Ғылыми кітапханажүктеу 0.58 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата09.01.2017
өлшемі0.58 Mb.
#262
  1   2   3   4   5   6   7

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНА

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

Политика 

Әлем  Қазақстан  туралы.  Әлем  Президенті 

туралы:  1996  ж.:  хроника,  оқиғалар,  айғақтар  / 

[жобаның  авт.  М.  Жолдасбеков,  ғылыми 

кеңесшісі  М.  Қасымбеков];  ҚР  мәдениет  және 

ақпарат  м-гі;  ҚР  Президенттік  мәдениет 

орталығы. - Астана: Күлтегін, 2011.- Т. 8.- 320 б.; 

Т.  9.-  320  б.;  Т.  10.-  320  б.;  Т.  11.-  320  б.- 

(Қазақстан Республикасы). 

Батырша-ұлы,  С.  Дипломатиялық  қызмет  және 

халықаралық  қатынастар:  оқулық:  жоғары  оқу 

орын.  үшін ҚР  Білім  және  ғылым  м-гі  ұсынған  / 

Сайлау  Батыршаұлы.-  2-ші  толық.  бас.-  Астана: 

Фолиант, 2011.- 512 б. 

Қазақстан:  ел  мен  жер  =  Казахстан:  страна  и 

люди:  Шанхай  ынтымақтастық  ұйымы  құры-

луының 10 жылдығына орайластырылған ШЫҰ-ға 

мүше  мем.  басшылары  кеңесінің  отырысына  арн. 

фотоальбом  2011  ж.  15  маусым,  Астана  /  [жалпы 

ред.  Е.  Х.    Қазыханова].  -  Астана:  [б.  ж.],  2011.  - 

174 б.: суретті. 

Қасымбеков, М. Елін сүйген, елі сүйген Елбасы: 

ҚР  Президенті  туралы  очерктер  /  Махмұт 

Қасымбеков.- Астана: Елорда, 2011.- 416 б. 

Нұрсұлтан  Назарбаев:  елмен  сырласу:  сөздер, 

сұхбаттар  /  [жобаның  авт.  М.  Жолдасбеков, 

ғылыми кеңесшісі М. Қасымбеков]; ҚР мәдениет 

және  ақпарат  м-гі;  ҚР  Президенттік  мәдениет 

орталығы.- Астана: Күлтегін, 2011.- Т. 7.- 304 б.; 

Т.  8.-  184  б.;  Т.  9.-  320  б.;  Т.  10.-  272  б.- 

(Қазақстан Республикасы). 

Тришечкина,  Л.  Ұмытылмас  кездесулер:  әдеби-

көркем  басылым  /  Лидия  Тришечкина.-  Астана: 

Шаңырақ-Медиа, 2010.- 361 б. 

 

  

* * * 

Желтов,  В.В.  Геополитика:  история  и  теория: 

учеб.  пособие  /  Виктор  Васильевич  Желтов, 

Максим  Викторович  Желтов.-  М.:  Вузовский 

учеб., 2011.- 448 с. Институт 

президентства 

в 

Республике 

Казахстан: история и современность: материалы   

 

 

междунар.  науч.-практ. конф.,  22-23  апр. 2010 г. 

/  Конституционный  совет  РК,  КазНУ  им.          

аль-Фараби;  под  общ.  ред.  Б.  Т.  Жумагулова,             

И.  И.  Рогова.-  Алматы:  Қазақ  ун-ті,  2010.-  Т.  1.- 

411 с.; Т. 2.- 354 с. Касымбеков, М.Б. Первый. Очерки о Президенте 

Республики  Казахстан  /  Махмуд  Базаркулович 

Касымбеков.-  3-е  изд.-  Астана:  Фолиант,  2011.- 

424 с. 


Лаумулин,  М.Т.  Геополитические  процессы  в 

исламском мире: (в контексте председательства РК 

в  ОИК)/  Мурат  Турарович  Лаумулин;  Каз.  ин-т 

стратег.  исслед.  при  Президенте  РК.-  Алматы: 

КИСИ при Президенте РК, 2011.- 175 с. 

Летопись независимости / М-во связи и информ. 

РК,  Президентский  центр  культуры  РК;  [авт. 

проекта  М.  Жолдасбеков,  науч.  конс.  М.  Касым-

беков].-  Астана:  Культегин,  2011.-  Т.  1:  1991-

2000.- 464 с.; Т. 2: 2001-2005.- 248 с.; Т. 3: 2006-

2008.- 216 с. - (Республика Казахстан). Первый  Президент  Республики  Казахстан 

Нурсултан  Назарбаев:  хроника  деятельности. 

2010 год: М-во связи и информ. РК, Ком. информ. 

и  архивов;  [ред.-изд.  группа:  М.  Б.  Касымбеков 

(рук.)  и  др.].-  Астана:  Деловой  мир  "Астана", 

2011.-  392  с.:  фот.-  (Первый  Президент  РК 

Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности). 

Послание  Президента  РК  Н.  А.  Назарбаева 

народу Казахстана "Построим будущее вместе!"

материалы круглого стола, 8 февр. 2011 г., Алматы / 

Каз. ин-т стратег. исслед. при Президенте РК; [отв. 

ред.  Б.  К.  Султанов].-  Алматы:  КИСИ  при 

Президенте РК, 2011.- 136 с. 

Современный 

Казахстан: 

общественное 

мнение  /  Каз.  ин-т  стратег.  исслед.  при 

Президенте  РК;  [общ.  ред.  Б.  К.  Султанова].- 

Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2011.- 156 с. 

Становление 

и 

развитие 

независимого 

Казахстана: 

социогуманитарный 

анализ

посвящ.  20-летию  независимости  РК  /  М-во 

образования  и  науки  РК,  Ком.  науки;  [редкол.:   

А.  Н.  Нысанбаев  (пред.)  и  др.].-  Алматы:  Қазақ 

энцикл., 2011.- 368 с. 

Тришечкина, Л.  Незабываемые встречи / Лидия 

Тришечкина;  М-во  образования  и  науки  РК.- 

Лит.-худ.  изд.-  Астана:  Шаңырақ-Медиа,  2010.- 

361 с.: ил. 

 

Кітап әлеміндегі жаңалық 

Новости в мире книг 

 

 Ай сайын шығатын / Ежемесячный бюллетень 


2                                                                                                                                                                              

 

 Шанхайская  организация  сотрудничества  - 

десять  лет  по  пути  безопасности  и  сот-

рудничества.  Основные  документы  ШОС:  сб. 

док.  /  М-во  иностр.  дел  РК;  [под  общ.  ред.  Е. Х. 

Казыханова].- Астана: RUAN, 2011.- 406 с. 

 

  

Философия 

Әл-Фараби,  Ә.Н.  Он  томдық  шығармалар 

жинағы  /  Әбу  Насыр  әл-Фараби.-  Астана:  Лотос-

Астана,  2009.-  Т.  8.  1-бөлім:  Музыка  туралы 

үлкен  кітап.  -  360  б.;  Т.  9.  2-бөлім:  Музыка 

туралы  үлкен  кітап.  -  384  б.;  Т.  10:  био-

библиография. - 432 б.- (Мәдени мұра). Есім,  Ғ.  Сана  болмысы:  (саясат  пен  мәдениет 

туралы ойлар) / Ғарифолла Есім; әл-Фараби атын. 

ҚазҰУ.-  Алматы:  Қазақ  ун-ті,  2011.-  12  кітап.- 

392 б. 


 

 

 *  *  * 

Абдильдин,  Ж.М.  Собрание  сочинений:  в         

10-ти  т.  /  Жабайхан  Мубаракович  Абдильдин.- 

Астана:  Астана  полиграфия,  2011.-  Т.  3.-  392  с.;  

Т. 4.- 440 с. Абдильдин,  Ж.М.  Философия  и  логика  Гегеля  / 

Жабайхан  Мубаракович  Абдильдин,  Раушан 

Жабайхановна  Абдильдина.-  Алматы:  Сөздік-

Словарь, 2011.- 192 с. Агеев,  В.В.  Психолого-педагогические  основы 

саморазвития человека: учеб. пособие / Валентин 

Васильевич Агеев; М-во образования и науки РК, 

Ун-т "Кайнар".- Алматы: Кайнар, 2011.- 438 с. Ахтаева, Н.С. Психологическая служба в школе: 

учеб.  пособие  /  Надия  Селихановна  Ахтаева; 

КазНУ им. аль-Фараби.- Изд. 2-е, перераб. и доп.- 

Алматы: Қазақ ун-ті, 2011.- 270 с. Бьюзен,  Т.  10  способов  развить  креативность: 

пер.  с  англ.  /  Тони  Бьюзен.-  Минск:  Попурри, 

2010.- 159, [1] с.: ил. 

Лазукин,  А.Д.  Конфликтология:  учеб.  пособие  / 

Анатолий  Дмитриевич  Лазукин.-  М.:  Омега-Л, 

2010.- 160 с.- (Б-ка высшей школы). 

Торп, С. Учебник креативного мышления / Скотт 

Торп;  пер.  с  англ.  О.  Г.  Белошеева.-  Минск: 

Попурри, 2010.- 288 с. 

 

  

Религия 

Дербисали,  Ш.А.  Ислам  –  религия  мира  и 

созидания. 

Теологическо-религиоведческие, 

историко-филологические исследования, статьи и 

размышления,  доклады  и  интервью  /  Шейх 

Абсаттар  хаджи  Дербисали;  Фонд  поддержки 

исламской  культуры  и  образования.-  Алматы: 

Дайк-пресс, 2010.- 514 с.: ил. 

 

 

 *  *  * 

Ишрак: ежегодник исламской философии / РАН, 

Ин-т философии, Иран. ин-т философии; [гл. ред.  

                                                 

                                                №10 (131) қазан-октябрь 2011 ж.    

 

 

 Янис  Эшотс  (Латв.  ун-т)].-  М.:  Вост.  лит.,  2011.- 

№ 2.- 720 с. 

 

 

 Социология 

Ғылым  әлемі.  Қазақстан  қоғамының  әлеу-

меттік  жаңғыруы,  Халықаралық  конф.  (2011; 

Алматы).  Қазақстан  қоғамының  әлеуметтік 

жаңғыруы...,  16-22  сәуір  2011ж.  =  Социальная 

модернизация  казахстанского  общества:  жас 

ғалымдар  және  студенттердің  "Ғылым  әлемі" 

атты  халықаралық  конф.  материалдары  /            

әл-Фараби  атын.  ҚазҰУ,  Философия  және 

саясаттану  фак.;  [редкол.  А.  Т.  Құлсариева  және  

т. б.].- Алматы: Қазақ ун-ті, 2011.- 171 б. 

Саркенова, 

К.А. 

1920-1930 

жылдардағы 

Қазақстан  халқы:  ғылыми-зерттеу  /  Клара 

Айтқалиқызы  Саркенова.-  Алматы:  Қазақ  ун-ті, 

2011.- 222 б. 

 

 

 *   *   * 

Биекенов, К.У. Социология: учеб. пособие / К.У. 

Биекенов,  С.К.  Биекенова,  Г.А.  Кенжакимова.- 

Алматы: Lem, 2010.- 380 с. 

Кожахметов,  А.Б.  Внутренняя  миграция  в 

Казахстане:  в  поисках  решений  /  Асылбек 

Базарбаевич  Кожахметов,  Мухит  Болатбекулы 

Асанбаев.- Алматы: Аспект М, 2010.- 180 с. Пузиков, М.Ф. Проблемы социальной адаптации 

пожилого  человека:  учеб.  пособие  /  Михаил 

Федорович Пузиков, Алия Айбулатовна Калиева.- 

Алматы: ТОО "378", 2011.- 225 с.: ил.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА. СПОРТ 

Библиография 

Ермағанбетов 

Мүбәрак 

Ермағанбетұлы

биобиблиогр.  көрсеткіш  /  ҚР  білім  және  ғылым   

м-гі,  Абай  атын.  ҚазҰПУ.-  Алматы:  ҚазҰПУ, 

2011.- 


128 

б.- 


(Қазақстан 

ғалымдарының 

биобиблиографиясы). 

 

  

Библиотечное дело. Библиотековедение 

Грибков,  Д.Н.  Электронные  ресурсы культурно-

образовательной 

деятельности: 

учеб.-метод. 

пособие  /  Дмитрий  Николаевич  Грибков.-  М.: 

Литера,  2010.-  127,  [1]  с.-  (Современная  б-ка; 

Вып. 83). 

Езова, С.А.  Мир библиотечного общения: науч.-

практ. пособие / Светлана Андреевна Езова.- М.: 

Литера, 2010.- 256 с. 

Уайт,  Э.  Статистические  методы  работы  с  элек-

тронными документами в библиотечной сфере, или 

Э-метрики / Эндрю Уайт, Эрик Камаль Джива; пер. 

с англ. А. И. Земскова; науч. ред. Я. Л. Шрайберг.- 

Изд. 2-е, стер.- М.: Омега-Л, 2011.- 400 с. 

 

  

Образование 

"Ғылым  және  жаңашылдық  -  2011",  респуб-

ликалық ғылыми-практ.  конф.  (2011;  Тараз).  

 

Кітап әлеміндегі жаңалық Новости в мире книг

 


                                                                                    

                                                                                           

 

Қазақстан  Республикасының  егемендігінің   

20-жылдығына  арналған  "Ғылым  және  жаңа-

шылдық - 2011" тақырыбында магистранттар

докторанттар  мен  жас  оқытушылардың  респ. 

ғылыми-практ.  конф.  материалдары,  16-17 

наурыз  2011  ж.  =  Материалы  Республиканской 

научно-практической конференции магистрантов, 

докторантов  и  молодых  преподавателей  на  тему 

"Наука и современность - 2011" / [ред. алқа Ә. С. 

Ахметов (төраға) және т. б.].- Тараз: Тараз ун-ті, 

2011. - 1-бөлім.- 262 б.; 2-бөлім.- 342 б. Каримов,  А.  Педагогикалық  қызмет  және  педа-

гогикалық  шеберлік  негіздері:  оқу  құралы  / 

Алибек  Ниязович  Каримов;  әл-Фараби  атын. 

ҚазҰУ.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2011.- 226 б. Каталог: элективті пәндер каталогы: бакалавриат 

/  әл-Фараби  атын.  ҚазҰУ;  [құраст.  Г.  О. 

Абдикерова  және  т.  б.].-  Алматы:  Қазақ  ун-ті, 

2011.- 468 б. "Кредиттік  оқыту  технологиясының  мето-

дологиясы:  практика,  мәселелер  және  даму 

келешегі",  Халықаралық  ғылыми-тәжірибе-

лік  конф.  (2011;  Тараз).  "Кредиттік  оқыту 

технологиясының  методологиясы:  практика, 

мәселелер және даму келешегі" = Метолодогия 

кредитной  технологии  обучения:  практика, 

проблемы  и  перспективы  развития:  ғылыми-

тәжірибелік  конф.  материалдары,  8-9  маусым 

2011 ж. / ҚР білім және ғылым м-гі, М. Х. Дулати 

атын. ТарМУ.- Тараз: Тараз ун-ті, 2011.- 270 б. Қазақстан  Республикасы  медицина  колледж-

дерінің  даму  тарихы  =  История  развития 

медицинских  колледжей  Республики  Казахстан: 

жинақ  колледждің  30-жылдығына  арн.-  Алматы: 

Алматы мед. колледжі, 2011.- 208 б. Табылды,  Ә.  Қазақ  этнопедагогикасын  оқыту-

дың  әдістемесі:  оқу  құралы  /  Әдібай  Табылды;  

әл-Фараби  атын.  ҚазҰУ.-  өңд.,  толық.  2-бас.- 

Алматы: Қазақ ун-ті, 2011.- 236 б. 

 

 

 *  *  * 

Академическая 

мобильность: 

механизмы 

реализации  и  перспективы  развития:  мате-

риалы респ. семинара, 28 апр. 2011 г.: сб. / КазНУ 

им. аль-Фараби.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2011.- 82 с. 

Земля  -  наш  общий  дом,  конф.  (26;  Алматы; 

2011).  Материалы  26  междунар.  научной 

студенческой  конференции  /  КазНУ  им.         

аль-Фараби,  Подгот.  фак.  для  иностр.  граждан; 

[под  ред.  Ж.  А.  Нуршаиховой].-  Алматы:  Қазақ 

ун-ті, 2011.- 88 с. Каталог  элективных  дисциплин.  Бакалавриат 

/ КазНУ им. аль-Фараби; [сост. К. Т. Абдикова и 

др.].- Алматы: Қазақ ун-ті, 2011.- 490 с. 

Педагогика: учеб. / под ред. П. И. Пидкасистого.- 

М.:  Академия,  2010.-  512  с.-  (Высш.  проф. 

образование). 

 

                                            №10 (131) қазан-октябрь 2011 ж.           3 

 

                                  Искусство 

Алматы  театрлары  =  Театральный  Алматы  / 

Алматы қаласы әкімдігі, М. О. Әуезов атын. әдеб. 

және өнер ин-ты; [ред. алқа С. А. Қасқабасов ж/е 

т. б.].- Алматы: Алматыжарнама, 2010.- 272 б. Әбілдинов,  Қ.Ж.  Ел  намысы  бір  кеудеге  сыйған 

ба?/  Қайрат  Жүнісұлы  Әбілдинов.-  Астана:  Жа-

рыс, 2011.- 152 б.: суретті.- (Спорт саңлақтары). 

Әуезов,  Е.К.  Алматы.  Сәулеттік  шежірелер  = 

Алматы. Архитектурные хроники: (қаланың әсем 

ғимараттарының  құрылу  тарихы)  /  Е.К.  Әуезов, 

Н.П.  Чулакова.-  Алматы:  Алматы  қаласы 

тарихының музейі, 2010.- 190 б.: суретті. 

Сабырбек,  Ж.  Емдік  дене  шынықтыру:  оқу-

әдістемелік  құрал  /  Жанна  Сабырбек;  әл-Фараби 

атын. ҚазҰУ.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2011.- 102 б. 

Сүлеймен,  Ғ.  Бақтияр  /  Ғалым  Сүлеймен.-        

Астана: Жарыс, 2011.- 192 б.- (Спорт саңлақтары). 

 

 

 *  *  * 

Дурович, А.П. Реклама в туризме: учеб. пособие 

/  Александр  Петрович  Дурович.-  5-е  изд., 

перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2010.- 156, [4] с.- 

(Высш. образование). История  казахского  искусства  /  М-во  образо-

вания  и  науки  РК,  Ин-т  лит.  и  искусства  им.         

М. О. Ауэзова; [редкол.: С. А. Каскабасов и др.].- 

Алматы: Арда, 2011.- Т. 1: Древний период.- 416 с. Образовательная деятельность исследователь-

ского университета, конф. (41; Алматы; 2011). 

Материалы  ХLI  научно-методической  конфе-

ренции  КазНУ  им.  аль-Фараби  "Актуальные 

проблемы  физической  культуры  и  спорта  в 

вузе",  11  января  2011  года  /  КазНУ  им.  аль-

Фараби; [редкол.: А. И. Арещенко др.].- Алматы: 

Қазақ  ун-ті,  2011.-  204  с.-  (Спорт  клубу  КазНУ  

60 лет). 

 

 

 ИСТОРИЯ 

Алматы  аспаннан  =  Алматы  с  неба:  фото-

альбом.- Алматы: CAPRO, 2011.- 44 б.: суретті. Алматы 

қаласының 

тарихы 

тұлғалар 

келбетінде  /  [Д.  Алдабергенова-Жандосова  және 

т.б.];  Алматы  қаласы  әкімдігі,  ҚР  білім  және 

ғылым  м-гі,  Ғылым  ком.-  Алматы:  "И.  П.  Уат-

ханов А. Ф" бас., 2010.- 336 б. Алматы:  мың  жылдық  тарих:  орта  ғасыр-

лардағы  Жетісу  өлкесінің  астаналары  /  [К.  М. 

Байпақов  және  т.  б.];  Алматы  қаласының 

әкімдігі.- 2-бас.- Алматы: Credos, 2009.- 320 б. Алматы  тарихы:  көне  заманнан  бастап  қазіргі 

кезеңге  дейін:  екі  томдық  /  [Авт.  ұжым:  И.  Н. 

Тасмағамбетов және т. б.]; ред. алқа: К. М. Байпа- 

қов  (бас  ред.)  [және  т.  б.  ];  Алматы  қаласы 

әкімдігі.- Алматы: Credos, 2009.- Т. 2. - 423 б. 

Алматы  туралы  Шығыс  дереккөздері  

Восточные источники об Алматы / Алматы қаласы

 

 

 Кітап әлеміндегі жаңалық 

Новости в мире книг

 


4  

 

                                                                                                                                                                           

әкімдігі,  ҚР  білім  және  ғылым  м-гі,  Ғылым  ком.,  

Р.Б. Сүлейменов атын. Шығыстану ин-ты; [құраст. 

Ә.Қ. Муминов, А. Ш. Нұрманова].- Алматы: Дайк-

Пресс,  2010.-  184  б.-  (Қазақстан  қалаларының 

тарихы). Әбенайұлы,  Т.Т.  "Құпия  шежіренің"  құпиясы  / 

Тілеуберді  Тыныбайын  Әбенайұлы.-  Алматы: 

Нұрлы әлем, 2010.- 576 б. 

Байпақов,  К.М.  Алматы  қаласының  архео-

логиялық  мәдени  мұрасы  =  Археологическое 

культурное  наследие  г.  Алматы  /  Карл 

Молдахметұлы  Байпақов;  Алматы  қаласының 

әкімдігі, ҚР білім және ғылым м-гі  ғылыми ком.- 

Алматы: [б. ж.], 2010.- 140 б. Көмеков,  Б.Е.  Йақұттың  "Му  Джам  әл-Булдан" 

(XIII  ғ.)  жағрафиялық  жинағы  –  Қазақстанның 

ортағасырлық  тарихының  дерегі  /  Болат 

Ешмұхамбетұлы  Көмеков,  Зибагүл  Сүлеймен-

қызы  Ильясова;  әл-Фараби  атын.  ҚазҰУ.- 

Алматы: Қазақ ун-ті, 2011.- 245 б. "Қазақстан  археологиясы  мен  этнологиясы: 

жетістіктері  және  инновациялық  техноло-

гиялары"  халықаралық  ғылыми-тәжірибелік 

конф.  (2011;  Алматы).  Қазақстан  археоло-

гиясы  мен  этнологиясы...,  халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік  конф.  материалдары    

29-30 сәуір 2011 ж.= "ІІІ Оразбаевские чтения" по 

теме  "Казахстанская  археология  и  этнология: 

современные  достижения  и  инновационные 

технологии":  археология  және  этнология  каф.    

40 ж. арн.: "ІІІ Оразбаев оқулары" / ҚР білім және 

ғылым м-гі, әл-Фараби атын. ҚазҰУ, Археология 

және  этнология  ғылыми-зерттеу  орталығы.- 

Алматы: Қазақ ун-ті, 2011.- 344 б. "Қазақстан  Республикасы 

және 

әлемдік 

тарихи процесс" халықаралық ғылыми-практ. 

конф.  (2010;  Алматы).  "Қазақстан  Респуб-

ликасы  және  әлемдік  тарихи  процесс"...,         

10 желтоқсан 2010 ж. = Республика Казахстан и 

мировой  исторический  процесс:  Қазақстан. 

ЕҚЫҰ  төрағалығына  арн.  /  ҚР  білім  ж/е  ғылым  

м-гі;  әл-Фараби  атын.  ҚазҰУ.-  Алматы:  Қазақ   

ун-ті, 2010.- 200 б. 

Қазақстан  тарихы  көне  заманнан  бүгінге 

дейін:  бес  томдық  /  ҚР  білім  және  ғылым  м-гі, 

Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атын. тарих және 

этнология  ин-ты,  Ә.  Х.  Марғұлан  атын.  архео-

логия  ин-ты;  [ред.  алқа  М.  Х.  Асылбеков  және    

т.  б.].-  Алматы:  Атамұра,  2010.-  Т.  1:  Палеолит 

дәуірінен  соңғы  орта  ғасырларға  дейінгі 

Қазақстан.-  544  б.;  Т.  2:  Қазақстан  соңғы  орта 

ғасырлар дәуірінде.- 640  б.; Т. 3: Жаңа замандағы 

Қазақстан.- 768 б. 

 

Қазақстан  тарихы:  этникалық  зерттеулер  /      

[Х.  М.  Ғабжалилов  авт.];  ҚР  Мәдениет  және 

Ақпарат  м-гі,  Ақпарат  және  Мұрағат  ком.; 

"Әлеуметтік маңызды әдеб. түрлерін шығару" 

           

                     

         

   

                                                             №10 (131) қазан-октябрь 2011 ж.                                                                 

          

 

бағдарламасы.-  Алматы:  Алаш,  2011.-  Т.  10: Арғын.-  425  б.;  Т.  11:  Керейт.-  367  б.;  Т.  12: 

Кердері.- 412 б.- (Мәдени мұра). Каталог: bullet
bullet -> Ғылыми кітапхана
bullet -> Астана Қ азақстан Республикасы Əділет министрлігі Зияткерлік меншік құқығы комитеті
bullet -> Министерство юстиции Республики Казахстан Комитет по правам интеллектуальной собственности
bullet -> Министерство юстиции Республики Казахстан Комитет по правам интеллектуальной собственности
bullet -> Нарықтарындағы
bullet -> Қазақстан республикасы президентінің МҰРАҒаты
bullet -> Регионална библиотека “Дора Габе” бюлетин новонабавени книги
bullet -> Министерство юстиции Республики Казахстан

жүктеу 0.58 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет