Г. М. Акумбаева Қазақ тілі кафедрасыжүктеу 254.79 Kb.
Pdf просмотр
Дата11.05.2017
өлшемі254.79 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Қазақ тілі кафедрасы

                                                      

 

Қазақ тілі пәнінен5В070900  «Металлургия»,    5В071200  «Машинажасау»,    5В071300  «Көлік, көлік

техникасы және технологиялары»,    5В072400 «Технологиялық машиналар және

жабдықтар», 5В090100 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды

ұйымдастыру», 5В073200  «Стандарттау, сертификация және метрология»

мамандықтарының студенттеріне арналған

         ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Павлодар 

Кегль 14,

буквы


строчные,

кроме


первой

прописнойМамандықтың мемлекеттік жалпыға

міндетті білім беру стандартының

негізінде әзірленген жұмыс оқу

бағдарламасын бекіту парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/33БЕКІТЕМІН 

ОІ жөніндегі проректор 

___________ Пфейфер Н.Э 

(қолы)           

20__ж.«___»_____________

                                                         Құрастырушы: _________ оқытушы

  

Г.М.Акумбаева        

Қазақ тілі кафедрасы  

                                                                                 

Қазақ тілі пәні бойынша

                                                          

5В070900  «Металлургия»,    5В071200  «Машинажасау»,    5В071300  «Көлік, көлік техникасы

және   технологиялары»,        5В072400  «Технологиялық   машиналар  және  жабдықтар»,  5В090100

«Көлікті   пайдалану   және   жүк   қозғалысы   мен   тасымалдауды   ұйымдастыру»,   5В073200

«Стандарттау, сертификация және метрология»  мамандықтарының студенттеріне арналған

   


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру

стандартының

         

негізінде әзірленді және С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың Ғылыми

кеңесінің отырысында 20__ж. «____» _________, №_____Хаттамамен бекітілді.

Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама. 

Кафедра меңгерушісі  ______________     А.Ф.Зейнулина  20__ж. «____» ________

                  (қолы)

          

Гуманитарлық-педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен 

мақұлданды 

20_ж. «_____»____________ №____ Хаттама 

ОӘК төрағасы  ________________      Е.Н.Жуманкулова    

20_ж. «_____»___________

    (қолы)

                  

КЕЛІСІЛДІ 

Факультет деканы

 ________________ 

________ Ж.Т.Сарбалаев   

20_ж. «_____»________

                                             (факультет атауы)         

 

МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________        А.А.Варакута

   

20_ж. «_____»_______              

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен 

мақұлданды 

20__ж. «___»______________  №____ Хаттама1   Пәннің   мақсаты  -  2005ж.   11   мамырындағы   №   289,   12   шілдедегі   №480

бұйырықтарымен   бекітілген  және  іске  қосылған   жалпы білім беру  пәні  циклінің

бакалавриатының ЖОБ және ОКБ негізінде  5В070900   «Металлургия»,       5В071200

«Машинажасау»,         5В071300     «Көлік,   көлік   техникасы   және   технологиялары»,

5В072400   «Технологиялық   машиналар   және   жабдықтар»,   5В090100   «Көлікті

пайдалану   және   жүк   қозғалысы   мен   тасымалдауды   ұйымдастыру»,   5В073200

«Стандарттау,   сертификация   және   метрология»,   5В070800   «Мұнай-газ   ісі»

мамандықтарының МЖМБС қарастырылған деңгейлерге  (A1, A2, В1) сәйкес тілдік

құзырлығын игеру.

Пәннің   міндеті  -     коммуникативтік   әлеуетте   сөйлесім,   оқылым,   жазылым

және   тындалым   дағдыларын   қалыптастыру   (дисскурс,   диалогтік   қарым-қатынас

және медиация 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің: 

қазақ   тілінің   құрылымы   (фонетика,   лексика,   грамматика)   жөніндетүсініктері болуы;

күнделікті өмірде қарым-қатынасқа, қатысымдық міндеттерді шешугекеректі   сөйлеу   үлгілерін,   өз   ойын   білдіруге   қажеттілікке   (интенция)   қатысты

қарапайым синтаксистік конструкциялар жиынтығын білуі;

берілген мәлімет бойынша өз түсінік-пікірлерін айта білуге,   ресмихабарлар мен жұмыс түрлері туралы (теледидар, радио тыңдау, газет-журнал оқу,

әдебиеттер оқу) түсініктерін жаза білу, айтуға икемді болуы;

ресми кездесуге, жиналыс, мәжілістерге қатысып, оларды өз бетіменжүргізе білу, кәсіби терминдер сипаттамасын түсініп талдау жасай білу, мәтіндік

жұмыстарда қолданысқа түсіріп сипаттама бере білу,  тілдік материалдар мен кәсіби

бағыттағы  лексиканы  игергені  жөнінде өзіндік білімді тексере  білу, бағалай  білу

практикалық машықтарды иемденуі қажет.2 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім,

икемділік және дағды-машықтар қажет: қазақ тілінің мектеп курсында өткен барлық

салалары (фонетика, лексикология, орфография, сөзжасам, морфология, синтаксис,

пунктуация  және стилистика).

3 Постреквизиттер 

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі

пәндерді меңгеруі үшін қажет:  кәсіби қазақ тілі, іскери қазақ тілі және мемлекеттік

тілде іс жүргізу.4 Пәннің мазмұны 

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары 

№ 

р/сТақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс

сағаттарының саны

пр.


ст.

СӨЖ


1

2

34

5

 ЖОБ негізіндегі  күндізгі 

5В070900, 5В071200, 5В071300, 5В072400, 

5В073200, , 5В090100

I семестр 

Деңгейлер: А1, А2, В1

1

Әдеп ережелері. 1.Есімдік. Сұрау есімдігі. Шылау. 

Сұраулық демеуліктер.

2.   Қазақ   әліпбиі.   Қазақ   тілінің   төл

дыбыстары,   олардың   жуан,   жіңішке

түрлері.

1.Жіктеу есімдіктері: мен, сен, сіз, ол. 

Жалғаулар. Тәуелдік жалғауы. Септік 

жалғауы. Атау, ілік септіктері.

2.   Ы,   І   төл   дыбыстары.   Сұраулы   сөйлем

интонациясы.

1.Оқшау сөздер. Қаратпа сөз, тыныс 

белгісі. Одағай. Болымсыздық есімдігі.

2.   Ұ,   Ү   төл   дыбыстары;   жуан,   жіңішке

негіздер. Интонация

2

8

2Адам. Өзім туралы.

Досым


 

туралы.


Отбасы.   Туыстық

қатынастар.

Мекенжай   Біздің

үй. Менің бөлмем.

1.Өздік есімдігі. Жіктік жалғаулар. 

Етістік.


2.   Қ,   Ғ   төл   дыбыстары;   жуан   негіздер,

айтылуы; ілгерінді ықпал.

1.Сын есім, дара, күрделі түрлері.

2. Ң дыбысы, ерекшелігі, дыбысталуы. 

Кейінді ықпал. Буын түрлері.

3. Синонимдер.

1.Зат есім. Дара, күрделі зат есімдер. 

Жалпылау есімдігі.

2. Н, Ң дыбыстары, ерекшелігін қайталау.

3. Омонимдер.

1.Сан есім. Есептік, реттік, жинақтық сан 

есімдер. –нікі, -дікі, 

-тікі жұрнақтары. Меншіктілік. Мекен 

үстеуі.


2. Жуан, жіңішке негізге бағынбайтын 

жұрнақтар, ерекшеліктері. Һ дыбысынның

айтылуы.

3. Антонимдер.

5

10

3Мезгіл, уақыт. Жыл

мезгілдері.

 

Ай,


апта,   күн.   Сағат

неше?  Жұмыс күні.

Демалыс

 

күні.Жазғы   демалыс.

Мереке   күндері.

Шақыру. Құттықтау.

Тілек айту.

1.Мезгіл үстеуі.

2. Төл дыбыстарды қайталау. Дыбыстық 

өзгерістер (айдың аяғында – 

аяқ+ы=аяғы).

3. Сөздің этимологиясы (апта сөзі).

1.Септік жалғаулары. Барыс, шығыс 

септіктері. Шылаулар: кейін, дейін.

2. Төл дыбыстарды қайталау

1.Қимыл-сын үстеулері. Шақ категориясы.

Осы шақ, түрлері.

2. Төл дыбыстарды қайталау

1.Етістіктің болымды, болымсыз түрлері. 

«Емес», «жоқ», «дұрыс-ақ», «жөн екен» 

сөздерін қолдана білу.

6

102.   Төл   дыбыстарды   қайталау.   Буын.

Интонация. Мәнерлеп оқу.

1.Көсемше. Жіктік жалғаулардың түрлері.

Келер шақ.

2.  Төл  дыбыстарды  қайталау.  Мәнерлеп

оқу. Екпін.

4

  Ас   –   адамныңарқауы.

 

Дұрыстамақтану

 денсаулық   кепілі.

Мерекелік

дастархан.   Сіздің

сүйікті   асыңыз.

Асханада

(Дәмханада.

Мейрамханада).

1.Шылаулар: үшін, соң. Рай категориясы: 

ашық рай, бұйрық рай. Көптік жалғаулар.

2.   Төл   дыбыстардың   сөз   басында   келуін

қайталау.

1.Жатыс септігі. Жалғаулық шылаулар 

(мен, әрі).

2. Төл дыбыстардың сөз ортасында кеуін,

дыбысталуын қайталау

4

105

Денсаулық   –   зор

байлық.

 

Денемүшелері.

Емханада.

Ауруханада.

1.Табыс септік. Көмектес септік.

2. Төл дыбыстардың сөз соңында келуі. 

Интонация.

3. Фразеология туралы түсінік

1.Себеп-салдар үстеуі. Сілтеу есімдігі.

2. Төл дыбыстардың жазылуын қайталау.

2

66

Туған   жер   –   алтын

бесік.   Менің   туған

жерім   (орналасқан

жері,   табиғаты).

Көшеде.   Көлікте.

Әмбебап   дүкенінде.

Базарда.


Мұражайда.

Кітапханада.

Саябақта. Театрда.

1.Көмекші етістіктер.

2. Жуан дауысты дыбыстарды қайталау. 

Мәнерлеп оқу. Екпінге көңіл бөлу.

3. Көп мағыналы сөздер.

1.Көмекші есімдер.

2. Жіңішке дыбыстарды қайталау. 

Айтылуы, жазылуы. Мәнерлеп оқу.

3.   Басқа   тілден   кірген   сөздер.

Неологизмдер. Көнерген сөздер.

1.Қыстырма сөз, тыныс белгісі. Осы, 

мына, мынаған, сол. 

2.   Үнді   дауыссыз   дыбыстарды   қайталау.

Буын үндестігі.

1.Өзгелік етіс. Еліктеуіштер. Дыбыстық 

еліктеуіш.

2. Дыбыс үндестігі.

1.Өткен шақ. Бұрынғы өткен шақ. 

Белгісіздік есімдігі.

2. Қатаң дауыссыз дыбыстарды қайталау

1.Сөз тіркестері. Есімді тіркестер.

2. Жуан, жіңішке негіздерге бағынбайтын

қосымшалар.

1.Етістікті тіркес. Ырықсыз етіс.

2. Буын үндестігін қайталау. Интонация

1.Жалпылау   есімдігі.   Ортақ   етіс.2.   Ұяң

дауыссыздарды

 

қайталау. 

Дыбыс


үндестігін қайталау. Мәнерлеп оқу.

10

207

Менің   елім   –

Тәуелсіз   Қазақстан.

Ел

 рәміздері.

Елордасы   –   Астана

қаласы.

 

Қазақхалқының   тарихы,

ұлттық   тілі,   салт-

дәстүрі.

Қазақстанның

мәдениеті.   Ұлттық

өнері.


1.Зат есім. Жалпы, жалқы есімдер. 

Есімше. 


2. Төл дыбыстарды қайталау

1.Шартты рай. Сын есімдер.

2.Жуан   дауысты   дыбыстар.   Ілгерінді

ықпал


1.Топтау, болжалдық, бөлшектік сан 

есімдер. Сабақты етістік, салт етістік.

2.Ұяң дауыссыз  дыбыстар

1.Өткен шақ. Жедел өткен шақ. Шырай 

категориясы. Қалау рай. Кейінді ықпал.

2.Жіңішке дауысты дыбыстар.

1.Етіс категориясы. Негізгі етіс. 

Септеуліктер. 

13

20


Қазақстанның

өнеркәсібі.   Ұлы

адамдар өмірінен.

2.Қатаң дауыссыз дыбыстар.

1.Сын – қимыл. Мақсат үстеулері. Өздік 

етіс.


2.Үнді дауыссыз дыбыстар.

1.Модаль сөздер. Күшейткіш үстеу. 

Айқындауыш.

2.Қатаң дауыссыздардың сөздің басында,

ортасында, соңында келуі

8

Білім   ордасында.Біздің   университет.

Біздің   факультет.

Менің мамандығым

1.Қысқарған сөздер. Күрделі атаулар. 

Күрделі етістіктер. 

2.Ә, І төл дыбыстарын қайталау

1.Жіктік жалғауының шығыс септігінен 

кейін жалғануы.

О, Ө дыбыстарын қайталау.

3

6БАРЛЫҒЫ :

45

90

IІ семестр 

Деңгейлер:   А1, А2,

В1

9Кәсіби лексика

Сөйлем. Жай сөйлем. Сөйлемнің   түрлері. Сұраулы

сөйлем

Хабарлы сөйлем. Бұйрықты сөйлем.Лепті сөйлем

Атаулы сөйлем

Жақты, жақсыз сөйлем

Толымды сөйлем және толымсыз сөйлем

Сөйлем мүшелері:  Тұрлаулы мүшелер. Бастауыш.

Баяндауыш. Жасау жолдары.

Тұрлаусыз мүшелер. Сөйлемнің бірыңғай мұшелері.

Анықтауыш.

Пысықтауыш.

Толықтауыш.

Сөйлем мүшелерінің өткенді қайталау

Құрмалас   сөйлем   Салалас   құрмалас   сөйлем,   оның

түрлері.

Ыңғайлас сөйлем. 

Түсіндірмелі салалас

30

6010

Іскерлік   лексика.

Іскерлік   кездесу.

Ресми   қабылдауда.

Баспасөз

маслихаты.

Семинар.   Ғылыми

конференция.

Келіссөз.   Жұмысқа

қабылдау.   Жұмыс

орны. Ұжым. Еңбек

тәртібі. 

Қарсылықты салалас

Себеп-салдар салалас.

Талғаулы салалас.

Кезектес салалас.

Шартты   және   қарсылықты   бағыныңқылы   сабақтас

сөйлемдер

Себеп бағыныңқылы сабақтас сөйлем.

Мезгіл бағыныңқылы сабақтас сөйлем

Мақсат   және   қимыл-сын   бағыныңқылы   сабақтас

сөйлем


15

30

БАРЛЫҒЫ :                                                  45

                                                  90

       

90

180

№ 

р/с


Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының

саны

пр.


ст.

СӨЖ


пр.

ст.


СӨЖ

1

26

7

89

10

11ОКБ негізіндегі  сырттай

 

5В070900, 5В071300, 5В072400, 5В073200, 

5В071200


ОКБ негізіндегі  сырттай

5В090100


I семестр 

Деңгейлер: А1, А2, В1

1

Әдеп ережелері. 1

10

210

2

Адам. Өзім туралы. Досым туралы.Отбасы.   Туыстық   қатынастар.

Мекенжай Біздің үй. Менің бөлмем.

1

10

210

3

Мезгіл, уақыт. Жыл мезгілдері. Ай,апта, күн. Сағат неше? Жұмыс күні.

Демалыс   күні.   Жазғы   демалыс.

Мереке

 

күндері. 

Шақыру.


Құттықтау. Тілек айту.

1

102

10

4  Ас   –   адамның   арқауы.   Дұрыс

тамақтану   –   денсаулық   кепілі.

Мерекелік дастархан. Сіздің сүйікті

асыңыз.   Асханада   (Дәмханада.

Мейрамханада).

2

102

10

5Денсаулық   –   зор   байлық.   Дене

мүшелері. Емханада. Ауруханада.

2

10

210

6

Туған   жер   –   алтын   бесік.   Меніңтуған   жерім   (орналасқан   жері,

табиғаты).   Көшеде.   Көлікте.

Әмбебап   дүкенінде.   Базарда.

Мұражайда. Кітапханада. Саябақта.

Театрда.

2

103

20

7Менің елім – Тәуелсіз Қазақстан. Ел

рәміздері.   Елордасы   –   Астана

қаласы.   Қазақ   халқының   тарихы,

ұлттық


 

тілі,


 

салт-дәстүрі.

Қазақстанның   мәдениеті.   Ұлттық

2

103

20


өнері.   Қазақстанның   өнеркәсібі.

Ұлы адамдар өмірінен.

8

Білім


 

ордасында.

 

Біздің


университет.   Біздің   факультет.

Менің мамандығым

1

7

216

9

Кәсіби лексика4

30

430

10

Іскерлік   лексика.   Іскерлік   кездесу.Ресми   қабылдауда.   Баспасөз

маслихаты.   Семинар.   Ғылыми

конференция.   Келіссөз.   Жұмысқа

қабылдау.   Жұмыс   орны.   Ұжым.

Еңбек тәртібі. 

2

102

20

БАРЛЫҒЫ :18

117

24

156

4.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны 

1 тақырып. Әдеп ережелері. 

2 тақырып. Адам. Өзім туралы. Досым туралы. Отбасы. Туыстық қатынастар.

Мекенжай. Біздің үй. Менің бөлмем.

3 тақырып. Мезгіл, уақыт. Жыл мезгілдері. Ай, апта, күн. Сағат неше? Жұмыс

күні.  Демалыс күні.  Жазғы  демалыс.  Мереке  күндері.  Шақыру.  Құттықтау.  Тілек

айту.


4   тақырып.   Ас   –   адамның   арқауы.   Дұрыс   тамақтану   –   денсаулық   кепілі.

Мерекелік дастархан. Сіздің сүйікті асыңыз. Асханада (Дәмханада. Мейрамханада).

5 тақырып. Денсаулық – зор байлық. Дене мүшелері. Емханада. Ауруханада.

6 тақырып. Туған жер – алтын бесік. Менің туған жерім (орналасқан жері,

табиғаты). Көшеде. Көлікте. Әмбебап дүкенінде. Базарда. Мұражайда. Кітапханада.

Саябақта. Театрда.

7 тақырып. Менің елім – Тәуелсіз Қазақстан. Ел рәміздері. Елордасы – Астана

қаласы. Қазақ халқының тарихы, ұлттық тілі, салт-дәстүрі. Қазақстанның мәдениеті.

Ұлттық өнері. Қазақстанның өнеркәсібі. Ұлы адамдар өмірінен.

8   тақырып.   Білім   ордасында.   Біздің   университет.   Біздің   факультет.   Менің

мамандығым

9 тақырып. Кәсіби лексика

10 тақырып. Іскерлік лексика. Іскерлік кездесу. Ресми қабылдауда. Баспасөз

маслихаты. Семинар. Ғылыми конференция. Келіссөз. Жұмысқа қабылдау. Жұмыс

орны. Ұжым. Еңбек тәртібі.

 4.3 Практикалық (семинар, студиялық)  сабақтардың мазмұны мен тізімі 

4.3.1 А1 тіл құзырлығының минималды-жеткілікті деңгейі 

1-тақырып Әдеп ережелері. 

Лексикалық   минимум:    «Амандасу»,   «Танысу»,   «Кешірім»,   «Өтініш»,   «Алғыс»,

«Келісу», «Қарсылық білдіру», «Құптау», «Құптамау» тақырыптары бойынша өнімді лексиканы

мәтін мазмұнын түсіну құралы ретінде игеру;

Грамматикалық құрылымдар: сөйлеу мен жазуда грамматикалық құрылымдарды (Қазақ

тілінің   төл   дыбыстары,   олардың   жуан,   жіңішке   түрлерін.   Есімдік.   Сұрау   есімдігі.   Шылау.Сұраулық демеуліктер. Жіктеу есімдіктері: мен, сен, сіз, ол. Жалғаулар. Оқшау сөздер. Қаратпа

сөз, оның тыныс белгісін. Одағай. Болымсыздық есімдігін) дұрыс қолдана білу; Тыңдап   түсіну   ауқымында:  «Амандасу»,   «Танысу»,   «Кешірім»,   «Өтініш»,   «Алғыс»,

«Келісу»,   «Қарсылық   білдіру»,   «Құптау»,   «Құптамау»   тақырыптары   бойынша   күнделікті

қолданылынатын сөздерді, оқытушының жай қысқа нұсқауларын түсіну; 

Оқу   кезінде:  берілген   тақырып   бойынша   адамдардың   күнделікті   өмірлерін   реттейтін

прагматикалық мәтіндерді оқу;  Ауызша   қарым-қатынас:    берілген   тақырып   бойынша   қойылған   сұрақтарға   (жай

фразалармен) жауап бере алу және сұхбатқа белсенді түрде қатысу құзырлықтарын дамыту Жазбаша қарым-қатынас:   аудиторияда өтілген жаңа тақырып бойынша грамматикалық

жаттығуларды орындау;2-тақырып. Адам. Өзім туралы. Досым туралы. Отбасы. Туыстық қатынастар. Мекенжай.

Біздің үй. Менің бөлмем.Лексикалық минимум:   берілген тақырып бойынша өнімді лексиканы игеру, мәтіндегі

жаңа лексиканың мағынасын түсіну;Грамматикалық  құрылымдар:  Зат   есім.   Дара,   күрделі   зат   есімдер.   Жалпылау

есімдігі.Өздік   есімдігі.   Жіктік   жалғаулар.   Етістік.   Сын   есім,   дара,   күрделі   түрлері.   Сан   есім.

Есептік, реттік, жинақтық сан есімдер. –нікі, -дікі, -тікі жұрнақтары. Меншіктілік. Мекен үстеуі.

Кейінді ықпал. Буын түрлері. Синонимдер. Омонимдер. Антонимдер;Тыңдап   түсіну   ауқымында:    өзі,   отбасы   туралы   мәлемет   бере   алу,   «Досым   туралы»,

«Отбасы»,   «Біздің   үй»   тақырыптарына   мәтін   құру,   туыстық   қатынас   атауларын   білу,   берілген

тақырыптар бойынша тындаған сұхбатын толық және жартылай түсіну; 

Оқу   кезінде:  берілген   тақырып   бойынша   адамдардың   күнделікті   өмірлерін   реттейтін

прагматикалық мәтіндерді оқу;  Ауызша қарым-қатынас:   жай фразалармен туған-туысқандарын, қоршаған адамдарды,

олардың жұмыстарын, үйлерін (пәтерін) және т.б. суреттеуЖазбаша қарым-қатынас:   аудиторияда өтілген жаңа тақырып бойынша грамматикалық

жаттығуларды   орындау,   лексикалық   тақырып   бойынша   өнімді   лексиканы   қолдана   отырып

жазбаша мәлімет жасау, ассоциограмма құру.

3-тақырып.   Мезгіл,   уақыт.   Жыл   мезгілдері.   Ай,   апта,   күн.   Сағат   неше?   Жұмыс   күні.

Демалыс күні. Жазғы демалыс. Мереке күндері. Шақыру. Құттықтау. Тілек айту.Лексикалық   минимум:    берілген   тақырып   бойынша   продуктивной   лексиканы   игеру,

мәтіндегі жаңа лексиканың мағынасын түсіну;Грамматикалық   құрылымдар:  Мезгіл   үстеуі.   Септік   жалғаулары.   Барыс,   шығыс

септіктері. Шылаулар: кейін, дейін. Қимыл-сын үстеулері. Шақ категориясы. Осы шақ, түрлері.

Етістіктің болымды, болымсыз түрлері. «Емес», «жоқ», «дұрыс-ақ», «жөн екен» сөздерін қолдана

білу. Көсемше. Жіктік жалғаулардың түрлері. Келер шақ. Сөздің этимологиясы (апта сөзі). Тыңдап түсіну ауқымында: берілген тақырыптары бойынша күнделікті қолданылынатын

сөздерді білу, оқытушының жай қысқа нұсқауларын түсіну; Оқу кезінде:  лексикалық тақырып бойынша адамдардың күнделікті өмірлерін реттейтін

прагматикалық   мәтіндерді   оқу,   олардың   мазмұнын   түсіну,   тірек   сөздер   мен   жоспар   негізінде

мәтінді мазмұндау;  

Ауызша   қарым-қатынас:    лексикалық   тақырып   бойынша   қойылған   сұрақтарға   (жай

фразалармен) жауап бере алу және сұхбатқа белсенді түрде қатысу құзырлықтарын дамытуЖазбаша қарым-қатынас:  аудиторияда өтілген жаңа тақырып бойынша грамматикалық

жаттығуларды орындау; досына мерекемен құттықтау хатын жаза алу, досын мерекелік шараға

шақыру жазу, өзінің күн тәртібі туралы жазбаша мәліметте жаңа сөздік қорды қолдану.


4-тақырып.   Ас   –   адамның   арқауы.   Дұрыс   тамақтану   –   денсаулық   кепілі.   Мерекелік

дастархан Сіздің сүйікті асыңыз. Асханада (Дәмханада. Мейрамханада).Лексикалық   минимум:    берілген   тақырып   бойынша   продуктивной   лексиканы   игеру,

мәтіндегі жаңа лексиканың мағынасын түсіну;Грамматикалық құрылымдар: Шылаулар: үшін, соң. Рай категориясы: ашық рай, бұйрық

рай. Жатыс септігі. Жалғаулық шылаулар (мен, әрі).Тыңдап түсіну ауқымында: берілген тақырыптары бойынша күнделікті қолданылынатын

сөздерді білу, оқытушының жай қысқа нұсқауларын түсіну; Оқу кезінде:  лексикалық тақырып бойынша адамдардың күнделікті өмірлерін реттейтін

прагматикалық   мәтіндерді   оқу,   олардың   мазмұнын   түсіну,   тірек   сөздер   мен   жоспар   негізінде

мәтінді мазмұндау;  

Ауызша   қарым-қатынас:    лексикалық   тақырып   бойынша   қойылған   сұрақтарға   (жай

фразалармен)   жауап   бере   алу   және   «Сіздің   сүйікті   асыңыз»,   «Асханада»,   «Дәмханада»,

«Мейрамханада» сұхбатқа белсенді түрде қатысу құзырлықтарын дамыту; 

Жазбаша қарым-қатынас:  аудиторияда өтілген жаңа тақырып бойынша грамматикалық

жаттығуларды   орындау,   лексикалық   тақырып   бойынша   өнімді   лексиканы   қолдана   отырып

жазбаша мәлімет жасау, ассоциограмма құру.

5-тақырып. Денсаулық – зор байлық. Дене мүшелері. Емханада. Ауруханада.

Лексикалық   минимум:    берілген   тақырып   бойынша   продуктивной   лексиканы   игеру,

мәтіндегі жаңа лексиканың мағынасын түсіну;Грамматикалық   құрылымдар:  Табыс   септік.   Көмектес   септік.   Себеп-салдар   үстеуі.

Сілтеу есімдігі. Фразеология туралы түсінік.Тыңдап түсіну ауқымында: берілген тақырыптары бойынша күнделікті қолданылынатын

сөздерді білу, оқытушының жай қысқа нұсқауларын түсіну; Оқу кезінде:  лексикалық тақырып бойынша адамдардың күнделікті өмірлерін реттейтін

прагматикалық   мәтіндерді   оқу,   олардың   мазмұнын   түсіну,   тірек   сөздер   мен   жоспар   негізінде

мәтінді мазмұндау;  

Ауызша   қарым-қатынас:    лексикалық   тақырып   бойынша   қойылған   сұрақтарға   (жай

фразалармен) жауап бере алу және сұхбатқа белсенді түрде қатысу құзырлықтарын дамыту; Жазбаша қарым-қатынас:  аудиторияда өтілген жаңа тақырып бойынша грамматикалық

жаттығуларды   орындау,   лексикалық   тақырып   бойынша   өнімді   лексиканы   қолдана   отырып

жазбаша мәлімет жасау; 

6-тақырып. Туған  жер – алтын бесік.  Менің  туған  жерім (орналасқан  жері,  табиғаты).

Көшеде. Көлікте. Әмбебап дүкенінде. Базарда. Мұражайда. Кітапханада. Саябақта. Театрда.Лексикалық   минимум:    берілген   тақырып   бойынша   продуктивной   лексиканы   игеру,

мәтіндегі жаңа лексиканың мағынасын түсіну;Грамматикалық   құрылымдар:  Көмекші   етістіктер.   Көмекші   есімдер.Көп   мағыналы

сөздер. Басқа тілден кірген сөздер. Неологизмдер. Көнерген сөздер. Өзгелік етіс. Еліктеуіштер.

Дыбыстық еліктеуіш. Өткен шақ. Бұрынғы өткен шақ. Белгісіздік есімдігі.

Тыңдап түсіну ауқымында: берілген тақырыптары бойынша күнделікті қолданылынатын

сөздерді білу, оқытушының жай қысқа нұсқауларын түсіну; Оқу кезінде:  лексикалық тақырып бойынша адамдардың күнделікті өмірлерін реттейтін

прагматикалық   мәтіндерді   оқу,   олардың   мазмұнын   түсіну,   тірек   сөздер   мен   жоспар   негізінде

мәтінді мазмұндау;  

Ауызша   қарым-қатынас:    лексикалық   тақырып   бойынша   қойылған   сұрақтарға   (жай

фразалармен) жауап бере алу және сұхбатқа белсенді түрде қатысу құзырлықтарын дамыту; Жазбаша қарым-қатынас:  аудиторияда өтілген жаңа тақырып бойынша грамматикалық

жаттығуларды   орындау,   лексикалық   тақырып   бойынша   өнімді   лексиканы   қолдана   отырып

жазбаша мәлімет жасау; 


7-тақырып. Менің елім – Тәуелсіз Қазақстан. Ел рәміздері. Елордасы – Астана қаласы.

Қазақ   халқының   тарихы,   ұлттық   тілі,   салт-дәстүрі.   Қазақстанның   мәдениеті.   Ұлттық   өнері.

Қазақстанның өнеркәсібі. Ұлы адамдар өмірінен.

Лексикалық   минимум:    берілген   тақырып   бойынша   продуктивной   лексиканы   игеру,

мәтіндегі жаңа лексиканың мағынасын түсіну;Грамматикалық құрылымдар:  Шартты рай. Сын есімдер. Топтау,  болжалдық, бөлшектік сан

есімдер. Сабақты етістік, салт етістік. Шырай категориясы. Қалау рай. Етіс категориясы.  Негізгі

етіс. Септеуліктер. Модаль сөздер. Күшейткіш үстеу. Айқындауыш.

Тыңдап түсіну ауқымында: берілген тақырыптары бойынша күнделікті қолданылынатын

сөздерді білу, оқытушының жай қысқа нұсқауларын түсіну; Оқу кезінде:  лексикалық тақырып бойынша адамдардың күнделікті өмірлерін реттейтін

прагматикалық   мәтіндерді   оқу,   олардың   мазмұнын   түсіну,   тірек   сөздер   мен   жоспар   негізінде

мәтінді мазмұндау;  

Ауызша   қарым-қатынас:    лексикалық   тақырып   бойынша   қойылған   сұрақтарға   (жай

фразалармен) жауап бере алу және сұхбатқа белсенді түрде қатысу құзырлықтарын дамыту; Жазбаша қарым-қатынас:  аудиторияда өтілген жаңа тақырып бойынша грамматикалық

жаттығуларды   орындау,   лексикалық   тақырып   бойынша   өнімді   лексиканы   қолдана   отырып

жазбаша мәлімет жасау. 

8-тақырып. Білім ордасында. Біздің университет. Біздің факультет. Менің мамандығым

Лексикалық   минимум:    берілген   тақырып   бойынша   продуктивной   лексиканы   игеру,

мәтіндегі жаңа лексиканың мағынасын түсіну;Грамматикалық құрылымдар:  Қысқарған  сөздер.  Күрделі атаулар.  Күрделі етістіктер.

Жіктік жалғауының шығыс септігінен кейін жалғануы.Тыңдап түсіну ауқымында: берілген тақырыптары бойынша күнделікті қолданылынатын

сөздерді білу, оқытушының жай қысқа нұсқауларын түсіну; Оқу кезінде:  лексикалық тақырып бойынша адамдардың күнделікті өмірлерін реттейтін

прагматикалық   мәтіндерді   оқу,   олардың   мазмұнын   түсіну,   тірек   сөздер   мен   жоспар   негізінде

мәтінді мазмұндау;  

Ауызша   қарым-қатынас:    лексикалық   тақырып   бойынша   қойылған   сұрақтарға   (жай

фразалармен) жауап бере алу және сұхбатқа белсенді түрде қатысу құзырлықтарын дамыту; Жазбаша қарым-қатынас:  аудиторияда өтілген жаңа тақырып бойынша грамматикалық

жаттығуларды   орындау,   лексикалық   тақырып   бойынша   өнімді   лексиканы   қолдана   отырып

жазбаша мәлімет жасау.

9-тақырып. Кәсіби лексика  

Лексикалық   минимум:    берілген   тақырып   бойынша   продуктивной   лексиканы   игеру,

мәтіндегі жаңа лексиканың мағынасын түсіну;Грамматикалық   құрылымдар:  Сөз   тіркесі.   Сөйлем.   Сөйлем   мүшелері.   Жай   сөйлем

түрлері. Құрмалас сөйлем. Салалас құрмалас сөйлем.Тыңдап түсіну ауқымында: Берілген тақырып бойынша жаңа сөздер мен сөз тіркестерін

меңгеру.   Меңгерілген   сөздер,   сөз   тіркестерін   пайдалана   отырып   сөйлемдер   құрастыру.

Мамандыққа  байланысты  мәтін   бойынша   сұрақтар  құрастырып,  берілген  мәселеге   қатысты  өз

ойын жеткізе білу, оқытушының жай қысқа нұсқауларын түсіну; Оқу кезінде:  лексикалық тақырып бойынша адамдардың күнделікті өмірлерін реттейтін

прагматикалық   мәтіндерді   оқу,   олардың   мазмұнын   түсіну,   тірек   сөздер   мен   жоспар   негізінде

мәтінді мазмұндау;  

Ауызша   қарым-қатынас:    лексикалық   тақырып   бойынша   қойылған   сұрақтарға   (жай

фразалармен) жауап бере алу және сұхбатқа белсенді түрде қатысу құзырлықтарын дамыту; Жазбаша қарым-қатынас:  аудиторияда өтілген жаңа тақырып бойынша грамматикалық

жаттығуларды   орындау,   лексикалық   тақырып   бойынша   өнімді   лексиканы   қолдана   отырып

жазбаша мәлімет жасау; 


10 тақырып. Іскерлік лексика. Іскерлік кездесу. Ресми қабылдауда. Баспасөз маслихаты. 

Семинар. Ғылыми конференция. Келіссөз. Жұмысқа қабылдау. Жұмыс орны. Ұжым. Еңбек тәртібі.Лексикалық   минимум:    берілген   тақырып   бойынша   продуктивной   лексиканы   игеру,

мәтіндегі жаңа лексиканың мағынасын түсіну;Грамматикалық құрылымдар: Сабақтас құрмалас сөйлем. Аралас құрмалас сөйлем.

Тыңдап түсіну ауқымында: берілген тақырыптары бойынша күнделікті қолданылынатын

сөздерді білу, оқытушының жай қысқа нұсқауларын түсіну; Оқу кезінде:  лексикалық тақырып бойынша адамдардың күнделікті өмірлерін реттейтін

прагматикалық   мәтіндерді   оқу,   олардың   мазмұнын   түсіну,   тірек   сөздер   мен   жоспар   негізінде

мәтінді мазмұндау;  

Ауызша   қарым-қатынас:    лексикалық   тақырып   бойынша   қойылған   сұрақтарға   (жай

фразалармен) жауап бере алу және сұхбатқа белсенді түрде қатысу құзырлықтарын дамыту; Жазбаша қарым-қатынас:  аудиторияда өтілген жаңа тақырып бойынша грамматикалық

жаттығуларды   орындау,   лексикалық   тақырып   бойынша   өнімді   лексиканы   қолдана   отырып

жазбаша мәлімет жасау.

4.3.2 А2 жеткілікті деңгей  

1-тақырып Әдеп ережелері. 

Лексикалық минимум:  «Амандасу», «Танысу», «Кешірім», «Өтініш», «Алғыс», 

«Келісу», «Қарсылық білдіру», «Құптау», «Құптамау» тақырыптары бойынша өнімді лексиканы 

мәтін мазмұнын түсіну құралы ретінде игеру;

Грамматикалық құрылымдар: сөйлеу мен жазуда грамматикалық құрылымдарды (Қазақ

тілінің   төл   дыбыстары,   олардың   жуан,   жіңішке   түрлерін.   Есімдік.   Сұрау   есімдігі.   Шылау.

Сұраулық демеуліктер. Жіктеу есімдіктері: мен, сен, сіз, ол. Жалғаулар. Оқшау сөздер. Қаратпа

сөз, оның тыныс белгісін. Одағай. Болымсыздық есімдігін) дұрыс қолдана білу; Тыңдап   түсіну   ауқымында:  социомәдениеттік   білімге,   оқылған   лексикалық   және

грамматикалық материалдарға сүйене отырып, тікелей қарым-қатынаста басқа тұлғаның сөйлеген

сөзінің жалпы мазмұнын түсіну;  

Ауызша қарым-қатынас:  диалог ауқымында: әлеуметтік-тұрмыстық, социо-мәдени және

оқу-кәсіптік салаларда ақпаратпен алмасу үшін диалогта жай фразалар мен сөйлемдерді қолдану

дағдысы;    монологты   сөйлеуде:    сюжеттік   көріністі   толығымен   суреттеу,   оқылған   мәтіннің

мазмұнын қысқаша айтып беру (10-15 фразамен); Жазбаша қарым-қатынас:  жай қысқаша жазбахат  жазу,  ағымдағы оқиғаларды, оқыған

мәтініне жоспар, өзінің баяндамасына қысқа тезистер жасау.2-тақырып. Адам. Өзім туралы. Досым туралы. Отбасы. Туыстық қатынастар. Мекенжай.

Біздің үй. Менің бөлмем.Лексикалық минимум:   берілген тақырып бойынша өнімді лексиканы игеру, мәтіндегі

жаңа лексиканың мағынасын түсіну;Грамматикалық   құрылымдар:  Зат   есім.   Дара,   күрделі   зат   есімдер.   Жалпылау

есімдігі.Өздік   есімдігі.   Жіктік   жалғаулар.   Етістік.   Сын   есім,   дара,   күрделі   түрлері.   Сан   есім.

Есептік, реттік, жинақтық сан есімдер. –нікі, -дікі, -тікі жұрнақтары. Меншіктілік. Мекен үстеуі.

Кейінді ықпал. Буын түрлері. Синонимдер. Омонимдер. Антонимдер;Тыңдап   түсіну   ауқымында:  социомәдениеттік   білімге,   оқылған   лексикалық   және

грамматикалық материалдарға сүйене отырып, тікелей қарым-қатынаста басқа тұлғаның сөйлеген

сөзінің жалпы мазмұнын түсіну;  

Ауызша қарым-қатынас:  диалог ауқымында: әлеуметтік-тұрмыстық, социо-мәдени және

оқу-кәсіптік салаларда ақпаратпен алмасу үшін диалогта жай фразалар мен сөйлемдерді қолдану

дағдысы;    монологты   сөйлеуде:    сюжеттік   көріністі   толығымен   суреттеу,   оқылған   мәтіннің

мазмұнын қысқаша айтып беру (10-15 фразамен); Жазбаша қарым-қатынас:  жай қысқаша жазбахат  жазу,  ағымдағы оқиғаларды, оқыған

мәтініне жоспар, өзінің баяндамасына қысқа тезистер жасау.3-тақырып.   Мезгіл,   уақыт.   Жыл   мезгілдері.   Ай,   апта,   күн.   Сағат   неше?   Жұмыс   күні.

Демалыс күні. Жазғы демалыс. Мереке күндері. Шақыру. Құттықтау. Тілек айту.Лексикалық   минимум:    берілген   тақырып   бойынша   продуктивной   лексиканы   игеру,

мәтіндегі жаңа лексиканың мағынасын түсіну;Грамматикалық   құрылымдар:  Мезгіл   үстеуі.   Септік   жалғаулары.   Барыс,   шығыс

септіктері. Шылаулар: кейін, дейін. Қимыл-сын үстеулері. Шақ категориясы. Осы шақ, түрлері.

Етістіктің болымды, болымсыз түрлері. «Емес», «жоқ», «дұрыс-ақ», «жөн екен» сөздерін қолдана

білу. Көсемше. Жіктік жалғаулардың түрлері. Келер шақ. Сөздің этимологиясы (апта сөзі). Тыңдап   түсіну   ауқымында:  социомәдениеттік   білімге,   оқылған   лексикалық   және

грамматикалық материалдарға сүйене отырып, тікелей қарым-қатынаста басқа тұлғаның сөйлеген

сөзінің жалпы мазмұнын түсіну;  

Ауызша қарым-қатынас:  диалог ауқымында: әлеуметтік-тұрмыстық, социо-мәдени және

оқу-кәсіптік салаларда ақпаратпен алмасу үшін диалогта жай фразалар мен сөйлемдерді қолдану

дағдысы;    монологты   сөйлеуде:    сюжеттік   көріністі   толығымен   суреттеу,   оқылған   мәтіннің

мазмұнын қысқаша айтып беру (10-15 фразамен); Жазбаша қарым-қатынас:  жай қысқаша жазбахат  жазу,  ағымдағы оқиғаларды, оқыған

мәтініне жоспар, өзінің баяндамасына қысқа тезистер жасау.4-тақырып.   Ас   –   адамның   арқауы.   Дұрыс   тамақтану   –   денсаулық   кепілі.   Мерекелік

дастархан Сіздің сүйікті асыңыз. Асханада (Дәмханада. Мейрамханада).Лексикалық   минимум:    берілген   тақырып   бойынша   продуктивной   лексиканы   игеру,

мәтіндегі жаңа лексиканың мағынасын түсіну;Грамматикалық құрылымдар: Шылаулар: үшін, соң. Рай категориясы: ашық рай, бұйрық

рай. Жатыс септігі. Жалғаулық шылаулар (мен, әрі).Тыңдап   түсіну   ауқымында:  социомәдениеттік   білімге,   оқылған   лексикалық   және

грамматикалық материалдарға сүйене отырып, тікелей қарым-қатынаста басқа тұлғаның сөйлеген

сөзінің жалпы мазмұнын түсіну;  

Ауызша қарым-қатынас:  диалог ауқымында: әлеуметтік-тұрмыстық, социо-мәдени және

оқу-кәсіптік салаларда ақпаратпен алмасу үшін диалогта жай фразалар мен сөйлемдерді қолдану

дағдысы;    монологты   сөйлеуде:    сюжеттік   көріністі   толығымен   суреттеу,   оқылған   мәтіннің

мазмұнын қысқаша айтып беру (10-15 фразамен); Жазбаша қарым-қатынас:  жай қысқаша жазбахат  жазу,  ағымдағы оқиғаларды, оқыған

мәтініне жоспар, өзінің баяндамасына қысқа тезистер жасау.5-тақырып. Денсаулық – зор байлық. Дене мүшелері. Емханада. Ауруханада.

Лексикалық   минимум:    берілген   тақырып   бойынша   продуктивной   лексиканы   игеру,

мәтіндегі жаңа лексиканың мағынасын түсіну;Грамматикалық   құрылымдар:  Табыс   септік.   Көмектес   септік.   Себеп-салдар   үстеуі.

Сілтеу есімдігі. Фразеология туралы түсінік.Тыңдап   түсіну   ауқымында:  социомәдениеттік   білімге,   оқылған   лексикалық   және

грамматикалық материалдарға сүйене отырып, тікелей қарым-қатынаста басқа тұлғаның сөйлеген

сөзінің жалпы мазмұнын түсіну;  

Ауызша қарым-қатынас:  диалог ауқымында: әлеуметтік-тұрмыстық, социо-мәдени және

оқу-кәсіптік салаларда ақпаратпен алмасу үшін диалогта жай фразалар мен сөйлемдерді қолдану

дағдысы;    монологты   сөйлеуде:    сюжеттік   көріністі   толығымен   суреттеу,   оқылған   мәтіннің

мазмұнын қысқаша айтып беру (10-15 фразамен); Жазбаша қарым-қатынас:  жай қысқаша жазбахат  жазу,  ағымдағы оқиғаларды, оқыған

мәтініне жоспар, өзінің баяндамасына қысқа тезистер жасау.6-тақырып. Туған  жер – алтын бесік.  Менің  туған  жерім (орналасқан  жері,  табиғаты).

Көшеде. Көлікте. Әмбебап дүкенінде. Базарда. Мұражайда. Кітапханада. Саябақта. Театрда.Лексикалық   минимум:    берілген   тақырып   бойынша   продуктивной   лексиканы   игеру,

мәтіндегі жаңа лексиканың мағынасын түсіну;Грамматикалық   құрылымдар:  Көмекші   етістіктер.   Көмекші   есімдер.Көп   мағыналы

сөздер. Басқа тілден кірген сөздер. Неологизмдер. Көнерген сөздер. Өзгелік етіс. Еліктеуіштер.

Дыбыстық еліктеуіш. Өткен шақ. Бұрынғы өткен шақ. Белгісіздік есімдігі.

Тыңдап   түсіну   ауқымында:  социомәдениеттік   білімге,   оқылған   лексикалық   және

грамматикалық материалдарға сүйене отырып, тікелей қарым-қатынаста басқа тұлғаның сөйлеген

сөзінің жалпы мазмұнын түсіну;  

Ауызша қарым-қатынас:  диалог ауқымында: әлеуметтік-тұрмыстық, социо-мәдени және

оқу-кәсіптік салаларда ақпаратпен алмасу үшін диалогта жай фразалар мен сөйлемдерді қолдану

дағдысы;    монологты   сөйлеуде:    сюжеттік   көріністі   толығымен   суреттеу,   оқылған   мәтіннің

мазмұнын қысқаша айтып беру (10-15 фразамен); Жазбаша қарым-қатынас:  жай қысқаша жазбахат  жазу,  ағымдағы оқиғаларды, оқыған

мәтініне жоспар, өзінің баяндамасына қысқа тезистер жасау.7-тақырып. Менің елім – Тәуелсіз Қазақстан. Ел рәміздері. Елордасы – Астана қаласы.

Қазақ   халқының   тарихы,   ұлттық   тілі,   салт-дәстүрі.   Қазақстанның   мәдениеті.   Ұлттық   өнері.

Қазақстанның өнеркәсібі. Ұлы адамдар өмірінен.

Лексикалық   минимум:    берілген   тақырып   бойынша   продуктивной   лексиканы   игеру,

мәтіндегі жаңа лексиканың мағынасын түсіну;Грамматикалық құрылымдар:  Шартты рай. Сын есімдер. Топтау,  болжалдық, бөлшектік сан

есімдер. Сабақты етістік, салт етістік. Шырай категориясы. Қалау рай. Етіс категориясы. Негізгі

етіс. Септеуліктер. Модаль сөздер. Күшейткіш үстеу. Айқындауыш.

Тыңдап   түсіну   ауқымында:  социомәдениеттік   білімге,   оқылған   лексикалық   және

грамматикалық материалдарға сүйене отырып, тікелей қарым-қатынаста басқа тұлғаның сөйлеген

сөзінің жалпы мазмұнын түсіну;  

Ауызша қарым-қатынас:  диалог ауқымында: әлеуметтік-тұрмыстық, социо-мәдени және

оқу-кәсіптік салаларда ақпаратпен алмасу үшін диалогта жай фразалар мен сөйлемдерді қолдану

дағдысы;    монологты   сөйлеуде:    сюжеттік   көріністі   толығымен   суреттеу,   оқылған   мәтіннің

мазмұнын қысқаша айтып беру (10-15 фразамен); Жазбаша қарым-қатынас:  жай қысқаша жазбахат  жазу,  ағымдағы оқиғаларды, оқыған

мәтініне жоспар, өзінің баяндамасына қысқа тезистер жасау.8-тақырып. Білім ордасында. Біздің университет. Біздің факультет. Менің мамандығым

Лексикалық   минимум:    берілген   тақырып   бойынша   продуктивной   лексиканы   игеру,

мәтіндегі жаңа лексиканың мағынасын түсіну;Грамматикалық құрылымдар:  Қысқарған  сөздер.  Күрделі атаулар.  Күрделі етістіктер.

Жіктік жалғауының шығыс септігінен кейін жалғануы.Тыңдап   түсіну   ауқымында:  социомәдениеттік   білімге,   оқылған   лексикалық   және

грамматикалық материалдарға сүйене отырып, тікелей қарым-қатынаста басқа тұлғаның сөйлеген

сөзінің жалпы мазмұнын түсіну;  

Ауызша қарым-қатынас:  диалог ауқымында: әлеуметтік-тұрмыстық, социо-мәдени және

оқу-кәсіптік салаларда ақпаратпен алмасу үшін диалогта жай фразалар мен сөйлемдерді қолдану

дағдысы;    монологты   сөйлеуде:    сюжеттік   көріністі   толығымен   суреттеу,   оқылған   мәтіннің

мазмұнын қысқаша айтып беру (10-15 фразамен); Жазбаша қарым-қатынас:  жай қысқаша жазбахат  жазу,  ағымдағы оқиғаларды, оқыған

мәтініне жоспар, өзінің баяндамасына қысқа тезистер жасау.9-тақырып. Кәсіби лексика  

Лексикалық   минимум:    берілген   тақырып   бойынша   продуктивной   лексиканы   игеру,

мәтіндегі жаңа лексиканың мағынасын түсіну;Грамматикалық   құрылымдар:  Сөз   тіркесі.   Сөйлем.   Сөйлем   мүшелері.   Жай   сөйлем

түрлері. Құрмалас сөйлем. Салалас құрмалас сөйлем.Тыңдап   түсіну   ауқымында:  социомәдениеттік   білімге,   оқылған   лексикалық   және

грамматикалық материалдарға сүйене отырып, тікелей қарым-қатынаста басқа тұлғаның сөйлеген

сөзінің жалпы мазмұнын түсіну;  

Ауызша қарым-қатынас:  диалог ауқымында: әлеуметтік-тұрмыстық, социо-мәдени және

оқу-кәсіптік салаларда ақпаратпен алмасу үшін диалогта жай фразалар мен сөйлемдерді қолдану

дағдысы;    монологты   сөйлеуде:    сюжеттік   көріністі   толығымен   суреттеу,   оқылған   мәтіннің

мазмұнын қысқаша айтып беру (10-15 фразамен); Жазбаша қарым-қатынас:  жай қысқаша жазбахат  жазу,  ағымдағы оқиғаларды, оқыған

мәтініне жоспар, өзінің баяндамасына қысқа тезистер жасау.10 тақырып. Іскерлік лексика. Іскерлік кездесу. Ресми қабылдауда. Баспасөз маслихаты. 

Семинар. Ғылыми конференция. Келіссөз. Жұмысқа қабылдау. Жұмыс орны. Ұжым. Еңбек тәртібі.Лексикалық   минимум:    берілген   тақырып   бойынша   продуктивной   лексиканы   игеру,

мәтіндегі жаңа лексиканың мағынасын түсіну;Тыңдап   түсіну   ауқымында:  социомәдениеттік   білімге,   оқылған   лексикалық   және

грамматикалық материалдарға сүйене отырып, тікелей қарым-қатынаста басқа тұлғаның сөйлеген

сөзінің жалпы мазмұнын түсіну;  

Ауызша қарым-қатынас:  диалог ауқымында: әлеуметтік-тұрмыстық, социо-мәдени және

оқу-кәсіптік салаларда ақпаратпен алмасу үшін диалогта жай фразалар мен сөйлемдерді қолдану

дағдысы;    монологты   сөйлеуде:    сюжеттік   көріністі   толығымен   суреттеу,   оқылған   мәтіннің

мазмұнын қысқаша айтып беру (10-15 фразамен); Жазбаша қарым-қатынас:  жай қысқаша жазбахат  жазу,  ағымдағы оқиғаларды, оқыған

мәтініне жоспар, өзінің баяндамасына қысқа тезистер жасау.4.3.3 B1 базалық жеткіліктік деңгейі

1-тақырып Әдеп ережелері. 

Лексикалық минимум:  «Амандасу», «Танысу», «Кешірім», «Өтініш», «Алғыс», 

«Келісу», «Қарсылық білдіру», «Құптау», «Құптамау» тақырыптары бойынша өнімді лексиканы 

мәтін мазмұнын түсіну құралы ретінде игеру;

Грамматикалық құрылымдар: сөйлеу мен жазуда грамматикалық құрылымдарды (Қазақ

тілінің   төл   дыбыстары,   олардың   жуан,   жіңішке   түрлерін.   Есімдік.   Сұрау   есімдігі.   Шылау.

Сұраулық демеуліктер. Жіктеу есімдіктері: мен, сен, сіз, ол. Жалғаулар. Оқшау сөздер. Қаратпа

сөз, оның тыныс белгісін. Одағай. Болымсыздық есімдігін) дұрыс қолдана білу; Тыңдап   түсіну   ауқымында:  «Амандасу»,   «Танысу»,   «Кешірім»,   «Өтініш»,   «Алғыс»,

«Келісу»,   «Қарсылық   білдіру»,   «Құптау»,   «Құптамау»   тақырыптары   бойынша   күнделікті

қолданылынатын сөздерді, оқытушының жай қысқа нұсқауларын түсіну; 

Ауызша қарым-қатынас:   Диалог ауқымында:  қызығушылық білдіру; ескерту жасалған

жағдайда,   өзін-өзі   түзету;  монологты   сөйлеуде:  берілген   тақырыптар   шеңберінде   оқиғаларды

бірқатар дәйекті бекіту нысанында суреттеу даярлығы; кітаптың мазмұнын айтып беру және ол

туралы өзінің әсерімен бөлісу;Жазбаша қарым-қатынас:   аудиторияда өтілген жаңа тақырып бойынша грамматикалық

жаттығуларды орындау;2-тақырып. Адам. Өзім туралы. Досым туралы. Отбасы. Туыстық қатынастар. Мекенжай.

Біздің үй. Менің бөлмем.Лексикалық минимум:   берілген тақырып бойынша өнімді лексиканы игеру, мәтіндегі

жаңа лексиканың мағынасын түсіну;Грамматикалық құрылымдар:  Зат есім. Дара, күрделі зат есімдер. Жалпылау есімдігі.

Өздік   есімдігі.   Жіктік   жалғаулар.   Етістік.   Сын   есім,   дара,   күрделі   түрлері.   Сан   есім.   Есептік,реттік, жинақтық сан есімдер. –нікі, -дікі, -тікі жұрнақтары. Меншіктілік. Мекен үстеуі. Кейінді

ықпал. Буын түрлері. Синонимдер. Омонимдер. Антонимдер;Тыңдап түсіну: өзі, отбасы туралы мәлімет бере алу, «Досым туралы», «Отбасы», «Біздің

үй»   тақырыптарына   мәтін   құру,   туыстық   қатынас   атауларын   білу,   оқытушының   нұсқауларын

толық түсіну;

Ауызша   қарым-қатынас:  оқытылатын   салалар   шеңберінде   ақпаратты   есту   және   оқу

кезінде сұрақ қою (сұхбат құру, сұхбаттасу, сұрақтарға толық жауап беру); Жазбаша қарым-қатынас:  аудиторияда өтілген жаңа тақырып бойынша грамматикалық

жаттығуларды  орындау;  оқылатын тілде монолог құрастыра білу,  өнімді лексиканы демалыста,

қызығушылықта жазбаша түрде пайдалана білу;

3-тақырып.   Мезгіл,   уақыт.   Жыл   мезгілдері.   Ай,   апта,   күн.   Сағат   неше?   Жұмыс   күні.

Демалыс күні. Жазғы демалыс. Мереке күндері. Шақыру. Құттықтау. Тілек айту.Лексикалық минимум:   берілген тақырып бойынша өнімді лексиканы игеру, мәтіндегі

жаңа лексиканың мағынасын түсіну;Грамматикалық   құрылымдар:  Мезгіл   үстеуі.   Септік   жалғаулары.   Барыс,   шығыс

септіктері. Шылаулар: кейін, дейін. Қимыл-сын үстеулері. Шақ категориясы. Осы шақ, түрлері.

Етістіктің болымды, болымсыз түрлері. «Емес», «жоқ», «дұрыс-ақ», «жөн екен» сөздерін қолдана

білу. Көсемше. Жіктік жалғаулардың түрлері. Келер шақ. Сөздің этимологиясы (апта сөзі). Тыңдап түсіну: мезгіл, уақыт туралы мәлімет бере білу, ай, күн, апта аттарын қазақша айта

білу;   «Жазғы   демалыс»,   «Мереке   күндері»   тақырыптарына   мәтін   құру;   қазақ   тілінде   әр   түрлі

мерекеге тілек айта білу

Ауызша   қарым-қатынас:  оқытылатын   салалар   шеңберінде   ақпаратты   есту   және   оқу

кезінде сұрақ қою (сұхбат құру, сұхбаттасу, сұрақтарға толық жауап беру);  Жазбаша қарым-қатынас: аудиторияда өтілген жаңа тақырып бойынша грамматикалық

жаттығуларды   орындау;   тақырыпқа   байланысты   жай   мәтіндер;   күнделікті   сипаттағы   нақты

ақпаратты   және   қажетті   іс-әрекеттеріне   түсініктеме   берілген   мазмұны   бар   қысқа   баяндамалар

жазу.


4-тақырып.   Ас   –   адамның   арқауы.   Дұрыс   тамақтану   –   денсаулық   кепілі.   Мерекелік

дастархан (Сіздің сүйікті асыңыз. сұхбат). Асханада (Дәмханада. Мейрамханада).Лексикалық   минимум:    берілген   тақырып   бойынша   продуктивной   лексиканы   игеру,

мәтіндегі жаңа лексиканың мағынасын түсіну;Грамматикалық құрылымдар: Шылаулар: үшін, соң. Рай категориясы: ашық рай, бұйрық

рай. Жатыс септігі. Жалғаулық шылаулар (мен, әрі);Тыңдап түсіну: мезгіл, уақыт туралы мәлімет бере білу, ай, күн, апта аттарын қазақша айта

білу; лексикалық тақырыптарға мәтін құру; қазақ тілінде әр түрлі мерекеге тілек айта білу;Ауызша   қарым-қатынас:  оқытылатын   салалар   шеңберінде   ақпаратты   есту   және   оқу

кезінде сұрақ қою (сұхбат құру, сұхбаттасу, сұрақтарға толық жауап беру);  Жазбаша қарым-қатынас: аудиторияда өтілген жаңа тақырып бойынша грамматикалық

жаттығуларды   орындау;   тақырыпқа   байланысты   жай   мәтіндер;   күнделікті   сипаттағы   нақты

ақпаратты   және   қажетті   іс-әрекеттеріне   түсініктеме   берілген   мазмұны   бар   қысқа   баяндамалар

жазу.


5-тақырып. Денсаулық – зор байлық. Дене мүшелері. Емханада. Ауруханада.

Лексикалық   минимум:    берілген   тақырып   бойынша   продуктивной   лексиканы   игеру,

мәтіндегі жаңа лексиканың мағынасын түсіну;Грамматикалық   құрылымдар:  Табыс   септік.   Көмектес   септік.   Себеп-салдар   үстеуі.

Сілтеу есімдігі. Фразеология туралы түсінік.6-тақырып. Туған  жер – алтын бесік.  Менің  туған  жерім (орналасқан  жері,  табиғаты).

Көшеде. Көлікте. Әмбебап дүкенінде. Базарда. Мұражайда. Кітапханада. Саябақта. Театрда.Лексикалық   минимум:    берілген   тақырып   бойынша   продуктивной   лексиканы   игеру,

мәтіндегі жаңа лексиканың мағынасын түсіну;Грамматикалық   құрылымдар:  Көмекші   етістіктер.   Көмекші   есімдер.Көп   мағыналы

сөздер. Басқа тілден кірген сөздер. Неологизмдер. Көнерген сөздер. Өзгелік етіс. Еліктеуіштер.

Дыбыстық еліктеуіш. Өткен шақ. Бұрынғы өткен шақ. Белгісіздік есімдігі.

Тыңдап түсіну: мезгіл, уақыт туралы мәлімет бере білу, ай, күн, апта аттарын қазақша айта

білу; лексикалық тақырыптарға мәтін құру; қазақ тілінде әр түрлі мерекеге тілек айта білу;Ауызша   қарым-қатынас:  оқытылатын   салалар   шеңберінде   ақпаратты   есту   және   оқу

кезінде сұрақ қою (сұхбат құру, сұхбаттасу, сұрақтарға толық жауап беру);  Жазбаша қарым-қатынас: аудиторияда өтілген жаңа тақырып бойынша грамматикалық

жаттығуларды   орындау;   тақырыпқа   байланысты   жай   мәтіндер;   күнделікті   сипаттағы   нақты

ақпаратты   және   қажетті   іс-әрекеттеріне   түсініктеме   берілген   мазмұны   бар   қысқа   баяндамалар

жазу.


7-тақырып. Менің елім – Тәуелсіз Қазақстан. Ел рәміздері. Елордасы – Астана қаласы.

Қазақ   халқының   тарихы,   ұлттық   тілі,   салт-дәстүрі.   Қазақстанның   мәдениеті.   Ұлттық   өнері.

Қазақстанның өнеркәсібі. Ұлы адамдар өмірінен.

Лексикалық   минимум:    берілген   тақырып   бойынша   продуктивной   лексиканы   игеру,

мәтіндегі жаңа лексиканың мағынасын түсіну;Грамматикалық құрылымдар:  Шартты рай. Сын есімдер. Топтау,  болжалдық, бөлшектік сан

есімдер. Сабақты етістік, салт етістік. Шырай категориясы. Қалау рай. Етіс категориясы. Негізгі

етіс. Септеуліктер. Модаль сөздер. Күшейткіш үстеу. Айқындауыш.

Тыңдап түсіну: мезгіл, уақыт туралы мәлімет бере білу, ай, күн, апта аттарын қазақша айта

білу; лексикалық тақырыптарға мәтін құру; қазақ тілінде әр түрлі мерекеге тілек айта білу;Ауызша   қарым-қатынас:  оқытылатын   салалар   шеңберінде   ақпаратты   есту   және   оқу

кезінде сұрақ қою (сұхбат құру, сұхбаттасу, сұрақтарға толық жауап беру);  Жазбаша қарым-қатынас: аудиторияда өтілген жаңа тақырып бойынша грамматикалық

жаттығуларды   орындау;   тақырыпқа   байланысты   жай   мәтіндер;   күнделікті   сипаттағы   нақты

ақпаратты   және   қажетті   іс-әрекеттеріне   түсініктеме   берілген   мазмұны   бар   қысқа   баяндамалар

жазу.


8-тақырып. Білім ордасында. Біздің университет. Біздің факультет. Менің мамандығым

Лексикалық   минимум:    берілген   тақырып   бойынша   продуктивной   лексиканы   игеру,

мәтіндегі жаңа лексиканың мағынасын түсіну;Грамматикалық құрылымдар:  Қысқарған  сөздер.  Күрделі атаулар.  Күрделі етістіктер.

Жіктік жалғауының шығыс септігінен кейін жалғануы.Тыңдап түсіну: мезгіл, уақыт туралы мәлімет бере білу, ай, күн, апта аттарын қазақша айта

білу; лексикалық тақырыптарға мәтін құру; қазақ тілінде әр түрлі мерекеге тілек айта білу;Ауызша   қарым-қатынас:  оқытылатын   салалар   шеңберінде   ақпаратты   есту   және   оқу

кезінде сұрақ қою (сұхбат құру, сұхбаттасу, сұрақтарға толық жауап беру);  Жазбаша қарым-қатынас: аудиторияда өтілген жаңа тақырып бойынша грамматикалық

жаттығуларды   орындау;   тақырыпқа   байланысты   жай   мәтіндер;   күнделікті   сипаттағы   нақты

ақпаратты   және   қажетті   іс-әрекеттеріне   түсініктеме   берілген   мазмұны   бар   қысқа   баяндамалар

жазу.


9-тақырып. Кәсіби лексика  

Лексикалық   минимум:    берілген   тақырып   бойынша   продуктивной   лексиканы   игеру,

мәтіндегі жаңа лексиканың мағынасын түсіну;Грамматикалық   құрылымдар:  Сөз   тіркесі.   Сөйлем.   Сөйлем   мүшелері.   Жай   сөйлем

түрлері. Құрмалас сөйлем. Салалас құрмалас сөйлем.Тыңдап түсіну: мезгіл, уақыт туралы мәлімет бере білу, ай, күн, апта аттарын қазақша айта

білу; лексикалық тақырыптарға мәтін құру; қазақ тілінде әр түрлі мерекеге тілек айта білу;Ауызша   қарым-қатынас:  оқытылатын   салалар   шеңберінде   ақпаратты   есту   және   оқу

кезінде сұрақ қою (сұхбат құру, сұхбаттасу, сұрақтарға толық жауап беру);  Жазбаша қарым-қатынас: аудиторияда өтілген жаңа тақырып бойынша грамматикалық

жаттығуларды   орындау;   тақырыпқа   байланысты   жай   мәтіндер;   күнделікті   сипаттағы   нақты

ақпаратты   және   қажетті   іс-әрекеттеріне   түсініктеме   берілген   мазмұны   бар   қысқа   баяндамалар

жазу.


10 тақырып. Іскерлік лексика. Іскерлік кездесу. Ресми қабылдауда. Баспасөз маслихаты. 

Семинар. Ғылыми конференция. Келіссөз. Жұмысқа қабылдау. Жұмыс орны. Ұжым. Еңбек тәртібі.Лексикалық   минимум:    берілген   тақырып   бойынша   продуктивной   лексиканы   игеру,

мәтіндегі жаңа лексиканың мағынасын түсіну;Грамматикалық құрылымдар: Сабақтас құрмалас сөйлем. Аралас құрмалас сөйлем.

Тыңдап түсіну: мезгіл, уақыт туралы мәлімет бере білу, ай, күн, апта аттарын қазақша айта

білу; лексикалық тақырыптарға мәтін құру; қазақ тілінде әр түрлі мерекеге тілек айта білу;Ауызша   қарым-қатынас:  оқытылатын   салалар   шеңберінде   ақпаратты   есту   және   оқу

кезінде сұрақ қою (сұхбат құру, сұхбаттасу, сұрақтарға толық жауап беру);  Жазбаша қарым-қатынас: аудиторияда өтілген жаңа тақырып бойынша грамматикалық

жаттығуларды   орындау;   тақырыпқа   байланысты   жай   мәтіндер;   күнделікті   сипаттағы   нақты

ақпаратты   және   қажетті   іс-әрекеттеріне   түсініктеме   берілген   мазмұны   бар   қысқа   баяндамалар

жазу.


4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны  

4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі 

ЖОБ негізіндегі  күндізгі

 

5В070900  «Металлургия»,    5В071200  «Машинажасау»,5В071300  «Көлік, көлік техникасы және технологиялары»,    5В072400

«Технологиялық машиналар және жабдықтар», 5В090100 «Көлікті пайдалану және

жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру», 5В073200  «Стандарттау,

сертификация және метрология» мамандықтарына арналған 

СӨЖ түріЕсеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа 

шаққандағы 

көлемі

1

Практикалық сабақтарға дайындық

жазбаша


Өткен тақырыпқа байланысты 

жаттығулар орындату

45

2

Үй тапсырмасын дайындауауызша

Монолог, сұхбат, сөздік 

минимум

45

3Тақырыптан тыс 

тапсырмалар

жазбаша,

ауызша


Ұқсас тақырыптарға эссе, 

шығарма жазғызу

60

4

Аралық бақылауға дайындық

Тест, жатжазу жұмыстарын 

жүргізу

30

Барлығы:180

ОКБ негізіндегі  күндізгі, сырттай

 

5В070900  «Металлургия»,    5В071200«Машинажасау»,    5В071300  «Көлік, көлік техникасы және технологиялары»,

5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар», 5В073200  «Стандарттау,

сертификация және метрология» мамандықтарының студенттеріне арналған

 СӨЖ түрі

Есеп беру 

түрі

Бақылау түріСағатқа 

шаққандағы 

көлемі

с/б 


к/б

1.

Практикалық сабақтарға дайындық

жазбаша


Өткен тақырыпқа байланысты 

жаттығулар орындату

45

45

2.Үй тапсырмасын дайындау

ауызша


Монолог, сұхбат, сөздік минимум

35

453.

Тақырыптан тыс 

тапсырмалар

жазбаша,


ауызша

Ұқсас тақырыптарға эссе, шығарма

жазғызу

25

604

Аралық бақылауға 

жазбаша

Тест, жатжазу жұмыстарын жүргізу12

30


дайындық

Барлығы:


117

180


ОКБ негізіндегі  күндізгі, сырттай   5В090100 «Көлікті пайдалану және жүк

қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру   мамандығының студенттеріне

арналған

 СӨЖ түрі

Есеп беру 

түрі

Бақылау түріСағатқа 

шаққандағы 

көлемі

с/б 


к/б

1.

Практикалық сабақтарға дайындық

жазбаша


Өткен тақырыпқа байланысты 

жаттығулар орындату

55

45

2.Үй тапсырмасын дайындау

ауызша


Монолог, сұхбат, сөздік минимум

45

453.

Тақырыптан тыс 

тапсырмалар

жазбаша,


ауызша

Ұқсас тақырыптарға эссе, шығарма

жазғызу

40

604

Аралық бақылауға 

дайындық

жазбаша


Тест, жатжазу жұмыстарын жүргізу

16

30Барлығы:

156


180

4.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі 

А1, А2, В1 деңгейлері

1) Қазақ халқының тарихы. Тарихи тұлғалар. Қазақ билері.

2) Қазақ халқының тарихы. Тарихи тұлғалар. Қазақ хандары.

3) Қазақ халқының тарихы. Тарихи тұлғалар. Қазақ батырлары.

4) Ұлы адамдар өмірінен (Әл Фараби, Абай, Шоқан, С.Торайғыров, Қ.Сәтбаев)

5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі

1Бектұров Ш.К., Бектұрова А.Ш. Казахский язык для всех. Алматы: Атамұра, 2004.

2 Бектұров Ш.К., Қазақ тілі. Алматы: Атамұра, 2006 

3 Оралбай Н., Құрманалиев К. Қазақ тілі. Алматы: Арыс, 2007. 

5  Зейнулина А.Ф., Рахимжанов К.Х., Акошева М.К. Практический курс казахского

языка для стройтельных специальностей. Учебник. – Павлодар, 2003-241 с.Қосымша

6 Қазақ мақал-мәтелдері. Құрастырған Ж. Малайсарин. Алматы: «Ана тілі» ЖШС,

2003.

7 Б.Қ.Капасова, Б.Х.Әбдіжүсіпова Қазақ тілі 10 сынып. Астана: Арман ПВ 20068 Аханов К. Тіл білімінің негіздері – Алматы: Рауан, 2002

9 Рахимжанов К.Х. Методическое руководство к выполнению контрольной работы

№   1   по   дисциплине   «Практический   курс   казахского   языка»   для   студентов

инженерных,   экономических   и   юридических   специальностей   заочной   формы

обучения. Павлодар 2004

10 Рахимжанов К.Х. Методическое руководство к выполнению контрольной работы

№   2   по   дисциплине   «Практический   курс   казахского   языка»   для   студентов

инженерных,   экономических   и   юридических   специальностей   заочной   формы

обучения. Павлодар 2004.


Мамандықтың (тардың) жұмыс

оқу жоспарынан көшірме 

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

5В070900  «Металлургия»,    5В071200  «Машинажасау»,    5В071300  «Көлік, көлік

техникасы және технологиялары»,    5В072400 «Технологиялық машиналар және

жабдықтар», 5В090100 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды

ұйымдастыру», 5В073200  «Стандарттау, сертификация және метрология»

мамандықтарының студенттеріне арналғанмамандықтарының жұмыс оқу жоспарынан көшірме 

Қазақ тілі

Оқу


нысаны

Пәннің  еңбек

сыйымдылығы 

Семестр бойынша

бақылау түрлері 

Семе


стр

Семестр бойынша студенттердің

жұмыстарының  көлемі 

кре-


дит-

тер


академиялық сағат 

кре


дит

тер


аудиториялық сабақ 

(ак. сағат)

СӨЖ

(ак. сағат)бар-

лығы


ауд

СӨЖ емт сын

КЖ-

а

КЖбар-


лығы

дәр пр. студ

бар

лы

ғыСОӨЖ

ЖОБ 


негізіндегі

күндізгі 

5В070900,

5В071300,

5В072400,

5В073200,

5В071200,

5В090100,

6

270


90

180 1,2


-

-

-1

3

45-

45

9045

2

345

-

4590

45

ОКБ негізіндегі

сырттай 


5В090100 

4

18024

156


1

-

--

1

424

-

24-

156 78


ОКБ 

негізіндегі

сырттай

5В070900,5В071300,

5В072400,

5В073200,

5В071200 

3

135


18

117


1

-

--

1

318

-

18-

117 58,5


Кафедра меңгерушісі ______  

А.Ф.Зейнулина  

20__ж. «___» ________

                                                         (қолы)

          


Жұмыс оқу бағдарламасымен

келісу парағы  Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/352012- 2013 оқу жылына арналған 

Қазақ тілі

пәнінің жұмыс оқу бағдарламасымен келісу парағы

КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

Мамандар дайындаушы 

кафедра

Кафедра меңгерушісінің

аты-жөні 

Қолы

Келісу күні

1

2

3

4

Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  • (қолы)
    • КЕЛІСІЛДІ
  • 4.3 Практикалық (семинар, студиялық) сабақтардың мазмұны мен тізімі

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 254.79 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет