Г. К. Айдарбаева биология ғалымдарының докторы, профессоржүктеу 217.97 Kb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата06.07.2022
өлшемі217.97 Kb.
#20729
  1   2   3   4
treatise45345


О
қу
қ
ұ
р
а
л
ы


ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҮЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ҚАЗАҚСТАН 
БИОРЕСУРСТАРЫ
Оқу қуралы
Алматы 
«Қазақ университеті» 
2016


ӘОЖ 502 / 504 (075.8) 
КБЖ20. 18 я 73 
Қ 18
Баспага ол-Фараби атындагы Қазақ улттыц университеті 
биология жоне биотехнология факулыпетінің 
Ғылыми кеңесі және Редакциялық-баспа кеңесі 
шешімімен усынылган 
(№3 хаттама 4 наурыз 2015 жыл)
Пікір жазғандар:
биология ғылымдарының докторы, профессор Г.К. Айдарбаева 
биология ғалымдарының докторы, профессор С. Т. Ilypmamn 
биология ғылымдарының кандидаты, профессор Ж .Б.Ш іідебаев
Авторлар:
Мухитдинов Наштай Мүхитдинүлы 
Есжанов Бірлікбай Есжанүлы 
Сатыбалдиева Гүлмира Қалмашқызы 
Тыныбеков Бекзаг Мақүлбайүлы
Қ 18 
Қазақстан 
биоресурстары: оқу қүралы / Н.М. Мухитдинов, 
Б.Е. Есжанов, Г.Қ. Сатыбалдиева, Б.М. Тыныбеков. - Алматы: Қазақ 
университеті, 2016. - 322 б.
ISBN 978-601-04-1698-7
Бүгінгс дсйін жоғары оқу оры ндары ны ң қазақ болімдсрі студснтгсрінс арналы п жазылған 
«Қ азақстан биоресурстары » туралы оқулы қтар мсн о қу қүралдары отс аз болды ж ән е тск осімдік- 
тер мсн ж ануарлардың биологиясын сипагтаумсн ш ектслді. Ол бүл пәннің толы қ канды мазүнын 
аш пайтыны анық. Ал қазіргі инновациялы қ технология дамып жатқан кездс ж ан-ж ақгы дайы ндал- 
ган ж әнс бөссксгс қабілстгі мамандар дайындауда бслгілі бір олқы лы қтар туындауы мүмкін. М інс, 
осыган орай, өл-Ф араби атындағы Қ азақ үлтты қ унивсрситстінін бір топ тәж ірибслі галы м -үстаз- 
дары оқырман тапқы сы на, сң апдымсн, білім алуш ы ларга, осы оқу қүралын үсынып отыр.
О қу қүралы 5В060700-Биология мамандығы студснттсрінс арналған ж әнс «Қ азақсган биорс- 
сурсгары » пәнінін типтік оқу бағдарлам асы на сөйксс жазылған.

жүктеу 217.97 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет