Физика кафедрасының доценті физ-мат.ғылымының канд. Маженов Н. А


ДӘРІС №14  Тақырып  Атом ядросы. Атом ядросының жалпы құрылысы. (1сағ)жүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет6/11
Дата04.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ДӘРІС №14 
Тақырып  Атом ядросы. Атом ядросының жалпы құрылысы. (1сағ).  
а-сәулелені
 заттармен өзара 
әсерлесуі.  
химиялық  элементтің  таңбасы, Z – атомдық номер  немесе  зарядтық  сан 
(ядродағы 
протондардың 
саны), А – 
м
м
м
а
а
а
с
с
с
с
с
с
л
л
л
ы
ы
ы
қ
қ
қ
 
 
 
Дәріс жоспары. 
1. Атомдық ядроның құрылысы. 
2. Ядролық күштер. Ядролық күштердің өзара алмасу сипаттамасы. 
3. Атом моделдері. 
4. Альфа-бета және гамм
 және олардың
 
Атом ядросының құрылысы, заряды, өлшемдері және массасы. 
Атом  ядросы  нуклондар  деп  аталатын  протон  мен  нейтроннан  тұрады. 
Ядро  бейтарап  атомның  таңбасымен  таңбаланады
 
A
X
,  мұндағы X – 
Z
 
с
с
с
а
а
а
н
н
н (ядродағы 
нуклондар
саны). 
Нейт
 – Z
.
  
дролық күштер: 
 
Тартылу күші болып табылады. 
 
Қысқа қашықтықтан (10
-15
м) әсер етуші күшке жатады. 
 
Табиғаты элетрлікке жатпайды. Зарядтық тәуелсіздік қасиеті бар 
 
Центрлік күшке жатпайды. 
рондардың саны мына өрнекпен анықталады:N = A
Я
 
Қанығу қасиеті бар. 
 
Спиндардың өзара бағытталуына тәуелді 

  Еркін  нуклондарының  массасының  қосындысы  олардың  ядродағы 
массасынан  көп  болады.  Бұл  айырмашылы
 
қты
Δ
 m ядроның  кемтік 
масс
 
m = [Z·m
p
 + (A - Z)· m
n
] - M
ұндағы
 
p
—  еркін протонның массасы.  
асы деп атайды.  
Оның шамасы мына формуламен анықталады:  
я
 
Δ
м
m
m
n
—  еркін нейтронның массасы.  
M
—  ядро массасы. 
я
 Ядроның толық байланыс энергиясы: 
W
св
 =
Δ
 m · с

Ал меншікті байланыс энергиясы:  
 
 Wсв = Wсв/A = (
Δ
Δ
m · с
2
)/A 
активтік  изотоптар  ыдырау  кезінде  төрт  түрлі 
ради
 
Табиғи  радио
оактивтік бөлшек шығарады: 
1)
 
α
 — 
бөлшек (гелий ядросы 
Не
4
); 
2
2)
 
β
 
— бөлшек (электрондар); 
3)
 
γ
    — сәулесі (қысқа толқынды фотондар);  
4)
 
ν
~
 — 
антинейтрино. 
Радиоактивтілік – деп  жоғарыда  көрсетілген  төрт  түрлі  бөлшектерді  өз 
еркімен шығаратын табиғи заттар. 
Егер N уақыт t=0 болғандағы  атом  саны  болса dN – dt уақыт  кезіндегі 
ыдыраған атомдардың саны: 
dN = – 
λ
N

dt 
 
«минус» таңбасы уақыт өткен сайын радиоактивтік атомдарының 
саны
атын 
Жартылай ыдырау периодын анықтау формуласы: 
 
ның кемуін көрсетеді. 
Айнымалы  шамаларды  бір–біріне  бөліп  интегралдағаннан  кейін  ал
теңдеуіміз: 
t
e
N
N
λ

=
0

λ
λ
693
,
0
2
ln
2
1
=
=
T

 
dN = A көбейтіндісі радиоактивтік белсенділік деп аталады да Кюримен 
өлшенеді. Бұл жағдайда радиоактивтік ыдырау заңы мына түрде жазылады: 
 

t
e
A
A
λ

=
0

  
 сүру
Радиоактивтік ыдыраудың орташа өмір
 уақыты: 
λ
λ
λ
λ
τ
λ
λ
1
1
1
0
=
=
=
=
tt
tt
te
dt
te
N
Ntdt
0
0
0
0
0
 
 
N
N
Студенттердің  өзіндік жұмысының бақылау тапсырмалары 
і. 
ра әсерлесу. 
 
), 
тон 
мен нейтрон. 
 
1.
 
Ядролық реакциялар. 
2.
 
Атом ядросының радиоактивтік түрлену
3.
 
Бөліну реакциясы. Тізбекті бөліну реакциясы. 
4.
 
Ядролық реактор. 
 5. Синтез реакциясы. 
 
Дәріс 15 
Тақырып  15. Элементар бөлшектер (1-сағ).  
Дәріс жоспары 
1. Лептондар, адрондар, кварктар.  
2. Күштік, электромагниттік, әлсіз, гравитациялық өза
3.  Физика  мен  астрофизиканың  осы  заманғы  негізгі  мәселелері  туралы 
түсінік. 
 
Осы  заманғы  зерттеулер  атом  ядросының  бөлінбейтін  бөлшек  екендігі
яғни элементар бөлшек екендігін жоққа шығарды.  
Элементар бөлшектер: 
«Жеңіл»  бөлшектрге,  немесе  лептондарға  (грек  сөзі. 
Leptos–
жеңіл
лектрондық нейтриноны жатқызуға болады. 
э
«Ауыр» бөлшектерге немесе бариондарға (грек сөзі 
barys-
 ауыр) про
Аралық тыныштық массасы бар бөлшектреді мезондар ( грек сөзі 
mesos–
орташа) жатады. 
Ал фотондар тыныштық массасы нолге тең ерекше бөлшек. 
Зерттеулердің нәтижесінде ұсақ бөлшектре ашылды. 
Электрон мен позитрон бір –бірінен электр зарядтарының таңбасы 
арқылы айырылады. Ал зарядтардың шамасы модуль жағынан өзара тең. 
Олар өзара әсерлескенде екі гамма квантына айналып  аннигиляцияланады.  
 
Электронды–позитрондық қосағының пай
қылы өткен кезде жасалады. 
да болуы гамма квантының зат 
ар
 

Барлық кварктар –
жартылай спинді
 
фермиондар . 
Әр бір кварктің өзінің анти кваркі бар. 
ы арқылы айырылады. 
манғы  негізгі  мәселелері  туралы 
екомендуемая литература

1. Трофимова Т.И. Курс физики. – М. 2001 г. 
с, 
ура}, СПб: Лань , 2002 г. 
. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики: Учебное пособие для втузов. 
зд. 4-е, испр. — 607с, М. :Высшая Школа, 1989 г. 
е  пособие  для  втузов.  В 5 кн. 
н.5:  Квантовая  оптика.  Атомная  физика.  Физика  твердого  тела.  Физика 
х  частиц. – М.:ООО  «Издательство  Астрель», 
6 с.: ил. 
ик задач по общему курсу физики для студентов 
циалист} СПб: СпецЛит, 
 задач по курсу общей физики для втузов: Учеб-
их специальностей высших учебных 
ек/ Мир и Образование, 2003 г.
 
қтарды өткізудің әдістемелік 
 практикалық сабақтарды 
  нұсқаулар 
н 
жүйесіне  негізделген.  Сабақ  үстінде  студенттер  мына 
қ, 
айымдалған  және  күрделенген,  бағалау,  электрондық 
көрсетілген  ретпен  жүргізу 
ұсынылады. 
 
.  
Олардың бариондық зарыды 1/3. 
Электр зарядының модулі Ѕ немесе 2/3. 
Олр бір–бірінен зарядтардың таңбалар
 
Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары 
1.  Физика  мен  астрофизиканың  осы  за
түсінік. 
 
Р
2. Грабовский Р.И. Курс физики: Учебное пособие для втузов. Изд. 6-е- 608 
{Учебники для вузов: Специальная литерат
3
И
4.  Савельев  И.В.  Курс  общей  физики:  Учебно
К
атомного  ядра  и  элементарны
ООО «Издательство АСТ» 2001.— 33
5. Тарасов Л.В. Основы квантовой механики. – М. 1978 г. 
6. Волькенштейн В.С. Сборн
технических вузов. Изд. Доп., перераб.- 327 с. {Спе
2002 г. 
7. 
Трофимова Т.И. Сборник
ное пособие для инженерно-техническ
заведений. Изд. -3-е — 384 с. М.: Оникс 21 в
 
4. Практикалық  (семинарлық) саба
нұсқаулар 
Қысқы мерізім ішінде студенттерді оқыту үшін
орындау  жаңаша  талапты  қажет  етеді.  Берілген  әдістемелік
барлық  физикалық  есептерді  шығаруға  қолданылатын  физиканың  көптеге
жалпы  түсініктерінің 
әдістерді  игереді:  талдау,  графикалық,  дифференциалды-интегралды
идеалданған,  қарап
модельдеу  т.б.  Есепті  шешу  жоспарда 
Тақырып 1. Статистикалық үлестірілу — (1 сағ) 
Жаттығу жұмыстарының жоспары (семинар)  
  
1.
 
Максвелл үлестрірілуі .  
2.
 
Бөлшектердің жылу қозғаласының жылдамдығы
3.
 
Больцмана үлестірілуі.  

4.
 
Еркіндік дәрежелерінің саны.  
ілуі. 
78[1], 5.198[1]. 
ақылау жұмыстары  
німіз не және еркіндік дәрежелері 
.
 
Есептер 5.157[1], 5.166[1], 5.178[1], 5.195[1]. 
5.
 
Еркіндік дәрежелері бойынша энергияның үлестір
6.
 
Есептер 5.159[1], 5.170[1], 5.1
 
СӨЖ үшін арналған б
1.
 
Ықтималдылық пен флуктуациялар. 
2.
 
Еркіндік дәрежелерінің саны деге
бойынша энергия қалай үлестіріледі? 
3.
 
Идеалды газдың ішкі энергиясы. 
4
 
 
Тақырып 2 Жылдамдық бойынша молекула үшін Максвелл және 
Больцман  үлестірілуін есептеу. (1  сағ.) 
 
рінің саны.  
3.
 
Еркіндік дәрежелері бойынша энергияның үлестірілуі? 
ер МКТ. 
-Клапейрон теңдеуі. 
ӨЖ үшін арналған бақылау жұмыстары  
ша? 
икалық мағынасы қандай? 
йған кездегі ішкі энергиясы 
қ
5.
 
Абсолюттік температура мен Цельсий шкаласының арасында қандай 
ң бірінші бастамасы (1 сағ) 
Жаттығу жұмыстарының жоспары (семинар)  
.
 
Идеалды газдардың ішкі энергиясы. 
10.
 
Есептер 5.159[1], 5.170[1], 5.178[1], 5.198[1]. 
 
Жаттығу жұмыстарының жоспары (семинар)  
  
1.
 
Больцмана үлестірілуі.  
2.
 
Еркіндік дәрежеле
4.
 
Максвелл үлестірілуі. 
5.
 
Есептер 5.159[1], 5.170[1], 5.178[1], 5.198[1]. 
6.
 
Негізгі теңдеул
7.
 
Газ заңдары. 
8.
 
Менделеев
9.
 
Есептер 5.3[1], 5.6[1], 5.17[1], 5.28[1]. 
 
С
1.
 
Салыстырмалы атомдық және молекулярлық массалар. 
2.
 
Бір моль затта молекулалардың саны қан
3.
 
Температура мен қысымның физ
4.
 
Газдардың адиабаттық сығылуы мен ұлға
алай өзгереді? 
қатынас бар? 
6.
 
Есептер 5.2 [1], 5.5 [1], 5.18 [1], 5.27[1].
 
 
 
Тақырып  3  Термодинамиканы
7
8.
 
Әртүрлі изопрцестердегі газдардың атқаратын жұмысы. 
9.
 
Термодинамиканың бірінші бастамасы. 

 
СӨЖ үшін арналған бақылау тапсырмасы (тақырып 6) 
5.
 
Идеалды газ туралы түсінік. 
6.
 
Жылусиымдылығы. Меншікті және молярлы жылу сиымдылығы. Май-
ер формуласы. 
к дәреженің 
иканың бірінші бастамасы. 
9.

 
1
кі энергиясы 
р 5.161[1], 5.171[1], 5.176[1], 5.196[1]. 
 
Тақырып  4 Изопараметрлік процестер (1-  сағ.) 
аттығу жұмыстарының жоспары (семинар)  
зохорлық процестер. 
цесс. 
ен изотермамен салыстырғанда адиобата әлдеқайда тіке 
пературасы қалай 
өзгереді? 
лып келеді? 
.) 
1.
 
Карно циклі және оның ПӘК. 
ырып 1) 
1.
 
Әртүрлі изопроцестер кезіндегі газдардың атқаратын жұмыстары. 
   2.   Термодинамиканың бірінші бастамасы. 
з жылу процестері. 
лдану құбылысы. (1-  сағ.) 
7.
 
Еркіндік дәрежесінің саны дегеніміз не және еркінді
энергиясы қалай үлестірілінеді? 
8.
 
Изопроцестер үшін термодинам
 
Термодинамиканың екінші бастамасы
0.
 
Газдардың адиобаттық кеңеюі мен ұлғайғанында оның іш
қалай өзгереді? 
11.
 
Есепте
 
Ж
1.
 
Изотермиялық, изобарлық және и
2.
 
Адиобаттық процестер. Политропты про
3.
 
Пуассон теңдеуі. 
 
СӨЖ үшін бақылау жұмыстарына тапсырма (тақырып 1) 
1.
 
Не себепт
болып келеді? 
2.
 
Егер газ адиобаттық түрде сығылса оның тем
3.
 
Неліктен барлық реалды процестер қайтымсыз бо
 
 
Тақырып  5  Термодинамиканың екінші бастамасы (1-  сағ
Жаттығу жұмыстарының жоспары (семинар)  
2.
 
Термодинамиканың екінші бастамасы. 
3.Энтропия. энтропия мен ықтималдылық арасындағы байланыс. 
 
СӨЖ үшін бақылау жұмыстарына тапсырма (тақ
3.
 
Қайтымды және қайтымсы
4.
 
Айналмалы процестер. 
 
 
Тақырып 6  Реалды газдар. Тасыма
Жаттығу жұмыстарының жоспары (семинар) . 
 

1.
 
Ван-дер-Ваальс теңдеуі. 

.3[1], 6.10[1], 5.1156[1], 5.143[1]. 
 
ылық қандай? 
3.   Күйдің фазалық диаграммасы. 
4.  Сұық пен қатты дене ішіндегі тасымалдану құбылысы. 
 мен қысымнан 
2.
 
Гаусс теоремасы мен оның өрістерді есептеудегі қолданылуы. 
ң орын ауыстырғандағы 
жұмысы. 
 9.2[1], 9.9[1], 9.18[1],9.38[1],9.45[1]. 
тақырып 8) 
нципі. 
ің кернеулігі мен потенциалы. 
 векторының ағыны дегеніміз 
е? 
.Эквипотенциалды беттерге күштік сызықтар қалай бағытталған? 
.Зарядтар қозғалысының тұйықталған траекториясынд өріс күшінің жұмысы 
нег

1.
 
Электр өрісіндегі өткізгіштер. 
ығы. 
3.
 
Электр өрісіндегі диэлектриктер. 
2.
 
Идеал газдың ішіндегі молекулалардың еркін жүгіру жолы
3.
 
Диффузияның, жылуөткізгіштігінің және тұтқырлықтың теңдеулері. 
1.
 
Есептер 6
СӨЖ үшін бақылау жұмыстарына тапсырма (тақырып 1) 
1.   Ван-дер-Ваальс теңдеуімен идеал газдың күйінің теңдеулерінің
арасындағы айырмаш
2.   Реалды газ үшін оның изотермасы. 
5.  Тасымалдану коэффициентінің температура
тәуелділігі. 
6.  Есептер 6.2[1], 6.9[1], 5.138[1], 5.113[1]. 
 
 
 
Тақырып  7  Электрстатика  (1  сағ) 
Жаттығу жұмыстарының жоспары (семинар)  
1.
 
Кулон заңы. Электр өрісінің кернеулігі. 
3.
 
Потенциал. Электр өрісіндегі зарядтарды
4.
 
Электр өрісінің кернеулігі мен потенциал арасындағы байланыс. 
5.
 
Есептер
 
СӨЖ үшін арналған бақылау тапсырмасы (
1.Электр заряды үшін сақталу заңы. 
2.Электр өрістерінің суперпозициялық при
3.Нүктелік зарядтың электр өрісін
4.Еркін алынған беттің үстінен өтетін кернеулік
н
5
6
е тең? 
7.Есептер 9.1[1], 9.19[1], 9.26[1],9.39[1],9.47[1]
 
 
Тақырып  8  Өткізгіштік (1 сағ) 
Жаттығу жұмыстарының жоспары (семинар)  
2.
 
Жекеленген өткізгіштердің электрсиымдыл
4.
 
Конденсаторлардың электрсиымдылығы. 
5.
 
Есептер 9.81[1], 9.84[1], 9.100[1], 9.114[1]. 

 
СӨЖ үшін бақылау жұмыстарына тапсырма (тақырып 10)  
егі өрістің кернеулігі 
қандай? 
2.
 
Өткізгішке берілген заряд қалай үлестіріледі? 
.
 
Конденсаторлар және олардың техникада қолданылуы. 
 энергиясы мен көлемдік 
5[1], 9.125[1]. 
 өріс. Магнетизм (1 сағ) 
ы (семинар)  
.
 
Био – Савара –Лаплас заңы мен оның өрістерді есептеудегі 
2.
3.
тің моменті. 
5.
]. 
 
СӨЖ үшін бақылау
старына тапсырма   
 
иттік индук-
ң кернеулігі мен магниттік индукциясы. 
дің магнит моменті. 
орлық  
магнит индукциясының байланысы. 
]. 
Электромагниттік индукция (
1- сағ
)
.  
Жаттығу жұмыстарының жоспары (семинар)  
аңы. 
к. 
көлемдік тығыздылығы. 
[1],11.112[1]. 
5.
 
СӨЖ үшін арналған бақылау тапсырмасы  
 
алатын  өткізгіштің 
й? 
1.
 
Зарядтардың тепетеңдік кезіндегі өткізгіш ішінд
3
4.
 
Электростатикалық өріс энергиясының
тығыздылығы. 
5.
 
Есептер 9.79[1], 9.97[1], 9.10
 
 
Тақырып  9  Магниттік
Жаттығу жұмыстарының жоспар
1
қолданылуы. 
 
Ампер және Лоренц күштері. 
 
Магнит ағыны. Магнит өрісі үшін Гаусса тероремасы. 
4.
 
Магнит өрісінде тоғы бар рамкаға әсер ететін күш
 
Магнит өрісінде тоғы бар өткізгіштің  қозғалу барысындағы жұмысы. 
6.
 
Есептер 11.3[1], 11.11[1],11.25[1],11.48[1],11.59[1
 жұмы
1.
 
Тоғы бар соңғы сызықтық өткізгіштің кернеулігі мен магн
циясы. 
2.
 
Тоғы бар дөңгелек орамны
3.
 
Тоғы бар контур
4.
 
Біртекті изотропты орта үшін өрістің векторлық кернеуі мен вект
5.
 
Соленоидтың магнит өрісі. 
6.
 
Есептер 11.1[1], 11.2[1],11.16[1],11.85[1
 
 
 
Тақырып 10 
1.
 
Электромагниттік индукция үшін Фарадей з
2.
 
Өздікиндукция құбылысы. Индуктивтілі
3.
 
Магниттік өрістің энегиясының энергиясы мен 
4.
 
Есептер 11.94[1], 11.99[1],11.105
 
1.
 
Тұрақты  жылдамдықпен  магнит  өрісінде  қозғ
соңғы ұштарында потенциал айырымы қанда

2.
 
Индуктивтіліктің физикалық мағынасы қандай? 
3.
 
Шексіз ұзын соленойдтың индуктивтілігі қандай? 
1[1]. 
 
 
ң жоспары (семинар)  
 және электростатиканың негізгі теңдеуі.  
 
ндай? 
ң  кеңістікте 
аксвелдің теңдеуі қандай? 
  электр  өрісінің  кеңістікте 
пайда болуын көрсететін Максвелдің теңдеуі қандай? 
пайда  болған  жарықталыну, 
мдер.(
1-сағ
)
.  
)  
ліктері. 
рық шамаларының өзара айырмашылығы. 
.
 
Фотометрияда  энегетикалық  және  жарық  шамалары  қандай  болып 
кездеседі. 
ялық оптика (
1-сағ
)
.  
)  
.15[9],15.60[9],15.69[9]. 
ӨЖ үшін арналған бақылау тапсырмасы (тақырып 1.1) 
1.
 
Электромагниттік толқындардың қасиеттері. 
4.
 
Есептер 11.95[1], 11.100[1],11.107[1],11.1
 
Тақырып 11 Максвелл теңдеуі (
1- сағ
)
 
Жаттығу жұмыстарыны
1.
 
Магнит өрісінің энергиясы 
2.
 
Магнитостатиканың
3.
 
Ығысу тоғы. 
4.
 
Максвелл теңдеуі. 
5.
 
Умов-Пойнтинг векторы. 
СӨЖ үшін арналған бақылау тапсырмасы  
1.Құйынды электр өрісінің ерекшкліктері қа
2.Электр  өрісі  өзгерген  жағдайда  құйынды  магнит  өрісіні
пайда болуын көрсететін М
3.Магнит  өрісі  өзгерген  жағдайда  құйынды
 
1.
 
 
Тақырып 12 
 
Әр  түрлі  жарық  көзінен 
жарық шамалары мен энергетикалық өлше
Жаттығу жұмыстарының жоспары (семинар
1.
 
Жарық ағыны, жарқырау. 
2.
 
Жарықталыну.  
3.
 
Негізгі фотометриялық шамалар мен олардың өлшем бір
 
СӨЖ үшін арналған бақылау тапсырмасы  
1.
 
СИ жүйесіндегі жарық өлшем бірлігі. 
2.
 
Энергетикалық және жарық шамалары.  
3.
 
Энергетикалық және жа
4
 
Тақырып 13 Геометри
Жаттығу жұмыстарының жоспары (семинар
1.
 
Сыну және шағылу заңдары. Ферма принципі. 
2.
 
Толық ішкі шағылудың шарты. 
3.
 
Есептер  15.12[9], 15
 
 
С

2.
 
Электромагниттік энергия ағынының тығыздылығы. 
3.
 
Дипольдің жарықталынуы. 
4.
 
Есептер
 
№№ 4.158, [8], 4.167[8], 4.169[8].
 
 
 
Тақырып 14 Толқындардың интерференциясы. (
1-сағ
)
.  
Жаттығу жұмыстарының жоспары (семинар)  
1.
 
Юнг тәжрибесі.  
2.
 
Нәзік қабықтағы интерференция. 
3.
 
Ньютон сақинасы. 
4.
 
Қалыңдығы бірдей жолақтар. 
5.
 
 Оптиканың жарықталынуы. 
1.
 
Есептер.№№ 16.5 —16.9; [9]. 
 
СӨ
тема 1.3) 
2.
 
Фронт пен амплитуда бойынша жарық толқындарын бөлу. 
3.
 
 Интерферомет
н 
спары (семинар)  
оактивті ыдыраудың заңы.  
ісі. 
ы ау

9.
 
Есептер №№ 7.12; 7.14; 7.1
10.
 
9.142,   6.147, 6.152 [8]. 
 
бақылау тапсырмасы
ы молекулалар үшін электрондық термдер. 
 
Иондық жә
овале
йланыстар. 
5.
 
Яд
акторлары. 
6.
 
Есептер №№ 7.50; 7.58; 7.67; 7.76 ; 7.87 ; [8]. 
7.
 
Есептер №№ 6.155; 6.156; 6.161 [8]. 
Ж үшін арналған бақылау тапсырмасы (
1.
 
Уақыттық және кеңістіктік когеренттілік. 
рлер. 
4.
 
Есептер.№№ 16.12; 16.14; 16.27[9] 
 
Тақырып 15  Кванттық тұрғыдан қарастырғанда сутегінің атомы ме
молекуласы (
1- сағ
).
 
Жаттығу жұмыстарының жо
1.
 
Сутегінің атомы кванттық механика үшін.  
2.
 
Нейтрино мен антинейтрино. 
3.
 
 Ради
4.
 
Байланыс энергиясы. Массаның дефект
5.
 
Ядролық реакциялар. Синтез және бөліну реакциялары. 
6.
 
Кванттық сандар. Паули принципі. 
ол
сы. 
7.
 
Күрделі атомдар үшін  ардың электрондық құрылы
8.
 
Альфа және бета ыд р ларының заңдалағы қандай
7 ; 7.33 [8]. 
 
СӨЖ үшін арналған 
 (тема 3.1) 
1.
 
Сутегі молекуласы. 
2.
 
Ядролық энергетиканың мәселелері. 
3.
 
Қос атомд
4.
не к
нттік ба
ро ре
 

Негізгі:
 
1.
 
Савельев И.В. Жалпы физика курсы. I том. - Алматы: Мектеп, 1977 ж. 
/аударма/ 
2.
 
Савельев И.В. Жалпы физика курсы. II том. - Алматы: Мектеп, 1982 ж. 
/аударма/ 
3.
 
Савельев И.В. Курс физики. - М.: Наука, 1989, т.1-3. 
4.
 
Сивухин Д.В. Общий курс физики. - М.: Наука, 1977-1986, т. 1-5. 
5.
 
Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. - М.: Высшая школа, 2000. -
7176. 
6.
 
Трофимова Т.И. Курс физики .- М.: Высшая школа, 1990. 
7.
 
Хайкин С.Э. Физические основы механики. -М.: Наука, 1971. 
8.
 
Кикоин И.К., Кикоин А.К. Молекулярная физика.- М: Наука, 1976. -4806. 
9.
 
Калашников С.Г. Электричество. М.: Наука, 1985. -5926. 
Каталог: fulltext -> UMKDP -> Fizika
Fizika -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
UMKDP -> Кафедра меңгерушісі Тутанов С.Қ. 2009 ж
UMKDP -> ОҚытушы пəнінің ОҚУ-Əдістемелік кешені
UMKDP -> Жер асты кешендері құрылысының технологиясы
UMKDP -> А. Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасы
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
Fizika -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
Fizika -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
Fizika -> Аға оқытушы Бимбетова Г. М., аға оқытушы Сыздыков А.Қ
Fizika -> Энергетика, байланыс және автоматтандыру факультеті

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет