Ғылыми журнал 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады


А.Я с а у и   у н и в е р с и т е т і н і њ   х а б а р ш ы с ы,  №1, 2010жүктеу 6.53 Mb.
Pdf просмотр
бет33/66
Дата09.01.2017
өлшемі6.53 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   66

А.Я с а у и   у н и в е р с и т е т і н і њ   х а б а р ш ы с ы,  №1, 2010 

 

Ибрагимов Р., Назанова Г.Ж.

 

Инновациялық технологиялар жағдайында мәдениет рәміздерінің...

 

 

 беру  үдерістерін  қаржыландыру  әлеуетін  қалыптастыру  мақсатында)  іс-

әрекеттердің үйлесімділігінің орнатылуын;     

                                                                                                                                           

242 

   


 

 

 -  жоғары  оқу  орындарындағы  инновациялық  білім  беру  үдерістерін 

басқару  құрылымының  инновациялық  білім  беру  үдерісінің  кезеңдерін 

жүзеге асыратын қызметтермен сәйкестігін; 

-  оқу  материалдарының  көлемін  және  пәндік  дайындықтың 

қысқартылған мерзімін ескере отырып, әдістері мен түрлерінің ең оңтайлы 

үйлесімділігін; 

-  оқу  материалының  кәсіптік  бағдарлану,  өзекті  мәселеге  бағытталу 

және  мәселені  ашып  көрсету  деңгейінің  қамтамасыз  етілуінің  нарығы  мен 

білім беру қызметтері нарығының маркетингтік зерттелуін қамтиды. 

Қазіргі кездегі жоғары білімнің мақсатына жаңаша түсінікпен қарасақ, 

оны  жетілдірудің  басты  стратегиялық  бағдары  –  қазақ  мәдениет 

рәміздерінің  рөлін  жетілдіретін,  өмірге  жауапкершілікпен  қарайтын, 

дүниетанымдық  мәдениеті  жетілген,  шығармашылық  ойлауға  дағдыланған, 

іскерлік  қабелеттілігі  биік,  гуманистік  ойлауы  басым,  инновациялық 

ілімімен қаруланған адамгершілік қасиеттері мол білікті мамандардың жаңа 

ұрпағын қалыптастыру болып табылады. 

Ал  жоғары  кәсіби  білім  берудің  алдында  тұрған  неғұрлым  маңызды, 

мәнді міндеттерге келсек, мыналарды бөле-жара атаған жөн: 

- біріншіден, білім жүйесін жетілдіру

- екіншіден, оны үздіксіз әрі көпсатылы құрылым ретінде енгізу; 

- үшіншіден, халықаралық білім кеңістігіне кіру. 

Бүгінгі  таңда  бұрынғы  жоғары  білім  беру  жүйелерін  осы  заманғы 

әлеуметтік,  экономикалық  даму  тұрғысынан  жетілдіру  талап  етіледі.  Ең 

басты мәселе – білімді жетілдіру, жаңа жүйеге көшу болып табылады. 

Еліміздегі  жоғары  оқу  орындарында  білім  мен  ғылымдағы  сан  алуан 

түрлі  және  болашағы  зор  қазіргі  заманғы  білім  беру  технологиялары 

ендірілуде.  Оқытудың  кредиттік  жүйесін,  қашықтан  оқыту  формасын 

енгізуді, маман даярлаудың көпсатылы құрылымына көшуді, оқу үдерісінде 

қазіргі заманғы білім беру технологиялары мен сабақ берудің озық әдістерін 

қолдануды атап айтуға болады. 

Білім  беру  жүйесінің  бәсекеге  қабілеттілігін  арттыру  үшін  оны 

халықаралық стандарттар деңгейіне шығару қажет. Бұл бүгінгі күннің өзекті 

мәселесі болып табылады. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР  

1.

 Ибрагимов Р., Левенберг Л.Ш. Активизация познавательной деятельности младших 

школьников. Ташкент: ФАН, 1991.-169с. 

2.

 

Әбиев Ж., Бабаев С., Құдияров А. Педагогика. – Алматы. 2004.-437 б. 3.

 

Қоянбаев Ж.Б. Педагогика. Алматы: Рауан, 1992. 

 

 

 А.Я с а у и   у н и в е р с и т е т і н і њ   х а б а р ш ы с ы,  №1, 2010 

 

 

Б.А. ОСПАНОВА  

доктор педагогических наук 

МКТУ им. А.Ясави 

 


    

                                                                                                                                           

243 

   


 

 

 КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВАРИАТИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Мақалада  университетте  білім  беру  мазмұндылығын  жүзеге  асыру  жағдайындағы 

құзыреттілік ерекшеліктері қарастырылады. 

 

This article deals with the basic competent approaches in the sphere of education. 

 

Республика  Казахстан  сегодня  выбирает  и  структурирует  такую 

образовательную  парадигму,  которая  способна  обеспечить  адекватную  и 

оперативную реакцию на изменение образовательных целей. 

В  последние  десятилетия,  как  отмечают  специалисты,  происходит 

резкая  переориентация  оценки  результатов  образования  с  понятий 

«подготовленность», 

«образованность», 

«общая 

культура», «воспитанность»  на  понятия  «компетенция»,  «компетентность».    В 

казахстанском  образовании  приоритетным  сегодня  можно  считать 

направление,  которое  дает  возможность  педагогическим  коллективам 

учебных  заведений  самостоятельно  определять  модель  педагогического 

процесса, 

разрабатывать 

различные 

варианты 

его 

содержания, использовать  возможности  современной  дидактики  для  повышения 

эффективности  образовательных  структур,  а  также    практически 

обосновывать новое содержание и технологии [1, 2, 3, 4]. 

Динамичность 

общественного 

развития 

предполагает, 

что 


профессиональная  деятельность  человека  не  предопределена  на  весь 

период  его  профессиональной  карьеры  и  предусматривает  необходимость 

непрерывного  образования,  процесса  постоянного  повышения  своей 

профессиональной 

компетентности. 

Исходя 


из 

понимания 

профессиональной  подготовки  как  процесса  профессионального  развития, 

овладения  опытом  будущей  профессиональной  деятельности  можно 

говорить,  что  компетентный  специалист  устремлен  в  будущее,  предвидит 

изменения,  ориентирован  на  самостоятельное  образование.  В  нашем 

представлении  профессиональная  компетентность  есть  совокупность 

ключевых, 

профессиональных 

и 

специальных компетентностей. 

Компетентностный  подход  –  это  подход,  при  котором  результаты 

образования  являются  значимыми  как  для  самого  студента,  так  и  за 

пределами системы образования. 

Применительно  к  вузу  каждый  студент  становится  главным 

действующим 

лицом, 

ориентированным на 

высокий 


результат 

образования,  на  высокое  его  качество,  соответствующее  актуальным  и 

перспективным потребностям личности, общества и государства. В связи с 

этим,  сегодня  предлагаются  принципиально  новые  подходы  в  сфере 

подготовки  специалистов   с    высшим     образованием   [5, 6].      Высшее  

А.Я с а у и   у н и в е р с и т е т і н і њ   х а б а р ш ы с ы,  №1, 2010 

 

Оспанова Б.А. Компетентностный подход в условиях реализации вариативного содержания... 

 

 образование 

осуществляется 

через 

бакалаврские программы, 

позволяющие  готовить  специалистов  новой  модели,  адаптированных  к     

                                                                                                                                           

244 

   


 

 

 быстро меняющимся условиям производства и рынка. В послевузовское 

образование включается подготовка магистров     на    базе  вузов       и     

научно-исследовательских    институтов    по специальным программам 

для  производственной  и  научной  сфер  деятельности.    Важным 

нововведением  в  системе  высшего  образования  стал  переход  на 

кредитную  форму  обучения,  при  которой  студент  может  выбирать  не 

только  вуз  и  специальность,  но  и  предметы  для  изучения,  а 

следовательно  –  и  преподавателей.  Такой  подход  к  подготовке 

специалистов  в  Казахстане  обусловлен  научно-технологическим 

потенциалом  страны,  уровнем  проводимых  нашими  учеными 

исследований 

и 

ростом требований 

к 

 профессиональной 

компетентности выпускников.  

При этом формирование базовых профессиональных компетенций 

выступает  в  качестве  приоритетной  миссии  высшего  образования  в 

Казахстане. Его развитие не должно обязательно идти по единой схеме, 

предполагая  свободу  выбора,  развитие  индивидуальности  и 

компетентности студентов вузов. 

Компетентностный 

подход 

(В.А.Болотов, А.В. Вишнякова, 

С.Г.Воровщиков, 

 

Е.Я.Коган, А.А.Пинский, 

В.В.Сериков, 

А.В.Хуторской,  И.Д.Фрумин,  Б.Д.Эльконин  и  др.)    предполагает 

«целостный опыт решения жизненных проблем, выполнения ключевых 

функций,  социальных  ролей,  компетенций».  Известная  также 

американская  модель  «компетентного  работника»,  разработанной 

Д.Ж.Мериллом, И.Стевиком и др., в которой указываются необходимые 

качества 

специалиста 

– 

коммуникативность, стремление 

к 

саморазвитию.  Вопросам  компетентностного  подхода  в  образовании также посвящены работы Cheepanach V., Weiter G., Lefsted J.I. В самом 

общем  виде  можно  утверждать,  что  это  такой  вид  содержания 

образования,  который  предполагает  целостный  опыт  решения 

жизненных  проблем,  выполнения  ключевых,  т.е.  относящихся  ко 

многим сферам социальных функций, социальных ролей, компетенций.  

В целом, компетентностный подход выдвигает на первое место не 

информированность 

студента, 

а 

умения 


решать 

проблемы

возникающие: в познании и объяснении явлений действительности. 

Таким  образом,  в  современных  условиях  термин  «компетенция», 

становится  стержневым,  все  более  распространенным  в  национальных 

образовательных    системах.    Востребованность     этого    термина   в  

 

А.Я с а у и   у н и в е р с и т е т і н і њ   х а б а р ш ы с ы,  №1, 2010 

 

Оспанова Б.А. Компетентностный подход в условиях реализации вариативного содержания... 

 

 образовательных 

системах 

мира 

свидетельствует в 

пользу 


компромиссов и обобщений. 

    

                                                                                                                                           

245 

   


 

 

 В  этой  связи,  целями  непрерывного  образования  выступают 

преемственность  и  вариативность  содержания  образования  в 

соответствии с динамикой потребностей индивидуальной деятельности 

и  общественной  практики.  Главным  в  образовании  становится  не 

передача  знаний,  а  сам  обучаемый.  Нелинейное  обучение,  как  основа 

организации 

кредитной 

системы 


образования 

предполагает 

использование  специальных  методов  обучения,  которые  формируют  у 

человека  способность  воспринимать  нужную  информацию  в  нужном 

месте  и  в  нужное  время.  Происходит  не  механическое  накапливание 

знаний  «впрок»,  человек  получает  лишь  необходимые  понятия. 

Остальные знания он получает как «информационный пакет», которым 

может воспользоваться при необходимости. 

Нелинейное обучение предполагает: 

 создание  специальной  информационно-образовательной  среды 

учреждения; 

 

возможность  получения  информации  в  виде  неосознанных знаний, умений или навыков; 

 возможность проявления полученной информации. 

Как  основу  реализации  идей  нелинейного  обучения  можно 

рассматривать  разработку  образовательных  программ.  Разработка 

образовательных программ позволяет претворить в жизнь чрезвычайно 

важную  идею  о  том,  что  стандарт  может  быть  достигнут  различными 

путями. Выбор пути зависит от особенностей конкретного обучаемого, 

а  сама  образовательная  программа,  обозначая    индивидуальный 

маршрут  продвижения  студента  в  образовании,  ориентирует  педагога 

на  поиск  наиболее  благоприятных  условий,  способствующих 

достижению обучаемыми образовательного стандарта, на разработку  и 

реализацию необходимых видов педагогической помощи студенту. 

Ориентация  на  расширение  и  активизацию  самостоятельной 

познавательной деятельности студентов, на развитие коммуникативных 

навыков, на формирование умения делать осознанный и ответственный 

выбор  востребует  иные  варианты  организации  учебного  процесса. 

Вариантами могут явиться: 

 

модульная  организация  процесса  обучения,  которая  позволяет осуществить  проектирование  учебного  процесса  как  системы 

временных модулей, специфичных на разных ступенях обучения; 

 

организация элективных курсов обучения 

организация проектной деятельности обучаемых;  

проектирование индивидуальных учебных планов студентов, 

 

А.Я с а у и   у н и в е р с и т е т і н і њ   х а б а р ш ы с ы,  №1, 2010  

Оспанова Б.А. Компетентностный подход в условиях реализации вариативного содержания... 

 

     

                                                                                                                                           

246 

   


 

 

  

обеспечивающих  возможность  учитывать  их  познавательные запросы. 

Таким  образом,  нелинейный  процесс  обучения  -  это  процесс,  в 

котором  обучаемый  студент  имеет  возможность  сам  выстраивать  свой 

образовательный  маршрут,  реально  участвовать  в  учении  при 

поддержке  преподавателя;  содержание  и  способы  деятельности 

обучаемого ставят его в позицию, побуждающую действовать активно и 

самостоятельно;  каждый  обучаемый  имеет  возможность  разработать 

свою  собственную  программу  изучения  того  или  иного  курса, 

включающего  обязательный  внутренний  модуль  (ядро)  и  вариативный 

внешний модуль (оболочку).  

Прежде  чем  определить  основные  ориентиры  развития 

вариативного образования попытаемся сформулировать само понятие. 

Определим  значение  однокоренных  слов,  от  которых  образован 

термин.  Вариант  -  видоизменение,  разновидность,  другая  передача 

одной  и  той  же  темы,  иная  разработка  плана,  проекта  [7];  либо,  при 

сохранении того, что является основой [8].  

Вместе  с  тем,  в  литературе  встречается  принципиально  разное 

толкование 

сути 

вариативного образования. 

Одни 


авторы 

отождествляют его с дифференцированным подходом, другие - считают 

методическим приемом дидактики, а третьи - определяют как принцип 

современной 

системы 

образования. 

Например, 

Ю.В.Сенько 

рассматривает 

вариативность 

как 

синоним 


многообразия. 

И.Н.Трофимовой вариативность представлена как число потенциальных 

состояний. 

Поддерживая  позицию  И.Н.Трофимовой,  мы  рассматриваем 

вариативность  как  количество  разнообразных  проявлений,  и  под 

вариативностью понимаем выбор различных образовательных курсов и 

дисциплин, 

что 


может 

способствовать 

формированию 

профессиональных компетенций будущих специалистов. 

Если  опираться  на  эти  характеристики,  то  можно  считать,  что 

вариативное  образование  -  это  процесс  компетентного  выбора  своего 

пути в образовании из  веера возможностей. Это один из  усложнённых 

вариантов общепринятого способа, одна из разновидностей множества, 

имеющего  единую  основу  и  разные  надстройки.  Вариативное 

образование - это различный подход к отбору содержания образования 

и  технологии  обучения.  Современная  система  образования  является 

вариативной  и  на  организационном  уровне  (различные  типы  учебных 

заведений), и на методическом, и на содержательном, что проявляется в 

полипрограммности разных учебных структур. 

 

А.Я с а у и   у н и в е р с и т е т і н і њ   х а б а р ш ы с ы,  №1, 2010 

 

Оспанова Б.А. Компетентностный подход в условиях реализации вариативного содержания... 

 

     

                                                                                                                                           

247 

   


 

 

 В  связи  с  этим,  говоря  о  вариативности  содержания 

университетского  образования,  мы  предполагаем  такую  организацию 

учебного  процесса  в  университете,  основанную  на  принципах  

дифференцированного  и  индивидуально-личностного  подхода,  которая 

способствует созданию условий для развития и реализации творческой 

индивидуальности 

будущих 

специалистов 

и 

овладению профессиональными компетенциями. 

 

ЛИТЕРАТУРА  

1.

 Основы  кредитной  системы  обучения  в  Казахстане  /  Абдыгаппарова  С.Б.,  Ахметова  Г.К., 

Ибатуллин С.Р., Кусаинов А.А, Мырзалиев Б.А., Омирбаев С.М..- Алматы: Казак университеті, 

2004.-198с. 

2.

 Стычева О.А. Спецсеминар как особая форма организации элективных занятий в современном 

вузе  //  Материалы  МНПК  «Актуальные  проблемы  подготовки  педагогических  кадров»,  посв. 

70-летию ШПИ. Т.1.-Шымкент, 2007. - С. 241-246. 

3.

 Профильное 

обучение: 

нормативно-организационное 

обеспечение 

(Материалы 

республиканского  семинара-тренинга  12-13  декабря  2005  года).//  Под  ред.  А.Кусаинова.- 

Алматы: КАО, 2006.- 90с. 

4.

 Каргин С.Т., Даутбаева Д.К. Активизация познавательной деятельности студентов  в условиях 

кредитной системы обучения в вузе // Білім-Образование – 2006- № 6- С. 58-61. 

5.

 

Молодежь и профессиональная карьера// Учебн.-метод. комплект. Научн. ред. С.Н. Чистякова, А.Я. Журкина. – М., 1993. – 108 с

.

 6.

 

Ким  В.В.  Методические  рекомендации  по  разработке  схем  процессов  деятельности 

организации.- Тараз, 2008.-26с 

7.

 Вяткин  Л.Г.  и  др.  Развитие  познавательной  самостоятельности  и  творческой  активности 

педагога: Учеб. пособие. – Саратов, 2001. – 198с. 

8.

 

Огаркова  А.П.  Педагогическое  управление  развитием  учебно-операциональной  и познавательной самостоятельности студентов. Монография. – Магнитогорск, 1997. – 154с. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 А.Я с а у и   у н и в е р с и т е т і н і њ   х а б а р ш ы с ы,  №1, 2010 

 

 

Л.КЕРІМОВ  

 

педагогика ғылымдарының докторы, профессор  Абай атындағы ҚазҰПУ 

 


    

                                                                                                                                           

248 

   


 

 

 С.ПАШТАНОВ  

А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің оқытушысы 

 

МЕКТЕПТЕ ЖӘНЕ ОТБАСЫНДА ЖАСӨСПІРІМДЕРДІ  

КӘСІБИ БАҒДАРЛАУ 

 

 В данной статье рассматриваются проблемы профориентации подростков в условиях семьи 

и школы. Актуальность проведения профориентационных работ раскрывается, в первую очередь, 

в  необходимости  ориентации  в  социальной  среде.  Для  этого  должна  проводится 

профориентационная работа с учетом профессиональной деятельности подростков.  

 

 

The article deals with problems of career-guidance of teenagers at school and in the family. The 

urgency of  realization  of  career-guided  activities  has  been  revealed  in  the  necessity  of  orientation  in  the 

social  sphere.  Some  career-guided  activities  should  be  conducted  taking  into  consideration  professional 

activity of teenagers.  

 

 

Бүгінгі таңда жасөспірімдерді жаңа әлеуметтік ортаға сай бейімдеу өте қажет.  Себебі,  әрбір  жасөспірім  дербес  өмір  сүруге  қабілетті  болуы  керек. 

Бұның  өзі  заман  талабы  және  жасөспірімдердің  мамандықты  дұрыс 

таңдауының  кепілі.  Сондықтан  ата-аналар  мен  педагогтардың  міндеті 

мамандық  таңдауға дұрыс бағыт-бағдар беру.  

 

Біздің пікірімізше бұл мәселеге кез-келген ата-ана дайын емес. Себебі, талапкерлерден  сұрастыру  барысында  мына  мәселеге  көз  жеткіздік.  Ата-

аналардың  басым  көпшілігі  әртүрлі  сала  қызметкерлері  болса  да,  жастарға 

кәсіби  кеңес  беруде  олардың  қызығушылықтары  мен  бейіміне,  

қабілеттеріне  емес,  керісінше  мамандыққа  бөлінген  грант  көлеміне,  ЖОО-

ның орналасу аймағына, т.б. мәселелерге баса көңіл бөледі.  

 

Жасөспірімдердің    отбасында  мамандықты  дұрыс  таңдауы  үшін  ата-аналар    мына  мәселеге  нараз  аударулары  тиіс.  Жасөпірімдер  болашақ 

мамандығын  таңдай  отырып,  өмір  перспективасын  қалайды,  жеке  басына 

және қоғам игілігіне қызмет етеді. Бұл жерде қомақты табыс табуды, қызмет 

етуді  айтып  отырғанымыз  жоқ.  Жастардың  қандай  мамандыққа  бейім 

екендігін  анықтау  қажеттігі  түсіндірілуде.  Яғни,  ата-ананың  міндеті 

баланың неге бейім екенін күні бұрын болжап, бағыт-бағдар беру.  

Қазіргі  таңда  бәсекелестік  тек  қана  өндіріс  орындарына  қатысты 

айтылып жүрген жоқ. Ол әрбір кәсіп иесінің өз қызметіне қабілетті болуына 

байланысты  айтылуда.  Елбасының  жолдауларының  бірінде  айтылған 

«бәсекеге қабілетті» тұлға қалыптастыру мәселесі осыны меңзейді.  

Психологтардың  пікірінше,  адамның  кәсіптің  бір  түріне  бейімділігі 

өмірінің  алғашқы  кезеңінде  біліне  бастайды.  Біздің  зерттеуімізден  белгілі 

болғанындай 

дизайнерлік 

мамандықты 

таңдаған 

жоғары 

сынып 


оқушыларының көпшілігі бала күндерінде қуыршақтарына сәнді көйлектер 

пішіп, киіндіре бастаған.  

Сонымен  отбасында  және  мектепте  жасөспірімдерге  мамандықты 

дұрыс таңдау  үшін  бағыт-бағдарды  қалай беруге болады?! Ол үшін әрине,  
жүктеу 6.53 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   66
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет