Филологическая серияжүктеу 22.17 Kb.
Pdf просмотр
бет21/30
Дата09.01.2017
өлшемі22.17 Kb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   30

200
201
серия
 ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ. 2014. №3
ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
сын есім мәнінде жұмсалатын лексикалық әлемент өзі анықтайтын сөзінің 
алдында  тұруы  қажет.  Сөйлем  ішінде  «уақытша»  болса  да  сын  есім 
қолданылған сөз өзінің бұрынғы мағынасынан мүлдем қол үзіп кетпейді, 
оның  семантикасында  әлі  де  болса  бұрынғы  мағынаның  ізі  сақталады, 
«жаңа»мағына  мен»ескі»  мағынаны  жалғастырып  тұрған  семантикалық 
жіп үзілмейді. Дегенмен, атрибутивтік мағынаның жүгі бұрынғы мағынаға 
қарағанда басым екені сезіліп тұрады. Мұндай уақытша адъективацияланған 
сөздер сөйлем ішінде не өзінің бұрынғы мағынасында қала алмай, не өзінің 
жаңа мағынасында біржола тұрақтай алмай, ұшты позиция ұстап тұрады. 
яғни  олар  аралық  категория  сипатында  болады.  сондықтан  да  оларды 
жартылай не толымсыз адъективацияланған сөздерге, біз, мысалы, жоғарыда 
болған жалғаусыз орын тәртібі арқылы қабыса байланысқан зат есімдердің 
алғашқы сыңарларын атар едік. күміс сағат, мыс қазан, жібек белбеу, темір 
тостақ, кендір арқан т.б. Себебі, мысалға алынған жалғаусыз байланысқан 
мұндай зат есімді сөз тіркесінің бастапқы мағыналары сыңарлары таза зат 
есімдер  емес.  Олардың  атрибутивтік  позицияда  жұмсалып  тұрғандары 
түркологиялық бірсыпыра еңбектерде айтылған. Э. В. Севортян осындай 
синтаксистік конструкциялардағы алғашқы компоненттреді сын есім заттың 
неден  жасалғандығын  білідретін  зат  есімдер  деп  көрсетеді.  «Никакой 
омонимий  здесь  нет,  имена  существительные  в  функций  определения 
остаются  именами  существительными».  (Севортян,  14-122).  Жалғаусыз 
тіркескен зат есімдердің алғашқы компоненттерін осылайша зат есім деп 
қабылдау қазіргі кезде түркологияда тілдік нормаға да айналып кетті.Олай 
болса, жоғарыда мысалға келітірлген күміс сағат, алтын астау, жез түйме 
тәріздізат есімдерді сөз тіркестерінің бірінші компоненттерін таза зет есім 
деп қарау дұрыстыққа жатпайтын шығар.
Бажайлап, үңіле қараған кісіге жалғаусыз байланысқан зат есімдердің 
бірінші  компоненттер  заттың  тегін,  неден  жасалғандығын  білдірмейді, 
керісінше,  мысалы  алтын  қасық  дегенде  алтынның  екінші  бір  затқа 
қатысын көрсетеді. Г. И. Груниннің пікірі бойынша «Основным критерием 
принадлежности слова к той или иной категории имен является сочетаемость 
слов в определительных словосочетаниях, причем решающим фактором 
выступает форма связи определения с определяемым». (Грунин, 15-25). Әрі 
қарай ол ойын былайша жалғастырады: «Многие тюркологи утверждают, 
то такие словосочетания, как алтын сағат, ағаш жәшік, допустимы потому 
что первый компонент является названием материала, из которого сделано 
то, что означает второй компонент. Нам кажется, что это совсем не верно. 
Если допустить такое понимание подобных словосочетании, то необходимо 
будет признать, что в сознании говорящего эти словосочетания вызывают 
представление о двух предметах, а именно алтын сағат, «золотое» и «часах», 
в «ағаш жәшік», «дерево» и «ящике». Если бы это бы действительно было 
так, то тогда допускалась бы возможность постановки определения перед 
каждым компонентом словосочетания, и таким образом возможен был бы 
разрыв  словосочетании.  А  так  как  в  определительных  словосочетаниях 
аналитического типа определение выражает только качественный признак, 
то любое слово, выступающее как определение в таких словосочатаниях, вне 
зависимости от его морфологической структуры и лексических особенностей, 
должна рассматриватся как имя прилагательное качественное» (Грунин, 15-23). 
А. А. Потебняның мына бір пікіріне назар аударалық: «Если имя поставлено 
как предикат или приложено к имени вещи, как определение, то оно уже не 
может быть именем вещи с этой зрения тем самым есть прилагательное». 
(Потебня,  7-62).  Сонымен  бірге,  атақты  лингвистің  «представление  о 
качестве  выражалось  сначала  сочетанием  двух  существительных»,- 
дегенің де ұмытпаған жөн. (Потебня, 7-61). Оның үстіне, түркі тілдерінде 
қатыстық мағынасының екі зат есімнің жалғаусыз түрі арқылы, яғни қатар 
келуі арқылыберілуі кең тараған құбылыс екені белгілі. Сонымен, мұндай 
жалғаусыз тіркескен зат есімдердің бірінші компонентін»заттық мағынасын, 
тегін  білдіретін  субстантив  деп  қарау  лексика-семантикалық  тұрғыдан 
дұрыс  болмайды.  Мұндай  адъективацияланған  зат  есімдердің  бойында 
заттық  мағынамен  бірге  атрибутивтік  мағынаның  да  бар  екені  даусыз. 
Сөз  мағыналары,  әлбетте,контекстен  тыс,  өздігінен  дами  алмайды.  Ол, 
контексте,басқа сөздермен қарым-қатынасқа түскенде ғана дамиды. Ендеше, 
мұндай тіркестердегі сөздің мағынасын контектен бөліп алып, лексикография 
аясында қарастыру жөн емес. Жалғаусыз тіркескен, қабыса байланысқан 
мұндай сөз тіркесінің алғашқы компоненттерін зат есім, ол затың тегін, 
материалын білдіреді» деп тану сөздің тек лексика-ремантикалық белгісін 
негізгі меже етіп ұстаудан туған. Ал, сөздерді сөз таптарына топтастырғанда 
лексика-семантикалық  принциптен  басқа,  морфологиялық-синтаксистік 
белгілерін де еске ұстау, әсте қажет болады.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Виноградов, В. В. Словообразование в его отношении к грамматике 
и лексикологии. – Москва, 1952.
Ысқақов, А. Қазіргі қазақ тілі. – Алматы, 1964.
3  Дмитриев,  Н.  К.  Об  указательных  местоимениях  в  башкирском 
языке. – Москва, 1947.
Томанов, М. Сын есімдер тарихынан. – Алматы, 1973.
Марр, Н. Я. Избранные работы. – Л., 1936.
Мещанинов, И. И. Члены предложения к частей речи. – М-Л., 1945.
Потебня, А. А. Из записок по русской грамматике. – Харьков 1888.
Пешковский, А. Русский синтаксис в научном освещений. – М., 1956.

202
203
серия
 ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ. 2014. №3
ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
9  Жирмунский,  В.  М.  Развитие  категорий  частей  речи.  АН  СССР,  
Том 4. 1945.
10 Панфилов, В. З. грамматика нивхского языка. – М-Л., 1962.
11 Щербак, А. М. Грамматика староузбекского языка. – М-Л., 1962.
12 Жұбанов, Қ. Исследование по казахскому языку. – Алматы, 1966.
13 Кеңесбаев, Жанұзақов. Орысша-қазақша лингвистикалық сөздік. 
– Алматы, 1966.
14 Севортян, Э. К проблеме частей речи в тюркских языках. – М., 1955.
15 Грунин, Г. И. Имя прилагательные в тюркских языках. 1955, №4.
С. Торайғыров атындағы
Павлодар мемлекеттік университеті, Павлодар қ.
Материал 24.07.14 редакцияға түсті.
Ж. Т. Сарбалаев
Адъективация имен существительных в казахском языке
Павлодарский государственный университет 
имени С. Торайгырова, г. Павлодар.
Материал поступил в редакцию 24.07.14.
Zh. T. Sarbalayev 
Adjectivization of nouns in the Kazakh language
S.Toraighyrov Pavlodar State University, Pavlodar.
Material received on 24.07.14
В  данной  статье  рассматривается  адъективация  имени 
существительного  в  казахском  языке  и  дается  характеристика 
факторов, способствующих ее возникновению.
The article considers adjectivization of nouns in the Kazakh language 
and gives characteristics of factors that promoted its appearance.
УДК 800
Д. В. Сизов, Ш. С. Жакупова, В. А. Бурмистрова 
ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ КОНЦЕПТА «ДУША» В 
АНГЛИЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
В статье автор рассматривает с лингвокультурологической 
точки  зрения  концепт  «душа»,  отражающий  сложную  систему 
совокупности моделей психического, ментального, эмоционального мира 
человека и представляющий собой один из важных, базовых элементов, 
закрепляющихся и сохраняющихся в национальном менталитете.
Внутренняя  и  внешняя  жизнь  человека,  ценности  материальной  и 
духовной культуры, отношения между людьми и отношение к себе – все 
эти явления так или иначе обозначаются в языке, создавая образ общества и 
образ индивида – носителя определенного языка. Человек познаёт мир через 
свою практическую и теоретическую деятельность в нём. 
Внешний и внутренний миры представляются человеку через призму его 
культуры и языка. Язык выступает как неотъемлемая часть этой культуры. 
Язык каждого народа можно назвать народной энциклопедией, фиксирующей 
все знания о мире и опыт предыдущих поколений. В языке хранится многое 
из того, что было познано народом на протяжении своей истории. 
Язык в гумбольдтианской традиции понимается как зеркало культуры, в 
котором отображаются все имевшие место представления (мифологические, 
религиозные, культурные) народа о мире, в котором он живёт. При помощи 
языка формируется миропредставление человека, закладываются основы 
его культуры. Язык – это и средство выражения мысли, и форма, в которую 
мы облекаем свою мысль.
Лингвистика  конца  XX  века  ознаменовалась  введением  в  свой 
концептуальный и метаязыковой аппарат термина картина мира. Картина 
мира – совокупность знаний и мнений субъекта относительно объективной 
реальной  или  мыслимой  действительности  [1,  47].  В  современной 
лингвистике  под  языковой  картиной  мира  традиционно  понимается 
совокупность знаний о мире, которые отражены в языке, а также способны 
получению  и  интерпретации  новых  знаний.  При  таком  подходе  язык 
рассматривается как определенная концептуальная система и как средство 
оформления  концептуальной  системы  знаний  о  мире.  Образ  человека 
реконструируется многогранно, многоаспектно и многофункционально в 
социологии, физиологии, психологии, лингвистике. Наиболее обширен и 
интересен внутренний мир человека, чувственная сторона его бытия.

204
205
серия
 ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ. 2014. №3
ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
Внутренний  мир  человека  –  это  психические  составляющие: 
волеизъявление,  характер,  эмоциональные  особенности  и  ментальные 
способности, стремления, отношение к людям и к себе, вкусы и пристрастия, 
«Я» (эго) – общая структура личности, мнения, представления, желания, 
намерения, мысли, способности, чувства и ощущения. Каждый народ живёт 
в своём мире, у них свой быт, своя религия, своя история и свои традиции. 
Всё это определяет культуру народа и отображается в его языке. Знание языка 
недостаточно для изучения отличительных особенностей представителей 
данной  культуры.  Необходимо  также  понимание  мировоззрения, 
национального  характера  и  менталитета.  Каждому  языку  присущ  свой 
способ концептуализации действительности, который имеет специфические 
национальные черты.
Исследование  концептуальной  структуры  позволяет  выявить  более 
глубокие  и  существенные  свойства  предмета  или  явления.  Признаки 
предмета  или  явления  формируют  структуру  концепта.  Исследование 
признаков концепта даёт возможность выявить специфические особенности 
народных (ненаучных) систем знаний о внутреннем мире человека, а также 
вывести некоторые заключения о свойствах национальной ментальности. 
Рассматриваемый нами концепт «душа» представляет собой один из важных, 
базовых элементов, формирующих языковую картину мира, закрепляющуюся 
и сохраняющуюся в национальном менталитете. В лингвокульторологии эта 
проблема как одна из наиболее глубоких и сложных изучена не досконально. 
В то время как значимость и ценность этого понятия достаточно высоки 
в  формировании  знаний,  воспроизведении  знаний  и  воспроизведении 
самопознания народа. Этот концепт отражает сложную систему совокупности 
моделей психического, интеллектуального (ментального) и эмоционального 
мира человека, внутренней духовной жизни личности.
Картина  мира  народов  меняется,  структура  признаков  концепта 
расширяется  за  счёт  продолжающегося  познания  мира.  Развитие  науки, 
культурные  процессы  дополняют  сведения  о  мире,  в  том  числе  о  мире 
внутреннем.  Исследование  лингвокультурного  концепта  «душа»  в 
английском языке – это ещё один шаг к разгадке феномена национального 
характера, расширению представлений о языковой картине мира, пониманию 
специфики культуры. Этими обстоятельствами и объясняется выбор темы 
исследования. 
Цель работы определяется нами следующая: исследование концепта 
«душа», представленного в английской языковой картине внутреннего мира 
человека, посредствам анализа литературных источников американского 
и  британского  вариантов  английского  языка.  Основная  задача  работы 
заключается в исследовании средств вербализации (объективации) концепта 
«душа» в английском языке. 
Материалом исследования являются различные формы репрезентации 
концепта «душа», определяемые методом сплошной выборки из толковых 
и  фразеологических  словарей,  из  текстов  английской  и  американской 
литературы  и  сборников  пословиц  и  поговорок  (языковой  материал 
составляет 382 примера). 
Методологической основой исследования являются труды известных 
лингвистов в области концептологии Пименовой М. В., Стернина И. А., 
Степанова  Ю.  С.  и  др.  Материал  исследования  изучается  на  основе 
применения таких методов, как сравнительно-типологический, описательный, 
этнографический. 
Материалы  данного  исследования  могут  найти  теоретическое  и 
практическое применение на уроках английского языка в средней школе, 
в рамках специализации в вузе и предназначены для тех кто интересуется 
концептологией. 
Так,  анализу  подвергся  концепт  soul  («душа»);  объектом  описания 
явились фрагменты концептуальной системы английского языка картины 
внутреннего мира человека. Анализ фрагментов картины внутреннего мира 
происходит  на  основе  выделения  языковых  единиц,  репрезентирующих 
исследуемый  концепт.  На  материале  этих  единиц  рассматриваются 
способы представления концептов сферы внутреннего мира и их признаки. 
Выделенные  признаки  формируют  структуру  концепта,  что  позволяет 
рассматривать структуру концепта как отражение в сознании носителя языка 
его представлений о мире и способов взаимодействия с этим миром. Наряду 
с выявлением структуры признаков концептов, выделяются когнитивные 
модели, используемые для объективации концепта. 
Исследование  признаков  концептов  даёт  возможность  выявить 
специфические  особенности  народных  (ненаучных)  систем  знаний  о 
внутреннем мире человека, а также сделать некоторые выводы о свойствах 
национальной ментальности. В языковой картине внутреннего мира концепт 
«душа» отождествляется с «внутренним человеком», действия которого во 
многом схожи с действиями самого человека. Процесс концептуализации 
макроконцепта  «внутренний  человек»  происходит  на  базе  имеющегося 
запаса знаний и представлений о человеке как живом существе. 
Концепт  soul  имеет  свои  особенности.  Так,  например,  для  данного 
концепта характерны признаки «эталона» (He is the soul of honour «он человек 
чести») и «энергии» (soul – emotional and intellectual energy). Для английской 
языковой  картины  мира  концепт  soul  выступает  иногда  в  той  функции, 
которая  свойственна  концепту  дух  в  русской  картине  (существующий 
английский праздник All Souls Day – 2 ноября «день всех усопших» (букв. 
День всех душ) имеет русский аналог – Духов день, что связано с общими 
религиозными воззрениями). В русской и английской языковых картинах 

206
207
серия
 ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ. 2014. №3
ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
мира  душа  и  soul  –  атрибуты  человека  (человеческая  душа;  the  human 
soul). Душа может быть и у животного. Одушевление связано с лексико-
грамматической категорией одушевлённости: в народном восприятии всё, 
что живое – одушевлено.
Душа  обладает  и  природными  свойствами.  Для  soul  характерны 
естественность и величие. Сама природа обладает душой. Всё живое есть 
единая мировая душа. Мир и природа отождествляются. «Мировая душа, 
одно из центральных понятий в философии неоплатонизма восходящие к 
учению Платона о мировой душе как движущем начале космоса; выступает 
посредницей  между  идеальным  (бестелесным)  миром  и  созидаемым  ею 
чувственным миром» [2, 811]. Появившаяся в античности идея мировой души 
world – soul филос. «мировая душа» …This is the world’s soul (Shakespeare. 
Timon of Athens) связана с пониманием природы как живого организма. Эта 
идея проявилась в представлении о существовании у Земли собственной 
души. В английской картине мира признак естественности у концепта soul 
дополняется признаками свободы: Will you with free and unconstrained soul
(Shakespeare. Much Ado About Nothing).
Выдающиеся свойства, качества, вызывающие уважение, именуются 
величием.  Величие  soul  заключается  в  обладании  сильной  волей, 
слабодушным свойственны желания: Great souls have will feeble ones only 
have wishes. Величием можно охарактеризовать и качественные отличия 
soul: Your wife should have great qualities of mind and soul (Meredith). В 
английской картине внутреннего мира человека величие может выражаться 
пространственным  признаком  «высота»:  high-souled  «возвышенный, 
благородный»; eminence of soul «величие души», где eminence букв. «высота».
Структура  концепта  «душа»  включает  признаки  материальности, 
душа состоит из воспринимаемого «материала»: чувствовать / ощущать 
всеми  фибрами  души,  где  fibra  –  лат.  «волокно,  жилка»,  fibrae  (мн.)  – 
«внутренности». В английском языке фибры связывают не с душой, а с 
человеческим существом (телом): With every fibre of one`s being. Носители 
английского языка связывают это понятие с душевностью (soulful) или с тем, 
что адресуется душе (one that goes straight to the soul).
Личность человека, его «Я» в английском описывается посредством 
характеристик концепта soul: [Rosalinda:] My father lov’d sir Rowland as his 
soul (Shakespeare. As you like it). Описание внутреннего мира ориентировано 
на  мифологическую  модель  космоса.  Космос  описывается  числовыми 
характеристиками. Количественные признаки вселенной и её отдельных 
частей переносятся на вселенную внутреннего мира, где наиболее важные, 
ключевые концепты включают в свои структуры квантитативные признаки. 
Soul в английском языке определяется признаками единства и наделяется 
свойствами  целостности,  числовая  система  soul  также  включает  в  себя 
признак, используемый для передачи метафизических символов: человек 
объединяет в себе характеристики растений, животных и разумных существ.
Целостность – это завершённость, цельность, неразделённость: Then 
take my soul, my body, soul and all…(Shakespeare. King Henry V). Признак 
целостности концепта soul выражает значение «преданности»: With all one`s 
heart and soul «быть преданным»; «обещания»: ‘I pledge youwith all my soul’
said I, filling my glass to the brim. (Bulwer – Lytton. Pelham); «стремления»: Then 
Oothoom pluck’d the flower, saying : ‘I pluck thee from thy bed, sweet flower, and 
put thee here to glow between my brest; And thus I turn my face to where my whole 
soul seeks’. (Blake. Visions of the Daughters of Albion), а также «искренность» и 
«великодушие»; в таких случаях концепты soul и heart отожествляются: whole 
– soul = whole – hearted «1). Беззаветный, искренний; 2). Великодушный».
Целостность  soul  определяется  внутренней  гармонией:  One`s  whole 
soul; put one`s whole soul into smth. Нарушение гармонии определяется как 
разделение soul: Your heart is burst, you have lost half your soul…(Shakespeare 
Othello). 
Целостность  как  природное  свойство  человеком  понимается  в 
английской картине мира как единство тела и soul. Изменения целостности 
могут быть вызваны причинением боли или страданий; боль – телесный 
ущерб, страдание – внутренний. Целостность – это гармония ментального 
и эмоционального состояния. Нарушение единства внутреннего мира или 
разъединение во внутреннем мире – это нарушение гармонии между добром 
и злом, между внутренним состоянием и внешним поведением человека. 
Признаки разумности, динамичности, социальности чрезвычайно важны 
для английской культуры, эти признаки переносятся на описание внутреннего 
мира  и  включаются  в  структуры  соответствующих  концептов.  Душой 
возможно творить и созидать. Существует общее народное представление 
о том, что артефакты (то есть то, что создано руками человека) обладают 
душой, soul: he put his heart and soul into his work.
Soul  –  это  песня  и  письменное  слово.  Книга,  написанное  слово 
отличается  тем,  что  в  них  отражена  душа  автора.  Книга  воздействует 
на душу, волнует душу: A book that stirs the soul «книга которая волнует 
душу», где stir «шевелить, двигать»; A room without books is body without 
soul. «Комната без книг подобна телу без души» [3]. Соответствие связанно 
со знанием. Знание лежит в основе любого творения. Традиция есть общее 
знание народа. Традиции и привычки народа - это национальные, этнические 
знания  о  своей  культуре.  В  английском  языке  концепты  определяются 
ограниченным набором признаков знания, soul – это скрытое, сокровенное 
знание, тайна и эталон.
В  структуру  концепта  внутреннего  мира  входят  признаки,  которые 
возможно обобщённо квалифицировать как жизнь, средоточие жизни: He 

208
209
серия
 ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ. 2014. №3
ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
is, in factthe life and soul of our peaceful village of King`s Abbot (Christie. The 
Mistery of King’s Abbot). Дыхание есть символ жизни. Смерть в языковой 
картине мира понимается как искупление дыхания: Whose soul expired ere 
youth decayed, And left thee but a mass of earth (Byron. To Belshazzar), где 
to expire «выдыхать, делать выдох». Синонимом жизни выступает душа; 
душа  –  есть  жизнь.  Смерть  осознаётся  в  народных  представлениях  как 
отход, движение души от тела, где она находилась при жизни. В английской 
картине  мира  смерти  отдают,  передают  жизнь,  которая  обозначается 
лексемой soul и ghost: To yield up the host «отдать богу душу, умереть». 
Сама жизнь человека, согласно народным представлениям, бывает обычной 
и  духовной,  к  последней  относятся  занятия  творчеством  и  увлечения 
искусством. Духовность понимается как сущность человека, которая придаёт 
человеческой душе и всей человеческой культуре высшее измерение, высшее 
назначение и ценность.
Человек должен быть здоров телесно и духовно – в этом состоит закон 
гармонии жизни: God shall mend my soul!, где mend букв. «поправлять».
Средоточием жизни человека выступает сердце; лексема soul может 
выступать синонимом сердца. В английском языке soul понимается и как 
психическая энергия [4, 625]. Человеку необходимы силы для жизни. Дух 
–  это  некий  стержень,  опора  человеческой  жизни.  В  английском  языке 
признаки  стержня,  жизненной  опоры  реализуются  характеристиками 
крепости, прочности, типичными признаками стен дома: To support the spirits 
«поддерживать дух», где to support «поддерживать, подпирать». Отсюда 
важное понятие для англичан Мой дом – моя крепость / My house is my castle. 
(пословица). С другой стороны, для английского языка характерна передача 
ситуаций смелости, храбрости посредством метафор прочности и твёрдости: 
Unbending spirit «непреклонный дух»; A man of unbending spirit «человек 
несгибаемой воли», где unbending «негнущийся; несгибаемый», unbroken 
spirit  «не  сломленный  дух».  Жизнь  и  природа  являются  синонимами. 
Продолжает этот синонимичный ряд душа, т.к. душа – это тоже жизнь: Good 
– natured soul; «What on honest and good-natured soul she is!» said mother 
(Thackeray. Vanity Fair).
Таким образом, важнейшей характеристикой исследуемого концепта 
выступает отождествление его с жизненной силой, жизненной энергией 
(энтелехией – в терминологии античной философии), которой могут обладать 
все живые существа. Наличие жизненной силы описывается метафорами 
наполнения, заполнения этой силой человека. Языковая концептуализация 
души  представляет  собой  осмысление  её  сущностных  признаков  и 
фрагментов, которое объективируется в виде соответствующих языковых 
единиц.  Языковые  интерпретации  этого  понятия  позволяют  выявить 
многогранность и многокомпонентность этого концепта.
Так, на основе выделенных признаковых характеристик был определён 
языковой  корпус  лексическо-фразеологических  единиц  со  значением 
«душа». В значениях лексических единиц, используемых для раскрытия 
содержательного  наполнения  концепта  «душа»  в  английском  языке, 
отражается как светское, так и религиозное понимание этнокультурного 
богатства  внутреннего  мира  человека,  его  когнитивных,  ментальных, 
эмоциональных  и  волевых  проявлений.  Эмоциональные  признаки 
«внутреннего человека» в языковой картине мира непосредственно связаны с 
национальными особенностями культуры и языка. Внутренний мир человека 
моделируется в языке по «образу и подобию» внешнего мира.
Проведенный анализ показывает, что в английском языке, также как 
и  в  русском,  нет  конкретного  слова  для  обозначения  концепта  «душа». 
То, что скрывается внутри тела человека, в английской языковой картине 
внутреннего мира называется soul. Soul представляется как неподконтрольное 
телу явление (оно само контролирует тело), действует самостоятельно и 
формирует поведение человека. 
В макроконцепт «внутренний мир человека» включены компоненты, 
которые  сохранились  в  памяти  носителей  языка  в  виде  обыденных 
представлений о мире. Лексическое значение связывается с концептуальной 
структурой, что делает возможным реконструировать концепт через его 
языковое выражение. Внутренний мир человека, вследствие своей особой 
природы, в концептуальной системе языковой картины мира предстает в виде 
зеркального отражения физического мира. Человек осознаёт себя в процессе 
«присвоения» или освоения познанных народом фрагментов мира. Познать 
себя можно только в категориях языка. Следовательно, для саморефлексии 
человек использует язык как средство такого самопознания. Язык при этом 
выступает как универсальная система знаков и знаний и как универсальное 
орудие для освоения мира. Концептуализация знаний о внутреннем мире 
человека происходит на основе когнитивных моделей представления знаний, 
социально значимых для определённой культурно-языковой общности. Иными 
словами, исследуемый концепт soul играет значительную роль в языковой 
картине внутреннего мира. Soul участвует в категоризации индивидуальной и 
нравственной сторон внутреннего мира человека и отдельного народа в случаях 
сравнения с представителями другой национальности. Концептуальная система, 
относящаяся к сфере «внутренний мир человека», отражает национально-
культурное своеобразие народа, его картину мира.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Васильева, Н. В., Виноградов, В. А., Шахнарович, А. М. Краткий 
словарь лингвистических терминов. – М., 1995.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   30
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет