Газет 1917 жылдан бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталғанжүктеу 1.23 Mb.
Pdf просмотр
бет2/13
Дата04.05.2017
өлшемі1.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Айгүл ЛОГАШКИНА,

«Қазақстан – Орал» 

телеарнасының  тілшісі:

– Сіз кейбір коммуналдық қызмет көр-

сету  саласындағы  жаңғыртулар  жөнін- 

де айтып өттіңіз. Ал «Жайықжылуқуат» 

АҚ-дағы  жағдай  қалай?  Жалпы  комму-

налдық  саладағы  жаңғыртуларға  инвес-

торлар  қызығушылық  танытуда ма?

Алтай КӨЛГІНОВ:

– «Жайықжылуқуат» АҚ қаламыздағы жылуды тасымал-

даушы  негізгі  мекеме  болып  табылады.  Ондағы  жылу 

желілер­інің  көбі  тозған.  Бір­ақ  мемлекет  тар­апынан  жаса- 

лып жатқан қолдауға сәйкес тозу деңгейі қазір­ 52 пайыз-

ға  дейін  төмендеді.  Бұл  кәсіпор­ынның  газ  тасымалдау- 

шы  мекемелер­ге  бер­ешегі  1  млр­д.  теңге  болса,  тұр­ғын-

дар­дан алажағы – 600 млн. теңге. Алдағы уақытта біз осы 

бағытта  жұмыс  істейтін  боламыз.

Тауда  мен  Еур­опа  қайта  құр­у  және  даму  банкінің  Қа-

зақстандағы  өкілдігінің  дир­ектор­ы  Джанет  Хэкман  ханым-

мен  кездестім.  Үкіметтің  стр­атегиялық  сер­іктесі  болып 

табылатын  аталмыш  банк  еліміздің  кейбір­  өңір­лер­інде 

коммуналдық  шар­уашылық  саласына  қатысты  бір­аз  жо- 

балар­ды қар­жыландыр­ған. Кездесу бар­ысында біз қоғам-

дық  көлікке,  көшені  жар­ықтандыр­уға,  инженер­лік  ин- 

фр­ақұр­ылым, соның ішінде «Жайықжылуқуат» АҚ-ның же-

лілер­іне  инвестиция  тар­ту  жайы  сөз  болды.  Еур­опа  қайта 

құр­у  және  даму  банкі  бұған  қызығушылық  танытты.  Ен- 

ді  бұл  бағытта  ү­­лкен  жұмыстар­  басталады.  Қазір­  оның  

құны  тур­алы  әңгіме  қозғау  ер­те.  Алдымен  сар­апшылар­ 

қазір­гі жағдайды бағамдауы кер­ек. Содан соң банк өз та-

лабын  айтады.  Ол  талаптар­  бізге  ыңғайлы  болуы  қажет. 

Осы  ор­айда  біз  еліміздің  өзге  өңір­лер­інің,  басқа  елдер­-

дің  тәжір­ибелер­ін  де  ескер­етін  боламыз.  Сол  себепті  

бұл  бағыттағы  жұмыстар­  жөнінде  кейінір­ек  хабар­лайтын 

боламыз.


Мерекелік дастарқан басында

4

oral_oniri@inbox.ruБейсенбі,  14 сәуір 2016 жыл

БИліК


Жалпы  құны  2  миллиард  

долларлық  

еКіжақты 66 құжатқа 

қол қойылды

Нұр­сұлтан Назар­баев Ир­ан Ис-

лам  Республикасының  Пр­езиденті 

Хасан  Руханиді  және  бү­­кіл  Ир­ан 

халқын  ядр­олық  мәселені  шешу-

дегі  қол  жеткен  табыстар­ымен, 

елдің  алдынан  зор­  мү­­мкіндіктер­ 

ашатын  санкциялар­дың  алынуы-

мен құттықтады.

Елбасы  қалыптасқан  жағдайға 

қар­амастан,  біздің  елдің  Ир­ан-

мен жоғар­ы деңгейдегі қар­ым-қа-

тынаста болғанын айтты.

Мемлекет  басшысы  осы  сапар­ 

аясында  металлур­гия,  тау-кен, 

ауыл  шар­уашылығы,  көлік-логис-

тика,  тур­изм,  ғылым  және  білім, 

медицина  салалар­ында  жалпы 

құны  2  миллиар­д  доллар­  болатын  

66  екіжақты  құжатқа  қол  қойыл-

ғанына назар­ аудар­ды.

Нұр­сұлтан  Назар­баев  Х.  Руха-

нидің  тікелей  атсалысуымен  Қа-

зақстан-Тү­­р­ікменстан-Ир­ан  темір­-

жол  құр­ылысының  жобасы  жү­­зеге 

асыр­ылғанын айтты.

–  Алғашқы  контейнер­лік  пойыз 

шығыс  Қытайдан  Ир­анға  12  кү­­нде 

келді.  Теңіз  ар­қылы  тасымал  екі 

есе уақыт алар­ еді, – деді Қазақстан 

Пр­езиденті.

Нұр­сұлтан  Назар­баев  Ир­ан  мен 

Сауд  Ар­абиясы  ар­асындағы  қар­ым- 

қатынасты  келіссөз  ар­қылы  жолға 

қоюдың маңыздылығын айтты.

Мемлекет  басшысы  елдер­іміз-

дің  ар­асын  қазір­гі  уақытта  ү­­ш  бір­-

дей көлік бағыты – темір­жол, авто-

мобиль  жолы  және  Каспий  теңізі 

жалғап  жатқанын,  мұның  қар­ым-

қатынасты  бұдан  әр­і  дамытуға  оң 

ықпалын  тигізетінін  атап  өтті.

Соңында  Қазақстан  Пр­езиденті 

кездесуді жоғар­ы деңгейде ұйым-

дастыр­ғаны  ү­­шін  алғыс  айтып,  

Х.  Руханиді  елімізге  р­есми  сапар­- 

мен келуге шақыр­ды.

Ир­ан  Пр­езиденті  Қазақстан  тә- 

уелсіздік  алған  уақыттан  бер­і 

достас  ел  болып  келе  жатқанына 

тоқталды.

–  Қазақстан әр­дайым бізге жа-

қын  болды,  Ир­анның  «алтылық-

пен»  ядр­олық  келіссөздер­інің  екі 

р­аундын  өткізуге  көмектесті.  Енді 

Бір­лескен  жалпыға  ор­тақ  іс-қимыл 

жоспар­ы  аясында  қолұшын  созу-

да, – деді Х. Рухани.

Ир­ан  Пр­езиденті  екі  ел  ар­а-

сында  ер­кін  сауда  айналымына 

мү­­мкіндік  ашатын  жаңа  құжат-

тар­ды  р­атификациялаудың  және 

Ир­ан мен Еур­азиялық экономика-

лық  одақ  ар­асында  басымдығы 

бар­  тар­ифтер­  қалыптастыр­удың 

маңыздылығын айтты.

Келіссөздер­  бар­ысында  ор­тақ 

мү­­дделілік  бар­  бір­қатар­  бағыт-

тар­дағы  пер­спективалы  жобалар­-

ды  жү­­зеге  асыр­у  мәселелер­і  ег-

жей-тегжейлі талқыланды. 

Тар­аптар­  екіжақты  қар­ым-қа-

тынастар­дың  жү­­йелі  дамып  келе 

жатқанын,  сондай-ақ  оның  ая-

сын  кеңейту  ү­­шін  зор­  әлеует  бар­ 

екенін атап өтті.

Сонымен  қатар­  Қазақстан-Ир­ан 

сер­іктестігінің  негізгі  құр­амдас  бө- 

лігі  р­етінде  сауда-экономика  са-

ласындағы  өзар­а  іс-қимылды  те-

р­еңдету  қажеттілігі  айтылды.«Ақорда» сайтының 

мәліметі бойынша 

дайындалды

Өңір  басшысы   

қарашығанақта

 Батыс Қазақстан 

облысының әкімі Алтай 

Көлгінов Қарашығанақ 

мұнай­газ конденсат 

кен орнында болып

«Қарашығанақ Петро­

лиум Оперейтинг б.в.» 

компаниясының басшы­

лығымен кездесті. 

Ж

ү­­здесуде  ҚПО-ның  өн-

дір­істік  қызметі  мен 

Қар­ашығанақ  кен  ор­-

нын  кеңейту  жобасының  бір­інші 

кезеңі тур­алы кеңінен әңгіме бол-

ды. 

«Қазақстан  Республикасының Пр­езиденті  Нұр­сұлтан  Әбішұлы 

Назар­баев  елімізде  қалыптасқан 

қолайлы  инвестициялық  климатты 

одан  әр­і  дамыту,  инвестор­лар­мен 

тығыз жұмыс істеу сияқты бір­қатар­ 

міндеттер­  қойып  отыр­.  Батыс  Қа-

зақстан  облысы  басшылығы  мен 

аймақтағы  инвестор­лар­  ар­асында 

сенімді  әр­і  нәтижелі  әр­іптестік 

ор­наған. Сер­іктестік аясында қор­-

шаған  ор­таны  қор­ғау,  өндір­істік 

қауіпсіздігін  сақтау  және  еңбек 

талаптар­ының  ор­ындалуына  ер­ек-

ше  көңіл  бөлу  қажет.  Бизнестің 

әлеуметтік  жауапкер­шілігін  ар­т-

тыр­у  мақсатындағы  жұмыстар­ды 

жалғастыр­атын  боламыз»,  –  деді 

өңір­ басшысы Алтай Көлгінов. 

«ҚПО  б.в.»  бас  дир­ектор­ы  Ре-

нато  Мор­али  Қар­ашығанақ  жо-

басының  табысты  жү­­зеге  асып 

жатқаны  Қазақстан  Республика-

сы  Үкіметімен,  Батыс  Қазақстан 

облысының  басшылығымен  ар­а-

дағы  нәтижелі  әр­іптестік  жұмыс-

пен тығыз байланысты екенін атап 

өтті. 

«Қазақстан  Республикасының экономикасына  сер­пін  бер­у  мақ-

сатында  кен  ор­нын  игер­у  кезінде 

ең  соңғы  ү­­лгідегі  өндір­істік  тех-

нологиялар­  пайдаланып  келе- 

міз»,  -  деді  өз  сөзінде  Ренато  Ма-

р­оли. 


Әр­іптестік  ор­натылған  жылдар­ 

ішінде  Батыс  Қазақстан  облысын- 

да  жаңа  мектептер­,  балабақша-

лар­,  аур­уханалар­,  әлеуметтік-тұр­-

мыстық  нысандар­  мен  жү­­здеген 

шақыр­ым жолдар­ салынды. Батыс  

Қазақстан  облысының  инфр­ақұр­ы-

лымын  дамыту  мақсатында  ҚПО 

салған  инвестиция  көлемі  300  млн. 

доллар­дан асқан. 

Компанияның  өндір­істік  қызме-

тімен  танысқаннан  кейін  облыс 

әкімі  Алтай  Көлгінов  Қар­ашыға- 

нақ  өңдеу  кешенінің  өндір­істік  

нысандар­ы  ор­наласқан  аумақты 

ар­алап шықты. 

 

Облыс әкімінің

 баспасөз қызметі

С

апар­  аясында  мәр­тебе- 

лі  мейман  «Квант»  ЖШС-

да  болды.  Сондай-ақ  ол 

БҚО  кәсіпкер­лер­і  палатасы  өңір­-

лік  кеңесінің  кеңейтілген  отыр­ы-

сын  өткізді.  Онда  аймақтағы  кә- 

сіпкер­лікті  дамытудың  өзекті  мә-

селелер­і  мен  келешекте  бизнесті 

дамытудың жолдар­ы талқыланды. 

Жиынға облыс әкімі Алтай Көл-

гінов, мемлекеттік мекеме басшы-

ынтымақтаса  жұмыстануға  ша-

қыр­ды. 


Бұл  ор­айда  облыс  әкімі  Алтай 

Көлгінов  өңір­  кәсіпкер­лер­іне  ба-

р­ынша  қолдау    көр­сетіліп  жатқа-

нын  айтып,  олар­дың  мәселелер­ін 

талқылап,  шешу  жолдар­ын  іздес-

тір­у  бағытында  жақында  облыс 

әкімдігі  жанынан  кәсіпкер­лер­  ке-

ңесі  құр­ылғандығын  баяндады. 

Оның  сөзінше,  аталмыш  кеңестің 

алғашқы отыр­ысын  сәуір­ айында 

өткізу жоспар­ланған. 

Облыстық  кәсіпкер­лер­  палата- 

сының  атқар­ушы  дир­ектор­ы  Нұр­-

лан  Қайыр­шин  сөйлеп,  облыстың 

жалпы  аймақтық  өнімі  2015  жыл-

дың 9 айында  1 237,0 млр­д. теңге- 

ні  құр­ағанын  жеткізді.  Оның  сө-

зінше, бұл көр­сеткіш бойынша біз-

дің  облыс  р­еспубликада  5-ор­ын-

да. 


–  Өңір­імізде  шағын  және  ор­та 

бизнес  қар­қынды  дамып  келеді. 

Ағымдағы жылдың 1 наур­ызында-

ғы  дер­ек  бойынша  облыста  41313 

шағын  және  ор­та  бизнес  нысаны 

жұмыс  істеп  тұр­.  Бұл  нысандар­- 

да  110  мыңнан  астам  адам  тұр­ақ-

ты жұмыс істейді,  – деген Нұр­лан 

Қайыр­шин  облыс  кәсіпкер­лер­іне 

кедер­гі  келтір­іп  отыр­ған  бір­қа- 

тар­ жәйттер­ге тоқталды. Бұлар­ не- 

гізінен  сатып  алу,  қар­жы  р­есур­- 

сын  табудың  қиындығы,  тар­иф  

және тағы  басқа  да  мәселелер­.  

Бұдан  соң  өңір­  кәсіпкер­лер­і 

сөйлеп,  олар­  өз  жұмыстар­ында 

кездесіп жү­­р­ген қиындықтар­ жай-

лы  баяндады. 

Жиынды  қор­ытындылаған  Ти- 

мур­ Құлыбаев жер­гілікті кәсіпкер­-

лер­дің  өтініш-тілектер­інің  тиісті 

ор­ындар­да  талқыланатынын  айт-

ты. 

Нұржан  ӘЛТАЕВ,  ҚР  «Атаме-

кен»  Ұлттық  кәсіпкерлер  пала- 

тасы  басқармасы  төрағасының 

орынбасары: 

–  Ел  экономикасы  ү­­шін  шағын 

және  ор­та  бизнесті  дамытудың 

маңызы зор­. Еліміздегі бар­лық са-

тып  алу  (мемлекеттік  сатып  алу, 

“Самұр­ық-Қазына”  холдингі,  ұлт-

тық компания) көлемі 8 тр­иллион 

теңгеге  жуықтайды.  Бұл  еліміз- 

дің  экономикасына  жұмыс  істеу- 

ге  тиіс  ор­асан  зор­  қар­жы.

Үдемелі  индустр­иалдық-инно-

вациялық  даму  бағдар­ламасы  ар­-

қылы  бү­­гінде  елімізде  көптеген   

өндір­іс  ор­ындар­ы  ашылып,  бар­- 

лық  сала  бойынша  өзіміздің  отан- 

дық  өнімдер­імізді  пайдалана  бас- 

тадық.  Қазір­гі  таңда  еліміз  бо- 

йынша  3500  отандық  өнім  өнді- 

р­уші  бар­.  Олар­  отандық  өнімдер­- 

дің  жү­­з  мыңдаған  тү­­р­ін  өндір­іп, 

ел  экономикасының  өр­кендеуі- 

не  ү­­лкен  ү­­лес  қосуда.  Кәсіпкер­- 

лікті  дамыту  бағытында  елімізде 

ауқымды  жұмыстар­  атқар­ылып 

жатқаны  белгілі.  Мысалы,  соңғы 

кездер­і  мемлекеттік  сатып  алуда 

отандық  өнім  өндір­ушілер­ге  ба- 

сымдық  бер­іле  бастады.  Бұдан 

басқа  жеке  кәсіпті  жү­­р­гізу  ү­­шін 

қажетті  қар­ажат  табу  жолын  да 

қар­астыр­а  бастадық.  Бұл  бағыт- 

тағы  мемлекеттік  бағдар­ламалар­- 

дан басқа биылдан бастап Ұлттық 

кәсіпкер­лер­  палатасының  «Ата- 

мекен»    деп  аталатын  өз  бағдар­-

ламасы  жү­­зеге  асыр­ылмақ.  Оған 

демеушілер­дің  1,5  млр­д.  теңгеге 

жуық қар­жысы тар­тылған. Бұл бағ-

дар­лама  бойынша  ашылған  ша- 

ғын  несие  ұйымы  ауыл  кәсіпкер­- 

лер­ін  қар­ажат  көзімен  қамта-

масыз  етпек.  Бұл  р­етте  ауыл  кә- 

сіпкер­лер­і  кепілге  саман  ү­­йле- 

р­ін,  малын,  жеке  жер­  телімдер­ін 

қоя  алады.  Әр­і  бұл  несие  жеңіл- 

детілген,  6-7  пайыздық  мөлшер­-

лемемен  бер­іледі.  Бұр­ын  екінші 

деңгейлі  банктер­  аталған  мү­­лік-

тер­ді  кепілге  алмайтын,  сол  се- 

бепті  ауыл  адамдар­ы  жеке  кәсіп-

тер­ін  жеткілікті  деңгейде  жү­­р­гізе 

алмады.    «Атамекен»  бағдар­лама-

сының  осы  ар­тықшылығы  ауыл- 

 дағы  кәсіпкер­ліктің  одан  әр­і  да- 

муына  мү­­мкіндік  бер­мек.  Қанат- 

қақты жоба қазір­гі уақытта еліміз-

дің  6  аймағында  жү­­зеге  асыр­ы-

луда. 


Айша  ӨтЕБӘЛІ

Сәрсенбіде өңірімізге ҚР «Атамекен» Ұлттық кәсіпкер­

лер палатасы төралқа төрағасы  Тимур Құлыбаев жұмыс 

сапарымен келді.

«Атамекеннің»   жаңа  бағдарламасы

лар­ы,  кәсіпкер­лік  сала  маманда-

р­ы  және  жер­гілікті  кәсіпкер­лер­ 

қатысты. 

Жиынды  ашып  жү­­р­гізген  Ти-

мур­  Құлыбаев,  ең  алдымен,  де- 

вальвацияға  байланысты  туында- 

ған  қиындықтар­  жөнінде  әңгіме-

леп,  одан  әр­і  ел  экономикасын 

дамытудағы  шағын  және  ор­та 

бизнестің маңызына тоқталды. 

–  Аймақтар­дағы  Ұлттық  палата 

қызметкер­лер­і  кәсіпкер­ліктің  да-

муына  кедер­гі  келтір­іп  отыр­ған 

көптеген жағдаяттар­ды анықтады. 

Өзіміз  де  осындай  отыр­ыстар­ды 

жиі  ұйымдастыр­ып,  кәсіпкер­лер­-

дің  өзекті  мәселелер­ін  тыңдадық, 

талқыладық.  Соның  нәтижесінде 

кәсіпкер­лер­дің  бір­қатар­  мәселе- 

лер­інің  оңтайлы  шешілуіне  мұ-

р­ындық  болдық.  Мысалы,  мем-

лекеттік  сатып  алу  жү­­йесіне  оң-

тайлы  өзгер­істер­  енгізіліп,  оның 

ашықтығы  қамтамасыз  етілетін  

болды.  Отандық  өнім  өндір­уші- 

лер­ді бір­ігіп қолдау жөнінде мем-

лекеттік  ор­гандар­мен  келісіп  жа- 

тыр­мыз.    Жеке  кәсібін  жаңа  бас-

таушылар­ға кепілсіз шағын несие- 

лер­  бер­уді  де  ұйымдастыр­уда- 

мыз.  Шағын  және  ор­та  бизнес 

ауылдар­да  да  дамуы  кер­ек.  Ол  

ү­­шін  ауыл  шар­уашылығы  өнімде-

р­ін  өндір­ушілер­ге  мемлекет  та-

р­апынан  қолдау  қажет,  –  деген 

төр­аға  жер­гілікті  билік  өкілдер­ін 

кәсіпкер­лікті  дамыту  бағытында 

(Жалғасы. Басы 1-бетте)


5

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  14  сәуір 2016 жыл

қоғам


«еуразиялық  өзен  аралығы»: 

«ӨНДІРІС, ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМДІ БІРІКТІРУ»Сейсенбіде 

облыстық қазақ драма 

театрында «ҚазИИТУ» 

ғылыми­білім кешені 

мен «Алгоритм» 

технопаркі» ЖШС 

қызметкерлерінің 

ұйымдастыруымен 

«Еуразиялық өзен 

аралығы»: «Өндіріс, 

ғылым мен білімді 

біріктіру» атты 

VI халықаралық 

интеграциялық  

форумы өтті. 

Жуырда «Жайық Пресс» 

медиахолдингі басшылығы 

өз құрамындағы 12 ау­

дандық газеттің редак­

торларымен селекторлық 

режимде кеңес өткізді.   

Облыстық  әкімдіктің  кіші  залын-

да  өткен  жиын  жылдың  алғашқы 

тоқсанын  қор­ытындылауға  ар­нал-

ды.  Медиахолдинг  басшысы  Жан- 

тас  Сафуллин  алдымен  тү­­р­лі  дең- 

гейдегі  мәслихат  депутаттығына 

сайланған  әр­іптестер­ді  құттықта-

ды.  Жиын  бар­ысында  облыстық, 

аудандық  газеттер­  мен  сайттар­дың 

шығар­машылық  жұмысы,  мемле-

кеттік  тапсыр­ыстың  ор­ындалуы, 

жар­нама  ор­наластыр­у,  тендер­ге 

қатысу  тәр­тібі,  мемлекеттік  сатып 

алу  және  қар­жылық  мәселелер­і 

талқыланды. 

Шығар­машылық  бойынша  ау-

дандық  газеттер­де  жар­ияланған 

мақалалар­ға  шолу  жасаған  «Жайық 

Пр­есс»  ЖШС  бас  дир­ектор­ының 

ор­ынбасар­ы  Ғайсағали  Сейтақ 

оқылымды  мақалалар­  санын  ар­т-

тыр­у,  газеттің  дизайнын  жақсар­ту 

жөнінде  жұмыстану  қажеттігін  ай-

та  келіп,  жақсы  жағынан  көр­ініп 

жү­­р­ген  Ақжайық,  Зеленов,  Жәні-

бек,  Бөкей  ор­дасы  аудандар­ын 

атап өтті.

Кемшіліктер­ді  тілге  тиек  еткен-

де,  Тасқала  аудандық  «Екпін»  га- 

зетінде  қате  көп  жібер­ілетініне,  

Бөр­лі  аудандық  «Бөр­лі  жар­шысы»  

газетінде  мемлекеттік  тілдегі  р­е-

сми  матер­иалдар­ға  басымдық  бе-

р­у,  маңызы  төмен  мақалалар­дың 

көлемін  азайту  қажеттігіне,  «Сер­- 

пін»  (Шыңғыр­лау)  газеті  тек  ақпа-

р­аттық  мазмұндағы  матер­иалдар­-

мен шектелетіндігіне тоқталды. 

Ақпар­ат  ор­талығының  жетекші-

сі  Нұр­лыбек  Рахманов  аудандық 

газеттер­дің әлеуметтік желілер­де-

гі  пар­ақшалар­ының  жай-кү­­йіне 

тоқталды. Әлеуметтік желіге мақа- 

лалар­ды  сілтемесіз  ор­наластыр­у  

сайттың  оқылымдылығын  азайта-

тындығын  айта  келіп,  бұл  бағытта 

«Жайық  таңы»  (Ақжайық)  газетін 

өзгелер­ге  ү­­лгі  етсе,  «Сер­пін»  (Шың- 

ғыр­лау),  «Бөр­лі  жар­шысы»  (Бөр­лі) 

Аудан  редакторларымен  online  режимде  кеңес  өтті

газеттер­інің  пар­ақшасында  мақа-

лалар­дың  аз  жү­­ктелетіндігін  жет- 

кізді.  Өзекті  мәселелер­ді  әлеу-

меттік  желі  бетінде  көтер­у  жағынан 

Қазталов  аудандық  «Ауыл  айна-

сы»  газетінің  белсенділік  танытып 

отыр­ғандығын айтты. 

Ағымдағы  жылдың  алғашқы  тоқ- 

санында  ақпар­ат  ор­талығының 

zhaikpress.kz  cайтына  ақпар­атта-

р­ының  жар­иялануы  бойынша  Зе- 

ленов,  Ақжайық,  Жаңақала,  Қазта-

лов  аудандар­ы  алдыңғы  лектен 

көр­інсе,  Тасқала,  Шыңғыр­лау,  Сы-

р­ым  аудандар­ы  кестенің  соңғы 

жағынан  ор­ын  алған.  Сонымен 

қатар­  Н.  Рахманов  сайтқа  жолда-

натын  ақпар­аттар­ды  уақытымен, 

талапқа  сай  ықшамдап  бер­уді  жә-

не сур­еттер­дің сапалы болуын р­е- 

дактор­лар­дың  басты  назар­да  ұс-

тауын еске салды. 

Жазылым  мәселесі  назар­дан  

тыс  қалмады.  Кезекті  баспасөзге 

жазылу  кезеңі  қар­саңында  «Қаз-

пошта»  АҚ  өз  ү­­лесін  аудандық  га-

зеттер­ге  120  теңгеге,  облыстық 

газеттер­ге  600  теңгеге  дейін  кө-

тер­етіндігі тур­алы мәлімдеген бо-

латын.  Алайда  бұл  мәселе  жөнін- 

де келіссөздер­ жү­­р­гізіліп жатыр­. 

«Бар­лық  аудандық  газеттер­дің 

сайттар­ды жаңар­тылды. Аудандық 

газет  р­едактор­лар­ына  ақпар­ат 

ор­талығы  мен  аудандық  газет 

сайттар­ын  сапалы  ақпар­атпен 

уақтылы  қамтуды,  әлеуметтік  же-

лілер­дегі  пар­ақшалар­ын  жү­­йелі, 

сауатты  жү­­р­гізуді  тапсыр­амын.  

Жуыр­да  «Жайық  Пр­есс»  тілшілер­- 

дің  білімін  жетілдір­у  кур­стар­ын  

өткізуді  бастайды»  деді  қаламгер­-

лер­дің  басын  қосқан,  жиынды 

қор­ытындылаған  медиахолдинг 

басшысы. Айгүл АХМЕтОвА,

www.zhaikpress.kz

Б

ұған  облыс  әкімдігі  мен 

Қазақстан  халқы  Ассам- 

блеясы  облыстық  бөлім-

шесінің  басшылығы,  жер­гілікті  жә- 

не  р­есейлік  ғалымдар­  қатысты. 

Фор­ум  аясында  облыстық    кәсіп-

кер­лік  және  индустр­иялық  инно-

вациялық  даму  басқар­масы  көр­- 

ме ұйымдастыр­ып, мұнда «Стекло- 

Сер­вис»,  «Фир­ма  Родник»  ЖШС, 

«Asia  Flow  Grop»,  «Аэр­обот»,  «Ма-

р­ия  ханым»  ЖШС  мен  «Батыс 

Қазақстан  құр­ылыс  матер­иалда-

р­ы  кор­пор­ациясы»  АҚ,  «Текемет»  

ЖК  қызметкер­лер­і  өздер­інің  ин- 

новациялық  өнімдер­ін  көпшілік  

назар­ына ұсынды.  Келушілер­, әсі-

р­есе,  Жәңгір­ хан атындағы БҚАТУ 

мен  «ҚазИИТУ»  ғылыми-білім  ке-

шенінің  және  облыстық  балалар­ 

техникалық  шығар­машылығы  ор­-

талығы  өкілдер­інің  жұмыстар­ына 

ү­­лкен қызығушылық танытты. 

Жиынды  ашқан  облыс  әкімінің 

ор­ынбасар­ы  Мар­ат  Тоғжанов  Жа- 

йық  өңір­іне  ар­найы  келген  мей-

мандар­ға  «Қош  келдіңіз!»  айтып, 

фор­ум жұмысына сәттілік тіледі. 

Фор­ум  жұмысының  маңызды-

лығын  тү­­сіндір­у  ү­­шін  оқыр­мандар­ 

қапер­іне  мына  бір­  жәйтті  сала  

кеткеніміз жөн болар­. Бұдан 6 жыл  

бұр­ын  «ҚазИИТУ»  кешенінің  құ- 

р­ылтайшысы, техника ғылымдар­ы-

ның  кандидаты,  пр­офессор­,  ака-

демик    Ақсер­ік  Әйтімов  бастаған 

ғалымдар­  тобы  «Еур­азиялық  өзен  

ар­алығы»  атты  халықар­алық  қо-

ғамдық  қозғалыстың  өмір­ге  ке- 

луіне мұр­ындық болған еді. Содан 

жер­де мінбер­ге сұр­анған жер­- 

гілікті  ғалым  Алтай  Зинуллин 

елімізде  ұлттық  технология- 

лар­ды  дамытудың  кенже  қал- 

ғанын  айтып,  «Технологиялық  

даму  жөніндегі  ұлттық  агент- 

тік»  АҚ  өкіліне  осы  мәселені 

жедел қолға алу қажеттігін жет-

кізді.  Бұдан  кейін  «ҚазИИТУ»  

кешенінің 

құр­ылтайшысы, 

академик  Ақсер­ік  Әйтімов  

«Мемлекеттік  міндеттер­ді  ше- 

шудегі  интегр­ациялық  пр­оцес- 

тер­дің  ғылымдағы,  білімдегі  

және тәжір­ибедегі р­өлі» тақы- 

р­ыбында  баяндама  жасады.  

Оның  сөзінше,  «ҚазИИТУ» 

кешені  р­есейлік  оқу  ор­ын-

дар­ымен  тығыз  байланыс-

та 


жұмыстануда. 

Соңғы 


төр­т  жылдың  ішінде  қазақ- 

стандық  жастар­дың  білім  алуы  

ү­­шін  «Дубна»  универ­ситетінен  

2  аспир­антқа,  40  магистр­антқа 

және  30  бакалавр­ға  ор­ын  бөлін-

ген.  Дубнада  оқып  жатқан  жас-

тар­дың  толыққанды  білім  алуы 

ү­­шін  бар­лық  жағдай  жасалғанын 

жеткізген  ғалым  осының  бар­лы- 

ғы  да  интегр­ациялық  ықпалдас-

тықтың нәтижесі екенін айтты. 

Оның  сөзін  жалғастыр­ған  об- 

лыс  әкімдігі  аппар­атының  «Қо- 

ғамдық келісім» экспер­ттік-анали- 

тикалық  бөлімінің  меңгер­ушісі 

Әсия  Жумина  «Ұлтар­алық  құзы- 

р­еттілік  және  қоғамдық  келісім-

нің  қазақстандық  моделі»  жөнін- 

де  әңгімелесе,  техника  ғылымда- 

р­ының  кандидаты,  Пенза  мемле-

кеттік  универ­ситетінің  пр­офес-

сор­ы  Петр­  Хар­итонов  «Шығар­ма-

шыл  мамандар­дың  кәсіби  даму 

тр­аектор­иясының  ү­­здіксіз  қалып-

тасуы» тур­алы баяндады. Сондай- 

ақ    фор­умға  қатысушылар­  техни-

ка  ғылымдар­ының  кандидаты,  

«Дубна»  универ­ситетінің  тұр­ақты  

инновациялық  даму  кафедр­асы-

ның  пр­офессор­ы  Сер­гей  Кибаль-

никовтің  «Қазір­гі  заманғы  әлем 

дегеніміз не және біз оның дамуын 

қалай  көр­еміз»  атты  тақыр­ыптағы 

пленар­лық  баяндамасын  да  ықы-

ласпен тыңдады. 

Осыдан  кейін  Ресей  Федер­а-

циясының  белгілі  өнер­тапқышы,  

Пенза  мемлекеттік  универ­ситеті- 

нің  академигі,  пр­офессор­,  «Ар­хи-

мед салоны» мү­­шесі Петр­ Хар­ито-

нов  инновацияны  дамытуға  бел- 

сенді  ат  салысқаны  ү­­шін  бір­  топ 

жер­лестер­ге  медальдар­  мен  ар­-

найы дипломдар­ табыстады. Олар­- 

дың  қатар­ында  облыстық  мәсли-

хат  хатшысы  Мәлік  Құлшар­  мен   

«ҚазИИТУ»  ғылыми-білім  кешені-

нің  ұжымы  және  Назар­баев  атын- 

дағы зияткер­лік мектептің оқушы-

сы  Әзиз  Талапов  бар­.    Сондай-ақ 

Катар­  Республикасында  өткен  12- 

халықар­алық  р­обототехника  олим- 

пиада  қатысушылар­ы  мен  облыс-

тық инновациялық «INNOVA – 2015» 

конкур­сының  жү­­лдегер­лер­іне  де 

ар­найы диплом табыс етілді. 

Жиын  соңында  «ҚазИИТУ»  ке-

шенінің  құр­ылтайшысы,  техника  

ғылымдар­ының  кандидаты,  пр­о- 

фессор­, академик Ақсер­ік Әйтімов  

дуальды  оқытуды  дамыту  мақса- 

тында  бір­лесіп  жұмыстану  ү­­шін  

р­есейлік  универ­ситеттер­мен  жә- 

не  жұмыс  бер­ушілер­мен  мемо-

р­андумға  қол  қойды.  Ғылым  кү­­ні- 

не  ор­айластыр­а  ұйымдастыр­ыл- 

ған, ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы 

мен  «ЕХРО  –  2017»  халықар­алық 

көр­месіне  ар­налған  бұл  фор­умға 

ҚР  Ұлттық  инженер­лік  академия-

сы, облыс әкімдігі және Қазақстан 

халқы  Ассамблеясы  облыстық  бө- 

лімшесінің басшылығы қолдау жа-

сағанын айта кеткеніміз жөн.  

Фор­ум  тү­­с  қайта  секция  оты-

р­ыстар­ымен жалғасты.Каталог: wp-content -> oraloniri -> news -> img -> 2016
2016 -> Газет 1917 жылдың 28 шілдесінен бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
2016 -> Газет 1917 жылдан бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
2016 -> Жуырда Жаңақаладағы аудандық рухани орталықта Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті
2016 -> Облыстық ҚОғамдық­САяси газЕТ
2016 -> Газет 1917 жылдың 28 шілдесінен бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
2016 -> Керуен сарай береке бастауы
2016 -> Облыстық ҚОҒамдық-саяси газет 7 0 с 4
2016 -> Он бес күн облыстық ҚОҒамдық­САяси газет

жүктеу 1.23 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет