

 

Поляризацияланған    жарыққа  сараптау    жүргізу. 



Поляризация    жазықтығының    айналуы.  Фарадей 

эффекті. (2 сағ) 



 

 

Жарық  дисперсиясы 

Электрмагниттік 

толқындардың 

заттармен 

өзара 

әсерлесуі 



Жарық 

толқындарының 

дисперсиясы.  

Фазалық    және    топтық    жылдамдықтар.  Жарық  

дисперсиясының    элементар  (классикалық)    теориясы. 

Қалыпты    және    аномальды    дисперсиялар.  Жарықтың  

жұтылуы.  Бугер-Ламберт  заңы.    Вавилов-Черенков 

сәуле шығаруы. (2 сағ) 

Ә.  1,  2,  3, 

4, 5, 6, 24 



Кванттық оптика элементтері 

Сәуле шығарудың  кванттық табиғаты. Жылулық  сәуле 

шығару  және    абсолют  қара    дененің    жылулық  сәуле 

шығару  заңдары.  Кирхгоф,    Стефан-  Больцман  және  

Вин  заңдары. (2 сағ) 

 



Жарықтың кванттық және толқындық  еөрінісі 

Планктың    кванттық  гипотезасы.    Релей-Джинс 

формуласы. 

Ультракүлгіндік 

 

апат. 


Оптикалық  

пирометрия.  Радиациялық    және    жарқыраулық  

температура. (2 сағ) 

Ә.  1,  2,  3, 

4, 7, 24 

10 



Фотоэлектрлік  құбылыстар    

Электрмагниттік    сәуле    шығарудың  корпускулалық  

қасиеттері. 

Фотоэффект. 

Фотоэффект 

заңдары. 

Эйнштейн    жорамалы    мен    формуласы.  Фотоэффекті 

қолдану. Столетов тәжірибелері.  

Ішкі  фотоэффект  фотоэлементтері  (фоторезисторлар, 

және венртильді фотоэлементтер).  (2 сағ) 

Ә.  1,  2,  3, 

4, 7, 24 

11 

Микробөлшектердің толқындық  қасиеттері   

Заттардың 

корпускулалық-толқындық 

дуализмі 

Фотондар.  Жарық  кванттарының  энергиясы,  массасы 



және импульсі. 

Де  Бройль  гипотезасы  және  оның  эксперименталды 

расталуы. 

Комптон 


эффекті. 

Жарық 


қысымы. 

Микробөлшектердің 

корпускулалық-толқындық 

қасиеттері. (2 сағ) 

Ә.  1,  2,  3, 

4, 7, 24 



 

4.2 Машықтандыру дайындығы 

4.2.1  Зертханалық сабақтар  тізімі 

Тақыр

ып № 

Тақырыбы 

 

Әдебиет  

Толқындық  оптика 



ОТТ-1  Ньютон  сақиналарының  көмегімен      линзаның 

қисықтық радиусын анықтау.  

ОТТ-2 Лазер сәулесінің толқын ұзындығын анықтау.  

Ә. 21 


 

 

ОТТ-3  Тар  саңылаудағы  жарық  дифракциясын  оқып 



үйрену.  

ОТТ-6 Малюс заңын тексеру. (8 сағ) 

 



Кванттық оптика элементтері 



ОТТ-8 Фотоэлемент сипаттамаларын зерттеу. 

ОТТ-9 Стефан-Больцман тұрақтысын анықтау 

ОТТ-10    Стефан-Больцман  заңын  тексеру  ОТТ-11 

Жұтылу спектрі бойынша Планк тұрақтысын анықтау.   

ОТТ-12 Мыс ионының  дифракциясын бақылау.  

ОТТ-13  Жартылай  өткізгішті  диод  жұмысын  оқып 

үйрену.  (7 сағ) 

Ә. 20 


 

 

 

4.2.2  Машықтандыру сабақтары тақырыптары 

Тақырып 


 № 

 

Тақырыбы 

 

Әдебиет



тер  

Электрмагниттік    өріс    үшін  Максвелл  теңдеулер  



жүйесі.  Электрмагниттік  толқындар  және    оның 

қасиеттері. (2 сағ) 

Ә. 9,10, 

11,24,25 

 Толқындық    оптика:  жарық    интерференциясы    мен  



дифракциясы.  Жарық    поляризациясы.  Брюстер  заңы. 

Малюс  заңы.   (2 сағ) 

Ә. 9, 

11,24,25 



Кванттық    механика  элементтері:  де    Бройль 

формуласы,  Гейзенбергтің    анықсыздықтар    ара  

қатынасы,  Шредингер  теңдеуі.  (2 сағ)  

Ә. 9, 

11,24,25 



Жартылай    өткізгіштер:    электрөткізгіштік,    рұқсат  

етілмеген  аймақтың ені,  Ферми  деңгейі. (2 сағ) 

Ә. 9, 


11,24,25 

 

4.3  Өзіндік жұмыстар тапсырмалары:  

  Пән  бойынша үш  есептеу-сызба  жұмыстары  орындалады: 

 

ЕСЖ № 1. «Геометриялық  оптика» 



 

ЕСЖ № 2. «Толқындық  оптика» 

 

ЕСЖ № 3. «Кванттық физика» 



ЕСЖ    нұсқалары  мен    тапсырмаларын    оқытушы    береді.  Жұмыстар  [29]  

әдістемелік  нұсқауларға сәйкес орындалады. 



 

4.4  ОӨЖ  тақырыптары  

Тақырып 


Тақырыптары 

 

 

 

№ 



Әдебиет  

Меншікті  функциялар  мен  меншікті  мәндердің  



физикалық  мағыналары. 

Ә.7, 4 


Бірдей    бөлшектерді    ажырата    алмау  принципінің  

салдарлары. Бозондар  мен  фермиондар. Кристалдардың  

жылу  сыйымдылығы. 

Ә. 1-5, 7 

Кванттық    электроника    элементтері.  Электрмагниттік  



сәуле  шығарудың затпен  өзара әсерлесуінің  кванттық  

табиғаты.  Өздігінен  (спонтанды)  және    еріксіз    сәуле  

шығарудың  қасиеттері. Кванттық  генератордың жұмыс  

принципі.  Кванттық    электрониканың    қолданылуы. 

Төменгі  өлшемді  жүйелер. 

Ә. 1-5,  

Атомдардың  азғынданған    күйлері    туралы    түсінік, 



азғынданудан  арылу. 

Ә.7, 24 


 Атом  ядроларының  радиоактивті  ыдырауы  α-  ,    β-,      γ 

сәулелерінің ыдырауы мен  пайда болуы . 

Ә. 4-7 


Радиоактивті сәуле  шығарудың затпен  өзара  әсерлесуі  Ә. 4-7 



 

 

5 Аралық және қортынды бақылау  сұрақтар тізімі 



 

 Максвелл теңдеулері 

1.

 



Электромагнитті  индукция  құбылыстары    Электромагнитті  индукцияның 

негзгі заңдары. Ленц ережесі. 

2.

 

Өздік  және  өзара  идукця  құбылыстары  Индуктивтілік.  Ұзын  соленоид 



индуктивтілігі. 

3.

 



Электр тізбегін тұйықтау және ажырату экстратоктары.  

4.

 



Токтың  магнит  энергиясы.  Магнит  өрісінің  энергиясының  көлемдік 

тығыздығы. 

5.

 

Электромагниттік  индукция  құбылысының      максвелдік  және  фарадейлік 



тұжырымдаулары.  Құйынды  электр  өрісі.  Ығысу  тогы.  Максвелл  теңдеулер 

жүйесі. Электр және магнит өрістерінің салыстырмалылығы 



Толқындар мен тербелістер  

6.

 



Гармоникалық тебелістердің жалпы сипаттамалары.. Табиғаттағы кез келген 

тербелістерді түсіндіру аналогиясы. 

7.

 

Векторлық диаграмма. Тербелістерді қосу.   



8.

 

Гармоникалық  осциллятолар:    маятниктер,серіппелі  және  тербелмелі 



контур.  Осциллятолардың  гармоникалық  тебелістерінің  дифференциалды 

теңдеулері. 

9.

 

 Өшетін тербелістер және оның сипаттамалары. Өшу коэффициенті, өшудің 



логарифмдік декременті, сапалылық. 

10.


 

 Еріксіз 

тербелістер.  Еріксіз  тербеліс  фазасы  және  амплитудасы. 

Резонанс.Резонанс қисықтары. 

11.

 

 Толқындық процестер. Бойлық  және  көлденең  толқындар.  Толқын  теңдеуі. 



Фазалық жылдамдық, толқын ұзындығы, толқындық сан. 

12.


 

 Толқындық теңдеу. Серпінді толқын энергиясы. Умов векторы. 



 

 

13.



 

 Толқындардың суперпозиция принціпі.  Топтық жылдамдық. Фазалық және 

топтық жылдамдық арасындағы байланыс. Қалыпты және аномалды дисперсия.  

14.


 

 Толқындардың интерференциясы. 

15.

 

 Электромагнитті  толқындардың  дифференциалды  тендеулері  және  оның 



қасиеттері.  Электромагнитті  өріс  үшін  толқындық  теңдеу.  Энергия  және 

энергияның тығыздығы. Пойнтинг векторы. Дипольдік сауле шығару. 

16.

 

 Жарық -электромагнитті толқын. Жарық  интерференциясы. Когеренттілік. 



Интерференция бақылау әдістері. 

17.


 

 Жарық дифракциясы. Гюйгенс-Френель принципі. Френель әдісі. 

18.

 

 Саңылаудағы  жарық  дифракциясы.    Дифракциялық  және  кеңістіктік  тор. 



Голография. 

19.


 

 Жарықтың 

заттармен 

әсерлесуінің 

физикалық  негіздері.  Жарық 

дисперсиясы. Жарық дисперсиясының классикалық және электронды теориясы. 

20.

 

 Жарық  поляризациясы.  Екі  диэлектрик  орта  шекарасындағы  жарықтың 



шағылу, сыну кезіндегі поляризация. 

 Кванттық  және атомдық физика 

21.


 

 Жылулық сәуле шығару сипаттамалары. Абсолют қара дене. Абсолют қара 

дененің сәуле шығару заңдары. Кирхгоф заңы. 

22.


 

 Абсолют  қара  дененің  сәуле  шығару  спектріндегі  энергия  таралуы. 

Планктың кванттық гипотезасы және формуласы. 

23.


 

 Фотоэффект. Сыртқы фотоэффект заңдары мен кванттық теориясы.   

24.

 

  Фотондар.  Жарық  кванттарының  энергиясы  және  импульсі.  Комптон 



эффекті. 

25.


 

 Электромагнитті сәуле шығарудың корпускулалық-толқындық дуализмі. 

26.

 

 Заттардың  корпускулалық-толқындық  дуализмін.  Де  Бройл  гипотезасы 



және оны эксперименталды растау. Де Бройль толқынының қасиеттері. 

27.


 

 Гейзенбергтің анықталмағандық қатынасы. Гейзенбергтің анықталмағандық 

қатынасын кванттық механика есептерін шығаруға қолдану. 

28.


 

 Толқындық  функция  және  оның  статистикалық  мағынасы.  Кавнттық  және 

классикалық  механикадағы  бөлшектің  күйін  анықтаудың  принципті 

айырмашылықтары. 

29.

 

 Шредингердің  уақыттық  және  стационар  теңдеуі.  Қарапайым  кванттық 



жүйе  үшін  Шредингер  теңдеуінің  шешімі.  Тік  бұрышты  бір  өлшемді 

потенциалды шұңқырдағы бөлшек. Бордың сәйкестік принциптері  

30.

 

 Кванттық  гармоникалық  осциллятор.  Нөлдік  энергия.  Бөлшектердің 



потенциалды тосқауыл  арқылы өтуі. 

31.


 

 Сутегі  атомының  энергетикалық  деңгейлері.  Кванттық  сандардың  толық 

саны. Паули принципі. 

32.


 

 Спонтанды және еріксіз сәуле шығару. Лазер сәулесінің элементтері. 



Қатты денелер, атомдық ядро және элементар бөлшектер физикасы 

 

33.


 

 Кванттық  статистика    және  оны  қолдану.  Ферми  –  Дирак  және  Бозе-

Эйнштейн кванттық статистикалары туралы түсінік. Бозондар мен фермиондар. 

Ұқсас бөлшектердің ажыратылмаушылық принципі. 



 

 

34.



 

 Жүйенің 

химиялық  потенциалы  (Ферми  деңгейі).  Металдардағы 

электронды  өткізгіштік.  Металдардың  электр  өткізгіштігі.  Асқын  өткізгіштік. 

Асқын өткізгіштікті ғылым мен техникада қолдану. 

35.


 

 Қатты  денелердің  аумақтық  теориясы.    Аймақтық  теориядағы  металдар, 

өткізгіштер мен жартылай өткізгіштер. Қоспалы  және меншікті жартылай 

өткізгіштер. Фотоөткізгіштік.  

36.

 

 Металдар мен жартылай өткізгіштердегі байланыс (контактные) құбылысы 



 ( Зеебек, Пельтье құбылыстары). Электронды кемтікті байланыс(p-n-ауысу). 

37. Атом ядросы. Атом ядросының құрылысы және негізгі қасиеттері. Ядролық 

күштер. 

38.  Ядроның  байланыс  энергиясы.  Ядроның  бөліну  реакциясы.  Энергия 

көздерінің  мәселелері. 

39.  Радиоактивтілік.  Радиоактивті  ыдырау  заңы.  Ыдырау  түрлері  мен 

заңдылықтары. 

40. Элементар бөлшектер. Фундементальды әсерлесулер. 

 

      6  Студенттердің жетістігін бағалау жөнінде ақпарат 



 6.1 Бағалау жүйесі 

          Курс  бағдарламасы  бойынша  Сіздің  жетістіктеріңіз  кредиттік  оқыту 

технологиясында  қабылданған  қорытында  бағалар  шкаласы  бойынша 

бағаланады (кесте 1).    

Кесте 1 

Әріп бойынша 

бағалау 

жүйесі  


Баллдары 

%- 


Дәстүрлік жүйе бойынша 

бағалау  



        А 

95-100 



Өте жақсы 

        А- 

3,67 


90-94 

Өте жақсы  



        В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


        В 

3,0 


80-84 

Жақсы 


        В- 

2,67 


75-79 

Жақсы 


        С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық.  



        С 

2,0 


65-59 

Қанағаттанарлық. 



        С- 

1,67 


60-64 

Қанағаттанарлық. 



        D+ 

1,33 


55-59 

Қанағаттанарлық. 



        D- 

1,0 


50-54 

Қанағаттанарлық. 



        F 



Қанағаттанарлықсыз 

 

Емтиханға жіберілу рейтингі бағасын Сіз семестр бойына жинайсыз. Әр 



оқу жұмысының түрі 100 баллдық шкаламен бағаланады және 2 кестеге сәйкес 

салмақтық  коэффициентті  ескере  отырып,  емтиханға  жіберілу  рейтингіне 

кіреді.  

         

 Кесте 2. Емтиханға жіберілу рейтингі. Әр жұмыстың маңыздылығы.  

 

Параметр 



Салмақтық коэффициент 

 

 

Дәрістік сабақтарға қатысу 



0,5  

ОӨЖ 


0,5  

Машықтандыру 

сабақтарындағы 

жұмыс 


0,2  

ЕСЖ қорғау 

0,2 

Аралық бақылау 



0,3 

Зертханалық жұмыстар 

0,2  

Қорытынды рейтинг 



1,0 

 

Қорытынды баға келесі түрде шығарылады: 



И = 0,6 (ЖР) +0,4(Е), 

мұндағы Е – емтихан бағасы.  



6.2 Балл қою саясаты: 

     Ең  жоғары  бағалау  баллдары  жұмысты  уақытында  және  жоғары 

сапада  орындаған  жағдайда  қолданылады.  Тестілеу  және  дәрістік  сабақтарға 

қатысуды  бғалау  баллдары  дұрыс  жауаптардың  санына  және  жіберліген 

дәрістердің  санына  сәйкес  қойылады.  ЕСЖ  орындауды  бағалай  балдары 

тапсырмалардың  қабылданған  үш  деңгейлі  жүйесіне  байланысты  келесі  түрде 

қойылады:  А  деңгейі  үшін  максимал  балл    78%  ,  В  деңгейі  үшін–  88%,  С 

деңгейі үшін – 100% құрайды. 

  

6.3 

Университетте 

оқушылардың 

академиялық 

ұтқырлығын 

ұйымдастыруда бағаларды аудару  

ҚР-ғы оқушылардың оқу жетістіктерін балл-рейтингтік әріптік жүйесіне ECTS 

(трансфертті  (аудару)  және  кредиттерді  жинақтаудың  Европалық  жүйесі) 

бойынша      бағаларды  ауыстыру  және  керісінше  орындау  3  және  4  кестелерге 

сәйкес жүргізіледі.   

                                                                                                        

Кесте  3  -  ҚР-ғы  оқушылардың  оқу  жетістіктерін  балл-рейтингтік  әріптік 

жүйесіне ECTS  бойынша   бағаларды аудару  

 ECTS 

бойынша баға 

 

Әріптік жүйе 

бойынша 

баға 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

%-қ 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға 

А 

А 

4,0 



100 

Өте жақсы 



В 

В+ 


3,33 

85 


жақсы 

С 

В 

3,0 



80 

С 

2,0 



65 

 қанағаттанарлық 



1,0 



50 

FX, F 



қанағаттанарлықсыз 

 

Кесте  4  -  ҚР  балл-рейтингтік  әріптік  жүйесі  бағаларын    ECTS    бойынша   



бағаларға аудару  

Әріптік жүйе 

бойынша баға 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

%-қ 

мазмұны  

 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

ECTS 

бойынша баға 

 

 

А 



4,0 

95-100 


Өте жақсы 

А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

жақсы 


В 

В 

3,0 



80-84 

жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

қанағаттанарлық 



С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 



50-54 

қанағаттанарлық 





0-49 

қанағаттанарлықсыз 



FX, F 

 

7. Курс саясаты: 

- сабақты жібермеу және кешікпеу; 

- машықтандыру және зертханалық сабақтарға дайындалу;  

- кестеге сәйкес есептеу сызба жұмыстарды орындау және тапсыру; 

-  себепті  жіберілген  сабақтар  бойынша  (анықтама  мен  оқытушының  рұқсаты 

болған жағдайда) зертханалық жұмыстарды орындау; 

- үйде және кітапханаларда өздігінен дайындалу. 

8. Академиялық этика нормалары: 

- ұқыптылық; 

- тәрбиелілік; 

- қайырымдылық; 

- турашылдық; 

- жауаптылық; 

- аудиторияда жұмыс жасалғанда телефон өшірілуі керек. 

 

Қайшылық  туған  жағдайлар  оқу  тобында  оқытушымен  немесе 



эдвайзермен,  күрделі  жағдайда  деканат  қызметкерлерімен  ашық  талқылану 

қажет.  


 

Әдебиеттер тізімі 

1. Савельев И.В. Жалпы физика курсы.- М.: Наука, 2012 -  

2. Детлаф А.А. , Яворский Б.М.  Курс физики. -М. :  Высш. шк., 2002 

3. Трофимова Т.И. Курс физики. - М. : Высш. шк., 2004 

4. Курс физики. Под ред. Лозовского В.Н. – СПб.: Лань, 2001. – т.1, 2  

5.  Савельев  И.В.  Жалпы  физика  курсы:    2  –ші  кітап:  Электр  .  –М.: 

«Издательство АСТ», 2004  

6.  Савельев  И.В.  Жалпы  физика  курсы:  Кн.  4:Толқындар.  Оптика.  –М.: 

«Издательство АСТ», 2004 

7. Савельев И.В. Курс физики: Кн. 5:Квантовая оптика. Атомная физика. 

Физика  твердого  тела.  Физика  атомного  ядра  и  элементарных  частиц.  –М.: 

«Издательство АСТ», 2004 

8. Иродов И.Е.  Электромагнетизм. Основные законы. - М. : Лаборатория 

Базовых Знаний, 2000 



 

 

9.  Волькенштейн  В.С.  Сборник  задач  по  общему  курсу  физики.  –  М.: 



Наука, 1981 

10.  Физика.  Задания  к  практическим  занятиям.  Под  ред.  Ж.П. 

Лагутиной.– Мн.: Высш.шк., 1985 

11.  Чертов  А.Г.,  Воробьев  А.А.  Задачник  по  физике.  -  М.:  Высш.  шк., 

1981 

12.  Савельев  И.В.  Сборник  вопросов  и  задач  по  общей  физике.  -  М.: 



Наука, 1988 

13. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. - М.: Физматлит., 1988  

14.  Трофимова  Т.И.  Сборник  задач  по  курсу  физики  для  втузов.  -  М.: 

Оникс 21 век, 2003 

15.  .  Физика.  Тест  сұрақтары-  2  бөлім.  ЭлектромагнетизмМеханика.  – 

Алматы: АИЭС, 2002. 

16.  Физика.  Тест  сұрақтары-  2  бөлім.  Тербелістер  мен  толқындар.  – 

Алматы: АИЭС, 2004 

17. Физика. Тест сұрақтары- 2 бөлім. Кванттық физика. Атом ядросының 

физика – Алматы: АИЭС, 2004 

18.  Электромагнетизм.  Методические  указания  к  выполнению 

лабораторных работ для студентов всех форм обучения всех специальностей. - 

Алматы: АИЭС, 2007 

 

19.  Тербелістер.  Оқытудың  барлық  бөлімінің    және  барлық  мамандық 



студенттері  үшін  зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған  өдістемелік 

нұсқау. - Алматы: АИЭС, 1999 

 

20.Кванттық  физика.  Оқытудың  барлық  бөлімінің    және  барлық 



мамандық  студенттері  үшін  зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған 

өдістемелік нұсқау. - Алматы: АИЭС, 1999 

 

21.  Толқындық  оптика.  Оқытудың  барлық  бөлімінің    және  барлық 



мамандық  студенттері  үшін  зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған 

әдістемелік нұсқау. - Алматы: АИЭС, 2008 

 

22.. Электромагнетизм. Методические указания к лабораторным работам. 



Лабораторный  практикум  с  использованием  компьютера.  -  Алматы:  АИЭС, 

2001 


23. Колебания. Лабораторный практикум с использованием компьютера.- 

Алматы: АИЭС, 2002 

24.  Физика  2.  Конспект  лекций  (для  студентов  специальностей  050718  – 

Электроэнергетика, 050717 – Теплоэнергетика). – Алматы: АИЭС, 2009 

 

25.  Физика  2.  Физика  курсын  меңгеруге  арналған  әдістемелік  нұсқау 



(электр энергетика мамандығының күндізгі бөлім студенттері үшін). – Алматы: 

АИЭС, 2006. 

26. Қойшыбаев Н.Қ. Шарықбаев А.О. Физика.-Алматы, 2001.-т.2 

 

27. Жұманов К.Б. Оптика негіздері.  -Алматы, 2004.-т.2 



 

28. Қойшыбаев Н.Қ. Жалпы  физика курсы.-Алматы, 2 

          29.  Байпақбаев    Т.С.,    Қалшабеков  А.С.Геометриялық  және    толқындық  

оптика    негіздері  5В070300  –  Ақпараттық  жүйелер    мамандықтарының 



 

 

студенттері  үшін    есептеу-сызба  жұмыстарына  әдістемелік    нұсқаулар    .  –



Алматы: АЭжБУ, 2015. –17    б. 

 

 




жүктеу 142.94 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:




©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет