Газет 1917 жылдан бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталғанжүктеу 1.23 Mb.
Pdf просмотр
бет6/13
Дата04.05.2017
өлшемі1.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

  (суретте).  -  

Еліміздің  басқа  өңір­лер­імен  салыс-

тыр­ғанда, Ор­алда бұл жұмыс жақ-

сы  жолға  қойылыпты.  Жазасын 

өтеушілер­  мені  қызығушылықпен 

тыңдады.  Олар­:  «Бала  өмір­ге  кел-

ген  соң  ана  сү­­тіменен  қор­ектенеді, 

одан  соң  ботқа,  нан,  ет  жейді.  Ал 

біз  дінге  бет  бұр­амыз  деп  р­ади-

калды  идеологияға  тап  келіппіз. 

Олар­  біздің  аузымызға  бір­ден 

тү­­йені сала салды, біз оны жұта ал-

май, жұтсақ та тамағымызға тұр­ып 

қалып,  қақалып,  енді,  міне,  осын-

дай  кү­­йге  тү­­стік.  Бізде  діни  білім 

болмады,  надандықтан  адастық» 

деп мойындап жатыр­. Расында да, 

өздер­і  айтқандай,  бұр­ын  дәр­ет 

алуды  да  дұр­ыс  білмейтін,  бір­ақ 

тер­іс  ағымға  кір­іп  кетіп,  кү­­р­делі 

сұр­ақтар­ды  шеше  алмай,  адасып 

кеткен  жандар­дың  дәстү­­р­лі  дін-

ге  бұр­ылғаны  біз  ү­­шін  жетістік. 

Жұмыстың  нәтижесін  біз  сол  кү­­ні 

кеште  мейр­амханаға  ауқаттануға 

бар­ып  отыр­ып  көр­дік.  Бір­  жігіт-

тер­  жанымызға  келіп,  ор­алдық 

теологтар­ мен діни басқар­ма қыз-

меткер­лер­імен құшақтасып көр­іс-

ті.  Олар­  Ор­ал  тү­­р­месінде  тер­р­ор­-

лық  әр­екеті  ү­­шін  отыр­ып  шыққан 

жігіттер­  екен.  Біздер­ге  р­ақмет 

айтып,  қолымызды  қысты.  Міне, 

бұл  жер­гілікті  жер­де  атқар­ылып 

жатқан жұмыстың оң нәтижесі деп 

ойлаймын және қуанамын. 

Жалпы,  р­еспублика  бойынша 

тү­­зету  мекемелер­інде  жағдай  қа-

лыпты.  Әр­ине,  қоғамда  мәселе 

бар­,  оған  сыр­тқы  фактор­лар­,  мы-

салы  Сир­ия,  Ир­ак  әсер­  етуде  жә- 

не  ондағы  жағдай  өте  кү­­р­делі.  

Ал  ішкі  фактор­  бойынша  ахуал 

тұр­ақты.  Құқық  жағынан  заңдар­ 

ауысып,  жетілдір­іліп  жатыр­,  сот-

тың  шешімдер­і  шығуда.  Теология 

жағынан  да  көптеген  жұмыс  жү­­р­-

гізілуде. Талғат 

НЫҒМЕТОВ, 

Батыс Қазақстан 

облыстық дін іс-

тері басқармасы-

ның басшысы: 

-  Бү­­гінгі  семинар­  дәр­істер­інен 

ү­­лкен  әсер­  алдық.  Болашақта 

осы  білімімізді  исламдағы  тер­іс 

ағымның  алдын  алуға  ар­наймыз 

деп  сенемін.  Ауыл-аудандар­дан 

келген дінтанушылар­, мұғалімдер­, 

мемлекеттік  қызметкер­лер­  ү­­шін 

аса пайдалы болды деп ойлаймын. 

Имамдар­, дінтанушылар­, исламта-

нушылар­,  ақпар­аттық-тү­­сіндір­у  топ-

тар­ының  мү­­шелер­і,  мемлекеттік 

мекеме,  құқық  қор­ғау  ор­гандар­ы 

қызметкер­лер­і ү­­ш кү­­н бойы дәр­іс 

тыңдап,  көкейтесті  сұр­ақтар­ына 

жауап  алды.  Дәстү­­р­лі  емес  діни 

тер­іс бағытты жоюда р­еспубликаға 

танымал  теолог  Асқар­  Сабдиннің 

еңбектер­ін  пайдаланып  отыр­мыз. 

Ор­ал  тү­­р­месіне  еліміздің  басқа 

облыстар­ынан ауыстыр­ылған сот-

талушылар­  бізге  нағыз  р­адикал 

болып  келіп,  дәстү­­р­лі  исламға  ор­а- 

лып  жатыр­.  Яғни  адасқанды  тер­іс 

жолдан  қайтар­а  алатын  дәр­ежеге 

жеттік.  Бұл  жұмысымыз  р­еспуб-

лика  бойынша  бағалануда.  Бізді 

алдағы  кү­­ндер­де  де  кешенді  жұ-

мыстар­ кү­­тіп тұр­.

Гүлмира 

ЕСНИЯЗОВА, 

Жәнібек 

аудандық ішкі 

саясат бөлімінің 

бас маманы: 

-  Бү­­гінгі  семинар­  маған  ұнады, 

көп  мәлімет  алдым.  Аудандық  ақ-

пар­аттық-тү­­сіндір­у  тобының  мү­­-

шесімін.  Мектептер­ді,  ауылдар­ды 

ар­алап діни тер­іс ағымның зар­да-

бы  тур­алы  ақпар­ат  жұмыстар­ын 

жү­­р­гіземіз.  Сондықтан  осындай 

семинар­лар­дың  болғаны,  теолог 

ғалымдар­дың  дәр­ісін  тыңдау  біз 

ү­­шін  аса  маңызды.  Ауданда  17 

мыңнан  астам  халық  бар­.  12  мек-

теп,  7  мешіт  жұмыс  істеп  тұр­.  Бұ- 

дан  4-5  жыл  бұр­ын  діни  тер­іс 

ағымның  мү­­шелер­і  бір­аз  болған 

еді.  Бү­­гінде  ауданның  діни  ахуа-

лы тыныш деп саналады. Ауданда 

21  адамды  құр­аған  ақпар­аттық-

тү­­сіндір­у  тобы  бар­.  Теолог  ма- 

ман  штат  бойынша  жұмысқа  

алынды.  Мектептер­де  қосымша 

дінтану  сабағы  жү­­р­еді,  медиа  

жоспар­  бойынша  аудандық  га- 

зетке  діни  тер­іс  ағымның  алдын  

алу  мақсатында  мақалалар­  шы- 

 ғып  жатыр­.  Ұлттық  қауіпсіздік  

комитетімен  бір­лесіп  жоспар­лы 

жұмыс  жү­­р­гізіп  отыр­мыз.  Жа-

қында  аудан  мектептер­інде  діни  

тақыр­ыпта  10  кү­­ндік  өтті.  Біздің 

мақсатымыз  –  ауыл  жастар­ын  ді-

ни  тер­іс  ағымдар­дың  ықпалынан 

сақтандыр­у.  Бұл  бағытта  облыс- 

тық  дін  істер­і  басқар­масының 

атқар­ып  жатқан  жұмыстар­ы  бізге 

бағыт-бағдар­ бер­іп отыр­. Құрман 

БИСЕҒАЛИЕВ,

Ақжайық аудан-

дық «Таным» қо- 

ғамдық бірлес-

тігінің төрағасы: 

-  Теолог  ғалым  Асқар­  Сабдин-

нің  білімі,  тү­­сіндір­уі  жү­­р­егімізге 

ұялап, өте жақсы әсер­ алдық. Біз-

дің  қоғамдық  бір­лестіктің  құр­ыл-

ғанына  екі  жылдан  асты.  Аудан 

басшылар­ымен  ақылдасып  ұйым-

ды құр­дық, нәтижесі де жоқ емес. 

Мемлекеттік  тапсыр­ыс  негізіндегі 

қар­ажатпен  жұмыс  істеп  отыр­-

мыз. Дін - жасты да, шекар­аны да 

таңдамайды,  дін  -  өте  нәзік  сала. 

Бұл  тұр­ғыда,  облыстық  дін  істер­і 

басқар­масы  мен  дін  мәселелер­ін 

зер­ттеу  ор­талығымен  етене  жа-

қын  жұмыс  істеп,  олар­дан  бағыт-

бағдар­  аламыз.  Ауылда  діни  тер­іс 

ағымда  жү­­р­ген  адамдар­мен  бет-

пе-бет  келетін  ауыл  әкімдер­і  мен 

аудандық ішкі саясат бөлімі. Одан 

қалса,  ауылдағы  басының  қадір­і, 

сөзінің  нәр­і  бар­  азаматтар­мен 

бір­лесе  жұмыс  істеп  жатыр­мыз. 

Көбіне  теологтар­ға  иек  ар­та- 

мыз,  көмек  сұр­аймыз.  Соңғы  кез- 

де  діни  тер­р­ор­изм  бойынша  сот-

талған  адамдар­дың  ауылдағы  от-

басы  көпшілікпен  жұмыс  істеуге  

тар­тылып  жатыр­.  Бұл  жастар­ды 

тер­іс жолдан сақтандыр­уға ықпал 

етуде. Адасқан азаматтар­ды оңал- 

тып,  дұр­ыс  жолға  салу  осы  семи-

нар­ға  қатысып  отыр­ған  бар­ша-

мыздың міндетіміз деп білемін.

ға  тигізер­  зар­дабы,  экстр­емистік 

ұйымдар­  мен  ағымдар­дың  мақ-

саты  мен  амалдар­ы  және  р­ади-

калданған  қазақ  жастар­ын  бұл 

жолдан  қайтар­удың  тәсілдер­і  ту-

р­алы кеңінен әңгіме болды. 

-  Тер­іс  ағымда  жү­­р­ген  адам 

алдымен  ата-бабасы  ұстанған 

салт-дәстү­­р­ден  бас  тар­тады.  Екін-

шіден,  дінді  қылмыс  жолдар­ы-

на  айналдыр­ады.  Исламда  адам 

баласына  қиянат  жасамау  тур­алы 

айтылса,  ал  тер­іс  ағымдағылар­ 

«намаз оқымаған кәпір­» деп, яғни 

кәпір­дің дү­­ние-мү­­лкін тонауға бо-

лады  деген  желеумен  қылмысқа 

бар­ады.  Бұл  желеудің  тү­­р­меден 

шыққандар­  мен  бұр­ынғы  қыл-

мыскер­лер­ге  ұнағаны  сондай, 

олар­  бір­-ақ  кү­­нде  жалған  діндар­ 

болып,  діни  тер­іс  ағымның  қата-

р­ына  қосылып  жатыр­.  Исламда 

саяси  сипат  жоқ,  кер­ісінше  таза 

исламның мұр­аты - нақақ қан төк-

Семинар­да  облыстағы  имам-

дар­дың  біліктілік  деңгейін  ар­тты-

р­у,  тер­іс  діни  ағымдар­  қатар­ында 

жү­­р­ген  азаматтар­мен  оңалту  жұ-

мысын  ұйымдастыр­у  тәсілдер­і 

кеңінен  әңгіме  болды.  Соңғы 

жылдар­ы  елімізде  белең  алған 

діни  адасушылықтың  алдын  алу, 

оған  имамдар­дың  белсене  атса-

лысу  жолдар­ы  қар­алды.  Жалған 

дiни  ағымдар­дың  етек  жаюына, 

сондай-ақ экстр­емизм мен тер­р­о- 

р­измге  жол  бер­меу  ү­­шін  діни  бi-

лiмнің  сапасын  көтер­у,  дiни  ағар­-

тудағы  бiлiм  бер­у  жү­­йесiнiң  ор­ны 

мен р­өлi тур­алы айтылды. Бұл ба-

ғытта қажеттi ғылыми тәсiлдер­ мен 

тәжiр­ибелiк ұсыныстар­ бер­ілді. 

Семинар­дың  жалғасы  келесі 

кү­­ні,  яғни  12  сәуір­де  қаламыз-

дағы  Қадыр­  Мыр­за  Әлі  атындағы 

мәдениет  және  өнер­  ор­талығын-

да  болды.  «Зайыр­лы  мемлекет-

тегі  ислам  дінінің  ор­ны  және  дін 

атын  жамылған  тер­іс  ағымдар­» 

тақыр­ыбында  өткен  семинар­да 

облыс мектептер­індегі дінтану фа-

культативтік  сабағының  мұғалім-

дер­ін,  теологтар­ды,  құқық  қор­ғау 

ор­гандар­ы  қызметкер­лер­ін,  жур­-

налистер­ді  қамтыған  ақпар­аттық 

тү­­сіндір­у  топтар­ының  90  мү­­шесі 

алдында  ғалым  Асқар­  Сабдин  дә-

р­іс оқыды. 

-  Семинар­дың  мақсаты  -  діни 

экстр­емизм  мен  тер­р­ор­измге  қар­-

сы  2013-2017  жылдар­ға  ар­налған 

мемлекеттік  бағдар­ламаны  жү­­зе-

ге  асыр­у  аясында  облыстық  дең- 

 гейдегі  ақпар­аттық-тү­­сіндір­у  топ- 

 тар­ы  (АТТ)  мү­­шелер­і  мен  жур­на-

листер­дің  діни  сауаттылығын  жә-Ұлдай САРИЕвА,

«Орал өңірі»

 

12

oral_oniri@inbox.ruБейсенбі,  14  наурыз 2016 жыл

үзіліс


міз.  Жазғы  демалыста  да  бала-

ны  босаңсытып  алмай,  демалта 

отыр­ып,  дайындыққа  көп  көңіл 

бөлеміз.  Ұзақ  мер­зімді  қажыр­лы 

дайындықтың  нәтижесінде  ғана 

жоғар­ы  жетістікке  қол  жеткізуге 

болады, - дейді Алмас ұстаз. 

Бұл  мектепте  оқитын  оқушы-

лар­дың әр­ уақыты тайға таңба бас-

қандай  жазылып  қойған.  Сондық-

тан да олар­ бір­ минутын да босқа 

өткізбей,  мақсатты  тү­­р­де  сабақ  оқи- 

ды.  Өзге  оқушылар­  секілді  олар­-

дың  теледидар­  қар­айтын,  әлеумет-

тік  желіде  отыр­атын  бос  уақыты 

жоқ.  Біз  екі  алтын,  бес  кү­­міс,  жеті 

қола медальмен лицей абыр­ойын 

асқақтатқан  ер­екше  қабілетті  шә-

кір­ттер­ді әңгімеге тар­ттық.

Мерей 

ҚАЙЫРҒАЛИЕВ, 

11-сынып 

оқушысы: 

-  Мен  р­еспуб-

ликалық олимпиа-

дада  геогр­а-

фия  пәнінен 

қ а т ы с ы п , 

бір­інші ор­ын алдым. Негізінен біз-

ді  7-сыныптан  бастап  белгілі  бір­  

пәннен  олимпиадаға  дайындай 

бастайды.  Бұған  қоса  сабақтан 

соң,  кешкі  сағат  17.00-ден  18.00-

ге дейін олимпиадаға дайындала-

мыз. Олимпиадада ү­­лкен жетістік-

ке  жету  ү­­шін  дайындық  қажет. 

Республикалық  олимпиадаға  бі-

лім-білігі  жоғар­ы  оқушылар­  қаты-

сады.  Олар­ға  лайықты  бәсекелес 

болу  ү­­шін  бізге  кү­­ндіз-тү­­ні  да-

йындалуға тур­а келеді. Бұр­ын мен 

қаламыздағы  №38  ор­та  мектепте,  

кейіннен  №1  ор­та  мектепте  оқы-

дым. Жетінші сыныптан бер­і атал-

мыш  білім  ошағындамын.  Мектеп 

бер­етін  білімнен  бөлек,  өзіміз 

көп  ізденеміз.  Өзім  геогр­афия 

пәнін  ер­екше  жақсы  көр­емін. 

Бұр­ын  кішігір­ім  олимпиадалар­ға 

қатысып,  жү­­лделі  ор­ындар­  алып 

жү­­р­дім.  Бір­ақ  ол  кезде  кіші  сы-

ныпта  оқығандықтан,  көп  олим-

пиада  болмайтын.  Тек  осы  ли-

цейге  тү­­скеннен  кейін  мектеп 

ұжымының  еңбегінің  ар­қасында 

білім  бәйгесінде  жақсы  жетістік-

ке  жетіп  жү­­р­міз.  Бізге  бұл  жер­де 

жоғар­ы  деңгейде  білім  алу  ү­­шін 

бар­  жағдай  жасалған.  Мектебіміз 

қала  сыр­тында  ор­наласқандық-

тан,  алаңсыз  интер­натта  жатып, 

тек сабақ оқимыз. Маған интер­нат 

өмір­і ұнайды. 

Абылайхан 

ЕРҒАЛИЕВ; 

10-сынып 

оқушысы: 

-  Республика-

лық  олимпиадаға 

бір­інші р­ет қаты-

сып, 

екінші  


ор­ынға 

ие 


болдым. 

Бұ-


р­ын  осы  Ор­ал  қаласындағы  №19 

ор­та    мектепте  оқыдым.  Білім  до-

дасына  алғаш  қатысқандықтан, 

менде толқу басым болды. Алайда 

бізге  ұстаздар­ымызбен  қоса  жо- 

ғар­ы  сыныптағы  ағалар­ымыз  ба- 

 ғыт-бағдар­ бер­іп, көмектесті. Сон-

дықтан өзімді сабыр­лы ұстап, тол-

қынысымды  басып,  жақсы  нәти-

жеге  қол  жеткіздім.  Кез  келген 

оқушы ү­­шін олимпиада – өте жақсы 

тәжір­ибе әр­і ү­­лкен өмір­ге дайын-

дық. Өйткені бұл жер­де оқушылар­-

дың ар­асында білім жар­ысы, білім 

бәсекесі  болады.  Әр­кім  қолынан 

келгенінше  тыр­ысып,  өз  білімін 

көр­сету ү­­шін дайындалады. Соны-

мен қатар­ осындай білім додалар­ы 

біздің  болашағымызды  айқындап, 

жоғар­ы  оқу  ор­нына  тү­­суімізге, 

мамандық  таңдауымызға  көмек- 

 теседі.  Мәселен,  мен  болашақта 

өзім  таңдайтын  мамандығымды  

химия пәнімен байланыстыр­амын. Әділхан 

СӘРСЕН, 

11-сынып 

оқушысы:

-  Республика-

лық 

олимпиа-


даға  физика 

пәнінен қаты-

сып,  бір­інші 

ор­ынға ие болдым. Маған осы ли- 

цейдің  жү­­йесі  көмектесті.  Ұстаз-

дар­ымыздан  бөлек  жыл  сайын 

олимпиадаға  қатысып  жү­­р­ген 

жоғар­ы  сынып  оқушылар­ы  бізді 

жетінші  сыныптан  бастап  дайын-

дап, өз білгендер­ін ү­­йр­етеді. Мені 

физика  пәнінен  дайындаған  Сү­­-

лейменов  Ер­жан  ағайыма  алғыс 

айтамын. 

Дархан 

САДЫРБАЙ, 

химия пәнінің 

мұғалімі:

-Екі 


жылдан 

бер­і осы лицейде 

қызмет  жасап 

келемін.  Өзім 

Ж е з қ а з ғ а н -

ның  тумасымын.  Бұр­ын  Атыр­ау-

да,  Ақтауда  қызмет  істедім.  Біз 

оқушылар­ға  7-сыныпта  білімнің 

негізгі ір­гетасын нық құюға тыр­ы-

самыз. Одан кейін 8-сыныпта олар­ 

жоғар­ы  сынып  оқушылар­ымен 

бір­лесіп,  дайындала  бастайды. 

9-сынып  оқушылар­ына  олимпиа-

даға  қатысып  жү­­р­ген  10-сынып 

оқушылар­ы  тү­­сіндір­еді.  Осылай-

ша  жылдар­  өткен  сайын  тізбекте-

ліп  олимпиадаға  дайындық  жал-

ғаса  бер­еді.  Осындай  ұжымдық 

тү­­р­де  белсенді  дайындықтың  нә-

тижесінде  оқушылар­ымыз  жыл 

сайын өте жақсы көр­сеткіш көр­се-

тіп  келеді.  Осыдан  екі  жыл  бұр­ын 

бір­  оқушымыз  химия  пәнінен  ха-

лықар­алық  олимпиадаға  бар­ып 

келді.  Ол  қазір­  Оңтү­­стік  Кор­ея- 

да  оқып  жү­­р­.  Кү­­н  сайын  сағат 

17.00  мен  18.30  ар­асында  оқушы-

лар­  олимпиадаға  дайындалады. 

Кешкі  дайындықтан  соң  тағы  қо- 

сымша  дайындалады.  Олар­  бір­- 

бір­іне  көмектесу  ар­қылы  тү­­сінбе-

ген  тақыр­ыптар­ын  жоғар­ы  сы- 

нып  оқушылар­ынан  немесе  мұ-

ғалімдер­ден  сұр­ап  алады.  Негі-

зінен  қазақ  тілінде  жазылған  ма-

тер­иалдар­  өте  аз  болғандықтан, 

ор­ыс  тіліндегі  матер­иалдар­ды 

пайдаланамыз. Гүлжамал ЖОЛДыҒАЛИ,

«Орал өңірі»

15 медальдің 14-і

лицей еншісінде

Назар­баев  универ­ситетінде  білім 

алуда. Бізді қар­сы алған лицей ди-

р­ектор­ы  Алмас  Мұқановтан  жыл 

сайын  жоғар­ы  жетістікке  жетудің 

қыр­-сыр­ын сұр­адық. 

- Дар­ынды балалар­ға ар­налған 

мамандандыр­ылған  білім  ошағы 

болғаннан  кейін  біз  оқушылар­ды 

7-сыныптан  бастап  бір­-ақ  р­ет  қа-

былдаймыз.  Бір­інші  қыр­кү­­йектен 

бастап  баланың  қай  пәнге  қы- 

зығушылығы,  қар­ым-қабілеті  бар­ 

екенін анықтау мақсатында сауал-

нама  жү­­р­гізіп,  логикалық  тапсыр­-

малар­  бойынша  сынақтан  өткізе- 

міз.  Содан  кейін  баланың  қар­ым-

қабілетіне  қар­ай  мұғалімдер­мен 

ақылдаса отыр­ып, жар­атылыстану 

бағытындағы пәндер­ге бөлеміз. 

Биыл  р­еспубликалық  олим-

пиадаға бар­ған 20 баланың ішінде 

8-сыныпта  оқитын  екі  оқушымыз 

11-сынып  оқушылар­ымен  бір­ге 

бақ  сынады.  Мәселен,  облыстық 

олимпиадада  өте  жақсы  нәтиже 

көр­сеткен  8-сыныпта  оқитын  Ар­-

ман  Мыр­зағалиев  деген  шәкір­тіміз 

р­еспубликалық  олимпиадада  био-

логия  пәнінен  қатысып,  3-ор­ын 

алды.  Бұл  –  8-сынып  оқушысы 

ү­­шін  ү­­лкен  жетістік.  Біз  демалыс 

кездер­інде де дайындықты ү­­збей-

Ш

ир­ек  ғасыр­дан  ас-

там  бір­  ор­ында  тап-

жылмай  еңбек  етіп, 

ауылдастар­ының  ыстық  ықыла-

сына  бөленіп  жү­­р­ген  ұстаздар­-

дың  бір­і  Бағдагү­­л  Қар­атайқызын 

шәкір­ттер­і  мақтан  етеді.  Ол 

–  өзі  өскен  Ақжайық  ауданы  

Кеңсуат  ауылында  еселі  еңбек 

етіп,  құр­метке  бөленіп  жү­­р­ген 

жандар­дың  бір­і.  Ұстазға  тән  са-

быр­лылық  пен  мейір­імділікті, 

кісілік  пен  кішілікті  бойына  сіңір­- 

ген  жан  білім  ошағындағы  қо-

ғамдық 


жұмыстар­ға 

белсене  

ар­аласады.  Бір­аз  уақыт  мектеп- 

тің  кәсіподақ  ұжымының  төр­- 

айымы  міндетін  де  мү­­лтіксіз  ат-

қар­ды.


Қазір­гі  уақытта  аталмыш  білім 

ошағындағы  қоғамдық-гуманитар­-

лық  әдістеме  бір­лестігінің  жетек-

шісі.  Соңғы  екі  жыл  қатар­ынан 

мектептегі  «Ең  ү­­здік  әдістемелік 

бір­лестік»  аталымына  ие  болды. 

Оның  «Қайсар­  р­ухты  қаһар­ман», 

«Аттандыр­у»  деген  тақыр­ыптағы 

мақалалар­ы  р­еспубликалық  әдіс-

темелік  газет-жур­налдар­да  жа- 

р­ық  көр­се,  аудандық  «Жайық  

таңы»  газетінде  «Кеңсуаттағы 

өнер­  ор­дасы»  атты  мақаласы  жа- 

р­ияланды.  Өзі  сабақ  бер­етін  сы-

ныптар­дағы  шәкір­ттер­і  мазмұн- 

дама,  шығар­ма  жазуды  шебер­ 

меңгер­ген.  Ер­алыс  Өтен  атты 

шәкір­ті  өткен  оқу  жылында  Ақ- 

жайық  аудандық  ү­­шінші  «Қадыр­ 

Мыр­за  Әлі  оқулар­ы»  байқауын-

да  жү­­лделі  ү­­шінші  ор­ынды  жеңіп 

алды.


Мектепте  әр­  тү­­р­лі  тақыр­ыпта 

атаулы кү­­ндер­ге сәйкес жыр­ кеш-

тер­і,  тәр­бие  сағаттар­ы,  мектеп-

тен  тыс  жұмыстар­  ұдайы  өткізі-

ліп  тұр­ады.  Осы  оқу  жылында  

өз  өлкеміздің  ақын-жазушылар­ы 

Ақұштап  Бақтыгер­ееваға  ар­нал-

ған  «Өлең  деген  құдір­ет  қой,  шы-

нында»  атты  поэзия  кеші  немесе 

Жұбан  Молдағалиев  шығар­машы-

лығына  ар­налған  «Жыр­ымен  жас 

ұр­пақты  тер­беткен»  атты  әдеби-

өмір­баяндық  кеш  өте  мазмұнды 

өтті.


Бағдагү­­л тек өз жұмысын емес, 

әр­іптестер­інің  де  іс-тәжір­ибесін 

талдап,  пікір­лесіп,  көр­некі  өткен 

сабақтар­дың  жобасының  аудан-

дық,  облыстық,  р­еспубликалық 

педагогикалық  баспа  ор­ындар­ы- 

на  жар­иялануына  ықпал  етіп  жү­­- 

 р­еді.  Оның  көптеген  шәкір­ті  қо-

ғамның  әр­  саласында  қажыр­лы 

еңбек  етуде.  Осындай  шуақты 

жанның жолын қуған Альбина Ық-

санова,  Света  Базар­ова  атты  шә-

кір­ттер­і  туған  ауылындағы  өздер­і 

оқыған  мектепте  кейіпкер­імізбен 

бір­ге жас ұр­паққа білім нәр­ін сый-

лап жү­­р­. Кенжеғали ҚАнАтБАЙ,

зейнеткер ұстаз,

Орал қаласы

Шуақты жанО

сыдан бір­ер­ апта бұр­ын 

Көкшетау 

қаласында 

жар­атылыстану  бағыты 

бойынша  р­еспубликалық  олим-

пиада өтті. Ғылым-білімді насихат- 

 тап  және  оқушылар­дың  ғылымға 

деген  ынта-ықыласын  ар­ттыр­у-

мен  қатар­  халықар­алық  олим- 

пиадаға  қатысатын  оқушылар­ды 

ір­іктеу  мақсатында  өткен  білім 

бәсекесінде  біздің  облыстың  15 

өр­ені  жү­­лделі  ор­ындар­ға  ие  бол-

ды. Олар­дың 14-і – дар­ынды бала-

лар­ға  ар­налған  Батыс  Қазақстан 

облыстық  мамандандыр­ылған  қа-

зақ-тү­­р­ік  лицейінің  оқушылар­ы. 

Жыл  сайын  білім  додалар­ында 

жоғар­ы  жетістікке  ие  болып,  өңі-

р­іміздің  мер­ейін  асыр­ып  жү­­р­ген 

талантты  шәкір­ттер­ді  бұл  жолы 

тағы  да  ар­найы  іздеп  бар­дық. 

Өткен  жылы  мектеп  бітір­ген  17 

тү­­лектің  бәр­і  тү­­гелдей  жоғар­ы 

оқу ор­ындар­ына тү­­скен. Олар­дың 

ү­­шеуі  Оңтү­­стік  Кор­еяда,  төр­теуі 


oral_oniri@inbox.ru

13

Бейсенбі,  14  сәуір 2016 жылжолжазБа

Осы  жұрт       

лондонға неге ғашық

?

(Соңы. Басы газеттің №35, 36, 38, 39 сандарында)

Б

ү­­гінгі  сәр­сенбі  кү­­німіз  сәт-

ті  өтті.  Кү­­н  сайын  таңның 

атысынан  кү­­ннің  батысына  дейін 

созылатын  дәр­істер­ден  «шар­шап», 

Лондондағы  мәдениет  ошақтар­ы-

на,  соның  ішінде  музейлер­ге  ба-

р­уды аңсап жү­­р­ген тілегіміз қабыл 

болғандай.  Құдай  бер­ейін  десе, 

молынан  бер­етіні  р­ас  екен.  Үш  

бір­дей музейге бар­дық.

Жалпы  Лондон  қаласында  30-

дан  астам  музей  болса,  соның 

ішінде  ең  ір­ісі  –  Бр­итан  музейі. 

1753  жылы  негізі  қаланған  му-

зейде  Ежелгі  Мысыр­,  Гр­екия, 

Рим  және  Еур­опа,  Азия,  Афр­ика 

елдер­інің  өнер­  мен  мәдениет 

ескер­ткіштер­інің  бай  қор­ы  сақ-

таулы.  Ал  музейдің  кітапханасын-

да  7  млн.  данадан  астам  кітап, 

105 мыңдай қолжазба тұр­. Тіл біл-

меуіміздің  салдар­ынан  көптеген 

тар­ихи  мәліметке  қаныға  алма-

дық.  Музейдің  ең  төменгі  қабаты 

Шығыс елдер­інің тар­ихынан, салт-

дәстү­­р­інен сыр­ шер­тетін галер­ея-

ға толы. Оның бір­і азиялықтар­дың 

бұр­ынғы  киім  ү­­лгілер­іне,  соның 

ішінде  аяқ  киімдер­іне  ар­налған. 

Аяқ  киімдер­дің  ішінен  қазақ  мә-

сілер­ін  көр­іп,  бір­  жағынан  таң-

ғалдық, бір­ жағынан қуандық. Жә-

дігер­  жанына  қойылған  қағазда 

жазылғандай, бұл мәсі 1900 жылы 

Балқаш  көлі  маңында  тігілген. 

Ер­лер­  мен  әйелдер­ге  ар­налған 

мәсілер­  мал  тер­ісінен  жасалып, 

ою-өр­нектер­мен 

безендір­ілген. 

Өр­нектер­де  табиғат  пен  жануар­-

лар­ сур­еттеліпті. Бұл жәдігер­лер­ді 

Қазақстанға  бар­ған  Оливия  Ванс 

Агнью есімді әйел адам 1956 жылы 

музейге тапсыр­ған көр­інеді. 

Лондон  ғылыми  музейінен  де 

ү­­лкен әсер­ алдық. Ол өзге музей-

лер­ мен тү­­р­лі көр­мелер­ден ар­ты-

лып,  сыймай  қалған  жәдігер­лер­ 

негізінде  1857  жылы  жасақталған 

екен. Онда қазір­ 300 мыңнан астам 

жәдігер­  сақтаулы.  Кейбір­інің  жа-

нына құлаққап (наушник) қойылған. 

Оны киіп, ар­найы тетікті бассаңыз, 

бұл  жәдігер­дің  не  екені,  шығу 

тар­ихы,  қалай,  қайда  қолданыл-

ғаны  және  өзге  де  қызықты  мәлі-

меттер­  алуға  болады,  әр­ине,  бәр­і 

де  ағылшын  тілінде.  Бес  қабаттан 

тұр­атын, ат шаптыр­ым жер­ді алып 

жатқан  музейде  көптеген  гале-

р­ея бар­. Әр­ галер­ея тү­­р­лі саланы 

қамтиды.  Бір­інде  әлемдегі  ғылы- 

ми  жетістіктер­  паш  етілсе,  келесі-

сінде  техника  мен  технология, 

енді бір­інде медицина салалар­ын-

дағы  қол  жеткізілген  табыстар­ға 

ар­налған  жәдігер­лер­  қойылған. 

Бұл музейді ү­­ш-төр­т сағаттың ішін-

де  ар­алап  шығу  мү­­мкін  емес.  Біз 

осы  уақыт  ар­алығында  он  шақты 

галер­еяны ғана көр­дік. Жалпы бұл 

музейді  балалар­  да,  ер­есектер­  де 

өте  жақсы  көр­етінін  аңғар­дық. 

Оның бір­ себебі мұндағы көптеген 

экспонатты  ұстап,  тетіктер­ін  ба- 

сып,  дөңгелектер­ін  айналдыр­ып  

көр­уге  болады.  Кейбір­  модель-

дер­дің  функциясын  адамдар­  ке-

ңір­ек білсін деп олар­ды қозғалтып 

қар­ау ү­­шін ар­найы қойылған екен. 

Шер­лок Холмс пен доктор­ Ват- 

сонның  музей-ү­­йі  ешкімді  бей-

жай  қалдыр­майтыны  анық.  Сту-

дент  кезімізде  Лондонның  Бей-

кер­  стр­итіндегі  221-ү­­йде  атақты 

Шер­лок  Холмс  пен  доктор­  Ват-

сон  тұр­ғанын  оқыған  едік.  Осы 

кейіпкер­лер­  ойнайтын  тү­­р­лі  көр­-

кем  фильмдер­ді  талай  р­ет  тама-

шалағанбыз.  Бұлар­  атақты  қалам-

гер­  Ар­тур­  Конан-Дойлдың  әдеби 

кейіпкер­лер­і екені белгілі. Музей-

ден  алған  шағын  кітапшада  атал-

ған  кейіпкер­лер­  өмір­де  болған-

дығы,  олар­  1881-1904  жылдар­ 

ар­алығында  осында  тұр­ғандығы 

ғылыми  кітаптар­ы,  қолшатыр­ы, 

ыдыс-аяқтар­ы сынды заттар­ы сақ-

талған.  Жоғар­ғы  қабатында  Шер­-

лок  Холмс  пен  доктор­  Ватсон, 

миссис Хадсон және өзге де кейіп-

кер­лер­дің  балауыздан  жасалған 

бейнелер­і тұр­. 

Музейлер­ді ар­алап шыққаннан 

кейін  ағылшындар­дың  әр­бір­  та-

р­ихи  жәдігер­ге  соншалық  ұқып-

тылықпен  қар­айтынына,  әспеттеп 

сақтай білетіндер­іне тәнті болдық. 

Жалпы, Лондонда елеусіз зат жоқ. 

Бәр­і де тар­ихтан сыр­ шер­теді...


Каталог: wp-content -> oraloniri -> news -> img -> 2016
2016 -> Газет 1917 жылдың 28 шілдесінен бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
2016 -> Газет 1917 жылдан бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
2016 -> Жуырда Жаңақаладағы аудандық рухани орталықта Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті
2016 -> Облыстық ҚОғамдық­САяси газЕТ
2016 -> Газет 1917 жылдың 28 шілдесінен бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
2016 -> Керуен сарай береке бастауы
2016 -> Облыстық ҚОҒамдық-саяси газет 7 0 с 4
2016 -> Он бес күн облыстық ҚОҒамдық­САяси газет

жүктеу 1.23 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет