Ғылыми журнал 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады


А.Я с а у и   у н и в е р с и т е т і н і њ   х а б а р ш ы с ы,  №1, 2009жүктеу 5.8 Kb.
Pdf просмотр
бет7/47
Дата18.01.2017
өлшемі5.8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   47

А.Я с а у и   у н и в е р с и т е т і н і њ   х а б а р ш ы с ы,  №1, 2009 
 
Балаубеков М., Исаева Ж.  Әбіш Кекілбай шығармаларының тілі 
 
 
жаңа  қолданыстардың  пайда    болуында  газеттің,  оның  ішінде    публицистердің  
қызметінің  айрықша екендігі сезіледі. 

 
49 
 
Публицистің шығармаларында қосарлы  сөздер де жиі  кездеседі.  Бір ерекшелігі 
бұлардың  барлығы  тілдік  және  стильдік  талаптарға  бағынған  тұлғалар  түрінде 
көрініс    табады.  Әрі  ол  жазушының  тіл    байлығының  айғағы  әспетті.  Сөз  арқылы 
қоғамдық маңызы бар мәселе көтеру – публицист шығармашылығының ерекшелігі. 
«Сөз – шығарманың негізгі материалы», – дейді Федин. Ал З.Қабодолов «Шығарма 
тіл  арқылы  жазылса,  тіл  сөз  арқылы  құралады»  [3],  –  дейді.  Ендеше,  Ә.Кекілбай 
сөйлемдерінде  жиі  кездесетін  «қай-қай»,  «ту-ту»,  «бар-бар»,  «шыбық-шыбық», 
«бәрі-бәрі» «қайта-қайта» сияқты қосарлы сөздер  осының айғағы. 
Әбіш Кекілбай шығармаларындағы қос сөз сөйлемдегі белгілі бір  заттың көптік 
тұлғасын,  уақыт  кеңістігінің  мәнін,  шексіздігін  білдіріп  тұр.  Мәселен,  «үстінде 
шыбық-шыбық  сұр  көйлек»  деген  қосарлы  сөз  бір  жағынан  көйлектегі  сызықтың 
көптігін,  яғни  анықтауыштық  мәнін  білдірсе,  екінші  жағынан  бейнелі  мағына 
түрінде алынып тұр. Бейнелі сөздің бастауы  еліктеуіш сөз екенін ескерсек, мұндағы 
қос  сөздің  де  сол  мәнге  жақын  тұлғада  алынғандығын  байқаймыз.  Тереңірек 
зерделесек,  Әбіш  Кекілбай  шығармаларында  жиі  кездесетін  “қай-қай”  қосарлы 
сөзінің  де  жеке  тұрғанда  нақты  сипатының  оншалықты  байқалмай,  ал  қосарланған 
жағдайда әсерінің  күшейе түсетіндігін аңғарасың. 
  Екі  түрлі    формадағы  мәндес  сөздердің  қосарлануы    арқылы  жасалған 
сөйлемдер  де  публицист  шығармашылығының  бір  ерекшелігін  көрсетеді.  Әсіресе, 
синонимдік  қатарлардың  сызықша  арқылы  ажыратылып,  сөйлем  ішінде  ұтымды 
қолданылуы  суреткер  сұлулығын  ашқан:  «қоса-қабаттаса»,  «езілген-жаншылған», 
«ұзын-шұбақ», «жалбарыну-жалыну», «толғаныс-тебіреніс», т.б. Осы арқылы  әрбір 
сөйлемнің  астарлы  мағынасы,  мән-маңызы  айқын  байқалып  тұрады.  Бір  сөзді 
бірнеше мәрте қайталамау мақсатында ол сөздерді әрқалай ойнатып беруге асығады. 
«Мүмкін»  деген  сөзді  «кәдік»,  «төбелесу»  деген  сөзді  «сілкілесу»  мағыналарында 
қолданады. Жалпы, Әбіш Кекілбай тілі  арқылы синонимдік қатар  түзілуі мүмкіндігі 
мол  екендігі  байқалады.  Бұл  құбылыс  сөздердің  жаңа    мағыналарының  көрінуіне, 
олардың  өз  мағыналық  реңктерін  аша  түсу  мақсатында  контекстерді  таңдап 
қолдануына  мүмкіндік береді. Осылайша, тіліміздегі  абсолютті синонимдер  пайда  
болуының себептерінің бір қыры  ашылады әрі тілдің сөздік қоры толығып отырады. 
Мұнымен  қатар,  публицист    шығармаларында    антонимдік    тұлғадағы    қосарлы 
сөздердің де   
жиі кездесетінін байқайсыз: «жалған мен шындық», «әділет пен қиянат», «дерт пен 
денсаулық», «аң мен адам», т.б.  
Әбіш тілі – бай тіл. Оның хақас, алтай, қырғыз, тува, шор тілдеріне негіз болған 
көптеген архаизмдерді ұтымды пайдалана отырып, шығарма тілінің әсерлі болуына 
мән беріп отыратыны аңғарылады. 
Қорыта  келгенде,  публицистің  қайсыбір  шығармасы  да  әділет  пен 
шынайылықты ту ете отырып, қоғамдық өмірдің әрбір қырын кеңінен қозғай жазуға 
негізделгендігі байқалады. Сол шығармалары арқылы оның тілдік ерекшеліктерінің 
өзіндік  сипаттары  айқындалады.  Оны  тек  туындыгер  көсемсөздерін  мұқият  оқып, 
зер сала қараған адам ғана анық байқай алады.    
 
ӘДЕБИЕТТЕР  
 
1.
 
Ибатов А. ХІV ғасырдағы хандар жарлықтарының тілі. -Алматы: 1990.  
2.
 
Сыздықова Р. Абай шығармаларының тілі.  -Алматы:  1968.  
3.
 
Қабдолов З. Қазақ әдебиетінің теориясы. -Алматы: 1967.  
4.
 
Кекілбаев Ә. Заманмен сұхбат. -Алматы: 1996.    

 
50 
 
А.Я с а у и   у н и в е р с и т е т і н і њ   х а б а р ш ы с ы,  №1, 2009 
 
 
Н.УМИРЗАКОВА
 
кандидат филологических наук 
МКТУ им. А.Ясави  
 
МЕСТО  ПОЭТИЧЕСКОГО ОБРАЗА В ИЗОБРАЖЕНИИ ПСИХОЛОГИЗМА 
(в поэзии узбекского поэта Усмана Насыра) 
 
 
Мақалада  жалпы  поэзиядағы  психологизм  көріністері  ақын  У.Насыр  өлеңдері  мысалында 
көрсетіледі. 
 
The author of the article writes about the place of a poetic character in psychological delineation on the base 
of poems of the Uzbek poet U. Nassyr. 
 
Исследование  проблемы  психики  человека  является  актуальным  не 
только  для  литературоведения,  но  и  для  таких  наук,  как  психология, 
эстетика, медицина. Масштабная интерпретация психики человека со всей ее 
сложностью  и  многогранностью,  с  противоречиво-неуловимыми,  порой 
скрытыми чертами представляет собой крайне трудный процесс. 
Психоаналитическое  учение  З.Фрейда,  признанное  как  великое 
революционное открытие XX века, основывается на запутанных, невидимых 
для  глаза,  безграничных  и  широких  слоях  подсознания,  что  определяет 
актуальность  его  постоянного  изучения,  ибо,  по  трактовке  З. Фрейда, 
«сознательное «Я» – лишь только вершина могущественной бессознательной 
ментальной жизни» [1.569]. 
Так  как  в  основе  художественного  произведения  лежит  образ  человека, 
главной  целью  писателя  является  раскрытие  его  психологического  мира. 
Мастерство  писателя  также  непосредственно  определяется  степенью 
правдивого  изображения  душевных  переживаний  человека.  Как  верно 
заметил У. Норматов, «ни какая отрасль не может сравниться с литературой, 
заменить ее в исследовании истины человеческого бытия и его природы, его 
души, психики» [2.98]. 
Как  известно,  каждый  писатель  своеобразен  своим  талантом  видения 
мира.  Он  с  присущими  только  ему  характерными  особенностями  изучает  и 
раскрывает  природу  человеческой  психики.  Первопричина  этого  –  в 
убеждениях  его  личностных  качествах  и  неоспоримых  достоинствах,  в  его 
поразительно  глубоко  содержательном  духовном  мире.  Как  и  в  самой 
природе, в которой нельзя найти абсолютно одинаковых листьев или цветов 
с одинаковым запахом невозможно найти людей с одинаковой человеческой 
психикой.  Следовательно,  именно  разнообразность  психологического  мира, 
обособленность  путей  воздействия  становятся  причиной  для  появления 
новых образцов творчества в художественной литературе. 
Как  известно,  поэзия  отличается  от  других  форм  искусства  своей 
тонкостью,  богатством  многогранных  чувств  и  ощущений,  образностью, 
художественной  красочностью  и  впечатлительностью,  ибо  стих  –  бунт 
волнения  чувств,  исходящих  из  глубины  души,  страстное,  иногда 
непримиримое  отношение  к  действительности.  Поэтому  поэзия  является 
могущественной   силой,   способной   передать   всю   глубину   драматизма 

 
51 
 
А.Я с а у и   у н и в е р с и т е т і н і њ   х а б а р ш ы с ы,  №1, 2009 
 
Умирзакова  Н.  Место  поэтического образа в изображении психологизма 
 
 
человеческой  души  со  всеми  присущими  ей  противоречиями,  бурями  и 
мятежом.  Именно  поэтому  мир  стиха,  стихотворное  явление,  его 
своеобразная  природа  находятся  в  центре  внимания  литературоведов, 
философов,  эстетиков.  Но  «каждое  новое  стихотворение  –  новое  явление. 
Следовательно,  у  него  есть  своя  природа,  свое  переживание,  своя  грация 
образов. Поскольку это так, невозможно полностью охватить все волшебные 
тонкие  грани  поэзии»  [3.10].  Однако,  несмотря  на  это,  есть  такие  общие 
закономерности  поэтики,  которые  дают  возможность  в  определенной 
степени  понять,  осознать  мир  поэзии.  Одна  из  них  –  интерпретация 
психологического мира. 
Понятно, что основной фактор настоящего искусства, особенно, поэзии – 
это  психологический  мир  лирического  «я».  Без  психологического  бытия 
всякое  содержание  безжизненно.  Без  души  лирического  героя,  полной 
сложных,  противоречивых  чувств,  разнообразных  переживаний,  страстей, 
поэзия  не  может  превратиться  в  образец  настоящей  художественной 
литературы.  Психологический  мир  в  поэзии  проявляется  посредством 
множественных художественных элементов, в первую очередь, через образы и 
образность.  Образность  превращается  в  основной  фактор,  объединяющий  в 
одно  целое  другие  элементы  в  открытии  граней  психологического  мира 
поэтических героев. 
В  данной  статье  предпринята  попытка  освещения  художественного 
мастерства  Усмана  Насыра  именно  с  этой  точки  зрения.    В  стихотворении 
«Юрак»  («Сердце»),  поэтическим  образом  раскрывающим  идейно-
художественный  замысел  поэта,  психологизм  лирического  «я»  передается 
через составляющую образ-«сердце». 
В  стихотворении  сердце  превращается  в  материальное  и  моральное 
средство  для  передачи  психологизма  лирического  героя,  его  своеобразных 
тонких  граней.  В  первом  четверостишье  моральная  основа,  т.е.  «сердце», 
превращается  в  метафору  и  вместе  с  поэтическими  образами  саз,  най,  луна 
служит  для  выражения  определенной  эстетической  цели.  Здесь  сердце 
превращается  в  саз,  най  и  обретает  силу  своеобразного  выразителя 
переживаний лирического героя, который таким образом, переступая грань, 
становится влюбленным. 
Составляющая  образа-сердце,  родившееся  уже  в  первых  строках 
стихотворения,  от  строки  к  строке  развивается,  совершенствуется  и  в 
конечном  итоге  в  последних,  завершающих  строфах  стихотворения 
определяет  и  психологический  мир,  мировоззрение,  и  высокий  морально-
нравственный облик как личности лирического героя, т.е. поэта: 
Итоат эт! 
Агар сендан 
Ватан рози эмас бұлса, 
Ёрил, чақмоққа айлан сен
Ёрил! Майли, тамом ұлсам! 
А.Я с а у и   у н и в е р с и т е т і н і њ   х а б а р ш ы с ы,  №1, 2009 
 
Умирзакова  Н.  Место  поэтического образа в изображении психологизма 
 

 
52 
 
 
Повинуйся! 
Если даже Родина недовольна тобой. 
Лопни, превратись в молнию. 
Лопни! Даже если я умру! 
Поэт сумел поднять составляющую, т.е. деталь, сердце до уровня образа 
«сердце  –  душа»  и  тем  самым  исследовать  самые  тонкие  грани  духовной 
сущности  человека.  Самое  главное  –  научно  обосновано,  что  данный  образ 
превратился  в  важное  поэтическое  открытие,  движущее  замыслом 
лирического  произведения  –  многогранно  ярко  отразить  внутренний  мир 
лирического героя, его чувства и переживания. 
В  стихотворении  «Вновь  к  стиху»  автор  понятия  «поэт»  и  «стих» 
поднимает  до  уровня  поэтического  образа,  делает  ни  с  чем  не  сравнимое 
поэтическое  открытие.  Поэт  проводит  образную  параллель,  сравнивая  стих 
со своей душой. Как известно, душа является основой всего живого, бытия, 
природы, ибо без души человек превращается лишь в форму, а природа – в 
картинку.  Разумеется,  стих  для  поэта  –  источник  жизни  и  любви, 
мироощущения,  одним  словом,  бытия.  Лишаться  этого  источника 
равносильно  смерти.  Эта  концепция  находит  свое  еще  более  углубленное, 
еще  более  всестороннее  развитие  в  последующих  строках  стихотворения. 
Стих,  вначале  сравниваемый  с  душой,  сердцем  лирического  героя,  в 
последующих  строках  объявляется  и  болью,  и  печалью,  и  радостью,  и 
весельем,  и  сокровенным  помыслом,  желанием.  Поэт  переносит 
характеристику образа от общности к частности, конкретности: 
Бутун умрим сенинг бұйнингда, 
Саҳарда қон тупурсам майли, 
Мен – Мажнунман, шеърим, сен – Лайли. 
Вся моя жизнь – это ты, 
Но и пусть, если буду кровь глотать до зари, 
Я – Меджнун, мой стих ты – Лейли [4.93]. 
В  этих  строках  можно  наблюдать,  как  чувства,  душевный  трепет 
лирического  героя  достигают  своей  кульминации.  Лирический  герой 
обретает  качества  истинного  влюбленного.  Он  себя  представляет  царем 
любви  –  Меджнуном,  а  свою  возлюбленную  –  Лейли.  Поэт,  мастерски 
используя 
поэтическую 
фигуру 
талмих
создаёт 
своеобразный 
опоэтизированный  облик  образа  «стих».  Мастерство  поэта  заключается  в 
том,  что  он  приводит  образы  Меджнуна  и  Лейли,  символизирующие  в 
классической  литературе  любовь  и  преданность,  и  как  бы  выражает  тем 
самым свою безграничную любовь к стиху. Поэтическое открытие автора – в 
сравнении  образа  Меджнуна  с  лирическим  героем,  а  образа  Лейли  –  со 
стихом. Благодаря этому открытию психологические ощущения лирического 
героя выходят за рамки обыденного представления. Стихотворение имеет ту 
же непримиримость, тот же порыв, тот же правдивый психологический  мир, 
присущий стихотворению «Сердце». Это  
А.Я с а у и   у н и в е р с и т е т і н і њ   х а б а р ш ы с ы,  №1, 2009 
 
Умирзакова  Н.  Место  поэтического образа в изображении психологизма 
 
 
подтверждает  ведущий  пафос  поэзии  Усмана  Насыра,  основу  которого 
составляют 
проницательные, 
бурлящие, 
страстные, 
искренние, 

 
53 
 
непримиримые  порывы  его  молодого  сердца.  Лирический  герой  Усмана 
Насыра  не  проявляет  своих  чувств  в  обузданном  либо  приспособленном  к 
определенным нормам и правилам виде. Наоборот, он преподносит читателю 
их такими, каковы они в действительности в своей сущности: и мощными, и 
слабыми  сторонами.  В  стихотворении  имеется  два  поэтических  образа, 
раскрывающих  психологизм  лирического  «я».  Первый,  влюбленный  – 
лирический  герой,  это  сам  поэт;  второй,  возлюбленная  –  стих,  т.е.  плод 
творчества  самого  поэта.  Следовательно,  в  стихотворении  имеется  два 
предусматривающих, дополняющих, раскрывающих друг друга поэтических 
образа.  Кроме  того,  стихотворение  имеет  ряд  поэтических  символов, 
поэтических  деталей,  без  которых  невозможно  достигнуть  такого 
художественного  совершенства,  какого  добился  поэт.  Ведь,  –  как  верно 
замечает  Д.  Раджабов,  –  «так  же,  как  невозможно  представить  движение 
идеи  без  образа,  невозможно  представить  движение  образа  без 
художественного символа или художественной детали» [5.47]. 
Как видно из проведенного анализа, Усман Насыр, как поэт, наделенный 
большим талантом, смог реализовать свое мастерство в поэтически высоких 
произведениях,  добившись  передачи  идейно-эстетического  смысла, 
психологии  лирического  героя  во  всей  ее  красоте,  изяществе,  сложности  и 
противоречиях на основе использования ярких поэтических образов. 
 
ЛИТЕРАТУРА 
 
1.
 
Скирбекк Г., Гилье Н. Фалсафа тарихи. -Ташкент: Шарқ нашриёт – матбаа акциядорлик компанияси 
бош таҳририяти, 2002.  
2.
 
Норматов У. Умидбахш тамойиллар. -Ташкент: Маънавият, 2000. 
3.
 
Саримсоқов Б. Лирикада бадиий тафсил // Узбек тили ва адабиёти. 1992. №5-6. 
4.
 
Носир  У.  Танланган  асарлар.  Икки  томлик.  -Ташкент:  Ғафур  Ғулом  номидаги  бадииий  адабиёт 
нашриёти, 1969. 1-том. Б. 93. 
5.
 
Ражабов Д. Бадиий  образ ва ритмнинг ұзаро муносабати: Филол. фан.  номз. … дис. -Ташкент: 
1998. 
 
 
 

 
54 
 
А.Я с а у и   у н и в е р с и т е т і н і њ   х а б а р ш ы с ы,  №1, 2009 
 
  
К.Т.АНДАБАЕВА  
старший преподаватель МКТУ им. А.Ясави 
 
К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 
Мақалада экономикалық мамандықтар студенттеріне кәсіби ағылшын тілін үйретудің кейбір 
мәселелері қарастырылады. 
  
This  article  deals  with  some  problems  of  teaching  English  for  special  purposes  at  the  Economy 
faculty. 
 
       Преподаватель  английского  языка  в  высшем  учебном  заведении  
сталкивается  с  необходимостью  обучения  специализированному  или 
профессиональному английскому языку (English for Special Purposes – ESP). 
Переход  от  общего  английского  к  специализированному  способствует 
определению более реальных целей, а также мотивирует интерес студента к 
изучению  языка,  так  как  студент  осознает  необходимость  ESP  в  его 
дальнейшей трудовой деятельности. 
       Обучение  специализированному  английскому  языку  (ESP)  акцентирует 
большее внимание на развитие коммуникативных навыков говорения, чем на 
заучивание грамматических правил, так как умение строить грамматически-
правильно-оформленные 
предложения 
не  ведет  автоматически  к 
способности  общения.  Обучение  ESP  не  существует  без  проблем. 
Преподаватель  английского  языка  сталкивается  с  некоторыми  из  них, 
которые  непосредственно  связанны  с  областью  специализации.  Одними  из 
основных  проблем  являются:  а)  выбор  определенного  лингвистического 
материала  (лексического  и  грамматического);  и  б)  координирование 
обучения  лингвистического  материала  и  коммуникативных  навыков  в 
специализированной  области.  В  данной  статье  представлены  некоторые 
материалы  по  обучению  студентов  экономических  специальностей 
профессиональному  английскому  языку.  Целью  обучения  является  умение 
использовать  навыки  английского  языка  в  изучении  и  решении  проблем  в 
области экономики. 
        Экономический  английский  входит  в  силу  обучения  в  так  называемом 
пост-элементарном уровне. Студент, переходя на изучение ESP, испытывает 
ряд  трудностей,  сталкиваясь  соответственно  со  сложными  идеями 
экономического 
характера, 
которые 
ему 
необходимо 
выразить. 
Лингвистические  навыки,  требуемые  теоретическими  характеристиками 
экономической  дисциплины,  влекут  за  собой  необходимость  введения 
соответственных определенно-сложных языковых явлений. 
         Последующее 
обучение  ESP  преподаватель  распределяет  по 
следующим 3-м направлениям: а)фонетико-лексическое; б) грамматическое; 
в)  тематическое (то  есть специализированное).  Перейдя  к  уровню  изучения 
ESP, студент (при условии, что он изучал английский язык в школе) владеет 
необходимыми    базовыми   лексическими   и   грамматическими   нормами. 
А.Я с а у и   у н и в е р с и т е т і н і њ   х а б а р ш ы с ы,  №1, 2009 
 
Андабаева К.Т. К вопросу о некоторых проблемах обучения студентов экономических...  
 

 
55 
 
 
Теперь  в лексическом направлении цель преподавателя - расширить вокабуляр 
студента  за  счет  экономической  терминологии.  В  работе  с  экономической 
терминологией  следует  отметить  сходность  многих  терминов  в  английском  и 
русском  языках.  Следовательно,  студенты-казахи  (в  большинстве  своем 
обладающих навыками говорения на русском языке) не испытывают трудностей 
в  запоминании  некоторых  экономических  терминов.  Следует  лишь  обратить 
особое  внимание  на  распределение  ударных  слогов.  Ударение  в  английском 
языке  несет  определенную  нагрузку,  то  есть  одно  и  то  же  слово  с  разными 
ударными слогами может иметь различный перевод, например: ΄export - ex΄port 
(экспорт – экспортировать). 
        Для  обучения  специализированной  лексике  могут  быть  использованы 
следующие типы упражнений: 
1.  по  причине  схожести  терминов  в  английском  и  русском  языках  дается 
задание  на  узнавание  слова:    guess  the  words  (  bank,  sector,  budget,  refinancing, 
dividends, deposit, credit, bank note, finance, fiscal, etc. …) 
2.  задание  на  образование  однокоренных  слов  (студенты,  зная  значение 
лишь  одного  слова  и  функции  аффиксов  и  флексий,  могут  за  счет  этого 
расширить запас слов): 
finance – to finance – financial – financier 
to distribute – distributing – distribution – distributive – distributor 
3.  задание  на  нахождение  соответствий.  В  экономической  терминологии 
очень часто встречаются парные слова, например, национальный доход – national 
revenue, финансовый год – fiscal year, денежные отношения – monetary relations, 
иностранная  валюта  –  foreign  currency  и  т.д.  Для  закрепления  в  памяти  этих 
парных терминов и дается задание “Match the words”: 
a) national, foreign, fiscal, monetary, public, economic, wholesale 
b) banking, currency, revenue, finance, relations, entities, year 
Задача студента составить парные термины, соединив слова из группы (а) со 
словами  из  группы  (b).  Затем  в  устной  форме  преподаватель  закрепляет 
усвоение этих парных терминов: 
Teacher:    public   - …                               Student 1 -  public finances 
Teacher” – social   - …                              Student 2 -  social policy    etc…. 
Работа преподавателя в грамматическом направлении.   
В  экономике  изобилуют  причинно-следственные  отношения,  особенно  в 
обсуждении  предположений,  предсказаний  и  экономических  прогнозов. 
Вследствие  этого  в  речи  экономистов  часто  употребляются  предложения  с 
придаточными  предложениями  условия.  Так,  например,  Р.  Липси  на  20-ти, 
взятых  наугад,  страницах  своего  учебника  для  студентов-экономистов,  
использовал  85  предложений  с  придаточными  предложениями  условия  (Lipsey 
Richard G. An Introduction to Positive Economics). Предложения с придаточными    
предложениями  условия  в  экономических  текстах  встречаются  намного  чаще, 
чем  в  текстах  другого  направления.  Частотность  употребления  такого 
грамматического  явления,  как  условное  наклонение,  способствует  более 
раннему  его  введению  в  курсе  английского  языка  для  экономистов,  чем  оно 
вводится в курсе общего английского языка. 
А.Я с а у и   у н и в е р с и т е т і н і њ   х а б а р ш ы с ы,  №1, 2009 
 
Андабаева К.Т. К вопросу о некоторых проблемах обучения студентов экономических...  
 
Каталог: journals
journals -> Хабаршы вестник
journals -> Н. Ю. Зуева (жауапты хатшы), О. Б. Алтынбекова, Г. Б. Мәдиева
journals -> Л-фараби атында ы аза лтты
journals -> Issn 1563-0269 Индекс 75871; 25871
journals -> Issn 2306-7365 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады
journals -> ҚОҒамдық Ғылымдар мәселесі вопросы общественных наук
journals -> Казахский национальный
journals -> Ғылыми журнал 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады
journals -> Казахский национальный
journals -> №4(68)/2012 Серия филология

жүктеу 5.8 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   47
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет