Ф ут 703-05-11. Пәннің-оқу әдістемелік кешені. Смк ут. Бірінші басылым 2 Мазмұныжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет1/16
Дата09.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ МЕКЕМЕСІ 
 
 
БЕКІТЕМІН 
«Тұран» Университеті мекемесі 
Хаттама № ___ «___»____ 2013 ж. 
ОӘЖ проректоры 
___________ А.А.Арупов 
 
 
 
 
 
 
 
«
ТУРИЗМ ЖӘНЕ СЕРВИС» КАФЕДРАСЫ 
 
«Физикалық география» пәні бойынша 
 
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 
 
Мамандық: 5В090200 Туризм 
Автор (оқытушы): Мұхтар Л.Қ.,  магистр,  «Туран» университетінің «Туризм және 
сервис»  кафедрасының оқытушы   
Кредит саны: 2 
Курс: 1 
Семестр: 1 
Оқыту технологиясы: кредиттік 
Оқыту түрі: күндізгі  
Тіл бөлімі: қазақ 
Студенттердің білімін бағалау жүйесі: рейтингтік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2013 
 
 
 

 
Ф УТ 703-05-11. Пәннің-оқу әдістемелік кешені. СМК УТ. Бірінші басылым 
 

Мазмұны 
 
1.
 
  Пәннің типтік оқу бағдарламасы (егер пән міндетті компонент болса)  
Бет  
2.
 
  Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасы 
 
3.
 
  Силлабус 
 
4.
 
  Пән бойынша тапсырманы орындау графигі мен тапсыру мерзімі  
 
5.
 
  Дәрістер жиынтығы (контенттер) 
 
6.
 
  Семинар (практикалық) сабақтарының жоспары 
 
7.
 
  Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқау  
 
8.
 
  Әдістемелік нұсқаулықтар және оны типтік есепте көрсету, есепті-сызбалық, 
лабораториялық жұмысты, курстық жобаны (жұмыс) орындау  
 
9.
 
  Білімгердің  өзіндік  жұмысына  арналған  материалдар  (үй  тапсырмалары 
мәтінін  теру,  әр  тақырып  бойынша  өзін  тексеру  материалдары,  берілген 
жұмыс бойынша тапсырманы орындау, еңбек сыйымдылығы мен әдебиеттерді 
ұсына отырып рефераттар мен басқа да үй тапсырмаларын орындау)  
 
10.
 
  Білімгердің  оқу  жетістігін  бағалау  мен  бақылау  материалдары  (жазбаша 
бақылау  тапсырмалары,  тест  тапсырмалары,  өзіндік  дайындыққа  сұрақтар 
тізімі, емтихан билеттері және т.б.)  
 
11.
 
  Оқу  сабақтарын  бағдарламалық  және  мультимедиялық  сүйемелдеу  (пәннің 
мазмұнына байланысты)  
 
12.
 
  Арнайы аудиториялар, кабинеттер, лабороториялар тізімі 
 
13.
 
  Пәннің оқу-әдістемелік картамен қамтылуы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ф УТ 703-05-11. Пәннің-оқу әдістемелік кешені. СМК УТ. Бірінші басылым 
 

«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ МЕКЕМЕСІ 
 
 
БЕКІТЕМІН 
«Тұран» Университеті мекемесі 
Хаттама № ___ «___»____ 2013 ж. 
ОӘЖ проректоры 
_____
______ А.А.Арупов 
 
 
 
 
 
 
«
ТУРИЗМ ЖӘНЕ СЕРВИС» КАФЕДРАСЫ 
 
 
«Физикалық география» пәні бойынша  
 
ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
Мамандық:    5В090200- «Туризм» 
 
Автор (оқытушы): Мұхтар Л.Қ.,  магистр, «Туран» университетінің «Туризм және 
сервис»  кафедрасының оқытушы   
Оқыту түрі: күндізгі 
Барлығы: 2 кредит 
Курс    1 
Семестр 1 
Дәріс    15 сағат  
Тәжірибе  15 сағат 
АБ саны  2                                                                     
СОӨЖ  15 сағат 
СӨЖ   45 сағат 
Емтихан   1 семестр 
Еңбек сыймдылығы 90 сағат 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
Алматы, 2013 

 
Ф УТ 703-05-11. Пәннің-оқу әдістемелік кешені. СМК УТ. Бірінші басылым 
 

 
Құрастырған:  оқытушы Мұхтар Л.Қ. 
«Физикалық география» пәні бойынша  «5В090200» туризм мамандығы үшін бойынша 1 
курс бакалаврлары үшін оқу жоспары негізінде құрастырылды 
 
Оқу  бағдарламасы  «Туризм  және  сервис»  кафедрасының  отырысында  қарастырылған  
«______»____________2013 
ж.  Хаттама № _____ 
 
«
Туризм және сервис» кафедрасының меңгерушісі, э.ғ.к, доцент_________Жусупова А.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ф УТ 703-05-11. Пәннің-оқу әдістемелік кешені. СМК УТ. Бірінші басылым 
 

ПӘННІҢ ОҚУ - ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ (СИЛЛАБУС) БОЙЫНША ЖАЛПЫ 
МӘЛІМЕТТЕР   
 
Кесте 1 
 
 
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАНЫҢ (СИЛЛАБУСТЫҢ) ЖАЛПЫ МАЗМҰНЫ 
Кіріспе 
«Физикалық  география»  таңдау  компоненттер  блогындағы  пәндер  қатарына 
жатады.  Жалпы  білім  беру  пәндерімен  ГОСО-2004ж.  бекітілген.  Туризм  мамандығы 
бойынша 3 семестрде оқытылады. Пән көлемі: 2 кредит, 90 сағат. Оның ішінде 15 дәріс, 
15 семинар, 15 СОӨЖ, 45 СӨЖ. Сабақтар бекітілген оқу кестесі бойынша жүргізіледі. 
Пән бойынша дәріс берудің мақсаты мен міндеттері. 
Туризм  –  күрделі  кеңістік  -  әлеуметтік-экономикалық    құбылыс  ретінде  бірталай 
дүниетану, қоғамтану және техникалық ғылымдардың нысаны болды. Осылардың ішінде 
бірінші  орында  география  тұр.  Туризм  шаруашылық  саласы  ретінде  қажетті  табиғи 
жағдайларын  және  қоршаған  ортаның  сапалығын  мұқтаж  етеді.  Сондықтан  табиғи 
жағдайларын жан-жақты зерттеу және бағалау туризмнің барлық әрекеттеріне қажетті деп 
есептейміз.  Дегенмен,  туризм  мамандары  жоғары  деңгейдегі  физикалық  географиялың 
білімге және экологиялық сана-сезімге ие болуы керек. 
Ең маңызды табиғи заңдарды анықтау, географиялық ой-сана тәрбиелеу болып табылады. 
Пәнді оқытудың негізгі мәселелері
1)  Курсты  оқудың  нәтижесінде  студент  мыналарды  білуге  тиіс:  жер    туралы 
мәліметтерді,  жердің  қабықтарын,  дүние  бөліктерін,  жердің  даму  тарихын,  табиғат 
кешендерін, құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясын, зерттеу тарихтарын 
2) - 
Қазақстан территориясының тарихын 
    - 
Негізгі  табиғи  заңдылықтар  мен  аймақтық  физикалық  географияның 
жағдайларын 
    - 
Ландшафтық зональді ерекшелектері мен негізгі азональді факторларды 
    -  
Жылу мен ылғалдың заңдылықтарын 
    - 
Табиғаттың даму тарихын, морфоқұрылымдық элементттерді 
    - 
Антропогенді ландшафтардың кешендерін, табиғатты қорғау және сақтауды 
    - 
Қазақстанның физикалық географиялық проблемаларын. 
 
О
қыту
 н
ыс
ан
ы
 
Ж
ұм
ы
с бағ
дар
лам
а бой
ы
нш
а 
оқ
ыту
 с
еме
стр

ерді
ң 
(цикл
де
р-
 
 
 
 
К
ре
дит
те
р 
са
ны

Ба
рлығ
ы 
са
ға
тта
р 
Д
әр
іс
те
р (
сағ
ат
тар
 с
ан
ы

Л
абор
ат
ор
ия
лы
қ с
абақ
тар
 

ағ
ат
тар
 с
ан
ы

С
ем
ина
рл
ы
қ 
/п
ра
кт
ика
лы
қ 
дәр
іст
ер

 
СӨ
Ж
 
С
ОӨЖ
 
Бақылау түрі мен 
нысаны 
МБ
 1
 
 
 

10 
11 
12 
Күнді
згі 


 
15 
0 
15 
45 
15 
АБ 1  АБ 2  Емт. 
Барлығы: 

 
15 
0 
15 
45 
15 
 
 
 

 
Ф УТ 703-05-11. Пәннің-оқу әдістемелік кешені. СМК УТ. Бірінші басылым 
 

Курсты түсіну үшін қойылатын негізгі талаптар: 
Пәнді  оқу  мен  бағаларды  жүйелеу  мақсатында  студенттерге  төмендегідей  талаптар 
қойылады: 

 
Сабаққа қатысу және кешікпей келу; 

 
Сабақ барысында сұрақтарға жауап беру; 

 
Семинар сабақтарында пікір алмасуға белсенді қатысу; 

 
Арнайы және оқу әдебиеттерін өз беттерімен іздеу; 

 
Баяндамалар мен рефераттарды уақытымен орындап, қорғау; 

 
Үй тапсырмаларын уақытымен орындап, тапсыру; 

 
Аралық және қорытынды бақылау  жұмыстарын орындау 

 
Егер  студент  сабақтан  қалмай,  уақытында  барлық  тапсырмаларды  орындап, 
белсенді  керсеткені  үшін  аралық  бақылау  кезінде  жеңілдіктер  қолданылуы 
қажет 

 
Құрал жабдықтар мен аспабтарды ұқыпты пайдалануы керек. 
Пререквизиттер:  осы  курсты  оқу  үшін  студенттердің  төмендегідей  білімі  болуы 
керек:  
«Физикалық  география»  курсын  оқуға  мына  пәндерден  алған  білімдердің  негізі 
қажет:  мектептегі  география,  Қазақстанның  физикалық  географиясы,  экономикалық 
әлеуметтік  география,  мұхиттар  географиясы,  жаратылыстану,  экология  және  тұрақты 
даму,  университет  қабырғасындағы  мамандыққа  кіріспе,    туризмология  негіздері,  т.б. 
пәндер. 
Постреквизиттер:
 
ТМД-ң  физикалық  географиясы;  табиғат  рессурстарын  қорғау  және 
пайдалану; география ғылымының тарихы мен методологиясы. 
 
Пәннің ғылыми-методологиялық әдебиеттері: 
Негізгі әдебиеттер 
1.
 
Чупахин В.М. Физическая география Казахстана. "Мектеп", Алма-Ата, 1968. 
2.
 
Атлас Казахской ССР. Том 1. Природные условия и ресурсы. М., ГУГК, 1982. 
3.
 
Физическая  география  Республики  Казахстан.  Под  ред  К.М.  Джаналеевой.  Алма-
Ата, 1998. 
4.
 
Физическая география материков и океанов. Под.ред.А.М. Рябчикова.М. "Высшая 
школа", 1989, 547с. 
5.
 
Власова  Т.В.  Физическая  география  материков  и  океанов.  М.,"Высшая  школа", 
1986. 
6.
 
Физико-географический атлас мира. М., ГУГК, 1964. 
7.
 
Леонтьев О.К. Физическая география Мирового океана. М., МГУ. 1982. 
Қосымша әдебиеттер 
1. Абдуллин А.А. Геология и минеральные ресурсы Казахстана. «Гылым», Алма-Ата, 
1994. 
2. Гвоздецкий Н.А., Михайлов Н.А. Физическая география СССР. Часть 2. М., 
«Просвещение», 1989. 
3. Гвоздецкий Н.А., Николаев В.А. Казахстан. М., «Мысль», 1971. 
4.  Климат Казахстана. Под ред. А.С.Утешева. Л., 1959.      
5. Глазовская М.А. Почвы Казахстана. Алма-Ата, 1952. 
6.Успанов У.У. Географо-генетические исследования почв и качественный учет земель 
Казахстана. Алма-Ата, 1975. 
7. Гельмгольц Н.Ф. Горно-долинная циркуляция в предгорной зоне. М., 1961. 
8. Гельдыева Г.В, Веселова Л.К. Ландшафты Казахстана. «Гылым», Алма-Ата, 1992. 
9. Казахстан. Из серии "Советский Союз". М., 1970. 
10. Вилесов Е.Н., Науменко А.А. Географы ХХ века на казахстанской орбите. 

 
Ф УТ 703-05-11. Пәннің-оқу әдістемелік кешені. СМК УТ. Бірінші басылым 
 

11. 
Исаченко А.Г., Шляпников А.А., Ландшафты. М., "Мысль", 1989. 
12. 
Долгушин Л.Д., Осипова Г.Б. Ледники. М., "Мысль", 1989, 447с. 
13. 
Глазовская М.А. Почвы зарубежных стран. М.,  "Мысль",1983, 312с. 
14. 
Романова  Э.Г.,  Куракова  Л.И.,  Ермаков  Ю.Г.,    Природные  ресурсы  мира.  М.,  МГУ, 
1903, 304с. 
15. 
Гвоздецкий Н.А., Голубчиков Ю.Н. Горы. М.,"Мысль", 1987, 350с. 
16. 
Воронов А.Г., Дроздов .Н.Н.,Мяло Е.Г. Биогеография мира. М., "Высшая школа", 1985, 
172с. 
17. 
Бабаев А.Г., Дроздов Н.Н., Фрейкин В.Г. Пустыни. М., "Мысль", 1986. 
18. 
Николаев Р.В. Южная Америка. М., 1979. 
19. 
Географический энциклопедический словарь. М., 1988, 412с. 
Қолданылатын негізгі көрнекі құралдар 
1). Атлас Мира. М.,1963. 
2). Учебный атлас мира. М. 1980. 
3). Контурные карты по материкам. 
4). Покомпонентные карты южных континентов (Южной Америки, Африки, Австралии и 
Антарктиды). 
5).  Методический  указатель  для  практических  занятий  по  физической  географии 
материков. М.; Учпедгиз. 1979. 
 

 
Ф УТ 703-05-11. Пәннің-оқу әдістемелік кешені. СМК УТ. Бірінші басылым 
 

ПӘННІҢ ОҚУ ТҮРЛЕРІ МЕН САҒАТТАРЫНА СӘЙКЕС БӨЛІНІСІ: 
Кесте 2 
№  
 
 
 
Тақырыптардың аталуы: 
Оқу сағаттардың саны: 
ле
кци
яла
р 
 
ЛС
 
 
 
ТС
 
СО
ӨЖ
 
С
ӨЖ
 

Туризм  геоортасына  кіріспе.  Карта,  атлас, 
физикалық  картаның  мағынасы.  Жер  туралы 
ғылымдар  жүйесі  және  географиялық  негізгі 
терминдер 

 
Жер 
планета 
ретінде. 
Қазақстанның 
физикалық-географиялық  орны.  Ауданы. 
Шекарасы 

 
Жер  бедері  туризм  нысаны  ретінде. 
Геологиялық 
даму 
тарихы 
мен 
палеографиясы. 
Қазақстанның 
геохронологиясы 

 
Жер  климатының  рекреациялық  ресурстары. 
Күн  радиациясының  ендік-белдеу  бойнша 
таралуы. 
Радиациялық 
баланс 
және 
температуралық режим 

 
Гидросфера  және  рекреация.  Қазақстанның 
өзендері мен көлдері. 

 
Биологиялық 
рекреациялық 
ресурстар. 
Биологиялық өнімділік 

 
Құрлық  экожүйесінің  негізгі  типтерінің 
рекреациалық маңызы. 

 
Географиялық  орта  мен  географиялық 
қабықша. 
Географиялық 
қабықшаның 
жіктелуі 

 
Ландшафт 
және 
ландшафт 
сферасы. 
Қорықтар мен ұлттық парктер. 

 10 
Географиялық  орта  мен  қоғамның  өзара 
әрекеті.  Қоғам  мен  табиғаттың  әрекеттесу 
кезеңдері 

 11 
Евразия. Жалпы аймақтық шолып қарау 

 12 
Африка.  Басқа  материктерден  табиғи 
ерекшелігі.  Климат  жағдайлары.  Ауа 
массаларының  циркуляциясы.  Ірі  өзен 
жүйелері 

 13 
Солтүстік  және  Оңтүстік  Америка.  Климат. 
Типтері.  Шөлейттену  процестеріне  жер  асты 
суларының әсері 

 14 
Австралия 
және 
мұхиттық 
аралдар. 
Антарктида  және  дүниежүзі  мұхиттары. 
Физикалық-географиялық 
аудандастыру. 
Континенттің  геологиялық  құрылысы  және 
даму тарихы 

 
 
Ф УТ 703-05-11. Пәннің-оқу әдістемелік кешені. СМК УТ. Бірінші басылым 
 

15 
Геожүйелер  құрылысы  мен  функциялануына 
тигізетін техногенді әсері. 
1/1 
  
БАРЛЫҒЫ: 
15 
 
15 
15 
45 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫБЫ 
№1 СПС. Курсқа кіріспе. Қазақстан физикалық географиясының құрылу тарихы  
1. 
Жер геосфералары және зат пен энергияның айналымы. 
2. 
Жер табиғатының компаненттерінің арасындағы өзара әрекеттесу схемасын сызу. 
1.
 
Компаненттердің өзара әрекеттесуінің қандай түрлері табиғатта байқалады? 
2.
 
Табиғат компаненттерінің өзара әрекеттесуінің қайсысы тікелей, қайсысы тікелей емес 
болады? 
6. 
Жер  табиғатының  компаненттерін  зерттейтін  география  циклына  жататын 
ғылымдарды атап беріңіздер. 
 
№2 СПС Жер туралы жалпы мәліметтер. Әртүрлі ендіктегі күн тоқырау мен күн 
теңесуі күндеріндегі күннің талтүстегі биіктігінің кестесін құрастырыңыздар.  
Орын ендігіне тәуелді күннің талтүстегі биіктігі. 
Орын ендігі   
Күннің талтүстегі биіктігі 
Күн теңелуінде  
Қысқы күн тоқырауында  Жазғы 
күн 
тоқырауында 
 
 
 
 
 
Тапсырманы орындау үшін мынадай формулаларды қолдану керек: 

 
Күн теңелуі күндері үшін h= 90

– 
f. Мұндағы һ – күн биіктігі, f – орын 
ендігі. 

 
Күн тоқырауы күндері үшін һ= 90
0
-f +-23,5
0
 

 
Экватор  мен  тропиктер  арасындағы  ендіктер  үшін,  күн  тоқырауы  күні 
h=90
0
+f-23,5
0
 
Есептеген  мәліметтерді  қолданып,  күн  теңелуі  мен  күн  тоқырауы  күндері  үшін 
күннің  талтүстегі  биіктігінің  графиктерін  сызу:  абциссалар  өсіне  күннің  талтүстегі 
биіктіктегін көрсету керек. Қисық сызығының үшеуі де бір графикте сызылып көрсетіледі. 
1.
 
Полюстерде,  поляр  шеңберінде,  тропик  жерде,  экваторда  күннің  көкжиектен 
алынған биіктігі қалай өзгереді. 
2.
 
Әр түрлі ендіктерде күн биіктінің амплитудасы қандай? 
Оңтүстік  полюстегі  полярлық  күн  мен  полярлық  түннің  қайсысы  ұзақ  болады? 
Неге? 
 
№3  СПС  Жер  бедері  –  туризм  нысаны.  Жер  бедерінің  түрлеріне  жасайтын 
әсері. 
 
 
                                         
Туризм түрлері 

10 
1.Жер бедері кластары 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таулар 
Биік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Орташа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аласа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жазықтар 
Ойпаттар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қыраттар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Депрессиялар   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Морфоскульптуралардың түрлері 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Флювиалды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Криогенді       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ф УТ 703-05-11. Пәннің-оқу әдістемелік кешені. СМК УТ. Бірінші басылым 
 
10 
Мұздық типтес 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эолды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жағалаулық 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Карст 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Туризм  түрлері:  1  -  шомылу-жағалайлық,  2  –  жаяу, 3 –  тау  жаяу,  4  –  шаңғы,  5  -  , 6 – 
спелеотуризм, 7 – делтаплан, 8 – ат, 9 – геоморфологиялыұ, 10 – альпенизм. 
1.
 
Жер қыртысы мен литосфера деген не? 
2.
 
Жер қыртысының тектоникалық қозғалыстарының қандай түрлері бар? 
3.
 
Платформа деген не? 
4.
 
Геосинклиналь деген не? 
5.
 
Жер бедерінің қандай пішіндеріплитаға, қалқанға, геосинклинальға сәкес 
6.
 
Қандай  жағалауларды  аккумулятивтік  және  абразиялық  жағалау  деп  атайды? 
Айырмашылығы неде?    
 
№4  СПС  Туризмнің  климаттық  рессурстары.  Жайлы  маусым  және  туризмнің  әр 
алуан түрлері үшін ыңғайлы климат типтерін анықтап, кестеге түсір
 
Туризм түрлері  Ауа температурасы с
о 
Ауа  райының 
сипаттамасы 
Климаттың 
ыңғайлы 
типтері, маусым 
Min 
Max 
Шомылу 
жағалайлық 
 
 
 
 
Су туризмі 
 
 
 
 
Желкенді  
еспелі 
 
 
 
 
Шаңғы 
 
 
 
 
Тау шаңғы 
 
 
 
 
Альпинизм 
 
 
 
 
Жаяу 
 
 
 
 
Тау жаяу 
 
 
 
 
Климаттық 
емдік 
 
 
 
 
Экскурсиялық 
 
 
 
 
Атластағы  климаттық  карталарды  талдау.  Климат  көрсеткіштерінің  ендікке  байланысты 
өзгеруі. Жалпы заңдылықтардан ауытқу себептері. 
1.
 
Жалпы күн радиациясы деген не? Құрамына кіретін бөліктерін атап шығыңыз. 
2.
 
Тура  және  шашыранды  күн  радиациясының  қатынасы  қандай  себептен  әр  алуан 
жерде әртүрлі болады. 
3.
 
Радиациялық баланс және оның құрамы. 
4.
 
Циклон мен антициклон деген не? 


жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет