Филологиясыжүктеу 5.06 Kb.
Pdf просмотр
бет43/43
Дата11.03.2017
өлшемі5.06 Kb.
#4584
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

KAYNAKÇA 

Alâeddin ŞENEL, Siyasal Düşünceler Tarihi. 
Doğan ÖZLEM, Günümüzde Felsefe Disiplinleri. 
Kütübü Sitte Hadisleri, İbrahim Canan. 
İnsan; Erich Fromm. 
Prof. Dr. Muharrem Ergin, Orhun Abideleri. 
İbrahim Kafesoğlu, Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri. 
Siyaset Felsefesi Sözlüğü, İletişim Yayınları. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР:    
 
Б.Н. Ағабекова- ф.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ 
Р.K. Әділбаева – магистр, аға оқытушы Яссауи атындағы Халықаралық қазақ- түрік 
университеті  
Г.Д. Ажибекова- ф.ғ.к., доцент  Қ. Сатпаев атындағы КазҰТУ  
С. Айтқазы - PhD докторы Абай атындағы ҚазҰПУ 
A. Әкімниязова - магистр Сүлеймен Демирель университеті  
М.Г.  Алдамжарова–  к.ф.н.,доцент  зав.кафедрой  языков  и  социально-гуманитарных 
дисциплин Академии гражданской авиации 
А. Алдаш - ф.ғ.д., профессор ҚР ҰҚК Шекара қызметі академиясы 
Ali Ali Ahmad Shaban -Professor of LingAl-Azhar University – Egypt 
Б. Әлкенова- магистр Сүлеймен Демирель университеті  
С.А.-Асқарова  - ф.ғ.к., доцент Абай атындағы ҚазҰПУ 
Ahmet SELEN- Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevlisi, 
ANTALYA 
Т.Т. Аяпова -ф.ғ.д., профессор Абай атындағы ҚазҰПУ  
З. Баданбекқызы.- ф.ғ.к., доцент Абай атындағы ҚазҰПУ 

Зиядаҧлы Бақытжан -ф.ғ.к., доцент 
С. Беккер- Алматыдағы Гете- Институты директорының орынбасары, тіл бӛлімінің 
жетекшісі   
Б. І. Бошманова–  4 курс студенті  Абай атындағы ҚазҰПУ 
Brent M. Davis- Ph.D. Professor of Linguistics-Suleyman Demirel University, Almaty, 
Kazakhstan 
Б.Е. Букабаева -ф. ғ.к. Абай атындағы ҚазҰПУ 
К.Т. Дуйсенова - аға оқытушы Абай атындағы ҚазҰПУ 
А.Е. Ермаханова–  2 курс  магистранты ? 
З.Ш. Ерназарова-   ф.ғ.д., профессор КИМЭП университеті 
Қ.Ӛ. Есенова -ф.ғ.д., Магистратура және PhD докторантура институты 
Абай атындағы ҚазҰПУ  
С.С. Есимкулова – магистр, аға оқытушы Абай атындағы ҚазҰПУ 
З.Б. Ешімбетова –п.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ 
Л.К. Жаналина – ф.ғ.д., профессор Абай атындағы ҚазҰПУ 
Ж.А. Жҧмашова– PhD докторант әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,  
Т.М. Затонская-  2 курс студенті, Абай атындағы ҚазҰПУ  
Илхан Йылдырым -KATEV Халықаралық қоғамдық қор қызметкері 
С.Е. Исабеков– ф.ғ.д., профессор Абылай атындағы Қазақ Халықаралық қатынастар және 
Әлем тілдері Университеті 
Р. Искакова - аға оқытушы Абай атындағы ҚазҰПУ 
З.А. Кемелбекова - ф.ғ.к. Абай атындағы ҚазҰПУ 
Н.Ж. Кенжеғараев - ф.ғ.к., доцент Абай атындағы ҚазҰПУ 
В.С. Козлов  - ф.ғ.к.,  доцент АУЭС, зав. кафедрой инностранные языки АУЭС 
Е. А. Кузнецов– тарих ғылымдарының докторы,  профессор Абай атындағы ҚазҰПУ 
А.Т. Қҧлсариева– ф.ғ.д., профессор Абай атындағы ҚазҰПУ  
Ж.А. Манкеева ф.ғ.д., профессор А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты  
К.И. Мирзоев - ф.ғ.д., Жоғарғы мектеп Академиясының академигі, профессор, Абай 
атындағы ҚазҰПУ 
С.Ш. Мҧсатаев- саяси ғылымдарының докторы , профессор әл-Фараби атындағы ҚазҰУ   
А.С. Мукашева- ф.ғ.к., профессор Абай атындағы ҚазҰПУ  
Мухаммад Ризқ – Мүбарак Университетінің докторы  
М. Мухатова – Абай атындағы Қаз ҰПУ магистранты 
А.Б. Мысекеева - аға оқытушы Абай атындағы ҚазҰПУ 
Г.Е. Нҧртаева -  аға оқытушы Абай атындағы ҚазҰПУ  
Р.К. Оразова - аға оқытушы Абай атындағы ҚазҰПУ  
Г.Х. Рамазанова - ф.ғ.к., доцент Абылай атындағы Қазақ Халықаралық қатынастар және 
Әлем тілдері Университеті 

А.А. Сабитова-  заң ғылымдарының докторы, ассоциацияланған профессор Абай атындағы 
ҚазҰПУ 
Ш.А. Сабитова- ф.ғ.д., ассоциацияланған профессор Абай атындағы ҚазҰПУ  
М. Е. Сейтова – магистр, Яссауи атындағы Халықаралық қазақ- түрік университеті  
Ж.К. Симтиков – саяси  ғылымдарының докторы., профессор Абай атындағы ҚазҰПУ 
Г.В. Слонова– аға оқытушы Абай атындағы ҚазҰПУ 
С.С.Султанбекова  - аға оқытушы Абай атындағы ҚазҰПУ 
А.Т.Тохметов.-  т.ғ.к., профессор Абай атындағы ҚазҰПУ 
Р.С.Чойкиева - аға оқытушы Абай атындағы ҚазҰПУ 
Хурам  Рахимов  –  Ташкент  мемлекеттік  педагогикалық  университетінің  профессоры, 
Герман-ӛзбек ғылыми қоғамының президенті (DUWG) 
Фатима Шнан-Давен – п.ғ.д., профессор Экс-Марсель Университеті, Франция 
 Ә. Шалқарбек- ҚазҰПУ Магистратура және PhDдокторантура институтының 2 курс 
магистранты 
Н.Р. Шенгелбаева- ф.ғ.к. , аға оқытушы Абай атындағы ҚазҰПУ 
Г.К. Шолпанқҧлова -п.ғ.к.,профессор 
М. Яуманн – Герман Академиялық Ұтқырлық қызметінің директоры 
 
 
 
 
 
 
АВТОРЛАР НАЗАРЫНА! 
 
Редакцияға  түскен  мақалаларға  сала  бойынша  мамандардың  пікірлері  беріледі.  Пікір 
негізінде  редакция  алқасы  авторға  мақаланы  толықтыруға  (түзетуге)  ұсыныс  жасауы,  не 
мүлдем қайтарып беруі мүмкін. 
Барлық мақалалар талапқа сай рәсімделуі және толықтай тексерілуі, сонымен қатар мақала 
мазмұны журнал тарауына сәйкес болуы тиіс. Мақаланы жариялау мәселесін редакция 
алқасы жан-жақты талдап отырып шешеді. 
Мақаланы қабылдау  және мақаланы дайындау шарттары: 
-қолжазба қабылданбайды және қайтарылмайды; 
-редакция алқасы кейде автордың кӛзқарасымен келіспеуі мүмкін. 
Журналға қабылданатын мақаланың кӛлемі 5-10 бет. 
 
БАСЫЛАТЫН ҒЫЛЫМИ МАҚАЛАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР: 
I. Қажетті материалдар 
1.1.Парақтары қарындашпен  белгіленіп,тӛменгі  жағында нӛмірленген мақаланың кӛшірмесі 
(5-10 парақ) және оның электрондық нұсқасы; 
1.2. Мақаланың бірінші бетінде міндетті түрде мақала қай тілде жазылса, сол тілде «Abstract 
(қысқаша мазмұны)» және  тірек сӛздер берілуі тиіс. 
1.3.  Мақаланың  мазмұны:      а)  кіріспе  бӛлім;  ә)  талдау;  б)тәжірибе  (егер  болса)  ;  в) 
қорытынды г) түйін сӛз (екі тілде), әдебиеттер тізімі 10-нан аспауы керек 

1.4. Аға оқытушылар,оқытушылар,магистранттар мен ізденушілер ғылыми лауазымы 
бар жетекшінің қолы қойылған пікірін берулері қажет. 
1.5.  Авторлар  жайында  берілген  мәліметтердің  кӛшірмесі  (1  дана):  тегі,  аты-жӛні,  жұмыс 
орны  (ұжым  аты,  жоғары  оқу  орнының  толық  аты  және  қысқартылған  аты),  атқаратын 
қызметі,  жұмыс  және  үй  телефоны,  мекен-жайы,  ғылыми  дәрежесі  мен  атағы,электронды 
нұсқада толығымен жазылуы тиіс. 
II. Мақаланы безендіру ережесі 
2.1.Мақала мәтіні Word 2003-2007 редакторында бір интервал арқылы терілу керек; 
2.2.Парақ пішімі : 210 x 297 mm (A4); 
2.3. Парақтың жоғарғы және тӛменгі бос ӛрістері: – 2,5см;оң жақтағы-1,5 см; сол жақтағы – 3 
см. 
2.4. Times New Roman шрифті (қазақ,орыс,ағылшынт.с.с. тілдеріүшін); 
IV. Мақаланы жазу тҥрі 
4.1.Жартылай қарайтылған кіші әріптермен (кегль №13) ортада автордың (авторлардың) аты-
жӛні; 
4.2.Бір бос жолдан кейін жартылай қарайтылған бас әріптермен (кегль №13) мақала аты; 
4.3.Бір бос жолдан кейін жақшада автор (авторлар) жұмыс істейтін орны мен ұжымның аты 
(кегль №11); 
4.4. Бір бос жолдан кейін мақалаға әрбір тілде 7- 10 сӛйлемнен тұратын мақаланың қысқаша 
мазмұны (қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде) (кегль №12); 
4.5. Бір бос жолдан кейін мақала мәтіні (кегль №14); 
4.6..Әдебиеттерге сілтемелер тік жақшада беріледі, мысалы, [1], [2,3], [4-7]. 
V.  Мақалаларды  жариялау  тілдері  –  қазақ,  орыс,  ағылшын,  неміс,  француз,  тҥрік, 
қытай, араб, парсы тілдері. 
Мақаланы баспаға жариялау ақысы банк арқылы тӛленеді. Мақаланың басылу бағасы- 3500 
теңге. 
 
Редакция алқасы 
 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ПРИГОТОВЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
 
Рукопись не принимается и не возвращается. 
Редколлегия может не согласится с мнениями авторов
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ ПУБЛИКУЕМЫХ В ЖУРНАЛЕ 
«ВЕСТНИК.Полиязычное образование и иностраннаяфилология»:  
I. Представление необходимых материалов 
1.1.Статья в твердой копии с пронумерованными, внизу по центру карандашом, страницами 
(5-7 страниц) 
1.2.Краткие  аннотации,  к  статье  в  твердой  копии  (1  экз.).  Аннотация  на  английском  языке 
составляется  и  приводится  в  обязательном  порядке.  Также  указываются  названия  статьи, 
информация  об  авторе  (-ах)  на  английском  языке:  Ф.И.О.,  места  работы  без  аббревиатур 
(сокращений). 
1.3  Статья  и  аннотации  к  статье  в  электронном  виде.1.4.Авторам,  не  имеющим  ученой 
степени,  необходимо  предоставить  рецензию  научного  руководителя  или  рецензию  за 
подписью рецензента, имеющего ученую степень. 

1.5.Сведения об авторе (авторах) на твердой копии (1 экз.): Ф.И.О. полностью, место работы 
(название организации, вуза без сокращений и сокращенное название), должность, рабочий 
телефон, домашний адрес, домашний телефон, ученая степень, ученое звание, e-mail. 
II. Правила оформления статей. 
2.1.Текст статьи должен быть набран в Word, 2003-2007-2010ХР через одинарный интервал; 
2.2.Формат листа : 210 x 297 mm (A4); 
2.3.Поля : верхнее, нижнее, правое, левое – 2,5 см; 
2.4.Страницы статьи не нумеруются 
2.5.Шрифт: Times New Roman (для каз., рус.,англ. и т.д.языков); 
III..  Список  литературы,  использованной  в  статье  приводится  в  конце  статьи.  Ссылки  в 
тексте на литературу даются в квадратных скобках, например, [1], [2,3], [4-7]. 
IV. Вид статьи 
4.1.УДК в левом верхнем углу прописными буквами (кегль №13); 
4.2.Полужирным  строчными  буквами  (кегль  №13)  по  центру  инициалы  и  фамилия  автора 
(авторов); 
4.3.Через пустую строку полужирным прописными буквами (кегль №13) название статьи
4.4.Через  пустую  строку  в  круглых  скобках,  город  и  название  организации,  где  работает 
автор (авторы) (кегль №11); 
4.5. Через пустую строку аннотациив 5-7 предложениях на трех языках (казахском, русском, 
английском) (кегль №11); 
4.6.Через пустую строку текст статьи (кегль №12); 
4.7.Если  есть  ссылки  на  источники,  то  после  текста  статьи,  через  две  пустые  строки 
строчными  буквами  (кегль  №11)  –  перечень  используемой  литературы.  Интервал  - 
одинарный 
V.Языки  издания  статей  –  казахский,  русский,  aнглийский,китайский,немецкий, 
персидский,турецкий, французский и.т. 
Поступившие  в  редакцию  статьи  рецензируются  ведущими  специалистами  и  учеными  по 
отраслям  знаний.  На  основании  рецензии  редколлегия  может  рекомендовать  автору 
доработать статью или отказать в публикации. 
Оплата за публикацию производится по безналичному расчету. Стоимость статьи в журнал 
3500 тенге. 
Редакционный совет 
 
 
 
 
 
 
ЖУРНАЛДЫҢ КЕЛЕСІ БАСЫЛЫМЫНДА 
ҒЫЛЫМИ МАҚАЛАЛАР МЫНА БАҒЫТТА 
ЖАРИЯЛАНАДЫ:
 
 
-ШЕТЕЛ ТІЛІНДЕ БІЛІМ БЕРУ/ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ /FOREIGN LANGUAGE 
EDUCATION 
-МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС  ЖӘНЕ АУДАРМА /МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ И ПЕРЕВОД /INTERCULTURAL COMMUNICATION AND 
TRANSLATION 
 
-КОГНИТИВТІК ЛИНГВИСТИКА/ КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА /COGNITIVE 
LINGUISTICS 
 
-ЛИНГВИСТИКА ЖӘНЕ МӘТІН ЛИНГВИСТИКАСЫ /ЛИНГВИСТИКА И ЛИНГВИСТИКА 
ТЕКСТА/LINGUISTICS AND TEXTLINGUISTICS 
 

-ЛИНГВOМӘДЕНИЕТТАНУ/ЛИНГВOКУЛЬТУРОЛОГИЯ/ 
CULTURAL LINGUISTICS 
 
-ДИСКУРС ЖӘНЕ ОНЫҢ ТИПОЛОГИЯСЫ / ДИСКУРС И ЕГО ТИПОЛОГИЯ/DISCOURSE 
AND ITS TYPOLOGY 
 
-ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  ҚАТЫНАСТАР ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  ҚҦҚЫҚ МАМАНДЫҚТАРЫ 
АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ/МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ /INTERNATIONAL RELATIONS AND INTERNATIONAL LAW IN 
ENGLISH 
 
 
 
Мекен- жайы: Алматы қаласы, Тӛле би кӛшесі №86, Абай атындағы ҚазҦПУ, Шетел 
тілдері және халықаралық қатынастар факультеті 
Адрес: г.Алматы, ул.Толе би 86, КазНПУ им.Абая, факультет иностранных языков и 
Международных отношений 
рабочий телефон 87014526509, Зауре Баданбекқызы e-mail Vestnik_KazNPU@mail.ru__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каталог: docs -> vestnik -> poliyazichni institute
vestnik -> Хабаршы вестник
vestnik -> Вестник Казнпу им. Абая, серия «Художественное образование», №1(42), 2015 г
vestnik -> Хабаршы вестник «Жаратылыстану-география ғылымдары»
vestnik -> Вестник Казнпу имени Абая, серия «Молодой ученый. Поиски. Проблемы. Исследования», №1(5), 2015 г
poliyazichni institute -> Казахский национальный педагогический
poliyazichni institute -> Абай атындағы ҚазҰпу-нің Хабаршысы, «Көп тілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы, №2, 2013 ж
poliyazichni institute -> Казахский национальный педагогический
poliyazichni institute -> Хабаршы вестник bulletin «Кӛптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы»

жүктеу 5.06 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет