Газет 1932 жылғЫ 12 СӘуірден шығады газет аптасына 2 рет шығады


АУДАНДЫҚ  МӘСЛИХАТ  ШЕШІМІжүктеу 480.76 Kb.
Pdf просмотр
бет2/4
Дата09.01.2017
өлшемі480.76 Kb.
1   2   3   4

АУДАНДЫҚ  МӘСЛИХАТ  ШЕШІМІ

2015-2017  ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН  АУДАНДЫҚ БЮДЖЕТ ТУРАЛЫ

      Қ.ҚҰРМАНБАЕВА,                                                                                                          аудандық  мәслихатының кезекті  35-сессиясының төрайымы.

Қармақшы аудандық мәслихатының  2014 жылғы 24 желтоқсандағы    №225 шешіміне 1- қосымша

Санаты

Сомасы, 

мың теңге

 

Сыныбы

 

 

Iшкi сыныбы

 

 

 

Атауы

 

 

 

1.Кірістер

5643018

1

 

 

Салықтық түсімдер

1152801

1

01 

Табыс салығы

440396

1

12

Жеке табыс салығы

440396

1

03 

Әлеуметтiк салық

277246

1

31

Әлеуметтік салық

277246

1

04 

Меншiкке салынатын салықтар

401881

1

41

Мүлiкке салынатын салықтар

301835

1

43

Жер салығы

5425

1

44

Көлiк құралдарына салынатын салық

94288

1

45

Бірыңғай жер салығы

333

1

05 

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

23012

1

52

Акциздер


7632

1

53

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2748

1

54

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

12359

 

 5

Ойын бизнесіне салық

273

 

07 

Басқа да салықтар

729

 

 1

Басқа да салықтар

729

1

08 

Заңдық мәнді іс­әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды 

адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

9537


1

8

1Мемлекеттік баж

9537


2

 

 

Салықтық емес түсiмдер

4727

2

01 

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1802

2

15

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1760

 

 7

Мемлекеттiк бюджеттен берiлген кредиттер бойынша сыйақылар

42

2

06 

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2925

2

61

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2925

3

 

 

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6500

3

03 

Жердi және материалдық емес активтердi сату

6500

3

31

Жерді сату

5000

 

 2

Материалдық емес активтерді сату 

1500

4

 

 

Трансферттердің түсімдері

4478990

4

02 

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

4478990

4

22

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

4478990

Функционалдық топ

Сомасы, 

мың теңге

 

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

 

 

Бағдарлама 

 

 Атауы

 

 

 

2.Шығындар

5628744

01

 

 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

439852

1

112

 

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

19556

 

 001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19556

1

122 

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

103371

1

122001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

87071

1

122003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

16300

1

123 

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

254346

1

123001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметтер

229280


1

123


022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

25066

1

452 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

18457

1

452001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және  коммуналдық меншігін басқару саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

18337


1

452


018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

120

1

453 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

17367

1

453001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16687


1

453


004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

680

13

458 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 

және автомобиль жолдары бөлімі

13664

13

 001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй­коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13294


13

 

013Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

370


2015 жылға арналған аудандық бюджет

В  соответствии  с  кодексом  Республики  Казахстан  от  4 

декабря  2008  года  «Бюджетный  кодекс  Республики  Казахстан», 

под пунк том 1) пункта 1 статьи      6 Закона Республики Казахстан 

от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении 

и  самоуправлении  в  Республике  Казахстан»  Кармакшинский 

районный маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить районный бюджет на 2015­2017 годы согласно 

приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2015 год в 

следующих объемах:

1) доходы – 5 643 018 тысяч тенге, в том числе:

налоговые поступления – 1 152 801 тысяч тенге;

неналоговые поступления – 4 727 тысяч тенге;

поступления от продажи основного капитала – 6 500 тысяч 

тенге;

поступления трансфертов – 4 478 990 тысяч тенге;2) затраты – 5 628 744 тысяч тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – ­37 701 тысяч тенге;

бюджетные кредиты – 0;

погашение бюджетных кредитов – 37 701 тысяч тенге;

4)  сальдо  по  операциям  с  финансовыми  активами  –  14  274 

тысяч тенге;

приобретение финансовых активов – 14 274 тысяч тенге;

поступления от продажи финансовых активов государства – 

0;

5) дефицит (профицит) бюджета – 37 701 тысяч тенге;6)  финансирование  дефицита  (использование  профицита) 

бюджета – ­37 701 тысяч тенге.

2. Учесть, что в 2015 году нормативы распределения доходов 

в бюджет района установлены по индивидуальному подоходному 

налогу 100 процентов, по социальному налогу 90 процентов.

3.  Установить  в  2015  году  объемы  субвенций  в  районный 

бюджет –  4 068 684 тысяч тенге.

4.  Учесть,  что  в  районном  бюджете  на  2015  год  за  счет 

средств  областного  бюджета  предусмотрены  целевые  текущие 

трансферты в следующих размерах:

1)  на  образование  –  67  096  тысяч  тенге,  в  том  числе  на 

вновь вводимые объекты образования – 37 187 тысяч тенге, на 

содержание  кабинетов  психолого­медико­педагогических  кон­

сультации  –  7  015  тысяч  тенге,  расходы  на  патронатное  вос­

питание  –  2  510  тысяч  тенге,  на  увеличение  класс­коп лек тов  в 

связи  с  повышением  количества  учащихся  в  общео бра зова­

тельных школах – 8 482 тысяч тенге, на обеспечение учеб никами 

и учебными методическими пособиями – 11 902 тысяч тенге;

2) на единовременную материальную помощь на оздоровление 

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам 

воинов  погибшим  в  годы  Великой  Отечественной  войны,  не 

вступившим  в  повторный  брак,  бывшим  несовершеннолетним 

узникам  концлагерей,  созданных  в  период  Второй  Мировой 

войны,  лицам,  награжденным  орденами  и  медалями  бывшего 

СССР  за  самоотверженный  труд  и  безупречное  выполнение 

воинских  обязанностей  в  тылу  в  годы  Великой  Отечественной 

войны – 1 503 тысяч тенге;

3)  на  социальную  поддержку  лицам,  проработавших 

(про служивших)  не  менее  6  месяцев  в  тылу  в  годы  Великой 

Отечественной войны – 33 535 тысяч тенге;

4) на оказание социальной помощи для обучения студентов 

из  числа  семей  социально­уязвимых  слоев  населения  по 

востребованным в регионе специальностям – 18 685 тысяч тенге;

5)  на  социальную  помощь  для  больных  туберкулезом, 

находящихся на поддерживающем этапе лечения – 12 367 тысяч 

тенге;


6)  на  социальную  помощь  для  детей  больных  лейкозом  и 

анемией – 1 085 тысяч тенге; 

7) на софинансирование на реализацию Плана мероприятий 

по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов – 1 

014 тысяч тенге; 

8) на содержание спортивных школ в связи с их передачей на 

районный уровень – 59 806 тысяч тенге;

9) на развитие массового спорта – 12 543 тысяч тенге;

10)  капитальный  и  средний  ремонт  транспортной 

инфраструктуры,  в  том  числе  на  разработку  проектно­сметной 

документации  и  ведомственной  экспертизы  проекта  «Средний 

ремонт подъездной дороги к поселку Торетам Кармакшинского 

района  от  Западной  Европы­Западный  Китай»  2,450  км  –  700 

тысяч тенге;

5. Учесть,   что   в   районном   бюджете   на   2015  год  за  

счет  средств областного бюджета предусмотрены целевые транс­

ферты на развитие в следующих размерах:

1)  на  строительство  коммунального  здания  по  улице 

Мусербаева, в поселке Жосалы, Кармакшинского района  – 122 

690 тысяч тенге;

2)  на  софинансирование  проекта  «Реконструкция  сис­

тем  водоснабжения  в  населенном  пункте  Турмагамбет 

Кармакшинского района 2 очередь» ­ 36 427 тысяч тенге;

3)  на  софинансирование  проекта  «Реконструкция  и  рас­

шир ение  систем  водоснабжения    в  населенном  пункте  Акай 

Кармакшинского района» ­ 19 037 тысяч тенге;

4)  на  софинансирование  проекта  «Строительство  водо­

проводных сетей в поселке Жосалы, Кармакшинского района 4 

очередь» ­ 23 818 тысяч тенге.

6.  Учесть  на  выплату  вознаграждения  по  бюджетным 

кредитам,  выделенных  для  реализации  мер  социальной  под­

держки специалистов сельских населенных пунктов в сумме 42 

тысяч тенге.

6­1. Установить погашение бюджетных кредитов на 2015 год, 

выданных  физическим  лицам  для  реализации  мер  социальной 

поддержки специалистов сельских населенных пунктов в размере 

37 701 тысяч тенге.

7. Утвердить резерв местного исполнительного органа района 

на 2015 год в сумме 26 163 тысяч тенге.

8.  Утвердить  перечень  бюджетных  программ  районного 

бюджета, направленных на реализацию бюджетных инвестиции 

на 2015 год согласно приложения 4.

9.  Утвердить  перечень  местных  бюджетных  программ, 

не  подлежащих  секвестру  в  процессе  исполнения  местных 

бюджетов на 2015 год, согласно приложения 5.

10.  Утвердить  список  бюджетных  программ  на  2015­2017 

годы  аппаратов  акимов  поселков,  сельских  округов  согласно 

приложениям  6, 7, 8.

11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 

года и подлежит официальному опубликованию. О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2015-2017 ГОДЫ

     К.КУРМАНБАЕВА,  

председатель очередной   35-сессии районного маслихата.

24 декабрь  2014 год                                                                                                                                           №225

РЕШЕНИЕ  РАЙОННОГО   МАСЛИХАТА

Приложение 1 Кармакшинского районного маслихата от 24 декабря 2014 года №225

Категория

Сумма, тысяч 

тенге

  

Класс

 

Подкласс

 

 

 

Наименование

 

 

 

1.Доходы

5643018

1

 

 

Налоговые поступления

1152801

 

01 

Подоходный налог

440396

 

 2

Индивидуальный подоходный налог

440396

 

03 

Социальный налог

277246

 

 1

Социальный налог

277246

 

04 

Hалоги на собственность

401881

 

 1

Hалоги на имущество

301835

 

 3

Земельный налог

5425

 

 4

Hалог на транспортные средства

94288

 

 5

Единый земельный налог

333

 

05 

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

23012

 

 2

Акцизы


7632

 

 3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2748

 

 4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

12359

 

 5

Налог на игорный бизнес

273

07

Прочие налоги729

1

Прочие налоги729

 

08 

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу 

документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

9537


 

 

1Государственная пошлина

9537


2

 

 

Неналоговые поступления

4727

 

01 

Доходы от государственной собственности

1802

 

 5

Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности

1760

7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета42

 

06 

Прочие неналоговые поступления

2925

 

 1

Прочие неналоговые поступления

2925

3

 

 

Поступления от продажи основного капитала

6500

 

03 

Продажа земли и нематериальных активов

6500

 

 1

Продажа земли

5000

 

 2

Продажа нематериальных активов

1500

4

 

 

Поступления трансфертов 

4478990

 

02 

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4478990

 

 2

Трансферты из областного бюджета

4478990

Функциональная группа 

Сумма, тысяч 

тенге

 

Администратор бюджетных программ

 

 

Программа 

 

 Наименование

 

  

2.Затраты

5628744

01

 

 Государственные услуги общего характера

439852

 

112

 

Аппарат маслихата района (города областного значения)

19556

 

 001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

19556

 

122 

Аппарат акима района (города областного значения)

103371

 

 001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

87071

 

 003

Капитальные расходы государственного органа

16300

 

123 

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

254346

 

 001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, 

сельского округа

229280


 

 

022Капитальные расходы государственного органа

25066


 

452

 

Отдел финансов района (города областного значения)18457

 

 001

Услуги  по  реализации  государственной  политики  в  области  исполнения  бюджета  и  управления 

коммунальной собственностью района (города областного значения)

18337


 

 

018Капитальные расходы государственного органа

120


 

453

 

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)17367

 

 001

Услуги  по  реализации  государственной  политики  в  области  формирования  и  развития  экономической 

политики, системы государственного планирования

16687


 

 

004Капитальные расходы государственного органа

680


 

458

 

Отдел  жилищно-коммунального  хозяйства,  пассажирского  транспорта  и  автомобильных  дорог района (города областного значения)

13664

 

 001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно­коммунального 

хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

13294


 

 

013Капитальные расходы государственного органа

370


Районный бюджет на 2015 год

М.НАЯТҰЛЫ,

аудандық мәслихат хатшысы.

М.НАЯТУЛЫ,

секретарь районного маслихата.

Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде 4833 нөмірімен 2015 жылғы 

8 қаңтарда Қызылорда облысы Әділет департаментінде тіркелген.

Зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов  за номером 4833 департамент 

Юстиции Кызылординской области от 8 января 2015 года.

Жалғасы бар.

ҚАРМАҚШЫ

таңы


3

17 қаңтар, 2015  жыл

Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы бойынша 1941-1945 ж.ж. Ұлы Отан соғысында қаза тапқан жауынгерлер тізіміР/с

Тегі, аты, әкесінің аты

833


ОҢҒАРОВ Қияш

834


ОПАЛБАЕВ Баймағамбет

835


ОРАЗӘЛИЕВ Қауыс

836


ОРАЗБАЕВ Әбдіқали

837


ОРАЗБАЕВ Жалғасбай

838


ОРАЗБАЕВ Нұрмахан

839


ОРАЗОВ Дастан

840


ОРАЗОВ Сардар

841


ОРАЗЫМБЕТОВ Сәруар

842


ОРАҚБАЕВ Мырзаш

843


ОРАЛОВ Серікбай

844


ОРМАНОВ Ғазиз 

Нүриұлы


845

ОРМАНТАЕВ Сейдұлла

846

ОСКЕЛТІРОВ Әбен847

ОСМАХАНОВ Қалдыбек

848

ОСПАНОВ Айтжан849

ОСПАНОВ Алтынбек

850

ОСПАНОВ Әбдірахман851

ОСПАНОВ Әбжәлел

852

ОСПАНОВ Бештай853

ОСПАНОВ Бисембай

854

ОСПАНОВ ҚАНБАЙ855

ОСПАНОВ Сапа

856

ОСПАНОВ Топай857

ОСПАНОВ Шаймахан

858

ОСПАНОВ  Шүрен859

ОСПАНОВ Ырзқұл 

Оспанұлы

860


ОСТАЕ Хайтаман

861


ОСТРЫЙ Семен

Иосифович

862

ОТАРБАЕВ Жиентай863

ОТАРОВ Ерсейіт

864

ОТЫЗБАЕВ Қайықшы865

ОТЫЗБАЕВ Тасыбай

866

ӨКСІКБАЕВ Еркеш867

ӨМІРБАЕВ Жармай

868

ӨМІРЗАҚОВ Темірбай869

ӨМІРЗАҚОВ Тұрысқабыл

870

ӨМІРХАНОВ Қожабай871

ӨРІКБАЕВ Азамат

872

ӨСЕРБАЕВ Ержан873

ӨСКЕЛТІРОВ Әбен

874

ӨТЕБАЕВ Сқақ875

ӨТЕГЕНОВ Ыбырай

876

ӨТЕМІСОВ Сақтаған877

ӨТЕМІСОВ Сқақ

878

ӨТЕУЛИЕВ Жабан879

ӨТЕШОВ Қали

880

ПАЖЫДИНОВ Айдархан881

ПАЙЗЫЛДАЕВ Абат

882

ПАЛИН ИванМатвеевич

883


ПАНЕНКО Григорий

Яковлевич

884

ПАНЬШИН ПетрЕфимович

885


ПАРТАНОВ Қарғабек

886


ПАХТИН Борис

Николаевич

887

ПЕРЬКОВ АлександрИванович

888


ПЕТРОВ Иван 

Михайлович

889

ПИЛИПЕНКО АндрейИванович

890


ПЛЕХАНОВ Владимир

891


ПОГРЕБНЯК Николай

Павлович


892

ПОЛАТОВ Әлім

893

ПОЛЫКО ИванТрофимович

894


ПОНОМАРЕВ Георгий

Васильевич

895

ПОРТАҚОВ Қарғамер896

ПҰСЫРМАНОВ Әуезхан

897

ПУГАЧЕВ Пимен Пудович898

ПУХНАРЕВ Иван 

Филлипович

899


ПУХНАРЕВ Николой

Филлипович

900

ПІРЕКЕЕВ Қасым901

ПІРЖАНОВ Дәуренбек

902

ПІРЖАНОВ Жүнғарай903

ПІРЖАНОВ Қорғанбек

904

ПІРЖАНОВ Отан905

ПІРМАНОВ Есмағамбет

906

РАТҚОЖАЕВ Ниетұлла907

РАХАТОВ Қайыр

908

РАХМЕТОВ Еріш909

РӘСІМБАЕВ Аппазбек

910

РӘТОВ Кеншімбай911

РЕЗНИЧЕНКО Диадор

Николаевич

912


РЕТОВ Мырзағали

913


РОГАНОВ Василий

Семенович

914

РОЗЕНГУРТ НиколайРоманович

915


РОМАНОВ Тәбжад

916


РҮСТЕМОВ Ерланбек

917


РҮСТЕМОВ Қасен

918


РЫБНИКОВ Василий

Михайлович

919

РЫСҚҰЛОВ Әлімбек920

РЫСҚҰЛОВ Оразбек

921

РЫСМАМБЕТОВ Асылбек Қарсақұлы

922


РЫСМАХАНОВ Әбділда

923


РЯБОВ Петр

Алексеевич

924

САБЫРБАЕВ Қасым925

САҒАЕВ Асқартай

926

САДЫҚОВ  Мұхамед927

САДЫҚОВ Шаймағамбет

928

САЗАНОВ Байсығанар929

САҚБАЕВ Есқали

930

САҚТАҒАНОВ Әбдірахман

931


САЛАМАСОВ Николай

Петрович


932

САЛМЫРЗАЕВ Дастан

933

САЛТАБАЕВ Махмут934

САНДЫБАЕВ Әбдуәли

935

САПАРОВ Жәми936

САПАРОВ Төлтай

937

САРБЕЛОВ Шайқыслам938

САРЖАНОВ Айғара

939

САРҚЫНОВ Әжімат940

САРМАНОВ Садық

941

САРӨЗЕНОВ Камал942

САРТБАЕВ Білман

943

САРЫБАЕВ Байдажан944

САРЫМСАҚОВ Рахым

945

САСЕВ Г.Е.946

САТАНБАЕВ Ілес

947

САТТАРОВ Әбдірахман948

САТТАРОВ Райыс

949

САТТЫБАЕВ Мысыр950

САУЫТБАЕВ Есқали

951

САПАРОВ Мусағали952

САЯНОВ Қалық

953

СӘДЕСПАЕВ Омар954

СӘМЕТОВ Әмзе

955

СӘМЕТОВ Жаппар956

СӘМЕТОВ Қайырбек

957

СӘНДІБЕКОВ Әзи Сатыбалдыұлы

958


СӘРКЕЕВ Әбілқайыр

959


СӘРСЕНБАЕВ Құлжабай

960


СӘРСЕНБАЕВ

Мұхамбетәлі

961

СӘТБАЕВ Тоғызбай962

СӘТОВ Ернияз

963

СЕГІЗБАЕВ Сқақ964

СЕЙДАЛИЕВ Әлімбек

965

СЕЙЛОВ Әлмағамбет966

СЕЙІТБАЕВ Жүрген

967

СЕЙІТОВ Сақарбай968

СЕКСЕНБАЕВ Жолдыбай

969

СЕРҒАЗИЕВ Есен970

СЕРДЮК Максим

Николаевич

971


СЕРКЕЕВ Жүсіп

972


СЕРПАЕВ Смайыл

973


СЕРПАЕВ Тұрмахан

974


СЕРІКБАЕВ Әбіләкім

975


СЕРІКБАЕВ Қарабала

976


СИМАХИН Юрий

Васильевич

977

СИМБИРКИН ФеоктистПарфенович

978


СИНЕЛЬНИКОВ Алексей

Викторович

979

СИСЕНОВ Масей980

СҚАҚОВ Жұмабай

981

СМАҒҰЛОВ Әлиақбар982

СМАҒҰЛОВ Мырзахан

983

СМАИЫЛОВ Бекмұрат984

СМАИЫЛОВ Әли

985

СМАИЫЛОВ Ікадия986

СМАИЫЛОВ Оспан

987

СМАИЫЛОВ Сарықбай988

СМАИЫЛОВ Төребек

989

СОЖЕДОМОВ НиколайАндреевич

990


СОКОЛОВ Петр

Петрович


991

СҮГІРӘЛИЕВ Шәймерден

992

СҮЙІНБАЕВ Абдулаш993

СҮЙІНДІКОВ Қабыл

994

СҮЙІНҚҰЛОВ Жұбатқан995

СҮЙІНШАЕВ Отарәлі

996

СУЛИМОВСКИЙ Георгий Николаевич

997


СҰЛТАНОВ Алдажар

998


СҮНДЕТБАЕВ Бекдабыл

999


СУРПИН Евсей 

Борисович

1000

СУСАТБАЕВ Тұрғанбай1001

СЫДЫҚОВ Ізбасқан

1002

СЫЗЫЛБАЕВ Ахет1003

СЫРБАЕВ Молдахмет

1004

СЫРҒАБАЕВ Алтынбек 1005

ТАБЫНБАЕВ Ермашқаш

1006

ТАҚАЖАЕВ Сүлеймен1007

ТАЛҚАНБАЕВ Тұрымбек

1008

ТАҚТАМБАЕВ Төлеу1009

ТАМБАБАЕВ Мәкәрам

1010

ТАНАБАТЫРОВ Таныстай1011

ТАҢАТАРОВ Нұрмахан

1012

ТАҢАТОВ Абат Тұрсынбайұлы

1013


ТАНЕЕВ Евгений 

Иванович


1014

ТАҢҚЫБАЕВ Үсен

1015

ТАНЫСБАЕВ Молдабек1016

ТАҢСЫҚБАЕВ Тұрған

1017

ТАРАҚОВ Байқазақ1018

ТАРБЕКОВ Баймағамбет

1019

ТАСҚЫНБАЕВ Қожамұрат

1020


ТАТАБАЕВ Әлиасқар

1021


ТАТАБАЕВ Әбдіқали

1022


ТӘШІМОВ Құпаш

1023


ТӘЖЕНОВ Сәрсенбай

1024


ТӘЖІБАЕВ Әбжали

1025


ТӘЖІБАЕВ Құлымбет

1026


ТӘЖІБАЕВ Шыңжан

1027


ТӘТТІБАЕВ Әбдіхалық

1028


ТӘШЕНОВ Әбжали

1029


ТӘЖІКЕНОВ Бекет

1030


ТЕКТАСОВ Саттар

1031


ТЕЛЕУІЛОВ Нәби

1032


ТЕМІРБАЕВ Әбентай

1033


ТЕҢЕЕВ Үсен

1034


ТЕҢІЗБАЕВ Нұрғали

1035


ТЕПЛЕНОВ Байман

1036


ТИЕНСКИЙ Хаим 

Эльянеевич

1037

ТКАЧЕНКО Владимир Семенович

1038


ТКАЧЕНКО Анатолий 

Семенович

1039

ТОБАЕВ Байжан1040

ТОҒАЕВ Салы

1041

ТОҚБАЕВ Ізтай1042

ТОҚМЫРЗАЕВ Архан

1043

ТОҚПАНБЕТОВ Бектібай1044

ТОҚСАНБАЕВ Әділ

1045

ТОҚСАНБАЕВ Алдамжар1046

ТОҚТАРОВ Жарылқап

1047

ТОҚТАСОВ Сатан1048

ТОҚТАШОВ Тоба

1049

ТОЛЫБАЕВ Дайраш1050

ТОПАЕВ Егізбай

1051

ТОРБИН Владимир Ефимович

1052


ТӨЛЕБАЕВ Әлтай

1053


ТӨЛЕГЕНОВ Сейітжан

1054


ТӨЛЕГЕНОВ Қошымбек

1055


ТӨЛЕМІСОВ Біләл

1056


ТӨЛЕНОВ Шайман

1057


ТӨЛЕУЛИЕВ Дүйсенбай

1058


ТӨРЕШОВ Сердалы

1059


ТҮЗМАНОВ Мақатай

1060


ТҮЗМАҒАМБЕТОВ Сияқ

1061


ТҮРКМЕНБАЕВ Асан

1062


ТҮКИЕВ Досмұрат

1063


ТҰҚСАИДОВ Айтжан

1064


ТҮМЕНБАЕВ Орынбай

1065


ТУПИКОВ Григорий 

Петрович


1066

ТУРУКИН Федор 

Яковлевич

1067


ТҰРБАЕВ Сәдуақас

1068


ТҰРҒАНОВ Ермаш

1069


ТҮРЕКЕЕВ Есқара

1070


ТҮРКЕШЕВ Мәтжан

1071


ТҰРМАҒАМБЕТОВ 

Мақмұтбек

1072

ТҰРМАНОВ Алдан1073

ТҰРМАХАЕВ Махан

1074

ТҰРМАХАНОВ Тұрсынбай

1075


ТҰРМАХАНОВ Тәжен

1076


ТҰРСЫНБАЕВ 

Сермағанбет

1077

ТҰРСЫНБАЕВ Отар1078

ТҰРСЫНБАЕВ Шақабай

1079

ТҰРСЫНБАЕВ Әмірбек1080

ТҰЯҚБАЕВ Ғалым

1081

ТҰЯҚБАЕВ Нағызам1082

ТЫШҚАНБАЕВ Далабай

1083

ТІЛЕУБЕРГЕНОВ Миірман

1084


ТІЛЕУІМБАЕВ Имақаш

1085


ТІЛЕУІМБЕТОВ 

Нұрмахан


1086

УАЛИЕВ Сейдахмет

1087

УСАБАЕВ Болтай1088

УТКОПИСОВ Исак

1089

ҰЗАҚБАЕВ Әбілқасым1090

ҰЗАҚБАЕВ Батырбек

1091

ҰЗАҚБАЕВ Үкіш1092

ҰЗАҚОВ Әбдіманап

1093

ҰЗАҚОВ Мектепбай1094

ҰЗЫНЖАСОВ Келмахан

1095

ҰЛАНБАЕВ Ақтон1096

ҰЛМАХАНОВ Тұлпар

1097

ҰРЫҚТАЕВ Алдияр1098

ҰТЫМБАЕВ Нұрулла 

1099

ҰТЫШЕВ Қали1100

ҮБІСОВ Муса

1101

ҮЗДЕНБАЕВ Мірәлі1102

ҮМБЕТОВ Отарбай

1103

ҮМБЕТОВ Оқас1104

ҮРКІМБАЕВ Тасбай

1105

ҮРКІМБАЕВ Сартай1106

ҮСЕНОВ Есет

1107

ҮСЕНОВ Мансур1108

ҮСТІНОВ Жұмабай

1109

ҮШАРЫСТАНОВ Дәулет1110

ХАДЖИНСКИЙ Петр 

Семенович

1111


ЧУМАК Владимир 

Алексеевич

1112

ШАЙБАСОВ Созақ1113

ШАЙФУЛИН Хамсим

1114

ШАЙМАНОВ Боқа1115

ШАҚБАЕВ Мәлік

1116

ШАЛАБАЕВ Әбсемет1117

ШАЛАБАЕВ Сәрсен

1118

ШАЛАЕВ Сұлтанбек1119

ШАЛҒЫНБАЕВ Төлеген

1120

ШАЛОВ Қартанбай1121

ШАЛМҰХАНОВ Сейтбай

1122

ШАНИН Иван Акимович1123

ШАПАТБАЕВ Сәтбай

1124

ШАПОВАЛОВ Константин Петрович

1125


ШАХТИЕВ Диер

1126


ШАХЫМАНОВ Ыбырай

1127


ШАШБАЕВ Төребай

1128


ШӘДИЕВ Қожахмет

1129


ШӘКЕНОВ Сейдасын

1130


ШӘМИЕВ Шамұрат

1131


ШӘМШИЕВ Бадай

1132


ШӘМШИЕВ Майдан

1133


ШЕВЦОВ Виктор 

Петрович


1134

ШВЕДОВ Николай 

Петрович

1135


ШЕГЕБАЕВ Төребай

1136


ШЕКТІБАЕВ Аймахан

1137


ШЕКТІБАЕВ Тұрмахан

1138


ШЕКУНОВ Александр 

Павлович


1139

ШЕРҒАЛИЕВ Мәжит

1140

ШЕРУБАЕВ Әбсемет1141

ШЕРУБАЕВ Құрмантай

1142

ШЕСТАКОВ Иван Тимофеевич

1143


ШИПИЛОВ Петр 

Данилович

1144

ШИТІМОВ Сүйеубай1145

ШІЛЕПОВ Егізбай

1146

ШОМБЕТОВ Имақаш1147

ШОҚАМАНОВ 

Жарылқасын

1148


ШОНАЕВ Қайнар

1149


ШОРАЕВ Ақбас

1150


ШҮКІРӘЛИЕВ Махмут

1151


ШҮКІРБАЕВ Қаршын

1152


ШҮЛІКСІНОВ Байжан

1153


ШҮМЕЛОВ Ермахан

1154


ШУЛИМОВ Егор 

Семенович

1155

ШОНАЙБАСОВ Рахметулла

1156


ШИҚАРАЕВ Ыбырай

1157


ШЫМБАЕВ Қалдан

1158


ШЫНАЕВ Қайнар

1159


ШЫҢҒАБАЕВ Шәймен

1160


ШЫНБАЕВ Самалбек

1161


ШЫРҒАЛИЕВ Мәжит

1162


ШЫРКАШИЕВ Берман

1163


ЩЕГОЛЬ Арон 

Израилович

1164

ЩЕННИКОВ Василий Николаевич

1165


ЩЕРБАКОВ Алексей 

Андреевич

1166

ЫБЫРАЕВ Ахат1167

ЫБЫРАЕВ Бақшабек

1168

ЫБЫРАЕВ Дәулетбай1169

ЫБЫРАЕВ Жұмабай

1170

ЫБЫРАЕВ Мырзай1171

ЫБЫРАЕВ Өтек

1172

ЫБЫРАЕВ Төлеухан1173

ЫҚЫЛАСОВ Әбжан

1174

ЫСҚАҚОВ Әнуарбек Байзақұлы

1175


ЫСМАҒҰЛОВ Мырзахан

1176


ЫСМАИЛОВ Төлеген

1177


ЫСҚАҚОВ Жолжан

1178


ЫРЗАБАЕВ Жұмахмет

1179


ІЗБАСАРОВ Бұғыбай

1180


ІЗБАСАРОВ Қалибек

1181


ІЗБАСҚАНОВ Омар

1182


ІЗБАСҚАНОВ Ошан

1183


ІЗТІЛЕУОВ Бостан

1184


ІЗТІЛЕУОВ Есмағамбет

1185


ІЛИЯСОВ Әмірбек

1186


ІЛИЯСОВ Әнесбек

1187


ІЛИЯСОВ Шортанбай

1188


ІСКЕНДІРОВ Ибрагим

1189


ІСТІБАЕВ Әмзе

1190


ФАЙЗҰЛЛАЕВ Абат

1191


ФАЙТЕЛЬСОН Анатолий 

Менделеевич

1192

ФЕДОРОВ Виктор Владимирович

1193


ФИЛАТОВ Александр 

Васильевич

1194

ФОМИН Анатолий Михайлович

1195


ЮРТАНОВ Филипп 

Иванович


1196

ЯЗОВ Иван Афанасьевич

1197

ЯШКОВ Алексей Иванович

Жалғасы. Басы №3 газетте.


Каталог: pdf
pdf -> Бїгінгі нґмірде
pdf -> -
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қайсар ақЫН, тынымсыз ғалым бүркіт ысқАҚТЫҢ 70 жылдығына
pdf -> №4 (1364) 1988 жылғы 30 шілдеден шығады аймақТЫҚ апталық газет 30 қаңтар ЖҰМа, 2015 Жыл баспасөЗ-2015 «Мысты өңір»
pdf -> Экономиканы қалыптастыру болды
pdf -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
pdf -> Преподавание в школе, колледже и вуз-е
pdf -> Апталығы Аялаймын сені, Қызылорда!

жүктеу 480.76 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет