Филологиясыжүктеу 5.06 Kb.
Pdf просмотр
бет2/43
Дата11.03.2017
өлшемі5.06 Kb.
#4584
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

Айтқазы С- Түр-түс концептісінің қазақ, ағылшын, қытай мәдениетіндегі символикасы 
 және мифтік дүниетанымдағы кӛрінісі........................................................................................ 
 
Букабаева Б.Е- Адам баласы сӛйлеу әрекеті онтогенезінің ғылыми   теориялық 
негіздері........................................................................................................................................... 
 
Z .A. Kemelbekova - L‘approche  conceptologique dans  l‘étude de la sémantique cognitive  
de la notion de la couleur en français et en kazakh.......................................................................... 
 
Асқарова С.А- Биіктік ӛлшемінің лингвопоэтикалық концептілері...................................... 
 
ЛИНГВИСТИКА ЖӘНЕ МӘТІН ЛИНГВИСТИКАСЫ / 
ЛИНГВИСТИКА И ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА/ 
LINGUISTICS AND TEXTLINGUISTICS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ахметова С.Г., Султанова Л.Н.-Пословицы и поговорки в произведениях английских и 
    американских писателей............................................................................................................. 

 
К.И.Мирзоев – Труды выдающегося тюркского мыслителя М.Ф. Ахундзадеи их 
использование в преподавании восточных языков.................................................................. 
 
Ажибекова Г.Д.- О лексико-синтаксическом способе словообразования  
существительных на базе числительных в английском языке................................................ 
 
З. Баданбекқызы  - Қазақ тіліндегі фонемалардың позициялық түрленімі мен 
морфологиялық алмасуының ара жігін ажырату мәселелері.................................................. 
 
Козлов В.С- Разграничение синтактических синонимов....................................................... 
 
Г.Е.Нҧртаева -
 
Салыстырмалы және салғастырмалы әдістердің тілдерді зерттеудегі 
рӛлі................................................................................................................................................
 
 
Б. Зиядаҧлы -Қытай тілі фонетикасын оқытудағы кейбір ӛзекті мәселелері........................ 
 
Linas Selmistraitis,Audrone Jonikiene - Semantic employment of basicand elaborate 
colours in Oscar Wilde`s novel The picture of Dorian Gray…………………………….................. 
 
Рамазанова Г. Х - Предметный мир научного текста…………………................................ 
 
Алдамжарова М.Г- О понятии «контекст» в теоретической стилистике 
 Х.Х. Махмудова и современные лингвистические теории.................................................... 
 
R.K.Adilbaeva – Happy word families........................................................................................ 
 
К.Х.Абдрахманова -Яссауидің  «Диуани Хикмет» ескерткіші тіліндегі жатыс септік 
жалғауының тарихи- грамматикалық сипаты.......................................................................... 
 
 
ЛИНГВOМӘДЕНИЕТТАНУ/ЛИНГВOКУЛЬТУРОЛОГИЯ/ 
CULTURALLINGUISTICS 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ж.А. Манкеева-Тілді оқытудың лингвомәдениеттанымдық және лингвоелтанымдық 
аспектілері................................................................................................................................... 
 
Т.Т.АяповаС.Айтқазы -Eжелгі қытай философиясындағы «бес негізгі түс» 
 символикасы және олардың әлемдік тілдік бейнесі.............................................................. 
 
З.Ш.Ерназарова - Қазақ тілін оқытудың лингвомәдени концептілік негіздері................. 
 
S.S. Yessimkulova,S.S.Sultanbekova -Linguo-Culturological approach to teaching  
Lexis:Main concepts……............................................................................................................. 
 
Б.Н. Агабекова к.ф.н.,ст.преп А.Б. Мысекеева– Ағылшын және қазақ тілдеріндегі 
фразеологиялық теңеулерге лингвомәдени сараптама жасау................................................ 
 
M.Y.Seitova-The consept of ―good  and evil ‖in English and Kazakh fairy tales...................... 
 
ДИСКУРС ЖӘНЕ ОНЫҢ ТИПОЛОГИЯСЫ / ДИСКУРС И ЕГО 

ТИПОЛОГИЯ/DISCOURSE AND ITS TYPOLOGY 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Сабитова А.А.,Сабитова Ш.А. - О реализации культурного проекта «триединство 
 языков» в  газетном  дискурсе РК............................................................................................. 
 
Z. Badanbekkyzy - Grammatical transformations of translation of political discourse 
 from English into Kazakh............................................................................................................. 
 
КӚПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ/ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ/ 
MULTІLINGUAL EDUCATION 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Т.Т. Аяпова -Кӛп тілді білім берудің ӛзекті мәселелері….................................................... 
 
Brent M. Davis, Ph.D.-Approaches to the study of trilingual education………….................... 
 
CHNANE-DAVIN Fatima- Le Plurilinguisme En Contexte Multilingue.................................. 
 
Беккер С.-Многоязычие с точки зрения языковой политики…………............................... 
 
М.Яуманн – Mehrsprachigkeit: deutsch und englisch als sprache der wissenschaften............. 
 
Тохметов А.Т.- Новые подходы к созданию учебника китайского языка........................... 
 
Н.Р.Шенгелбаева ф.ғ.к.- Кӛптілділік – полимәдениетті студент-тұлғаны 
 қалыптастырудың негізі............................................................................................................ 
 
 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  ҚАТЫНАСТАР ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  ҚҦҚЫҚ 
МАМАНДЫҚТАРЫ АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ/МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ /INTERNATIONAL 
RELATIONS AND NTERNATIONAL LAW IN ENGLISH 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
С.Ш.Мҧсатаев -Еуразияшылдық идеясының қайнар кӛзі мен дамуы………...................... 
 
Кузнецов Е. А.Симтиков Ж.К. - Некоторые вопросы языковой политики 
казахстана на современном этапе.............................................................................................. 
 
Ahmet SELEN - Gücün yasasi mi. yasanin gücü mü.................................................................. 
 
 
ШЕТЕЛ ТІЛІНДЕ БІЛІМ БЕРУ/ИНОЯЗЫЧНОЕОБРАЗОВАНИЕ /FOREIGN 
LANGUAGE EDUCATION 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ә.Шалқарбек–PhD докторант, 
ғылыми жетекшісі-Т.Т.Аяпова-ф.ғ.д.,профессор 
 
 
ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ КОГНИТИВТІК НЕГІЗІ 

 
Айбынды  Алаш  жұртының  бір  бүтіні  саналатын  егемендік  алып  еңсесі  тіктелген 
Қазақстан Республикасы әлемдік аренада ӛзіндік барыс бейнесі  бар тәуелсіз мемлекет. Әлем 
мойындаған  айбынды  жас  мемлекетіміздің  одан  әрі  айбыны  асқақтап,  ӛзге  мемлекеттерге 
танылуы үшін әлемдік қарым-қатынас тіл болып табылатын шетел тілін (ағылшын тілі) кәсіби 
деңгейде  меңгерген  мамандар  қажет.  Шетел  тілін  жетік  меңгерген  мамандар  даярлау 
болашақтың  емес,  бүгінгі  азат  таңның  аясында  ғұмыр  кешіп  жатқан  азат  елдің  болашақ 
ұрпақтары алдындағы борышы. Шет тілдерде білім берудің қазіргі заманғы әдістемелік негізі 
қоғам  талап  етіп  отырған  мүмкіндіктер  негізінде  сол  тілді  үйренуші  азаматтардың  ұлттық 
құндылықтарымен қатар ӛз тілінен бӛлек шетел тілін тілдік білім негізінде қабылдауды қажет 
етуде.  Шетел  тілін  оқыту  барысында  ӛзге  ұлттың  тілін  меңгеруге,  сол  тілде  қарым-қатынас 
жасауға,  сол  тілдің  қыр-сырын  жан-жақты    зерделеуге,  ой-санасына  қалыптастыруына 
мүмкіндік береді.  
Тірек  сӛздер:  когнитивтік  таным,когнитивтік  ақпарат,когнититвтік  аспект,танымдық 
қабылдау, танымдық санат, тілдік санат. 
Әрбір шетел тілін меңгерту, оқыту және сол тілді тану, ойлану,  сол тілде  білім сапасын 
жетілдіру  мұнын  барлығы  дерлік  сол  тілдің  иемденушінің  мәдениетіне,  танымына,  әлемдік 
кӛзқарасына  тікелей  байланысты.  Н.Д.  Гальскова  А.Ченкинің  ғылыми  тұжырысдамасына 
сүйене  отырып,  былай  дейді:  «когнитивный аспект  обучения    иностранным  языкам  связан  с 
такими категориями, как  знания,  мышление и  процессы  понимания,  задействованные  в  ходе 
приобщения  учащегося  к  иностранному  языку,  к  культуре  народа  –  его  носителя».  Әрине, 
когнитивизмнің  негізі  шетел  тілді    меңгерген  адам  психологиясы,  тілдік  қарым-қатынасы, 
функционалды  және  мәдени  құндылықтары  сол  тілде  сӛйлеу  барысында  тілді  иемденушінің 
тілінде кӛрініс табады. [1,109 б.] 
Ӛзге  әлемге,  ӛзге  мәдениетке  сіңу  –  бұл  ӛте  күрделі  және  кӛптарапты  үдеріс,  ӛйткені 
мұнда білім алушының әлеуметтік мәдени  бейнелердің ішкі тебіреністердің қалыптасу кезеңі 
жүреді. Мұны былай түсінідіруге болады: түсіну ұғымының құрамына біз тек қана ақпаратты 
ӛңдеу  және  қабылдауды  ғана  емес,  сонымен  қоса  ішкі,  когнитивтік ақпаратты  қолдану  және 
іске  асыру,  яғни  когнитивтік  танымның  орын  алуы  жайындағы  ақпаратты  жатқызуымызға 
болады  [2,  158  б].  Олай  болса,  адамның  шетел  тіліндегі  айтылымды  немессе  іс-әрекеттің 
ӛзгетүрлі дәлелі және ондағы бар ӛзге ақпарат (нақты ақпаратқа, жағдаятқа және контекстке, 
сонымен  қатар  когнитивті  ойдың  орын  тебуіне  қатысты)  білім  алушының  есінде  дискурс 
жайлы  бейненің  қалыптастырудағы  негіз  болып  табылады.  Біз  айтып  отырған  жағдайды 
ақиқатында естіп кӛрсе, ӛзі осы уақытқа дейін, ой санасындағы елестеткен іс-әрекеттер ӛзінің 
кӛргені  мен  естігенін  қабылдау  үдерісінде  оған  оңтайлы  әсер  ете  отырып  ол  ӛзі  күткендей, 
қолайлы,  сыртқы  ақпаратты  қабылдайды.  «На  каждом  этапе  нет  фиксированного  порядка 
следования  между  воспринимаемыми  данными»  яғни  әрбір  сатыда  қабылданған  ақпарат пен 
сол ақпараттың  қорытылуы арасындағы бекітілген тәртіп жоқ [2, 158 б].. 
Сондықтанда  когнититвтік  аспектің  негізгі  мақсаты  әр  түрлі  бағыттағы  ақпараттарды 
меңгерте  отырып  ӛзге  тілді  үйрету,  сӛз  болып  отырған  жағдай  туралы  мағлұмат  аз  болса  да 
олардың  бойына  сол  азғана  ақпаратты  танымдық  тұрғысынан  ӛн  бойына  сіңірту.  Қабылдап 
отырған  ақпаратты  қалай  болса  солай  қабылдау  әсте  дұрыс  емес,  ӛйткені  қабылданған 
ақпаратты  танып,  әлеуметтік  лингвомәдениет  ұғымымен  бірге  сіңіріп,  белсенді  түрде  ой 
санасына  қорыта  білуі  қажет.  Сӛйте  тұра  қабылданған  ақпаратты  жоспарлы  түрде  сіңіре, 
қорыта қабылдау, мәтінді меңгеру барысында туындаған мәтіндік сипаттардың әсерінен емес, 
тіл  үйренушінің  ӛмірлік  мақсатымен  ӛмірге  деген  кӛзқарасына  байланысты.  Бұл  дегеніміз, 
оқырман оқып отырған мәтінге бейімделіп қана қоймай, автордың айтпақ болған ойын, автор 
жасаған мәтіндік ӛзгерістерді сӛз баламалығы мен оның түп тӛркінін мән-мағынасын түсінуді 
ӛз  алдына  мақсат  етеді.  «Это  значит,  что  читатель  пытается  реконструировать  не  только 
предпологаемое  (intended)  значение  текста,  выраженное  автором  различными  способами  в 
тексте  или  контексте,  но  и  значение,  наиболее  релевантное  с  точки  зрения  его  интересов  и 
целей» [2, 164 б]. 

Мұндағы  негізгі  роль  танымдық  сипатпен  бірге  берілген  білімді  қабылдау,  физикалық 
тұрғысынан бой ұсыну мен мәдениет арқылы ӛзара қатынас орнату. Дж. Лакофф былай дейді: 
«Все  эти  соображения  подтверждают  точку  зрения,  согласно  которой  наша  концептуальная 
система  зависит  от  нашего  физического  и  культурного  опыта  непосредственно  связана  с 
ними» [3,48 б]. Сонымен қатар «...наша концептуальная система основывается на физическом, 
социальном и прочих видах опыта и понимается через них...» [3, 49 б]. 
Жоғарыда айтылған сӛзге мән берер болсақ, ӛзге тілді меңгермес алдын сол тіл туралы 
қалыптасқан  пікір  ерекше  рӛл  атқарады.  Ой  танымында  қалыптасқан  сол  тіл  сол  тілді 
иемденуші халық жайындағы жалпы түсінік оның сол ӛзге тілді үйрену барысында аса үлкен 
септігін тигізеді. Жеке тәжірибе, жалпы түсінік, ӛзіндік қалыпын қалыптастырады. Ӛзге тілді 
қабылдау  барысында  ӛз  мәдениетімен  ӛзге  мәдениетті  салыстыра  отырып  қабылдайды.  Бұл 
қабылдау танымдық қабылдау, танымдық санат пен тілдік санат болып табылады.  
Жат мәдениетті игеру, түсіну, сол жайында пайымдау қалыптастыру сол ұлттың ұлттық 
құндылықтарын  ӛн  бойынан  сараптап  ӛткізу  арқылы,  ӛз  мәдениетімен  салыстыра  саралау 
арқылы  қалыптасады.  Бұл  тұрғысынан  қарар  болсақ  ӛз  диссертациялық  зерттеуінде 
М.А.Богатырева  былай  дейді:  «шеттілін  оқыту  барысында  ӛзге  тілді  иемденуші  халықтың 
мәдениетін  әдістеме  етіп  тұтастай  сабаққа  енгізуге  болмайды.  Бұл  шет  тілін  үйренуші, 
ізденушінің  ӛзіндік  ізденіс  арқылы  ӛзге  мәдениетті  тануына  кедергі  жасап  қана  қоймай, 
сондай-ақ,  ӛз  мәдениетін  жат  мәдениеттен  болмаса,  жат  мәдениетті  ӛз  мәдениетінен  артық 
кӛруіне әкеліп соқтыруы әбден мүмкін. Сондықтан да тіл үйренуші ӛзі танып, ӛзі үйреніп, ӛз 
танымын қалыптастырып тілдік ортада кӛрсете білуі қажет [4, 19 б]. 
Жоғарыда  атап  ӛткеніміздей,  когнитивтіктің  негізгі  аспектісі  шетел  тілін  оқыту  болып 
табылады. Ол ӛз кезегінде ӛзінің мәдениетімен қатар ӛзі үйреніп жүрген тілдің мәдениетімен 
де тікелей байланысты. Қос мәдениеттің тоғысқан ортасында мәдениетаралық қатынас орнап, 
мәдени қатынас тілдік қатынаспен жалғастық тауып отырады. Ӛз тілі ӛзге жат мәдениетті тану 
айнасы болады. Ӛзге тілді меңгеру арқылы «ӛз тілінің тұтқындығынан босатылады», азаттық 
алу  арқылы  ӛзге  тілдің  кӛмегімен  ӛмірге  ӛзгеше  қарауға  мүмкіндік алады.  Шет  тілін  үйрене 
отырып  тіл  үйренуші  ӛз  тілінің  артықшылығымен  танысады.  Ӛз  тіліне  ӛзгеше  кӛзқараспен 
қарауды  үйренеді.  Л.В.Щерба  тіл  үйренуші  шет  тілін  үйрену  арқылы  ӛзге  тілде  ӛз  ойын 
жеткізе  білуді,  ӛзге  тілді  иемденуші  халыққа  тән  сипатпен  ӛзгеше  ойланады.  Бұл  мәдениет 
арқылы  тілді  меңгеру  болып  саналады.  Шетел  тілін  меңгеру  арқылы  тіл  үйренуші  мына 
тӛмендегі заңдылықтарды бойына сіңіреді [5, 46 б]: 
-  Әлемдік  мәдениетпен,  ұлттық  мәдениеттің  және  әлеуметтік  мәдени  қатынастың 
кӛрінісін ӛз ӛмірінде орын алуы; 
-  Мемлекетаралық  қатынаста  халықтың    рухани  құндылығы  мен  тарихи-мәдени 
ескерткіштердің тілдік танымда кӛрініс табуы; 
-  Мәдениетаралық  қатынаста  ӛзара  түсіністік  пен  қарым-қатынас  барысындағы 
жетістіктер. 
Ӛзге тілді  үйренушінің ой-танымында ӛзінің ұлттық  мәдениетімен ӛзі  үйренуші  тілдің 
мәдениеті арасында танымдық ӛзара байланыс болады. Жалпы мәдениетаралық қатынас тілдік 
қатынас арқылы жүзеге асады.  Шет тілін үйренуші біз айтып отырған тілдік ерекшеліктерді 
меңгеру үшін сол тілді оқуы мен сол тілге деген қызығушылық тудыруы аздық етеді.  
Ӛзге тілді үйрену барысында ӛзге лингвомәдениет пен ӛзінің туған тілімен салыстырады. 
Сондықтанда  когнитивті  аспекттің  мақсатты  түрде  кӛздегені  білім  алушының  тек  қана  тілді 
меңгеруіндегі  қабілетін  ғана  емес,  ӛзге  де  экономикалық,  шығармашылық,  алға  қойған 
мақсатына  ұмтылу  қабілетіне  де  назар  салады  [1,  115]  Бұл  жағынан  қарар  болсақ,  шет  тілін 
үйрету  үшін  сол  ортаның  келтірер  әсерін  естен  шығармау  қажет.  Психологиялық,  тілдік, 
сӛйленіс  әрекетіндегі  әсер  тіл  үйренушінің  қарым-қатынасына  ӛзіне  әсер  етеді.  Қарапайым 
тілмен айтар болсақ тілді меңгеру тілді үйренушінің қарым-қатынасының нәтижесінде жүзеге 
асады. Әлеуметтік қарым-қатынас болмайынша сӛйленіс яки тілдесім әрекеті жүзеге аспайды. 
Адам баласы туа бітті қарым-қатынасқа тез түсе білетін, табиғатынан ортаға тез бейімделетін 
жаратылыс.  Ол  ӛзі  қарым-қатынас  жасау  барысында  ӛзінің  серігіне  не  бейімделеді,  не  оны 

ӛзіне  бейімдейді,  қалай  десек  те  ӛзара  қарым-қатынас  (тілдік  қатынас)  барысында  ғана 
адамның танымы артады. Ӛзара түсіністік, ӛзара қарым-қатынасқа әкеліп соқтырады. 
Қорыта  айтқанда  шетел  тілін  оқытудың  тәжірибесі  мен  теориясы  анықтағандай  жеке  тұлға 
ӛзі  бейімделе  бастаған  жаңа  мәдениетті  ӛзінің  ой  санасында  қалыптастырып,  арықарай 
дамытып, жүйелеп үйрене түседі. Шетел тілін үйрену тек, сол шет тілінде сӛйлеу ғана емес, 
ӛзі қолданып яки үйреніп жүрген тілді иемденуші халықтың мәдениетін де меңгеру, сезіну, 
ой-санасына қалыптастыру болып табылады. 
ӘДЕБИЕТТЕР 
1.  Гальскова  Н.Д.,  Гез  Н.И.  Теория  обучения  иностранным  языкам.  Лингводидактика  и 
методика. М.: Изд.центр «Академия», 2006. – 336б.  
2.  Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация; Пер. с англ. –М.: Прогресс, 1989. -312б. 
3.  Лакофф Дж. Мышление в зеркале классификаторов // Новое в зарубежной лингвистике. – 
М., 1988. – Вып. ХХІІІ.  
4.  Богатырева  М.А.  Социокультурный  компонент  содержания  профессионально-
ориентированного учебника: Дис. ...канд.наук. –М., 1998. 
5.  Щерба Л.В. О разных стилях произношения и об идеальном фонетическом составе слов // 
Избранные работы по русскому языку.-М., 1947. 
Резюме 
В данной статья рассматривается вопрос об обучении иностранным языкам через 
когнитивный подход, а также обосновывается связь языка и мышления. 
Resume 
 
This article deals with the problem of teaching foreign languages through the cognitive aspect, and 
also interaction of language and thinking is justified in the article. 
 
 
B.Alkenova -Master'sdegree 
 
 
COOPERATIVE LEARNING IS A SUCCESSFUL TEACHING STRATEGY AT 
ALL LEVELS 
 
This  article  devoted  to  the  common  teaching  methods  in  which  students  work  together  in 
small, heterogeneous groups for tasks, projects, or other educational purposes, and teachers act as 
guides or intermediaries. This method works, to improve self study of students and the training of 
their  colleagues  in  the  group.  And,  analyzed  the  characteristics  of  cooperative  learning  that  is 
effective  in  teaching  academic  skills  of  students,  and  encourages  positive  interaction  between 
learning process and attitudes to learning. 
Keywords:  Cooperative  learning,  Collaborative  learning,  Heterogeneous  groups,  Positive 
interdependence,  Individual  accountability,  Face-to-face  interaction,  Small  group  skills,  Group-
processing. 
 
Collaborative  and  cooperative  learning  are  examples  of  strategies  to  encourage  active 
learner  learning.  Cooperative  learning  is  sometimes  referred  to  as  collaborative  learning.  Some 
authors  use  these  terms  interchangeably  when  referring  to  learners  working  interdependently  in 
other  words  learners  coordinate  their  efforts  with  the  efforts  of  their  group  mates  to  complete  a 
common task. Barkley, Cross and Major regard collaborative learning as an unstructured process in 
which  participants  define  problems,  develop  procedures,  and  produce  socially  constructed 
knowledge [1.11-12]. Furthermore, collaborative learning develops social skills, promotes learner-
learner and learner-teacher interactions and builds self-esteem in learners as it develops skills and 
knowledge.  In  contrast  to  collaborative  learning,  cooperative  learning  is  a  structured,  systematic 
instructional strategy in which groups, work towards a common goal. 

In  practice,  most  group  learning  activities  are  a  mix  of  cooperative  and  collaborative 
learning.  The  goal  of  both  collaborative  and  cooperative  learning  is  for  learners  to  be  actively 
involved in learning activities that lead to a deep understanding of the material. Therefore I decided 
to  investigate  a  cooperative  learning  strategy  as  a  means  to  address  my  problem,  in  the  English 
classroom.  In  its  simplest  form  cooperative  learning  can  be  defined  as  a  powerful  instructional 
technique  that  employs  small,  heterogeneous  groups  of  learners  who  work,  together  towards  a 
common  goal  and  who  explicitly  help  one  another  acquire  and  evaluate  learning.  Because 
cooperative  learning  is  an  effective  medium  to  teach  academic  skills,  while  promoting  positive 
learning interaction and enhanced attitudes toward learning, I decided to adopt cooperative learning 
as an alternative teaching strategy to encourage learner-learner and learner-teacher interaction in the 
English classroom and at the same time improve my teaching practice. 
However,  there  is  a  difference  between  simply  having  learners  work  in  a  group  and 
structuring groups of learners to work cooperatively. A group of learners sitting  at the same table 
doing their own work, but being free to talk with each other as they work, is not structured to be a 
cooperative  group. According to Johnson and Johnson a cooperative learning strategy  consists of 
five key components: 
(1) Positive interdependenceThe success  of the individual is linked to  the success  of the 
group, individuals succeed to the extent that the group succeeds meaning that learners are motivated 
to help one another accomplish group goals. 
(2) Individual accountabilityThe learners realize that each member is responsible for his or 
her own learning as well as that of his or her group mates. 
(3) Pro motive face-to-face interaction: Whilst working cooperatively learners are motivated 
to help one another accomplish group goals. (4) Small group skillsLearners give each other both 
academic support whereby they learn how to learn and a personal support whereby all members are 
committed to one another. 
(5) Group-processingLearners are expected to  evaluate their group productivity; they are 
required to describe what member actions are helpful and unhelpful, and to make decisions about 
what to continue and what to change [2.8-10]. 
These five components will be used to integrate aspects of the English curriculum to focus 
teaching and learning away from a teacher-centered approach to an approach that allows learning to 
transpire through focused learner activities.         
How the students perceive and interact with one another is a neglected aspect of instruction. 
Much training time is devoted to helping teachers arrange appropriate interactions between students 
and  materials  (i.e.,  textbooks,  curriculum  programs,  etc.),  some  time  is  spent  on  how  teachers 
should  interact  with  students,  but  how  students  should  interact  with  one  another  is  relatively 
ignored. It shouldn‘t be. How teachers structure student-student interaction patterns will have a lot 
to say about how well the students learn, how they feel about school and the teacher or professor, 
how they feel about each other, and their self-esteem. 
There  are  three  basic  ways  students  can  interact  with  each  other  as  they  learn.  They  can 
compete to see who is "best"; they can work individualistically on their own toward a goal without 
paying  attention  to  other  students;  or  they  can  work  cooperatively  with  a  vested  interest  in  each 
other‘s learning as well as their own. 
Of the three interaction patterns, competition is presently the most dominant. The research 
indicates  that  a  vast  majority  of  students  in  the  United  States  view  school  as  a  competitive 
enterprise where you try to do better than the other students. This competitive expectation is already 
fairly widespread when students enter school and grows stronger as they progress through school. 
In the last 15 years, the individualistic interaction pattern has been the most talked about but 
has  never  really  caught  on.  Cooperation  among  students  where  they  celebrate  each  other‘s 
successes, encourage each other to do homework, and learn to work together regardless of ethnic 
backgrounds, male or female, bright or struggling, handicapped or not, is rare. 
Каталог: docs -> vestnik -> poliyazichni institute
vestnik -> Хабаршы вестник
vestnik -> Вестник Казнпу им. Абая, серия «Художественное образование», №1(42), 2015 г
vestnik -> Хабаршы вестник «Жаратылыстану-география ғылымдары»
vestnik -> Вестник Казнпу имени Абая, серия «Молодой ученый. Поиски. Проблемы. Исследования», №1(5), 2015 г
poliyazichni institute -> Казахский национальный педагогический
poliyazichni institute -> Абай атындағы ҚазҰпу-нің Хабаршысы, «Көп тілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы, №2, 2013 ж
poliyazichni institute -> Казахский национальный педагогический
poliyazichni institute -> Хабаршы вестник bulletin «Кӛптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы»

жүктеу 5.06 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет