Газет 1917 жылдан бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталғанжүктеу 1.11 Mb.
Pdf просмотр
бет2/11
Дата22.04.2017
өлшемі1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Нұртас НАБИОЛЛАҰЛы,

«Орал өңірі»

Жол  жөндеу   Кеше ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникация-

лар қызметінің облыстық филиалында «Орал қаласы мен 

облыстағы жол құрылысы және жөндеу жұмыстарының 

барысы» тақырыбында баспасөз мәслихаты өтті.

жалҒаса  БерМекК

еңес  отырысы  ҚР  Энер-

гетика  министрлігінің 

«Ядролық  физика  инс- 

титуты»  жанындағы  Ақсай  қала-

сында  орналасқан  «Лира»  ныса-

нына  байланысты  радиациялық 

қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету  бо- 

йынша  жағдайды  ақпараттанды-

ру  тақырыбына  арналды.  Оған 

аталған институттан арнайы кел-

ген  жұмыс  тобы,  құзырлы  ме- 

кеме-кәсіпорын  басшылары,  об-

лыстық  мәслихаттың    депутатта-

ры мен қоғамдық  емес ұйымдар 

өкілдері қатысты.

Дөңгелек  үстелде  бас  қосқан 

кеңес  мүшелері  алдында  Алма- 

ты  қаласындағы  «Ядролық  фи- 

зика  институты»  бас  директоры 

Саянбек  Сахиев,  институт  жа-

нындағы  кешенді  экологиялық 

зерттеу  орталығының  басшысы 

Виктор  Глущенко,  «Лира»  ныса-

нына  байланысты  зерттеулер 

жұмысының  жетекшісі  Татьяна 

Агеева  аталған  тақырып  төңіре-

гінде баяндама оқып, жан-жақты 

түсінік берді.

–  Ядролық  физика  институты 

1957 жылы Алматы қаласында құ-

рылған  болатын.  Ғылыми-зерт- 

теу  мекемесін  құруға  қазақтың 

біртуар  ұлы,  академик  Қаныш 

Сәтбаев  ағамыз  зор  үлес  қос-

қан.  60  жылға  жуық  тарихы  бар 

институтта  бүгінгі  күні  ядролық 

физика,  қатты  дене  физикасы, 

реакторлық  зерттеулер  жүргізу 

және  радиациялық  қауіпсіздікті 

қамтамасыз  ету  жұмыстары  ке- 

шенді атқарылуда. Алматы қала- 

сындағы  институттың  бөлімше- 

лері  Астана  мен  Ақсай  қалала-

рында орналасқан. Сонымен қа- 

тар  Атырау  жерінде  Азғыр  экс-

педициялық бөлімшесі бар. Жал-

пы,  институтта  700-дей  маман 

жұмыс  жасайды.  Бүгін  Ақсай  қа- 

 ласында  орналасқан  «Лира»  ны-

санына  байланысты  радиация-

лық  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету 

бойынша  атқарылған  іс  жөнінде 

есеп  бермекпіз.  Бұл  нысанның 

құрылғанына 18 жыл болды. Осы 

уақыт  ішінде  бұл  аймақта  адам 

өміріне  қауіпті  экологиялық  жағ- 

дай  тіркелген  емес  және  бола-

шақта да орын алмайды деп есеп-

теймін.  Бұрынғы  қалыптасқан 

көзқарас  бойынша  көпшілік  ха-

лық  бұл  нысандарды  аса  қауіпті 

және  құпия  іспен  айналысады 

деп  есептейтіні  шындық.  Сіздің 

өңірге  келген  басты  себебіміз  – 

қоғамның,  жалпы  халықты  бұл 

нысандарға  деген  пікірін  өзгер-

ту.  Тіпті  келемін,  көремін  деген-

дер  үшін  біздің  институттың  да, 

«Лира» нысанының да есігі ашық, 

еш  құпия  жоқ,  –  деді  институт-

тың  бас  директоры  Саянбек  Са- 

хиев  журналистерге  берген  сұх-

батында.


Дөңгелек  үстел  барысында 

кеңес мүшелерінің қойған сауал- 

дарына  сала  мамандары  жауап 

берді. Кеңес отырысын қорытын-

дылаған  облыс  әкімінің  орын-

басары  Игорь  Стексов  Алматы-

дан  арнайы  келіп,  түсіндірме 

жұмыстарын жүргізген  институт 

мамандарына  алғыс  айтты.

Нұрбек  ОРАЗАЕв, 

«Орал өңірі»

БҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды 

реттеу басқармасында облыс әкімінің орынбасары Игорь 

Стексовтың төрағалығымен экологиялық кеңес отыры-

сы өтті. 

«Лирадан»  

қауіп  жоқ

Т

ұсауын  жаңадан  кескен 

өнер  ұжымы  арада  айға 

жуық  уақыт  өткенде  

театрлар  додасында    топ  жарып 

үлгерді.  Театрдың  қоюшы-ре- 

жиссері  Еркін  Тасболатовтың 

«Сақ  бол»  халық  ертегісін  сахна-

лаған  жерлестеріміз  қос  бірдей 

«Үздік  сценография»  және  «Үз- 

дік  эпизодтық  рөл»  аталымда- 

рын қанжығаға байлап қайтты.  

Фестиваль  ел  ішіндегі  жас  та-

Жас  театр  Жуырда Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаев-

тың қолдауымен, Т. Ахтанов атындағы Ақтөбе облыстық 

драма театрының ұйымдастыруымен еліміздің жастар 

театрлары арасында республикалық «Балауса» фести-

валі өткен еді. Ақтөбе қаласында өткен аталмыш дода-

дан облысымыздың «Ұлы  дала театры» үлкен олжамен 

оралды.

ланттарды іздеп, жас театрларға 

қолдау  білдіру,  қоғамда  болып 

жатқан түрлі құбылыстарды жас-

тар  көзімен  жеткізуді  мақсат  ет-

кен болатын. Оған Орал, Ақтөбе, 

Ақтау, Алматы, Көкшетау, Семей, 

Шымкент,  Тараз,  Қарағанды  қа-

лаларынан  13  театр  қатысып,  

17-20 жас аралығындағы жас әр-

тістер  өнерлерін  көрсетті.  Бай- 

қауға  Тұңғышбай  Жаманқұлов, 

Асхат Маемиров, Қанат Айтбаев, 

Нұрлыбек Жұбатқан, Орал-Қосай 

Байсеңгір  секілді  өнер  майтал-

мандары қазылық етті. 

–  Үлкен  істі  қолға  алғанымыз-

ға  да  көп  уақыт  өте  қойған  жоқ. 

Дегенмен  осы  фестивальдің  ар- 

қасында  театрымыз  республи- 

калық деңгейде танылып, жүлде-

ге  ие  болды.  Бұл  қадамын  тәй-

тәй  басқан  жас  театрымыз  үшін 

үлкен  жетістік  деп  ауыз  толты- 

рып айтуға болады.   Бір айта ке- 

терлігі,  балалар  тақырыбына  ар- 

налған  қойылымды  13  театрдың 

ішінен  тек  біздер  ғана  сахнала-

дық.  Ең  бастысы,  қойылым  бала-

лардың көңілінен шықты. Фести- 

валь  жоғары  деңгейде  өтіп,  жас 

әртістеріміз үшін тәжірибесі мол 

сабақ болды. Енді  үлкендерге ар- 

налған комедия жанрындағы қо- 

йылымды  сахналауға  кірісіп  кет-

тік,  –  деген  театрдың  директо-

ры  Айжан  Хамидуллина  алдағы 

уақытта  Орал  қаласындағы  мек-

тептер  мен  балабақшаларды  өз- 

дері  аралап,  ертегілер  қоюға 

мүдделі екендіктерін жеткізді. 

 

Ләззат ҒИНИятҚыЗы,«Орал  өңірі»

жүлдеМен оралды5

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  12  мамыр 2016 жыл

Сахнада  –  «майдан  әндері» 

тыл Мен Майдан

Қан  майданнан  аман  келген 

Садыр  Байбарысов  бір  мекемеде 

отыз  жылдай  ревизор  болып  ең- 

бек  етеді.  Қашан  да  ән  айтып  жү-

ретін  ол  ішіп  алса,  майдан  дала-

сында  салған  әндерін  әуелетеді. 

Түсінде  де  сұрапыл  соғысты,  қан- 

дыкөйлек  досы  Григорий  Ави-

ловтың  оққа  ұшқанын,  Днепрде 

өткен  соңғы  түндерін,  жаралы 

орыс  қызын  бір  түн  арқалағанын 

көреді.  Осылайша  актер  Т.  Мей-

рамов бір өзі ауыр тағдыр иесінің 

образына  кіріп,  көрерменін  біресе 

күлдіріп,  біресе  жылатты.  Өткен 

жылы  Қ.  Қуанышбаев  атындағы 

Мемлекеттік  академиялық  қазақ 

музыкалық  драма  театрында  Ұлы 

Жеңістің  70  жылдығына  орай  тұ-

сауы  кесілген  бұл  қойылымды  Ақ 

Жайық  өңірінің  өнерсүйер  қауы-

мы жылы қабылдады. 

Моноспектакльден  кейін  сахна-

ға  көтерілген  облыс  басшысы  Ал-

тай  Көлгінов  Ұлы  Жеңіс  мерекесі 

қарсаңында  шақыртуды  қабыл 

алып,  қойылымды  оралдықтар- 

дың  назарына  ұсынғаны  үшін 

Тілектес  Уахитұлына  рақмет  ай- 

тып, алғысхат табыс етті. 

–  Соғыс  туралы  көп  айтылды,  

көп  көрсетілді.  Бірақ  майдангер-

лер  соғыстан  кейін  қандай  күй 

кешті, бейбітшілік өмірде олардың 

орны  қандай  болды,  қоғам  қалай 

бағалады,  не  сезінді,  соның  көрі-

нісін  көрдік.  Бірақ  қоғам  біледі, 

соғыстың аты – соғыс. Сол батыр-

лар  бізге  бейбіт  өмір  сыйлады. 

Ардагерлер арамызда отыр. Олар- 

ға басымызды иеміз, - деген Алтай  

Сейдірұлы жиналған қауымды Же-

ңіс күні мерекесімен құттықтады.     

«Менің әкем соғысқа қатысқан, 

сұм  соғыстың зардабынан 63 жа-

сында  қайтыс  болды.  Әкем  менің 

өнерімді  көре  алмады.  Сіздерді, 

соғыс ардагерлерін көргеніме ба-

қыттымын. Мереке құтты болсын!»  

- деген халық әртісі Тілектес Мей-

рамов Ұлы Жеңіс күні қарсаңында 

соғыс  және  тыл  ардагерлеріне, 

жастарға  қойылымды  көрсетуге 

шақырту  жасап,  жағдай  туғызған 

өңір  басшысы  Алтай  Көлгіновке, 

мәдениет  саласының  басшыла- 

рына алғысын білдірді.Гүлбаршын  

ДыБысҚАЛИҚыЗы,

«Орал  өңірі»

Жеңіс  күнінің  қарсаңында    об-

лыстық  қазақ  драма  театры  Рол-

лан  Сейсенбаевтың  пьесасы  негіз 

болған  «Майдан  әндері»  атты  мо-

носпектакльді ұсынды.

Бұл қойылымның бір ерекшелігі 

-  оның  моноспектакль  екендігі, 

басқаша  айтқанда,  сахнада  бас-

тан-аяқ  жалғыз-ақ  кейіпкер ойнап 

шығатыны.  Шығарманың  авторы 

Роллан  Сейсенбаев  –  «майдан-

гер»  десе,  көз  алдымызға  ақсақал 

қария  келетін  кейінгі  толқын  біз-

дердей емес, соғыстың өзін болма-

са  да,  көзін  көргендерді  жап-жас 

қалпында  көрген,  сондықтан  да 

олардың  тұрмыс-тіршілігімен  ете-

не  таныс  жазушы.  Спектакль  бас-

талмастан  бұрын  және  оның  орта 

шеніне  дейін  «Қойылымның  бас 

кейіпкері неге майдан әндерін ғана 

шырқайды?», «Неге тек қана ішкен 

кезінде айтады?» деген сұраққа жа-

уап  іздедім.  Спектакль  аяқталған 

кезде  ғана  бұл  сұрақтарға  әл-

қадерімше  жауап  тапқандай  бол-

дым.  Менің    пайымдауларымның 

ақиқат  және  көпшілікпен  бірдей 

екеніне көзім анық жетпесе,  өз ой-

ларыммен бөлісе кетейін. 

Кез  келген  соғыс,  соның  ішін-

де,  әсіресе,    Екінші  дүние  жүзілік 

соғыс  –  өзінің  ауқымы  мен  зар-

дабы  жағынан  теңдессіз  алапат 

қасірет.  Сондықтан оның өзі шар-

пыған  адамдардың  жаны  мен 

тәніне  салған  жарасы  да  сұмдық 

ауыр. Садыр Байбарысов та бұндай 

жарақаттан  әсте  аман  емес  және 

азабына қарсы дәрі ретінде ән мен 

арақты  пайдаланады.  Алайда  өз 

басым  Садыр  атамыздың  тек  май-

дан әндерінен тұратын біркелкі ре-

пертуарын да, әнге араласқан ащы 

суын да айыптай алмаймын. Заман 

сондай  болды.  Соғыстан  оралған 

жеңіс  сарбаздары    бастан  кешкен 

қияметтен  кейін  –  жастық  шағын 

жоқ  дегенде  жартылай  жерлеген-

дер  еді.  Себебі  Құдай  сақтап  тәні 

сау  қалғанның  өзінде,    соғыстың 

санаға  салатын  салмағы  жан  шы-

датпас ауыр болатын көрінеді. Бұл 

салмақ  бір ғана Байбарысовты ғана 

емес, сан мыңдаған Байбарысовты 

дертіне дауа табуға итермеледі. Ол 

кезде қазіргідей қиындықты басы-

нан кешіргендерді (реабилитация-

лайтын) сауықтыру орталығы, пси-

холог-психотерапевтер 

атымен 


жоқ.  «Ылғи  алда  жүреді»  дейтін 

Американың  өзі  бұл  істі  «Въетнам 

синдромы»  -нан  кейін  ғана  қолға 

алды. Сондықтан майдангерлердің 

көбі  жанына  арашаны  қырлы 

стаканның ішінен  іздеді. Іштегі де-

ртті ащы сумен жібіткеннен кейін,  

шағымдануды ар санайтын қайсар 

халық  –  майдангерлер  ащы  запы-

ранды ән қылып ақтарды. Бауыры-

нан  бастап  басқа  ағзасын  құртып 

жатса  да,  басқа  амалы  болмады, 

осылай  ем  қылмаса,  есі  ауысып 

кетуі әбден мүмкін еді. Иә, дауысы 

болсын,  болмасын  шын  жүректен 

шыққан майдан әндері – айтушысы Мамырдың 8-і күні облыстық қазақ драма  

театрында жазушы-драматург Роллан 

Сейсенбаевтың «Майдан әндері» атты  

моноспектаклі Ұлы Жеңіс күні қарсаңында 

өңірдегі соғыс және тыл ардагерлерінің 

назарына ұсынылды. Қазақстанның  халық 

әртісі, актер Тілектес Мейрамов кейіпкер-

лерді бастан-аяқ бір өзі сомдап шығатын бұл 

қойылымды қалың көрерменмен бірге облыс 

әкімі Алтай Көлгінов тамашалады. 

Нұрлан СӘДІР,

облыстық  қазақ  драма театры 

әдебиет бөлімінің меңгерушісі

«майдан  әндері  жаппай  

психотерапиялық  сеанстар  еді...»

үшін  де,  құлақ  түріп  тыңдаушысы 

үшін де жаппай психотерапиялық 

сеанстар еді.  Әннің осындай мис-

сиясы  бар  екен.  Сол  соғыстың 

аяқталғанына  жетпіс  бір  жыл 

уақыт өтсе де, сол сұрапыл шақтың 

әндері  кейінгі  ұрпаққа  әлі  таныс 

екендігіне  қарағанда,  бұл  әндер 

майдан  әндері  ғана  емес,  халық 

әндері дәрежесіне көтерілгендей.   

Соғыстан  жеңіспен  оралса 

да,  ел  қатарлыдан  да  көш  ілгері 

–  ревизорлық  лауызымда  қызмет 

істесе  де,  әр  сөзі  мен  ісінен,  тіп-

ті  әнінен  сұм  соғыстың  лебі  мен 

зардабы  сезіліп  тұратын  Садыр 

Байбарысов  –  трагедиялық  об-

раз. Біз Отан қорғаған ерлерімізді 

құрметтейміз,  ардақтаймыз.  Олар 

сүйген Отанды біз де сүйеміз, олар 

салған әнді біз де саламыз. Сахна-

да  Тілектес  Уахитұлы  майдангер 

Садыр  болып  ән  шырқаған  кезде 

көрермен  қауымның  іліп  алып, 

қосыла кетуі бұл сөзіме дәлел. 

Дегенмен  ең  ұлық    жеңіс  –  со-

ғыста  жеңу  емес,  соғысты  бол- 

дырмау.  Қазіргі  және  алдағы  за-

манның  адамдарына  майдан  ән-

дерін  емес,  дәстүрлі  халық  әнде-

рін  шырқау  бұйырсын.  «Майдан 

әндері»  атты  антимилитаристік 

сипаттағы  қойылымның  да  айта- 

ры осы шығар деп ойлаймын.

Аурухана аумағында өткен ша- 

рада  Ұлы  Отан  соғысы  туралы  

әуендер  шырқалып,  жыр  жолда- 

ры  оқылды.  Оны  шағын  сахнаға  

көтерілген  Орал  медициналық 

колледжінің  студенттері  орында- 

ды. Облыстық денсаулық сақтау бас-

қармасының  басшысы  Қамидол-

ла  Ирменов  жиналғандарды  Ұлы  

Жеңістің 71 жылдығымен құттық-

тады.  «Талап»  АҚ  дәріханалық 

жүйесінің  басшысы  Дания  Ануф-

риева соғыс ардагерлері мен мү- 

гедектеріне  жылы  лебізін  арна-

ды.  Дания  Хабирқызы  мереке-

ге  орай  барлық  соғыс  ардагері 

мен  мүгедектеріне  дәрі-дәрмек 

қорабы  және  медициналық  мақ-

саттағы аспаптар табыс етілетінін 

айтты. Соңынан  Қамидолла Ирме- 

нов  Ұлы  Отан  соғысының  арда-

герлері  Қалам  Сүйінішәлиев  пен  

Хамза  Сафинге  Астана  қаласын-

дағы  госпитальға,  ал  Алевтина 

Митрохинаға  «Ақжайық»  шипа-

жайына  тегін  жолдаманы  үйлері- 

не барып, табыс етті.серік ІЗБАсАРҰЛы,

"Орал өңірі"

Таяуда облыстық  клиникалық ауруханада  

«Бейбіт әлем үшін рақмет!» атты шара өтті. Ұлы Жеңістің 

71 жылдығына арналған шағын шараны облыстық 

денсаулық сақтау басқармасы мен дәрі-дәрмек  

фирмалары бірлесіп ұйымдастырды.

«бейбіт  әлем  үшін  рақмет!»Жеңіс күні қарсаңында облыстық тарихи-өлкетану 

музейінде «Ерлік дастаны» көрмесінің ашылуы және 

«Ешкім де ұмытылмайды, ешнәрсе де ұмытылмайды» 

атты тарихи-тағылымды шара өтті. Оған студенттер, 

ҚР Ұлттық ұланының №5515 әскери бөліміндегі  

сарбаздар қатысты.

«ерлік  дастаны»

Музей  қонақтары  алдымен 

Ұлы  Отан  соғысының  ардагері, 

марқұм  Бисен  Жұмағалиевтің  су- 

реттері,  құжаттары  және  кітапта-

ры  қойылған  «Ерлік  дастаны»  ат- 

ты  көрмені  тамашалады.  Соғыс 

және  еңбек  ардагерлерін  облыс- 

тық  мәдениет,  мұрағаттар  және 

құжаттамалар  басқармасы  бас-

шысының  орынбасары  Гүлмира 

Қауланова  мен  Орал  қалалық  

ішкі  саясат  бөлімінің  бас  маманы 

Анаргүл  Құрманәлиева  мереке-

мен  құттықтады.  Майдангердің 

қызы  Баян  әкесін  қимастық  се- 

зіммен  еске  алды.  Ұлы  Отан  со-

ғысының  ардагері  Иван  Гапич, 

өлкетанушы  Сара  Танабаева  мен 

өзге  қонақтар  Бисен  аға  туралы 

және  Ұлы  Жеңіс  хақындағы  ой-

пікірлерімен  бөлісті.  Сондай-ақ 

Бисен  Жұмағалиев  туралы  был- 

тыр түсірілген бейнефильм де қа-

тысушылар  назарына  ұсынылды. 

Тартымды өткен кездесуде Ғ. Құр-

манғалиев  атындағы  облыстық 

филармонияның  әншілері  Мұрат 

Әмірханов  пен  Дария  Бақытова 

ән  шырқаса,  Орал  қаласындағы 

№6 балабақшаның бүлдіршіндері 

ата-әжелеріне  жыр-шумақтарын 

арнады.


серпін сАяҚ

Жұмыспен  қамту  және  әлеу-

меттік бағдарламалар бөлімі бас- 

шысының  міндетін  атқарушы 

Сәуле Шоланбаева мерекелік ша-

раға қатысушыларды құттықтады. 

Мекеме  ұжымы  құрметті  қонақ-

тарына әсем ән, күмбірлеген күй  

мен  бұралған  биді  тарту  етті.  Со-

нымен қатар ғибратты ғұмыр кеш-

кен кеш қонақтары туралы буклет 

таратылып,  соғыс  кезінде  жүріп 

өткен  жолдары  туралы  бейне- 

баяндар көрсетілді.

Соңында    ардагерлерге  мере-

келік  дастарқан  жайылды.  Емен-

жарқын отырыс әдемі кешке ұла- 

сып,  қонақтарға  гүл  шоқтары  та-

быс етілді.

Өз тілшіміз 

Жақында «Мұқтаж азаматтарға үйден әлеуметтік 

көмек көрсету бөлімшесі» мекемесінде Ұлы Отан 

соғысының аяқталғанына 71 жыл толуына орай шара 

өтті. Мерекелік басқосуға   соғыс және  тыл ардагер-

лері  қатысып, өмірбаяндарымен бөлісті. 

ардагерлерге  құрмет

Суре

тт

і  түсірген  Р

аф

хат  Х

А

ЛЕЛОВ

6

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  12  мамыр 2016 жыл

МӘҢГілік  ел

Қос  сенаторға  сұрақ  қарша  жауды

Облысымыз- 

 ға келген  

ҚР Парламен-

ті Сенатының 

депутаттары 

Рашит Ахметов 

пен Ерболат 

Мұқаев «Жайық 

Пресс» ЖШС 

ғимаратында 

журналистермен 

жүздесті. 

калық  және  жергілікті  бюджет-

тен  16  млрд.  984  млн.  теңге  бө-

лінсе,  оның  5  млрд.  600  млн.  тең-

гесіне  республикалық  маңызы 

бар  Орал  –  Тасқала  бағытындағы 

жолдар  жөнделмек.  Сондай-ақ 

бұдан  бұрын  басталған  Чапаев  – 

Жалпақтал,  Қазталов  –  Жәнібек   

күрежолындағы  жөндеу  жұмыс-

тары  жалғасын  табады.  Жол  мә- 

селесіне  қатысты  барлық  бағыт-

тағы  жұмыстар  іске  асырылады, 

- деді депутат. 

Ал  Ерболат  Рахметұлы  бес  ин-

ституционалдық  реформаның  ба-

ғыттарына  тоқталып,  қазақ  елін 

«Мәңгілік  елге»  айналдыру  жо-

лында  көптеген  игі  істің    жүзеге 

асып жатқандығын айта келіп, об-

лысымыздағы  тұрғындарды  газ- 

бен  қамту  Атырау,  Маңғыстау  об- 

лыстарынан  кейінгі  орынға  тұ-

рақтап,  93  пайызды  құрап,  «Ақ 

бұлақ»  бағдарламасы  бойынша 

бірнеше аудандар таза сумен қам-

тылғандығын  айтып  өтті.  Бұдан 

кейін  ол  жер  мәселесі  туралы 

өзінің  депутаттық  мәлімдемесін 

жасады. 


–  Қазақстан  бойынша  ауыл 

шаруашылығы  бағытында  пайда-

лануға  берілген  100  млн.  гектар 

жер  болса,  оның  99  млн.  гектары  

өз  еліміздің  азаматтарына  пайда-

лануға  беріліп  отыр.  Тек  1,3  млн. 

гектары  жеке  қолда.  Қауіпсіздік 

қорғанысын, орман қорларын қос-

пағанда әлі де 100 млн. гектар жер 

пайдаланусыз жатыр. Жаңа саясат 

бойынша осы бос жатқан жерлер-

ді тиімді пайдалануға беру туралы 

ұсыныстарды заңға енгізген  бола-

тын. Алайда бұл өзгерістер халық 

арасындағы  пікір  қайшылығын 

тудырды.  Аудандардағы  кездесу 

барысында тұрғындар  тарапынан 

бос  жатқан  жерлерді  экономи-

калық  мақсатта  пайдалану  үшін 

түрлі  орынды  ұсыныстарын  жет-

кізді,  –  деген  Ерболат  Мұқаев  мо-

тың  1-тармағында  «...  жер  учаске-

лері  азаматтар  мен  мемлекеттік 

емес  заңды  тұлғаларға  жеке  мен- 

шікке  берілуі  мүмкін»  деп  ай-

тылған.  Бұл  сөйлемде  Қазақстан 

азаматтары  деп  анық  көрсетілме-

ген.  Сонымен  қоса  осы  баптың 

4-тармағында «Тауарлы ауыл шар-

уашылығы өндірісін жүргізуге жә- 

не  орман  өсіруге  арналған  жер- 

ді  қоспағанда,  осы  баптың  3-тар- 

мағында  көрсетілген  мақсаттар 

үшін  жер  учаскелері  шетелдік- 

тердің,  азаматтығы  жоқ  адамдар-

дың  және  шетелдік  заңды  (мем-

лекеттік  емес)  тұлғалардың  жеке 

меншігінде  болуы  мүмкін»  делін-

ген.  Ол  қандай  көлемдегі  жерлер 

болуы  мүмкін  және  олар  заңда 

көрсетілгендей,  жер  иесі  жердің 

қандай  күйде  екендігіне  қарамас-

тан, жерді қайта сатып кете алады. 

Сонда  пайдаланылған  жерлер 

Қазақстанға  қандай  күйде  қайта- 

рылады,  заңның  осындай  тұста-

рын  реттеу  керек,    –  деген  нақты 

ұсынысқа  депутат  Ришат Ахметов 

заңдардың орыс тілінде жазылып, 

кейін  мемлекеттік  тілге  аударыл-

ғанда,  мағынасын  жоғалтып  ала- 

тын  жағдайлардың  орын алатын-

дығын,  сол  үшін  де  Елбасы  жа-

риялаған  мораторийдің  уақыты 

аяқталғанша    заң  жобасы    әбден 

тексеріліп, ұсыныс-пікірлердің  то-

лық ескерілетіндігін  жеткізді. 

«Орал  өңірі»  газетінің  бас  ре-

дакторы  Бауыржан  Ғұбайдуллин 

үш тілде білім беру мәселесіне әлі 

де  байыппен  қарап,  ел-жұрттың 

дау  көрсету  маңызды  екені  түсі-

нікті,  - деді Бақтияр Мәкен.

Халық  қалаулысымен  кездесу- 

ге  облыстағы  жастар  ұйымдары-

ның  төрағалары,  жастармен  жұ- 

мыс  жөніндегі  ресурстық  орта-

лықтардың  басшылары,  жергілік- 

ті  мәслихаттағы  жас  депутаттар, 

студенттер  мен  басқа  да  белсен-

ді  жастар  келді.  Олармен  Мәжі- 

ліс  депутаты  Бақтияр  Мәкен 

емін-еркін  сөйлесіп,  қойған  сұ-

рақтарына  жауап  берді.  Сонымен 

қатар  ашық  әңгіме  алаңында  об-

лыстық  Қазақстан  халқы  Ассам-

блеясы  төрағасының  орынбаса-

ры,  хатшылық  басшысы  Ғайса 

Қапақов,  облыстық  жастар  саяса-

ты  мәселелері  жөніндегі  басқар- 

ма басшысы Азамат Айтуев болды.

Жастар  арасындағы  жұмыс-

сыздық  мәселесін  кеңінен  талқы- 

лап,  кәсіптік-техникалық  маман-

дықтарды  игеруге  бет  бұруға  ша- 

қырған  Бақтияр    Мәкен  Мәжіліс-

тегі  “Нұр  Отан”  фракциясы  құра-

мындағы  жас  депутаттардың  аты-

нан  Елбасының  “Әлем.  ХХІ  ғасыр” 

манифесін қолдауға шақырған  үн-

деуімен таныстырды.

–  2011  жылы  аудандар  ара-

сында  тұңғыш  жастармен  жұмыс 

жөніндегі ресурстық орталық Тас-

қалада  ашылды.  Содан  бері  же- 

текшілік  етіп  келемін.  Осы  меке-

менің  барлық  ауданда  ашылуына 

сіздің  ықпал  еткеніңізді  білеміз. 

Қазіргі  уақытта  ресурстық  орта-

лықтар жұмысы оң нәтиже беруде. 

Жастар  арасындағы  жұмыссыз- 

дық  деңгейіне  тоқсан  сайын  мо-

ниторинг  жасап,  бақылауға  ал- 

дық.  Биылғы  сайлауда  аудандық 

мәс

 

лихат  депутаты  атандым.  Ау- дан  әкімі  Санжар  Әлиевтің  қол-

дауымен  ресурстық  орталыққа 

бюджеттен  17  миллион  теңге  бө-

лінді.  Біз, аудан жастары, енді жас- 

тар  көп  шоғырланатын  саябақ-

та  ғаламторға  тегін  қосылуға  

Wi-Fi  желісін  тарту,    спорт  кешен-

дерін  ашу  жөнінде  ұсыныс  жаса- 

дық.  Аудан  әкімдігі  ұсыныстары-

100-ден аса Батысқазақстандық ерікті қатысадыКаталог: wp-content -> oraloniri -> news -> img -> 2016
2016 -> Газет 1917 жылдың 28 шілдесінен бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
2016 -> Газет 1917 жылдан бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
2016 -> Жуырда Жаңақаладағы аудандық рухани орталықта Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті
2016 -> Облыстық ҚОғамдық­САяси газЕТ
2016 -> Газет 1917 жылдың 28 шілдесінен бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
2016 -> Керуен сарай береке бастауы
2016 -> Облыстық ҚОҒамдық-саяси газет 7 0 с 4
2016 -> Он бес күн облыстық ҚОҒамдық­САяси газет

жүктеу 1.11 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет