Г. К. Ахметова-п.ғ. д., профессор, Ж. А.Қараев- п.ғ. д., профессоржүктеу 1.51 Mb.
Pdf просмотр
бет1/12
Дата19.04.2017
өлшемі1.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ISSN 2226 – 1176

ИНДЕКС 75756

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамы 

Қазақстан Республикасы Білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық 

қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық институты

БІЛІМ БЕРУДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТ

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Акционерное общество «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»

Республиканский институт повышения квалификации руководящих и научно-педагоги-

ческих работников системы образования Республики Казахстан

МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ

№1 (80) 2016

Алматы, 2016Журнал Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат 

министрлігінде 02.04.2013 ж. қайта тіркелген. Куәлік № 13497-Ж

«Білім берудегі менеджмент - Менеджмент в образовании» - 

ақпарат-әдістемелік хабаршысы

МЕНШІК ИЕСІ: «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Қазақстан Республикасы Білім беру жүйесінің 

басшы және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын 

республикалық институты

РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА:

Г.К.Ахметова–п.ғ.д., профессор, Ж.А.Қараев– п.ғ.д., профессор, 

Ж.Ә.Мақатова – п.ғ.д., профессор, А.Д. Таңатова – п.ғ.к., С.Қ. Суатай – ф.ғ.к., доцент,

 К.С.Құдайбергенева – п.ғ.д., доцент, С.Т.Мұхамбетжанова – п.ғ.д., доцентРЕДАКЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС:

Б.О.Арзанбаева –п.ғ.к., доцент, А.Қ.Рсалдинова– п.ғ.к., доцент, А.Ш.Тоқмағамбетов –т.ғ.к., PhD, 

А.А.Маханбетова– п.ғ.к., А.Ш.Орақова– п.ғ.к., Н.О.Қойлық– ф-мат.ғ.к., С.Ж.Зейнолла–PhD

Басылым 1996 жылдан бастап жарық көреді, алғашқы тіркеу куәлігі №476. 

Жылына 4 рет шығады.

Мақала авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді.

 

РЕДАКЦИЯНЫҢ МЕКЕН-ЖАЙЫ: Алматы қаласы, Амангелді көшесі, 61 үй, 103 каб, 

Тел: + 7(727) 267-46-59, +7(727) 267-45-82

e-mail: emj@ripkso.kz

© ББЖ ҚБАРИ, 2016МАЗМҰНЫ

СОДЕРЖАНИЕ

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ МӘСЕЛЕСІ

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Ж.А.Макатова

Образование взрослых: проблемы и тенденции развития.................................................................................5

А.Ж. Мурзалинова

Функциональное сотрудничество в педагогическом сообществе: 

управленческий аспект............................................................................................................................................................8Е.Т. Исимбаев

Обновление содержания образования как необходимый элемент достижения качества 

образовательного процесса .................................................................................................................................................11

А.И.Чокушева, В.И. Нурмаганбетова, Г.К. Даулетбаева

Использование инновационных технологий в системе повышения квалификации педагогов 

начальной школы ......................................................................................................................................................................14

С.Т. Мұхамбетжанова

«100 Қадам» ұлттық жоспары негізінде педагогтардың біліктілігін арттыру  .....................................19О.Я. Абдульманова

Повышение квалификации педагогов в условиях реализации инклюзивного образования .......23

БІЛІМ БЕРУ ТЕОРИЯСЫ МЕН ӘДІСНАМАСЫ

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯА.Н. Иманова, Р. Т. Самуратова

Командное преподавание – залог успешного обучения ......................................................................................26А.А. Маханбетова

Білім беру ұйымдарында бала құқықтарын сақтау мәселелері .....................................................................30А.Н. Аутаева, А.Е. Қатарбаева

Есту қабілеті зақымдалған балалардың ақыл-ой дамуының шарттары мен көрсеткіштері ........34А.Н. Аутаева, Г.М. Жолдыбаева

Зияты зақымдалған бастауыш сынып оқушыларының эмоционалдық даму ерекшеліктері ......38Ғ.Б. Іркітбай

Интеллектуалдық құзырлықты жетілдірудегі философиялық ойлар .......................................................42Ұ.Б. Төлешова., А.Қ. Темірханова

Оқушыларға кәсіби бағдар беру жұмысы ....................................................................................................................45Л.Б. Раманова

Студенттерге көп тілді білім беру жағдайында кәсіби құзіреттілігін маңызын 

оқыту ерекшеліктері................................................................................................................................................................48

ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Д. Р. Сатывалдиев, Ж. Сагындыков, Ж.А. Шокыбаев

Применение электронных обучающих программ на уроках с углубленным 

изучением химии .......................................................................................................................................................................53

Ө. Қыдырбек, Г.Т. Қабдылова, Қ.К. Рысқұлбекова

Технологиялық білімді оқыту үдерісінде тиімді қолдану .................................................................................. 57

ТРЕНЕР. КОУЧ. МЕНТОР 

Ұ.Б. Төлешова , Ш. Абдуқадыр

Коучинг әдісін қолданудың тиімділігі  ..........................................................................................................................64Ж. М. Ибраева

Мақсат- базалық негіздегі қазақ тілін сапалы оқыту ...........................................................................................67Р.Қ.Өмірбекова, Ф.С. Нарсеитова

Етістік категорияларын сөйлемде қолдану шарттары  .......................................................................................71Ә. Қ. Уканова, О. К. Джолдасбаев,

Білім беру жүйесіндегі менторлық қызмет ................................................................................................................76

АТАУЛЫ КҮНДЕР

ПАМЯТНЫЕ ДНИС.О. Комекова

Жас ұрпақ тәрбиесіндегі басты құндылықтар .........................................................................................................82Б.А. Абдрасилова

Aлғашқы «Орда» мектебіне 175 жыл ..............................................................................................................................84

ІС-ШАРАЛАР

МЕРОПРИЯТИЯА.М. Кемешова, Г.У. Насырова

Біліктілікті арттыру жүйесіндегі мониторинг көрсеткіштері ...........................................................

88

БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ ДАЙДЖЕСТ                                      БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ                                  

94


5

БІЛІМ БЕРУДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТ № 1,  2016 г. БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ МӘСЕЛЕСІ

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

QUESTIONS TRAINING

ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ: ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Ж.А.Макатова доктор педагогических наук, профессор

директор ФАО «НЦПК Өрлеу»  РИПК СО, Алматы

Развитие системы образования в Республи-

ке Казахстан вследствие растущей и углубляю-

щейся взаимосвязи и взаимозависимости всех 

стран и народов мира невозможно рассматри-

вать  в  отрыве  от  процессов  и  тенденций  раз-

вития  мирового  образовательного  простран-

ства. Образование взрослых в настоящее время 

становится  важным  направлением  педагоги-

ческой деятельности. Оно развивается и коли-

чественно, с каждым днем вовлекая в свою ор-

биту все большее число людей, и качественно, 

ведь  именно  здесь  в  последние  годы  осущес-

твляются  самые  значительные  теоретические 

исследования и достигаются практические ре-

зультаты.  Неслучайно  V  Международная  кон-

ференция  по  образованию  взрослых,  состояв-

шаяся 14-18 июля 1997 г. в Гамбурге, отметила 

этот феномен вслед за Комиссией ЮНЕСКО во 

главе с Ж. Делором, назвав образование взрос-

лых ключом к XXI веку.

Образование  взрослых  -  одна  из  важных 

сфер проверки действенности глобальных идей 

гуманизации  обучения.  Это  объясняется  тем, 

что взрослые отчетливее видят себя субъекта-

ми образовательного процесса, а не его объек-

тами, не позволяют педагогам манипулировать 

собой, строже оценивают свои взаимоотноше-

ния с ними. Они не могут себе позволить безре-

зультативного  обучения,  поэтому  происходит 

смещение акцентов с ответственности за про-

цесс образования на его конечный продукт.

Теоретическую  базу  обучения  взрослых 

составляют различные концепции и разработки 

по соответствующей тематике. Это направление 

исследований  во  многих  государствах  имеет 

давние традиции и богатую историю. В России, 

несмотря на то, что уже в трудах выдающихся 

педагогов конца XIX - начала XX в.    

 

К. Д. Ушинского, В. П. Бахтерова, Е.Н. Медынского были  сформулированы  теоретические  основы 

образования  взрослых,  они  не  получили 

должного  развития.  Вся  работа  строится  на 

принципах  обычной  педагогики.  Аналогичная 

ситуация наблюдается и в области технологий 

и  технических  приемов  обучения  в  России. 

Там,  как  правило,  отталкиваются  от  опыта 

обучения  детей.  Специальные,  разработанные 

для обучения взрослых учебно - методические 

материалы - большая редкость.

«Андрагогика»,  как  самостоятельная  от-

расль  научно  -  педагогических  знаний,  зани-

мающаяся  разработкой  теории  обучения  и 

воспитания взрослых, в педагогической науке 

Республики  Казахстан  представляет  одно  из 

новых и перспективных направлений.

Впервые  термин  «андрагогика»  был  вве-

ден  немецким  историком  просвещения  Алек-

сандром Каппом в 1883 году.  Андрагогика (от 

греч.  аner,  аndros-  взрослый  мужчина,  зрелый 

муж - +аgо- веду) - наука об обучении взрослых.

Что  касается  организационной  структу-

ры, то в большинстве государств образование 

взрослых  рассматривается  и  функционирует 

как  особая  и,  во  многих  случаях,  достаточно 

самостоятельная  система.  Она  включает,  пре-

жде  всего,  различные  курсы  повышения  про-

фессиональной  квалификации  и  переподго-

товку  рабочих  кадров.  Значительное  место  в 

ней  занимают  университетские  (вузовские) 

центры,  которые,  как  правило,  осуществляют 

подготовку не выше первого университетского 

уровня, или, по нашей терминологии, среднего 

специального  образования,  в  последние  годы 

важную роль в обучении взрослых за рубежом 

играют учреждения дистанционного образова-

ния,  прежде  всего,  так  называемые  открытые 


6

МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ № 1,  2016 г. 

университеты.

В  России  образование  взрослых  представ-

ляет  собой  конгломерат  разнородных  и  раз-

нокалиберных служб и учебных заведений, не 

обладающих  устоявшимися  системообразую-

щими  чертами.  В  рамках  формального  (орга-

низованного в стенах учебных заведений и ве-

дущего  к  получению  полноценного  диплома) 

образования это:

 вечерние (сменные) средние школы;

 ПТУ  и  курсы  профессионально-техни-

ческой  подготовки  различной  продолжитель-

ности;

 заочные и вечерние средние специаль-

ные учебные заведения;

 заочные и дневные с вечерними и заоч-ными отделениями вузы;

 факультеты  и  курсы  переподготовки 

и  повышения  квалификации  лиц  с  высшим  и 

средним специальным образованием.

Внеформальное  обучение  (необязательно 

заканчивающееся  выдачей  признанного  доку-

мента) возможно на профессионально «направ-

ленных и общекультурных курсах в народных 

университетах, центрах непрерывного образо-

вания, центрах образования взрослых, по теле-

видению,  на  различных  курсах  интенсивного 

обучения».

За  рубежом  контингент  обучающихся  со-

ставляют, в первую очередь, лица, повышающие 

свою  рабочую  квалификацию,  а  также  безра-

ботные,  женщины,  представители  националь-

ных  меньшинств,  неграмотные,  заключенные, 

отбывающие сроки наказания, и представите-

ли  так  называемых  маргинальных,  социально 

незащищенных или малообе-спеченных групп 

населения.  В  Казахстане  и  России,  напротив, 

это - лица с достаточно высоким социальным 

статусом и уровнем образования, повышающие 

свою  профессиональную  квалификацию  или 

проходящие переподготовку на уровне высше-

го  образования  или  последипломного  обуче-

ния.  В  последние  годы  большую  часть  из  них 

составляют демобили-зованные офицеры и го-

сударственные служащие.

Что  касается  преподавателей,  то  в  насто-

ящее  время  в  большинстве  стран  мира,  в  том 

числе,  в  России  и  Казахстане,  они  не  имеют 

специальной  андрагогической  подготовки.  В 

лучшем случае это работники высших учебных 

заведений, но чаще - просто лица с педагогиче-

ским образо-ванием, либо практики, не имею-

щие  специальной  преподавательской  квали-

фикации.  Подготовка  андрагогов  находится  в 

зачаточном состоянии.

Образовательные  услуги,  предлагаемые 

взрослым  людям,  за  рубежом  варьируются  от 

уровня ликвидации неграмотности до первого 

уровня послешкольного образования. В России 

и Казахстане наибольший удельный вес зани-

мает обучение на ступенях высшего и последи-

пломного образования.

Каковы  же  тенденции  и  перспективы  раз-

вития  образования  взрослых  по  отмеченным 

выше основным характеристикам?

В  законодательной  области,  очевидно,  во 

всех  странах  будут  продолжены  разработка  и 

принятие  соответствующих  законодательных 

актов в отношении как образования взрослых 

в целом, так и отдельных его частей (так назы-

ваемого продолженного образования, последу-

ющего образования и т. п.). Именно такой путь 

настоятельно  рекомендовала  конференция  в 

Гамбурге. Необходимость разработки и приня-

тия  подобного  закона  в  Казахстане  очевидна. 

Отсутствие законодательной базы в настоящее 

время является главным тормозом на пути раз-

вития образования взрослых.

Явно 


просматривается 

дальнейший 

путь  оформления  образования  взрослых  в 

самостоятельную  сферу  образовательных 

услуг,  имею-щую  свои  организационные, 

теоретические,  научно  -  методические 

особенности.  В  Казахстане,  видимо,  будут 

продолжены  усилия  по  организационному 

оформлению сферы образовательных услуг для 

взрослых,  охватывающей  государственные, 

общественные и частные учебные заведения.

Контингент  обучающихся  в  зарубежных 

странах,  по  всей  видимости,  станет  все  боль-

ше  пополняться  за  счет  лиц  с  относительно 

высоким  уровнем  образования  и  социального 

положения.  Идеи  постоянного  самосовершен-

ствования личности, непрерывного обучения в 

разных аспектах жизнедеятельности человека 

неизбежно приведут к такому положению.

В то же время в нашей стране - по мере раз-

вития  рыночных  экономических  отношений, 

снижения  уровня  социальной  защищенности 

широких  слоев  населения  -  будут  возникать 

маргинальные  социальные  группы,  в  первую 

очередь, объединяющие безработных, которые 

в большей степени будут вовлекаться в сферу 

образования взрослых.

Вполне определенной представляется пер-

спектива повсеместной подготовки преподава-

тельских кадров по специальным программам, 

учитывающим теоретические, научно-методи-


7

БІЛІМ БЕРУДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТ № 1,  2016 г. 

ческие  и  практические  положения  андрагоги-

ки.


В то время как в мире будет возрастать чис-

ло людей, обучающихся на достаточно высоком 

уровне  образования,  в  Казахстане  неизбеж-

но  увеличится  доля  обучающихся  на  низких 

его  ступенях.  Теоретической  базой  обучения 

взрослых станет андрагогика, а основной тех-

нологией  -  технология  обучения  взрослых.  И, 

наконец,  обучение  будет  осуществляться  по 

специальным  учебно  -  методическим  матери-

алам, учитывающим возрастные и социально-

психологические  особенности  этой  категории 

учащихся.

Научной  основой  организации  подготовки 

специалистов в области образования взрослых 

является  разработанный  группой  российских 

ученых и утвержденный в 1995 году Государ-

ственный стандарт высшего профессионально-

го образования России по специальности «Ан-

драгогика».  Он  определяет  основные  умения, 

навыки,  знания  и  личностные  качества,  необ-

ходимые для осуществления деятельности ан-

драгога, а также обязательный минимум учеб-

ных дисциплин для его подготовки.

В мировой практике развитие методологии 

дополнительного  профессионального  образо-

вания характеризуется следующими тенденци-

ями:

 многовекторным  развитием  философ-

ских, психологических и педагогических школ 

и направлений образования взрослых;

 синтезом новейших достижений по ис-

следованиям  личности  взрослых  различных 

философских,  психологических  и  педагогиче-

ских школ и направлений;

 интеграцией  различных  философских, психологических и педагогических школ и на-

правлений.

Дальнейшее  плодотворное  развитие  ме-

тодологии 

дополнительного 

профессио-

нального  образования  Казахстана  предпо-

лагает  интеграцию  и  синтез  позитивных 

достижений гуманистического, рационалисти-

ческого, прагматического, психоаналитическо-

го, персонологического и других теоретических 

направлений  профессиональной  подготовки 

кадров.

Системообразующим фактором реформиро-вания  непрерывной  системы  профессиональ-

ного образования любой страны является госу-

дарственная политика в области образования: 

законодательная,  финансовая,  социальная, 

управления  и  планирования,  которые  харак-

теризуются  диалектической  взаимосвязью  и 

взаимозависимостью.  Образовательная  поли-

тика  характеризуется  следующими  тенденци-

ями:  противоречивым  развитием  «элитарно-

го» и массового педагогического образования; 

экономией  государственных  ассигнований  в 

профессиональную  подготовку  кадров;  взаи-

мосвязью  между  вертикаль-ными  и  горизон-

тальными  структурами  управления  профес-

сиональным  образованием;  ростом  средней 

стоимости  обучения  и  увеличением  продол-

жительности  обучения;  зависимостью  пожиз-

ненного дохода человека от уровня професси-

онального образования.

Дальнейшее  развитие  государственной 

политики  в  области  дополнительного  про-

фессионального  образования  в  Казахстане 

предполагает  сохранение  и  увеличение  госу-

дарственных ассигнований на профессиональ-

ное образование и развитие многоканального 

финансирования; совершенствование менедж-

мента  профессионального  образования;  мо-

ниторинг  и  развитие  рынка  образовательных 

услуг; улучшение социального положения про-

фессиональных кадров.

Основой  организации  и  структуры  про-

фессиональной  подготовки  кадров  является 

система непрерывного профессионального об-

разования,  которая  характеризуется  следую-

щими тенденциями: возрастанием роли допол-

нительного профессионального образования в 

подготовке высококвалифицированных специ-

алистов; развитием системы повышения квали-

фикации и переподготовки профессиональных 

кадров  и  созданием  отделений,  факультетов, 

центров  и  институтов  по  профессиональному 

образованию  взрослых;  совершенствованием 

содержания  дополнительного  профессиональ-

ного образования.

Вышеперечисленные  тенденции  характер-

ны  и  для  непрерывной  системы  профессио-

нального  образования  Казахстана.  Дальней-

шее  обновление  системы  дополнительного 

профессионального  образования  необходимо 

осуществлять с учетом развития мирового об-

разовательного пространства и принципов от-

крытого общества.

Таким образом, развитие дополнительного 

профессионального  образования  в  Казахстане 

должно совершенствоваться на основе научно 

обоснованной 

концепции 

образования 

взрослых:  государственной  политики  в 

области  дополнительного  профессионального 

образования;  диалектической  взаимосвязи 


8

МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ № 1,  2016 г. 

теоретических  педагогических  направлений 

профессиональной  подготовки  взрослых 

с  философией  и  психологией;  гибкости  и 

вариативности  содержания  дополнительного 

профессионального  образования;  совершен-

ствовании форм и методов обучения взрослых 

на  основе  практического  применения  новых 

информационных технологий.

УДК 371:351.851

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ

 СООБЩЕСТВЕ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ

А.Ж. Мурзалинова доктор педагогических наук, профессор 

директор ФАО «НЦПК Өрлеу» ИПК ПР по 

Северо-Казахстанской области, г. Петропавловск

Аннотация. 

В  данной  статье  рассмотрены  особенности  организации  образовательного 

процесса  в  условиях  перехода  к  обновленному  содержанию  образования.  Обоснована 

необходимость  функционального  сотрудничества  (функциональной  грамотности)  педагогов 

для  указанных  условий.  Рассмотрены  три  особенности  функционального  сотрудничества  в 

педагогическом сообществе и механизмы (принципы, методы, приемы) управления им.Ключевые  слова: 

обновление  содержания  образования,  функциональное  сотрудничество 

педагогов,  функциональное  управление  сотрудничеством  педагогов,  организационно-

педагогическая культура, распределенное лидерство, трансформационный стиль лидерства. 

Для  современной  школы  актуальна  про-

блема  функционального  (эффективно  дей-

ствующего)  управления,  вытекающая  из  сло-

жившегося  противоречия:  так,  обновление 

содержания образования с целью соответствия 

результатов обучения вызовам времени пред-

полагает  изменение  условий  организации 

образовательного  процесса.  В  свою  очередь, 

управление  качеством  образовательного  про-

цесса  основано  на  традиционных  моделях,  не 

учитывающих  требуемого  функционально-

компетентностного подхода к организации об-

учения  в  соответствии  с  обновляемым  содер-

жанием.  Между  тем  обновление  содержания 

образования  в  школах  Республики  Казахстан 

связано  с  нижеследующими  процессами,  реа-

лизация  которых  становится  возможной  при 

условии функционального сотрудничества, до-

стигаемого  функциональным  управлением  в 

педагогическом сообществе:

 переориентация в цели школьного обу-чения – от усвоения знаний, умений, навыков к 

формированию умения учиться;

 переориентация  в  содержании  образо-вания – от изолированного от жизни изучения 

системы научных понятий к включению содер-

жания обучения в контекст решения учащими-

ся жизненных задач;

 переориентация в ожидаемых результа-тах  –  от  освоения  учебно-предметного  содер-

жания к пониманию учения как процесса обра-

зования и порождения смыслов;

 переориентация  в  характере  учебной 

деятельности  –  от  стихийности  учебной  дея-

тельности ученика к стратегии ее целенаправ-

ленной организации и планомерного формиро-

вания;

 переориентация в приоритетной форме 

организации учебной деятельности – от инди-

видуальной формы усвоения знаний к призна-

нию решающей роли учебного сотрудничества 

в достижении целей обучения. 

Для 


функционально-компетентностного 

управления  требуется,  прежде  всего,  уровень 

функционального сотрудничества педагогов – 

высший  уровень  взаимодействия  педагогов  в 

структуре  коллективной  педагогической  дея-

тельности для достижения ценностно-смысло-

вого единства, когда сотрудничество протекает 

не только на уровне учебных и воспитательных 

мероприятий, но и носит характер солидарно-

сти,  взаимной  поддержки,  стремления  допол-

нить  сильные  стороны  авторских  педагогиче-

ских систем друг друга. 

В  этом  смысле  можно  говорить  о  функ-

циональной  грамотности  педагогов,  прояв-9

БІЛІМ БЕРУДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТ № 1,  2016 г. 

лениями  которой  являются  социально-про-

фессиональные  навыки  коллаборативного 

взаимодействия,  диалога,  взаимодополнения, 

востребованные  в  условиях  учебно-методиче-

ского сопровождения обновления содержания 

образования. 

Раскроем  в  данной  статье  некоторые  осо-

бенности  функционального  сотрудничества 

в  педагогическом  сообществе  и  механизмы 

(принципы, методы, приемы) управления им.

1.  Педагог  –  ключевая  фигура  в  школе,  в 

т.ч.  по  учебно-методическому  сопровождению 

обновленного  содержания  образования.  Но 

успешность  школы  во  многом  определяется 

тем,  насколько  результативно  функциониру-

ют педагоги как на персональном уровне, так 

и  в  составе  педагогического  сообщества  орга-

низации  образования.  Интеграция  в  команду, 

действующую в структуре педагогического со-

общества,  -  первичное  условие  функциональ-

ного сотрудничества, направленного на эффек-

тивный профессиональный и личностный рост 

педагогов, развитие их профессиональной ком-

петентности.

Приведем в этой связи результаты исследо-

ваний:  «динамика  профессионального  станов-

ления  преподавателей  в  сплоченных  коллек-

тивах,  характеризующихся  высоким  уровнем 

организационной культуры, в 1,5 раза больше. 

Также  общая  продуктивность  таких…  коллек-

тивов на ¾ выше» [1, с. 217].

Предлагаемые  методы  управления  –  ор-

ганизация  педагогических  мероприятий  как 

коллективных  творческих  дел,  World  café  как 

метод  организации  дискуссии  в  группах  в  не-

принужденной  обстановке  для  решения  ком-

плексных  проблем,  обмена  опытом,  принятия 

нестандартных  решений,  разработка  коллек-

тивных учебно-методических пособий. 

2.  В  условиях  все  возрастающей  государ-

ственной  значимости  образования  и  социаль-

ной  значимости  организации  образования 

стратегическое  значение  приобретает  орга-

низационно-педагогическая  культура.  Такая 

культура  определяется  Л.Б.  Малыхиной  как 

«обусловленная влиянием внешней и внутрен-

ней  среды  система,  характеризующая  направ-

ленность педагогической деятельности в соот-

ветствии с миссией учреждения и включающая 

ценности, нормы, традиции, стили управления, 

отношения между субъектами, основанные на 

сплоченности и стремлении к инновационным 

преобразованиям» [2, с. 9]. Организационно-пе-

дагогическая  культура  как  условие  функцио-

нального сотрудничества направлена на такое 

взаимодействие  педагогов  в  процессах  реали-

зации обновляемого содержания образования, 

которое, несмотря на объективные трудности 

перехода  к  актуализируемому  содержанию, 

позволяет  получать  удовлетворение  от  инно-

вационных  преобразований,  анализировать 

достижения  и  прогнозировать  последующие 

действия. 

Предлагаемые принципы управления – от-

крытость  в  анализе  педагогического  мастер-

ства  и  результатов  деятельности  педагогов  в 

условиях  обновления  содержания  образова-

ния;  коллегиальность  в  обсуждении  проблем 

перехода к обновленному содержанию образо-

вания,  демократизм  процедур  аттестации  пе-

дагогических кадров. 

Предлагаемые методы управления – созда-

ние условий для мобилизации и системно-

деятельностного  проявления  функциональ-

ной компетентности педагогов, метод эффекта 

«значимых других» (воздействие на педагогов 

через авторитетных для него субъектов обра-

зовательного процесса).

3. Для современных условий перехода к об-

новленному  содержанию  образования  крайне 

важно определить инновационный потенциал 

школы, который во многом зависит от устано-

вок и деятельности руководства – директора и 

/ или управленческой команды. 

Оптимальная  деятельность  директора 

в  этой  связи  –  распределенное  лидерство  / 

distributed  leadership  (в  терминологии  А.  Хар-

рис) [3]. 

Такой  директор  «видится  как  «лидер  ко-

манды  лидеров»,  который  признает  таланты 

своих сотрудников, расширяет их права и обя-

занности  для  совместной  выработки  и  реа-

лизации  единой  образовательной  политики, 

ориентированной  на  повышение  ответствен-

ности за эффективность школы всех субъектов 

образовательного процесса». В парадигме рас-

пределенного  лидерства  «именно  лидерский 

стиль директора становится основным инстру-

ментом достижения школой успехов, которые 

состоят прежде всего в академических резуль-

татах учеников и удовлетворенности учителей 

профессиональной деятельностью» [4, с. 125].

Ситуация  перехода  на  обновленное  со-

держание  образования  характеризуется,  на 

наш  взгляд,  турбулентностью  внешней  среды 

(общественного мнения, семьи, рынка труда и 

др.). В этой связи следует рассматривать стиль 

лидерства с позиций управления изменениями. 10

МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ № 1,  2016 г. 

Для  перехода  к  обновлению  содержания 

образования  и  функционально-компетент-

ностного управления изменениями необходим 

трансформационный  стиль  (в  классификации 

Б. Басса / B.M. Bass). Руководитель, придержи-

вающийся такого стиля, «ориентирован на лю-

дей:  он  стремится  добиться  сотрудничества, 

сформировать доверие внутри коллектива, со-

вместно  выработать  общие  цели  и  ценности, 

единое видение будущего, что работает на по-

вышение  мотивации  сотрудников».  При  этом 

он решает задачи высокой когнитивной слож-

ности и достигает амбициозных целей за счет 

стимуляции  творческого  подхода  к  решению 

проблем – как индивидуального, так и в коман-

де. Очевидно, что такая управленческая модель 

способствует выращиванию команды лидеров 

внутри школы» [Цит. по: 4, с. 126].

Предлагаемые принципы управления – по-

нимание и поддержка членов педагогического 

сообщества, прозрачность принятия управлен-

ческих решений, использование возможностей 

социально-образовательного  партнерства,  по-

стоянная работа с внешним окружением шко-

лы, постоянное моделирование благоприятных 

возможностей и угроз. 

Сформулируем  вывод.  Для  развития  функ-

циональной  компетентности  субъектов  педа-

гогического  сообщества,  актуализируемого 

условиями перехода к обновленному содержа-

нию  образования,  требуется  функциональное 

сотрудничество.  Управление  таким  сотрудни-

чеством имеет целью создание команды в пе-

дагогическом  сообществе,  участники  которой 

способны  долгое  время  работать  в  ситуации 

неопределенности и при этом успешно решать 

поставленные задачи. 


Каталог: files -> blocks
files -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
files -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
files -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
blocks -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «Өрлеу» Ұлттық біліктілікті арттыру орталығЫ» АҚ филиалы
blocks -> Г. К. Ахметова-п.ғ. д., профессор, Ж. А.Қараев- п.ғ. д., профессор
blocks -> Сборник «Каталог портфолио»
blocks -> Issn 2226 1176 индекс 75756
blocks -> № р/с Тыңдаушылар категориясы Курстың тақырыбы

жүктеу 1.51 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет