Физика кафедрасының доценті физ-мат.ғылымының канд. Маженов Н. А


Микробөлшектердің толқындық қасиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет10/11
Дата04.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Микробөлшектердің толқындық қасие
 қасиеттері. Тұрғылықты күйдегі Шредингер теңдеуі 
1.
 
Жарық табиғатының корпускульді толқындық  тео
е Бройль формуласы, ол нені дәлелдейді?  
3.
 
Фотондар үшін Е=Һ
ν
, Р = Һ/
λ
 формулалары орындалады
ектрон үшін орындала ма? Мұндағы Е, Һ,Р, 
λ
,
ν
 қалай аталады?  
4.
 
Де  Бройль  формуласы  ойынша  микробөлшектің  жылдамдығы  артқан 
сайын оның толқын ұзындығы  қалай өзгереді? 
йзенбергтің анықталмаушылық принципінін мәні неде? 
6.
 
Δ
Е*
Δ
z

Һ қатынасындағы 
Δ
Е және 
Δ
z қандай мағынасы бар. 

7.
 
Н
  толқындық  функцияның  көмегімен 
ан
олуының ықтималдығы неге тең? 
9.
 
То
ін Шредингер теңдеуін жаз және оны 
тү
  шартын,  суретін 
көрсету керек. Жұмысты орындаған кезде мүмкін болатын ең көп балл- “32”. 
Тапсы
і      бойынша таратылуы келтірілген. 
 q зарядың  тасымалдауға  кеткен 
электростатиқалық өрістің жұмысы неге тең? 
иясы деп нені айтады? 
В
 Ең көп балл мөлшері –“2” 
е
а 
таралуы. 
бектегі  тұрақты  электр  тоқты  сақтауға  электр  өріснің 
мүмкі
ін өзгерткендегі импульстің өзгерісін тап. 
атысты 0,4 с  жарық  жылдамдығымен 
қозғал
еді? 
ядқа  әсер  етуші  күш 
4.10
-3
Н
кізгіштің  меншікті  кедергісі  1

10   Ом.м,  ұзындығы 100 м, 
көлде
 кедергісі қандай? 
 
кг·м   Осы  шардың  О  нүктесіне  қатысты  шардың 
центр
 орналасқан кекздегі инерция моментін анықта. 
ының  арасын  диэлектрлік  тұрақтысы  ε 
диэлектрлікпен толтырса, оның электр сыйымдылығы қалай өзгереді? 
еге  микробөлшектердің  күйін
ықтау ықтималдық сипатта. 
8.
 
Микробөлшектің dV көлемінің ішінде б
лқындық функцияны нормалау шартын жаз? 
10.
 
Микробөлшектің стационар күйі үш
сіндір? 
 
7.3 Емтихан билеттері (тестілері).
 
 
ФИЗИКА-1. ЕМТИХАН

НҰСҚА 10 
Формулаларды  жазған  кезде  әріппен  белгіленгендерді  түсіндіру 
қажет.Есеп  шығарған  кезде  қажет  болса  қысқаша  оның
рмалардың ең көп балл мөлшер
Бөлім 1 
А Ең көп балл мөлшері-“1” 
1.
 
Айналу осіне қатысты дененің инерция моменті. 
2.
 
Изотермиялық процестің графигі және теңдеуі. 
3.
 
1  нүкте  ден 2 нүктеге
4.
 
Диэлектриктің поляризац
5.
    Шенбер  бойымен  бірқалыпты  қозғалыс  жасап  кел   жатқан 
бөлшектің тангенциаль жәңе нормаль ұдеулері неге тен? 
6.
 
 Галилей түрлендірулері. 
7.
  Еркіндік дәрежелер саны. Энергияның еркіндік дәрежелер бойынш
8. 
  Тіз
ншіліғі неге жоқ? 
Бөлім 2 
А 
Ең көп балл мөлшері-“1” 
9.
 Массасы 1 кг  түзу сызықты қозғалып, жылдамдығын 10 м/с-тан, 20 
м/с-қа дей
10.
  25 жылдық  ішінде  жерге  қ
ады.Қандай уақыт аралығы өт
11.
    Электр  өрісінің  бір  нүктесіндегі 10
-7
  Кл  зар
. Сол нүктедегі өрістің кернеулігін анықтаңыз? 
12.
  Өт
-6
нең қимасы 0,2 мм
2
 . Оның электрлік
13.
  Массасы 2 кг  шардың  оске  қатысты  масса  центрінен  өтетін 
инерция  моменті 6 
2
інен   5 м қашықтықта
14.
  Конденсатордың  астарлар

В
 Ең көп балл мөлшері –“2” 
15.
    Денеге  әсер  ететін  гравитациялық  күш  жер  бетінен  қандай 
биіктікте жер бетінен гөрі 2 есе аз болады,.
 
 
нған  әр  кДж 
энерги
қыздырғыштың  температурасын 
анықт
стырды.  Модулі 20 см  орын  ауыстыру  бағыты  күш  сызығы 
бағыт
9.
 Температурасы Т=350 K, қысымы 0,4 Мпа, көлемі 300 л және жылу 
сыйым
ң адиабат көрсеткішін
16.
    Қандай  температурада  азоттың  орташа  квадраттық  жылдамдығы 
50м/с жылдамдықтан жоғары болады? 
17.
  Идеалдық  жылу  машинасында  қыздырғыштан  алы
яға 300 Дж  жұмыс  атқарылады.Тоңазытқыш  температурасы 280 К  
болғандағы  машинаның  ПӘКін  және 
а. 
18.
    де орналасқан. Егер Кернеулігі 60 кв/м біртекті өріс 5 нКл заряд 
орын  ауы
ымен 60

бұрыш  жасайды.  Орын  ауыстырудың  алғашқы  және  соңғы  
нүктелері арасындағы потенциалдар айырымын табыңыз. 
 
С 
Ең көп балл мөлшері – “3” 
1
дылығы С
v
=857 Дж/К идеал газды
 
γ
 анықтаңыз. 
ң үлкен ток күшін өлшейді? 
ормулаларды  жазған  кезде  әріппен  белгіленгендерді  түсіндіру 
қажет.Есеп  шығарған  кезде  қажет  болса  қысқаша  оның  шартын,  суретін 
көрсету  керек.  Жұмысты  орындаған  кезде  мүмкін  болатын  ең  көп  балл- 32. 
Тапсырмалардың ең көп балл мөлшері      бойынша таратылуы келтірілген. 
 
Бөлім 1 
А Ең көп балл мөлшері-“1” 
.
  Электр өріс деп нені айтады? 
өлім 2  
 Ең көп балл мөлшері-“1” 
20.
    Шунтталған  амперметр 10А  токты  өлшейді.  Егер  амперметрдің 
кедергісі 0,02 Ом және шунттың кедергісі 5 м Ом болса амперметр шунтсыз 
қандай е
 
ФИЗИКА-1. ЕМТИХАН

НҰСҚА 9 
Ф
1.
 Санақ жұйесі деп нені айтады? 
2.
 Идеал газ молекуласының орташа кинетиқалық энергиясы 
3.
 
  Изотермиялық  процесс  үшін  бірінші  термодинамиканың  заның 
қолдану. 
4
В 
Ең көп балл мөлшері-“2” 
5.
  Айналмалы қозғалыс кезіңде жұмыс неге тең? 
6.
 
Қозғалыстағы  релятивтік  бөлшектің  массасының  жылдамдықпен 
байланысы. 
7.
 Поляризация деп нені атайды? 
8.
  Электр  ток  деп  нені  айтады?Электр  тоғы  болу  үшін  негізгі 
шарттарды айтыңыз. 
Б
А

9.
  Екі күш F

= 3 H және F

= 4 H, дененің бір нүктесіне берілген. F

және  F   күштердің  векторының    а
бұрыш   
π
/2 – ге  тең.  Осы 
күште
өрісінің 0,1 мк Кл заряд орналасқан нүктесінің кернеулігі 5 
В/м. З
ерек. 
тің 
ұзынд
і  қандай 
болад
сының орташа кинетикалық энергиясы 
-73
o
C  емпературадағыдан екі есе көп болатын температураны анықта. 
ілген  және  ішкі  күштер 8 Дж  жүмыс 
атқард
п балл мөлшері – “2” 
г цилиндр         
2 рад\
ментін 
анықт  
 л  сыйымдылықты  ыдыстағы  азот  молекуласының  еркін 
жолын
.Газ массасы 0,5г. 
2
рдің тең әсерлі модулін анықта. 
10.
    Қозғалмайтын  жердегі  бақылаушының  қатысы  бойынша 
ұзындығы 2 м  сызғыш.0,5  с  жылдамдықпен  қозғалып  келе  жатқандағы 
сызғыш ұзындығы қандай?(с вакуумдағы жарық жылдамдығы) 
расындағы 
11.
 Электр 
арядқа әсер етуші күшті табу к
12.
    Ұзындығы 6 см  өткізгіштің  кедергісі 3 Ом.  Осындай  өткізгіш
ығы 10 м,  көлденең  қимасы  бірдей  болса,  оның  кедергіс
ы? 
13. 
Біратомды газдың молекула
т
14.
  Идеал  газға 5 Дж  жылу  бер
ы.Газдың ішкі энергия өзгерісін анықта. 
 
В
 Ең кө
15.
 Жұқа қабырғалы цилиндрдің радиусы 20 см массасы 12 к
с бұрыштық жылдамдықпен айналады. Цилиндрдің импульс мо
а.
16.
 V=5
ың орташа ұзындығын анықта
17.
 Берілген схема үшін Кирхгофтың екінші ережесін жазыңыз. 
 
 
18.
  Массасы m тозаң  үйірінің  заряды Q. Ол  электр  өрісінің күш 
сызықтары  бағытымен  ұшып  кіреді  де
т
 
 U потенциалдар  айырымын  жүріп 
өткенн
н υ
 0 
анықтаңыз.
 
0
 пластинка (ε=7) 
қойыл
 
ен  кейін  υ  жылдамдыққа  ие  болады.  Тозаң  түйірінің  өріске  кірген 
кездегі жылдамдығы
 
С 
Ең көп балл мөлшері – “3” 
19.
 Масссы 5·10

кг зеңбіректен салмағы 1000 H снаряд ұшып шығады. 
Снарядтың  ұшқандағы  кинетикалық  энергиясы 7, 5·10

Дж-ге  тең.  Зеңбірек 
қандай кинетикалық энергияны алады 
20.
 Кернеулігі Е =
 
700 В/м біртекті электр өрісінің кернеулік
 
векторына 
перпендикуляр қалыңдығы d=1см, ауданы  S=200 см
2
 шыны
ған. Пластинкада жинақталған электр өрісінің энергиясын анықтаңыз. 
 
 

ФИЗИКА – 1. ЕМТИХАН 
НҰСҚА 8 
Формулаларды  жазған  кезде  әріппен  белгіленгендерді  түсіндіру 
қажет
олса  қысқаша  оның  шартын,  суретін 
көрсет
икалық энергиясы. 
.
 
Фаза ,фазалық ауысу деп нені айтады? 
р. 
 
мөлшері 
 беттерің сызыныз. 
 қандай күш 1,5 м/с
2
 
үдеу бере алады ?
 
лдамдығында  уақыт  жүрісі  қаншаға 
кемид
. Он
.Есеп  шығарған  кезде  қажет  б
у  керек.  Жұмысты  орындаған  кезде  мүмкін  болатын  ең  көп  балл- 32. 
Тапсырмалардың ең көп балл мөлшері      бойынша таратылуы келтірілген. 
    Бөлім 1 
А Ең көп балл мөлшері-“1”  
1.
 Материалық нүкте қозғалысының жылдамдығы деп нені айтады? 
2.
 Айналмалы қозғалыстағы дененің кинет
 3
4.
 Тоқ көзіндегі бөгде күште
В 
 Ең көп балл 
– “2” 
5.
 Материалық нүкте үшін релятивтік динамикасының негізгі заңы. 
 
6.
  Сыртқы  потенциалдық  өрістегі  бөлшектер  үшін  Больцманнын 
таралу заңы. 
 7.
 Нүктелік заряд өрісінің эквипотенциал
8.
 Диэлектриктің электрондық поляризациясы деп нені атайды? 
  
Бөлім 2 
А Ең көп балл мөлшері-“1” 
 9.
 10 H күш денеге 3 м/с
2
 үдеу береді. Осы денеге
 
10.
 27000 км/с  қозғалыс  жы
і? (қозғалмайтын бақылаушы сағаты бойынша) 
 
11. Массасы 2*10
-16
г бөлшек кернеулігі 10 В/м электр өрісінде қозғалады
ы
үдеу
а
 
н  2А  дейін  өсті. 
Өткізгішт
 зарядты анықтаңыз.  
дығы 10 см өткізгіште 1мкКл заряд бар.Өткізгіштің сызықтық 
тығыз
B
3
.
 
  
 
ін анықт ңыз. 
 12. Тұйық электр тізбегінің сыртқы кедергісі 3 Ом, ал ішкі кедергісі 1 
Ом болса, оның ПӘК-і қандай? 
13.   Өткізгіштегі  ток  күші 5 С  уақытта  О-де
ен өткен
14. Ұзын
дығы қандай? 
В 
 Ең көп балл мөлшері –“ 2”  
15.
 А = 2 рад/с, В = 0,2 рад/с
3
  болатын φ = At + t   теңдеуіне қатысты 
оның  центрінен  өтетін  ос  арқылы  стержень  айналады Стерженьнің  инерция 
моменті J = 0,043 кг

м
2   
болатын айналу басталуынан t =2 с  кейін стерженьге 
әсер ететін айналдырушы күш моментін анықта. 
 
16.
 
ысымы  Р=20МкПа  темпера
Қ
турасы  Т=300К  сутек  газдың 
молекуласының еркін жолының орташа ұзындығын анықта. 
17.
 1 моль  газ 2 изохорадан  және 2 изобарадан    тұратын  цикл
жасайды.Газдың  ең  аз  көлемі 10л,  ал  ең  көбі    20л.  Ең  аз  қысым  2,5 
атмосфера,ал ең көбі  5 атмосфера.Циклдің жұмысын анықта. 

 18.
  Дене 
a
τ
 = 1м/с
2
  тұрақты  тангенциалды  үдеумен  қисық  бойымен 
қозғалады.  Радиусы R = 3 м    қисықтың  бөлігіндегі  нүктенің  толық  үдеуін 
анықта. Егер осы бөліктегі жылдамдығы 
υ 
= 2 м/с болса. 
 
 Ең көп балл мөлшері – “3” 
молекула,  υ = 600 м/c  жылдамдықпен 
ұшып
таңыз. 
ХАН 
ың  шартын,  суретін 
көрсету  керек.  Жұмысты  орындаған  кезде  мүмкін  болатын  ең  көп  балл- 32. 
Тапсы
і      бойынша таратылуы келтірілген. 
 анықтамасы,өрнегі. 
я күштері деген не? 
тропиялық  деп  атайды?  Политропияның 
теңдеуі
 
л  заряд  берілді.  Шардың 
заряды
ьвиннің абсолют шкаласы бойынша қандай 
темпе
дамдығы  V
1
=6  м/c,  ал    S
2  

екінші  қиманың  ауданын 
тап. 
С
19.
  Массасы m = 4,65·10
-26
  кг 
, нормальға 60

бұрышпен ыдыс қабырғасына соқтығысып, одан сондай 
бұрышпен  жылдамдығын  жоғалтпай  кері  қарай  қозғалады.  Соқтығысу 
кезінде қабырғадан алған күш импульсін анықта. 
20.
 Ауданы    S=150 см
2
 жазық ауа конденсаторының заряды 5.10
-8
 Кл. 
Астарлардың бірін-бірі тарту күшін анық
 
ФИЗИКА – 1. ЕМТИ
НҰСҚА 7 
Формулаларды  жазған  кезде  әріппен  белгіленгендерді  түсіндіру 
қажет.Есеп  шығарған  кезде  қажет  болса  қысқаша  он
рмалардың ең көп балл мөлшер
    Бөлім 1 
А Ең көп балл мөлшері-“1”  
1.
 Қозғалыстың траекториясы деп нені айтады? Жол дегеніміз не? 
 
2.
 Архимед заңының
 3.
 
Идеал газ молекуларының орташа квадраттық жылдамдығы. 
4.
 Интеграл түрдегі Джоуль -Ленц заңын қорыту. 
  
В 
Ең көп балл мөлшері – “2” 
.
 Инерци
5
 
6 .
  Қандай  процессті  поли

 7.
  Электр  өріс  кернеулігі  мен  потенциалдар  айырымы   қандай 
байланыста? 
8.
 Қандай молекуларды полярлы емес деп атайды? 
 
Бөлім 2 
А Ең көп балл мөлшері-“1”  
9.
  Радиусы 1 м  шеңбер  тәріздес  тұйық    траекториямен  қозғалған 
дененің 10 Н ауырлық күшінің жұмысы неге тең ?  
 
10.
  Массасы 10 есеге  артқан  үдеткіштегі  протонның  қозғалыс 
жылдамдығын анықта. 
11.
  Радиусы 1 см  металл  шарға 6,3 мк  К
ның беттік тығыздығын анықтаңыз. 
12.
 69
0
С температурасы Кел
ратура? 
13. 
S
1
=2  см
2
  қимасында  сұйықтың  ағу  жыл
қимас
дамдықпен  ағады. S
ы  бойынша 0,5м/c  жыл

14.
  ЭҚК-і 12 В  және  ішк   кедергісі 1 Ом  ток  көзіне  кедергісі 5 Ом 
реостат  жалғанды.  Тізбектегі
і
  ток  күшін  және  ток  көзінің  ұштарындағы 
кернеу
здар. 
  кемімелі  тежемелі  айналып  бір  минут  ішінде 
айнал
моменті  2 кг·м .  Тежеуші моменті анықта. 
16.
еткен соң ј ұзындыққа 
қысқа
руінің (t=0 C). энтропиялық өзгерісін тап.Мұздың 
еру жы
  астарынан  екінші  астарына  қарай 
қозғал
ымы 4 кВ, арақ
ыңыздар. 
м/с жылдамдықпен қозғалып, массасы 
m
2
=3 
  әріппен  белгіленгендерді  түсіндіру 
қажет
  Қандай  қозғалысты  бірқалыпты  айнымалы  қозғалыс  деп  атайды? 
Бірқал
с  ұшін  ұдеудің  екі  мәңіне  байланысты 
жылдамдықтын уақытқа байланысты
ің сызыныз? 
.
і
тті қатты дене қозғалмайтын Z осьі төңірегіндегі айналмалы 
қозғал
ыс қандай?  
ді табыңы
  
В 
Ең көп балл мөлшері – “2” 
15.
  Шар  бірқалыпты
у  жылдамдығын 300 ден 180 айн  \мин.  ға  дейін  азайтты.Шардың 
инерция 
2
 Қуаты 300 Вт электр утюгінің қылы жанып к
ртты. Оның қуаты қандай болды? 
17. 
m=1 кг  мұздың е
0
луы r = 335 кДж/кг. 
18.
  .Электрон  конденсатордың  бір
ады. Астарлардың потенциалдар айыр
ашықтығы 8 мм 
болса, электронның қозғалысының үдеуін таб
 
С 
Ең көп балл мөлшері – “3” 
19.
 Массасы m =2 кг ден
1
е υ
1
=8 
кг  дене  сол  бағытта  υ =4  м/с 
2
жылдамдықпен  қозғалған  екі  дененің 
абсолют  серпімсіз  центрлік  соқтығысулардың  нәтижесінде  бөлініп  шыққан 
жылу мөлшерін табыңдар. 
20.
  Майдың  екі  бірдей  тамшысының  әрқайсысында 100 артық 
электрондар бар. Олардың электрлік тебу күші гравитациялық тарту күшіне 
тең.  Егер  майдың  тығыздығы 0,9.10
3
  кг/м
3
  болса,  әрбір  тамшының  көлемін 
анықтаңыз. 
 
ФИЗИКА – 1. ЕМТИХАН 
НҰСҚА 6 
Формулаларды  жазған  кезде
.Есеп  шығарған  кезде  қажет  болса  қысқаша  оның  шартын,  суретін 
көрсету  керек.  Жұмысты  орындаған  кезде  мүмкін  болатын  ең  көп  балл- 32. 
Тапсырмалардың ең көп балл мөлшері      бойынша таратылуы келтірілген. 
    Бөлім 1 
А Ең көп балл мөлшері-“1”  
1.
ыпты  айнымалы  қозғалы
 графиктер
 
2.
 Паскаль заңы Мысал келтірің з. 
 3. Термодинамиканың бірінші бастамасы.
 
  
4.
 Тұйық  тізбек үшін Ом заңын түсіндіріңіз. 
В 
Ең көп балл мөлшері  - “2”  
5.
 Абсолю
ысы кезіндегі атқарылатын жұм
6.
 Барометрлік тендеу. 
 7.
 Потенциал деп нені айтады? 

 
8.
  Заттын  диэлектірлік  алғырлығы  және  диэлектірлік  өтімділігі 
арасы
 2 
еле  жатқан  протон  массасы 
қанда
ротонның тыныштық массасы 1,672·10  кг 
табу  керек,  егер 0,01 м
3  
ішінде  
8·10
10 
 бар болса. 
тр  шамындағы  ток  күші 0,5 А  болды. 
Шамн
ө
А
е
ішінде 
айналу  жылда
йін  азайтты.Шардың 
инерция моменті  2 кг·м
2
.  Тежеуші моменті анықта. 
 

250  нен    300К  ге  дейінгі  изохоралық  қыздыру  кезіндегі 10 г  
ауаның энтропиялық өзгерісі қаншаға тең? 
18.
 Электрон кернеулігі 200 кВ/м біртекті электр өрісінде орналасқан. 
Егер оның алғашқы жылдамдығы 0 болса 1 нс уақыттан кейінгі жылдамдығы 
қанда
сымы 0,4 Мпа, көлемі 300 л және жылу 
сыйым
ндағы өзара байланыс. 
 
Бөлім
А Ең көп балл мөлшері-“1”  
9.
  Массасы 3 кг  қозғалыс  жылдамдығы 4 м/с  дененің  кинетикалық 
энергиясын тап. 
10.
 2,4·10
8
  м/с  жылдамдықпен  ұшып  к
й? 
П
-27
11.
  Молекуланың  концентрациясын 
 молекула
12.
  Кернеу 4,5 В  болғанда  элек
ың тұтынатын қуатын анықтаңыз.  
Э
ө
і
3
13. 
лектр  тімділ гі ε=1,5, кернеулігі 
м
В
E
/
10
2

=
. Электр  рісінің 
энергиясына тығыздығы қандай? 
14.
  Егер  конденсатордың  кернеуі  И=500В,  С=5пф  болса  оның 
астарларының заряды қандай? 
 В 
Ең көп балл мөлшері – “2” 
15
 Егер амперметрдің көрсетуі 2 , ал шунттың кедергісі амп рметрдің 
кедергісінен 5 есе аз болса, тізбектегі жалпы нақты тоқ қанша? 
16.
  бір  минут 
  Шар  бірқалыпты  кемімелі  тежемелі  айналып
мдығын 300 ден 180 айн  \мин.  ға  де
17
й болады? 
С 
Ең көп балл мөлшері – “3” 
19.
 Массасы 2 кг денені 1 м  биіктікке  3 м/с
2
  үдеумен көтерген кездегі 
жұмысты тап. 
20.
 Температурасы Т=350 K, қы
дылығы С
v
=857 Дж/К идеал газдың адиабат көрсеткішін 
γ
 анықтаңыз. 
 
 
ФИЗИКА-1. ЕМТИХАН

НҰСҚА 5 
Формулаларды  жазған  кезде  әріппен  белгіленгендерді  түсіндіру 
қажет.Есеп  шығарған  кезде  қажет  болса  қысқаша  оның  шартын,  суретін 
көрсету  керек.  Жұмысты  орындаған  кезде  мүмкін  болатын  ең  көп  балл- 32. 
Тапсырмалардың ең көп балл мөлшері      бойынша таратылуы келтірілген. 
Бөлім 1 
А Ең көп балл мөлшері – “1” 
1.
 Материалық нүктенің үдеуі деп нені айтады? 
2.
 Қысым дегеніміз не? Өлшем бірліктері. 

3. 
Менделеев- Клапейрон тендеуі. 
4. 
Кернеулік пен потенциал арасындағы байланыс. 
 
В 
Ең көп балл мөлшері – “2” 
5.
  Қозғалмайтын  нүтеге  қатысты  қүш  моменті  деп  нені  айтады?  Күш 
моментінің векторы қалай бағытталған? Өлшембірлігі. 
.
 Термодинамиканың екінші бастамасы. 
аралель  қосылуы.  Жалпы  сыйымдылығы 
неге тең? 
е 
алады
 мезетіндегі дененің кинетикалық энергиясы 200 Дж. 
а  молекулалар  қозғалысының  орташа 
квадра
ура  қалай 
өзгере
айтты. 
Егер 
еше  есе 
өзгереді? 
іден өткен ток күші I
1
=2А болса  
 радиусы  2 см шеңбер бойымен 
қоз
л
е
 
6
 7. 
Конденсатолрлардың  п
 
8. 
Тоқ  тығыздығы деп нені айтады? 
Бөлім 1 
А Ең көп балл мөлшері – “1” 
9.
 Массасы 0,8 кг жоғары лақтырылған дене қандай биіктікке көтеріл
. Лақтыру
10.
  Идеал  газды  қыздырғанд
ттық  жылдамдығы 4 есеге  артты.Абсолюттік  температ
ді? 
11. 
Конденсатордың  астарларының  арақашықтығын 3 есе  ұлғ
конденсаторды  кернеу  көзінен  ажыратса,  өріс  кернеулігі  н
12. 
Суреттегі R
1
=100 Ом кедерг
 R
2
=  200 кедергіден өтетін ток күші қандай? 
 
R
1
 
R
2
 
13.
 массасы 2 кг материялық нүктенің
ғандағы инерция моментің анық
ғал
та. 
14.
  Сұйықта  массасы 3 кг 60% батырылған  дене  қалқуда.Осы  денеге 
әсер ететін көтеруші күш қандай? 
В 
Ең көп балл мөлшері – “2” 
15. 
Жер  бетіне  қатысты  ғарыш  кемесіндегі  сағат 4 есе  артық  жүру 
үшін,ғарыш кемесі қандай жылдамдықпен ұшуы қажет? 
16. 
Азот пен оттегі қоспасынан тұратын газ қандай температурада азот 
пен 
оттек 
молекулаларының 
жылдамдығының 
бір-бірінен 
өзгешелігі
Δ
v
=30м/с ке тең болады? 
 
17. 
3   ден  8 л ге д йінгі изотермиялық кеңейу кезіндегі 10 г ауаның 
энтропиясын анықта. 
Каталог: fulltext -> UMKDP -> Fizika
Fizika -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
UMKDP -> Кафедра меңгерушісі Тутанов С.Қ. 2009 ж
UMKDP -> ОҚытушы пəнінің ОҚУ-Əдістемелік кешені
UMKDP -> Жер асты кешендері құрылысының технологиясы
UMKDP -> А. Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасы
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
Fizika -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
Fizika -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
Fizika -> Аға оқытушы Бимбетова Г. М., аға оқытушы Сыздыков А.Қ
Fizika -> Энергетика, байланыс және автоматтандыру факультеті

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет