Физика кафедрасының доценті физ-мат.ғылымының канд. Маженов Н. Ажүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет1/11
Дата04.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі 
 
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 
 
 
 
 
БЕКІТЕМІН: 
Бірінші проректор 
___________Исағұлов А.З. 
«____»____________2008ж. 
 
 
 
 
               ОҚЫТУШЫ ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 
 
 
    «Физика » пәні бойынша  
050705 " Математикалық және компьютерлік моделдеу " 
Факультет Ақпараттық технология 
Кафедра физика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 
 

                                                  Алғы сөз 
 
 
Оқытушы пәнінің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеген: 
Физика кафедрасының доценті – физ-мат.ғылымының канд. –Маженов Н.А. 
оқытушы Копбалина Қ.Б. 
 
 
 
 
 
 
 
Физика кафедрасы отырысында талқыланған 
 
№________ хаттама «____» _______________ 2008 ж. 
 
Кафедра меңгерушісі:  Смирнов Ю. М. ______________  
 
 
 
 
Геоэкологиялық факультетінің оқу-әдістемелік бюросымен мақұлданған 
 
№________ хаттама «____» _______________ 2009 ж. 
 
Төрағасы : Рябова И.Н.   _______________  
 
 
 
 
      «
Ақпараттық жүйелерді автоматтандыру
» кафедрасымен келісілген 
 
Кафедра меңгерушісі: ________________Яворский В.В..  
 
 
            «___»_____________2009ж. 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 

 
1 ОҚУ ЖҰМЫСЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
1.1 Оқытушы туралы мәлеметтер және байланыстық ақпарат 
Физика  кафедрасы  ҚарМТУ-дың 1-ші  корпусында  (Қарағанды  қ., 
Бейбітшілік  бульвары, 56), аудитория 408, байланыс  телефоны 565931, қос. 
227, факс: 83212565234. Электрондық пошта: IVC@KSTU.KZ. 
 
1.2 Пәннің еңбек сиымдылығы 
 
Сабақ түрі 
Байланыс сағаттарының саны 
Семестр
 
Кредиттер
 
саны
 
 
Дәрістер
 
Практика 
лық 
сабақтар 
Зертхана 
лық 
сабақтар 
Сағаттар
ының 
саны 
ОСӨЖ 
Сағат 
тарды
ң бәрі 
Сағат
тары
ның 
саны 
СӨЖ 
Сағат 
тар 
дың 
жалпы 
саны 
Бақы
лау 
түрі 

к/б 

15 15 
15  45 90 
45 
135 
Емт.
 
 
1.3 Пәннің сипаттамасы 
«Физика»  курсы  инженерлерді  теориялық  дайындауды  қалыптастыруда 
жетекші орындардың бірін алады және онсыз мамандырды дайындау мүмкін 
болмайтын іргелі міндеттерді атқарады. 
Студенттер  классикалық  және  кванттық  физиканың  өзара  қатынасын, 
олардың  бөлімдерінің  арасындағы  логикалық  байланысты  анық  түсінуі 
керек. 
Студенттерге  физиканың  өндіріс  дамуының  негізгі  және  техникада  әлі 
пайдаланылмаған  физикалық  құбылыстар  мен  процесстердің  келешекте 
инженерге пайдалы болуы мүмкін екенін ұғындыру қажет. 
«Физика » курсы жоғарғы математика және теориялық механикамен бірге 
инженерлерді  дайындаудың  теориялық  негізін  құрайды  және  кез-келген 
мамандық  бойынша  жоғарғы  техникалық  мектепті  бітірушілердің  инженер-
техникалық іс-әрекетінің негізгі базасы болып табылады. 
«Физика»-ді оқытудың негізгі мақсаты мыналардан құралады: 
-  студенттерге  дүниенің  осы  заманғы  физикалық  бейнесін  және  ғылыми 
дүние танымын қалыптастыру; 
-  студенттерде  классикалық  және  осы  заманғы  физиканың  теорияларын: 
іргелі  заңдарын,  оған  қоса  мамандық  қызметі  жүйесінің  негізі  болатын 
физикалық зерттеу әдістерін ұғынып, іске асыра білуді қалыптастыру. 
 
1.4 
Пәннің мақсаты 
Студенттерде  өздері  маманданған  техника  саласында  физикалық 
ұстанымды  іске  асыру  мүмкіндігін  қамтамасыз  етуші,  келешек 
инженерлердің  ғылым  мен  техникалық  ақпараттар  ағынында  өзін  бағдар 
табуын  қамтамасыз  ететін  физикадан  кең  көлемде  жеткілікті  теориялық 
дайындық жасау. 

Оқушыларға  ғылыми  ойлауды  қалыптастыру,  немесе  әртүрлі  физикалық 
ұғымдардың  заңдарын,  теориялардың  қолданылуының  шегін  дұрыс  түсіну, 
және  тәжірибелік  немесе  зерттеудің  математикалық  әдістерінің  көмегімен 
зерттеу нәтижелерінің дұрыстық дәрежесін бағалай білу. 
Негізгі  физикалық  құбылыстарды,  классикалық  және  осы  заманғы 
физиканың заңдарын, физикалық зерттеу әдістерін игеру. 
Студенттерде  келешекте  инженерлік  есептерді  шешуде  көмектесетін 
физиканың  әртүрлі  бөлімдерінен  нақты  есептерді  түсініп  және  шешу 
әдістерін қалыптастыру. 
Студенттерді  осы  заманғы  ғылыми  аспаптармен  таныстыру,  әртүрлі 
физикалық  құбылыстардың  ғылыми  тәжірибелік  зерттеу  жүргізудің 
бастапқы әдеттеріне және өлшеудің қателігін бағалауға машықтандыру. 
 
1.5 Пәннің міндеттері: 
 
Білу керек: 
- әртүрлі физикалық ұғымдар, заңдар, теориялық қолдану аясы туралы; 
-  зерттеудің  тәжірибелік  немесе  математикалық  әдістері  арқылы  алынған 
нәтижелердің дұрыстық дәрежесін бағалау. 
-
 
негізгі физикалық құбылыстарды, классикалық және осы заманғы физика 
заңдарын; 
-
 
физикалық зерттеу әдістерін; 
-
 
физиканың ғылым ретінде техниканың дамуына әсерін; 
-
 
физиканың  басқа  ғылымдармен  байланысы  және  оның  мамандықтың 
ғылыми-техникалық мәселелерін шешудегі орнын. 
-
 
Келешектегі 
инженерлерге 
қажетті 
теоретикалық 
дайындықты 
қалыптастыруға арналған жаңа физикалық принциптерді меңгеру; 
 
-  бакалаврлар  үшін  іргелі  заңдарды,  физикалық  ұғымдарды,  теориялар 
мен  заңдарды  меңгере  отырып,  оларды  математикалық  тәсілдермен  немесе 
тәжрибе түрінде дұрыс пайдалануды үйрету; 
-  физиканың  әртүрлі  облыстарында  инженерлік  мәселелерді  шешу 
жолында  нақтылы  мақсаттарды  жүзеге  асыруда  студенттердің  алған  білімін 
дұрыс пайдалана білуін қалыптастыру; 
-  студенттерді  қазіргі  заманғы  соңғы    ғылыми  аппаратуралармен 
таныстыру,  кезкелген  физикалық  құбылыстарды  ғылыми  зерттеу  кезінде 
тәжрибелерді  дұрыс  қоя  білу  қабілетін  қалыптастыру  және  шыққан 
нәтижелерді дұрыс өлшеу мен олардың қатесін бағалай білу. 
Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер келесі мағлұматтарды білулері 
қажет: 
-  негізгі  физикалық  құбылыстарды,  классикалық  және  соңғы  
теориялардың  іргелі  заңдарын;  физикалық  зерттеулердің  әдістерін; 
физиканың  басқа  ғылымдар  мен  техниканың  дамуына  әсері;  мамандықтың 
ғылыми-техникалық  мәселелерін  шешуде  физиканың  басқа  ғылымдармен 
байланысы; 
 

 
1.6 Айрықша деректемелер 
 
Берілген пәнді зерделеу үшін келесі пәндерді (бөлімдері (тақырыптарды) 
көрсету арқылы) меңгеру қажет: 
 
 
 
пән  
Тақырыптың немесе пәннің атауы 
Векторлық 
алгебра 
мен 
векторлық 
анализдің 
элементтері. 
Бір  немесе  бірнеше  айнымалы  функциялардың  диффе-
ренциалды есептеулері.  
Бір немесе бірнеше айнымалы функциялардың интеграл-
ды есептеулері.  
Ротор, дивергенция, градиент туралы түсінік. 
Жоғары мате-
матика 
 
 
 
 
 
Бірінші және екінші ретті дифференциалдық теңдеулерді 
есептеу. 
Химиялық байланыстардың түрлері.  
Химиялық элементтердің негізгі қасиеттері мен олардың 
негізгі қосылыстары.  
Химия 
Атомдар,  молекулалар  және  олардың  материяның 
құрылысындағы маңызы. 
 
1.7 Тұрақты деректемелер 
 
«Физика» пәнін оқыту келесі пәндерді игеруде пайдаланылады: 
 
1.
 
Жылутехникасы. 
2.
 
Теоретикалық механика 
3.
 
Электроника негіздері 
4.
 
Стандартизация, метрология мен сертификация 
 

1.8. Пәннің мазмұны 
1.8.1  Сабақтардың  түрлері  бойынша  пәннің  мазмұны  және  олардың  еңбек 
сыйымдылығы 
Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 
сыйымдылығы, сағ. 
Бөлімнің (тақырыптың) атауы 
Дәріс 
тер 
Прак 
тика 
лық 
саб. 
Зерт 
хана 
лық 
саб. 
ОСӨЖ СӨЖ
Тепе-теңдік макропараметрлері. 
Статистикалық үлестірілу. 
1. 
Термодинамикалық 
тепе-теңдік. 
Локальдық 
термодинамикалық 
тепе-
теңдігі.  Тығыздық.  Қысым.  Температура. 
Клайперон-Менделеев  теңдеуі.  Дальтон 
заңы. Барометрлік формула. Идеал газдың 
ішкі  энергиясы.  Энергияның  еркіндік 
дэрежелері бойынша тең үлесу принципі. 
Ықтималдық  және  флуктуация.  Максвелл 
үлестірілуі. 
Бөлшектердің 
жылулық 
қозғалысының 
жылдамдығы. 
Сыртқы 
потенциялық  өрістегі  бөлшектер  үшін 
Больцман  үлестірілуі.  Еркін  дэреже  саны. 
Статистикалық 
орташа. 
Эргодикалық 
гипотеза.  Пуассон  үлестірілуі.  Гаусс 
үлестірілуі. 
№17 Зертханалық жұмыс  
Қатты денелердің сызықтық ұлғаю 
коэффицентін анықтау  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Термодинамика негіздері. 

Термодинамиканың 
зерттеу 
пәні. 
Термодинамиканың 
құрылысы. 
Термодинамиканың бірінші бастамасының 
бірінші текті мэңгілік қозғалтқыш жасауға 
тиым  салуы.  Ішкі  энергия - күй 
функциясы. 
Изопроцестер. 
Циклдік 
процестер. Карно циклі жэне оның п.э.к-і. 
Карно  теоремасы.  Клаузиус  теоремасы. 
Энтропия. 
Термодинамикалық 
потенциалдар.  Термодинамиканың  екінші 
бастамасы 
жэне 
оның 
физикалық 
мағынасы. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Тасымалдау қүбылысы. Реал газдар. 
3  Тасымалдау  қүбылысының  жалпы 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


сипаттамасы. 
Молекулалардың 
соқтығысуының  орташа  саны  жэне  еркін 
жүру 
жолының 
орташа 
үзындығы. 
Релаксация  уақыты.  Термодинамикалық 
тепе-тең  емес  күйлердегі  тасымалдау 
қүбылысы.  Тасымалдау  қүбылыстарының 
молекула-кинетикалық 
теориясы. 
Тасымалдау коэффициенттері. 
Идеал  газдар  қасиеттерінің  нақты  газдар 
қасиеттерінен  ауытқуы.  Молекулааралық  
өзара    Молекулааралық      өзара  
эрекеттесу   күштері   мен потенциалдары. 
Молекулалардың  эффективті  диаметрі. 
Ван-дер-Ваальс  теңдеуі.  Ван-дер-Ваальс 
изотермалары.  Бірінші  жэне  екінші  текті 
фазалық  ауысулар.  Фазалық  тепе-теңдік 
жэне  фазалық  алмасулар.  Клапейрон-
Клаузиус 
теңдеуі. 
Кризистік 
нүкте. 
Метастабиль күйлер. Үштік нүкте. 
 №18 Зертханалық жұмыс         
  Дезорма мен Клеман тәсілімен 
ν
ρ
γ
С
С
=
 қатынасын анықтау 
 
ЭЛЕКТР ЖӘНЕ МАГНЕТИЗМ. 
Электрстатика. 
4. Кулон заңы. Электр зарядтарының өзара 
эсерлері.  Электр  зарядтарының  сақталу 
заңы. 
Электр 
өрісінің 
кернеулігі. 
Электрлік  диполь.  Вектор  ағыны.  Гаусс 
теоремасы.  Конденсаторлар.  Заттардың 
диэлектрлік 
өтімділігі 
жэне 
оның 
температурага 
тэуелділігі. 
Электрлік 
ыгысу.  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Тұрақты электр тогы. 
5.  Металдардың  электрлік  өткізгіштігінің 
классикалық  электрондық  теориясы.  Ом 
жэне 
Джоуль-Ленц 
заңдарының 
интегралдық 
жэне 
дифференциалдық 
түрлері. Гальваникалық элементтің э.қ.к-і. 
Кирхгоф 
ережелері. 
Газдар 
мен 
плазмадағы  электр  тогы.  Пельте  және 
Томсон эффектілері 
. №39-зертханалық жұмыс  
Уитстон  көпірінің  көмегімен  кедергіні 
өлшеу.              
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Магниттік өріс. Заттағы магниттік өріс. 
6. 
Магниттік 
индукция 
векторы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Суперпозиция 
принципі. 
Био-Савар-
Лаплас  заңы.  Магнит  өрісінің  кернеулігі. 
Ампер 
тэжрибесі. 
Лоренц 
күші. 
Зарядталған 
бөлшектердің 
электромагниттік өрісінде қозғалысы. Ток 
пен  магниттік  моментке  әсер  ететін 
күштер  жэне  күш  моменттері.  Магниттік-
өріс  үшін  Гаусс  теоремасы.  Диа, - жэне 
парамагнетиктер 
жэне 
олардың 
механизмдері. 
Лармор 
прецессиясы. 
Парамагниттік 
қабілеттіктің 
температураға  тэуелділігі.  Кюри  заңы. 
Ферромагнетизм.  Гиромагниттік  эффект. 
Эйнштейн  де-Хааз  эффектісі.  Гистерезис 
тозағы.  Домендар.  Антиферромагнетизм 
туралы түсінік.  
№48-зертханалық жұмыс  
Жердің  магнит өрісінің 
құрастырушысының  қиғаштығын 
анықтау 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Электрмагниттік индукция құбылысы 
7. Электрмагниттік индукцияның негізгі 
заңы. Ленц ережесі. Өзара индукция 
қүбылысы жэне өздік индукция. Токтың 
магниттік энергиясы. Максвелл теңдеулері 
жэне электромагниттік толқындардың 
негізгі қасиеттері. Максвелл теңдеулерінің 
жүйесі жэне жеке теңдеулерінің 
физикалық мағыналары. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Электрмагниттік тербелістер. 
8. Электромагниттік толқындарды шығару 
туралы  негізгі  мэліметтері.  Сызықты 
осциллятордың 
шығаратын 
электромагниттік 
толқынның 
өрісін 
бейнелеу.  Фазалық  жылдамдық,  толқын 
энергиясының  ағынының  тығыздығы. 
Электромагниттік 
толқындардың 
қолданылуы. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ОПТИКА 
Электрмагниттік өріс үшін толқындық 
теңдеу. Сәулелік (геометриялық) 
оптика туралы түсінік.Жарық 
толқындарының қасиеттері. 
9.Электрмагниттік  толқындар  шкаласы. 
Жарықтың  табиғаты  туралы  ілімнің 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дамуы.  Ферма  принципі.  Жарықтың 
жылдамдығы.  Жарық  шамалары.  Жарық 
көздерінің  моделдері.    Пішіні  эртүрлі 
көздерден 
шығатын 
жарық 
ағыны 
Шағылу  жэне  сыну  заңдары.  Толық 
шағылу  кұбылысы.  Оптикалық  аспаптар. 
Фотометрия.  Геометриялық  оптиканың 
негізгі  ұғымдары  жэне  аңықтамалары. 
Табиғаттағы  сыну  жэне  рефракция 
құбылыстары. Жарық талшықтары. Жұқа 
линза  формуласы.  Сфералық  айна. 
Линзалық оптикалық құралдар. Көз жэне 
көру 
қабілеті. 
Түс 
және 
түстік 
координаттар үғымы. 
№ 80 ЗЕРТХАНАЛЫҚ  ЖҰМЫС   
Микроскопты 
пайдаланып 
шыны 
пластинканың 
сыну 
көрсеткішін 
анықтау. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Жарық 
интерференциясы. 
Толқындардың 
дифракциясы. 
Заттағы жарықтың таралуы. 
10.Монохромат  жарықтың  интерферен 
циясы. 
Жазық 
толқындардың 
интерференциясы.  Толқындық  фронты 
бөлу  жэне  амплитуданы  бөлу  эдістері 
бойынша 
тэжрибелер. 
Ньютон 
сақиналары. 
Екісәулелік 
интерферометрлер. 
Оптикалық 
фильтрлер. Вавилов-Черенков сэулеленуі. 
Дифракция  қүбылысы.  Гюйгенс-Френель 
принципі?  Оның  интегралдық  түрі  жэне 
интерпретациясы.  Френельдің  зоналық 
эдісі.  Зоналық  пластинкалар.  Дөңгелек 
саңылау  мен  экрандағы  дифракция. 
Френель  жэне  Фраунгофер  жуықтаулары. 
Жіңішке  саңылаудағы,  тікбүрышты  жэне 
дөңгелек 
саңылыаудағы 
Фраунгофер 
дифракциясы. 
Голография. 
Жарық 
дисперсиясы. 
Сызықты 
оптикалық 
осциллятор.  Дисперсияның  классикалық 
электрондық 
теориясы. 
Сыну 
көрсеткішінің нормальды жэне аномальды 
дисперсиялары. 
Дисперсияны 
байқау 
схемасы. Сындық жиілік. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Кванттық  физика.  Жылулық  сәуле 
шығару. 
 
 
 
 
 

11.  Заттардың  сэуле  шығару  жэне  жүту 
қабілеттері  мен  олардың  қатынастары. 
Абсолют  қара  дененің  моделі.  Стефан-
Больцман  заңы,  Вин  ығысу  формуласы. 
Рэлей-Джинс 
формуласы. 
Сэуле 
шығарудың  классикалық  теориясының 
шектелуі. 
Кванттық 
теорияның 
элементтері. Планк формуласы. 
 

 

 

 

 

Электрондық дифракциясы. 
12. Атомдар мен молекулалардың жарық 
шығаруының кванттық теориясының 
негізгі үғымдары. Фотоэффект. Негізгі 
эксперименнтік заңдылықтар жэне оларды 
түсіндіру. Фотондар жэне олардың 
қасиеттері. Комптон эффектісі. Сэулелену 
өрісінің флуктуациясы. Сэулеленудің 
корпускулалық қасиеттері. Луи де Бройль 
гипотезасы. Электрондардың, амомдар 
мен молекулалар жэне нейтрондар 
дифракциясы. Де-Бройль толқынының 
қасиеті. Шредингердің уақыттық жэне 
стационарлық теңдеуі.  
№ 64 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС  
Сыртқы 
фотоэффект 
құбылысын 
зерделеу. Фотоэффект.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

КОНДЕНСАЦИЯЛАНҒАН КҮЙДІҢ 
ФИЗИКАСЫ. 
13. 
Конденсацияланған 
күйдің 
аңықтамасы.  Конденсацияланған  қатты 
орталар. 
Конденсацияланған 
қатты 
денелердің 
классификациясы 
және 
олардың 
негізгі 
қасиеттері.  
Конденсацияланган        кристалдардың  
нүктелік        симметриясы  Кристалдық 
кеңістік  торы.  Лауэ  жэне  Вульф-Брэгг 
формулалары.  Қатты  дененің  зоналық 
теориясы.  Бос  электронды  Ферми  газы. 
Кристалдың 
физикалық 
қасиеттеріне 
ақаулар 
мен 
қоспалардың 
тигізетін 
әсерлері 
№ 68 ЗЕРТХАНАЛЫҚ      ЖҰМЫС 
Жарық 
сәулесін 
шығару 
жұту 
спектрлерін анықтау. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


АТОМ ЯДРОСЫ ЖӘНЕ 
ЭЛЕМЕНТАР БӨЛШЕКТЕР Атом 
ядросы. Атом ядросының жалпы 
құрылысы. 
14.  Атомдар    мен    молекулалар.  
Атомдардың    периодты    қасиеттері.  
Атомның  ядролық  моделі.  Атомдық 
күйлердің 
стационарлығы 
мен 
дискреттілігі.  Бор  постулаттары.  Бор 
атомының  моделі.  Атомның  магниттік 
қасиеттері. 
Штерн-Герлахтэжірибелері. 
Спин.  
№ 102   ЗЕРТХАНАЛЫҚ  ЖҰМЫС  
Стефан-Больцман тұрақтысын анықтау
Жылулық сәулешығарғыштық. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Элементар бөлшектер.  
15.Элементар бөлшектер. 
Бақыланатын элементар бөлшектердің 
жаопы қасиеттері: лептондар, 
адрондар. Бөлшектер мен 
антибөлшектер. Іргелі әсерлесулердің 
төрт түрі. Кварктар. Элементар 
бөлшектердің кварктық моделі. 
Глюондар. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Барлығы: 
15 15 15 45 45 
 
 
 
 
 
 
 

1.9 Негізгі әдебиеттер тізімі 
 
1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5 кн. – М. 2001 г. 
2. Савельев И.В. Курс физики в 3-х томах. – М. 1982-1989 г. 
3. Трофимова Т.И. Курс физики. – М. 2004 г. 
4. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М. 1999 г. 
5. Сивухин Д.В. Общий курс физики в 5-и томах. – М. 1977-1986 г. 
6. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики для втузов. – М. 2003. 
7. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. – С.-П. 2007. 
8. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. – М. 1988. 
9. Чертов А., Воробьев А. Задачник по физике. – М. 1988 г. 
10. Сборник тестов для студентов высших учебных заведений по дисциплинам 
промежуточного государственного контроля. Национальный центр государ-
ственных стандартов образования и тестирования. –Астана, 2007 г. 
 
1.10. Қосымша әдебиеттер 
1. Грабовский Р.И. Курс физики. – М. 2004 г 
2. Суханов А.Д. Фундаментальный курс физики в 3-х т. – М. 1999 г 
3. Лозовский В.Н. Курс физики в 2-х томах. – С-П. 2001 г 
4. Яворский Б.М. Основы физики. – М. 2000 г. 
5. Калашников С.Г. Электричество. – М. 1977 г. 
6. Иродов И.Е. Электромагнетизм. – М. 2000 г. 
7. Иродов И.Е. Задачи по общей физике.– М. 1999 г. 
8. Савельев И.В. Сб. вопросов и задач по общей физике. – М. 1988 г. 
9. Беликов Б. Решение задач по физике. – М. 1986 г. 
10. Бектыбаев Ш.Б., Сон Т.Е. Методические указания к лабораторным работам 
по механике. КарГТУ, 2002 г. 
11. Бектыбаев Ш.Б., Сон Т.Е., Очередная Т.В. Методические указания к лабо-
раторным работам по молекулярной физике. КарГТУ, 2002 г. 
12.  Орлова  Е.Ф.  Методические  указания  к  лабораторным  работам  по  электро-
магнетизму. КарГТУ, 2002 г. 
13.  Кортнев А.В.,Рублев Ю.В.,Куценко А.Н. Практикум по физике. –М.1965 г 
 

Каталог: fulltext -> UMKDP -> Fizika
Fizika -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
UMKDP -> Кафедра меңгерушісі Тутанов С.Қ. 2009 ж
UMKDP -> ОҚытушы пəнінің ОҚУ-Əдістемелік кешені
UMKDP -> Жер асты кешендері құрылысының технологиясы
UMKDP -> А. Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасы
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
Fizika -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
Fizika -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
Fizika -> Аға оқытушы Бимбетова Г. М., аға оқытушы Сыздыков А.Қ
Fizika -> Энергетика, байланыс және автоматтандыру факультеті

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет