Ғылыми кеңес тӛрағасыжүктеу 167.1 Kb.
Pdf просмотр
Дата09.09.2017
өлшемі167.1 Kb.

 

     

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

 

 

 БЕКІТЕМІН 

Ғылыми  кеңес  тӛрағасы,   

ҚарМТУ ректоры 

 Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 2014ж.

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

( SYLLABUS) 

 

 

KKT 1114  « Қазақ тілі»  пәні 

 

Тil 4  Тілдік  модуль                                              

5В073000 – «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және 

 конструкцияларын ӛндіру» мамандығы 

 

Сәулет-құрылыс факультеті  

Қазақ тілі және мәдениеті  кафедрасы 

 

 

  

 

                                                             

 

  

 

 2014 

 

  

Алғы сӛз

 

Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) әзірленген:    ф.ғ.к., аға оқытушы Нығметова Нұргүл Тұрсынқызы 

п.ғ.м., аға оқытушы Сағатова Гүлмира Қанатқызы 

ф.ғ.к., аға оқытушы Хамзина Қарлығаш Мәуенқызы 

 

  

«Қазақ тілі және мәдениеті» кафедрасының отырысында талқыланған  

 

                  «____»______________ 2014 ж.            № ____ хаттама   

Кафедра меңгерушісі    _________        ______________       

                                           (қолы)                   (А.Ж.Ә.) 

 

  

Жол-кӛлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдаған 

 

                  «____»______________2014 ж.                № _______ хаттама   

Тӛраға                                         ________________         . 

                       (қолы)                              (А.Ж.Ә.) 

 

  

                                                                                                              

«Құрылыс материалдары және бұйымдары технологиясы»  кафедрасымен келісілген  

 

 Кафедра меңгерушісі     ______              ________________         «____» ____        2015 ж. 

                                 (қолы)                          (А.Ж.Ә.) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпараты 

Ф.ғ.к., аға оқытушы Нығметова Нұргүл Тұрсынқызы,  

п.ғ.м., аға оқытушы Сағатова Гүлмира Қанатқызы, 

Ф.ғ.к., аға оқытушы Хамзина Қарлығаш Мәуенқызы,  

Қазақ  тілі  және  мәдениеті  кафедрасы  ҚарМТУ  І  корпусында  (Б.Бульвары,  56) 

орналасқан, 301, 329 ауд., байланыс телефоны 56-95-06, ішкі нӛмір (1123) 

 

Пәннің еңбек кӛлемділігі 

С

емес

тр

 Кр

еди


т

те

р сан

ы

 / ECTS

 

Сабақтардың түрі СӚЖ 

сағаттар 

саны 

Жалпы 


сағат 

саны 


Бақылау 

түрі 


Қатынас сабақтарының саны 

СОӚЖ 


сағаттар 

саны 


Барлық 

сағат 


саны 

Дәріс 


тер 

Практикалық 

сабақтар 

Зертханалық 

сабақтар 

2/3 30 


30 


60 

30 


90 

   Тест 


2/3 


30 


30 


60 

30 


90 

   Тест 


2/3 


30 


30 


60 

30 


90 

Емтихан 


 

Пәннің сипаттамасы 

Қазақ  тілі  пәні үйретуде студенттердің тілді орта мектепте оқып үйренгені, тілдік 

жүйе  жайлы  түсініктердің  қалыптасқаны  ескеріліп,  жоғары  оқу  орнында  оны  ары  қарай 

толықтыруды  қолға  алу,  осыған  орай  мәтіндер  әр  мамандыққа  арнайы  дайындалып,  әр 

сала  бойынша  лексиканы  меңгерту  болып  табылады.  Қазақ  тілі  пәні  жалпы  модульдың 

тілдік модуліне жатады. 

 

Пәннің мақсаты  

Мемлекеттік тіл болып табылатын қазақ тілінің коммуникативтік  бағытын жүзеге 

асыру.  Қазақ  тілін  оқытудың  қарастырылып  отырған  деңгейлеріне  сәйкес 

лингводидактикалық үлгі негізінде, бірыңғай әдістемені жүйелі жетілдіру. ЖОО-да қазақ 

тілін  қарым-қатынас  құралы  деңгейіне  айналдыру  дағдыларын  қалыптастыру.  ЖОО 

түлектерінің еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, тілдік біліктілігі жоғары маман ретінде 

қалыптасуына  мүмкіндік  жасау.  Пән  бойынша  білім  игертіп  қана  қоймай,  ӛмірлік 

проблемаларды шешуге қажетті білік-дағдылары меңгеруге бағыттау. 

 

Пән міндеттері 

Осы пәнді оқыту нәтижесінде студенттер:  

-

 

орта  кӛлемді  және  кӛлемді  мәтіндерді  жатық  әрі  шапшаң  оқиды,  тұрақты  сӛз тіркестері, кәсіби сӛз мағыналары мен салалық терминдер ұғымын түсінеді; 

-

 монолог,  диалог,  полилог  түрінде  (хабарлама,  таныстырылым  (презентация), 

баяндама, дискуссия және т.б.) әңгімелеу, сұхбат жүргізуді біледі; 

-

 

жазба  жұмыстарын  (эссе,  аннотация,  түйіндеме,  жоспар,  тезис,  мәлімдеме,  пресс-релиз, ӛтініш, хат, аударма, реферат,  мақала, және т.б.) орындауды істей алады; 

-

 қазақ  тілінің  функционалдық  грамматикасы  аясында  тілдік  дағдыларды  шыңдай 

отырып,  тілдік  тұлғаның  қазақ  тілінде  жүйелі  талдау  жасауға,  ӛз  ойын  еркін 

жеткізуге  және  ұсынылған  материалдар  бойынша  сипаттама,  салыстырма, 

қорытынды  жасай  білу  сияқты  т.б.  тілдік  біліктіліктерін  жетілдіре  дамытуға, 

әлеуметтік  және  кәсіби  маңызды  ақпаратты  жеткізуге,  болашақ  қызметінде  қазақ 

тіліндегі деректерді қолдана білуге практикалық дағдысы болады.  Пререквизиттер 

Берілген пәнді  оқу үшін келесі  пәндерді  (бӛлімдерді  (тақырыптарды) кӛрсетумен) 

игеру қажет: 

Пән 


Бӛлімдердің (тақырыптардың) атауы 

 

 Қазақ әдебиеті 

(мектеп бағдарлама 

сы деңгейінде) 

Қазақ  халқының  ұлы  ақыны  Абай  Құнанбаевтың  ӛмірі, 

шығармалары.  Қазақ  халқының  біртуар  ғұламалары  М.Әуезов, 

Ш.Құдайбердиев және т.б.. 

 

Постреквизиттер 

Қазақ тілі пәнін оқу кезінде алынған білімдер келесі «Кәсіби қазақ тілі» пәнін игеру 

кезінде қолданылады 

 

Пәннің тақырыптық жоспары 

Бӛлімнің (тақырыптың) атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек кӛлемділігі, сағ. 

Дәрістер 

Практика


лық  

Зертхана- 

лық 

сабақтар СОӚЖ 

СӚЖ 


І семестр 

1-тақырып. Мемлекеттің 

әлеуметтік-географиялық 

орны, ерекшелігі. Фонетика 

туралы жалпы түсінік. Тән 

дыбыстар. 

  2-тақырып. Ел басқару жүйесі. Президент. Парламент. Үкімет. 

Сот.  Буын түрлері. 

Екпін. 

  3-тақырып.Ұлттық  қауіпсіздік. 

Қарулы 


күштер. 

Сӛз 


құрамы.Түбір  және  қосымша. 

Жұрнақ түрлері. 

  4-тақырып.  Экономика.  Ішкі және  сыртқы  сауда.  Жалғау 

түрлері. Тәуелді септеу. 

  5-тақырып. 

Ақша-кредит 

саясаты. Ұлттық валюта.Сӛз 

таптары. Сан есім 

  6-тақырып. Халықаралық 

ынтымақтастық.  Халықаралық 

ұйымдар.Үндестік 

заңы. 


(Ілгерінді, кейінді ықпал) 

  7-тақырып. Аралық тест. 

Азаматтардың құқықтары мен 

бостандықтары. Адам 

құқықтары мен бостандық-ы. 

Тәуелдік жұрнақтар (-нікі,-

дікі,-тікі).

 

  8-тақырып. 

Отбасы. 


Неке. 

Баспана.  Бала  тәрбиесі.  Зат 

есім. 

  9-тақырып. 

Білім. 


Кәсіби 

бағдар. 


Оқу 

орындары. 

Мамандық. Кӛмекші есімдер. 

Омоним. Синоним. Антоним. 

  10-тақырып. Еңбек. 

Еңбек 


 

 

 

 нарығы.  Еңбек  тәртібі.  Еңбек 

демалысы. Сын есім. 

11-тақырып. 

Денсаулық. 

Медициналық  қызмет.  Халық 

медицинасы.  Салауатты  ӛмір 

салты. 

Сын 


есімнің 

шырайлары. 

  12-тақырып.  Спорт  кешендері. Ұлттық 

спорт. 


Атақты 

спортшылар.  Есімдік. 

  13-тақырып. Тағамтану. 

Ұлттық  тағам.  Мейрамхана 

бизнесі. Етістік.(Тұй. етістік). 

  14-тақырып. Аралық тест. 

Жеке кәсіпкерлік. Шағын және 

орта  бизнес.  Іскер  адамдар. 

Етістік шақтары. 

  15-тақырып. Қорытынды. Қайталау. Емтиханға 

дайындық 

  БАРЛЫҒЫ:  

30 


 

30 


30 

                                                                           ІІ семестр 

1-тақырып. Ғылым және 

инновациялық технология. 

Танымал ғалымдар. Етістіктің 

шақтары. 

  2-тақырып. Дін және діни 

таным. Діни мерекелер. Ұлттық 

салт-дәстүрлер. Етістік рай-ы. 

  3-тақырып. Тіл. Мәдениет. 

Ӛнер. Ӛнер шеберлері. Етіс 

категориясы.  

  4-тақырып. Ӛнегелі ғұмыр: 

тарихи тұлғалар. Етістіктің 

жіктелуі. 

  5-тақырып. Табиғи ресурстар. 

Су ресурсы. Қазба байлық 

ресурстары. Үстеу. 

  6-тақырып. 

Жануарлар 

мен 

ӛсімдіктер  әлемі.  Қызыл  кітап. Экологиялық  мәдениет.  Ұлттық 

экомәдениет.  Қорықтар  мен 

ұлттық парктер. Еліктеу сӛздер.  

Одағай.  

  7-тақырып. Аралық тест. Сән әлемі. Дизайн. Ұлттық киім. 

Ұлттық ою-ӛрнек. Шылаулар. 

  8-тақырып. Сәулет және құрылыс ӛнері. Кӛне және 

заманауи ескерткіштер. Есімше.  

  9-тақырып. Ғарыш әлемі. Ғарыш айлағы ж/е ғарышкер-р. 

   

 Кӛсемше. 

10-тақырып.  Кӛлік  тасымалы  – 

логистика.  Байланыс.  Айтылу 

мақсатына  қарай  сӛйлемнің 

түрлері. 

  11-тақырып.Туризм индустрия 

сы.  Қонақ  үй  бизнесі.  Сӛйлем 

мүшелері. 

  12-тақырып. Халықаралық, 

мемлекеттік атаулы күн, 

мерекелер. Ұлттық мейрамдар. 

Сӛйлемнің бірыңғай мүшелері.  

  13-тақырып.  Мемлекеттік және халықаралық сыйлықтар мен 

степендиялар. Жай сӛйлем. 

  14-тақырып. Аралық тест.  Қайырымдылық қорлар мен 

бағдарламалар. Жай сӛйлем. 

  15-тақырып. Бұқаралық ақпарат құралдары. Ғаламтор жұйесі. 

Қайталау. Қорытынды.  

Емтиханға дайындық.  

  БАРЛЫҒЫ: 

 

30  

30 


30 

                                                                           ІІІ семестр 

1-тақырып  Кәсіби  сала.  Кәсіби 

сала 

бойынша 


мамандық, 

лауазым.  Құрмалас  сӛйлем. 

Сал.құрм.сӛйлем. 

  2-тақырып. 

Белгілі 


сала 

мамандарының 

ӛмірбаяны, 

қызметтік 

жолы. 

Салалас 


құрмалас сӛйлем. 

  3-тақырып. 

Кәсіби 


сала 

мамандарын дайындайтын білім 

ордалары. Сабақ. құрм.сӛйл.  

  4-тақырып. 

Кәсіби 


сала 

субъектілері. 

Сабақтас 

құрм.сӛйлем. 

  5-тақырып.Мекеме.Кәсіпорын.  Серіктестік. Сабақтас  құрм. 

сӛйлем. 


 

 6-тақырып. Кәсіби 

сала 


қызметін  мемлекеттік  реттеу. 

Сӛз тіркестері.  

  7-тақырып. Аралық тест. Кәсіби сала қызметін реттейтін негізгі 

заң  және нормативті заң 

актілері. Тӛл сӛз, тӛлеу сӛз.   

  8-тақырып.  Кәсіби  сала  қызметі 

бойынша  шетелдік  ресми  және 

ресми 

емес 


ұйымдармен 

әріптестік 

қарым-қатынас. 

   

 Грамматика. 

9-тақырып. 

Кәсіби 

сала 


қызметінде 

қолданылатын 

құрал-жабдықтар. Грамматика. 

  10-тақырып. 

Кәсіби 


сала 

бойынша 


ӛндірілетін 

ӛнім 


түрлері. Грамматика. 

  11-тақырып. 

Ӛнім 


сапасы. 

Экспорт. Импорт. Грамматика. 

  12-тақырып. Кәсіби сала бойынша соңғы жетістіктер. 

Авторлық құқық. Патент. 

Лицензия . Грамматика. 

  13-тақырып. Кәсіби мереке. 

Грамматика.       

  14-тақырып. Аралық тест.  Сала қызметкеріне арналған 

награда, сыйлық, грант. 

Грамматика. 

  15-тақырып. Кәсіби сала 

қызметі және экология. 

Қайталау. Қорытынды. 

 Емтиханға дайындық.  

  БАРЛЫҒЫ:  

30 


 

30 


30 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтардың тізімі: 

І семестр 

1-тақырып.  Мемлекет  әлеуметтік-географиялық  орны,  ерекшелігі.  Фонетика  туралы 

жалпы түсінік. Тән дыбыстар. 

2-тақырып. Ел басқару жүйесі. Президент. Парламент. Үкімет. Сот.  Буын түрлері. Екпін. 

3-тақырып.  Ұлттық  қауіпсіздік.  Қарулы  күштер.  Сӛз  құрамы.  Түбір  және  қосымша. 

Жұрнақ түрлері. 

4-тақырып. Экономика. Ішкі және сыртқы сауда. Жалғау түрлері. Тәуелді септеу.  

5-тақырып. 

Ақша-кредит саясаты. Ұлттық валюта. Сӛз таптары. Сан есім

  

6-тақырып.  Халықаралық  ынтымақтастық.  Халықаралық  ұйымдар.  Үндестік  заңы. (Ілгерінді, кейінді ықпал) 

7-тақырып. Аралық тест. 

Азаматтардың құқықтары мен бостандықтары. Адам құқықтары 

мен бостандықтары. Тәуелдік жұрнақтар (-нікі,-дікі,-тікі). 

8-тақырып. Отбасы. Неке. Баспана. Бала тәрбиесі. Зат есім. 

9-тақырып.  Білім.  Кәсіби  бағдар.  Оқу  орындары.  Мамандық.  Кӛмекші  есімдер.  Омоним. 

Синоним. Антоним

 

 10-тақырып. Еңбек. Еңбек нарығы. Еңбек тәртібі. Еңбек демалысы. Сын есім. 

11-тақырып.  Денсаулық.  Медициналық  қызмет.  Халық  медицинасы.  Салауатты  ӛмір 

салты. Сын есімнің шырайлары. 

12-тақырып. Спорт кешендері. Ұлттық спорт. Атақты спортшылар. Есімдік. 

13-тақырып. Тағамтану. Ұлттық тағам. Мейрамхана бизнесі. Етістік. (Тұйық етістік) 

14-тақырып.  Аралық  тест.  Жеке  кәсіпкерлік.  Шағын  және  орта  бизнес.  Іскер  адамдар.  

Етістік шақтары.

 

 15-тақырып. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық.  ІІ семестр 

1-тақырып.  Ғылым  және  инновациялық  технология.  Танымал  ғалымдар.  Етістіктің 

шақтары. 


 

 2-тақырып.  Дін  және  діни  таным.  Діни  мерекелер.  Ұлттық  салт-дәстүрлер.  Етістік 

райлары. 

3-тақырып. Тіл. Мәдениет. Ӛнер. Ӛнер шеберлері. Етіс категориясы.  

4-тақырып. Ӛнегелі ғұмыр: тарихи тұлғалар. Етістіктің жіктелуі. 

5-тақырып. Табиғи ресурстар. Су ресурсы. Қазба байлық ресурстары.Үстеу. 

 6-тақырып. Жануарлар мен ӛсімдіктер әлемі. Қызыл кітап. Экологиялық мәдениет. Ұлттық 

экомәдениет. Қорықтар мен ұлттық парктер. Одағай. Еліктеу сӛздер. 

7-тақырып. Аралық тест. Сән әлемі. Дизайн. Ұлттық киім. Ұлттық ою-ӛрнек. Шылаулар. 

8-тақырып. Сәулет және құрылыс ӛнері. Кӛне және заманауи ескерткіштер. Есімше.  

9-тақырып.  Ғарыш әлемі. Ғарыш айлағы және ғарышкерлер. Кӛсемше. 

10-тақырып. Кӛлік тасымалы – логистика. Байланыс.  Айтылу мақсатына қарай сӛйлемнің 

түрлері. 

 11-тақырып. Туризм индустриясы. Қонақ үй бизнесі. Сӛйлем мүшелері. 

12-тақырып.  Халықаралық,  мемлекеттік  атаулы  күн,  мерекелер.  Ұлттық  мейрамдар. 

Сӛйлемнің бірыңғай мүшелері. 

  

13-тақырып. Мемлекеттік және халықаралық сыйлықтар мен степендиялар. Жай сӛйлем. 14-тақырып. Аралық тест.  Қайырымдылық қорлар мен бағдарламалар. Жай сӛйлем. 

15-тақырып.  Бұқаралық  ақпарат  құралдары.  Ғаламтор  жұйесі.  Қайталау.  Қорытынды. 

Емтиханға дайындық. 

ІІІ семестр 

Әр мамандық саласына тақырыптар 

1-тақырып.  Кәсіби сала. Кәсіби сала бойынша мамандық, лауазым. Құрмалас сӛйлем.     

Салалас құрм.сӛйлем. 

2-тақырып. Белгілі сала мамандарының ӛмірбаяны, қызметтік жолы. Салалас құрмалас 

сӛйлем. 

3-тақырып.  Кәсіби  сала  мамандарын  дайындайтын  білім  ордалары.  Сабақтас  құрмалас 

сӛйлем.  

4-тақырып. Кәсіби сала субъектілері. Сабақтас құрмалас сӛйлем. 

5-тақырып. Мекеме. Кәсіпорын. Серіктестік. Сабақтас құрмалас сӛйлем. 

6-тақырып. Кәсіби сала қызметін мемлекеттік реттеу. Сӛз тіркестері.  

7-тақырып.  Аралық  тест.  Кәсіби  сала  қызметін  реттейтін  негізгі  заң    және  нормативті  заң 

актілері. Тӛл сӛз, тӛлеу сӛз.   

8-тақырып.  Кәсіби  сала  қызметі  бойынша  шетелдік  ресми  және  ресми  емес  ұйымдармен 

әріптестік қарым-қатынас. Грамматика. 

9-тақырып. Кәсіби сала қызметінде қолданылатын құрал-жабдықтар. Грамматика. 

10-тақырып. Кәсіби сала бойынша ӛндірілетін ӛнім түрлері. Грамматика. 

11-тақырып. Ӛнім сапасы. Экспорт. Импорт. Грамматика.   

12-тақырып. Кәсіби сала бойынша соңғы жетістіктер. Авторлық құқық. Патент. Лицензия. 

Грамматика. 

 13-тақырып. Кәсіби мереке. Грамматика. 

14-тақырып.  Аралық  тест.  Сала  қызметкеріне  арналған  награда,  сыйлық,  грант. 

Грамматика. 

15-тақырып.  Кәсіби  сала  қызметі  және  экология.  Қайталау.  Қорытынды.  Емтиханға 

дайындық. 

 

СӚЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыптары 

І семестр. 

1 «Мемлекеттің әлеуметтік-географиялық орны, ерекшелігі.» тақырыбына шығарма.  

2 «Ел басқару жүйесі. Президент. Парламент. Үкімет. Сот.» конспект жазу. 

3 «Ұлттық қауіпсіздік. Қарулы күштер» Сұхбат. 

4. «Экономика. Ішкі және сыртқы сауда.» туралы айту. 

5. «Ақша-кредит саясаты. Ұлттық валюта.»  тақырыбына реферат жазу. 

6. «Халықаралық ынтымақтастық. Халықаралық ұйымдар.» тақырыбына әңгіме құрау.  


 

 7. «Азаматтардың құқықтары мен бостандықтары. Адам құқықтары мен бостандықтары.» 

конспект жазу, сұхбат құру.  

8. «Отбасы. Неке. Баспана. Бала тәрбиесі.» тақырыбына әңгіме жазу. 

9. «Білім. Кәсіби бағдар. Оқу орындары. Мамандық.» тақырыбына шығарма жазу.  

10.  «Еңбек.  Еңбек  нарығы.  Еңбек  тәртібі.  Еңбек  демалысы»  тақырыбына  әңгіме,  сұхбат 

құру. 


11.  «Денсаулық.  Медициналық  қызмет.  Халық  медицинасы.  Салауатты  ӛмір  салты.» 

тақырыбында сұхбаттасу, ой-пікірлерін айту, слайд жасау. 

12. «Спорт кешендері. Ұлттық спорт. Атақты спортшылар.» тақырыбына әңгіме айту.  

13. «Тағамтану. Ұлттық тағам. Мейрамхана бизнесі.» тақырыбына әңгімелесу.  

14. «Жеке кәсіпкерлік. Шағын және орта бизнес. Іскер адамдар.» тақырыбына әңгіме. 

ІІ семестр. 

15.  «Ғылым  және  инновациялық  технология.  Танымал  ғалымдар.»  тақырыбына  реферат 

жазу. 

16.  Дін  және  діни  таным.  Діни  мерекелер.  Ұлттық  салт-дәстүрлер.  Тақырыбына  ой-пікір айту, әңгіме жазу. 

17. Тіл. Мәдениет. Ӛнер. Ӛнер шеберлері.  Сұхбат жазу. 

18. Ӛнегелі ғұмыр: тарихи тұлғалар. Реферат. 

19. Табиғи ресурстар. Су ресурсы. Қазба байлық ресурстары. Реферат. 

 20. Жануарлар мен ӛсімдіктер әлемі. Қызыл кітап. Экологиялық мәдениет. Ұлттық 

экомәдениет. Қорықтар мен ұлттық парктер. Сұхбат, әңгімелеу, Реферат жазу. Слайд 

жасау. 

21. Сән әлемі. Дизайн. Ұлттық киім. Ұлттық ою-ӛрнек. 

 Реферат. Слайд жасау. 

  22. Сәулет және құрылыс ӛнері. Кӛне және заманауи ескерткіштер. Әңгімелеу. 

23. Ғарыш әлемі. Ғарыш айлағы және ғарышкерлер. Сұхбат. Реферат. 

24. Кӛлік тасымалы – логистика. Байланыс. Әңгімелеу. Реферат. 

25. Туризм индустриясы. Қонақ үй бизнесі туралы әңгіме.  

26. Халықаралық, мемлекеттік атаулы күн, мерекелер. Ұлттық мейрамдар. Сұхбат жазу. 

27.  Мемлекеттік  және  халықаралық  сыйлықтар  мен  степендиялар.  Әңгіме  жазу, 

сұхбаттасу. Слайд жасау. 

28. Қайырымдылық қорлар мен бағдарламалар. Әңгімелеу. 

29. Бұқаралық ақпарат құралдары. Ғаламтор жұйесі. Әңгімелеу. 

ІІІ семестр. 

30. Кәсіби сала. Кәсіби сала бойынша мамандық, лауазым. Сұхбат жазу, әңгімелеу. 

31. Белгілі сала мамандарының ӛмірбаяны, қызметтік жолы. Реферат. 

32. Кәсіби сала мамандарын дайындайтын білім ордалары. Әңгіме жазу. 

33. Кәсіби сала субъектілері. Әңгімелеу. 

34. Мекеме. Кәсіпорын. Серіктестік. Әңгіме жазу. 

35. Кәсіби сала қызметін мемлекеттік реттеу. Сұхбат құру. 

36.  Кәсіби  сала  қызметін  реттейтін  негізгі  заң    және  нормативті  заң  актілері.  Конспект 

жазу. 

37. Кәсіби сала қызметі бойынша шетелдік ресми және ресми емес ұйымдармен әріптестік   38. Кәсіби сала қызметінде қолданылатын құрал-жабдықтар.Әңгіме жазу. 

39. Кәсіби сала бойынша ӛндірілетін ӛнім түрлері. Сұхбат құру. 

40. Ӛнім сапасы. Экспорт. Импорт. Әңгіме. 

41.  Кәсіби  сала  бойынша  соңғы  жетістіктер.  Авторлық  құқық.  Патент.  Лицензия. 

Әңгімелеу, сұхбат құру. 

42. Кәсіби мереке. Әңгімелеу. 

43. Сала қызметкеріне арналған награда, сыйлық, грант. Әңгіме жазу. 

44. Кәсіби сала қызметі және экология. 

 

Студенттердің білімін бағалау белгілері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  аралық  бақылау  (60%  дейін)  және  қорытынды  

 аттестаттау  (емтихан)  (40%  дейін)  бойынша  үлгерімнің  ең  жоғары  кӛрсеткіштерінің 

сомасы ретінде анықталады және кестеге сәйкес  100% дейін мәнді құрайды. 

 

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

Бақылау 


түрі 

Тапсырма 

мақсаты мен 

мазмұны 


Ұсынылатын 

әдебиет 


Орындалу 

ұзақтығы 

Бақылау 

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


 

Балл 


І, ІІ, ІІІ семестр 

 

Бақылау жұмысы 

(жазбаша) 

Практика-қ 

сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 


[14], [15], 17], 

[20] 


 

1-13 апта 

Межелік 

7, 14 апта 

 

10 


Аралық 

тесттік 


бақылау 

Практика-қ 

сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[14], [15], 17], [20] 

 

1-13 апта Межелік 

7, 14 апта 

 

20 


Реферат 

Практика-қ 

сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[14], [15], 17], [20] 

 

3, 14 апта Ағымдағ

ы 

3, 7, 11, 14 апта 

 

10 Аттестация  

 

Практика-қ сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[14], [15], 17], [20] 

 

1-13 апта Межелік 

7-14 апта 

 

20 


 

Емтихан 


Пән 

материалын

ың  игерілуін 

тексеру 


Негізгі және 

қосымша 


әдебиет тізімі 

2 қатынас 

сағаттары 

Қорытын


ды 

Сессия кезінде 

 

40 


 

 

Барлығы  

 

  

 

100  

Саясат және рәсімдер 

 Қазақ тілі пәнін оқу кезінде келесі ережелерді сақтауды ӛтінеміз: 

1 Сабаққа кешікпей келуді. 

2 Дәлелді себепсіз сабақ босатпауды, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа жағдайларда 

түсініктеме хат ұсынуды. 

3 Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4 Оқу процесінің күнтізбелік жоспарына сәйкес бақылаудың барлық түрлерін тапсыру. 

5 Жіберілген практикалық және зертханалық сабақтар оқытушы белгілеген уақытта қайта 

тапсыру. 

 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі Негізгі әдебиеттер тізімі 

1.

 Бектұров Ш., Бектұрова А. Казахский язык для всех. – Алматы, 2004. 

2.

 Ерназарова З.Ш. және т.б. Қазақ тілі. Елтану. – Алматы, 2005. 

3.

 Кубаева И. Казахский язык. Просто о невероятно сложном. – Алматы, 2007.  

4.

 Күзекова З. Қазақ тілінің практикалық курсы. – Алматы, 2009. 

5.

 Қарабаева Қ. Қазақ тілі. (ЖОО студенттері үшін тіл ұстартуға арналған оқу құралы). – 

Алматы. 2004. 

6.

 

 Қасым Б., Молдасанов Е. Қазақ тілі. – Алматы,  2003.  7.

 

 Оралбай Н., Құрманәлиев Қ.А. Қазақ тілі. – Алматы, 2007. 8.

 

 Сүлейменова Э.Д., Қ.Қадашева, Д. Аханова. Тіл ұстарту. – Астана, 2007.   

 9.

 

  Оразбаева Ф.Ш., Сағидолда Г.,  Қасым Б., Қобыланова А., Есенова Қ., Исабекова Ұ., Қасабек Қ., Балтабаева Ж., Мұхамади Қ., Рахметова Р., Кӛпбаева Ж. Қазіргі қазақ тілі. 

– Алматы 2005.  

10.

 

 Типтік  оқу  бағдарламасы.  Қазақ  тілі.  Авт.:  Салқынбай  А.,  Иманқұлова  С.  –  Алматы, 2012.  

11.


 

 Типтік  оқу  бағдарламасы.  Қазақ  тілі  мен  әдебиеті  мамандығы.Бакалавриат.  Авт.: 

Ерназарова  З.Ш.,  Қасым  Б.,  Жаксылықова  К.,  Иманалиева  Ғ.,  Егіншібаева.Н.А.  – 

Алматы, 2007.  

12.

 

Күзекова З.С., Аяпова Т.Т., Оразбаева Ф.Ш., Мамаева М.Қ.,Жолшаева М.С. Қазақ тілін ортадан  жоғары  деңгейде  меңгерудің  тақырыптық  лексикалық  минимумы,  -  Астана, 

2011.  


13.

 

Күзекова З.С., Аяпова Т.Т., Оразбаева Ф.Ш., Мамаева М.Қ. Қазақ тілін орта деңгейде меңгерудің тақырыптық лексикалық минимумы, - Астана, 2011. 

14.


 

Күзекова З.С., Аяпова Т.Т., Оразбаева Ф.Ш., Мамаева М.Қ.,              Жолшаева М.С. 

Қазақ  тілін  жоғары  деңгейде  меңгерудің  тақырыптық  лексикалық  минимумы,  - 

Астана, 2011. 

15.

 

Қазақ тілін оқытуға арналған оқулықтар (бес деңгей бойынша). – Астана. 2012.  16.

 

Қазақ  тілінің  функционалды  грамматикасы.  Жалпы  ред.  басқарған:  Әлкебаева  Д.А.  – Алматы, 2013.  

 

Қосымша әдебиеттер тізімі 

1.Г.М.  Нұрғожина,  Ғ.М.  Әбілқасов.  Қазақ  елінің  мемлекеттік  рәміздерін  оқыту 

әдістемесі. ҚарМТУ, 2001. 

3.Г.М.Нұрғожина,  А.А.  Ақынжанова,  Э.Қ.  Түсіпбекова.  Қазақ  тілі  І-ІІ  курс 

студенттеріне арналған оқулық. Деңгейлетіп оқыту. Қарағанды, ҚарМТУ,  2002. 

4.Исин  Д.Қ.,    Шарая  О.А.,    Исағұлов  А.З. Машина жасау ӛндірісіндегі  қорытпалар 

мен материалдар. Оқу құралы. Қарағанды: ҚарМТУ, 2002 

5.Г.М.  Нұрғожина,Ғ.М.Әбілқасов,  Ш.А.  Жетпісбай  Қазақ  мәдениеті  (Қазақ  тіліне 

арналған мәтіндер жинағы). ҚарМТУ, 2003.  

6.Г.Қ.  Сағатова.  Қазақ  тілі  (Кредиттік  технология  жүйесі  бойынша  оқу  құралы). 

ҚарМТУ, 2004. 

7.Жүкебаева  Т.Ж.,  Атамбаев  Ж.Н.,  Сүйесінова  Г.И.  Металлография.  Оқу  құралы. 

Қарағанды: ҚарМТУ, 2004 

8.Ш.А.  Жетпісбай,    А.Ә.  Ботабек,    Г.С.  Байпелова,  Ғ.М.  Әбілқасов,    Г.Қ.  Сағатова 

Қазақ тілі (Кредиттік технология жүйесі бойынша оқу құралы). ҚарМТУ, 2004. 

9.Нұрғожина  Г.М.,Хасен  М.Ә.,  Хамзина  Қ.М.  Суретті  қазақ  тілі.  Оқу  құралы.  

Қарағанды: ҚарМТУ,  2006. 

10.Исин  Д.Қ.,Шарая  О.А.  Машина  жасау  материалдары.Оқу  құралы.  Қарағанды, 

2006. 


11.Нұрғожина  Г.М.,  Кинбаева  А.Б.  Қазақ  тілі  (Кредиттік  технология      жүйесі 

бойынша оқыту). Оқу құралы.  Қарағанды: ҚарМТУ, 2007.  

12.Шарая  О.А.,  Жолдубаева  Ж.Д.,  Куликов  В.Ю. Қорытпалар синтезі.Оқу құралы. 

Қарағанды, 2007.  

13.Нұрғожина  Г.М,    Кинбаева  А.Б.,    Әбілқасов  Ғ.М.  Қазақ  тілі  және  елтану.  Оқу 

құралы.  Қарағанды, ҚарМТУ, 2007. 

14.Нығметова  Н.Т.  Нұржанова  Қ.Қ.  Студенттердің  дербес  жұмысына  арналған 

мәтіндер жинағы  Қарағанды, ҚарМТУ, 2009. 

15.Нұрпейісова  С.К.,  Күлейменова  Л.М.  Техникалық  мәтіндер  жинағы  (машина 

жасау факультетінің студенттеріне арналған кӛмекші құрал) Қарағанды, ҚарМТУ, 2009. 16. Г. Т. Тұрсынова, Қазақ тілі: Оқу құралы (Қашықтықтан білім беру институтының 

сырттай оқитын студенттері үшін). – Алматы: Дәуір, 2012. 

17.  Г.Қ.Досмамбетова.  Қазақ  тілі.  Қарапайым  деңгей.  А1,  Базалық  деңгей  А2,  Орта 

деңгей  В1,  Ортадан  жоғары  деңгей  В2,  Жоғары  деңгей  С1,  Ұлттық  тестілеу  орталығы.  

 Астана. 2012. 

18.  Г.Қ.Досмамбетова.  Қазақ  тілінің  грамматикалық  анықтағышы  Ұлттық  тестілеу 

орталығы. Астана. 2012. 

19.  Шабденова  Қ.Ж.,  Күлейменова  Л.М.  Қазақ  тілі  (Мемлекеттік  тілді  техникалық 

жоғары оқу орнының студенттеріне кәсіби бағдарлы үйрету). Қарағанды: ҚарМТУ, 2012. 

20.  Байпелова  Г.С.,  Шахина  С.Ж.,  Келдиярова  Б.А.  Қазақ  тілі  (Ӛрт  қауіпсіздігі 

мамандығына арналған). Қарағанды: ҚарМТУ, 2013. 

21. Мұсабекова А.А. Қазақ тілі Астана: Тіл комитеті, 2013. 

22.Қартаева  А.,  Мұратбекова  А.  Қазақ  тілі  техникалық  жоғары  оқу  орындарының 

студенттеріне арналған. – Алматы: Қазығұрт, 2013. 

23.  Қалиақбарова  Г.Қазақ  тілі  (Қысқаша  грамматикалық  анықтағыш).  Алматы: 

МТДИ, 2013. 

24. Қалиев Б. Қазақ тілінің түсіндірме сӛздігі.Алматы: МТДИ, 2014. 

25.  Әбілқасов  Ғ.М.  Қазақ  тілі  (Ұлттық  тәрбие  тағылымы,  барлық  мамандықтың 

студенттеріне арналған). Қарағанды: ҚарМТУ, 2014 

26. Мұсаева Г. Қазақ тілі. 2 томдық. Астана, 2015. 

27. Жантілеуова Л. Қазақ тілі сабақтары. Астана, 2015. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША 

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

(SYLLABUS) 

 

KKT 1114  « Қазақ тілі»  пәні 

 

Тil 4  Тілдік  модуль   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж. берілді.    №      мем. баспа лиц. Басуға қол қойылды          Пішімі 60 х 90/16 

Есептік баспа табағы 1,4.   Тарамы   10       Тапсырыс           Баспа келісімді 

______________________________________________________________ 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің баспасы, 

100027, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары,56. Каталог: syllabus -> Силлабусы%20кафедры%20КЯиК -> Кафедра%20КЯиК%20силлабусы%2013,14,15 -> Силлабусы%202014
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М
Силлабусы%202014 -> БАҒдарламасы ( syllabus) кт 1106 «Қазақ тілі» пәні кт 06 «Қазақ тілі» модулі
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М

жүктеу 167.1 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет