Ғ ы л ы м и п е д а г о г и к а л ы қ журнал БҮл нөмірде


(Ш .Уолихапон.  Алтыш аһарға  сапаржүктеу 0.98 Mb.
Pdf просмотр
бет9/9
Дата09.04.2017
өлшемі0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

(Ш .Уолихапон.  Алтыш аһарға  сапар. 

Алматы.  “А там үра”,  2006.)

Г  60  )-----------------------------------

(_

  География  жэне  табигат  )------------------------------ (5 /2 0 1 0 )

(  Елтану

3

Д Л Ғ Ы С Т Л І ІДАҒЫСТАН.  Дағыстан  Республикасы  ~   Ресей  Федерациясыиың  қүра- 

мыпдағы  автономиялық  республика.  Солтүстік  Кавказдың  шығыс  жағын- 

да,  Каспий  теңізінің  жағалауында  орналасқан.  Жер  аумағы  50,3  мың  шқ2. 

Хялқы  2,09  млн.  (1998).  Астанасы  -   Махачкала  қаласы.  Өкімшілік  жа- 

ғмнан  39  аудаи,  10  қала,  14  кентке  бөлінеді.  Дағыстанда  30-дан  аса  үлт 

пен  үлыстардың  өкілдері  (авар,  орыс,  дергии,  күмық,  лезгин,  лак,  өзер- 

байжан,  табаран,  теш ен,  ноғай,  рутул,  тат,  агул,  т.б.)  түрады.  Ресми  гі- 

лі  -   авар  тілі.  Халқы,  негізінен,  ислам  дінін  үстанады.  Республиканы 

Жоғары  Кеңес  гөрағасы  басқарады.

Дағыстанның  солтүстік-батыс  бөлігі  жазык,  ал  оңтүстік-шығыс  жағы 

таулы  келеді.  Солтүстігінде  Аграхан  түбегі  орналаскдіі.  Жер  бедерінің 

копшілік  бөлігін  Терскум  ойпаты  алып  жатыр.  Ішкі  Дағыстанда  Гуниб 

үстірті  орналаскан.  Ең  биік  жері  Үлкен  Кавказ  жотасында  (Базардюзю 

тауы,  4466  м).  Климаты,  негізінен,  жылы  эрі  күрғақ.  Кдңтар  айындағы 

орташа  температура  жазык  жерлерде  1,4°С  (таулы  аймактарда  - 5 - 1 1°С), 

ал  шілде  айында  24"С.  Жылдык  жауын-шашын  молшері  жазық  жер­

лерде  200-300  мм,  таулы  аудандарда  600-800  мм.  Ел  аумагы  арқылы 

Терек,  Сулак,  Койсу,  т.б.  өзендер  агады.  Терек  өзенінде  Ширкей  бөгені 

салынған.  Дагыстанда  100-ден  астам  кол  бар.  Тау  боктерлерінде  кдлың 

орман  оседі.  Жері  кен  байлықгарына  (мүнай,  газ,  тас  көмір,  минерал- 

ды  бүлақтар,  т.б.)  бай.  Дагыстан  өлкесін  адам  баласы  палеолит доуірінен 

бастап  мекендеп  келеді.  Б.з.б.  1-мыңжылдықтың  аягында  кдзіргі  Да- 

гыстан  аумагы 

Кавказ  Ллбаниясына

 

багынған.  3-4  ғасырларда  Оңтүстік 

Дағыстан  Сасани  әулеті  мемлекетінің,  ал  елдің  калган  болігі  гүндар- 

дың  иелігінде  болды.  7  гасырларда  елдің  жазыктагы  болігі 

Хазар  кагана- 

тының

 

қүрамына  кірді.  Осы  кезенде  ел  территорияеы  арқылы  сауда 

жолдары  отіп,  Каспий  теңізі  жағалауындагы  калалар  (Дербент,  Семен- 

дер,  Зерихгеран,  т.б.)  сауда  жоне  коләнер  орталықтарына  айналды.  664 

жылдан  бастап  Дагыстан  жеріне  араб  әскерлері  басып  кіріп,  жергілікті 

халық  арасында  ислам  діні  тарай  бастады.  11  ғасырдың  орта  түсында 

елдің  копшілік  болігінде 

салж үктардың

 

үстемдігі  орнады.  Ал  12  гасыр- 

дың  аяқ  кезінде 

Авар  каганды гы

 

және  бірнеше  үсақ  мемлекеттер, 

бірлестіктер  қүрылды.  13  гасырдың  20-жылдарынан  бастап  Дағыетан- 

ды  түркі  —  монгол  әскерлері  жаулап  алып, 

Алтын  Орда

 

мемлекетінің 

күрамына  косты.  14  ғасырдың  аягында  бүл  оңір  Әмір  Темір  оскерлерінің 

шапқыншылығына  үшырады.  Осыдан  кейін  Дагыстан  жері 

Ноғай  Ор- 

дасының

 

күрамында  болып,  ол  ыдырағаннан  кейін,  16-17  ғасырларда 

бір-бірімен  озара  жауласкан  бірнеше  үсак  иеліктерге  бөлініп  кетті.  17 

гасырдың  аяк  кезінен  бастап  кейбір  жергілікті  тайпа  косемдсрі  Ресей 

бодандығына  оте  бастады.  1722  жылы  Петр  I  Каспий  жағалауындағы 

аймақтарды  Ресейге  косты,  бірақ  1735  жылі.і  Гянджа  трактаты  бойын­

ша,  бүл  оңір  Иран  мемлекетінін  күрамына  отгі.  Тек  1813  ж.  Гюлстан 

бейбіт  келісімі  бойынша  Дағыстан  қайтадан  Ресейдің  қүрамына  кірді. 

Ресей  империясының  отаршылдық  саясаты  тау  халықтарының  кдтты 

карсылығын  туғызды.  1830-60  жылы  газауат  козгалысы  күшейіп,  Дагыс­

тан  мен  Шешенстан  жерінде  діни  мемлекет  —  имамат  күрылды.  Бірақ 

күш  тең  болмағандықтан,  тау  халықтарының  30  жылға  созылған  үлт- 

азатгық  қозғалысы  жеңіліске  үшырады.  1860  жылы  Ресей  империясы 

күрамында  Дагыстан  облысы  күрылып,  1865-68  жылы  кейбір  рефор-

(5 /2 0 1 0 )

(   География  жене  табигат )

С Ж I

малар  жүргізілді.  Осыған  қарамастан,  үлт-азаттық  қозғалысы  толаста- 

май,  1877-78  жылы  орыс-түрік  соғысы  кезінде  қайтадан  күшейіп,  үлкен 

күшпен  басылды.  1890  жылы  ел  территориясы  арқылы  Орталық  Ресей 

мен  Бакуді  жалғаетыратын  темір  жол  салынғаннан  кейін  Дағыстан 

экономикалык  жағынан  тез  әркендеді.  Қалалар  үлкейіп,  үлттық  интел­

лигенция  қалыптаеа  бастады.  1917  жылғы  Ақнан  төңкерісінен  кейін 

елде  Ерекше  Кавказ  к-не  багынатын  Ерекше  комиссариат  қүрылды. 

Осы  жылдың  аягына  таман  кейбір  аудандарда  Кеңес  үкіметі  орнағаны- 

мен,  1918  жылдың  жаз  айларынан  бастан  елді  алдымен  герман-түрік, 

кейіннен  ағылшын  оскерлері  басып  алды.  1919  ж.  шілдеде  Деникин 

оскерлерінің  билігі  орнады.  Шет  елдіктер  жергілікті  халықтардың  үлттық 

мүддесімен  санаспады,  сондыктан  елде  оларга  кдрсы  партизан  қозга- 

лысы  күшейді.  Осыны  пайдаланған  К^ізыл  Армия  бөлімдері  жергілікті 

партизандардың  көмегімен  1920  жылы  көктемде  Дагыстан  жерінде  Ке- 

нес  өкіметін  орнатты.  1921  жылы  20  қаңтарда  РКФСР  қүрамына  кіретін 

Дагыстан  АКСР-і  қүрылды.  1991  жылы  мамыр  айында  республика  Жо­

гары  Кеңесіиің  шешімімен  ел  атауы  Дагыстан  Республикасы  болып 

өзгертілді.  Кеңес  өкіметі  жылдарында  Дагыстанда  көптеген  жаңа  өнер- 

косіп  орындары  ашылып,  ауыл  шаруашылыгы  жан-жақты  дамыды. 

Қазіргі  кезде  республика  экономикаеының  негізгі  салалары:  мүнай  ондеу, 

электр  энергиясын  өндіру,  химия  өнеркөсібі,  машина  жасау,  металл 

оңдеу,  агаш  дайындау,  қүрылыс  материалдарын  шыгару,  жеңіл  (токы- 

ма,  тігін)  жоне  тамақ  онеркөсіптері,  шарап  жасау  жэне  балык  аулау 

ондірістері.  Ауыл  шаруашылыгында,  негізінен,  астық,  жүгері,  бау-бак- 

ша,  коконіс  өнімдері,  жүзім  шаруашылықтары  жақсы  дамыган,  сон- 

дай-ақ  сиыр,  жылкы,  қой,  ешкі  осіріледі.  Республика  аумагы  аркылы 

отетін  темір  және  тас  жолдар  Орталық  Ресей  мен  Кавказ  Республика- 

лары н  жалгастырып  жатыр.  Басты  теңіз  порты  —  Махачкала  каласы.

("Қ іш кетан  ұлттық  энциклопедиясынан".)

АВТОРЛАР  НАЗАРЫНА! 

ч

Журналға 

үсынылатын 

мақалалар, 

өдістемелік 

жүмыс* 

тар,  көбінесе,  хат  арқылы  келіп  жататыны  немесе  авторлар 

өз  қолдарымен  әкеліп 

өткізетіні 

белгілі. 

Түбіртек  көшір- 

месі,  жеделхат,  т.б.  болмаса,  журналға  жарияланатын  мақа- 

ла  факспен  қабылданбайды.  Кейінгі  кезде  интернет  жүйесінің 

таралуына  байланысты  электронды  ношта  арқылы  қабылдау 

да 

жолға 

қойылды. 

Бүл  әдіс 

жылдам  өрі  тиімді, 

бірақ 

авторлардың  мына 

мөселені  ескеруін 

сүраймыз. 

Көнтеген 

авторлар  мақаласының  соңына  аты-жөиін,  қызметін,  мекен- 

жайын  толық  жазуды  үмытын  кетеді.  Бүл  жағдай  авторға 

жауап  қайтару  мүмкіндігін  шектеп,  мақаланың  жариялануы- 

на  кедергі  болады.  Электронды  поштамен  кез  келген  жер- 

деи  жолдаған  хат  иесіне  жауап  ңайтару  қиын.  Сондықтан, 

алдағы  уақытта  хатпен  болсын,  электронды  поштамен  бол- 

сын  жолдайтын  мақалаларыңызда  аты-женіңіз,  қызмет  ор- 

ныңыз,  мекен-жайыңыз  анық  корсетілуі  қажет.

Сонымен  қатар,  журналға  жазылуды  растайтын  түбіртек 

көш ірм есі, 

мақаланы ң 

электронды қ 

нүсқасы 

үсынылуы 

міндетті  екенін  де  тағы  бір  ееке  сала  кеткенді  жөн  көрдік.

Редакция.

...................

(  62  )----------------------------------- (  Географии  жоне  табигат"]------------------------------ ( 5 / 2 0ОН


Баспасоз  — 2011

ҚҮРМ ЕТТІ 

ОҚЫ РМ АН!

Қ үрм етті  ү ст а зд а р   қ ауы м ы ,  б іл ім   бер у   еал асы н ы ң   қ ы зм етк ер л ер і, 

п едагогтік   ж оғар ы   оқу  ор ы н дары н ы ң   оқы туш ы лары   м еи  студенттері! 

2011  жылға  баспаеөзге  жазылу  қыркүйек  айынан  басталды.  Енде- 

ше 

өздеріңіздің 

төл 

басылымдарыңыз 

-  

“Қ а за қ с т а н  

м е к т е б і” , 

“Т әр би е  қ ү р а л ы ”,  “М үғалім   ж э н е   қ о ғ а м ”,  “Г еогр аф и я   ж өн е  т а б и ­

г а т ”, 

“Б и о л о ги я  

ж ән е  

еа л ауатты л ы қ  

н е г із і”, 

“Х и м и я  

м ек т еп т е” 

журналдарына  жазылуды  естен  шығармаңыз.

Егер  Сіз  Қазақстандағы  ірғелі  ғылым  салалары  —  химия,  био­

логия, 

география  ғылымының  даму  бағытын,  оған  үлес  қосып 

жүрген  ғалымдар  туралы  білгіңіз  келее,  оқытудың  жаңа  техноло- 

гияларымен  танысып,  кэсіби  біліктілігіңізді  көтергіңіз  келсе 

“Х и ­

м и я   м е к т е п т е ” ,  “Б и о л о ги я   ж эн е   са л а у а т т ы л ы қ   н е г із і” ,  “Г еогр аф и я  

ж э н е   т а б и ғ а т ” 

журналдарымен  байланыс  жасаңыз.

Жаратылыстану  пэндерін 

оңытуды 

жетілдіруде 

көмекші  эрі 

кеңесші  қүралдар  “Химия  мектепте”,  “Биология  жэне  салауатты- 

лық 

негізі”, 

“География 

жэне 

табигат” 

журнал дары 

осы 

пэн 

мүғалімдерінің  үстелінен  үнемі  табылуы  тиіс.

І

I

*'S

i

s>

0

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

АБОНЕМЕНТ

ААҚ  “ҚАЗПОШТА'

журнал

75952


ГЕОГРАФИЯ  ЖӘНЕ  ТАБИҒАТ

басылым  иңдексі

басылым  аты

Комплектілер  еаиы

2011  жылга, 

айлары

Қайда.

пошта индекс!,  мекен-жайы

Кімге

аты-жоні

Қайда_

К ім ге_

II В орны

ТАСЫМАЛДАУ  КАРТОЧКАСЫ

журнал

75952


басылым  иңдексi

ГЕОГРАФИЯ  ЖЭНЕ  ТАБИГАТ

басылым  аты

БАҒАСЫ

жалллу

теңге 

тиын

түрағын  өзгерту 

тенге 

тиын

Комшіектілер

саны

2011  жылга, 

айлары

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

пошта  индексi,  мекен-жайы

аты-жош

(5/ 2 0 10){  География жане  табигат )

М ектепке  д ей ін г і  балалар  м ек ем ел ер і  мен  отбасы ндағы   төрбие 

туралы ,  сы ны птан  тыс  ж үм ы стар ,  ө зіи -ө з і  төр би ел еу,  этн опедагоги- 

ка  ж өне  эт н о п си х о л о ги я ,  сал ауаттан у,  т .б .  төрбиел ік   м өселелерден  

хабардар  болы п,  б іл ім ің ізд і  байьгга  т ү с к ің із  к ел се 

“Төрбие  қүралы- 

на” 

ж азы л ған ы ң ы з  ж ө н .

Ж оғары да 

аты 

аталған 

ж у р н а л д а р ға  

“Қазпош та”, 

“Евразия- 

иресс”,  “Ернүр-пресс” 

бол ім ш ел ер і  арқы лы   ж а зы л у ға   болады .

Қ үрм етті  оқы рм ан,  ж у р н а л ға   бір  ж ы л ға  толы қ  ж азы л ған   т и ім д і 

ек ен іи   еск ер т ем із.

“ҚАЗАҚСТАН 

МЕКТЕБГ 

“ТӨРБИЕ 

І^ҮРАЛЫ”

“МҮҒАЛІМ  ЖӨНЕ  ҚОҒАМ”

“ГЕОГРАФИЯ  ЖӨНЕ  ТАБИҒАТ”

“БИОЛОГИЯ  ЖӨНЕ  САЛАУАТТЫЛЫҚ  НЕП ЗІ” 

“ХИМИЯ 

МЕКТЕПТЕ”

ЕСКЕРТУ:  ж урналдарга  редакц и я  белгілеген  ж азы лым   багасы н а 

пош т а  қы зм ет і  цшін  цстеме  ақы   қосылады.

и н д ек сі:

7 5 7 3 7

и н д ек сі:

7 5 9 3 8

и н д ек сі:

7 4 1 7 7

и н д ек сі:

7 5 9 5 2

и н д ек сі:

7 5 9 5 1

и н д ек сі:

7 5 9 5 0

АБОНЕМЕНТТІҢ  ДҮРЫС  ТОЛТЫРЫЛҒАНЫН 

ТЕКСЕРІҢІЗ!

А б о н е м е н т ’  касса  машииасының  таңбасы  түруы  керек,  Басылымға  касса  машинасы  орнатыл- 

маған  орындарла  жазылу  (турақты  озгерту)  кезінде  абонем ентке  байланыс  болім ш есінің  календар- 

лык,  штемпелі  койылады.  Бұл  жағдайда  абонем ент  жазылушыга  (түрағын  озгерту  кезінде  де)  басы- 

лымга  төленген  квитанциямен  бірге  беріледі,

Газет,  журналдарға  жазылу  үш ін ,  соны м ен  катар  түрағьш  озгерту  кезінде  жазылушы  а б о н е­

мент  бланкісін  тасымалдау  карточкасымен  бірге  си ям сн   аны к  ж оне  "Сою зпечать"  каталогында 

корсетілген  талаптар  бойынш а  кыскартпай,  толык  толтыруы  кажет.

Түрагы  озгертілген  кезде  айлык  клеткаларды,  соны м ен  бірге  “ П В -О РН Ы "  делінген  клетка- 

ларды  “ Қазпошта  А АҚ  мекемелерінің  кызметкердері  толтырады.

ПРОВЕРЬТЕ  ПРАВИЛЬНОСТЬ  ОФОРМЛЕНИЯ 

АБОНЕМЕНТА!

На  абонем енте  долж ен  быть  проставлен  оттиск  кассовой  машины.  При  оф орм лении  подп и с­

ки  (переадресовки)  без  кассовой  машины  на  абонементе  проставляется  оттиск  календарного  штем­

пели  отделения  связи.  В  этом  случае  абон ем ен т   выдается  подпи счику  с  квитанцией  об  оплате 

стоимости  подписки  (переадресовки).

Для  оф орм лен ия  подписки  на  газету  или  журнал,  а  также  для  переадресовки  издания  бланк 

абонемента  с  доставочной  карточкой  заполняется  подписчиком  чернилами  разборчиво,  без  сокра­

щений  в  соответствии  с  условиями,  изложенны ми  в  каталогах  Союзпечати.

Зап олн ение  месячных  клеток  при  переадресовании  издан ия,  а  также  клетки  “П В -М Е С Т О ” 

производится  работниками  ОАО  “ Казпочта".

('  64  ;1 

....... - 

i

География  жөне  табиғат  J

fs/?nm]

1

 

---- 

!i

Басылым  жене  оқырман

Қ ы зы лорда  қаласы ның  т үр- 

еыны,  еңбек  ардагері,  инженер-гид- 

ротехник,  “Аралга  араша " қогамы- 

ның  ж әне  Қазақстан  Журналис- 

т ер  О даеы н ы ң   м үш есі

 

Хамза 

СУХАНБЕРДИН  —  журналымыз- 

дың  турақты  оқырманы  гана  емес, 

белді  де  беделді  авторы.

X.  С у х а н б е р д и н н ің   ж аңа 

мақаласын  осы  нөм ірден  оқи 

аласыздар.

Батыс  Қазақст ан  облысының  Ж онібек  ауданындагы  Ғ.  Қараш 

атындаеы  жалпы  орта  білім  беретін  мектептің  география  пөні  мүгалімі 

Айша  ЗАКАРИ НА  m m   журналының  түрақты  оқырманы  екенін  жолдаган 

мақаласымен  гана  емес,  мына  суретімен  де  дәлелдепті.

Мақаласы  осы  нөм ірде  жарияланып  отыр.

МАЗМҮНЫ

Ш.  Карбаева.  Жаңа  оқу жылында  география  пәнін  оқытудың  ерекшеліктері.... 3

М.  Белгібаев,  Ж.  Әділбеккызы.  Семей  Орыс  Географиялык  Қогамы  жоне

қазақ  зиялылары мен  галымдары

............................................................................. 7

Р.  Бексеитова.  Орталық  Қазақстан  бедер морфологиясының  геологиялық-

тектоникалык  негізі

.................................................................................................11

А.  Көшім.  Каспии маңы  оиысының  бедер  тузуші  аудандарының  геомор-

фологиялық  негіздері

.................................................................................................17

Г.  Нүсіпова.  Географиялык,  гылыми зерттеулерде  геоақпараттық  жуие-

лерді қолдану мәселелері

..........................................................................................20

Р.  Қарағүлова.  Шілік  өзені алабының  бедері гидроэнергетикалық ресурстар-

дың  қалыптасуы мен  қолданылуындагы  фактор

................................................ 22

Н.  Жайынбаев.  Туристік  жорықтардың  түрлері жэне оларды материалдық

қамтамасыз  ету мен  өткізу ережелері

................................................................26

Р.  Сөтімбеков,  А.  Сәтімбекова.  Жетісу Алатауы мемлекеттік  улттық

табиги  саябагы  уйымдастырылды

.........................................................................28

Г.  Гумарова.  Белгі қоиып  оқыту жоне  кубизм  тосілмен....................................... 31

Қ.  Бсрдібаев.  Оилантып  және  ойнатып................................................................... 32

И.  Досқалиева.  Әдіс-тәсілдер  әрекеттескен  сабақ..............................................35

М.  Алиева.  Азия  елдеріне  жалпы  шолу  сабагы......................................................... 38

А.  Каримбаева,  М.  Жанділдинова.  Агылшын  тілі понімен  бірге.........................40

А.  Закарина.  “План  жоне  карта ” ............................................................................. 43

Б.  Мүеаева.  Тусінікке жеңіл  тірек  сызбалар.......................................................... 47

Г.  Жүмаханова.  Табигат  зоналары на  арналган  тест  сурақтары........................ 50

Y.  Қаржауова.  Сайыс  сабак....................................................................................... 51

М.  Мүқанова.  Қаиталау  -  оиын  сабагы .................................................................52

X.  Суханбердин.  А рал-Каспий  теңізі арасында  жерасты  су арналары

болган  ба?

....................................................................................................................55

Ш.Уәлиханов.  Олкенің  укімет  басқару жуйесі мен  саяси  ж агдайы..................59

Дагыстан

....................................................................................................................61

Баспасоз  — 2011

....................................................................................................... 63

ГЕОГРАФИЯЖӨНЕ

(ГЕОГРАФИЯ  И 

ПРИРОДА)

№ 5  (47),  2010  жыл

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

Оператор 

КӘ РІМ О В А   Динара.

Басуға  28.09.2010  ж. 

кол  қойылды.

Пішіні  70x108  1/16

Қагазы  №1  офсетіі

Өріп  түрі  өдеби

Шартты  б.  т.  —  4

Авторлық  б.  т.  —  6

Есептік  б.  т.  —  6,16

Журнал  ЖШС  Р ПБК 

“Дөуір"  баспаханаеында 

басылды.

Тапсырые  дайын диагюзитив- 

терден  басылды.

Қүрметті  оқырмандар  мен 

авторлар!  “География  жоне 

табиғат  ’  журналына  келіп 

түскен  қолжазбалар  өдеби 

өңделеді.

Қолжсмба 

қаитарылмайды, 

мақалалареа 

пікір  жазыл- 

м ай ды .

®  “География  жәие  табигат” MS, 

2010  ж.


Авторлар  жариялымындағы 

пікірлер  мен  үсыныстар  ре- 

дакцияны ң  түпкілікті  коз- 

қарасын  білдірмейді.

Электрондык  поштя; 

km _tk_aa@ ok.kz 

km  tk  aa@mail.ru

БІЗДІҢ   ТҮРАҒЫМЫЗ: 

050008 

- —

m—* .

Бағасы  350  теңге 

Индексі  75952

ж әне


 

ТАБИҒАТ


I ы . і ы м и - и е д а г о г и к а л ы қ   ж ур н а л

ҚҮРМЕТТІ  Ү С Т А ЗД А Р!

“ҚАЗАҚСТАН  МЕКТЕБІ ” (индекс i  75737),

“ТӘРБИЕ  ҚҮРАЛЬГ’ 

(75938), 

“БИОЛОГИЯ  және

САЛАУАТТЫЛЫ Қ  НЕГІЗГ 

(75951),

“ХИМИЯ  МЕКТЕПТЕ" 

(75950),

“ГЕОГРАФИЯ  жэне  ТАБИҒАТ” 

(75952),

“МҮҒАЛІМ  және  ҚОҒАМ" 

(74177)

ж урналдары на  2011  ж ылга  ж азы лу 

жцріп  жатыр.  Б ц л   ж урналдарга  жа­

зы л у   ж ергілікт і  “Қазпош та”,  “Евра- 

зия-пресс”,  “Ернүр-пресс”  б а й ла н ы с 

бөлім іиелері  арқы лы   жцргізіледі.  Жа 

зы лу  багасы  газет-журнал  каталогінде 

көрсет ілген.  Жогарыда  аталган  алты 

журналга  откен  жылгы  жазылу  багасы 

сақталды.

Г Е О Г Р ?
Каталог: images -> stories -> pdf
pdf -> Преподавание в школе, колледже и вуз-е
pdf -> Ж ы лдар аралы ғы Қ р халы кка білім беру министрі ш айсұлтан ш аяхм етов
pdf -> Сыны: тарих және тағылым
pdf -> Ж-аймауъітов т уы н лы ла ры ндағы
pdf -> «білім ltd» жэне «С0тиаз» шяш wi11
pdf -> Отчет Қазақстан Республикасы Біпім жэне ғылым министрлігі Ғылым комитетінің
pdf -> «білім ltd» жэне«СӘтназ» жшс-нен шығатын
pdf -> Қазақстан республикасының Әл-Фараби атындағы
pdf -> Ғ ы л ы м и п е д а г о г и к а л ы қ ж у р н а л ЖӘне табиғат q семей орыс географиялық

жүктеу 0.98 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет