Газет 1934 жылѓы 1 ќазаннан шыѓадыжүктеу 0.57 Mb.
Pdf просмотр
бет5/6
Дата13.04.2017
өлшемі0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6

Хабар

07.00  “Ұлт  саулығы” 

07.20  ”Айтұмар”  08.00 

,09.00  “Жаңа  күн”  09.30 

,17.15  «Мерей  отба-

сы» 


10.00 

Новости 


10.15  «Дәм  дүниесі» 

11.00,13.00  Жаңалықтар 

11.10  Дело  вкуса  11.30 

“Сулейман  великолеп-

ный”  12.30  “Жансарай” 

13.00 Жаңалықтар 13.15 

“Страх  в  твоем  доме” 

14.05  Сериал  “Женский 

доктор”  15.00  Новости 

15.40    Д/ф  «Әр  үйдің 

сыры  басқа»  16.00  Т/х 

“Бақ  мекенім,  Астанам” 

16.40  “Звук    Великой 

степи”  16.50  «Подарим 

детям  жизнь»  17.00 

Жаңалықтар 

17.15 

«Бармысың  бауырым?» 18.00  Новости  18.15 

Т/х    «Әселдің  құрбы-

құрдастары» 

19.00 


«Орталық  хабар»  20.00, 

23.40Жаңалықтар  20.30 

Сериал 

“Перекресток в  Астане”  21.00,00.20 

Новости 


21.30 

х/ф 


“Большой  солдат  23.10 

“Көзқарас”еВразиЯ

 

06.00  Сериал  «Туған елдің  түтіні»  06.50,18.00  

Жаңалықтар 07.00  «До-

брое  утро»  11.00  «Пе-

трович»  12.00  “Модный 

приговор”  13.00  “Жұма 

уағызы”      13.15  “Сваты 

у  плиты”  13.50  «Время 

покажет» 

14.40,15.45 

“Дикий-3”  15.30  “112” 

16.50 «Жди меня» 18.00 

Жаңалықтар  18.55  Т/х 

«Сүйген  жар»  19.50 

“Лютый”  21.00  «Новости 

в  21.00»  21.40  «Поле 

чудес»  22.50  «Жених 

по  объявлению»  02.00 

Что?  Где?  Когда?  02.30  

Сериал«Участковый» 

Жетісу

07.00 


«Таңжарық» 

ақпаратты 

сазды 


бағдарлама 

09.00 


Жаңалықтар  09.30  Но-

вости  10.00  Замана 

10.30 Мультфильм "Дети 

супергероев"    11.00 

Телесериал 

«Кешір 


мені»    12.00  Шашу 

12.30  Д/ф  «Дорогами 

выбора»    13.00  Телесе-

риал  «Госпожа  Горнич-

ная»    14.00  Д.ф  "Пра-

вила  жизни".  Лекарство 

от  рака.    14.48  жетісу 

ән  мен  күйдің  бесігі 

15.00  Д/ф  «Бейбітшілік 

пен  достық  шекара-

сы»    15.30  «Орда» 

тобының 


концерті  

16.55 Д/ф «Дуэт»  18.00 

Жаңалықтар  18.30  Но-

вости  19.00  Телесери-

ал  «Кешір  мені»    20.00 

Иманашар. 

Тікелей 

эфир 20.30 Жаңалықтар 

21.00  Замана  21.30  Но-

вости 22.00 Шашу 22.30 

Телесериал 

«Госпо-


жа  Горничная»    23.30 

Жаңалықтар  00.00  Но-

вости

сенбі 13 қыркүйек

ҚазаҚстан

07.00  Концерт      08.40 

«Агробизнес» 

09.00 


«Сенбілік  Таң»  10.05 

«Дауа»  10.35  «Ас  бол-

сын»  11.25  «Жайдар-

ман»  13.00  “Поэзия 

әлемі” 13.30 «Телқоңыр» 

14.15«Жырың 

болып 

төгілемін  елім».    Ай-тыс  16.00  «Мәлім  де 

беймәлім 

Қазақстан» 

16.30  “Келбет”  17.00  

“Мың  түрлі  мамандық” 

17.30,20.30, 00.00, 03.00 

Жаңалықтар  17.45  Фут-

бол.Ағылшын  премьер-

лигасы. 

“Арсенал”-

”Манчестер 

сити”.


Тікелей  эфир  19.45 

“Тағдыр”  20.05  “Арнайы 

репортаж”  21.05  “Шын 

жүректен” 21.50 Концерт 

23.30  “Сіз  не  дейсіз?” 

00.35  Футбол. Ағылшын 

премьер-лигасы.    “Сан-

дерленд”-  ”Тоттенхэм”. 

Тікелей эфир

Хабар

 07.00  Т/х “Сәби жүрек” 

08.00 М/с “Фархат” 08.25 

Ұлт  саулығы.    08.50 

“Продвопрос” 

10.00 


“Бармысың 

бауырым” 

10.50  м/ф  12.20  “Энер-

гия  будущего”  12.50”На-

следие земли”  13.00 х/ф 

“Братья  Гримм”  14.50 

“Орталық  Хабар”  15.55 

“Подари  детям  жизнь” 

16.00  Фестиваль  «Аста-

на  кеші»  17.50  «Под 

прицелом».    18.40«Сол 

бір кеш» 19.55 “Бенефис 

шоу”  21.00  “Жеті  күн”  

22.00 х/ф “Последний ко-

роль  Шотландий”  00.00 

“Кино.”Жүйрік 

сезім” 

01.25  “Қабыл  Адам  Ата презеденті”  Театр  02.45 

“Көкжалдар 

мекені” 

03.50 ҚР әнұраныеВразиЯ

06.00 


“Идеальный 

ремонт” 


07.00,02.45  

Сериал«Участковый» 

08.30  «Таңғы  пошта» 

09.00  Новости  09.10 

«Смак» 09.45  “Я его сле-

пила»  11.40  «Фабрика 

Грез»    12.10    «Идеаль-

ный ремонт» 13.05,03.30 

“Травма”  14.00  “Карао-

ке  такси”  14.30  “Моло-

дые  миллионеры”  15.30 

Сериал 


“Единствен-

ный  мой  грех”  20.00  “Х 

Faktor”  21.00  «Новости 

в  субботу»  21.30,22.15  

Жаңалықтар 

21.45 


«Тілші  түйіні»  22.35 

«Кешкі  кездесу»  00.00 

« Sloveпрямо в сердце» 

01.50 Х/ф «Зараза»Жетісу

09.00 Жаңалықтар 09.30 

Новости  10.00  Зама-

на  10.30  Мультсериал 

"Приключение  Джимми 

Нейтрона"    11.00  Теле-

сериал  «Кешір  мені»  

12.00  Шашу  12.30  Има-

нашар  Қайталау  13.00 

Телесериал 

«Госпо-

жа  Горничная»    13.50 Талдықорған 

өнер 


мектебінің 

концерті  

15.30  Д.ф  "Путеше-

ствие воды"  16.30 Д/ф 

«Күй  қағаны»    17.05 

Цикл  "Тарих"  Ерма-

хан  Бекмаханов    17.30 

д.ф. 


"Исцеляющая 

сила  природы"    18.00 

Жаңалықтар 

18.30 


Новости  19.00  Служ-

ба  спасение  19.20  Ел 

іші  өнер  кеніші    20.30 

Жаңалықтар 

21.00 

Асыл  сөз  21.30  Ново-сти  22.00  Шашу  22.30 

Телесериал 

«Госпо-

жа  Горничная»    23.30 Жаңалықтар  23.50  Но-

вости


Жексенбі 14 қыркүйек

ҚазаҚстан 

07.00  Концерт  08.30 

М/ф  09.45  “Айгөлек” 

11.05  “1  KZ  лото” 

11.20  “Алтын  тұлпар” 

Республикалық 

тур-

нир.    Тікелей  эфир 14.00 

“Ақсауыт” 

14.30«Жырың 

бо-


лып 

төгілемін 

елім».    Айтыс  16.50 

«Қазақ 


даласының 

құпимялары» 

17.20 

«Сыр  сұхбат»  17.55 “Шарайна”  18.25  “Он 

жылдығымызға 

бес 

жыл  қалды”.  “Өнер қырандары”    20.30, 

02.30  « Апта kz»  21.35 

«Жайдарман» 

23.15 


“Алаң”  00.05  «Көкпар» 

00.50 Комедия  “Бинго”

 

Хабар

 

07.00 т/х «Сәби жүрек» 08.30  М/с  “Фархат” 

09.00  Айбын  09.30  “Ас 

арқау”  10.0011.30  м/ф  

12.00  “Сказки  братьев 

Гримм” 13.00 “Бенефис-

шоу”  14.00  “Тарихпен 

жандасу”  14.30  “Сол 

бір  кеш”  15.40“Линия 

судьбы”  16.10  “Гос.ака-

демический  ансамбль 

классического  танца. 

16.30  Кино.  “Тыныш 

айлақ”  18.40  “Қазағым 

барым 


сен 

ушин” 


шығармашылық  кеші 

20.30  “Бюро  расследо-

ваний”  21.00  Жеті  күн” 

22.00 “Жұлдызды додо-

Звездные  войны”  23.30 

Кино. “Питер ФМ”

 

еВразиЯ

 

06.00 ,02.15 

Кин о .« Д ж ума н д жи» 

07.45      Жаңалықтар 

08.00  «Тілші  түйіні» 

08.45 

«Воскресеные Беседы»  09.00  Ново-

сти  09.10  «Здоровье» 

10.10  «Казлото»  10.55 

“Х  Faktor”  12.05  «На-

родная 

медицина» 12.55,04.00  «Травма» 

13.55  “Караоке  так-

си”  14.25  “Большие 

гонки”  16.00  “Добрый 

вечер,Казахстан”  17.05 

«Повезет  в  любви» 

21.00  «  Аналитика» 

22.00 «КВН» 00.35 “Вне 

досягаемости”

Жетісу

09.00    Жаңалықтар 

09.30  Новости  10.00 

Мультфильм    11.30 

Служба 

спасение 12.00 

Шашу 


12.30 

Асыл  сөз  13.00  Теле-

сериал  «Госпожа  Гор-

ничная»    14.00  Д.ф. 

"Искатели 

приклю-


чений"    14.46  Жетісу 

ән  мен  күйдің  бесігі 

15.00  Д/ф  «Ана  тілі»  

15.35  А.Қармысовтың 

шығармашылық  кеші  

16.45  К/ф  «Аренда-

тор»    17.20  Д/ф  «Ке-

несары»    18.00  К/ф  

«Үйректің 

жүрегі»  

18.30  Ә.Сембинаның 

концерті    19.50  Дала 

жыры.  Қазтұрған  жы-

рау    20.00  Ұлттық 

бренд  20.30 Апта (каз) 

21.30  Апта  (рус)  22.30 

«Екі  езу»  театрының 

концерті


8 бет

аќсу Өњірі

6 қыркүйек 2014 жыл

Ќ±рылтайшы: 

Алматы облысыныњ єкімдігі.

Газет Ќазаќстан Республикасы мєдениет, жєне 

аќпарат министрлігі ақпарат және мұрағат 

комитетінде 2013 жылы 

20 қыркүйек айында есепке ќойылды. Куєлік №

13883-Г

Газет ќазаќ тілінде аптасына бір рет шыѓады.

Біздіњ мекен-жАйымыз:

Аќсу ауданы, 

жанс‰гіров ауылы,

желтоќсан кµшесі, №5,

Аудандыќ єкімшілік ‰йінде 

Газет  бетінде жарияланѓан маќалалар авторыныњ пікірі редакция 

кµзќарасы болып табылмайды.

маќалалар  µњделеді, авторѓа ќайтарылмайды.

   жарнама, хабарландырулар, арнау, ќ±ттыќтаулардыњ мазм±ны 

мен мєтініне жарнама беруші жауапты.

 Тапсырыс 488

Таралымы 3536

Индекс: 65750

Офсеттік басылым кµлемі 2б.т.   Электрондыќ почта aksuoniri@mail.ru 

Директор - бас редактор 

Д‰йсен

М±хаметшар±лы 

«медиахолдинг жетісу Аќпарат» 

Акционерлік ќоѓамы 

«АЌсу Өњірі» газеті»

Аќсу аудандыќ филиалы 

меншік Иесі: 

«медиахолдинг жетісу 

Аќпарат» Акционерлік 

ќоѓамы 

Газет сарќан ауданы, сарќан ќаласы, Тєуелсіздік кµшесі №108 ‰й «Алатау баспа - полиграфиялыќ корпорациясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігініњ филиалы - 

сарќан баспаханасында басылады. Тел: 8 (72839) 2 29 03 

директор бас редактор - 2-99-20

жауапты хатшы  - 2-99-21Жануарлар қалай ойлайды?Әлемде талай қызық бар!

Дельфин  зерттеу  институтының 

докторы  Моргейнге:  адам  миы 

қаншалықты  тиімді  болса,  дельфин 

миы  да  сондай  тиімді  ме?—  деген 

сауал қойылғанда, ғалым бұған бы-

лай  деп  жауап  береді:  «Тиімді»  де-

ген термин қайдағы бір көмескі сөз. 

Мидың  ерекшеліктерін  анықтайтын 

толып  жатқан  көрсеткіштер  бар. 

Бұл  көрсеткіштердің  көбінен  дель-

фин  миы  адам  миынан  кем  соға 

қоймайды.  Мысалы,  ми  қабын 

алалық, ол қатпар (ирек-ирек) болып 

біткен; оның міндеті — информация-

ны сақтау және ойлану процестерін 

атқару.

Мидың  сапасын  анықтау  үшін: оның 

қатпарлары 

қаншалықты 

күрделі  болып  бітті  екен  деген 

мәселемен  айналысу  қажет.  Сонда 

дельфин миының қабындағы қатпар 

(ирек)  саны  адамның  миындағыдан 

екі  есе  көп  болады.  Сонымен 

бірге: 

мидың 


әр 

жерлерінде 

(учаскелерінде) 

қаншалықты 

ми 

клеткасы болады?»—деген 

мәселемен  де  айналысуға  болар 

еді. Дельфиннің мұндай клеткалары 

адам  миындағыдан  ең  аз  дегеннің 

өзінде 50 процент көп болады.

Бұл саладағы ендігі бір көрсеткіш 

—  ми  қабатының  саны.  Мәселен, 

қоянның  ми  қабатының  көпшілік 

бөлігі  әртүрлі  клеткалардың  төрт 

қабатынан  құралған;  адам  мен 

маймылдың  миы  алты  қабаттан 

тұрады, дельфин миының қабаты да 

тап сондай мөлшерде. Бұл арада біз 

тұмсығы  шөлмек  тәрізденіп  біткен 

дельфиндердің  миы  өте  үлкен 

және аса күрделі, жоғары дәрежеде 

дамыған  организм  екенін  ғана  атап 

көрсете аламыз».

Ал  оның  бергі  жағында,—  дейді 

әңгімесін  онан  әрі  дәлдей  түскен 

Моргейн,—  мұның  бәрі  дельфиннің 

міндетті  түрде  ақылды  болуға 

тиіс  екенін  және  шынында  да 

ақылдылығын  көрсете  алмайды. 

«Бұл  арада  тек  бір  нәрсені  ғана 

толық  сеніммен  пайымдауға  болар 

еді: егер мұншалықты күрделі орган 

милиондаған  жылдарға  созылған 

эволюцияның  нәтижесі  болса,  онда 

дельфин  миының  ролі  суда  емін-

еркін  жүзу  және  қорек  жұту  сияқты 

жабайы  міндеттермен  ғана  тынуы 

мүмкін емес».

«Хайуандар  ойлай  ма?»  деген 

кітаптың авторы Карой Акош бұл са-

лада едәуір пікір айтқан. Кітабының 

аты  да  көп  нәрсені  аңғартады.  Өз 

басым  ғалымның  едәуір  пікірлері 

дәлелді  ғой  деп  ойлаймын.  «Жа-

нуарлар  дүниесі  ең  қарапайым 

түрлерден  күрделі  түрлерге  дейінгі 

дамудың  ұзақ  жолынан  өтті.  Бұдан 

мынадай  тұжырым  жасауға  бола-

ды:  адамға  неғұрлым  жақын  тұрған 

жануарлардан  адам  тегінің  негізгі 

сапаларының  белгілерін  табу  қиын 

емес.

Баланы еңБекке тәрБиелеу

Баланы  еңбекке    тәрбиелеуде 

олардың  ойын  ойнауына  дұрыс 

басшылық  ету  қажет.  Яғни,  ойын 

үстінде  ойыншықты  бүлдірмей, 

ұқыпты ұстауға, ойнаған соң қайта 

жинауға  үйретудің  өзі  еңбекке 

баулудың 

алғашқы 

көрінісі. 

Баланың  еңбекке  қатысуы  да 

жүйелі болуы тиіс. 

Өйткені,  ол    бір  күнге  істегенін 

екінші 


күні 

жалғастырмаса 

оның  еңбекке  деген  ықыласы 

төмендеп,  дағдысы  мен  әдеті 

қалыптаспайды. 

Сондықтан 

бала 

жасаған 


жұмыстарды 

қадағалап, 

орындалған 

ісіне 


баға 

беріп 


отырған 

абзал.                                                        

Тәрбиеші  ретінде  айтсам,  мек-

теп  жасына  дейінгі  балалардың 

еңбекке  қатысуына  кейбір  отба-

сында  мән  бермей,  жасы,  ақылы 

толғанда,  басына  түскенде  өзі-ақ 

үйренеді  деп  еңбекке  үйретпеуі 

дұрыс емес. 

Керісінше,  жас  бала  еңбек  етсе 

оның  маңызын,  құнын  біледі.                                                                                                                                          

Балабақшасындағы  еңбек    тәрбиесі 

–  тәрбиешінің    ең  маңызды  құралы. 

Айтпағым,  еңбек  тәрбиесі  арқылы 

баланың  әдет-дағдысы    және 

ынталығы,  байқампаздығы,  айнала-

ны  қоршаған  өмірге  қызығушылығы 

дамиды,  адамгершілік  қасиеттерін 

бірге  іскерлік,  еңбекке  мәдениеттілік 

қасиеттері қалыптасады. 

Қазақ  ағартушылардың    бірі 

Ы.Алтынсарин 

педагогигалық 

тақырыптағы 

 

өлеңдері мен 

әңгімелерінде, 

аудармаларында 

өнімді  еңбек  –  еңбек  тәрбиесінің 

құралы  деп    тұжырым  жасады. 

Мәселен, ағартушының «Өрмекші, 

құмырсқа, қарлығаш» атты әңгімесі  

балаларды  еңбек  сүйгіштікке, 

кішіпейілдікке  тәрбиелейді.  Осы 

тақырыпта  ересектер  тобында 

ашық  сабақ  өткізген  едім.  Сабақ 

барысында  балалардың  сөздік 

қорларын,  сөйлеу  мәдениетін, 

ойлау 


қабілеттерін 

дамытуға 

ден  қойып,  еңбекті  бағалап, 

адамгершілік 

қасиеттерін 

қалыптастыруға  да  жете  көңіл 

бөлдім. Балаларды  кішкентайынан 

үй шаруысына үйреткен жөн. Сон-

да  олардың  еңбек  жайындағы 

түсінігі де мол болмақ.Толқын Карипова,

    Сиқымов атындағы орта 

мектеп мектепке дейінгі шағын 

орталығының  ересектер  

тобының  тәрбиешісі. 

Ұ

лы  жүздің  арасыңда  Қайдар 

деген  жігітті  ел  билемек-

ке  белгілейді.  Сонда  көпшіліктің 

ішінде  бұрын  жол  көргендері  ай-

тыпты:


–  Сен  Арғын  Алшағыр  биден 

бата  ал,  «Баталы  ер  арымас» 

деген.  Онсыз  билікке  айтқан 

сөзіңде пәтуа болмайды, – дейді. 

Содан  кейін  Қайдар  Алшағырға 

келіп  сәлемдеседі.  Алшағыр: 

«Шырағым, жолың болсын, қандай 

бұйымтайың  бар  еді?»  –  депті. 

Қайдар  «бір-екі  ауыз  сұрайтын 

сұрағым бар еді», – дейді.

–  Бірінші,  тумай  жатып  әкем 

өлді,  туған  соң  үш  айдан  соң 

шешем  өлді.  Ержетіп  мал  тап-

тым, 


тапқаным 

құралмайды, 

ұраға жығылады, ұры алады, өле 

береді.  Жасымда  жетім  қылып 

зарлатты, өскен соң кедей қылып 

қақсатты. Мен Құдайдың несін ал-

дым? Осыған айтар ақылыңыз бар 

ма? – депті. Алшағыр айтыпты:

– Балам, сен жетім емессің ғой, 

дүниеде  үш  жетім  бар.  Басшысы 

келіспесе ел жетім, ұқпасқа айтқан 

сөз  жетім,  жаңбырсыз  жер  жетім. 

Ол жетімдіктерге сен жатпайсың.

Бақ-дәулет келер болса,

Отыңның басы ұйым болар,

Үйің күнде мейман-жиын болар.

Кедейлік келер болса,

Бұта түбі үйің болар.

Кедейлікке қарсы тұр,

Келетұғын көрінбей.

Бір мінсе иығыңнан түспейді,

Қайнатқан кара желімдей.

Қарау болма, ашық бол,

Сараңдыққа берілмей.

Мал тап, алысқа кет,

Жалқаулыққа жеңілмей.

Мал арыстанның аузында,

Түрікменнің төрінде,

Табарсың оны қайраттансаң 

                                        ерінбей.

Бақ-дәулет келуіне мен кепіл,

Ар-ұятыңды төкпей жүрсең, 

                                          елірмей,

Атың Қайдар екен, айдарсың,

Топтап малды байларсың.

Тасымай жүр, тасыған төгілер.

Ақылмен  жүрсең  рулы  елді 

жайларсың, – деп ақылын айтып, 

батасын беріпті.

Баталы ер арымас

ПроБация қызметі деген не?

Е

ліміздегі қылмыстық-

атқару жүйесіне пробация 

қызметінің енгізілгеніне көп 

бола қойған жоқ. аталмыш 

жаңалықтың Қазақстанда заңды 

түрде бекігеніне де екі жыл ғана. 

Дегенмен әлемдік тәжірибеде 

кеңінен қолданылатын бұл 

қызмет шетелдерде бірнеше 

бағыттан тұратын үлкен жүйеге 

айналған.

Жалпылай 

айтсақ, 

бұл 


қызметтің 

мақсаты 


– 

шарт-


ты  түрде  бас  бостандығынан 

айырылған 

азаматтарға 

әлеуметтік-құқықтық 

қызмет 

көрсету.  Еліміздегі  қылмыстық саясат  тұжырымдамасының  негізгі 

бағыттарының бірі – істі болған жан-

дарды бас бостандығынан айырмай 

жазаға  тарту  болса,  пробация  осы 

бағытқа дәл келеді. Жалпы, проба-

ция сөзі, қазақшаға аударғанда «сы-

нау, байқау» дегенді білдіреді екен. 

Яғни  сынаудың  негізі  –  адамның 

қылмыс  жасағанына  қарамастан, 

оның  түрмеге  отырмауына  мүмкіндік 

беру.  Ол  үшін  қылмысқа  барған 

адам  сот  міндеттеген  шарттардың 

бәрін  орындауы  керек.  Осылайша, 

байқаусызда  сүрінген  жандар  бол-

са,  оларды  түрмеге  тықпай,  қоғамға 

бейім¬делуіне  мүмкіндік  беру.  Ал 

пробация  қызметі  ондай  жандарды 

бақылап  қана  қоймай,  әлеуметтік 

мәселелері  болса,  шешуге  ықпал 

жасайды. 

Пробация 

қызметінің 

негізгі  бағыттары  шартты  түрде  бас 

бостандығынан 

айырылғандарға 

білім  алып,  кәсіп  меңгеріп,  жұмысқа 

орналасуына  ықпал  жасап,  ауырып 

қалса,  дәрігерлік  көмек  көрсетуді 

қамтамасыз  ету  болып  табыла-

ды. 


Әлеуметтік-құқықтық 

көмек 


әрқайсысының  қажеттілігіне  байла-

нысты  көрсетіледі.  Пробациялық 

қызметке  жергілікті  атқарушы  ор-

гандар,  үкіметтік  емес  ұйымдар 

жәрдемдеседі. 

Аталмыш 


қызметке 

деген 


қажеттіліктің 

туындау 


себебі, 

қылмыстық-атқару  инспекциясына 

қарайтындардың  көбісі  –  шарт-

ты  түрде  бас  бостандығынан 

айырылғандар.  Олар  айына  2 

рет  пробация  қызметіне  келіп, 

тіркеліп  тұруға  міндетті.  Сондай-

ақ  қала  аумағынан  шықса  немесе 

тұрғылықты мекенжайын ауыстыр-

са, пробациялық қызмет өкілдеріне 

міндетті  түрде  хабарлауы  қажет. 

Пробация 

қызметкерлерінің 

әрекеті  заңға  қайшы  болса,  онда 

ҚР  заңдарына  сүйене  отырып, 

шағым түсіре алады.

  

Жанат Өміралин,

  аудандық ҚаиБ бастығының 

м.а. әдiлет капитаны.

Эбола қызбасы – геморрагиялық қызба ретінде ауыр күйде өтетін, 

жиі  өлім-жетіммен  аяқталатын  ауру.  Ауру  жабайы  аңдардан  адамға 

жұғып, адамдар арасында бір-біріне жұғады. Эбола вирусы адамдарға 

жұқтырылған  жануарлардың  ағзасынан  бөлінген    қанмен  және  тығыз 

қатынаста болған жағдайда жұғады.

Эбола қызбасының белгілері мен симптомдары: жоғары темпера-

тура, әлсіздік, бұлшық ет және бас ауруы, сондай-ақ тамақ ауруы аура-

ды, құсады диарея, бөртпе, бүйрек пен бауыр функциялары бұзылады.

Инкубациялық кезең-  2 ден-21 күнге созылады.

Эбола қызбасына қарсы бүгінгі күнге екпе де, емдеу тәсілі де жоқ.

алдын алу және оған қарсы күрес.

Жануарлар үшін Эбола жұқпасына қарсы вакцина жоқ. Аурудың бой 

көтеруіне күдік туған жағдайда аумақ карантинге жабылуы тиіс.

Жануарларға  күтім  жасаған  кезде  қолғап  және  қорғаныс  киімін  кию 

қажет.

Эбола жұқпасына  жұқтырылған пациентпен тығыз қатынаста болмау керек.            

Өз денсаулығыңыз - өз қолыңызда!

Б.ТЕмірханов,

аудандық ТҚҚБ басшысы. 

ЭБола қызБасы

қазыбек пен Бұхар

Б

ұқар 

жыраудың 

өте 

қартайған  кезінде  көңілін 


Каталог: pdf
pdf -> Бїгінгі нґмірде
pdf -> -
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қайсар ақЫН, тынымсыз ғалым бүркіт ысқАҚТЫҢ 70 жылдығына
pdf -> №4 (1364) 1988 жылғы 30 шілдеден шығады аймақТЫҚ апталық газет 30 қаңтар ЖҰМа, 2015 Жыл баспасөЗ-2015 «Мысты өңір»
pdf -> Экономиканы қалыптастыру болды
pdf -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
pdf -> Преподавание в школе, колледже и вуз-е
pdf -> Апталығы Аялаймын сені, Қызылорда!

жүктеу 0.57 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет