Филологиясыжүктеу 5.06 Kb.
Pdf просмотр
бет1/43
Дата11.03.2017
өлшемі5.06 Kb.
#4584
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

 
     
                                                                           ISSN 2307-7891 
 
 
КӚП ТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІ 
ФИЛОЛОГИЯСЫ 
 
ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖУРНАЛ 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
  
                                                                                  
 
                  
 
 
                       1                        2013                                          
                             АЛМАТЫ 
 

 
 
 
 
 
 
АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҦЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ 
ABAI KAZAKH NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
 
ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ФАКУЛЬТЕТІ 
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
FOREIGN LANGUAGES AND INTERNATIONAL RELATIONS FACULTY 
 
 
 
ХАБАРШЫ ВЕСТНИК BULLETIN 
 
 
«КӚПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІ ФИЛОЛОГИЯСЫ» СЕРИЯСЫ 
 
СЕРИЯ «ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОСТРАННАЯ ФИЛОЛОГИЯ» 
 
SERIES «MULTILINGUAL EDUCATION AND PHILOLOGY OF FOREIGN LANGUAGES» 
 
 
 
Ғылыми-әдістемелік журнал 
Научно-методический журнал 
 
№1-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2013 

 
 
 
Қазір  біз  балаларымыз  қазақ  тілімен  қатар  орыс  және  ағылшын  тілдерін  де  белсенді 
меңгеру үшін жағдай жасауға шаралар қабылдап жатырмыз. 
Үштілділік мемлекеттік деңгейде ынталандырылуы керек. 
Орыс  тіліне  және  кириллицаға  біз  қазақ  тіліне  қандай  қамқорлықпен  қарасақ,  сондай 
қамқорлықпен қарауымыз керек. Орыс тілін білу - біздің ұлтымыздың тарихи артықшылығы 
екені  баршаға  белгілі.  Дәл  осы  орыс  тілі  арқылы  қазақстандықтар  бірнеше  ғасыр  бойы 
қосымша  білім  алып,  ел  ішінде  де,  шет  жерлерде  де  ӛз  дүниетанымдары  мен  араласатын 
ортасын кеңейтіп келе жатқанын жоққа шығармауға тиіспіз. 
Біз  ағылшын  тілін  игеруде  серпіліс  жасауымыз  керек.  Қазіргі  әлемнің  осы  «лингва 
франкасын»  меңгеру  біздің  еліміздің  әрбір  азаматына  ӛмірдегі  шексіз  жаңа  мүмкіндіктерді 
ашады. 
 
Н.Ә. Назарбаев 
Қазақстан Республикасы  Президенті  
 «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа  
саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы  

 
 
Қадірменді оқырман қауым! 
Қҧрметті әріптестер, ҧстаздар және студенттер! 
Қазақстан  Республикасының  Президенті  Н.Ә.Назарбаев  "Қазақстан  -  2050" 
Стратегиясы  -  қалыптасқан  мемлекеттің  жаңа  саяси  бағыты"  атты  Қазақстан  халқына  
арналған Жолдауында    бүгінгі  күннің ең маңызды мәселесі  ел бірлігі  мен тілге баса назар 
аударып  ӛткені  баршамызға  белгілі.  Осыған  орай  Қазақстан  Республикасының  әлеуметтік-
экономикалық  дамуының  жаңа  кезеңге  ӛту  жағдайында  кәсіби  білікті,  кӛптілді  маман 
даярлау,  оларды  жоғары  білім  сапасы  деңгейімен  қамтамасыз  ету  –  күн  тәртібінде  тұрған 
ӛзекті мәселелердің бірі екені даусыз. 
Ел  Президентінің  Қазақстан  халқына  кезекті  Жолдауында  «Жоғары  білім  сапасы  ең 
жоғары  халықаралық  талаптарға  жауап  беруі  тиіс.  Елдегі  жоғары  оқу  орындары  әлемнің 
жетекші  университеттерінің  рейтингіне  енуге  ұмтылулары  керек»  деген  кӛрегенді 
тұжырымы бүгінгі жоғары оқу орындарының ғылыми негізде жан-жақты дамуына қойылып 
отырған  талап,  қоғам  қажеттілігі.  Тәуелсіз  Қазақстанның  ӛркениетін  кӛтеру  мақсатында 
шетел  тілдерін  меңгеру,  шетелдермен  қарым-қатынас  орнатудың  маңызы  зор.  Сондықтан 
Қазақстан  жастары  үшін  ағылшын  тілін  үйрену  ғылымды,  экономиканы,  бизнесті  одан  әрі 
дамыту қажеттілігінен туындап отыр. 
Қазіргі  таңда  шетел  тілі  ретінде  ағылшын  тілін  оқытуды  жаңа  сатыға  кӛтеру  – 
педагогикалық  іргелі  міндеттердің  бірі.  Яғни,  кӛпұлтты,  кӛпмәдениетті  ортада  ӛмір  сүру 
қабілеті  бар,  белсенді  және  нәтижелі  ӛмір  сүре  алатын,  басқа  ұлт  ӛкілдерінің  мәдениетін 

сыйлайтын  және  жетік  түсінетін,татулықта  ӛмір  сүре  алатын,  бәсекеге  қабілетті  маман 
қалыптастыру үшін кӛптілді білім беру қажет. 
Әлемдік білім беру іс-тәжірибесінде кӛптілді және билингвалды білім беру АҚШ пен 
кӛптеген Еуропа елдерінде, әсіресе соңғы жылдарда бұл бағытта жетістікке қол жеткен. 
Қай заманда болсын, бірнеше тілді меңгерген мемлекеттер мен халықтар ӛзінің 
коммуникациялық және интеграциялық қабілетін кеңейтіп отырған.  
Қазақстан жастары еліміздің болашағы қазақ ұлтымен, қазақ тілімен, әлемдік үдерістің 
талабына сай кӛп тілді меңгерудің жетісті табыстарға, ілім-білімге алып барар жол – 
ғаламшардағы үстемдік құрған тілдерді үйрену де ӛмір талабы екендігін жақсы түсінеді. 
Кӛптілді білім-кӛп мәдениетті тұлғаны қалыптастырудың ӛзегі.
 Әлемдік дамудың талабына 
сай бәсекеге қабілетті ұлт боламыз десек, оның қатаң талаптарына да күш салуымыз қажет. 
Сондықтан кӛптілділікті заманның талабы екенін түсініп, оны игеруіміз керек. 
Қазіргі  кезеңде  кӛп  тілділікті  сақтаудың  негізгі  үлгісі  Еуропалық  Одақ  болып 
саналады.  Ағылшын  тілі  -  әлемдік  үздіксіз  дамудағы  ғылым  мен  білім  тілі.  Себебі,  ӛзінің 
кәсіби  мамандығымен  қатар  сауатты  сӛйлеп,  жаза  білетін  қазақстандықтар  тек  ӛз  елімізде 
ғана емес, шетелдерде де бәсекеге қабілетті тұлға. Сондықтан да қазіргі қоғамда қазақ, орыс, 
ағылшын тілдерін меңгеру әрбір Қазақстандықтың жеке және кәсіби іс-әрекетінің ажырамас 
бір  бӛлігі  болса,  кӛп  тілділік  мәдени  тұлғаның  жан-жақты  дамып,  қалыптасуының  негізі. 
Осыған орай, ӛз халқына сапалы да жүйелі кӛп тілді білім беруге толық мүмкіндік жасаған 
мемлекет  қана  жоғарғы  жетістіктермен  ӛркендеп  дамыған  елдер  қатарына  үйлесімділікпен 
енеді. 
Біздің Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті – сан жылдар бойы 
еліміздің білім ошақтарына педагог мамандар даярлап келе жатқан, тәжірибесі мол ұстаздар 
шоғырланған  байырғы  да  тұңғыш  мемлекеттік    жоғары  оқу  орны  бола  отырып,  Елбасы 
нұқсаған осынау айқын бағыттарды алға жалғастыруға күш салып келеді.  
Еліміздегі  педагогикалық  білім  берудің  қара  шаңырағы  болғандықтан  Абай  атындағы 
ұлттық  университет  республикамыздың  барлық  педагогикалық  және  ӛзге  де  жоғары  оқу 
орындары  үшін  кӛптілді  маман  даярлау,  оқу  үдерісінде  осы  заманғы  инновациялық 
технологияны  қолдану,  кӛптілділікке  байланысты  оқулықтар  мен  оқу  құралдарын  әзірлеу 
мәселелері  бойынша  бағыт-бағдар  алатын  аса  ірі  әдістемелік  орталық  болып  қалыптасып 
келеді. 
Шетел  тілдері  және  халықаралық  қатынастар  факультетінде  кӛптілді  білім  беру 
бағдарламасы  аясында  ауқымды  іс-шаралар  жүргізілуде.  «Кӛптілді  білім  беру  және  шетел 
тілдері  филологиясы»  сериясымен  шығатын  журналдарыңыздың  алғашқы  қадамы  сәтті 
болсын! 
Ұжымға шығармашылық  табыс тілеймін! 
 
 
С.Ж.Пірәлиев 
Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университетінің ректоры,  
                                     Қазақ ҰА академигі 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ҚҦРМЕТТІ ОҚЫРМАН! 
 
                
 
       Назарларыңызға  ұсынылып  отырған  Абай  атындағы  ҚазҰПУ-ң  ғылыми-әдістемелік 
«Хабаршы» журналының «Кӛп тілді білім беру мен шетел филологиясы» атты сериясы осы 
университеттің  Шетел  тілдері  және  халықаралық  қатынастар  факультетінің  бастамасымен 
жарыққа шығып отыр. 
Қазіргі  таңда  кӛп  тілді  білім  беру-  Қазақстан  Республикасының  жоғарғы  білім  беру 
жүйесінінің  негізгі  бағыттарының  бірі,  ӛйткені  жоғарғы  оқу  орны  мәдениетаралық  және 
лингвомәдени  құзіреттіліктерді  меңгерген  жоғарғы  білікті  және  бәсекеге  қабілетті 
мамандарды  даярлау  үдерісіндегі  маңызды  саты  болып  табылады.  2011-2020  жылдарға 
арналған Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасын 
және Қазақстан  Республикасының 2050 - Стратегиясын жүзеге асыру мақсатында еліміздің 
білім  беру  саласында    кӛптеген  іс-шаралар  қолға  алынып  жатыр,  кӛптілді  білім  беруде 
шешімін таппай отырған мәселелер мен жауабын таппай отырған сауалдар жетерлік.   
Біздің    басты  мақсатымыз-  шетелдік  және  отандық  ғалымдарды  тарта  отырып, 
кӛптілді  білім  берудегі  түйінді  мәселелерді  жіті  қарастырып,  сұрақтарға  жауап  іздеу  және 
пайдалы кеңестер беру.  
Журналымыздың  тұсау  кесер  санында  Сіздер  Америка,Британия,  Франция,  Түркия, 
Иран,  Египет,  Ӛзбек,  Әзірбайжан  елдерінің  ғалымдары  мен  Қазақстан  Республикасының 
жоғарғы  оқу  орындары  мен  орта  және  арнайы  білім  ордаларының  профессорлық-
оқытушылар  құрамы  мен  магистранттар  және  студенттердің  осы  тақырыптағы  ғылыми 
мақалаларымен таныс боласыздар.  
Журнал кӛптілді білім беру саласын жан-жақты зерттеуге бағытталған 8 тараудан тұрады: 
1.  Шетел тілінде білім беру  
2.  Мәдениаралық  коммуникация және аударма мәселелері. 
3.  Когнитивтік лингвистика   
4.  Лингвистика  және мәтін лингвистикасы 
5.  Лингвамәдениетттану  
6.  Дискурс  және оның типологиясы  
7.  Кӛптілді білім беру  
8.  Халықаралық қатынастар және халықаралық құқық мамандықтары ағылшын тілінде  
 
                                                                                                   Сәттілік тілейміз! 
 
                                                                                                       Аяпова Т.Т. 
                                                                                                     Бас редактор,                                                                                                                                                                           
                                                                                             Абай атындағы ҚазҰПУ Шетел тілдері  
                                                                       және Халықаралық қатынастар факультеті  деканы,                  
             ф.ғ.д., профессор 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              БАС РЕДАКТОР 
 
АЯПОВА Т.Т. 
Абай атындағы ҚазҰПУ Шетел тілдері және Халықаралық қатынастар факультеті деканы, 
ф.ғ.д., профессор 
 
БАС РЕДАКТОР ОРЫНБАСАРЛАРЫ: 
Баданбекқызы З.– ф.ғ.к., доцент,  ААА профессоры; Асқарова С.А.– ф.ғ.к., доцент 
 
ҒЫЛЫМИ РЕДАКТОРЛАР: 
Ешимбетова  З.Б.-  п.ғ.к.,  Шетел  тілдері  және  халықаралық  қатынастар  факультеті  оқу-
әдістемелік жұмысының жетекшісі,Кәсіби шетел тілі коммуникациясы кафедрасы;  
Шенгелбаева Н.Р.-ф.ғ.к. Кәсіби шетел тілі коммуникациясы және аударма ісі кафедрасы 
 
РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ: 
Мирзоев К.И.- ф.ғ.д., профессор Шығыс тілдері кафедрасының меңгерушісі; Мусаева К.С.- 
п.ғ.к.,Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры, Арнайы мақсаттағы ағылшын тілі кафедрасының 
меңгерушісі;  Букабаева  Б.Е.-  ф.ғ.к.,  Кәсіби  шетел  тілі  коммуникациясы  кафедрасының 
меңгерушісі;  Кемелбекова  З.А.  -  ф.ғ.к.,Кәсіби  шетел  тілі  коммуникациясы  және  аударма 
ісікафедрасының меңгерушісі; Мукашева А.С.- ф.ғ.к.,Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры, 
Кәсіби шетел тілі коммуникациясы және аударма ісі кафедрасы; Дэвис Брент – PhD(АҚШ); 
Н.Новин  –  PhD(Иран)  Argibin  University;  Дэвид  Ландис–    PhD  (АҚШ);  Фатима  Шнан–
Давен- д.п.н.,д. ф.н.(Франция) Университет Экс-Марсель;  
Наср  М.Ариф  –  PhD(Араб  Эмириаты)  Ислам  Әлемі  институтының  директор  міндетін 
атқарушысы;Әлімсейіт  Әбілғазы  –  ф.ғ.д.,профессор  (ҚХР)  Шыңжаң  университеті 
филология институты; Иноятова У.И. – п.ғ.д., Низами атындағы ТГПУ (Ташкент, Ӛзбекстан 
Республикасы  );  Кенан  Коч      –    PhD  (Турция);  Нейл  Стейнторп  -    магистр  (Австрия); 
М.Яуманн – магистр (ФРГ) Центр ДААД; Али Али Шабан–  PhD Каир (Египет) 
 
Жауапты хатшылар: 
Чумаченко  Т.Н.-  к.полит.н.,  доцент  Халықаралық  қатынастаркафедрасы  (орыс  тіліне 
жауапты);  Абдиназарова  С.Ж.-Кәсіби  шетел  тілі  коммуникациясы  кафедрасының  аға 
оқытушысы  (ағылшын  тіліне  жауапты);  Айтқазықызы  С.-PhD  Шығыс  тілдері  кафедрасы 
(қытай тіліне жауапты); Абдрахманова Г. Х. - ф.ғ.к.,доцент Шығыс тілдері кафедрасы (араб 
тіліне жауапты) 
 
 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
 
Т .Т. АЯПОВА 
Декан факультета иностранных языков и международных отношений КазНПУимени Абая, 
д.ф.н.,профессор 
 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: 
Баданбекқызы З.– к.ф.н., доцент,профессор АГА; Асқарова С.А.– к.ф.н., доцент; 
 
НАУЧНЫЕ РЕДАКТОРЫ: 
Шенгелбаева  Н.Р.  –  к.ф.н.кафедра  профессиональной  иноязычной  коммуникации  и 
переводческого дело; Ешимбетова З.Б.- к.п.н., руководитель УМО факультета 
 
COCТАВ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА: 
Мирзоев  К.И.  –  д.ф.н.,  профессор  зав.  кафедрой  восточных  языков;  Мусаева  К.С.-  к.п.н., 
профессор  КазНПУимени  Абая  зав.  кафедрой  английского  языка  для  специальных  целей; 
БукабаеваБ.Е.  -  к.ф.н.,  зав.  кафедрой  профессиональной  иноязычной  коммуникации; 
Кемелбекова  З.А.  –  к.ф.н.,  зав.  кафедрой  профессиональной  иноязычной  коммуникации  и 
переводческого  дело;  Мукашева  А.С.-  профессор  кафедры  профессиональной  иноязычной 
коммуникации и переводческого дело; Дэвис Брент – PhD (США); Н. Новин – доктор PhD 
(Иран)  Argibin  University;  Дэвид  Ландис  –  доктор  PhD  (США);  Фатима  Шнан–Давен  - 
д.п.н,  д.ф.н.  (Франция)  Университет  Экс-Марсель;  Наср  М.Ариф  –доктор  PhD, 
исполнительный  директор  Института    Исламского  мира  (Арабские  эмираты);  Әлімсейіт 
Әбілғазы  –  д.ф.н.,профессор  (КНР)  Шинжанский  институт  филологии;  Иноятова  У.И.  – 
д.п.н.,  ТГПУ  им  Низами  (Ташкент,  Республика  Узбекистан);  Кенан  Коч  –  PhD  (Турция); 
Нейл Стейнторп -  магистр (Австрия); М.Яуманн – магистр (ФРГ) Центр ДААД; Али Али 
Шабан - доктор PhD Каир(Египет) 
 
Ответственные секретари: 
Абдиназарова  С.Ж.  -  старший  преподаватель  кафедры  профессиональной  иноязычной 
коммуникации(английский  язык);    Айтқазықызы  С.  -    доктор  PhDкафедра  восточных 
языков  (китайский  язык);  Абдрахманова  Г.  Х.    -  к.ф.н.,  доцент  кафедра  восточных 
языков(арабский язык). 
 
EDITOR-IN-CHIEF 
T.T. AYAPOVA 
Dean of the Foreign Languages and International Relations Faculty, Abai KazNPU ,Doctor of 
Philology, professor 
 
EDITOR-IN-CHIEF‟S ASSISTANTS: 
Z. Badanbekkyzy - candidate of Philology, professor;  
 S.A. Askarova- candidate of Philology, associate professor 
 
SCIENTIFIC EDITORS: 
N.P.  Shengelbayeva-  candidate  of  Philology;    Z.B.  Yeshimbetova-  candidate  of  Pedagogical 
Sciences  
EDITORIAL STAFF: 
 
K.I. Mirzoyev- Doctor of Philology, professor, Head of Department; K.S. Musayeva-candidate of 
Pedagogical  Sciences,  professor  of  Abai  KazNPU  Head  of  Department;  B.E.  Bukabayeva- 
candidate of Philology,Head of  Department;  Z.A. Kemelbekova-  candidate of Philology,Head  of 
Department; A.S. Mukasheva- candidate of Philology, professor оf Abai KazNPU; Davis Brent - 
PhD (USA); N.Novin- PhD (Iran) Argibin University; David Landis- PhD (USA); Fatima Shnah- 
Daven-  D.Ed.,  Doctor  of  Philology  (France)  Ex-Marseille  University;  Nasr  M.  Arif-  PhD, 
executive  director  of  Dar  al-Islam  Institute  (Arab  Emirates);  Alimseyit  Abilkazy-      Doctor  of 
Philology, professor (P.R.China), Shinzhan Institute of Pholology; Inoyatova U.I.- D.Ed.,  Nizami 
TSPU  (Tashkent,  Uzbekistan  Republic);  Kenan  Koch-  PhD  (Turkey),  Neil  Stainthorpe-  MA 

(Austria); M. Yauman- master (Federal Republic of Germany),  DAAD center; Ali  Ali Shaban
PhD Kair (Egypt). 
Executive secretaries: 
T.N.  Chumachenko-  candidate  of  Political  Sciences,  senior  teacher  (Russian  Language);   
S.Zh.Abdinazarova-  M.Ed,  senior  teacher  (English  Language);  S.Aytkazykyzy-  PhD,  (Chinese 
Language); G.Abdrakhmanova-  candidate of Philology, associate professor (Arabic Language). 
Журнал Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінде 2013 жылдың 
12-ші ақпанында тіркеліп, №13343 -Ж куәлігі берілді.  
Абай атындағы ҚазҦПУ, 2013 
 
ШЕТЕЛ ТІЛІНДЕ БІЛІМ БЕРУ/ИНОЯЗЫЧНОЕОБРАЗОВАНИЕ /FOREIGN 
LANGUAGE EDUCATION 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  Ә. Шалқарбек - Шетел  тілін оқытудың когнитивтік негізі....................................................... 
 
B. Alkenova–Cooperative learning  is successful teaching strategy at all levels…………….......... 
МукашеваА.С., Слонова Г.В. – Использование интернета при обучении  
чтению и письму .............................................................................................................................. 
 
Z. B.Yeshimbetova - Information technologies and teaching learning process………………........ 
 
Дуйсенова К.Т., Чойкиева Р.С. – Проблемы преподавания второго иностранного  
языка ................................................................................................................................................. 
 
A. Akimniyazova - The effectiveness of the case study approach on a communicative 
 skills of English language learners.................................................................................................... 
 
Шолпанқҧлова Г.К., Кенжеғараев Н.Ж.- Пәнаралық байланыс негізінде болашақ 
маманның шығармашылық қабілетінің интелуакталды компенентін тіл арқылы 
дамыту.............................................................................................................................................. 
 
Искакова Р.-Коммуникативной компетентности студентов.................................................... 
Ali Ali Ahmad Shaban  -
  
 رهزلأا ةعهاج مىلع ذاحسأ – رصه………………………................................ 
 
 
 
МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС  ЖӘНЕ АУДАРМА  /МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ И ПЕРЕВОД /INTERCULTURAL COMMUNICATION AND 
TRANSLATION 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
А.Т. Қҧлсариева, Ж.А. Жҧмашова–Жеті нумеративінің тұрақты сӛз  
тіркестерінде  аударылу ерекшеліктері........................................................................................... 
 
А.Алдаш-Этномәдени ақпарат және оның аудармада берілуі………………............................ 
 
Қ.Ӛ. Есенова -Реципиенттің мәдениетаралық коммуникативтік  
біліктілігін қалыптастырудағы кӛркем мәтінді интерпретациялаудың маңыздылығы............ 

 
Мухаммад Ризқ Шайр-  بدلأاو ةغُّللا نيب ةقلاعلا
 
 
 
Илхан Йылдырым –Тұлғаның қалыптасу процесіндегі бейвербалды коммуникация  
мен қарым-қатынас мәселелері....................................................................................................... 
 
Р.К.Оразова - Туыстық қатынас атауларының  мәдениетаралық  қарым-  
қатынастағы кӛрінісі (араб және қазақ тілдері негізінде) ............................................................ 
 
Кемелбекова З.А., Затонская Т.М.-Прагматический  аспект  перевода  
художественных фильмов............................................................................................................... 
 
Бошманова Б.І. - Роль полиязычия в переводческой деятельности......................................... 
 
Churram Rachimov -Erstellung eines zweisprachigen fremdsprachlichen Lesebuches 
 für  Anfangsstufe............................................................................................................................ 
 
 
КОГНИТИВТІК ЛИНГВИСТИКА/ КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА /COGNITIVE 
LINGUISTICS 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Исабеков С.Е -Ведущие  постулаты  американско- европейской когнитивной  
лингвистики..................................................................................................................................... 
 
Аяпова Т. Т - Онтогенезречевой деятельности: развитие содержательной стороны 
речи………………………………………………………………................................................... 
 
Ермаханова А.Е., ғылыми жетекші Т.Т.Аяпова- Термин «концепт»в лингвистических 
исследованиях конца ХХ-начала ХХІ вв...................................................................................... 
 
Жаналина Л.К., М.Мухатова– Бионимы как элементы обыденного метаязыкового 
сознания………………………………………………………………........................................... 
 

Каталог: docs -> vestnik -> poliyazichni institute
vestnik -> Хабаршы вестник
vestnik -> Вестник Казнпу им. Абая, серия «Художественное образование», №1(42), 2015 г
vestnik -> Хабаршы вестник «Жаратылыстану-география ғылымдары»
vestnik -> Вестник Казнпу имени Абая, серия «Молодой ученый. Поиски. Проблемы. Исследования», №1(5), 2015 г
poliyazichni institute -> Казахский национальный педагогический
poliyazichni institute -> Абай атындағы ҚазҰпу-нің Хабаршысы, «Көп тілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы, №2, 2013 ж
poliyazichni institute -> Казахский национальный педагогический
poliyazichni institute -> Хабаршы вестник bulletin «Кӛптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы»

жүктеу 5.06 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет