Ғылыми кітапханажүктеу 497.06 Kb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата18.01.2017
өлшемі497.06 Kb.
#871
  1   2   3   4   5   6

  ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНА

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

  

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

 ЛИТЕРАТУРА 

 

Политика

 

Болашақтың  іргесін  бірге  қалаймыз!:  ҚР 

Президенті  Н.  Ә.  Назарбаевтың  халыққа 

Жолдауы  =  Построим  будущее  вместе.-  Алматы: 

ЮРИСТ, 2011.- 16 б.    

Рух  сарбазы:  [Ө.  Жәнібеков  -  80  ж.  /  құраст.      

Қ. Ергөбек].- Алматы: ҚАЗақпарат, 2011.- 320 б. Тұлға  туралы  толғамдар  /  [құраст.  М.  Б. 

Қасымбеков,  А.  М.  Молдағаринов,  Ә.  С. 

Әлімбеков].-  Алматы:  Қазақ  энциклопедиясы, 

2011.- 440 б. 

 

 

 *  *  * 

Инициативы,  направленные  в мир: коллектив. 

моногр.  /  М-во  образования  и  науки  РК,  Ком. 

науки, 

Ин-т 


востоковедения 

им. 


Р. 

Б. 


Сулейменова;  [под  ред.  М.  Х.  Абусеитовой].- 

Алматы: 


Қазақ 

энцикл., 

2011.- 

368 


с. 

Размышления  о  Лидере:  сб.  /  М-во  связи  и 

информ. РК, Ком. информ. и архивов; [сост. М. Б. 

Касымбеков,  А.  М.  Молдагаринов;  ред.  О. 

Ложникова].- Алматы: Қазақ энцикл., 2011.- 583 с. 

 

 

 Философия 

Адам  және  қоғам:  хрестоматия:  жалпы  білім 

беретін 


мектептің 

жаратылыстану-матем. 

бағытындағы  11-сыныбына  арн.  оқу  құралы:     

ҚР  Білім  және  ғылым  м-гі  бекіткен.-  2-бас.- 

Алматы: Мектеп, 2011.- 160 б. 

Әл-Машани,  А.  Көп  томдық  шығармалар 

жинағы  /  Ақжан  әл-Машани;  ред.  алқа  Ш.  А. 

Абдраман  [және  т.  б.].-  Алматы:  Алматы-

Болашақ, 2011.- Т. 13: Ғалами мөр.- 399 б.; Т. 14: 

Тұран  қақпасы.-  400  б.;  Т.  15:  Өгізханның  қол 

таңбасы.- 412 б.; Т. 16: әл-Фараби және музыка.- 

416 б. 

 

  

*  *  * Абдильдин, Ж.М. Собрание сочинений: в 10-ти т. / 

Жабайхан Мубаракович Абдильдин; М-во образо- 

 

 

вания  и  науки  РК,  Ин-т  философии  и политологии.- Астана: Астана полиграфия, 2011.- 

Т. 5.- 424 с.; Т. 6.- 408 с. Аязбекова, С. Ш. Картина мира этноса: Коркут-

ата и философия музыки казахов: моногр. /  С. Ш.  

Аязбекова.- изд. 2-е.- Астана: Баспа, 2011.- 284 с. 

Есим, Г.  Философия  независимости  /  Гарифолла 

Есим.- Алматы: Білім, 2011.- 384 с.    

Смагулова,  С.  Человек  и  общество:  дидакт. 

материалы: учеб. пособие для 11 кл. естеств.-мат. 

направления  общеобразоват.  шк.  /  Светлана 

Смагулова,  Амина  Ахантаева;  М-во  образования 

и  науки  РК.-  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.-  Алматы: 

Мектеп, 2011.- 64 с. 

 

 

Ускенбаева, Г.Ж.  Человек  и  общество:  метод. 

рук.:  пособие  для  учителей  11  кл.  естеств.-мат. 

направления  общеобразоват.  шк.  /  Гульнар 

Жексегуловна  Ускенбаева,  Сапура  Буркитбаевна 

Дауылбаева;  М-во  образования  и  науки  РК.-        

2-е изд.- Алматы: Мектеп, 2011.- 104 с. 

 

 

 Религия 

Организация  Исламского  Сотрудничества  /  

М-во  связи  и  информ.  РК,  Ком.  информ.  и 

архивов;  [сост.  К.  К.  Лама  Шариф].-  Алматы: 

Мектеп, 2011.- 480 с. 

 

 

 ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА. СПОРТ 

 

Военное дело 

Алғашқы  әскери  дайындық:  әдістемелік 

нұсқау: жалпы білім беретін мектептің 11-сынып 

мұғ.  арн.  құрал:  ҚР  білім  және  ғылым  м-гі 

бекіткен  /  [К.  Аманжолов  және  т.  б.].-  Өңд.  2-ші 

бас.- Алматы: Мектеп, 2011.- 96 б. 

Аманжолов,  К.Р.  Алғашқы  әскери  дайындық: 

дидактикалық  материалдар:  жалпы  білім  беретін 

мектептің  11-сыныбына  арн.  оқу  құралы:  ҚР 

білім  және  ғылым  м-гі  бекіткен  /  Керейхан 

Рахымжанұлы  Аманжолов,  Дәурен  Құлбекұлы 

Майхиев.- 2-ші бас.- Алматы: Мектеп, 2011.- 36 б. Майхиев,  Д.Қ.  Алғашқы  әскери  дайындық: 

жұмыс  дәптері:  жалпы  білім  беретін  мектептің 

10-сыныбына  арн.  оқу  құралы:  ҚР  білім  және 

ғылым  м-гі  бекіткен  /  Дәурен  Құлбекұлы 

Майхиев.-  Өңд.  2-ші  бас.-  Алматы:  Мектеп,  

2010.- 56 б. Кітап әлеміндегі жаңалық 

Новости в мире книг 

 

 Ай сайын шығатын / Ежемесячный бюллетень 

2                                                                                                                                                                                                         

 

            

Майхиев,  Д.Қ.  Алғашқы  әскери  дайындық: 

жұмыс  дәптері:  жалпы  білім  беретін  мектептің 

11-сыныбына  арн.  оқу  құралы:  ҚР  білім  және 

ғылым  м-гі  бекіткен  /  Дәурен  Құлбекұлы 

Майхиев.- 2-ші бас.- Алматы: Мектеп, 2011.- 56 б. 

 

  

*  *  * Майхиев,  Д.К.  Начальная  военная  подготовка: 

рабочая  тетрадь:  учеб.  пособие  для  10  кл. 

общеобразоват.  шк.  /  Даурен  Кулбекович 

Майхиев; М-во образования и науки РК.- 2-е изд., 

доп.- Алматы: Мектеп, 2010.- 48 с. 

Начальная  военная  подготовка:  метод.  рук.: 

пособие для учителей 11 кл. общеобразоват. шк. / 

М-во образования и науки РК; [К. Р. Аманжолов 

и др.].- 2-е изд.- Алматы: Мектеп, 2011.- 104 с. Серкпаев,  М.О.  История  военного  искусства: 

(курс  лекций):  [учеб.  пособие]  /  Мухтар 

Омирсерикович  Серкпаев.-  2-е  изд.,  перераб.  и 

доп.- Кокшетау: Мир печати, 2011.- 312 с.: ил. Серкпаев, 

М.О. 

Международное 

военное 

сотрудничество Республики Казахстан: проблемы 

и  перспективы  (1991-2005  гг.):  учеб.  пособие  / 

Мухтар  Омирсерикович  Серкпаев.-  Щучинск: 

Полиграфия, 2010.- 224 с. 

 

Серкпаев,  М.О.  Основы  военной  истории:  учеб. 

пособие  /  Мухтар  Омирсерикович  Серкпаев.-      

2-е  изд.,  перераб.  и  доп.-  Кокшетау:  Мир  печати, 

2011.- 296 с.: ил.    

Серкпаев, 

М.О. 

Подготовка 

младшего 

командного состав Вооруженных Сил Казахстана 

(исторический  аспект):  моногр.  /  Мухтар 

Омирсерикович  Серкпаев.-  Кокшетау:  Мир 

печати, 2011.- 456 с.: ил. 

 

  

Образование 

Әлемдік  педагогикалық  ой-сана:  10  томдық  / 

ҚР  байланыс  және  ақпарат  м-гі,  ҚР  білім  және 

ғылым  м-гі,  Ы.  Алтынсарин  атын.  Ұлттық  білім 

беру акад.; [бас. ред. Б. Т. Жұмағұлов және т. б.].- 

Алматы:  Таймас,  2011.-  Т.  8:  Кеңестік  дәуірдегі 

педагогика.- 400 б.- (Мәдени мұра).    

Кәріпұлы,  Ө.  Тұғыр:  ұлттық  тәрбие  сабағы  / 

Өмір  Кәріпұлы.-  Астана:  Елорда  жастары,  2011.- 

400 б. 

Қазақстандағы  білім мен  ғылым:  жасапаздық 

хроникасы  /  ҚР  білім  және  ғылым  м-гі,  Мем. 

тарихы  ин-ты;  [құраст.  Б.  Ғ.  Аяған  және  т.  б.]  = 

Образование  и  наука  Казахстана:  хроника 

созидания.-  Алматы:  Раритет,  2011.-        401  б.- 

(Қазақстан тәуелсіздігіне 20 ж.). 

 

  

Искусство 

Егінбаев,  М.С.  Бабалар  үні:  халық  аспаптар 

оркестрі  және  хор  сүйемелдеуімен  орындалатын 

әндердің  партитуралары  /  Мұратхан  Солтан-

байұлы  Егінбаев.-  Астана:  Astana  press  group, 

2011.- 1-ші кітап.- 320 б.; 2-ші кітап.- 312 б. 

                                          №1(134) қаңтар-январь 2012 ж.     

 

                                                                                                                                                               Қожа  Ахмет  Йасауи  кесенесі:  альбом  /  [құраст. 

Ә.  Қ.  Муминов  және  т.  б.  =  Мавзолей  Ходжа 

Ахмада Йасави.- Өңд., толық. 3-ші бас].- Алматы: 

Эффект, 2011.- 208 б.: суретті. 

 

 

Мектеп  мейрамдары:  балаларға  арн.  әндер 

жинағы  =  Праздники  в  школе.-  Алматы:  Sansam, 

2011.- 120 б. 

Мельникова,  Л.Е.  Көңілді  балақай:  балаларға 

арн.  әндер  жинағы  /  Людмила  Евгеньевна 

Мельникова.- Алматы: Sansam, 2011.- 80 б.   

Омархан  күйші:  саумал  шертпенің  шебері  / 

[құраст.  Қ.  Омарханов].-  Алматы:  ҚАЗақпарат, 

2011.- 208 б. 

Питерцев, В.В.  Әнші болу  -  бақытың: балаларға 

арн.  әндер  жинағы  /  Владимир  Вениаминович 

Питерцев.- Алматы: Sansam, 2011.- 48 б. 

 

Ілиясов,  М.  Достарым:  [әндер  жинағы]  /  Марат 

Ілиясов.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2011.- 136 б. 

 

 

 ИСТОРИЯ 

Әйтеке  би  /  [құраст.  С.  Дәуітов].-  Алматы: 

ҚАЗақпарат, 2011.- 191 б. 

 

 

Баяни,  Ш.  Иранда  билік  құрған  қазақтар: 

Жалайыр  ұлысының  тарихы  /  Ширин  Баяни; 

жинақты  құраст.  Ө.  Қопабаев  =  Казахи 

правившие  Ираном.-  Астана:  Astana  press  group, 

2011.- 584 б. 

Досболатова,  Ұ.  Дүниежүзі  тарихы:  дидак-

тикалық  материалдар:  жалпы  білім  беретін 

мектептің  жаратылыстану-матем.  бағытындағы   

10-сыныбына  арн.  оқу  құралы:  ҚР  Білім  және 

ғылым  м-гі  бекіткен  /  Ұлбосын  Досболатова, 

Бейбіткүл  Әшімова,  Шолпан  Аманқұлова.-  Өңд., 

толық. 2-бас.- Алматы: Мектеп, 2010.- 96 б. 

Дүниежүзі  тарихы:  хрестоматия:  жалпы  білім 

беретін  мектептің  жаратылыстану-матем.  бағы-

тындағы 10-сыныбына арн. оқу құралы: ҚР Білім 

және  ғылым  м-гі  бекіткен.-  Өңд.  2-ші  бас.- 

Алматы: Мектеп, 2010.- 231 б. 

Қаз дауысты Қазыбек би / [құраст. С. Дәуітов].- 

Алматы: ҚАЗақпарат, 2011.- 190 б.    

Қазақстан  тарихы:  хрестоматия:  жалпы  білім 

беретін  мектептің  жаратылыстану-матем.  бағы-

тындағы 10-сыныбына арн. оқу құралы: ҚР Білім 

және  ғылым  м-гі  бекіткен  /  [құраст.  С.  Жолдас-

баев].-  Өңд.  2-ші  бас.-  Алматы:  Мектеп,    2010.- 

152 б. Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғым-

дар  мен  атауларының  дәстүрлі  жүйесі  /  ҚР 

мәдениет  м-гі,  ҚР  мем.  орталық  музейі;  [ғылыми 

ред.  Н.  Әлімбай]  =  Традиционная  система 

этнографических категорий, понятий и названий у 

казахов.- Алматы: DPS, 2011.- Т. 1: А-Д.- 736 б. 

Қопабаев,  Ө.  Жыр  атасы  -  Қабан  жырау  немесе 

бабалар  аманатына  адалдық  туралы  ой-толғау  / 

Өмірәлі   Қопабаев,   Ырым  Кененбай. -  Астана:  

Astana press group, 2011.- 472 б.: суретті.

                                                                                       

 

 Кітап әлеміндегі жаңалық 

Новости в мире книг

 


                                                                                                                   

 

      

 

Құсайынова, Р.Т.  Қазақстан 

тарихы: 

дидак-


тикалық  материалдар:  жалпы  білім  беретін 

мектептің  жаратылыстану-матем.  бағытындағы 

11-сыныбына  арн.  оқу  құралы:  ҚР  Білім  және 

ғылым  м-гі  бекіткен  /  Рая  Тәкешқызы 

Құсайынова.-  Өңд.  2-ші  бас.-  Алматы:  Мектеп, 

2011.- 79 б.    

Майқы  би  /  [құраст.  С.  Дәуітов].-  Алматы: 

ҚАЗақпарат, 2011.- 192 б. 

 

 

Махаева,  А.Ш.  Ұлы  Жібек  жолы:  жалпы  білім 

беретін  мектептің  оқушыларына  арн.  қосымша 

оқу құралы: ҚР білім және ғылым м-гі ұсынған / 

Айтбала  Шайымқұлқызы  Махаева.-  Астана: 

Арман-ПВ, 2011.- 152 б.- (Оқушы кітапханасы). 

Оқушы  анықтамасы:  5-11  сыныптар  /  [құраст.      

Б.  Қ.  Қапасова  және  т.  б.].-  Астана:  Арман-ПВ,  

2010.- 1-кітап.- 472 б. 

Олкотт,  М.Б.  Қазақтар  /  Марта  Брилл  Олкотт; 

[ауд.  З.  Әбдешев].-  Астана:  Шаңырақ-Медиа, 

2011.- 156 б. 

Сарбаева,  А.М.  Қазақ  мәдениетінің  ұлы 

қайраткерлері.  IX-XIX  ғасырлар:  ғұламалар 

тағылымы:  оқу-әдістемелік  құрал  /  Айжан 

Мұсағалиқызы  Сарбаева.-  Көкшетау:  Келешек-

2030, 2011.- 230 б. 

Тәуелсіз  Қазақстан:  күннен  күнге:  оқиғалар 

хроникасы:  құжаттар  жинағының  сериясы  /  ҚР 

білім  және  ғылым  м-гі,  Мем.  тарихы  ин-ты; 

[құраст.  Б.  Ғ.  Аяған,  Х.  М.  Әбжанов,  Б.  Б. 

Еңсепов].-  Алматы:  Раритет,  2011.-  Т.  1:  (1990-

1995 жж.).- 320 б.; Т. 2: (1996-2000 жж.).- 324 б.; 

Т.  4:  (2006-2011  жж.).-  336  б.-  (Қазақстан 

тәуелсіздігіне 20 ж.).    

Төле  би  /  [құраст.  С.  Дәуітов].-  Алматы: 

ҚАЗақпарат, 2011.- 192 б. 

 

 

Төлеубаева, К.М.  Қазақстан 

тарихы: 


дидак-

тикалық  материалдар:  жалпы  білім  беретін 

мектептің  жаратылыстану-матем.  бағытындағы 

10-сыныбына  арн.  оқу  құралы:  ҚР  Білім  және 

ғылым  м-гі  бекіткен  /  Күлжазира  Мейрамқызы 

Төлеубаева, 

Қайыркен 

Құдайбергенқызы 

Құнапина,  Әлия  Мәсімбайқызы  Көпекбай.-  Өңд. 

2-ші бас.- Алматы: Мектеп, 2010.- 56 б.  

Тұрлығұл,  Т.Т.  Қазақстан  тарихы:  әдістемелік 

нұсқау: 


жалпы 

білім 


беретін 

мектептің 

жаратылыстану-матем.  бағытындағы  11-сынып 

мұғ.  арн.  құрал:  ҚР  Білім  және  ғылым  м-гі 

бекіткен  /  Тотай  Тәжиұлы  Тұрлығұл,  Қайрат 

Жұмажанұлы  Адамбосынов,  Майра  Тасболат-

қызы  Райымбекова.-  2-ші  бас.-  Алматы:  Мектеп, 

2011.- 112 б. 

 

 

 *  *  * 

Балсарин,  Ф.М.  Сборник  тестовых  заданий  по 

всемирной истории: для подготовки к ПГК: 9 кл. /  

Фарид  Маратович  Балсарин;  М-во  образо-     

вания    и  науки  РК.- 4-е изд.,  испр.-  Кокшетау: 

Келешек-2030, 2011.- 226 с.   

              

             

№1(134) қаңтар-январь 2012 ж.                       3 

  

     


                                        

Всемирная  история:  учеб.  для  10  кл.  естеств.-

мат.  направления  общеобразоват.  шк.  /  М-во 

образования  и  науки  РК;  [А.  Чупеков  и  др.].-       

2-е  изд.,  перераб.  и  доп.-  Алматы:  Мектеп,    

2010.- 248 с.  

 

Всемирная  история  для  поступающих  в  вузы

тестовые  задания,  ответы  /  М-во  образования  и 

науки  РК;  [сост.  Ш.  Т.  Бектасов].-  Кокшетау: 

Келешек-2030, 2011.- 176 с.   Жолдасбаев, С.Ж. История Казахстана: учеб. для 

10  кл.  естеств.-мат.  направления  общеобразоват. 

шк.  /  Сайден  Жолдасбаевич  Жолдасбаев;  М-во 

образования  и  науки  РК.-  2-е  изд.,  перераб.  и 

доп.- Алматы: Мектеп, 2010.- 200 с. 

История 

Казахстана

хрестоматия: 

учеб. 

пособие  для  10  кл.  естеств.-мат.  направления общеобразоват.  шк.  /  М-во  образования  и  науки 

РК;  [сост.  С.  Жолдасбаев].-  2-е  изд.-  Алматы: 

Мектеп, 2010.- 136 с. 

Кусаинова,  Р.  История  Казахстана:  дидакт. 

материалы: учеб. пособие для 11 кл. естеств.-мат. 

направления общеобразоват. шк. / Рая Кусаинова; 

М-во образования и науки РК.- 2-е изд.- Алматы: 

Мектеп, 2011.- 80 с. 

Сарбаева,  А.М.  Выдающиеся  деятели  казахской 

культуры:  IХ-ХIХ  вв.:  уроки-портреты:  учеб.-

метод.  пособие /  Айжан Мусагалиевна  Сарбаева; 

М-во  образования  и  науки  РК.-  Кокшетау: 

Келешек-2030, 2011.- 178 с. 

Серкпаев,  М.О.  Казахское  ханство  в  середине 

XV  -  XVIII  вв.  и  его  военно-политические 

отношения с Джунгарией: учеб. пособие / Мухтар 

Омирсерикович  Серкпаев.-  Щучинск:  Мир 

печати, 2010.- 72 с. 

Справочник  школьника.  История Казахстана. 

Казахский  язык.  География  Казахстана. 

Русский язык: 5-11 классы / М-во образования и 

науки  РК;  [Е.  В.  Румянцева  и  др.].-  Астана: 

Арман-ПВ, 2010.- Т. 1. - 456 с. 

Тельнова,  Т.Л.  Сборник  тестовых  заданий  по 

истории  Казахстана:  для  подготовки  к  ПГК:         

9  кл.  /  Тамара  Леопольдовна  Тельнова;  М-во 

образования  и  науки  РК.-  4-е  изд.,  испр.- 

Кокшетау: Келешек-2030, 2011.- 198 с. 

Толеубаева,  К.М.  История  Казахстана:  дидакт. 

материалы:  учеб.  пособие  для  10  кл.  естеств.-мат. 

направления  общеобразоват.  шк.  /  Кульжазира 

Мейрамовна 

Толеубаева, 

Кайыркен 

Кудай-

бергеновна  Кунапина,  Алия  Масимбайкызы Копекбай; М-во образования и науки РК.- 2-е изд., 

перераб. и доп.- Алматы: Мектеп, 2010.- 56 с. Толеубаева, К.М.  История  Казахстана:  метод. 

рук.:  пособие  для  учителей  10  кл.  естеств.-мат. 

направления  общеобразоват.  шк.  /  Кульжазира 

Мейрамовна  Толеубаева,  Кайыркен  Кудай-

бергеновна      Кунапина,    Алия   Масимбайкызы  

Копекбай; М-во образования и науки РК.-2-е изд., 

перераб.- Алматы: Мектеп, 2010.- 86 с. 

 

Кітап әлеміндегі жаңалық Новости в мире книг

 


4                                                                                                                                                                                                          

           

 

ЭКОНОМИКА 

Есенгельдин,  Б.С.  Қаржылық  менеджмент: 

оқулық:  ҚР  Білім  және  ғылым  м-гі  бекіткен  / 

Бауыржан  Сатыбалдыұлы  Есенгельдин,  Ербол-

сын  Тұрсынұлы  Ақбаев;  ҚР  білім  және  ғылым   

м-гі.- Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір", 2011.- 288 б.- 

(ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы). Сандыбай,  А.  Брендке  барар  жол  /  А.  Сандыбай, 

Е. Әзімшайық.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2011.- 160 б. Ұлттық  экономика:  оқулық:  ҚР  Білім  және 

ғылым м-гі бекіткен / ҚР білім және ғылым м-гі;  

[жалпы  ред.  А.В.  Сидорович,  Ә.Ә.  Әбішев].- 

Алматы:  ЖШС  РПБК  "Дәуір",  2011.-  616  б.-      

(ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы). 

 

  

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

Құқық негіздері: жалпы білім беретін мектептің 

жаратылыстану-матем.  бағытындағы  10-сыны-

бына  арн.  оқулық:  ҚР  Білім  және  ғылым  м-гі 

бекіткен.-  Өңд.,  толық.  2-бас.-  Алматы:  Мектеп, 

2010.- 192 б.  

Трофимова,  С.В.  Біздің Отанымыз  -  Қазақстан!: 

мем. рәміздері / С. В. Трофимова.- Алматы: 8&8, 

2010.- 21 б.- (Құқықтық білім). 

 

  

*  *  * Маханбетова,  А.  Основы  права:  метод.  рук.: 

пособие  для  учителей  10  кл.  естеств.-мат. 

направления  общеобразоват.  шк.  /  Агима 

Маханбетова, 

Берик 

Жубанышев; М-во 

образования  и  науки  РК.-  2-е  изд.,  перераб.  и 

доп.- Алматы: Мектеп, 2010.- 104 с.   

 

Основы  права:  хрестоматия:  учеб.  пособие  для 

10  кл.  естеств.-мат.  направления  общеобразоват. 

шк.  /  М-во  образования  и  науки  РК;  [О.  К. 

Копабаев  и  др.].-  2-е  изд.-  Алматы:  Мектеп,  

2010.- 152 с. 

Трофимова,  С.В.  Наша  Родина  -  Казахстан. 

Символы  Государственности  /  С.  В.  Трофимова; 

М-во  образования  и  науки  РК.-  Алматы:  8&8, 

2010.- 20 c., ил.- (Правовой всеобуч). 

 

 

 ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Математика 

Алгебра  және  анализ  бастамалары:  жалпы 

білім  беретін  мектептің  жаратылыстану-матем. 

бағытындағы 10-сыныбына арн. оқулық: ҚР білім 

және  ғылым  м-гі  бекіткен  /  [А.  Е.  Әбілқасымова 

және т. б.].- Алматы: Мектеп, 2010.- 182 б. 

Алгебра  және  анализ  бастамалары:  жалпы 

білім  беретін  мектептің  жаратылыстану-матем. 

бағытындағы 11-сыныбына арн. оқулық: ҚР білім 

және  ғылым  м-гі  бекіткен  /  [А.  Е.  Әбілқасымова 

және т. б.].- Өңд., толық. 2-бас.- Алматы: Мектеп,   

2011.- 219 б.                                          

 

                                                                                          №1(134) қаңтар-январь 2012 ж.

 

                                                                                                                                                            


Каталог: bullet
bullet -> Ғылыми кітапхана
bullet -> Астана Қ азақстан Республикасы Əділет министрлігі Зияткерлік меншік құқығы комитеті
bullet -> Министерство юстиции Республики Казахстан Комитет по правам интеллектуальной собственности
bullet -> Министерство юстиции Республики Казахстан Комитет по правам интеллектуальной собственности
bullet -> Нарықтарындағы
bullet -> Қазақстан республикасы президентінің МҰРАҒаты
bullet -> Регионална библиотека “Дора Габе” бюлетин новонабавени книги
bullet -> Министерство юстиции Республики Казахстан

жүктеу 497.06 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет