Газет 1917 жылдан бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталғанжүктеу 1.08 Mb.

бет1/11
Дата16.03.2017
өлшемі1.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

www.oraloniri.kz

Газет 1917 жылдан бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған

oral_oniri@inbox.ru

Орал өңіріБейсенбі,

7 қаңтар 2016 жыл

№1 (20253)

­ 11 

0

С

­ 11

 

0

С

ОБЛЫСТЫҚ ҚОҒАМДЫҚ­САяСИ гАЗЕТ

Нұрсұлтан  НАзАрбАеВ:

 

Ұлт  жоспары – қазақстандық арманға  бастайтын  жол

2016 жылдың 1 қаңтарынан «5 институттық 

реформаны жүзеге асыру бойынша 100 

нақты қадам» – Ұлт Жоспарын орындаудың 

практикалық кезеңі басталды. 

Мемлекетті, экономика мен қоғамды 

дамыту үшін қағидатты жаңа құқықтық орта 

қалыптастыратын 59 заң күшіне енді.

Бізге тарихымыздағы бұрын­соңды болмаған 

ауқымдағы ұлттық заңнамаға өзгерістерді 

бағамдау маңызды. Оның үстіне олар БІЗДІҢ 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ АРМАНЫМЫЗ – ХХІ ғасырда 

көшбасшы отыз ұлттың бірі болуға қол 

жеткізуімізге жол ашады.

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ:

Біз өзіміздің қазақстандық 

арманымыздың орындалуына және 

Қазақстанның  өркендеуіне сенімді 

түрде қол жеткізетін боламыз!

Әр ұрпақтың өз арманы бар, оларда тек жеке және отбасылық игі­

ліктерге ғана ұмтылыс көрініс таппайды.

Оларда 

қашанда  туған  жерге  деген  сүйіспеншілік  сезімі,  өз  хал- 

қы мен Отанының бақыты туралы аңсар айқын көрінеді.

Ата­бабаларымыздың  көптеген  ұрпақтары  үшін  Қазақстанның Тә- 

уелсіздігі асыл арман болып келді.

Біз  олардың  азат  және  тәуелсіз  Отанды  аңсаған  көп  ғасырлық 

қиялдарын іс жүзіне асырдық.

Біз,  қазіргі  қазақстандықтар  үшін Тәуелсіздік  көпэтносты  қоғамы­

мыздың 


нақты жоғары өмірлік құндылығына айналды.

Біз осыдан бар­жоғы ширек ғасыр бұрын ғана барлық ақыл­ойымыз 

бен  жүрегімізді  баурап  алған 

көптеген  ой-ниеттерімізге  қол  жеткіз-

дік.

Біз  Қазақстан  Республикасының  егемендігі Конституция  мен  заң-

дардың  берік  арқауы  мен  халық  мүддесіне  қызмет  ететін  мемле-

кеттік  аппараттың  кәсіби  және  негізді  іс-қимылына  арқа  сүйеуін 

қамтамасыз еттік.

Оны  Қазақстан  экономикасының  нақты  табыстарымен,  ұлттық  бай­

лықтың және халық игілігінің өсімімен нығая түсетін еттік.

Тәуелсіздігіміздің  жоғары  халықаралық  беделмен  және  ұлттық 

қауіпсіздіктің тиімді жүйесімен сенімді қорғалуын қамтамасыз еттік.

Біз  өз  жеріміз  бен  оның  байлығының 

ұқыпты  иесі  болуға  үйре-

нудеміз,  жаңа  технологияларды  меңгеріп,  тарихымызда  ешқашан 

болып көрмеген өндірістік қуаттар мен экономиканың тұтас салаларын 

іске қосудамыз.

Және  ең  бастысы  –  біз жаңаша армандауды,  Тәуелсіз  Қазақстаны­

мыз  бір  бөлшегі  болып  отырған  жаһандық  әлемдегі  қиындықтарға 

қарамастан,  ел  мен  қоғамды  дамытуда  нақты  міндеттер  қоюды  және 

оларды шешуді үйрендік.

ЖАҢА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ АРМАН

Біз  Тәуелсіздіктің  25­ші  жылдығына жаңа қазақстандық арманмен 

аяқ бастық, оның басты мақсаты жүзеге асырылып жатқан «2050» Стра-

тегиясымен бара-бар.

ХХІ  ғасырдың  ортасына  қарай  біз Қазақстанның  әлемдегі  аса  да-

мыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуына қол жеткізуді жоспарлап 

отырмыз.


(Жалғасы 2-бетте)

2

oral_oniri@inbox.ru

ел мен елбасы

бейсенбі,  7 қаңтар 2016 жыл(Жалғасы. Басы 1-бетте)

Бұл  2015  жылдың  сәуірінде 

өтіп, 

қазақстандықтардың абсо-

лютті көпшілігі қолдау көрсеткен 

кезектен  тыс  президенттік  сай-

лау барысында пайда болған бү-

кілхалықтық арманға айналды.

Шын мәнінде, осы бүкілхалық-

тық  сенім  кепілі  біздің  Болаша- 

ғы  Біртұтас  Ұлт  туындауында- 

ғы тарихи акт болды.

Біз өзіміздің жаңа арманымызға 

қарай жақындауды 

Бес институт-

тық  реформаны  жүзеге  асыру 

бойынша 


100 нақты қадам – Ұлт 

Жоспарын жасаудан бастадық.

Осы  жаңғыртуларға шешуші 

рөл  беріліп  отыр.  Олар  Қазақ­

станды, оның экономикасын, мем­

лекет  пен  қоғамды  өзгертетін 

та-

рихи міндеттер кешенін шешуге 

даңғыл жол салады.

Олар планетадағы аса дамыған 

мемлекеттерді біріктіретін Эконо­

микалық  ынтымақтастық  және 

даму  ұйымының  стандарттары­

на  сәйкес  келетін  елді  дамыту, 

экономикалық  өсім  мен  барлық 

қазақстандықтардың  өмірін  жақ­

сарту  үшін жаңа  лайықты  жағ-

дайлар қалыптастырады.

Біздің  Қазақстанымыз серпін-

дірек,  лайықтырақ,  сенімдірек 

және дәулеттірек болады.

2015  жылдың  бірнеше  айының 

ішінде  ғана 

Бес  институттық 

реформаның  басталуын  заңна­

малық  және  ұйымдастыру  тұрғы­

сынан  қамтамасыз  ету  бойынша 

орасан зор жұмыс атқарылды.

Бұл  жұмыс  менің  Жарлығым 

бойынша құрылған 

Жаңғыртулар 

жөніндегі  ұлттық  комиссияның 

басшылығымен жүргізілді.Мен  бірқатар  кеңес  өткізіп,  

сарапшылармен,  саясаткерлермен, 

бизнес  және  қаржы  ұйымдарының 

басшыларымен әңгімелестім.

Халықаралық  сапарларым  мен  

кездесулерім  шеңберінде  мен өзім-

нің  әріптестеріммен  –  өзге  ел­ 

дердің мемлекет және үкімет бас­

шыларымен талай рет 

кеңестім.

Тұтастай  алғанда,  менің  Қазақ­

станды  тереңдете  жаңғырту  жөнін­ 

дегі  ой­ниетіме  барлық  тараптан жан-жақты қолдау көрсетілді.

Әлеуметтік  сауалнамалар  да  

Ұлт  Жоспарының  барлық  бес  

реформасына тұрақты  жоғары 

қолдау көрсетіліп келе жатқанын 

айғақтап  беріп  отыр.  Қазақстан­

дықтар реформалардың 

уақтылы 

және  көкейкесті  екенімен  бір-

ауыздан келіседі.

Қазірдің  өзінде  барлық  қажетті 

заңдар  қабылданды  және  заңдық 

күшіне енді.Парламент  пен  Үкімет  жұ-

мысының үйлесімділігін ерекше 

атап  өткім  келеді.  Өте  қысқа  мер­

зімде  жүзеге  асырылған  заңнама­ 

лық  жұмыстардың  осындай  қарқы­

ны мен сапасы 

бұған дейін Қазақ-

станда болып көрген емес.

Бұл – 


біздің парламенттік мо- 

 деліміздің  және  мемлекеттік  би­

ліктің 


өкілетті  және  атқарушы 

тармақтарының өзара іс-қимыл 

жүйесінің  жоғары  тиімділігінің 

айғағы.


Ұлт  Жоспарын  орындау  бойын­

ша  практикалық  жұмыстар  жаңа 

мүмкіндіктер  мен  әлемдік  да-

мудағы  ықтимал  тәуекелдерді 

есепке  ала  отырып, өзгермелі 

жаһандық  жағдайларға  толық 

сәйкес  түзіліп  жатқанын  көру  ма­

ңызды.

Бұл  туралы  менің 2015  жыл- 

дың  30  қарашасындағы  Қазақ-

стан  халқына  Жолдауымда  ег-

жей-тегжейлі баян етілген.

Бес  институттық  реформа  Қа­

зақстан  экономикасы  жаһандық 

экономикалық 

қиындықтардың 

күшті ықпалын сезініп отырған қа­

зіргі кезеңде 

ерекше маңызды.

Біз оларды экономикалық өсім­

нің  сенімді  қарқынын  қалпына 

келтіру  мен  бүкіл  халыққа  берік 

әлеуметтік  кепілдіктерді  қамтама­

сыз  етуге  бағытталған мемлекет-

тің  дағдарысқа  қарсы  кең  ау-

қымды  шараларының  басты 

құрамдасы ретінде қарастырамыз.

Қазақстанның дамудың жоғары 

әлемдік  стандарттарына  қол  жет­

кізуіне  ықпал  ететін 

жаңа  қазақ-

стандық  заңнамалар  қазірдің 

өзінде жұмыс істей бастады.

Сондықтан қазір қазақстандық­ 

тардың  олар  туралы  тек  біліп  қа­

на  қоймай,  сондай­ақ  олардың 

практикалық  өмірде,  экономика­

лық  қызметте  немесе  қоғамдық 

қатынастарда 

беретін жаңа мүм-

кіндіктерін қолданулары маңызды.

Баршаның  бойында  құқықтық 

жаңалықтар  негізінде  мемлекет­

тік  басқару  мен  құқық  тәртібінің 

жүйесі қалай ауысатыны жайында 

барынша 


толық  түсінік  болуы 

тиіс.  Жаңа  жағдайларда  бизнесті 

қалай  дамытуға  немесе  мемле­

кеттік  емес  сектордың  қызметін 

қандай  перспективалы  бағыттар­

да  белсенді  етуге  болады  деген 

сияқты.

Осының  бәрі,  тұтастай  алған­да,  тұрғындардың  бәрінің 

эконо-

микалық  және  азаматтық  бел-

сенділіктерін  арттыруға қуатты 

серпін беретін болады.

Осының  арқасында  біз өзіміз-

дің  қазақстандық  арманымыз- 

 ға  қарай  секіріс  жасап,  ХХІ  ға­

сырдың  ортасындағы  басты  мақ­

сатымызға  жақындай  түсетін  бо­

ламыз.


Бес  реформаның  әрқайсысы 

бойынша 


іс-қимылдың жол кар-

тасы  жасалған  және  біз  оларды 

дәйектілікпен жүзеге асырамыз.

МЕМЛЕКЕТТІ 

КӘСІБИЛЕНДІРУ

Біздің 


БІРІНШІ  РЕФОРМАМЫЗ 

«Мемлекеттік  қызмет  туралы» 

жаңа  Заң  негізінде  мемлекет-

тік  аппараттың  тиімділігін  арт-

тыруға бағытталған.

Мемлекеттік  қызметтің  рефор­

масын  біз  алғашқы  заңнамалық 

акт  –  Президенттің  «Қазақстан  Рес­ 

 публикасындағы мемлекеттік қыз­ 

мет  туралы»  заң  күші  бар  Жар­

лығы қабылдануының 

20 жылды-

ғы  тұсында  жүзеге  асыра  баста­ 

уымыздың нышандық мәні бар.

1995  жылдың  желтоқсанында 

бұл құжат тек Қазақстан үшін ғана 

емес,  сондай­ақ  бүкіл  ТМД  кеңіс­ 

тігі  үшін инновация  болғанын 

атап өту маңызды.

Біз  барлық 

посткеңестік  ел-

дердің ішінде алғаш болып мем-

лекеттік  қызметшілердің  жаңа 

кадрлық  корпусын  конкурс  жә­

не меритократия қағидаттары ар­

қылы қалыптастыруға кірістік.

Қазір 


қазақстандық  мемле-

кеттік қызметті дамытудың жа-

ңа кезеңі бастау алды.

Менің  Жарлығыммен Мемле-

кеттік  қызмет  істері  жөніндегі 

министрлік,  оның  құрылымында  –  

Жемқорлыққа  қарсы  іс-қимыл-

дың ұлттық бюросы құрылды.

Осылайша,  тек  мемлекеттік  қыз­ 

мет  жүйесі  ғана  емес,  сондай­ақ 

жемқорлыққа  қарсы  іс­қимыл  та­

нытатын,  яғни  жемқорлық  көрі­

ністерінің  барынша  алдын  алуға 

бағдарланған  жүйе  де  жаңғыр­

тылып отыр.

Бұл жерде жемқорлықпен күрес­ 

тің өзі барынша дәйекті бола түсе­

ді және жүйелі сипатқа ие болады.

Міне,  жемқорлыққа  қарсы  іс­

қимыл  туралы  жаңа  заң  осындай 

ұстанымдарға  негізделсе,  оның 

өзі  халықаралық  стандарттарға 

бағ


 

дарланған  және  жаңа  жылдан 

бастап күшіне енді.

Жемқорлыққа  қарсы  жаңа  заң­ 

намамен  өзара  байланыста  және 

сонымен  қатарласа  қабылданған 

мемлекеттік  қызмет  туралы  жаңа 

заң 


мемлекеттік  қызметтің  жа-

ңартылған  моделінің  негізгі  шең­ 

берлерін  және  мемлекетті  бас­

қарудың  барлық  жүйесінің  тиім­

ділігін  күшейту  бойынша  одан 

арғы  іс­қимылдардың  рет­тәрті­ 

бін айқындайды.Біріншіден,  әкімшілік  мемле­

кеттік қызметшінің мансабы оның біліктілігі  және  жинақтаған  тә-

жірибесі  есепке  алына  отырып 

құралады.

Мансаптық сатының әр баспал­

дағында  ол  өзінің  кәсіби  жарам­

дылығын 

дәлелдеп отыруға тиіс 

болады.


Жаңа  заңға 

бірқатар  қағидат-

ты нормалар енгізілген.

Мемлекеттік  қызметке  орнала­ 

су тек кешенді іріктеу мен жұмыс­

ты 


тек  төменгі  лауазымдардан 

бастаудың  нәтижелері  бойынша 

мүмкін болады.

Жұмыс  тәжірибесі  мемлекеттік 

қызметшінің мансаптық ілгеріле-

уінің басты шарты болады және 

мұнда  да  тек  конкурстық  негізде 

жүзеге асырылады.

Сондай­ақ  жекелеген  мемле­

кеттік  қызметшілер 

ротацияла-

рының  мүмкіндігі  көлбеуінен 

және  тігінен  оларды  қызметтік 

баспанамен  қамтамасыз  ете  оты­

рып қарастырылған.Екіншіден,  мемлекеттік  қызмет­ 

ке ашық конкурс арқылы және Кадр  

саясаты  жөніндегі  ұлттық  ко-

миссияның  шешімі  бойынша  ке­

лісімшарттық  негізде  мемлекеттік 

емес  сектордағы  басқарушылар 

қатарынан азаматтар және шетел­

дік менеджерлер тартыла алады.

Үшіншіден,  мемлекеттік  қыз­

метшіге 


еңбекақы  төлеудің  жа-

ңа  жүйесі  оның  біліктілігі  мен 

атқаратын  жұмысының  сипатына, 

көлемі мен нәтижесіне байланыс­

ты  заң  тұрғысынан  бекітіледі.  Аса 

нәтижелі  қызмет  үшін  бонустар 

төлеу қарастырылған.

Мұндай  жүйені 

2017  жылдың 

1 қаңтарынан бастап енгізу жос­

парланып отыр.

Бұл жерде 

2016 жылы бүгінде 

«Б»  корпусына  кіретін  мемлекеттік 

қызметшілердің 

еңбекақысы жо-

ғарылайтынын айта кету керек.

Төртіншіден, заңда саяси мем­

лекеттік  қызметшілер  ауысқан  кез­

де 

мемлекеттік  аппараттың  ав-

тономдығы  мен  тұрақтылығы 

қағидаты нақты жазылған.

Министрлер мен орталық атқа­ 

рушы  органдардың  жауапты  хат­

шыларының  өкілеттіктері  егжей­

тегжейлі дәлдеп ажыратылған.

Бесіншіден, шенеуніктер орта­ 

сында 


этикалық  нормаларды 

бұзуға  әкелетін  және  жемқор-

лық  құбылыстар  туындата-

тын  жағдайлардың  алдын  алу 

бойынша  қатаң  шаралар  қарас­

тырылған.

Мемлекеттік  қызметшілердің 

жұмыс  пен  тұрмыстағы  жүріс­тұ­

рысының  қалыптары  регламент­

телген 


Мемлекеттік  қызметші-

лердің  жаңа  этикалық  кодексі 

жасалды.


Сондай­ақ  жаңа  институт  – 

эти-

ка  бойынша  өкілетті  өкілдер 

институтын  құру  көзделіп  отыр. 

Олар  азаматтар  мен  мемлекет­

тік  қызметшілерге  кеңес  беріп, 

олардың  құқықтарын  қорғауды 

қамтамасыз ететін болады.Алтыншыдан, 

мемлекеттік  

қызмет  туралы  жаңа  заңның  ма­ 

ңызды  қыры  оның  арқаулық  нор­

маларының 

құқық қорғау орган-

дарына  да  қатысты  болатыны-

мен байланысты.

Бұл жерде құқық қорғау орган­

дарындағы  қызметтің  ерекшелігі 

қолданыстағы  «Құқық  қорғау  қыз­

меті туралы» Заңда ескерілген.

Жетіншіден,  жаңа  заң  негізін­

де  және  еңбекке  ақы  төлеудің 

жаңа  жүйесі  енгізілгеннен  кейін 

«Б»  корпусының  әкімшілік  мем-

лекеттік  қызметшілерін  жаңа 

біліктілік  талаптарына  сәйкестігі 

бойынша 

кешенді  аттестаттау-

дан өткізу жоспарланған.

Ұлт  жоспары – қазақстандық 3

oral_oniri@inbox.ru

бейсенбі,  7 қаңтар 2016 жыл

ел мен елбасы

Аттестаттау  кезеңінде  мемле­

кеттік  қызметке  орналасуға кон-

курстар  өткізуге  мораторий  жа-

рияланатын болады.

Қызметшілердің біліктілігін  3 

жылда бір реттен кем болмайтын­

дай етіп 

міндетті арттырып оты-

ру заң тұрғысынан бекітіледі.

Тұтастай алғанда, мемлекеттік 

қызметті  жаңғыртудың  негізгі 

қырлары осындай.

Мен оны Қазақстандағы барлық 

жаңғырту  үдерісі  ой­ниеті табы-

сының шешуші тетігі ретінде қа­

растырамын.ҚҰҚЫҚ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ 

ЗАҢДЫЛЫҚ

ЕКІНШІ  РЕФОРМАНЫҢ  мәні  

тәуелсіз  сот  төрелігі  мен  Қазақ­ 

 станның  бүкіл  құқық  қорғау  жү­ 

йесінің 


тек  қана  азаматтардың 

құқықтары  мен  бостандықта-

рын  қамтамасыз  етуге,  заңдар-

ды  қатаң  орындауға  және  құ- 

қық тәртібін нығайтуға бағытта­

луы тиістігінде.

Оны заңнамалық тұрғыдан қам­

тамасыз  ету  аясында  жаңа Аза-

маттық  іс  жүргізу  кодексі  мен 

жаңа 


«Жоғары  Сот  Кеңесі  тура-

лы» Заң қабылданды. «Сот жүйесі 

және  судьялардың  мәртебесі 

туралы» Конституциялық заңға, 

Қылмыстық-іс  жүргізу  кодек-

сіне  және  Әкімшілік  құқықбұ-

зушылық  туралы  кодекске  қа­

жетті өзгерістер енгізілді.

Бәрінен  бұрын,  жаңартылған 

заңнамалар  қоғамның сот  жүйе-

сіне  сенімін  арттыруға  ықпал 

ететін  болады. Әділдік нақ сотта 

салтанат құратыны белгілі.

Қазақстан  соттарын  реформа­

лаудағы темірқазық мәселе – 

сапа-

лы судьялар корпусын жасақтау.

Судьялыққа 

кандидаттарды 

іріктеудің қатаң тетігі мен олар­

ға  қойылатын жоғары  білікті-

лік  талаптары  заң  тұрғысынан 

қарастырылған.

Сот  төрелігін  үлкен  өмірлік  тә­ 

жірибесі  бар  және  жоғары  мо­

ральдық  ұстанымдарға  ие 

ең 

лайықты  әрі  барынша  дайын-

далған  кәсіби  шеберлер  жүзеге 

асырулары тиіс.

Судьяларды  іріктеу  мен  таға­ 

йындау үдерістері қоғам үшін мөл-

дір және ашық болады.

Осымен  байланысты  өзінің  ап­

параты  бар,  құрамы  мен  өкілетті­

лігі кеңейтілген автономды мем-

лекеттік  мекемеге  айналатын 

Жоғары Сот Кеңесі түбегейлі ре-

формаланды.

Сот  реформасының  маңызды 

қыры – сот төрелігінің 

бес сатылы 

жүйесінен  үш  буынды  жүйесіне 

өту.


Тек 

бірінші,  апелляциялық 

және  кассациялық  инстанция-

лар  қалады.  Бұл  жерде  көп  іс 

қаралатын бірінші  және  апел-

ляциялық  инстанциялар  сотта-

рының  рөлдері  айтарлықтай  кү- 

шейтілетін  болады.  Мұндай  қа­

дам  соттық  әуре­сарсаңның  ал­ 

дын  алып, 

сот  шешімін  қабыл-

даудың мерзімін қысқартады.

Қазақстандағы сот төрелігі аза-

маттардың  жеке  өмірінің  құпия­

лығына 


кепіл  құқын  есепке  ала 

келгенде  барынша  ашық  бола 

түседі.

Сот  залдары  сот  істерін ау-

дио  және  видеожазудың  аппа-

ратураларымен  жарақтандыры-

лады  және  жазбаларды  қандай 

да бір тоқтатуға немесе редакция­

лауға мүмкіндік берілмейді.

Бұл  судьяларды  және  сот  мә­

жілісіне  басқа  да  қатысушыларды 

тәртіпке  шақырады,  сот  процесі 

мен  сот  қабылдаған  шешімнің 

объ­ективтілігін қамтамасыз етеді.

Сот  жүйесін  реформалау  шең­

берінде 


бірқатар  институттық 

шешімдер жұмыс істей бастайды.

Біріншіден,  Жоғарғы Сот жа-

нындағы  Сот  жюриі  түбегейлі 

қайта құрылады.

Сот жюриі азаматтардың судья­

лардың  іс­әрекетіне  және  судья­ 

лық  корпус  өкілдерінің  қабылда­

нады  деп  күтіліп  отырған Этика-

лық кодексті бұзу жағдайларына 

байланысты  арыз­шағымдарын  қа­

райтын болады.

Екіншіден,  Жоғарғы  Сот  жа­

нынан  дауларды,  оның  ішінде,  ірі 

инвесторлар қатысатын дауларды 

қарау  үшін мамандандырылған 

алқа құрылатын болады.

Оның шеңберінде шетел инвес-

торларының  құқын  өздерінде 

туындаған  құқықтық  даулар  бо­ 

йынша 

сапалы  әрі  әділ  шешу 

жүзеге асырылады.

Үшіншіден, қылмыстық іс жүр­

гізу  шеңберінде  соттарда,  оның 

ішінде 

сотқа  дейінгі  кезеңде, 

айыптау  мен  қорғау  арасында   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал