Ф2 н шқмту 701. 01-01-1-2011 Сапа менеджмент жүйесі Силлабусжүктеу 166.6 Kb.
Pdf просмотр
Дата30.04.2017
өлшемі166.6 Kb.
#8202

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01-01-1-2011 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) 

 

1 бет 11 ден 

 

 Қазақстан Республикасының                                                                                   Министерство 

Білім және ғылым                                                                                            образования и науки 

министрлігі                                                                                                    Республики Казахстан 

 

Д. Серікбаев атындағы                                                                                                          ВКГТУ ШҚМТУ                                                                                                               им. Д. Серикбаева 

 

  

 

  

                                        БЕКІТЕМІН 

                     ТКМ факультет деканы 

 

                     ________Адрышев А.Қ.                      ______________2014 ж. 

 

 ҚОРШАҒАН ОРТА МОНИТОРИНГІ 

Силлабус 

 

МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Силлабус 

 

 Мамандық: 5В073100 – «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»  

Оқу түрі: күндізгі 

 

Курс: 3 


Семестр: 5 

Кредит саны: 3 

Сағат саны: 75 

Дәрістер 30 

Практикалық сабақтар: 15 

СОӨЖ: 30 

СӨЖ: 60 

Емтихан:  

5 семестр  

 

  

 

  

Өскемен 


Усть-Каменогорск 

2014 


 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01-01-1-2011 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) 

 

2 бет 11 ден 

 

Силлабус  Мемлекеттік  жалпыға  бірдей  білім  беру  негізінде    «Тіршілік  әрекетінің қауіпсіздігі  және  қоршаған  ортаны  қорғау»  кафедрасында  дайындалып  5В073100- 

«Тіршілік  әрекетінің  қауіпсіздігі  және  қоршаған  ортаны  қорғау»    мамандығындағы 

студенттерге арналған.  

 

 «Тіршілік  әрекетінің  қауіпсіздігі  және  қоршаған  ортаны  қорғау»  кафедра  отырысында 

талқыланды  

 

Кафедра меңгерушісі  М.Жаманбаева 

 

№____  хаттама ____________________ж.  

 

Тау-кен металлургия факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды   

Төраға 


Г.Нуршайыкова 

 

№____ хаттама ______________________ж.  

 

 Дайындады   

 

х.ғ.к., аға оқытушы                                                                                      М.Жаманбаева  

 

 Норма бақылаушы                                                                                       Т. Тютюнькова 

 

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01-01-1-

2011 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) 

 

3 бет 

11 ден

 

 

 ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ СОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ  

«ТӘҚжҚОҚ» кафедрасы, ТКМ  факультеті (407 дәрісхана.) 

Пән жүргізетін оқытушы: Жаманбаева Манира Қырықбайқызы., х.ғ.к., аға оқытушы. 

Жұмыс телефоны: 540-284 

Дәрісханалық  сағат  және  консультацияға  арналған  уақыт:  сабақ  кестесі  және 

оқытушының жұмыс кестесі бойынша. 

 

1 КӨП ЕҢБЕКТІ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН ПӘН  

се

ме

стр

 

К

р

ед

и

т 

сан

ы

 

Оқу түрі 

СРС

 с

ағ

ат 

сан

ы

 

Жалп

ы с

ағ

ат с

ан

ы

 

Бақ

ылау т

үр

і 

Жанаспалы сағат саны 

Дә

р

іс

 

Се

ми

н

ар(тә

ж

ір

.)

 

оқ

у 

Зертхан

ал 

оқ

у 

СРС

П

 

Бар

лық 

сағ

ат 

сан

ы

 10 


Күндізгі оқу бөлімі 30 

15 


 

30 


75 

60 


135 

емтихан 


 

 

 

 

 

   

 

 

 

Қысқартылған күндізгі оқу бөлімі  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Сырттай оқу бөлімі  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Қысқартылған сырттай оқу бөлімі  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

1. ПӘНГЕ СИПАТТАМА, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ  

1.1

 

ОҚЫЛАТЫН ПӘНГЕ СИПАТТАМА 

 

1.2 Пәнді оқытудағы мақсат 

Қоршаған  орта  мониторингі  табиғи  ресурстар  мен  қоршаған  ортаның  жағдайын 

табиғи  және  талдау  мақсатындағы  қадағалау  бойынша  кешенді  ақпараттық  жүйені, 

теориялық  және  әдістемелік  негіздерді,  аймақтың  антропогенді  мен  табиғи  ортаның 

экологиялық  қасиеттерін,  экожүйенің  өзгеруі  мен  өнімділігін  және  ландшафтың 

экологиялық  тұрақтылығының  дәрежесін  оқып  үйретеді.Қоршаған  орта  мониторингі  

экологиялық  қауіпсіздікті,  табиғи  ресурстарды  сақтауды,  молықтыруды  және  ұтымды 

пайдалануды, сондай-ақ халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын   

 

қамтамасыз  ету  мақсатында  басқарушылық  және  шаруашылық  шешімдердің қабылдануы үшін қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйін байқауды, сондай-ақ 

олардың  нақты  жай-күйі  туралы  деректерге  талдау  жасауды  қамтитын  көп  мақсатты 

ақпараттық жүйені зерттейді. 

Табиғи-  техникалық  геожүйелердің  кеңістіктік  дифференциация  заңдылықтары  мен 

геоэкологиялық  жағдайының  танымдағы  экологиялық  білім  берудің  жоғарғы  сапасына 

жету және аймақтық геоэкологиялық жағдайларының келешектегі дамуына баға беру. 

 

1.3. Пәнді  оқытудың міндеттері  

-Табиғи-техникалық геожүйелердің даму заңдылықтарын талдау; 

-Табиғи  ортаға  антропогенді  әсер  берудің  рұқсат  ететін  мөлшерлерін  табуды  біліп 

және машықтану дағдыларын қалыптастыру; 

-Табиғи ортаны тиімділеу саласындағы ғылыми негізделген стратегияны жетілдіру. 

Пәннің ерекшелігі оның пәндер арасындағы сипатында болады. 

 

1.4 Пререквизиттар 

Пәнді  оқып-үйрену  үшін  студентке  гуманитарлық,  жаратылыстану  ғылымдары  және 

арнайы  пәндер,  яғни  экология,  санитария  мен  гигиена,  қоршаған  ортаны  бақылаудың 

құралдары  мен  әдістері,  өнеркәсіптік  экология,  экологиялық  сараптама,  өнеркәсіптік 

өндірістің технологиясы, атмосфераны механикалық қорғау мен оның техникасы, суды  

тазалаудың  техникасы  мен  технологиясы,  қалдықтарды  көму  мен  пайдаға  асырудың 

негіздері. 

Студент білу керек: 

-аймақтық геоэкологияны; 

-табиғи- техникалық геожүйелердің (кеңістіктік) жалпы ұйымдастырылуды; 

-тұрақтандырылмаған 

геожүйелердегі  өмір  сүру  жағдайларына  адамдардың 

бейімделушілік мүмкіншіліктері. 

Студент істеу керек: 

-геоэкологиялық жағдайды бақылау; 

-қоршаған  орта  мониторингінің  негізгі  әдістемелері-қоршаған  ортаның  экологиялық 

жағдайының параметрлерін бағалаудың ақпараттық жүйесін қолдану; 

-қоршаған  орта  антропогенді  әсер  етудің  өсуі  жағдайлардағы  табиғи-техникалық 

геожүйелердің күйін болжауды іске асыру. 

 

1.5 Постреквизиттар  

Пәнді оқыту кезінде алған білімдер тұрақты даму моделіне Қазақстанның ауысуының 

негізгі  бағыттарын  жетілдірудің  мәселесін,  табиғатты  қорғау  қызметін  басқару  мен 

жоспарлауда,  экологиялық  жауапты  аймақтардың  шаруашылығын  игерудегі  инженерлік 

шешімдерде, өнеркәсіптік, ауыл-шаруашылық, көлік және үй-жай тұрмыс объектілері мен 

өндірістерін  табиғатты  үнемдей  жобалауының  негіздерін,  табиғатты  қолдануды  басқару 

процестерін, инженерлік экологияның теориялық негіздерін меңгеруде көмектеседі. 

 

  

 

 

 

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01-01-1-

2011 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) 

 

4 бет 

11 ден

 

 

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

2.1 Тақырыптық жоспар Тақырып атауы, оның мазмұны 

Еңбекс

ыйымд

ылығы, 

сағ 

Ұсынылған 

әдебиеттер 

Дәрістік сабақтар 

Тақырып 1. Мемлекеттік экологиялық мониторинг. 

Теориялық негіздер, әдістемелік қағидалар. Мақсаттары мен 

міндеттері. Мәселенің тарихы. 

Негізгі 1-3,9 Қосымша 

1-4 


Тақырып 2. Табиғи ресурстар мен қоршаған орта 

мониторингінінің бірыңғай мемлекеттік жүйесі мен оның 

міндеттері. 

 Негізгі 1,2,3,9 

Қосымша 1-4 Тақырып 3. Қоршаған орта жағдайының мониторингі 

Негізгі 1,2,3,9 қосымша1-4 

Тақырып 4. Атмосфералық ауа жағдайының мониторингі. 

Атмосфера ластануының деңгейіне метеорологиялық  

факторлардың әсері 

 Негізгі 1,2,3,9 

қосымша1-4 Тақырып 5. Атмосфералық ауа сапасын нормалау. 

Атмосфераны ластаушы көздерді және физикалық әсерлерді 

бақылау 

Негізгі 1,2,7,8 қосымша1-4 

Тақырып 6. Су ресурстарының сапалық жағдайының 

мониторингі. Бақылауды ұйымдастыру, нәтижелерді талдау, 

бағалау және болжау. Су сапасының негізгі көрсеткіштері 

Негізгі 1-9 қосымша1-4 

Тақырып 7. Су объектлерінің ластануын нормалау. Су 

үлгілерін дайындау және іріктеу. Қорғау (консервациялау) 

және сақтау 

 

Негізгі 1-9 қосымша1-4 

Тақырып 8. Топырақ жамылғысы жағдайының мониторингі. 

Бақылауды ұйымдастыру. 

Нәтижелерді талдау, бағалау, ауытқу шамасының 

геохимиялық көрсеткіштері мен болжау.  

Негізгі 1-9 қосымша1-4 

Тақырып 9. Топырақтағы зиянды заттарды нормалау. 

Агрохимиялық зерттеулер жүргізу мақсатында топырақтың 

сапасын бақылау 

Негізгі 1-9 қосымша1-4 

Тақырып 10. Табиғи ресурстар мониторингі 

Биомониторинг. 

Негізгі 


3,4,5,6,7,8,9 

қосымша1-4 Тақырып 11.  

Жер қойнауының мониторингі. 

Негізгі 


3,4,5,6,7,8,9 

қосымша1-4 

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01-01-1-

2011 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) 

 

5 бет 

11 ден

 


 

Тақырып 12.  

Мониторингтің арнайы түрлері  

Негізгі 3-9 қосымша1-4 

Тәжірибелік жұмыс 

 

Тақырып 1.Экожүйенің Экологиялық тұрақтылық дәрежесін 

бағалау 

 

Негізгі 5-6  

Тақырып 2. Шығарылу газдарын шаңнан тазалаудың қажетті 

тиімділігі есебі   

Негізгі 5-6  

Тақырып 3Циклондарды  есептеу және таңдау 

 Негізгі 5-6 

Тақырып4.    Автокөліктен  болатын  ластаушы  заттардың 

шығарылуының төлемін анықтау 

 Негізгі 5-6 Тақырып  5.    Су  нысандарының  экологиялық  жағдайын 

бағалау 

Негізгі  5-6 Тақырып 6.  Атмосфераның экологиялық жағдайын бағалау 

 

Негізгі 5-6 Тақырып 7.   Топырақтың экологиялық жағдайын бағалау 

 

Негізгі 5-6 Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы 

Тақырып 1.  Төтенше экологиялық жағдайларды болжау 

Негізгі 3-7  

Тақырып 2.  Ландшафтың тұрақтылық дәрежесі 

Негізгі 3,6,7 Қосымша 1,2 

Тақырып 3.  Газдарды шаңнан тазалаудың қажетті 

тиімділігінің есебі. 

Циклондарды таңдау мен есептеу. 

Негізгі 3,6,7 Қосымша1,2,Тақырып 4.  Атмосфераның фондық күйін бақылаудың 

стационарлық және жылжымалы торабтарын ұйымдастыру. 

Негізгі 3,6,7 Қосымша 1-4 

Тақырып 5.  Автокөліктен шығатын ластаушы заттардың 

шығарындыларына төленетін төлемақыны есептеу. 

Негізгі 6  

Тақырып 6.  Ағын суларды тазалау дәрежесін анықтау. 

Ауыр металдардың құрамы бойынша ағын сулардың 

кіргзілетін тұнбасының теориялық рұқсат ететін мөлшерін 

есептеу. 

Негізгі 6  

Тақырып 7.  Топырақ суларының қалдық сақтауыштардағы 

тұндырылған сулармен ластану аймақтарын анықтау. 

Негізгі 6 Қосымша 1-4 

Тақырып 8.  Су шаруашылық объектілеріндегі ластанған 

заттардың төгіндісінен болатын экономикалық зиянды 

есептеу 

Негізгі 6  

Тақырып 9.  Топырақ мониторингісі бойынша бақылауды 

ұйымдастыру, нәтижелерді талдау, бағалау, ауытқу 

шамасының геохимиялық көрсеткіштері мен болжау 

Негізгі  1-3 Қосымша 1-4 

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01-01-1-

2011 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) 

 

6 бет 

11 ден

 

 

Тақырып 10.  .Топырақ жамылғысындағы ауыр металдар 

концентрацияларының коэффициенттерін есептеу  

Негізгі 1-3,6  

Тақырып 11.  Ерекше қорғалатын аймақтар мониторингі 

Негізгі  4-9 қосымша 

Тақырып 12.  Шекаралық ластаушылардың мониторингі. 

 

Негізгі 4-9 қосымша 

Тақырып 13.  Әскери сынақ полигондарының мониторингі 

Негізгі 4-9 қосымша 

Тақырып 14. Қаланың шаруашылық кешенінің ауа алабына 

шығарылатын зиянды заттардың (құрамдас бөліктері 

бойынша) мөлшерінің негізгі және болжамды салалық 

меншікті коэффициенттері  

Негізгі 6 қосымша 

Тақырып 15.  Атмосфераны қорғау шараларының 

экономикалық тиімділігін бағалау 

Негізгі 4-9 Қосымша 1-4 

 

 

2.2 Өздік жұмыс тапсырмалары (СӨЖ) 

 

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01-01-1-

2011 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) 

 

7 бет 

11 ден

 

 

Тақырып Тапсырманың 

мазмұны және 

мақсаты 

Ұсыныла


тын 

әдебиетт


ер 

Дайында


у мерзімі 

Бақылау 


түрі 

Тапсыр


у 

уақыты 


Тақырып  1.  Атмосфералық 

ауаның ластануын бақылау. 

 

Тақырып 


бойынша 

алған 


білімдерін бекіту 

Негізгі  

Қосымша  

1-6 апта 

аралығы 

Ауызша 


сұрау  

1 рейтинг 

шегінде 

Тақырып 2. Беттік сулардың 

ластануын 

бақылауды 

ұйымдастыру. 

Бақылау 


пунктерінің  торабтары  мен 

категориялары.  

 

Тақырып 


бойынша 

алған 


білімдерін бекіту 

Негізгі  

Қосымша  

1-6 апта 

аралығы 

Ауызша 


сұрау  

1 рейтинг 

шегінде 

Тақырып  3.  Жер  асты 

суларының мониторингі.  

Тақырып 


бойынша 

алған 


білімдерін бекіту 

Негізгі  

Қосымша  

1-6 апта 

аралығы 

Ауызша 


сұрау  

1 рейтинг 

шегінде 

Тақырып 


4. 

Топырақ 


жамылғысы 

күйін 


бақылауды 

ұйымдастыру.геохимиялық 

барьерлер  және  олардың 

көрсеткіштері. 

 

Тақырып 


бойынша 

алған 


білімдерін бекіту 

Негізгі  

Қосымша  

1-6 апта 

аралығы 

Ауызша 


сұрау  

1 рейтинг 

шегінде 

Тақырып  5.  Топырақ  күйін 

бақылау. 

Топырақ 


жамылғысының 

күйін 


талдауға 

арналған 

әдістемелер мен құралдар. 

 

Тақырып бойынша 

алған 


білімдерін бекіту 

Негізгі  

Қосымша  

1-6 апта 

аралығы 

Ауызша 


сұрау  

1 рейтинг 

шегінде 


 

 

2.4 

Пән тапсырмаларының орындалу және тапсыру кестесі* 

 

Бақылау түрі 

Оқудың академиялық кезеңі, апта 

1  2  3 5  6  7  8  9  10 

11 

12 

13 

14 

15 

Сабаққа қатысу 

*  * 

*  *  *  *  * 

Дәріс конспектісі 

 

 

  

 

  

  

 

  

 Ауызша сұрау 

*  * 


*  *  *  *  * Коллоквиум  

 

  

 

  

  

 

  

  

Тестілеу  

 

 

  

  

  

  

 Баяндама  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Эссе 


 

 

  

 

  

 

  

  

 

 Аралық тестілеу 

 

  

 

  

  

 

  

 

 Барлығы  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

*Ескертутапсырма түрлері мен ағымдағы бақылаудың мезгілділігі берілетін пәннің 

өзгешелігіне байланысты дайындалады

 

  

 

 

 

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01-01-1-2011 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) 

 

8 бет 

11 ден

 

Тақырып  6.  Топырақтың 

пестицидтермен 

техногенді  текті  зиянды заттармен 

ластануын, 

радиоактивті 

ластануын 

болжау. 

Тақырып 


бойынша 

алған 


білімдерін бекіту 

Негізгі  

Қосымша  

8-13 апта 

аралығы 

Ауызша 


сұрау  

2 рейтинг 

шегінде 

Тақырып  7.  Биота  күйін 

талдау. 

Өсімдіктердің, 

жануарлар  мен  ихтиофауна 

күйін 


бақылау, 

талдау 


әдістері.  

Тақырып 


бойынша 

алған 


білімдерін бекіту 

Негізгі  

Қосымша  

8-13 апта 

аралығы 

Ауызша 


сұрау  

2 рейтинг 

шегінде 

Тақырып 


8. 

Ерекше 


қорғалатын аймақтар 

Тақырып 


бойынша 

алған 


білімдерін бекіту 

Негізгі  

Қосымша  

8-13 апта 

аралығы 

Ауызша 


сұрау  

2 рейтинг 

шегінде 

Тақырып 


9. 

Қоғамдық 

экологиялық  мониторингтің 

негізгі 


міндететрі. 

Нәтижелерді  құжаттандыру, 

мәліметтерді пайдалану. 

Тақырып 


бойынша 

алған 


білімдерін бекіту 

Негізгі  

Қосымша  

8-13 апта 

аралығы 

Ауызша 


сұрау  

2 рейтинг 

шегінде 

Тақырып 


10. 

Аймақтық 

экологиялық 

мониторинг 

жүйесіндегі 

ақпараттық 

ресурстар 

Тақырып 


бойынша 

алған 


білімдерін бекіту 

Негізгі  

Қосымша  

8-13 апта 

аралығы 

Ауызша 


сұрау  

рейтинг шегінде 

 

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01-01-1-

2011 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) 

 

9 бет 

11 ден

 

 

 3

 

ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ  

 Негізгі әдебиеттер 

1. Акимова Т.А., Кузьмин А.П№, Хаскин В.В. Экология. Природа-Человек-Техника. –

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001-343 С. 

2. Голубев Г.Н. Геоэкология- М.: ГЕОС, 1999-338 с. 

3.  Израэль  Ю.А№  Экология  и  контроль  состояния  природной  Среды.  –  Л.: 

Гидрометеоиздат, 1984-560 с. 

4. Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды-М.: Мысль, 1980.-264 с. 

5.

 

Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник-М.: Мысль, 1990-634 с. 6.

 

Сапега В.А. Практикум по экологии,- Тюмень, ТГУ, 2002 г, - 144 с. 7.

 

Чигаркин А.В. Региональная геоэкология Казахстана. Учебное пособие.- Алматы.: Қазақ университеті, 2000, -224 с. 

8.

 Чигаркин  А.В.  Геология  и  охрана  природы  Казахстана.  Учебное  пособие.- 

Алматы.: Қазақ университеті, 2003, -338 с. 

9.

 

ҚР Экологиялық кодексі, Алматы: МООС и ПР, 2007  

Қосымша әдебиеттер 

1.  Экологический  энциклопедический  словарь.-  М.:  Издат.  Дом  «Ноосфера»,  1990.- 

930 с. 


2.

 

Алексеенко В.А. Экологическая геохимия. – М.: Логос, 2000- 627 с. 3.

 

Егорина А.В. Барьерный фактор в пазвитии природной среды гор. –Барнаул, АГУ, 2003. – 344 с 

4.

 Геоэкология. Периодическое издание. М.: РАН 

 

3.3 Электронды және магнитті тасымалдаушылардағы әдебиет 1.

 

Видеотаспа: «Жить или не жить», «Климат планеты», «Экология» 2.

 

Слайд-фильм: «Природа Восточного Каахстана» 3.

 

Региональный экологический мониторинг – дискетасы 4.

 

Электрондық сайт: http.//www.prirodavko. ukg.kz  

4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ 

 

4.1 Оқытушы талаптары  

 

Оқытушы талаптары (мысалы): 

-

 

Сабақ кестесіндегі дәрістік және тәжірибелік сабақтарға қатысу міндетті; -

 

студенттердің  қатысылуы  сабақтың  басында  тексеріледі.  Кешіккен  жағдайда студент  тыныш  дәрісханаға  кіріп,  жұмысқа  кірісуі  қажет,  ал  үзілісте  оқытушыға  кешігу 

себебін түсіндіру қажет; 

-

 

сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақтан қалғанмен тең; -

 

балмен  есептелетін  жұмыстарды  бекітілген  мерзімде  тапсыру  қажет.  Жұмыс уақтылы  тапсырылмаса  қойылатын  балл  төмендейді.  Барлық  тапсырманы  тапсырмаған 

студенттер емтиханға кіргізілмейді; 

 


 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01-01-1-

2011 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) 

 

10 бет 

11 ден

 

 

- 

қанағаттанарлық  деген  баға  алған  студентке  аралық  бақылауды  қайталап  өтуге 

рұқсат берілмейді; 

-

 орташа рейтингі Р

ср

 = (Р1

 + Р


2

)/2 50% кем, студенттер  емтиханға енгізілмейді

-

 

сабақ барысында ұялы телефондар сөндірулі болу керек;  -

 

студент сабаққа іскерлік киімімен келу қажет.  

4.2 Баға критериі 

 

Барлық тапсырма түрлері 100-балдық жүйемен бағаланады. 

Ағымдағы  бақылау  апта  сайын  өткізіледі  және  оның  ішіне  дәрістерге  қатысуды, 

тәжірибелік сабақтар мен өздік жұмыстарды орындау кіреді. 

Білімді ағымдағы бақылау тест түрінде семестрдің 7 және 15 апталарында өткізіледі. 

Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады*: 

 

Аттестациялау кезеңі 

Бақылау түрі, меншікті салмақ, % 

Қ

атыс

у 

 

К

он

сп

ек

ті

 

дә

р

іст

ер

 

Ауы

зш

а с

ұр

ау

 

К

олл

ок

ви

ум

 

те

стіле

у 

баянд

ама

 

Эсс

е 

Ағ

ымдағы

 

те

стіле

у 

Бар

лығ

ы

 

Рейтинг 1 25 10 

15 


10 

30 100 

Рейтинг 2 25 10 

15 


10 

30 100 

 

*Ескерту:  Ағымдағы  бақылаудың  меншікті  салмағы  және  түрі  оқылатын  пәннің өзгешелігіне байланысты оқытушы зерттеп дайындайды. 

 

Әр пәннен емтихан емтихандық сессия кезінде тест түрінде өтеді.  Пәннен студент білімінің қорытынды бағасын құрайтындар: 

- 40% қорытындысы, емтиханнан алынған баға; 

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім. 

Қорытынды баға есебінің формуласы: 

 

Э

Р

Р

И

4

,0

3

6,

0

21,  


 

 

(1) мұнда Р

1

, Р2

 – бірінші, екінші рейтингтің бағасына сандық эквивалент сәйкесінше; 

Э – емтихандағы бағаның сандық  эквиваленті. 

 

  

 

  

 


 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01-01-1-

2011 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) 

 

11 бет 

11 ден

 

 

Қорытынды әріптік баға және балл түріндегі сандық эквивалент:  

Әріп 

жүйесіндегі 

баға 

Баллдың 

сандық 

эквиваленті 

Пайыздық түрі, % 

Дәстүрлі жүйедегі баға 

А 

4,0 95–100 

өте жақсы 

А– 

3,67 


90–94 

В+ 


3,33 

85–89 


жақсы 

В 

3,0 80–84 

В– 


2,67 

75–79 


С+ 

2,33 


70–74 

қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65–69 

С– 


1,67 

60–64 


D+ 

1,33 


55–59 

1,0 50–54 0–49 

қанағатсыздандырылған 

 

4.3 Қорытынды бақылауға арналған мәлімет 

 

Пән 

бойынша қорытынды бақылау тест түрінде компьютерлік класта тапсырылады. 400 сұрақтан тұратын тест базасы дайындалған. 


жүктеу 166.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет