«Физика математика» факультетіжүктеу 6.01 Kb.

бет1/10
Дата14.09.2017
өлшемі6.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

                                                                                                                             
      М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 
                                                                                      
 
 
«Физика - математика» факультеті 
Физика жəне математика кафедрасы  
«050110 - физика»  
мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын 
І курс студенттеріне арналған 
 
МОЛЕКУЛАЛЫҚ ФИЗИКА 
_________________________________________________________________________________________
___________ 
(пəннің атауы) 
пəнінің оқу əдістемелік кешені 
_________________________________________________________________________________________
______________ 
 
 
Курс - І 
Семестр - 2 
Кредит саны - 3 
Дəріс - 15 сағат 
Практикалық сабақ - 15 сағат 
Зертханалық сабақ - 15 сағат 
ОЖСӨЖ - 45 сағат 
СӨЖ - 45  сағат 
Емтихан -  2-семестрде 
Барлығы -  135  сағат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Орал-2013 жыл 

І курс студенттері үшін «Молекулалық физика» пəні бойынша оқу-əдістемелік кешен 3.08.260-2006 ҚР 
мемлекеттік білім  стандарты жəне типтік оқу бағдарламасы негізінде құрастырылды. 
Курс бағдарламасын құрастырған - физика жəне математика кафедрасының оқытушысы  Кадырова Г.М. 
 
Физика жəне математика кафедрасының отырысында қарастырылды 
10.09.2013 ж. №1 хаттама 
 
Физика-математика факультетінің оқу-əдістемелік Кеңесінің отырысында бекітілді 
19.09.2013 ж. №1 хаттама 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ҚР мемлекеттік білім  стандарты – 5.03.001-2004, Білім жəне ғылым министрлігінің физика бойынша 
типтік бағдарламасының негізінде құрастырылды.  
 
2.  
КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ  (SYLLABUS) 
 
Оқытушы туралы мəлімет: 
                                                    Кадыроава Гүлсім Мақсотқызы                                                                
 Ғылыми дəрежесі:         Оқытушы 
Жұмыс орны:                  М. Өтемісов атындағы БҚМУ,  
Физика - математика факультеті. 
Офис:                               Физика жəне математика кафедрасы. № 1 ғимарат.  
307 кабинет 
 
 
 
2. Пəн туралы мəлімет 
 
 
Пəн туралы мəлімет: 
Пəн атауы – Молекулалық физика 
Семестр  15  оқу  аптадан  жəне  2  апта  сессиядан  тұрады.  Бір  аптада  3  кредит  сағат  (оқу  үрдісі 
кестесі  жəне  жұмыс  оқу  жоспарына  сəйкес  ауыстырылады),  əр  кредит  –  сағат  бір  байланыс  сағаттан 
(дəріс,  практика  немесе  зертханалық  сабақ)  жəне  екі  сағат  оқытушының  жетекшілігімен  студенттің 
өзіндік жұмысынан (ОЖСӨЖ), студенттің өзіндік жұмысынан (СӨЖ) тұрады. 
  
Кредиттің аптаға бөліну кестесі 
 
Сабақтар 
Өткізу уақыты 
Сабақтар 
Өткізу уақыты 
Байланыс  сағаты  1  (1 
дəріс) 
50 мин. 
ОЖСӨЖ, СӨЖ 
(семинарлық сабақ) 
50+50 мин. 
Байланыс  сағаты  2  (1 
практика) 
50 мин. 
ОЖСӨЖ, СӨЖ 
(практикалық сабақ) 
50+50 мин. 
Байланыс  сағаты  3  (1 
зертханалық сабақ) 
50 мин. 
ОЖСӨЖ, СӨЖ 
(зертханалық жұмыс) 
50+50 мин. 
 
Кредит саны – 3 
Өту орны: №1 оқу ғимараты, сабақк кестесі бойынша. 
Оқу жоспарынан көшірме (3 кредит)  
 
курс  семестр  Кредит 
саны 
Дəрістер 
Прак 
тика 
Зертхана
лық 
сабақ 
ОЖСӨЖ 
СӨЖ 
Барлығы  Бақыла
у түрі 

ІІ 

15 
15 
15 
45 
45 
135 
Емти-
хан 
 
 
 
Кіріспе 
Пəн  бойынша  мағлұмат:  «Молекулалық  физика»  физика  курсының  университетте  оқылатын  екінші 
курсы.  Сондықтан  онда  физикалық  теориялардың  моделдік  сипатына,  физикалық  шамаларды  жəне 
ұғымдарды  анықтауға,  физикалық  шамаларды  өлшеуге,  өлшем  бірліктерді  таңдаудың  жалпы 
мəселелеріне жəне бірліктер жүйесіне ерекше көңіл аударылады. 
 
Кейбір  мəселелер  ғылыми  жетістіктердің  бейнесі  ретінде  зерттеудің  қуаты  жəне  көрнекілігі 
ретінде  баяндалады.  Курстың  өзіне  15  сағат  дəріс,  15  сағат  практикалық  сабақ,  15  сағат  зертханалық 
сабақ, ОЖСӨЖ – 45 сағат кіреді. Сонымен, курсқа 3 кредит енеді. 

Курстың  мақсаты.  Молекулалық  физиканы  оқып  үйренуге  қатысты  негізгі  тəжірибелік  фактілерді 
студенттерге хабарлау, сонымен бірге бақыланатын физикалық   заңдар мен заңдылықтарды жалпылау 
жəне оларды ашуға үйрету. 
Курстың 
міндеті: 
Жалпы  физика  курсы,  нақтырақ  молекулалық  физика,  тəжірибеке 
сүйенеді.Сондықтан  курстың  басты  міндеті  –  бақылаудың,  тəжірибетің,  ой  қорыту  жəне  тəжірибені 
жалпылау болып табылады.  
Курстың  келесі  міндеті  –  молекулалық  физикадағы  моделдік  мағлұматтарды  студенттердің 
пайдалануына үйрету.  Бірақ теориялық білім практикалық есептерді шығарусыз пайдасыз. Сондықтан 
курстың негізгі міндеті – есептерді шығару. 
Пререквизиттер:  Молекулалық  физика  курсын  үшін  студенттерден  мектеп  физика  курсынан,  жоғары 
математиканың  негіздерінен,  яғни  туындыларды,  интегралдарды  есептей  алу,  дифференциалдық 
теңдеулерді  шешу,  векторлық  талдаудың  негізін  меңгеру:  векторлардың  үстінен  əрекет  істеу, 
векторлардың  скалярлық  жəне  векторлық  көбейтінділері  жөнінде  білу,  квадрат  жəне  куб  теңдеулерді 
шешу. 
Постреквизиттер:  Молекулалық  физика  курсын  меңгерген  кезде  алынған  білім  заттың  элементар 
бөлшектерін,  кванттық  физиканы,  атом  жəне  ядро  физикасын,  математикалық  физиканың  əдістерін 
оқыған кезде пайдаланады. 
Оқытудың  əдіснамасы:  Молекулалалық  физика  пəніне  оқыту  –  дəріс,  практикалық  сабақтар, 
зертханалық  жұмыстар    жəне  ОЖСӨЖ  түрінде  өткізіледі.  Оқу  процесінде  студенттер  белсенді 
қатынасады деп есептелінеді. Студенттердің білімдерін, іскерліктерін жəне дағдыларын тексеруге жəне 
бақылауға басты көңіл аударылады. 
 
 
3. «Молекулалық физика» пəнінің жұмыс бағдарламасы – (SILLABUS) 
 
 
Сабақ мазмұны мен кестесі 
Бірінші апта 
Бір кредит сағат 
№1 дəріс 
Тақырып: Молекулалық физика жəне термодинамика пəні 
Дəрістің мазмұны: Макрожүйе. Заттың физикалық қасиетін сипаттау əдістері. Жылулық қозғалыс. 
Əдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 
ОЖСӨЖ мазмұны: Заттардың молекулалық-кинетикалық теориясын тəжірибе жүзінде негіздеу. 
Заттардың агрегаттық күйлері жəне олардың белгілері. 
1.  Тура бақылаулар.  
2.  Жанама дəлелдеулер.  
3.  Молекулалардың өзара əсерлесулері жəне қозғалысы.  
4.  Заттың агрегаттық күйлері. Молекулалардың өзара əсерлесулері мен қозғалысының салдарлары. 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер. 
СӨЖ мазмұны: Бірлік көлемдегі газ молекулаларының санын өлшеу. 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер 
 
Екі  кредит сағат 
№1 практикалық сабақ 
Сабақтың тақырыбы: Молекулалық-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі.  
Сабақтың мазмұны: Молекулалардың сипаттамалары жəне олардың өзара байланысы. Қысым. 
Қысымның өзгеруі. 
Əдебиеттер: [9] №11.1-11.9 
ОЖСӨЖ мазмұны: Атомның массасын жəне денедегі заттың мөлшерін өлшеу. Есептер шығару. 
Əдебиеттер:[9] 2.3 
СӨЖ мазмұны: Сұйықтағы диффузияның жылдамдығының температурадан тəуелділігін бақылау. 
Молекулалық өзара əсерлесуді бақылау. 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер 
 
Үш кредит сағат 

№1 зертханалық сабақ 
Тақырып: Өлшеулер. Қателіктерді бағалау. 
ОЖСӨЖ мазмұны: №1 зертханалық жұмыс бойынша есеп беру. Берілген өлшеулердің қателер бағалау 
бойынша практикалық жұмыс. 
Əдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 
СӨЖ мазмұны: Заттың көлемін, қысымын жəне температурасын өлшеу. 
Əдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 
  
Екінші апта 
Бір кредит сағат 
№2 дəріс 
Тақырып:  Газдардың  молекулалық-кинетикалық  теориясының  негізгі  қағидалары.  МКТ-ның  негізгі 
теңдеуін қорыту. 
Дəрістің  мазмұны:  Идеал  газ.  Газ  қысымы.  Газдардың  кинетикалық  теориясының  негізгі  теңдеуін 
қорытып шығару. 
Əдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 
ОЖСӨЖ мазмұны: Температура. Жылулық тепе-теңдік. Термодинамикадағы температура ұғымы. 
Молекулалық физикадағы температура ұғымы. 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер 
СӨЖ мазмұны: Температураны өлшеу. Термометрлер. Төменгі температураларды алу жолдары. 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер 
 
Екі  кредит сағат 
№2 практикалық сабақ 
Сабақтың тақырыбы: Газ заңдары 
Сабақтың мазмұны: Изопроцестер. Процестердің диаграммалары. 
Əдебиеттер: [9] 11.18-11.28 
ОЖСӨЖ мазмұны:  №2 ПС тақырыбы бойынша есептер тапсыру 
СӨЖ мазмұны: №2 ПС тақырыбы бойынша есептер шығару 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер 
 
Үш кредит сағат 
№2 зертханалық жұмыс  
Тақырып: Газдың қысымы, көлемі жəне температурасының арасындағы тəуелділікті зерттеу. 
Əдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 
ОЖСӨЖ мазмұны: №2 зертханалық жұмыстың нəтижелерін талдау жəне есептеу. 
СӨЖ мазмұны:  Зертханалық жұмысты тапсыруға əзірлену 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер 
 
Үшінші апта 
Бір кредит сағат 
№3 дəріс 
Тақырып: Газ заңдары. Идеал газ күйінің теңдеуі 
Дəрістің мазмұны: Идеал газдың тəжірибелік заңдары. Олардың графиктері жəне аналитикалық 
өрнектері. Менделеев-Клапейрон теңдеуі. 
Əдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 
ОЖСӨЖ мазмұны:. Ішкі энергия. Энергияның еркіндік дəрежелеріне байланысты. Үлесу заңы. Идеал 
газдың ішкі энергиясының аналитикалық өрнегі 
Əдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 
СӨЖ мазмұны: Джоуль заңы 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер. 
 
Екі  кредит сағат 
№3 практикалық сабақ 
Сабақтың тақырыбы:  Күй теңдеулері. 
Сабақтың мазмұны: Менделеев-Клапейрон теңдеуі. Дальтон заңы.  

Əдебиеттер: [9] 11.30-11.40 
ОЖСӨЖ мазмұны: №3 ПС тақырыбы бойынша есептер тапсыру 
Əдебиеттер: [9] 11.41-11.49 
СӨЖ мазмұны: №3 ПС тақырыбы бойынша есептер шығару 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер 
 
Үш  кредит сағат 
№3 зертханалық жұмыс  
Тақырып: Термодинамикалық процестерді зерттеу  
ОЖСӨЖ мазмұны: №3 зертханалық жұмыстың нəтижелерін талдау жəне есептеу. 
СӨЖ мазмұны:  №4 зертханалық жұмысты тапсыруға əзірлену 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер 
 
Төртінші апта 
Бір кредит сағат 
№4 дəріс  
Тақырып: Статистикалық əдіс жəне ықтималдықтар теориясының элементтері. 
Дəрістің мазмұны: Негізгі математикалық түсініктер. Кездейсоқ оқиғалар мен шамалар. Оқиғаның 
пайда болу ықтималдығы. Ықтималдықты қосу жəне көбейту. 
Ықтималдылықты мөлшерлеу. Статистикалық орта шама. Флуктуация. Таралу 
функциясы. 
Əдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 
ОЖСӨЖ мазмұны: Жүйенің макроскопиялық жəне микроскопиялық күйлері. Статистикалық ансамбль. 
Макроканоникалық ансамбль. Микрокүйлердің тең ықтималдығы. 
Əдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 
СӨЖ мазмұны: Ықтималдылық теориясының жасалу тарихы. 
Əдебиеттер: дəріс конспектісі 
 
Екі кредит сағат 
№4 практикалық сабақ 
Сабақтың тақырыбы: Ішкі энергия. 
Сабақтың мазмұны: Еркіндік дəрежесі. Қозғалыс түрлері. Ішкі энергия. Ішкі энергияның 
термодинамикалық параметрлерімен байланысы 
Əдебиеттер: [9] 11.12-11.17. 
ОЖСӨЖ мазмұны: №4 ПС тақырыбы бойынша есептер тапсыру 
Əдебиеттер: [8] 5.58-5.65 
СӨЖ мазмұны: №4 ПС тақырыбы бойынша есептер шығару 
 
Үш  кредит сағат 
№4 зертханалық жұмыс 
Тақырып: Термодинамикалық процестің жұмысын жəне жылуын анықтау. 
ОЖСӨЖ мазмұны: №4 зертханалық жұмыстың нəтижелерін талдау жəне есептеу. 
СӨЖ мазмұны:  №5 зертханалық жұмысты тапсыруға əзірлену 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер 
 
Бесінші апта 
Бір кредит сағат 
№5 дəріс. 
Тақырып: Максвелл таралуы. 
Дəрістің мазмұны: Газ молекулаларының жылдамдықтары. Газ молекулаларының жылдамдықтарына 
байланысты таралуы. Максвелдік таралуды қорытып шығару. Максвелдік 
таралуға тəн жылдамдықтар. Штерн тəжірибесі. 
Əдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 
ОЖСӨЖ мазмұны: Больцман таралуы. Барометрлік формула. Больцман таралу заңын қорытып 
шығару. Перрен тəжірибесі. 
Əдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 

СӨЖ мазмұны: Аралық бақылауға əзірлік 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер 
 
Екі кредит сағат 
№5 практикалық сабақ 
Сабақтың тақырыбы: Таралу заңдары. 
Сабақтың мазмұны: Кездейсоқ оқиғалар мен кездейсоқ шамалардың ықтималдығы. Кездейсоқ 
шамалардың таралу заңдары. 
Əдебиеттер: [9] 
ОЖСӨЖ мазмұны: Таралудың əртүрлі функцияларын оқып үйрену. 
Əдебиеттер: [9] 
СӨЖ мазмұны: №5 ПС тақырыбы бойынша есептер шығару 
 
Үш кредит сағат 
№5 зертханалық жұмыс 
Тақырып: Айнымалы жылу сыйымдылықты процесті зерттеу 
ОЖСӨЖ мазмұны: №5 зертханалық жұмыстың нəтижелерін талдау жəне есептеу. 
СӨЖ мазмұны: Аралық бақылауға əзірлік 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер 
 
Алтыншы апта 
Бір кредит сағат 
№6 дəріс 
Тақырып: Термодинамиканың бірінші бастамасы 
Дəрістің мазмұны: Термодинамиканың міндеттері. Жұмыс, жылу жəне ішкі энергия. 
Термодинамикалық тепе-теңдік жəне термодинамиканың бірінші заңы. Күй 
функциялары. Процесс функциялары. 
Əдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 
ОЖСӨЖ мазмұны: Жылу сыйымдылық түсінігі. Жылу сыйымдылық - процесс функциясы. Жылу 
сыйымдылығының кванттық теориясы. 
Əдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 
СӨЖ мазмұны: Роберт-Майер формуласын қорыту. Адиабат көрсеткішін есептеу. Жылулық функция. 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер. 
 
Екі кредит сағат 
№6 практикалық сабақ 
Сабақтың тақырыбы: Максвелл таралуы.  
Сабақтың мазмұны: Жылдамдықтың кездейсоқ шамалары. Макрожүйедегі молекулалардың 
сипаттамалық жылдамдықтары.  
Əдебиеттер: [9] №11.50-11.63 
ОЖСӨЖ мазмұны:  Салыстырмалы жылдамдық үшін Максвелл формуласы. Максвелл таралуының 
сипаттамалық жылдамдығының есептелуі. 
Əдебиеттер: дəріс конспектісі 
СӨЖ мазмұны: Экспериметтік тапсырма: молекуланық жылулық қозғалысының орташа жылдамдығын 
өлшеу. Берілген интервалда жылдамдықтарға ие болатын молекулалардың санын 
табу принципі. 
Əдебиеттер: дəріс конспектісі 
 
Үш кредит сағат 
№6 зертханалық жұмыс 
Тақырып: Ауаның меншікті жылу сыйымдылықтарының қатынасын анықтау.  
ОЖСӨЖ мазмұны: №6 зертханалық жұмыстың нəтижелерін талдау жəне есептеу. 
СӨЖ мазмұны:  №7 зертханалық жұмысты тапсыруға əзірлену 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер. 
 
Жетінші апта 

Бір кредит сағат 
№7 дəріс 
Тақырып: Термодинамиканың бірінші заңын термодинамикалық процестерде қолдану. 
Дəрістің мазмұны: Изопроцес кезіндегі жұмысты есептеу. Изопроцестердің жылулық эффектісі. 
Адиабаттық процесс. 
Əдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 
ОЖСӨЖ мазмұны: Термодинамианың екінші бастамасы. Қайтымды жəне қайтымсыз процестер. 
Тұйық жүйедегі процестер бағыты. Термодинамиканың екінші бастамасы. 
Əдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 
 
СӨЖ мазмұны: Бақылау жұмысына əзірлік 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер 
 
Екі кредит сағат 
№7 практикалық сабақ 
Сабақтың тақырыбы: Больцман таралуы.  
Сабақтың мазмұны: Молекулалардың энергиясы кездейсоқ шама ретінде. Энергия бойынша 
молекуланың таралуы. Барометрлік формула. 
Əдебиеттер: [9] № 11.64-11.69 
ОЖСӨЖ мазмұны: №7 ПС тақырыбы бойынша есептер тапсыру 
Əдебиеттер: [8] № 5.106-5.112 
СӨЖ мазмұны: Жеке тапсырма 
Əдебиеттер: Тапсырма тақырыбы бойынша 
 
Үш кредит сағат 
№7 зертханалық жұмыс 
Тақырып: Қалайының меншікті балқу жылуын анықтау. 
Əдебиеттер: əдістемелік нұсқаулар 
ОЖСӨЖ мазмұны:  Зертханалық жұмыстың қорытындысын талдау жəне сандық бағалау. Политроптық 
процесс. Газ жұмысы. 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер. 
СӨЖ мазмұны:  №8 зертханалық жұмысты тапсыруға əзірлену 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер. 
 
Сегізінші апта 
№8 дəріс 
Бір кредит сағат 
Тақырып: Термодинамиканың екінші бастамасы     
Дəрістің мазмұны: Цикл кезіндегі жұмыс. Пайдалы əсер коэффиценті. Жылулық жəне суытқыш 
мəшинелер. Келтірілген жылу мөлшері. 
Əдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 
ОЖСӨЖ мазмұны: Энтропия. Энтропия туралы түсінік.Идеал газ процестеріндегі энтропия 
өзгерістерін есептеу. Энтропияның өсу заңы. Термодинамиканың екінші 
бастамасының статистикалық талқылануы. 
Əдебиеттер:  [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 
СӨЖ мазмұны: Коллоквиумға əзірлік 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер 
 
Екі кредит сағат 
№8 практикалық сабақ 
Сабақтың тақырыбы: Жылу сыйымдылық.  
Сабақтың мазмұны: Қыздыру жəне суыту. Жүйенің жылусыйымдылығы. Мольдік жəне меншікті 
жылу сыйымдылықтар, еркіндік дəрежелері.  
Əдебиеттер: [9] № 13.1-13.11 
ОЖСӨЖ мазмұны: №8 ПС тақырыбы бойынша есептер тапсыру 
СӨЖ мазмұны: Жылу мөлшерін жəне жылу сыйымдылықты өлшеу. 
Əдебиеттер: дəріс конспектісі. 

 
Үш кредит сағат 
№8 зертханалық жұмыс   
Тақырып: Қатты дененің көлемдік жəне сызықтық ұлғаю коэффициентін анықтау. 
Əдебиеттер: əдістемелік нұсқаулар 
ОЖСӨЖ мазмұны: Зертханалық жұмыс бойынша есептеулер жəне қорытындылар жүргізу. Карно 
теоремасының дəлелденуі. Еркін энергия. Суытқыш машиналар. 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер. 
СӨЖ мазмұны: Бақылау жұмысына əзірлік 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер 
 
Тоғызыншы апта 
№9 дəріс 
Бір кредит сағат 
Тақырып: Термодинамиканың үшінші бастамасы. 
Дəрістің мазмұны: Төменгі температуралар. Нернст теоремасы жəне оның салдары. Абсолюттік нөл 
температураға жетудің мүмкін еместігі. 
Əдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15]  
ОЖСӨЖ мазмұны: Тасымалдау құбылысы. Молекулалардың өзара əсерлесу күштері мен қарапайым 
потенциалдар. Соқтығысулардың орташа жиілігі. Еркін жүру жолының орташа 
ұзындығы. 
Əдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 
СӨЖ мазмұны: Молекуланың еркін жүру жолының ұзындығын жəне соқтығысу санының 
формулаларын қорыту. Еркін жүру жол ұзындығын тəжірибе жүзінде анықтау. 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер 
 
Екі кредит сағат 
№9 практикалық сабақ 
Сабақтың тақырыбы: Термодинамиканың бірінші бастамасы. 
Сабақтың мазмұны:  Жұмыс. Жылу мөлшері. Ішкі энергия.  Əртүрлі изопроцестердегі жұмыс, жылу 
жəне ішкі энергия өзгерісін есептеу. Графиктік жəне аналитикалық есептеулер. 
Əдебиеттер: [9] 13.12-13.29 
ОЖСӨЖ мазмұны: №9 ПС тақырыбы бойынша есептер тапсыру 
Əдебиеттер: [9] 13.31-13.57 
СӨЖ мазмұны: Жұмыс жасаған кездегі дененің ішкі энергиясының өзгерісін есептеу. Жеке тапсырма 
 
Үш кредит сағат 
№9 зертханалық жұмыс 
Тақырып: Жылу өткізгіштік коэффициентін анықтау. 
Əдебиеттер: əдістемелік нұсқаулар. 
ОЖСӨЖ мазмұны: №9 зертханалық жұмыстың нəтижелерін талдау жəне есептеу. 
СӨЖ мазмұны:  №10 зертханалық жұмысты тапсыруға əзірлік 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер. 
 
Оныншы апта 
Бір кредит са:ат 
№10 дəріс 
Тақырып: Тасымалдау    құбылысы.
        
Дəрістің мазмұны: Диффузия, тұтқырлық, жылу өткізгіштіктің теңдеулері. Тасымалдау 
коэффициенттері. Тасымалдау коэффиценттерін молекулалық қозғалысты сипаттайтын шамалар 
арқылы өрнектеу. 
Əдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 
ОЖСӨЖ мазмұны: Сиретілген газдар. Вакуум түсінігі жəне оның қасиеттері. Əсіре сиретілген газдар. 
Əдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 
СӨЖ мазмұны:  Вакуумдағы газдар диффузиясы. Эффузия. 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер. 

 
Екі кредит сағат 
№10 практикалық сабақ 
Сабақтың тақырыбы: Ылғалдылық. 
Сабақтың мазмұны: Қаныққан жəне қанықпаған бу. Салыстырмалы жəне абсолют ылғалдылық. 
Əдебиеттер: [9]  
ОЖСӨЖ мазмұны: №10 ПС тақырыбы бойынша есептер тапсыру 
Əдебиеттер: [9]  
СӨЖ мазмұны: Жұмыс жасаған кездегі дененің ішкі энергиясының өзгерісін есептеу. Жеке тапсырма 
 
Үш кредит сағат 
№ 10 зертханалық жұмыс 
Тақырып: Ылғалдылықты есептеу. 
Əдебиеттер: əдістемелік нұсқаулар 
ОЖСӨЖ мазмұны:  №10 зертханалық жұмыс нəтижелерін талдау. Стационар емес жылу өткізгіштік. 
Диффузияның стационар еместігі жөніндегі ұғым. 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер 
СӨЖ мазмұны:  №11 зертханалық жұмысты тапсыруға əзірлік 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер. 
 
Он бірінші апта 
Бір кредит сағат 
№11 дəріс 
Тақырып: Нақты газдар 
Дəрістің мазмұны: Газдар қасиеттерінің идеал газ моделінен ауытқуы. Ван-дер-Ваальс теңдеуі жəне 
оны талдау. Тəжірибелік изотермалар. 
Əдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 
ОЖСӨЖ мазмұны: Ылғалдылық. Қаныққан жəне қанықпаған бу. Булану жəне қайнау. Су буы.  
Əдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 
СӨЖ мазмұны: Сұйықтың қисық бетінің үстіндегі қаныққан будың серпімділігі. Лаплас формуласы. 
Əдебиеттер: Дəріс конспектісі 
 
Екі кредит сағат 
№11 практикалық сабақ 
Сабақтың тақырыбы: Энтропия.  
Сабақтың мазмұны: Фазалық түрленулер кезіндегі энтропия өзгерісін есептеу. Газдағы процесс 
кезіндегі энтропия өзгерісін есептеу. 
Əдебиеттер: [9] 64-33-14,40 
ОЖСӨЖ мазмұны: №11 ПС тақырыбы бойынша есептер тапсыру 
Əдебиеттер: [9] 14.41-14.49 
СӨЖ мазмұны: №11 ПС тақырыбы бойынша есептер шығару 
Əдебиеттер: [8,9] 
 
Үш кредит сағат  
№11 зертханалық жұмыс  
Тақырып: Беттік керілу коэффициентін анықтау 
Əдебиеттер: Əдістемелік нұсқаулар 
ОЖСӨЖ мазмұны: Тəжірибелік тапсырма: қанықпаған су буының қаныққан буға жəне керісінше 
алмасуын бақылау. 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер. 
СӨЖ мазмұны:  №12 зертханалық жұмыстВакуумдағы газдар диффузиясы. Эффузия. 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер. 
 
Он екінші апта 
№12 дəріс 
Бір кредит сағат 

Тақырып: Нақты газдың ішкі энергиясы 
Дəрістің мазмұны: Джоуль-Томсон эффектісі жəне оның физикалық мағынасы. Төменгі 
температураларды алудың кəзіргі заманғы əдістері. Газдарды сұйылту. 
Əдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 
ОЖСӨЖ мазмұны: Сұйықтар. Сұйық күйдің ерекшеліктері.Сұйықтардың құрылымы жəне олардың 
қасиеттері. беттік керілу. Қос сұйықтың жəне сұйық пен қатты дене 
шекараларындағы тепе-теңдік шарттары. 
Əдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 
СӨЖ мазмұны: Капиллярдың орташа диаметрін есептеу. Екі орта шекарасындағы тепе-теңдік шарты. 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер 
 
Екі кредит сағат 
№12 практикалық сабақ:  
Сабақтың тақырыбы: Тасымалдау процестері.  
Сабақтың мазмұны:  Еркін жүру жол ұзындығы. Соқтығысу заңы. Тасымалдау коэффициенттері. 
Əдебиеттер: [9] 12.1-12.18 
ОЖСӨЖ мазмұны: №12 ПС тақырыбы бойынша есептер тапсыру 
Əдебиеттер: [9] 12.20-12.34 
СӨЖ мазмұны: №12 ПС тақырыбы бойынша есептер шығару 
Əдебиеттер: тапсырма тақырыбы бойынша 
 
Үш кредит сағат 
№12 зертханалық жұмыс 
Тақырып: Судың қайнау температурасының қысымнан тəуелділігін зерттеу. 
ОЖСӨЖ мазмұны:  
Зертханалық жұмыс бойынша талдау жəне қорытындылар. Газды сұйылту 
(Линде əдісі, Клод əдісі). Сұйытылған газдардың қасиеттері. Сұйық гелий. 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер 
СӨЖ мазмұны: Сұйықтардағы тасымалдау құбылысы. Беттік керілу коэффициентін есептеудің кейбір 
əдістері. Сұйықтардың жылулық ұлғаюы. 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер. 
 
Он үшінші апта 
Бір кредит сағат 
№13 дəріс 
Тақырып: Сұйық ерітінділер. 
Дəрістің мазмұны: Ерігіштік. Еру жылуы. Идеал ерітінділер. Осмостық қысым. Рауль заңы. Генри 
заңы. Ерітіндінің үстіндегі қаныққан бу.  
Əдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 
ОЖСӨЖ мазмұны: Қатты денелер. Кристалл торы. Кристалл классификациясы жəне 
кристаллографиялық жүйелер. Дислокациялар. 
Əдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 
СӨЖ мазмұны: Кристалл тордың геометриясы. Симметрия элементтері жəне кластары. Браве торы. 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер. 
 
Екі кредит сағат 
№13 практикалық сабақ 
Сабақтың тақырыбы: Сұйықтар. Нақты газдар. 
Сабақтың мазмұны: Молекулалар сипаттамалары. Беттік керілу. Капиллярлық құбылыс. 
Əдебиеттер: [9] 15.1-15.25 
ОЖСӨЖ мазмұны: №13 ПС тақырыбы бойынша есептер тапсыру 
Əдебиеттер: [9] 12.26-15.74 
СӨЖ мазмұны: Сұйықтың беттік керілуінің температудан жəне шекаралас денелер табиғатынан 
тəуелділігін бақылау. 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер 
 
Үш кредит сағат 

№13 зертханалық жұмыс 
Тақырып: Молекулалардың еркін жүру жолының ұзындығын анықтау. 
Əдебиеттер: əдістемелік нұсқаулар  
ОЖСӨЖ мазмұны: Қанттың суда еруінің температурадан тəуелділігін бақылау. Еру кезіндегі 
температура өзгерісін бақылау. Осмос. Қатты ерітінділер. Абсорбция. 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер. 
СӨЖ мазмұны: Кристалл жəне аморф денелерді бақылау. Кристалдардың физикалық түрлері. 
Кристалдардың өсуі. Кристалдарды өсіру əдістері. Аса таза заттарды алу. 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер. 
 
Он төртінші апта 
Бір кредит сағат 
№14 дəріс 
Тақырып: Қатты денелердің механикалық қасиеттері. 
Дəрістің мазмұны: Деформация түрлері. Гук заңы. 
Əдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 
ОЖСӨЖ мазмұны: Көлемдік жəне сызықтық ұлғаю коэффициентінің байланысының формуласын 
қорыту. Температураның өзгерісі кезіндегі молекулалар арасындағы 
қашықтықтың өзгеруін негіздеу. 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер 
СӨЖ мазмұны: Балқу температурасын тəжірибе жүзінде анықтау. Жылу сыйымдылығын өлшеу. Қатты 
гелий. Жұқа қабыршақтар. Аморф денелер. 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер 
 
Екі кредит сағат 
№14 практикалық сабақ:
Сабақтың тақырыбы: Қатты денелер. 
Сабақтың мазмұны:  Қатты денелердің механикалық жəне жылулық қасиеттері. 
Əдебиеттер: [9] 16.1-16.11 
ОЖСӨЖ мазмұны: №14 ПС тақырыбы бойынша есептер тапсыру 
Əдебиеттер: [9] 16.1-16.11 
СӨЖ мазмұны: Жеке тапсырмалар 
Əдебиеттер: [9] 
 
Үш кредит сағат 
№14 зертханалық жұмыс  
Тақырып: Сұйық тұтқырлығы. 
Əдебиеттер: əдістемелік нұсқаулар 
ОЖСӨЖ мазмұны: Жылулық ұлғаю. Қатты денелердің жылу сыйымдылығы. Олардың кванттық 
ұғымдары. Сұйық кристалдар. 
Əдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 
СӨЖ мазмұны:Зертханалық жұмысқа талдау жəне есеп беруге əзірлену. Серпімді жəне пластикалық 
деформацияны бақылау. Пластикалық деформацияның механизмі. Қатты 
денелердегі диффузия. 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер 
 
Он бесінші апта 
Бір кредит сағат 
№15 дəріс 
Тақырып: Фазалық түрленулер. 
Дəрістің мазмұны:  
Бірінші жəне екінші текті фазалық түрленулер. 
Əдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12], [13], [14], [15] 
ОЖСӨЖ мазмұны: Динамикалық жəне статистикалық заңдылықтар. Классикалық жəне кванттық 
таралу заңдары. Классикалық теориялар кванттық теорияның шектік жағдайы. 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер 
СӨЖ мазмұны: Бақылау жұмысына əзірлік 

 
Екі кредит сағат 
№15 практикалық сабақ 
Сабақтың тақырыбы: Фазалық түрленулер. 
Сабақтың мазмұны:  І текті фазалық өту. Тасымалдау жылуы. Түрлену жылдамдығы. Энтропияның 
өсімшесі. 
Əдебиеттер: [9] 16.17-16.24 
ОЖСӨЖ мазмұны: Бақылау жұмысы 
СӨЖ мазмұны: Бақылау жұмысын талдау 
 
Үш кредит сағат 
№15 зертханалық жұмыс 
Тақырып: Резинаның серпімділік модулін өлшеу 
Əдебиеттер: əдістемелік нұсқаулар 
ОЖСӨЖ мазмұны: Зертханалық жұмыстың нəтижелерін талдау жəне есептеу. 
СӨЖ мазмұны: Зертханалық жұмыстың нəтижелерін талдау. Булану жəне конденсация. Балқу жəне 
кристалдану. 
Əдебиеттер: жоғарыда көрсетілгендер 
 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал