Ғылымдарының кандидаты, доцент Искаков Ж. құрастырды


    6.2 Балл қою саясатыжүктеу 247.35 Kb.
Pdf просмотр
бет3/3
Дата28.05.2017
өлшемі247.35 Kb.
1   2   3

 

19 

 

6.2 Балл қою саясаты

 

Бағалау баллдары ең жоғарғы болып саналады. Олар жұмыстың орындалу сапасына  қойылады.  Тестілеу  және  дәріске  қатысуды  бағалау  баллдары  дұрыс 

жауаптар санына және  дәріске қатысу күндерімен есептелінеді.  6.3 

Университетте 

оқитындардың 

академиялық 

икемділігін 

уйымдастырудағы бағаны ауыстыру 

       ECTS  (Трансферттің  (ауыстырудың)  Еуропалық  жүйесі  және  кредиттерді 

жинақтау)  бойынша  бағаларды  ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерін  балдық-

рейтингтік,  әріптік  бағалау  жүйесіне    ауыстыру  немесе  керісінше  4  және  5  – 

кестелерге сәйкес жүргізіледі. 

                                                                                                        

Кесте  3  -  ECTS  бойынша  бағаларды  ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерін 

балдық-рейтингтік, әріптік бағалау жүйесіне  ауыстыру 

 ECTS 

бойынша  

бағалалар 

 

Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Балдардың 

сандық 

баламасы 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы түрі 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

  Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлық емес 

 

 Кесте  4  -  ҚР  -  ндағы  балдық-рейтингтік,  әріптік    жүйесіненен    бағаларды ауыстыру ECTS бойынша бағаларға ауыстыру 

Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Балдардың 

сандық 

баламасы 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы түрі 

ECTS 

бойынша  

бағалау 

 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

  Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

  Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

  Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлық емес FX, F 

 

7 Курс саясаты: 

- сабақты жібермеу және кешікпеу; 

- машықтандыру және зертханалық сабақтарға дайындалу;  

- кестеге сәйкес есептеу графикалық жұмыстарды орындау және тапсыру; 

- зертханалық жұмыстарды орындау, сабақты тек себепті жіберу20 

 

- үйде және кітапханаларда өздігінен дайындалу.   

8 Академиялық этика нормалары: 

- ұқыптылық; 

- тәрбиелілік; 

- қайырымдылық; 

- турашылдық; 

- жауаптылық; 

- аудиторияда жұмыс жасалғанда телефон өшірілуі керек. 

Қайшылық  туған  жағдайларда  оқу  тобында  оқытушымен  немесе  эдвайзермен, 

күрделі жағдайда деканат қызметкерлері ашық талқылану қажет. 

 

9 Әдебиеттер тізімі:  

Негізгі: 

1.  Қойшыбаев  Н.,  Шарықбаев  А.О.  –  Физика.  Механика.  Молекулалық 

физика және жылу. – Алматы. 2001. – т. 1-2. 

2. Қойшыбаев Н., Шарықбаев А.О.  – Физика. Электродинамика негіздері. 

Тербелістер  мен  толқындар.  Оптика.  Кванттық  физика  және  атомдық  ядро.  – 

Алматы. 2001. – т. 2. 

3.  Дуаметұлы  Б.,  Жалпы  физика  курсының  негіздері:  оқу  құралы  /  Б. 

Дуаметұлы;  ҚР  БжҒМ,  Қ.И.Сәтбаев  атынд.ҚазҰТУ.-  Алматы:  ҚазҰТУ,  2012.- 

217б


  

4.

 Бижігітов  Т.,  Статистикалық  физика.  Физикалық  кинетика  негіздері: 

оқулық / Т. Бижігітов; ҚР БжҒМ.- Алматы: Дәуір, 2011.- 308б.  

5. Бәйімбетов Ф.Б., Электр және магнетизм: оқу құралы / Ф.Б. Бәйімбетов, 

Т.С.  Рамазанов;  Әль-Фараби  атындағы  ҚазҰУ.-  Алматы:  Қазақ  университеті, 

2011.- 280б. 

 

6. Савельев И.В., Курс общей физики: в 4-х т.: учеб.пособие для вузов. Т.1: Механика.Молекулярная  физика  и  термодинамика  /  И.В.  Савельев;  под 

ред.В.И.Савельева.- 2-е изд.стереотип.- М.: КноРус, 2012.- 528с. 

 

7. Савельев И.В., Курс общей физики: в 4-х т.: учеб.пособие для вузов. Т.2: Электричество  и  магнетизм,оптика:  учеб.пособие.  /  И.В.  Савельев;  под 

ред.В.И.Савельева.- 2-е изд.стереотип.- М.: КноРус, 2012.- 576с. 

 

8. Савельев И.В., Курс общей физики: в 4-х т.:учеб.пособие для вузов. Т.3: Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного яд-

ра  и  элементарных  частиц  /  И.В.  Савельев;  под  ред.В.И.Савельева.-  2-е 

изд.стереотип.- М.: КноРус, 2012.- 368с.  

9. Детлаф А.А. , Яворский Б.М.  Курс физики. -М. :  Высш. шк. , 2002. 

10. Трофимова Т.И. Курс физики. - М. : Высш. шк. , 2002. 

11. Курс физики. Под ред. Лозовского В.Н. – СПб.: Лань, 2001. – т.1-2. 

12.  Иродов  И.Е.,  Механика  негізгі  заңдар:  оқулық  /  И.Е.  Иродов;  ҚР 

БжҒМ.- Алматы, 2012.- 276б.  21 

 

13. Иродов И.Е., Электромагнетизм. Негізгі заңдар: оқулық / И.Е. Иродов.- Алматы, 2013.- 332б.- (ҚР ЖОО қауымдастығы) 

14.


 

Иродов И.Е., Кванттық физика. Негізгі заңдар: оқулық / И.Е. Иродов; 

ҚР БжҒМ.- Алматы, 2012.- 216 б.  

15.  Волькенштейн  В.С.  Жалпы  физика  курсының  есептер  жинағы.  – 

Алматы.: Нур - Принт, 2012.- 450б. 

16.Чертов  А.Г.  Задачник  по  физике:  учебное  пособие  -  М.  :  Физматлит, 

1981, 2009. – 640 с. 

17. Физика. Задания к практическим занятиям. Под ред. Ж.П. Лагутиной. – 

Мн.: Высш.шк., 1985 

18.  Байпақбаев  Т.С.,  Қарсыбаев  М.Ш.  Жалпы  физика  курсының  есептер 

жинағы.- Алматы: АЭЖБУ, 2015. 

19.  Трофимова  Т.И.,  Физика  курсы  бойынша  шешулері  қоса  берілген 

есептер  жинағы:  оқу  құралы  /  Т.И.  Трофимова,  З.Г.  Павлова.-  6  бас.стер.-  М.: 

Жоғары мектеп, 2010.- 592б. 

20.  Трофимова  Т.И.,  Руководство  к  решению  задач  по  физике: 

учеб.пособие для бакалавров / Т.И. Трофимова; доп.МОиН РФ.- 2-е изд.,перераб. 

и доп.- М.: Юрайт, 2011.- 265с.- (Бакалавр).  

Қосымша: 

21. Савельев И.В. Сборник вопросов и задач по общей физике. - М. : 

КноРус, 2012. – 384с. 

22.  Иродов  И.Е.  Задачи  вопросов    по  общей  физике.-  М.  :  БИНОМ.  Лаб. 

знаний, 2012. – 431с. 

23. Сборник  задач по общему  курсу  физики. Под  ред. В.А. Овчинкина. В 

3-х частях. – М.: МФТИ , 2000. 

24.  Механика.  Зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған  әдістемелік 

нұсқаулар.  Байпақбаев  Т.С.,  Қалықпаева  Р.С,  Саламатина  А.М.-  Алматы: 

АЭжБУ, 2015 ж. - 40 б.  

25. Статистикалық физика және термодинамика. Зертханалық жұмыстарды 

орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. /Байпақбаев Т.С., -Алматы: АЭЖБИ, 

2011 ж.- 33 б. 

26.  Электростатика  және    тұрақты    ток.  Зертханалық  жұмыстарды 

орындауға    арналған  әдістемелік нұсқаулар(  Барлық  мамандық  пен барлық оқу 

түріне  арналған  )Т.С.  Байпақбаев,  Л.В.  Завадская,  Л.Х.  Мажитова,  Л.А. 

Тонконогая. - Алматы: АЭЖБИ, 2007.- 35 б. 

27.  Электр  және  магнетизм.  Зертханалық  жұмыстарды  орындауға  

арналған  әдістемелік  нұсқаулар(  Барлық  мамандық  пен  барлық  оқу  түріне 

арналған  )Т.С.  Байпақбаев,  Л.В.  Завадская,  Л.Х.  Мажитова,  Л.А.  Тонконогая.  - 

Алматы: АЭЖБИ, 2008.- 36 б. 

28.  Тербелістер.  Барлық  мамандық  студенттері  үшін  зертханалық 

жұмыстарды  орындауға  арналған  әдістемелік  нұсқаулықтар.  Сыздықова  Р.Н., 

Кенжебекова А.И. - Алматы: АЭжБУ, 2015. -32 б. 


22 

 

29. Қарсыбаев М.Ш., Дәуменов Т.Д., Қалықпаева Р.С. Толқындық оптика. Оқытудың  барлық  бөлімінің    және  барлық  мамандық  студенттері  үшін 

зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған  әдістемелік  нұсқау.  -  Алматы: 

АЭЖБИ, 2008 

30.Сыздықова  Р.Н.,  Қарсыбаев  М.Ш.,  Дәуменов  Т.Д.  Кванттық  физика. 

Оқытудың  барлық  бөлімінің    және  барлық  мамандық  студенттері  үшін 

зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған  өдістемелік  нұсқау.  -  Алматы: 

АЭжБУ , 2015.-36б. 

31.Карсыбаев  М.Ш.,  Мажитова  Л.Х.  Виртуальный  лабораторный  практи-

кум по физике. – Алматы: Алем, 2002. 

32.  Колебания.  Лабораторный  практикум  с  использованием  компьютера.- 

Алматы: АИЭС, 2002 

33.  Искаков  Ж.,  Сәрсенбаева  С.Н.,  Қалықпаева  Р.С.    Физика.  5В071800  – 

Электрэнергетикасы 

мамандығының 

студенттері 

үшін 


есептеу-сызба 

жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар. - Алматы: АЭжБУ, 

2016. -  50 б.  

 

  

 


жүктеу 247.35 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет