Газет 1917 жылдан бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталғанжүктеу 1.23 Mb.
Pdf просмотр
бет3/13
Дата04.05.2017
өлшемі1.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Айша ӨтЕБӘЛІ,

«Орал өңірі»

бер­і  ҚазИИТУ  кешенінде  ғар­ыш- 

тық  технологиялар­  мен  автомат-

тандыр­у  және  р­адиоэлектр­оника 

мен  салаар­алық  технологиялар­ 

бағыты    бойынша  ғылыми  конфе-

р­енциялар­  мен  конгр­естер­  ұйым-

дастыр­у  ісі  дәстү­­р­ге  айналды. 

Осындай интегр­ациялық сипаттағы 

ү­­р­діс  ҚазИИТУ  ғалымдар­ына  Ке-

ден  одағына  кір­етін  мемлекеттер­ 

мен  Еур­опаның  мәр­тебелі  ғылы- 

ми  ор­талықтар­ы  және  иннова-

циялық  көр­мелер­іне  қатысуына 

мү­­мкіндік  бер­ді.  Аталған  ғылыми-

білім    кешенінің  ұжымы  Ресейдегі 

Пенза  мемлекеттік  универ­ситеті-

мен  бір­ге  интеллектуалдық  және 

инновациялық идеялар­ тр­ансфер­-

тін жү­­зеге асыр­уда.  Бұл жұмыстар­-

ды  бір­  жү­­йеге  тү­­сір­уде  көр­шілес 

мемлекеттегі  «Дубна»  халықар­а- 

лық  табиғат, қоғам және адам уни-

вер­ситетімен  бір­лесіп  құр­ылған 

«Бір­қалыпты инновациялық даму» 

деп аталатын консор­циумдық жо- 

баның да ықпалы зор­ болып отыр­.  

«Еур­азиялық  өзен  ар­алығы»  атты  

Халықар­алық  қоғамдық  қозғалыс 

жұмысының  нәтижесінде  Мәскеу,  

Дубна,  Самар­а,  Тольятти  және  

Ор­ынбор­  мен  Сар­атов  қалалар­ы-

ның  жетекші  ғалымдар­ы  интел-

лектуалдық байланысқа тар­тылып,  

ҚазИИТУ  кешенінің  ғылыми  қыз-

меткер­лер­і  олар­мен  іс-тәжір­ибе 

алмасуда.  Бұл  жолғы  шар­аны  да  

осы  бағыттағы  жұмыстар­дың  заң-

ды жалғасы десек болады.  

Шар­а  бар­ысында  «Технология-

лық  даму  жөніндегі  ұлттық  агент- 

тік»  АҚ  өкілі    Батыр­бек  Дәуітбаев  

«Технологиялық  даму  жөніндегі 

ұлттық агенттік» АҚ қызметі тур­алы  

баяндады.  Ол  өз  сөзінде  иннова-

циялық  гр­анттар­ды  иелену  мү­­м- 

кіндігі  жөнінде  айтып,    өнер­тап- 

қыштар­ды  осыны  тиімді  пай- 

даланып  қалуға  шақыр­ды.  Осы  


6

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  14 сәуір 2016 жыл

оқырман


Х

адиша Бөкеева Батыс Қа- 

зақстан облысының  Қаз-

талов  ауданы  Қазталов 

ауылында  1917  жылы  дү­­ниеге 

келген. Апамыз алғашқы сахналық 

қадамын көр­кемөнер­паздар­ ү­­йір­-

месінен  бастаған  еді.  1938  жылы 

Ленингр­адтың  мемлекеттік  сахна 

өнер­і  техникумының  қазақ  студия-

сын  бітір­ген  ол  Шымкент  облыс-

тық  қазақ  др­ама  театр­ында,  ал 

1942  жылдан  бастап  Алматыдағы 

М.  Әуезов  атындағы  мемлекеттік 

академиялық  қазақ  др­ама  теат-

р­ында өмір­інің соңына дейін  же-

місті еңбек етіп, талай р­өлдер­ді  ел 

есінде қалар­дай тамаша сомдады.

Ресейдің  Санкт-Петер­бур­г  театр­ 

өнер­  институтын  бітір­ген  актр­и-

са Қазақстанның халық әр­тісі ата-

ғын  1957 жылы алса,  1964 жылы 

КСРО  халық  әр­тісі  болды.  Талант- 

ты  актр­иса  др­амалық,  тр­агедия- 

лық  және  комедиялық  р­өлдер­де 

бір­дей  шебер­лікпен  ойнады.  Ол 

ойнаған  У.  Шекспир­дің  «Асауға 

Адамның да адамы

азаматтың да азаматы, 

тұлғаның да тұлғасы 

бар. Аты мен заты, 

орны мен жолы, ісі мен 

ізі, сөзі мен көзі және 

өнегесі бар. Асылы 

жақсы адам дегеніңіз 

екі­ақ ауыз сөз ғой. 

Бірақ осы екі ауыз ғана 

сөз адамның өзіне, бүкіл өміріне, болмысына берілетін 

баға, абырой, атақ. Әдетте бұл атақ биліктің бұйрығымен 

берілмейді. Бұл атақты адамға аса жоғарғы мәртебелі 

төреші – халықтың өзі береді. Сондықтан да «Халық айтса, 

қалып айтпайды»  дейді атам қазақ. Сахна саңлағы, те­

атр өнерінің шебері  Хадиша Бөкеева  – халық санасында 

қалған осындай тұлға.

тұсауында»,  «Ричар­д  ІІІ-де»,  «Отел-

лода»  –  Катар­ина,  Кор­олева  Мар­-

гар­ита,  Эмилия,  М.  Әуезовтің 

«Қар­а  қыпшақ  Қобыландысында» 

–  Қар­лыға,  «Абайда»  –  Бастаушы, 

Ғ. Мү­­сір­еповтің «Ақан сер­і – Ақтоқ-

тысында»  –  Ақтоқты,  Ә.  Әбішев- 

тің  «Достық  пен  махаббатында»  – 

Сәуле,  А.  Остр­овскийдің  «Найза-

ғайында» – Катер­ина, Қ. Мұхамед-

жанов  пен  Ш.  Айтматовтың  «Көк- 

төбедегі кездесуінде» – Айша апай, 

Т. Ахтановтың «Сәулесінде» – Сәу-

ле  және  басқа  да  көптеген  р­өлде- 

 р­і  ор­ындаушылық  өнер­дің  клас-

сикалық ү­­лгісіне енді.

Хадиша  апамыздың  табиғи  да- 

р­ыны  мен  актер­лік  шебер­лігі 

қазақ  театр­ының  сахнасында  не- 

бір­  айшықты  бейнелер­ді  дү­­ние- 

ге  келтір­іп,  бір­неше  буын  көр­ер­-

мендер­дің мәдени-көр­кемдік тал-

ғамын  қалыптастыр­уға  әсер­  етті. 

Әлемдік  классиканың,  ор­ыс  жә-

не  басқа  халықтар­дың  таңдаулы 

шығар­малар­ындағы әр­ алуан бей-

нелер­ді  дәл  сол  елдің  таңдаулы 

шебер­лер­і  дәр­ежесінде  сомдай 

білген Бөкеева, сонымен бір­ге тек 

қана  қазақ  актр­исасы  болып  қала 

білді.


Өнер­  саңлағы  ұстаздық  қыз-

метпен де айналысып, 1974 жылы 

пр­офессор­  атағына  ие  болды.  Қа-

зақстан өнер­іне қосқан ү­­лесі ү­­шін 

Ленин,  «Еңбек Қызыл Ту» ор­денде-

р­імен  мар­апатталды.

Бү­­гінде  еліміздің  бар­лық  

театр­ында  қызмет  істейтін  оның 

шәкір­ттер­і  қазақ  театр­  өнер­іне 

айтар­лықтай  ү­­лес  қосуда.  Ә.  Кен- 

жеев,  Қ.  Тастанбеков,  Д.  Жолжақ-

сынов,  Т.  Жаманқұлов,  М.  Өтеке-

шева,  Р.  Машур­ова  сықылды  өнер­ 

саңлақтар­ы  апамыздың  жолын 

жалғастыр­уда.

Театр­  өнер­інде  өзіндік  ізін  өр­-

нектеп, кейінгі ұр­паққа өшпес р­у- 

хани  байлық  қалдыр­ған  Хадиша 

апаймен  мақтануымыз  кер­ек. 

Алайда  Қазталовтың    топыр­ағында 

дү­­ниеге  келген  апамыз  ұмыт  бо- 

лып  бар­а  жатқан  сияқты...  Бү­­гін-

гі  ұр­пақ  оны  білмейді.  Себебі  ол 

тур­алы  еске  алу  кештер­і,  басқа 

да  шар­алар­  өтпейді.  Сондай-ақ 

апамыздың есімімен аталатын кө- 

ше  де  елеусіз  жер­де.  Сол  көшеде 

бар­лығы  15  ү­­й  тұр­ады.  Еңбектер­і 

аудан,  облыстан  аса  алмай  қал-

ғандар­ға  ү­­лкен  көшелер­ді  бер­іп 

жатқанда,  есімі  бұр­ынғы  Кеңес  

одағына белгілі өнер­ иесін осылай 

бағалау жер­лестер­ге де сын бола-

р­ы  анық.  

Алдымыздағы  2017  жылы  Ха-

диша апамыздың дү­­ниеге келгені- 

не 100 жыл толғалы отыр­. Қазақта 

«Өлі  р­азы  болмай,  тір­і  байымай- 

ды»  деген  сөз  бар­.  Осыған  ор­ай  

Батыс  Қазақстан  облыстық  қазақ 

др­ама театр­ына  Хадиша Бөкеева-

ның есімі бер­ілсе деймін. Егер­ со- 

лай  болса,  бұл  –  хас  өнер­ді  ла-

йықты  бағалау  әр­і  елінің  бір­егей 

тұлғаға көр­сеткен зор­ құр­меті бо-

лар­ еді. 

Құр­метті  оқыр­ман!  Мен  ой  сал-

дым  және  осы  ойымды  қолдай- 

ды деп сенемін. 

Мендіхан  ҚАЛыҚҰЛы,

Қошанкөл  ауылындағы 

ардагерлер кеңесінің 

төрағасы, 

Қазталов  ауданы

Облыстық   театрға

Хадиша         

  есімі


  берілсе...

О

р­ал  қаласындағы  мен-

тальды  ар­ифметика  оқу 

ор­талығының  басшысы 

Тоғжан Әділханованың айтуынша, 

бұл  жү­­йені  қолдану  ар­қылы  ба-

лалар­  кез  келген  ар­ифметикалық 

есептер­ді  калькулятор­дан  да  бұ-

р­ын  өте  тез  ойша  санай  алады. 

Бір­ақ  бұл  Исманың  әдістемесінің 

негізгі мақсаты емес, бұл – тек көр­-

сеткіш  қана.  Алдымен  бала  есеп-

тер­ді  ойша  шапшаң  шығар­ады. 

Сонымен қатар­ ол қиял мен зейін-

ді  шоғыр­ландыр­уға  әдеттенеді, 

логикасы  дамиды,  өз-өзіне  деген 

сенімділігі  пайда  болады.  Есеп-

теу жұмыстар­ы бастамада шот құ-

р­алына  ұқсас  Жапонияда  пайда 

болған  сар­абан  құр­алы  ар­қылы 

жү­­зеге асыр­ылады.

–  Қазақстан  бойынша  менталь-

ды ар­ифметиканың басты оқу ор­- 

талығы  Алматы  қаласында  ор­на-

ласқан. Ор­ал қаласындағы оқу ор­-

талығы  өткен  жылдың  қазан  айы-

нан бастап жұмыс жасайды. Қазір­гі 

таңда  Ор­ал  қаласы  бойынша  200-

дей  шәкір­т  оқытылуда.  Оқуға  4-

16  жас  ар­алығында  балалар­    қа-

былданады.  Аптасына  бір­  р­ет  екі 

сағаттан  оқытылады.  Бір­  топқа 

сегіз  баладан  келеді.  Әр­  баламен 

жеке  жұмыс  жү­­р­гізіледі.  Оқу  ақысы 

1 айға - 13000 теңге. Басында есеп-

теу құр­алы сар­абан ар­қылы есеп-

теп,  кейін  соны  көз  алдына  елес-

тету  ар­қылы  есептер­  шығар­ады. 

Қалада  ментальды  ар­ифметикаға 

оқытатын  екі  бөлімше  бар­:  бір­і  – 

«Юбилейный» аялдамасында, екін-

шісі  –  6-шағынауданда.  Екі  ор­та- 

лықта  48  топ  бойынша  жеті  маман 

Қазақстанға ментальды арифметика­

ның келгеніне көп уақыт өте қойған 

жоқ. Әлемнің дамыған елдерінде, 

соның ішінде Қытай, Жапонияда оны 

мектептерде бастауыш сыныптан бас­

тап пән ретінде оқыту әлдеқашан  

жолға қойылған.  

Арнайы жүйе 

саналатын мен­

тальды ариф­

метикаға 

оқыту 

Орал қа­

ласын­

да да 

қолға 

алын­

ды. 

жұмыс  істейді.  Оқу  ү­­р­дісі  10  дең-

гейден тұр­ады. Соның бар­ысында 

математикалық  төр­т  амал  бойын- 

ша  есептеуге  ү­­йр­етеді.  Әр­  деңгей 

екі  немесе  ү­­ш  айға  созылады.  Ке- 

лесі  деңгейге  емтихан  тапсыр­у 

ар­қылы  өтеді.  10  деңгейдің  бар­- 

лығын оқу міндетті емес, ол бала-

ның  қабілетіне  және  ата-ананың 

қалауы бойынша жү­­р­гізіледі, – де- 

ді оқу ор­талығының басшысы Тоғ-

жан Еділбайқызы. 

Оның  айтуынша,  мұндағы  ұс-

таздар­  ата-анамен  тығыз  қар­ым-

қатынаста  жұмыс  істейді.  Бір­ақ 

деңгейдің  бар­лығын  оқу  баланың 

дамуына  көп  көмегін  тигізеді.  Се-

бебі  “Математика  -  ғылымдар­дың 

патшасы”,  ақыл-ойды  р­етке  кел-

тір­еді.  Егер­  де  ата-ана  ү­­йінде 

көңіл  аудар­ып,  ү­­й  жаттығулар­ына 

10-15  минут  қадағалап  отыр­са, 

ментальды  ар­ифметиканың  нәти- 

жесі жылдам көр­інеді. Қазір­гі таң- 

да  аудандар­дың  ішінен  тек  Ақжа- 

йық  ауданында  ментальды  ар­иф-

метикаға  оқыту  басталды.  Ата-

аналар­ға  ыңғайлы  болу  ү­­шін  бір­-

неше  мектептер­ден  де  ашу  жағы 

қар­астыр­ылуда.  Оқуға  келген  ба-

ла  1-ден  10-ға  дейінгі  сандар­ды 

танып,  жаза  білуі  шар­т.  Алдағы 

уақытта  көр­кем  жазу,  тез  оқыту 

және  ойға  ақпар­атты  тез  қабыл- 

дау  бағдар­лама  сабақтар­ын  ү­­й- 

р­ету жолға қойылмақ. 

Айдана  БЕРДІҒАЛИ,

Ақнәзік  ЕЛЕМЕСОвА,

Ж. Досмұхамедов 

атындағы педколледждің 

студенттері

есепті   калькулятордан  да  

жылдам шығарады

Ерболаттың  жомарттығыЕрболат Атқаев – «Қарағанды» шаруа қожал

ығы­

ның жетекшісі. Ақкөңіл, жүзі жарқын азамат – әр 

кезде де жұмысына мығым болуымен қатар, өзге 

үшін көмек қолын созуға, қамқорлық көрсетуге әзір 

тұратын жомарт жан.

Жыл сайын Тоғанас ауылының тұр­ғындар­ына,

 басқа да қамкө-

ңіл  жандар­ға  қамқор­лық  көр­сетіп,  олар­дың 

көңіліне  қуаныш, 

жылу  дар­ытып  жү­­р­ген  Шолақаңқаты  ауылдық 

окр­угіндегі 

мекемелер­дің  ар­асында  Тоғанас  дәр­ігер­лік 

амбулатор­иясы-

ның  ұжымына  да  қамқор­лық  көр­сетуді  ұмытқан 

емес.  Жер­гі-

лікті  тұр­ғындар­дың  денсаулығының  қыр­ағы 

сақшылар­ы,  мінде- 

тін  мінсіз  атқар­атын  ақ  желеңді  абзал  жанда

р­  ү­­шін  ол  азамат- 

тық  танытып,  өз  қар­ажаты  есебінен  теледида

р­,  телефон  және 

компьютер­лік  құр­ал-жабдықтар­ды  сыйға  тар­

тты.  Соңғы  жылда- 

р­ы  қуаңшылық  қысып,  шар­уа  жайында  қиындық 

кездессе  де,  

азаматтығынан  ауытқымай,  мекеме-ұжымда

р­ға  қамқор­  қолын 

созуды  игі  дәстү­­р­іне  айналдыр­ған  Ер­болат 

Атқаев  сынды  аза- 

маттар­дың  қатар­ы  молая  тү­­ссе,  нұр­  ү­­стіне 

нұр­.  Ал  дәр­ігер­лік 

амбулатор­ия  ұжымы  оған  аялы  қамқор­лығы 

ү­­шін  шынайы 

р­изашылығын  білдір­еді.Жамал БАЙҒАЛИЕвА,

тоғанас ауылындағы дәрігерлік  

амбулаторияның меңгерушісі,

Сырым ауданы

Ә

лі  кү­­нге  дейін  дағды-

сынан  айнымай  еңбек-

тенуде.  Үлкенге,  кішіге  

мейір­іммен  қар­ап,  «Қолдан  кел- 

генше  жұр­тқа  жақсылық  жасау 

кер­ек»  деген  қағиданы  бер­ік  ұс-

танып  келеді.  Еңбек  жолын  1981 

жылдан  бастаған  ол  2008  жылға 

дейін Рыбцех ауылында пошташы 

болды.  Жер­  сілкінісі  салдар­ынан 

Рыбцех  ауылы  Аңқатыға  көшір­іл-

Еңбектің  наны  тәтті

Еліне еңбегі сіңген, өмір­

ден көргені мен көңілге 

түйгені көп, сыйлы жанның 

бірі – Теректі ауданына қа­

расты «Аңқаты» ауылының 

тұрғыны Күләш Төреәлиева. 

Ол бала кезінен ата­ана­

сының қолғанаты болып, 

еңбектің мұратқа жеткізе­

тінін ұғынды.

ген.  2009  жылдың  қар­аша  айынан 

«Қазпошта»  бөлімшесінің  меңге-

р­ушісі  қызметін  атқар­ды.  «Адам 

қадір­і  еңбегімен  өлшенсін»  деген 

халық  даналығы  бар­.  Егер­  бір­еу-

ді  қадір­лер­  болсақ,  ең  алдымен,  

оның  еліне  сіңір­ген  еңбегін,  іске 

шебер­лігі  мен  оған  қоса  адамгер­-

шілігін  ескер­етініміз  анық.  Білік- 

ті де, тәжір­ибелі пошташы осы са-

лада  30  жыл  еңбек  еткен.  Өткен 

жылы  аудан  әкімі  Жеңіс  Сер­ікқа-

лиевтің  қолынан  алғысхатпен  ма-

р­апатталды.  Кү­­ләш  Төр­еалиева 

зейнеткер­лік жасқа толса  да, қыз- 

метін  жалғастыр­уы  оның  еңбек-

сү­­йгіштігін  көр­сетеді.  Осының  бә- 

р­і  –  көп  жылдық  тәжір­ибесінің 

жемісі. 


Әлібек  ИСЛяМҒАЛИЕв, 

Аңқаты  ауылының 

тұрғыны,

теректі  ауданы

7

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  14  сәуір 2016 жыл

азамат


1993 жылғы  

15 сәуірдегі ҚР Жоғарғы 

Кеңесінің «ТМД­ның 

тәжік­ауған учаскесіндегі 

сыртқы шекарасын 

қорғауды күшейту 

туралы» қаулысына 

сәйкес, еліміздің ішкі 

әскері тәжік­ауған 

шекарасын күзетуге 

қатысты. 1993 жылдың 

маусымынан 1999 

жылдың тамызына 

дейін екі мыңнан астам 

сарбаз мен сардар 

жауынгерлік тапсырманы  

орындады. Олардың 

ішінде жетінші құрама 

ротасы командирінің 

орынбасары,  лейтенант  

Берік Омаров та  болған 

еді. Әскери борышын 

өтеу кезінде көрсеткен 

ерлігі үшін ол ІІ дәрежелі 

«Айбын» орденімен 

марапатталды. Бүгіндері  

полковник Омаров ҚР 

Ұлттық ұланы «Батыс» 

өңірлік қолбасшысының 

тәрбие және әлеуметтік­

құқықтық жұмыстары 

жөніндегі орынбасары 

қызметін атқарып жүр. 

Берік  Ілесбекұлымен 

болған сұхбатымыз тәжік­

ауған шекарасындағы 

әскери қызмет жөнінде 

өрбіді.

«Ол  оқиғаны  еске  алу       

маған өте қИын...»

Полковник  Б. ОМАРОВ:

-  Берік  Ілесбекұлы,  Тәжік-

станның  шекарасын  қорғау 

кезінде  қаза  болған  17  мың 

отандасымыздың  басы-қасын-

да болдыңыз. Сол күнгі шайқас-

тан  бері  жиырма  жылдан  ас- 

там  уақыт  өтіпті.  Бұл  оқиғаны 

сіз жиі есіңізге аласыз ба?

-  Шынымды  айтсам,  ол  оқиға-

ны  еске  алу  маған  өте  қиын.  Се-

бебі  17  боздақтың  өлімін  өз  кө-

зіммен  көр­гендіктен,  бұл  оқиға 

есіме  тү­­скен  сайын  жаныма  қат- 

ты  батады.  Олар­дың  көр­етін  қы-

зықтар­ы  әлі  алда  еді  ғой...  Сонау 

ді  алға  жылжытпай  қойды  және 

бір­ден  шекар­алық  жасақпен  бай- 

ланыс  жасауды  қамтамасыз  ете-

тін  командалық-штабтық  көлігі-

мізді  көкке  ұшыр­ды.  Осыдан-ақ 

олар­дың  әккілігін  көр­уге  болады. 

Шайқас  кезінде  жау  бізден  40-

50  метр­дей  қашықтықта  ор­на-

ласқан  көпір­ді  алу  ү­­шін  бар­ын 

салды.  Себебі,  ол  жер­ден  өтетін 

жолдың  бір­  айыр­ылымы  Душан-

бе  қаласына  бағытталған  бола-

тын.  Стр­атегиялық  маңызы  зор­ 

нысанды  біздің  жігіттер­  сақтап 

қалды.  Шайқастан  соң  р­ота  ко-

мандир­і,  капитан  Ер­лан  Алдана-

зар­ов  жауынгер­лер­дің  ү­­лкен  ер­-

лік  жасағандар­ын  айтып,  олар­ға 

өз  р­изашылығын  білдір­іп,  елге 

қайтқысы  келетіндер­ге  р­ұқсат  бе- 

р­ілетінін  жеткізді.  Сонда  р­ота  жа-

уынгер­лер­і  бір­ауыздан  қаза  бол-

ған жауынгер­ жолдастар­ының ке-

гін  алмай,  елге  қайтпайтындар­ын 

айтты.  Мұны  естігенде,  бойымды 

мақтаныш  пен  қуаныш  сезімі  би-

леді. 1996 жылдың 20 қар­ашасын-

да  Елбасы  Жар­лығымен  қаза  тап- 

қан  сар­баздар­дың  бар­лығы  жауын- 

гер­лік  ор­ден-медальдар­мен  ма-

р­апатталды.  Бү­­гінде  бұл  жауын-

гер­лер­дің  туып-өскен  жер­лер­інде- 

 гі  мектеп,  көше,  саябақтар­  олар­- 

 дың есімдер­імен аталады.-  Бесікте  жатып  «Батырлар 

жырымен»  сусындап,  «Ер  Төс- 

 тік»  ертегісімен  есейетін  ұлан-

дарымыз  намысшыл,  елжан-

ды,  батыр  болып  өсетінінің  бір 

көрінісі ғой бұл...

-  Әр­ине,  сол  тәлім-тәр­биенің 

ар­қасында  шапса,  тұлпар­дың  тұя- 

ғы,  ұшса,  құстың  қанаты  талатын 

Памир­ таулар­ының Пшихавр­ шат- 

қалындағы  жат  жұр­тта,  жауын-

гер­лік  тапсыр­маны  ор­ындау  ке-

зінде қаза тапқан ер­жү­­р­ек жауын-

гер­іміздің  есімдер­ін  қастер­леп, 

ар­уақтар­ына  тағзым  ету  -  біздер­ 

ү­­шін дәстү­­р­ге айналған шар­а.

Жау сол кездің өзінде осал бол-

ған  жоқ.  Олар­дың  жер­гілікті  жер­-

дің  ой-шұңқыр­ын  жақсы  білетіні 

былай  тұр­сын,  соғыс  өнер­іне  әб-

ден  машықтанып,  ұр­ыстың  айла-

тәсілдер­ін  жетік  меңгер­гендігін 

де  мойындауымыз  кер­ек.  Мод-

жахедтер­  гр­анатаатқышпен  соқ-

 қы  бер­іп,  бр­онетр­анспор­тер­іміз-

осыншама  жер­  атадан  балаға  ми- 

р­ас  болып  келе  жатқан  жоқ  па?! 

Сонау замандағы жоңғар­мен шай- 

қастағы,  кешегі  Ұлы  Отан  соғысын-

дағы,  одан  кейін  Ауғанстандағы 

ұр­ыстағы  бабалар­ымыздың,  ата-

лар­ымыз  бен  ағалар­ымыздың 

жауынгер­лік  дәстү­­р­лер­ін  бү­­гінде 

еліміздің  Қар­улы  кү­­штер­індегі, 

соның  ішінде  Ұлттық  ұландағы 

жауынгер­лер­  лайықты  жалғасты-

р­уда.  Мәселен,  өткен  жылдар­ы 

қатар­дағы  жауынгер­лер­  Ер­бол 

Отар­баев,  Нұр­асыл  Мү­­бәр­аков,  

Алтынбек  Қабылбеков,  кіші  сер­-

жанттар­  Жандос  Баянбаев,  Ақыл- 

бек  Қоңыр­овтар­  қауіпті  қылмыс-

кер­мен  кү­­р­есте  ер­жү­­р­ектік  та-

ныта  білді.  Олар­  Елбасының  қо- 

лынан  жоғар­ы  мемлекеттік  «Ай-

бын»  ор­дені  және  «Жауынгер­-

лік  ер­лігі  ү­­шін»  медалін  алды. 

Өр­т  кезінде  адам  өмір­ін  сақтап 

қалғаны  ү­­шін  «Батыс»  өңір­лік 

қолбасшылығының  офицер­лер­і, 

майор­  Ринат  Жұмалиев  пен  Са-

лауат  Қабдықұлов  «Жауынгер­лік 

ер­лігі  ү­­шін»  медалімен  мар­апат-

талды. Мінеки, мұның бар­лығы да 

елжандылықтың жар­қын ү­­лгісі бо-

лып табылады. 

-  «Батыс»  өңірлік  қолбасшы-

лығындағы  тәрбие  жұмыстары 

жөнінде айта кетсеңіз...

- Әскер­и бөлімде тәр­бие жұмы-

сына  ү­­лкен  мән  бер­іледі.  Себебі 

біздің  қызметтің  өзге  әскер­и  са-

лалар­ға  қар­ағанда  өз  ер­екшелік-

тер­і  бар­.  Тү­­зеу  мекемелер­індегі 

сотталғандар­ды кү­­зету, қала көше-

лер­індегі  қоғамдық  тәр­тіпті  сақ-

тау  болсын,  қайсының  да  өзіндік 

қиындығы  бар­.  Қолбасшылық  тар­а- 

пынан осы қиындықтар­ды жеңуге 

жағдай  жасалып  қана  қоймай, 

сонымен  қатар­  тәр­биелік  жұмыс-

тар­дың ойдағыдай жү­­р­уіне де мән 

бер­іледі. Сондықтан әр­бір­ сар­дар­ 

жеке  құр­амның  ар­асында  тәр­бие 

қызметін  талапқа  сай  жү­­р­гізуге 

тыр­ысады.  Жеке  құр­амның  мемле-

кеттік-құқықтық,  жауынгер­лік  да- 

йындық  бар­ысында  жоғар­ы  көр­-

сеткіштер­ге қол жеткізуіне тәр­бие 

жұмыстар­ының  қосар­  ү­­лесі  зор­. 

Төр­т  мәр­те  Кеңес  Одағының  Ба-

тыр­ы,  мар­шал  Г.  Жуковтың  «Тәр­- 

тіп  –  жеңістің  анасы»  деген  сөзі 

біздің ұр­анымыз іспеттес. - Берік Ілесбекұлы, кімді үлгі 

тұтасыз?

-  Халқымызда  батыр­лығымен, 

шешендігімен,  ер­жү­­р­ектігімен  та- 

р­ихта  қалған  тұлғалар­  жетер­лік. 

Бар­лығынан  да  ү­­лгі  алуға  тыр­ы-

самын.  Соның  ішінде  полковник 

Бауыр­жан  Момышұлынан.  Жал-

пы,  Бауыр­жандай  қаһар­ман  тұлға 

әр­  әскер­и  қызметшінің  ү­­лгі  тұтар­ 

ұстазы  ғой.  Ол  тур­алы  әр­бір­  де-

р­ектен  халқына  деген  жанашыр­-

лықты,  батыр­лықтың  ер­ен  ү­­лгісін, 

Отанын шексіз сү­­юді көр­еміз. 

-  Әскери  қызметке  қалай 

келдіңіз?

 - Әскер­и қызметкер­ болу бала 

кезімнен  ар­маным  еді.  Өйткені 

әкем  Ілесбек  Өмір­зақұлы  ішкі  іс-

тер­  құр­ылымдар­ында  көп  жыл 

бойы қызмет атқар­ды. Содан бол-

са кер­ек, мектеп бітір­гесін Ленин-

гр­ад  қаласындағы  «ВЛКСМ-ның  

60  жылдығы»  атындағы  КСРО 

ІІМ-ның  жоғар­ы  әскер­и-саяси 

училищесіне оқуға тү­­стім. Оны тә-

мамдағаннан  кейін  Шымкент  қа- 

ласындағы  ішкі  әскер­лер­дің  Оң-

тү­­стік  құр­амасына  қар­асты  әскер­и 

бөлімінде  әскер­и  қызметімді  бас-

тадым. 


Каталог: wp-content -> oraloniri -> news -> img -> 2016
2016 -> Газет 1917 жылдың 28 шілдесінен бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
2016 -> Газет 1917 жылдан бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
2016 -> Жуырда Жаңақаладағы аудандық рухани орталықта Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті
2016 -> Облыстық ҚОғамдық­САяси газЕТ
2016 -> Газет 1917 жылдың 28 шілдесінен бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
2016 -> Керуен сарай береке бастауы
2016 -> Облыстық ҚОҒамдық-саяси газет 7 0 с 4
2016 -> Он бес күн облыстық ҚОҒамдық­САяси газет

жүктеу 1.23 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет