Ғылыми журнал 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады


А.Я с а у и   у н и в е р с и т е т і н і њ   х а б а р ш ы с ы,  №1, 2010жүктеу 6.53 Mb.
Pdf просмотр
бет52/66
Дата09.01.2017
өлшемі6.53 Mb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   66

      

А.Я с а у и   у н и в е р с и т е т і н і њ   х а б а р ш ы с ы,  №1, 2010 

 

Сахитжанова С. Ә.Бөкейханның оқытушы қызметінің маңызы туралы ойлары 

 

     

                                                                                                                                           

372 

   


 

 

 мәдениеттің  дамуына  байланысты.  Кеңес  құрылысында  көптеген 

кемшіліктер  барын,  бұларды жоюға  көп  еңбек  ету  керектігін, ал бұл  еңбек 

оқумен ғана өз нәтижесін беретіндігін айтады. Еліне қалқан болатын мықты 

әскер құруда оқу мен ағарту жұмысының маңызы туралы былай деп жазады: 

«Әскерді  дұрыстап  құру  жұмысы  екі  жолмен  жасалады.  Біреуі  әскердің 

сезімін, ақылын тап иманымен толтыру. Бұл үшін әскер адамдарына, әскер 

адамдарын  арасынан  шығарып  беріп  отыратын  елге  саясат  білімі,  саясат 

сауаты керек: саясат сауатты оқумен орындалады. 

         Екінші  жол  -  соғыс  құралдарын,  соғыс  тетіктерін  дұрыстау,  әуе 

кемелерін  дұрыстау,  газдармен  амал  жасай  білу,  тағы  осы  сияқтылар.  Бұл 

тетіктерді  ғылым  табады,  химия,  физика,  математика  табады.  Кеңес 

құрылысын,  өзгеріс  жемісін  қорғаудың  бұл  жолы  да  қолын  білімге  артып 

отыр». 

        Ғылым-білімнің мемлекеттің мықты әскерін құруда, Отанды қорғауды нығайтудағы  маңызын  ашып,  елдің  шаруашылығын  өркендетудегі  рөліне 

тоқталады. Оқу комиссариаты халық шаруашылығына қажетті мамандарды 

даярлап, жасы келген мамандардың орнына фабрика-зауыттық мектептерде 

мыңдаған жастарды оқытып, олардың шеберліктерін бұрынғы мамандардан 

арттырып, орынбасарлар даярлап, сонымен қатар билік, сауда, сот саласына 

да  қажетті  мамандарды  оқытуда  көп  еңбек  етіп  жатқанын,  қорыта  келе, 

елдің шаруашылығын ілгерілету үшін  ең алдымен оқу жұмысын ілгерілету 

қажеттігін айтады. 

         Соңында  оқытушының  міндетіне  тоқталады:  «...Оқу  жұмысының 

ұстасы  –  оқытушысы.  Оқытушының  міндеті  зор:  оқытушының  міндетін 

түсіне  білуі,  мақсатқа  тез  жету  үшін  жіті  еңбек  сіңіруі  керек.  Кеңес 

құрылысының тірегі халық ағарту жұмысы: кеңес құрылысының ұстасы- ел 

мұғалімі.  

Қазақстандағы 

есептеп, 

малданып 

отырған 

2-3 


пайыз 

сауаттыларымыздың  көбі  оқу  жұмысын,  халық  ағарту  жұмысын  басқарып, 

жүргізіп отырған мұғалімдер. 

Олай болған соң, жұртшылық қазақ мұғалімі жұмысына дайын болуы,   

күндік        тәжірибені          ұластырып,          аудан        материалдарын  жинап, 

мамандығын  арттыра  беруге  жұртшылық  алдында,  тұрмыс  алдында 

міндетті» [3]. 

Қазақ  халқының  аса  бір  маңызды  тарихи  кезеңінде  саяси  сахнаға 

шыққан Әлихан Бөкейхан ұлтының санасын оятуға айрықша әсер етті, оның 

әлеуметтік-саяси өміріндегі бұрын-соңды болмаған ерекше жаңалықтардың, 

тағдырлы  оқиғалардың  басы-қасында  болды,  оны  ұйымдастырды,  соған 

жетекшілік жасады. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР  

1.

 Бөкейхан Ә. Оқытушыларға сенеміз// Жаңа мектеп, 1925, №2. 

2.

 Бөкейхан Ә. Таңдамалы (Избранное) Бас ред. Р.Нұрғалиев. А., «Қазақ энциклопедиясы», 1995. 

3.

 Бөкейхан Ә.  Оқытушы-кеңес құрылысының ұстасы// Жаңа мектеп, 1925. - №2, 3  

А.Я с а у и   у н и в е р с и т е т і н і њ   х а б а р ш ы с ы,  №1, 2010 

 

 

А.О. АМИРГАЗИНА     

                                                                                                                                           

373 

   


 

 

 преподаватель университета «Кайнар» 

 

 ОСОБЕННОСТИ КРЕАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩЕГО МЕНЕДЖЕРА 

 

 

Бұл  мақалада  болашақ  менеджердің  креативтік  білім  алудағы  ерекшеліктері 

қарастырылады. 

 

 

This article deals with some peculiarities of creative education of a future manager. 

 

   


Креативное образование — образование, ориентированное на развитие 

творческих способностей человека, на закрепление в его профессиональном 

сознании  установки  на  инновации,  включающее  анализ  проблем  и 

вариантов  деятельности. Это  образование,  мотивирующее  самостоятельное 

осмысление 

действительности, 

самопознание 

индивидуальности, 

превращения  знаний  в  потенциал  мышления  и  саморазвития.  Креативное 

образование  является  альтернативой  образованию  репродуктивному, 

преимущественно  прагматическому,  образованию  «знания  опыта», 

нормативному (исполнительскому) [1].  Креативное образование расширяет 

диапазон  видения  проблем  развития  и  проектирования  вариантов  их 

решения.  Что,  если  не  это,  должно  быть  главным  в  деятельности 

современного  менеджера  и  обеспечивать  ему  успех  в  грозных  бурях 

конкурентной  борьбы,  при  неожиданных  изменениях  экономической 

конъюнктуры  в  процессах  ускорения  технологического  прогресса  и 

уплотнения  времени,  усложнения  социально-психологической  структуры 

современного человека, в условиях кардинального изменения образа жизни 

под воздействием процессов урбанизации, информационного взрыва, техни-

ческих средств самого различного назначения. Современный менеджер все в 

большей  и  большей  степени  должен  становится  творцом,  исследователем, 

инициатором,  вдохновителем.  Ведь  не  случайно,  например,  в  Японии 

менеджер  считается  не  начальником,  а  учителем,  и  люди,  которыми  он 

управляет,  рассматриваются  им  (и  они  сами  считают  себя)  в  качестве  не 

подчиненных,  а  последователей.  В  этом  есть  глубокий  смысл, 

раскрывающий  тенденции  развития  современного  менеджмента.  Только 

творец  может  вести  за  собой.  Но  таким  творцом менеджер  должен  стать в 

процессе образования. В этом, быть может, отличие понятий «образование» 

и  «подготовка».  Менеджера  надо  не  просто  готовить  к  определенной 

деятельности.  Менеджер  должен  сформироваться,  «образовываться»  в 

качестве  творца,  способного  видеть,  распознавать,  понимать  и  разрешать 

современные проблемы. Но каким тогда должно быть образование? Всегда 

ли сегодня мы ориентируем образовательный процесс на эту ролевую пози-

цию  менеджера?  Что  можно  сделать  и  изменить  в  современном 

образовании, чтобы оно отвечало потребностям эффективного, творческого 

и перспективного менеджмента? Вот круг вопросов, которые характеризуют 

проблему  креативного   образования  менеджера.  Креативный  менеджмент  А.Я с а у и   у н и в е р с и т е т і н і њ   х а б а р ш ы с ы,  №1, 2010 

 

Амиргазина А.О. Особенности креативного образования будущего менеджера 

 

     

                                                                                                                                           

374 

   


 

 

 начинается  с  креативного  образования,  где  бы  оно  ни  осуществлялось  –  в 

университете  или  школе  бизнеса,  в  процессе  самообразования  или  в 

практической 

деятельности. 

Креативное 

образование 

имеет 

ряд 


отличительных  признаков.  Их  можно  рассмотреть  в  следующей 

последовательности и связи: 

1.  Системологическое  построение  образовательного  процесса.  Воз-

можность и потребность творчества появляется только тогда, когда получае-

мые и полученные знания составляют гармоничную целостность, соответст-

вуют принципам взаимодополнительности и взаимоусиления, когда их соче-

тание направлено на формирование кретивного потенциала, поиск и разви-

тие индивидуальных способностей. 

2. Технология образовательного процесса также оказывает существен-

ное влияние на развитие  креативных способностей менеджера. Технология 

образовательного  процесса  определяет  возникновение  в  сознании  человека 

определенных  связей  и  взаимодействий  знаний,  их  ранжирования 

относительно  установок  профессиональной  деятельности,  их  практической 

значимости в конкретных ситуациях. 

.  Известно,  что  существует  множество  разнообразных  методов  полу-

чения знаний. Эффективность этих методов относительно креативных спо-

собностей человека различна. Одни методы ориентируют его на механичес-

кое и количественное накопление знаний, другие – на творческое опериро-

вание ими в решении практических проблем, на развитие самостоятельного 

мышления. Здесь, может быть, самым главным является не изучение опера-

ций  профессиональной  деятельности,  а  изучение  себя  в  совокупности  опе-

раций профессиональной деятельности. В соответствии с этим особое значе-

ние приобретает разнообразие методических приемов, используемых в обра-

зовательном  процессе.  Их  комплекс  позволяет  студенту  найти 

индивидуальные  комбинации,  это  дает  ощутимый  эффект  в  области  креа-

тивного менеджмента [2].   

4.  Важным  фактором  креативного  образования  является  достаточная 

фундаментальная  подготовка.  Нередко  в  современном  образовании  на-

блюдается  своеобразная  борьба  двух  тенденций.  С  одной  стороны, 

существует  стремление  к  теоретизации  образования,  математическому 

обобщению  и  абстрагированию,  с  другой  –  к  прагматизации,  детализации, 

предельной практической конкретности. 

5. Креативное образование – это образование проблемное не только 

по методическим его характеристикам, но и по структурно-предметным. Как 

сегодня  строится  структура  учебных  дисциплин,  по  каким  принципам  они 

выделяются? Главными среди них являются сложившиеся области знаний, в 

соответствии  с  которыми  происходит  дифференциация  наук,  действующие 

традиции,  возможности  и  специализация   преподавателей. Такой   подход  

 

А.Я с а у и   у н и в е р с и т е т і н і њ   х а б а р ш ы с ы,  №1, 2010 

 

Амиргазина А.О. Особенности креативного образования будущего менеджера 

 

     

                                                                                                                                           

375 

   


 

 

 слабо  стимулирует  развитие  проблемного  мышления,  иногда  вообще 

расходится со структурой реальных проблем. 

6.  Современное  креативное  образование  невозможно  представить 

без его соответствующей организации. Главным в организации креативного 

образования  является  возможность  выбора  дисциплин,  формирование 

образовательных  групп,  учебная  нагрузка  слушателей  или  студентов, 

формы, количество и распределение контрольных мероприятий.  

7.  Важным  признаком  креативного  образования  является  его 

мотивация.  Каждый  из  видов  образования  опирается  на  определенные 

мотивационные  факторы.  Ими  могут  быть:  профессиональный  статус, 

подтвержденный  дипломом,  потребность  интеллектуального  развития, 

реализация  индивидуальных  способностей,  обогащающее  общение  со 

специалистами,  профессиональные  амбиции,  потребность  в  знаниях  и 

навыках  современной  профессиональной  деятельности  (знание  языка, 

владение  компьютером  и  пр.)  Конечно,  все  эти  факторы  действуют  в 

совокупности.  Но  так  или  иначе  в  реальной  действительности  реальный 

человек  всегда  отдает  чему-то  предпочтение,  какой-либо  из  этих  факторов 

является  приоритетным,  доминантным,  ярко  выраженным.    Действием 

факторов  мотивирования  можно  управлять  в  образовательных  процессах, 

опираясь на них таким образом, который соответствует сути и содержанию 

креативного образования. Например, можно проводить обучение без выдачи 

диплома,  проверять  не  знания,  а  тип  профессионального  мышления, 

оценивать  не  точку  зрения,  а  ее  аргументированность,  поощрять  не 

правильность выводов (решений), а их практическую эффективность.  

  

Креативное  образование  является  важнейшим  условием  и  критерием качества  подготовки  современного  менеджера.  Современный  менеджмент 

только  тогда  может  быть  действительно  успешным,  когда  он  находится  в 

постоянном и непрерывном развитии, когда он ориентирован на изменения, 

обеспечивающие жизнестойкость организации и накопление ею потенциала 

инноваций  и  целеустремленности  [3].  Но  это  оказывается  практически 

возможным  только  при  условии  исследования  систем  управления,  которое 

предполагает  поиск  наиболее  эффективных  вариантов  построения  системы 

управления  и  организации  ее  функционирования,  исключения  в  ней 

противоречий  и  установление  причин  недостатков,  а  также  определение 

путей  дальнейшего  развития.  Исследования  позволяют  найти  соответствие 

управления изменяющимся условиям и факторам экономики. Исследование 

в  современном  менеджменте  становится  одной  из  основных  функций 

управления,  которая  должна  быть  направлена  не  только  на  объект 

управления, но и на само управление, которое может стать тормозом инно-

ваций, хотя по своему статусу должно быть источником идей развития фир-

мы и мотивационной основой его осуществления. 

 

Исследование управления только тогда может быть успешным в своей А.Я с а у и   у н и в е р с и т е т і н і њ   х а б а р ш ы с ы,  №1, 2010 

 

Амиргазина А.О. Особенности креативного образования будущего менеджера 

 

     

                                                                                                                                           

376 

   


 

 

 практической значимости, когда оно проводится профессионально как в ме-

тодологическом  отношении,  так  и  организационном.  Современному 

менеджеру необходимо не только понимание важности и роли исследования 

в  достижении  успеха  управленческой  деятельности,  но  и  владение 

определенными  навыками  его  организации  и  проведения.  Всякое 

исследование  характеризуется  объектом  и  предметом  исследования, 

методологией  и  организацией  его  проведения,  результатами  и  возмож-

ностями их практической реализации. При исследовании систем управления 

в  качестве  объекта  исследования  выступает  социально-экономическая 

система  (предприятие,  фирма,  корпорация,  ассоциация  и  пр.).  Главная 

особенность  ее  заключается  в  том,  что  основополагающим  элементом 

является  человек,  деятельность  которого  определяет  и  существование,  и 

развитие  этой  системы  и  в  значительной  степени  зависит  от  того,  как 

организовано  управление  этой  деятельностью,  в  какой  мере  управление 

соответствует  его  интересам  и  мотивам  поведения,  по  каким  целям  и  с 

учетом каких факторов оно осуществляется. Менеджеру необходимо видеть 

и оценивать изменение системы ценностей, интересов и мотивов, установок 

и условий деятельности человека, как в объекте управления, так и в самой 

системе управления. На основе опыта и личных качеств это возможно лишь 

при  условии  управления  в  сравнительно  небольших  масштабах  и  при 

исключительной 

стабильности 

функционирования 

фирмы. 


Но 

в 

современных  условиях  повышенной  динамичности  экономического развития,  конкуренции  и  усложнения  социально-психологических  основ 

деятельности человека оценивать необходимость изменений и осуществлять 

их  можно  лишь  на  исследовательской  основе.  Исследование  социально-

экономических  систем  имеет  свои  особенности,  как  в  методологии  их 

проведения,  так  и  в  организации  и  использовании  результатов.  Эти 

особенности  надо  понимать,  знать  и  учитывать  при  проведении 

исследований  в  практике  управления.          Методология  исследований 

предполагает уяснение его целей, подходов и выбора конкретных методов. 

От  этого  зависит  эффективность  и  практическая  значимость  исследования. 

Цели исследования могут быть тактическими и стратегическими, общими и 

локальными.  Цели  определяют  подходы,  ориентиры  (или  ограничения)  и 

методы  исследования.  Их  разнообразие  и  выбор  влияют  на  практическую 

эффективность  проведения  исследования.  Организация  исследования 

предполагает  определение  того,  кто,  как,  в  каких  условиях  (время, 

требования,  функции,  полномочия,  обеспечение  и  пр.)  будет  проводить 

исследование,  чем  обеспечивается  слаженность  и  согласованность 

исследовательской 

деятельности. 

Результат 

исследования 

систем 

управления  представляет  собой  практические рекомендации  по  изменению тех  или  иных  сторон  ее  функционирования,  повышению  качества 

управленческой деятельности менеджера и всего персонала управления.   А.Я с а у и   у н и в е р с и т е т і н і њ   х а б а р ш ы с ы,  №1, 2010 

 

Амиргазина А.О. Особенности креативного образования будущего менеджера 

 

     

                                                                                                                                           

377 

   


 

 

 Эти 

рекомендации 

могут 

быть 


социально-психологического, 

экономического,  организационного  содержания,  они  могут  относиться  к 

области информационного обеспечения управления, мотивации управления, 

изменения условий деятельности, учета дополнительных факторов развития 

фирмы, 

качества деятельности, 

оценки 


тенденций 

развития, 

конкурентоспособности  и  пр.  Лучшим  вариантом  результата  исследования 

является  разработка  программы  совершенствования,  модернизации  или 

реконструкции системы управления в полном комплексе ее характеристик и 

параметров.  Исследование  систем  управления  может  быть  построено  на 

изучении 

документов, 

систематизированном 

наблюдении, 

хронометрировании.  Но  наиболее  эффективными  методами  являются 

сегодня  тестирование  и  экспертные  оценки,  социометрический  анализ, 

параметрическое моделирование и имитационный эксперимент. Эти методы 

исследования  должен  знать  современный  менеджер,  потому  что  они 

позволяют  более  глубоко  вскрыть  проблемы  развития  управления  и 

показать  их  истинное  содержание.  Всякое  исследование  требует 

определенного  ресурсного  обеспечения.  Без  необходимых  ресурсов 

(человеческих,  информационных,  финансово-экономических, технических) 

провести  современное  исследование  невозможно.  Поэтому  важной 

проблемой  исследования  управления  является  расчет  и  выделение 

необходимых  для  его  проведения  ресурсов.  Порядок  использования 

ресурсов:  распределение,  функции,  ответственность  и  полномочия  — 

составляют  основу  организации  исследования.  Здесь  важную  роль  играет 

выбор типа организации, который определяется многими факторами, в том 

числе  целью  исследования,  потенциалом  профессионализма  персонала, 

конкретными 

условиями 

осуществления 

исследовательских 

работ 


(помещение,  временные  ограничения,  структура  ресурсов,  отношение 

персонала  к  исследованию  и  пр.)  [4].  Исследование  систем  управления 

проводится  в  целях  развития  управления,  выбора  удачной  стратегии  и 

обеспечения  жизнестойкости  и  экономического  положения  фирмы.  Но 

чтобы исследование не оказалось проведенным ради самого исследования, а 

имело  значительный  эффект,  необходимо  рассчитывать  или  оценивать 

качество  и  эффективность  исследования.  Качество  характеризует 

совокупность  характеристик  исследования,  главной  из  которых  является 

результат  и  эффективность.  Результат  исследования  –  это  возможности, 

которые  позволяют  повысить  эффективность  управления  и  обеспечить 

устойчивое  и  перспективное  развитие  фирмы.  Но  качество  исследования 

характеризует  не  только  результат,  но  и  его  процессуальные 

характеристики:  использование  ресурсов,  социально-психологическая 

атмосфера,  опора  на  компьютерные  технологии  обработки  информации, 

связь с текущей деятельностью персонала, тип организации. Сопоставление 

и соразмерность общей величины использованных в процессе исследования  А.Я с а у и   у н и в е р с и т е т і н і њ   х а б а р ш ы с ы,  №1, 2010 

 

Амиргазина А.О. Особенности креативного образования будущего менеджера 

 

     

                                                                                                                                           

378 

   


 

 

 ресурсов  и  полученного  результата  характеризует  эффективность 

исследования.  Не  всегда  существует  возможность  корректной  и 

определенной оценки эффективности исследования. Все зависит от характе-

ра  проблемы,  типа  исследования,  цели.  Но  существуют  разные  методы 

такой  оценки,  варьирование  которых  расширяет  такие  возможности.  В 

дальнейшем  развитии  менеджмента  объем  работ  по  исследованию  систем 

управления, по-видимому, будет возрастать и роль этой функции в практике 

управления  будет  повышаться.  Многие  специалисты  считают,  что  объем 

работ  по  исследованию  в  общей  структуре  деятельности  менеджера  уже 

сейчас  должна  составлять  не  менее  25-30  %.  Инновационный  и 

исследовательский  потенциал  современного  менеджера  определяется  не 

только  его  установками  на  исследование,  но  и  характером  образования, 

структурой 

знаний, 


навыками 

креативной 

деятельности, 

типом 


профессионального  мышления  [5].  Способность  к  исследовательской 

деятельности  характеризует  также  такую  важную  черту  менеджера,  как 

искусство  управления,  которое  немыслимо  без  исследования,  творчества, 

стремления к глубокому осмыслению всех проблем, решаемых посредством 

разработки управленческих решений.    Исследовательский подход должен 

быть  присущ  не  только  менеджеру,  но  и  всему  персоналу  управления.  В 

конечном  счете,  исследовательский  потенциал  –  это  не  только  качество 

менеджера,  но  и  характеристика  всего  персонала  управления.  Отсюда 

следует 

социально-психологическая 

и 

организационная установка 

управления,  определяющая  стиль  управления  и  образ  (имидж)  менеджера. 

Осознание 

этого 


является 

важным 


элементом 

формирования 

профессионального сознания менеджера. 

ЛИТЕРАТУРА 

1.

 

Шамова Т.И., Давыденко Т.М. Управление образовательным процессом в адаптивной школе.- М.: Центр «Педагогический поиск», 2001. - 384 с.  

2.

 Туник Е.Е., Тест Е. Торренса. Диагностика креативности: Метод. руководство. - СПб.: ГП 

«ИМАТОН», 1998 - 172 с.  

3.

 

Сидорчук Т.А. Формирование креативности личности на начальном этапе ее становления на основе системы творческих заданий: Дис. … канд. пед. наук. - М., 1998. - 150 с.  

4.

 Андреев В.И. Педагогика: Учеб. курс для творческого саморазвития. - 2-е изд. - Казань: Центр 

инновационных технологий, 2000. - 608 с. 

5.

 

Альтшуллер Г.С. Найти идею: Введение в теорию решения изобретательских задач. - 2-е изд., доп. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1991. - 225 с.  жүктеу 6.53 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   66
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет