Ф бс пму 18. 4/19 Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігіжүктеу 93.88 Kb.
Pdf просмотр
Дата10.04.2017
өлшемі93.88 Kb.
#6755

Пән бағдарламасының

алғашқы беті (SYLLABUS)

Форма

Ф БС ПМУ 7.18.4/19Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Электротехника, электроника және телекоммуникациялар кафедрасы

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

Кәсіби – бағытталған щет тілі (ағылшын тілі) пәнінен 

5В071900   Радиотехника,   электроника  және  телекоммуникациялар

мамандығының студенттері үшін 

Павлодар, 2013ж.

1


Пән бағдарламасын бекіту беті

(Syllabus)

Форма

Ф БС ПМУ 7.18.4/19БЕКІТЕМІН

Факультет деканы 

___________  Кислов А.П.

 «___»_____________20___ ж.   

Құрастырушы: аға оқытушы Рахимбердинова Д. М. 

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

Кәсіби   –   бағытталған   шет   тілі   (ағылшын   тілі)   пәні   бойынша   5В071900

Радиотехника,   электроника   және   телекоммуникациялар   мамандығының

студенттері үшін 

Бағдарлама жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген,

«___» _________20__ж бекітілген.

Кафедра отырысында ұсынылған  «___»____________20___ ж. 

Хаттама №_____. 

Кафедра меңгерушісі ______________Тастенов А.Д. «____» _______20___ж.

Энергетикалық факультеттің оқу – әдістемелік кеңесімен мақұлданған

 «____»______________20__ ж.  Хаттама №____

ОӘК төрағасы ______________Кабдуалиева М.М. «____» ________20__ж.

2


1. Оқу пәнінің паспорты

Пәннің аталуы Кәсіби – бағытталған шет тілі (ағылшын тілі)  

Пән  міндетті компонентКредит саны және оқу мерзімі 

Барлығы  – 2 кредит

Курс: 2

Семестр: 2

Барлық аудиторлық сабақ  – 30 сағат      

Тәжірибелік  – 30 сағат

             СӨЖ – 60 сағат

 оның ішінде СӨЖМ - 15

Жалпы сағат саны - 90  сағат

Бақылау формасы

Экзамен – 2 семестрПререквизитттер

- шет тілі. Постреквизиттер

- компьютерлік графика2.Оқытушы жайында мәлімет  

А.Ж.Т. Рахимбердинова Дилара Муратовна

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі  аға оқытушы

Кафедра «Электротехника, электроника және телекоммуникациялар»,

аудитория А–225

телефон: 67-36-29 3. Пән, мақсаты және тапсырмасы

Пән 

Пәнді   оқыту   бойынша   оқу   –   әдістемелік   мәліметтер,   тәжірибелік

сабақтарды   өткізу   және   ағымдық,   межелік   және   қорытынды   бақылауға

дайындық Пәнді оқыту мақсаты

Кәсіби шет тілін үйрету кәсіби компетенция кезенің көтеру  және әр түрлі

аспектілерді жүзеге асыру үшін келешек мамандарға арналған. 

Пәнді оқу тапсырмалары

Студенттерді   әр   түрлі   регистрлермен   және   қазіргі   шет   тілінің

функционалды стильдерімен таныстыру. 

4. Білімге, біліктілікке және компетенцияларға талаптар 

Осы пәнді оқу барысында студенттер міндетті: 

білу қажет: 

3


–  коммуникативті   компетенцияның   формалану   және   даму   барысын

(лингвистикалық,   әлеуметтік,   әлеуметтік   –   мәдениетті,   стратегиялық,

дискурсивті және прагматикалық), кәсіптік жұмысқа қажетті; 

–  жазбаша және ауызша ақпарат алмасу үшін   кәсіби шет тілін қажетті

кезенде оқып білу; 

–  сөз   сөйлеудің   барлық   түрлерінің   дамуы   (оқу,   жазу,   аудирлау   және

монологты және диалогты  сөйлеуд), сонымен қатар  кәсіби сөздіктің жұйелік

кеңеюі; 


– тілді меңгеру барысында өздік зерттеулік жұмыс жүргізу;

–  жазбаша   және   ауызша   мәтіндердің   кәсіптік   Тақырыптика   бойынша

негізін және құрылымын салу; 

– сөйлеу мәнерінің тәртібі сәйкес жағдайларға байланысты дұрыс сөйлеу; 

Тәжірибелік қабілетті иемдену:

– презентациялар, маңызды кездесулер, дискуссияларды жүргізу; 

– кәсіби міңезі бар ғылыми мақалалар жазу; 

Компетентті болу:

– шет тілінде жобалы тапсырмаларды дайындауда сұрақтар; 

– шет тілінде Интернет – ресурстарымен жұмыс жасау. 5. Пәнді оқытудың Тақырыптикалық жоспары

№ 

п/п

Тақырып атауы

Сабақ түрі бойынша

аудиторлық сабақ саны

СӨЖ

лекция

лар

тәжірибеле

р

лаборатория

лық, жеке 

Барлығ

ы 

Оның

ішінде

СӨЖМ

1

Тақырып 1.  Жартылайөткізгіш 

диодтар


4

2

Тақырып 2. 

Телекоммуникациялардың дамуы

4

15

53

Тақырып 3. Интернет және қазіргі 

өмір


4

19

54

Тақырып 4. Спутниктар және 

телебайланыс

2

18

55

Тақырып 5. Теледидар 

3

86

Тақырып 6. Болашақ телебайланыс

3

7Тақырып 7. Коммерциялық 

спутниктік байланыс

3

8

Тақырып 8. Телефон байланысы

3

9Тақырып 9. Микро ЭВМ 

конструкциясы және 

микропроцессорлар 

4

Барлығы

30

60

15Тақырып 1 Жартылайөткізгіш диодтар

4


Берілген   тақырып   бойынша   мәтінді   оқу.   Тезистарды   жазу.p-n   өткізу

(фактілі примитивті диод). p-n өткізуі бар жартылайөткізгіш диодтың сұлбасы

және сұлбада белгіленуі. 

 Тақырып 2 Телекоммуникациялардың дамуы 

Берілген   тақырып   бойынша   танысу   және   тәжірибелік   білу,   жаңа

лексиканы   тани   білу.   Аутентиктілі   диалогты   жалпы   түсіну.   Даилогты,

телефонды сөйлесуді құрастыру. Тақырып 3 Интернет және қазіргі өмір 

Интернет бұл компьютерлік глобалды торап. Интернет тарихы. Интернет

коммутация жүйесінің өздік үміті.

Тақырып 4 Спутниктар және телебайланыс

Берілген   тақырып   бойынша   танысу   дәне   практикалық   игеру,   контексте

жаңа   лексиканы   тани   білу.   Аутентикалық   диалогтардың   мазмұның   түсіну.

Диалогты сөйлеудің дамуы. Тақырып 5 Теледидар

Берілген   тақырыпта   продуктивті   лексикамен   танысу   және     ишгеру,

контексте  жаңа  лексиканы   тани   білу.  Аутентикалық  диалогтардың  мазмұның

түсіну.  Диалогты сөйлеудің дамуы, сұрақтарға таң қалу, өзінің ойын айта білә.

Жоспар құру. Глоссраий құру. 

Тақырып 6 Телебайланыстың болашағы

Берілген   тақырыпта   продуктивті   лексикамен   танысу   және     ишгеру,

контексте  жаңа  лексиканы   тани   білу.  Аутентикалық  диалогтардың  мазмұның

түсіну. Мақаланың қысқаша жоспарын құру. Диалогты сөйлеуді дамыту. Жоспар

құру. Глоссарий құру. 

Тақырып 7 Коммерциялық Спутниктік байланыс

Берілген   тақырыпта   продуктивті   лексикамен   танысу   және     ишгеру,

контексте  жаңа  лексиканы   тани   білу.  Аутентикалық  диалогтардың  мазмұның

түсіну.  Мақаланың   қысқаша   жоспарын   құру.  Диалогты   сөйлеудің   дамуы,

сұрақтарға таң қалу, өзінің ойын айта білә. Жоспар құру. Глоссраий құру.      

Тақырып 8 Телефонды байланыс 

Жалпы   мәліметтер.   Телефонды   аппартаттың   негізгі   элементтері  және

жұмыс істеу жүйесі. телефонды байланыс жұмысын ағылшын тілінде айта білу.

Қазіргі өмірде телефонды байланыстың ролі. Тақырып 9  Микро ЭВМ конструкциясы және микропроцессорлар 

Берілген   тақырыпта   продуктивті   лексикамен   танысу   және     ишгеру,

контексте  жаңа  лексиканы   тани   білу.  Аутентикалық  диалогтардың  мазмұның

түсіну. Лексикалық тақырыпқа сәйкес аутентикалық мәтіндерді оқу.  Диалогты

сөйлеудің   дамуы,   сұрақтарға   таң   қалу,   өзінің   ойын   айта   білә.   Жоспар   құру.

Глоссраий құру.      6.   Тәжірибелік   сабақтардың   мазмұны   (семинарлық,   зертханалық,

студиялық, жеке), және олардың сағаттық көлемі 

6.1 Практикалық сабақтар

Тақырып 1 Жартылайөткізгіш диодтар

Задания:  Берілген тақырып бойынша мәтінді оқу. Диод сұлбасын салу

5


және белгіленуі. 

Сабақ жоспары: 

1. Практикалық сабаққа тапсырманы беру; 

2. Тапсырманың орындалуы; 

3. Жұмысты қорғау. Теориялық сұрақтар,  есептерді шешуге арналған білім:  іскерлік шет

тілі.  Жартылайөткізгіш диодтың жұмыс істеу принципін білу. Тура және кері

қосылуда p-n өтуді түсіну.

Ұсынылған әдебиет [1, 2].Тақырып 2 Телекоммуникациялар дамуы

Тапсырма:  Аутенттік   диалогтардың   жалпы   және   деталды   түсіну.

Телекоммуникация жүйесі дамуының болашақ болжамы. Сабақ жоспары:

1. Практикалық сабаққа тапсырманы беру; 

2. Тапсырманың орындалуы;

3. Жұмысты қорғау.Теориялық   сұрақтар, 

есептерді   шешуге   арналған   білім:

Телекоммуникация

 

сұрағының 

бүгінгі


 

жағдайын


 

түсіну.


Телекоммуникацияларда жаңа теңденцияларды талдай білу. 

Ұсынылған әдебиет [1-3].Тақырып 3 Интернет және қазіргі өмір

Тапсырма: Ағылшын тілді сайттарды оқу, өзінің сайтың құру. Интернет

қателігі және оларды жөңдеу. Сабақ жоспары:

1. Практикалық сабаққа тапсырманы беру; 

2. Тапсырманың орындалуы;

3. Жұмысты қорғау.Теориялық   сұрақтар,  есептерді   шешуге   арналған   білім:  Сайттар

жұмысын   білу,   домендерді   құру,   мәліметтер   базасы.   Мәліметтер   базасын

толтыра білу.  

Ұсынылған әдебиет[1-3].Тақырып 4 Спутниктар және телебайланыс

Тапсырма:  Аутенттік   мәтіндерді   оқу   лексикалық   тақырыбына

байланысты, мақаланың қысқаша жоспарын құру. Диалогты сөйлеудің дамуы,

өзінің ойын айта білу. Жоспар құру. Глоссарий құру. 

Сабақ жоспары:

1. Практикалық сабаққа тапсырманы беру; 

2. Тапсырманың орындалуы;

3. Жұмысты қорғау.Теориялық   сұрақтар, 

есептерді   шешуге   арналған   білім:

Телекоммуникациялар

 

сұрағының 

бүгінгі


 

жағдайын


 

түсіну.


Телекоммуникацияларда   жаңа   теңденцияларды   талдай   білу.   Спутникатр   түрі,

орналасу орны және орналасу шарттары. 

Ұсынылған әдебиет[1-3].

6


Тақырып 5. Теледидар

Тапсырма:  Берілген тақырып бойынша продуктивті лексикамен танысу

және   тәжірибеде   қолдану,   жаңа   лексиканың   контекстта   мағынасын   ажырата

білу. Аутенттік диалогтарды жалпы және деталды түсіну. 

Сабақ жоспары:

1. Практикалық сабаққа тапсырманы беру; 

2. Тапсырманың орындалуы;

3. Жұмысты қорғау.Теориялық   сұрақтар,  есептерді   шешуге   арналған   білім:  Сандық

теледидардың жұмыс істеу принципі. Спутниктік антенна. Антенналар түрлері.

Сандық теледидар. Мобилді теледидар негізі. 

Ұсынылған әдебиет[1-3].Тақырып 6 Телебайланыстың болашағы

Тапсырма:  Аутенттік   мәтінді   лексикалық   тақырыбына   сәйкес   оқу,

мақаланың қысқаша жоспарын құру. Диалогты сөйлеуді дамыту, өзінің ойын

білдіру. Жоспар құру. 

диалоговой речи, реакция на вопросы, выражение своего мнения.  Сабақ жоспары:

1. Практикалық сабаққа тапсырманы беру; 

2. Тапсырманың орындалуы;

3. Жұмысты қорғау.Теориялық   сұрақтар,  есептерді   шешуге   арналған   білім:  Сандық

теледидардың жұмыс істеу принципі. Спутниктік антенна. Антенналар түрлері.

Сандық теледидар. Мобилді теледидар негізі. Байланыс және оның түрлері. 

Ұсынылған әдебиет[1-3].Тақырып 7 Коммерциялық Спутниктік ба йланыс

Тапсырма:  Берілген тақырып бойынша продуктивті лексикамен танысу

және   тәжірибелік   жұмыс.   Аутенттік   диалогтардың   жалпы   және   деталды

жағдайы. Тақырып бойынша сұрақтарға жауап. 

Сабақ жоспары:

1. Практикалық сабаққа тапсырманы беру; 

2. Тапсырманың орындалуы;

3. Жұмысты қорғау.Теориялық сұрақтар,  есептерді шешуге арналған білім:  1963 жылы

Спутниктік   байланыс   Корпорациясының   құрылуы.   Халықаралық

Телекоммуникациялық Спутниктік Ұйым. 

Ұсынылған әдебиет[1-3].Тақырып 8  Телефондық байланыс

Тапсырма:  Берілген тақырып бойынша продуктивті лексикамен танысу

және   тәжірибеде   қолдану,   жаңа   лексиканың   контекстта   мағынасын   ажырата

білу.    Аутенттік   диалогтардың   жалпы   және   деталды   жағдайы.  Диалогты

сөйлеудің   дамуы,   сұрақтарға   жауап   беру,   өзінің   ойын   білдіру.   Телефондық

байланыс тақырыбы бойынша сұрақтарға жауап беру. 

Сабақ жоспары:

1. Практикалық сабаққа тапсырманы беру; 

7


2. Тапсырманың орындалуы;

3. Жұмысты қорғау.Теориялық сұрақтар, есептерді шешуге арналған білім:  Телефондық

аппараттының   және   жұмыс   істеу   принципінің   негізгі   элементтерін   білу.

Ағылшын   тілінде   телефондық   байланыс   жүйесінің   жұмыс   істеу   принципін

айтып беру. 

Ұсынылған әдебиет[1-3].

Тақырып 9  Конструкция микро ЭВМ и микропроцессора

Тапсырма:  Берілген тақырып бойынша продуктивті лексикамен танысу

және   тәжірибеде   қолдану,   жаңа   лексиканың   контекстта   мағынасын   ажырата

білу.    Аутенттік   диалогтардың   жалпы   және   деталды   жағдайы.   Диалогты

сөйлеуді дамыту, сұрақтарға жауап беру, өзінің ойын білдіру. Микро ЭВМ және

микропроцессорлар тақырыбы бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру. 

Сабақ жоспары:

1. Практикалық сабаққа тапсырманы беру; 

2. Тапсырманың орындалуы;

3. Жұмысты қорғау.Теориялық   сұрақтар,  есептерді   шешуге   арналған   білім:  Жай

микропроцессордың және  SCADA  пакеттің жұмыс істеу принципін білу және

түсіну. Микроконтроллердің микропроцессордан айырмашылығы. 

Әдебиет: 

Негізгі 


1)

Кириллова   В.В.,   Лиоренцевич   Т.В.,Шаапа   Т.С   Английский   язык

Учебно-методическое пособие по переводу научно-технической литературы для

студентов химико-технологического факультета, 2013г. 

2)

Кириллова   В.В.,   Вихман   Т.М.   Английский   язык     Учебно-методическое   пособие   по   переводу   научно-технической   литературы   для

студентов и аспирантов технических специальностей, 2010г. 

3)

Агабекян   И.П.,   Коваленко   П.И.   Английский   для   техническихВУЗОВ: учебно-методическое пособие. – Феникс, 2010г.-349 с.

Қосымша


4)

Орловская   И.В.,   Самсонова   Л.С.,   Скубриева   А.И.   Учебник

английского языка для студентов технических университетов и вузов.- М.: Изд-

во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. - 448с.

5)

Полякова Т.Ю. Английский язык для инженеров6)

Рубцова   М.Г.  -  Чтение  и  перевод   английской   научно-технической

литературы: лексико-грамматический справочник.- Астрель 2002

7.  Өздік жұмыс тапсырмасы 

Тақырып 1 Жартылайөткізгіш диодтар

ДЗ1 – Оқылатын тақырып бойынша аутенттік мәтінді оқу және аудару. 

Графикалық белгіленуі. Тақырып 2 Телекоммуникациялардың дамуы

8


ДЗ2 –  Оқылатын тақырып бойынша аутенттік мәтінді оқу және аудару.

(портфолио). Тақырып 3 Интернет және қазіргі өмір

ДЗ3 – Оқылатын тақырып бойынша аутенттік мәтінді оқу және аудару. 

(портфолио). Тақырып 4 Спутниктар және телебайланыс

ДЗ5  – Оқылатын тақырып бойынша аутенттік мәтінді оқу және аудару.

(глоссарий, мәтінді аудару).Тақырып 5 Теледидар

ДЗ6 – Оқылатын тақырып бойынша аутенттік мәтінді оқу және аудару. 

(глоссарий, мәтінді аудару).Тақырып 6 Телебайланыстың болашағы

ДЗ7 –  Оқылатын тақырып бойынша аутенттік мәтінді оқу және аудару.

(презентация). Тақырып 7 Коммерциялық Спутниктік байланыс

Д38 – Оқылатын тақырып бойынша аутенттік мәтінді оқу және аудару. 

(глоссарий). Тақырып 8 Телефонды байланыс

Д39–   Оқылатын   тақырып   бойынша   аутенттік   мәтінді   оқу   және   аудару.

(есеп).


Тақырып 9 Микро ЭВМ конструкциясы және микропроцессорлар

Д40–  Оқылатын   тақырып   бойынша   аутенттік   мәтінді   оқу   және   аудару.

(отчет).


8. СӨЖМ консультациясының графигі. (СӨЖМ СӨЖ-дің 25% құрайды)

Барлық   сұрақтар   бойынша   СӨЖМ   консультацияларының   графигіне

сәйкес өткізіледі ағымдық семестрге. 

9. Студенттің білімін бағалау критериі 

Пәнді оқу жазбаша түрдегі емтиханды жазумен аяқталады, онда барлық

өткен   мәлімет   көрсетіледі.   Емтиханды   рұқсат   етіледі   егер,   студент   барлық

тапсырмаларды орындаса және тапсырса. 

Жіберу   рейтингі   барлық   істелген   тапсырмалардың   орындалуынан   орта

арифметикалық  шама шығарылады (дәрістерге қатысу, үй тапсырмасы,  СӨЖ

тапсырмасы, тәжірибе бойынша тапсырма және басқалар, межелік бақылау).

Қорытынды бақылауғы (ҚБ) пән бойынша оқу жұмыс бағдарламасының

барлық   талаптарын орындаған студент жіберіледі (зертханалық жұмыстарды

орындау   және   тапсыру,   СӨЖ   бойынша   тапсырмаларды   орындау),   жіберу

рейтингін алғандар (50 баллдан кем емес). 

Студенттердің әр пән бойынша оқу кезең дәрежесі (оның ішінде пәндер

бойынша, МЕ қорытынды бақылау бойынша) қорытынды бағамен анықталады,

ал   бұл   бағалар   ЖР   және   ҚБ   (емтихан,   дифференциялданған   сынақ   немесе

курстық жұмыс/жоба) шығады. 

Қ = ЖР*0,6 + ҚБ*0,4

9


Массалық   салмағы   жыл   сайын   университеттің   оқу   кеңесімен

мақұлданады және ЖР 0,6 кем емес, ал ҚБ үшін 0,3 кем емес.

Қорытынды  баға   саналады   егер  студент   оң бағаларға  ие  болса,   жіберу

рейтингі және қорытынды бақылау бойынша. Қорытынды бақылауға инабатты

себептен   келмеген   жағдайда   «қанағаттанармалық»   баға   қойылады.   Емтихан

нәтижесі   және   уақыт   аралық   аттестаттау   пәндері   бойынша   студенттерге   сол

күні   немеес   келесі   күні   айтылады,   егер   жазбаша   түрде   болса   онда   емтихан

күннің екінші жартысында өткізіледі. 

Қорытынды бақылауды санау үшін 0-ден 100%-ға дейін межелік бақылау

және қорытынды бақылау арқылы есептеледі. 

Межелік   бақылау   бағасы   ағымдық   бақылау   бағасы   арқылы   қойылады

және межелік бақылау бағасынан. 

Оқу жетістіктері көпбалды жүйе арқылы қойылады: 

Әріптік   жүйе

бойынша баға 

Баллдардың

сандық

эквивалентіПроценттік

мазмұны


Дәстүрлік

 

жүйебойынша баға 

A

4,095-100

Өте жақсы

A-

3,67


90-94

B+

3,3385-89

Жақсы


B

3,0


80-84

B-

2,6775-79

C+

2,3370-74

Қанағаттанарлық

C

2,0


65-69

C-

1,6760-64

D+

1,3355-59

D

1,050-54

F

00-49

Қанағаттанарлық

емес

10. Оқытушы талаптары, саясаты және үрдістері 

Аудиторлық   сабақтарды   кешікпей   және   үнемі   сабаққа   қатысу   міндетті

болып саналады. Егер сабақты босатқан жағдайда деканат арқылы адалдайды.

Сабақты тек қана 2 рет босатуға болады.  Сабаққа екі рет қалу бір босатуға тең.

Егер   сабақты   2   реттен   артық   босатса   оқытушы   студентті   сабаққа

қатыстырмайды   администрациялық   сұрақты   шешкенге   дейін.   Егер   дәрісте

басқа   топтың   студенті   немесе   басқа   адам   болса,   оларға   дәріске   қатысуға

болмайды. 

Жұмыстарды   белгіленген   уақытта   тапсыру   қажет.   Жұмыстарды

тапсырудың ақырғы мерзімі – емтихандық сессияға дейін 3 күн қалғанда. 

Барлық  тапсырмаларды   тапсырмаған   және  курстық  жұмысты  /  жобаны

тапсырмаған студент емтиханға қатыстырылмайды. 

10


Тақырыпты қайталаыу және әрбір оқу сабағы өткен мәліметті жұмыспен

өтеу   міндетті.   Оқу   мәліметтерін   игеру   дәрежесі   тесттермен   және   жазбаша

жұмыстармен тексеріледі. Студенттердің тестілеуі екскертусіз өтуі қажет. 

Студенттің   өздік   жұмысын   оқытушы   жетекшімен   орындаған   кезде

келесі төрт негізгі функцияларды ескеру керек. 

Бірінші – оқытушы берген ақпаратты студенттердің активті жүзеге асуын

болжайды, оқу пәні бойынша алынған оқу мәліметтері. 

Екінші   функция   –   студенттер   өз   бетімен   оқытушы   ұсынған   оқу   –

әдістемелік   жәрдемақылар,   әдебиеттік   арналар,   үй   тапсырмасын   орындау,

бақылау және курстық жұмыстарды орындау және т.б. 

Үшінші   функция   –   студенттер   шешімін   таба   алмаған   сұрақтарды

оқытушымен шешеді. 

Төртінші   функция   –   студенттердің   оқытушыға   кеңес   үшін,

консультациялар үшін келеді. 11. Әдебиеттер тізімі

Негізгі

1)

Кириллова   В.В.,   Лиоренцевич   Т.В.,Шаапа   Т.С   Английский   языкУчебно-методическое пособие по переводу научно-технической литературы для

студентов химико-технологического факультета, 2013г. 

2)

Кириллова   В.В.,   Вихман   Т.М.   Английский   язык     Учебно-методическое   пособие   по   переводу   научно-технической   литературы   для

студентов и аспирантов технических специальностей, 2010г. 

3)

Агабекян   И.П.,   Коваленко   П.И.   Английский   для   техническихВУЗОВ: учебно-методическое пособие. – Феникс, 2010г.-349 с.

Қосымша

4)

Орловская   И.В.,   Самсонова   Л.С.,   Скубриева   А.И.   Учебниканглийского языка для студентов технических университетов и вузов.- М.: Изд-

во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. - 448с.

5)

Полякова Т.Ю. Английский язык для инженеров6)

Рубцова   М.Г.  -  Чтение  и  перевод   английской   научно-техническойлитературы: лексико-грамматический справочник.- Астрель 2002

11

Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі
  • 6. Тәжірибелік сабақтардың мазмұны (семинарлық, зертханалық, студиялық, жеке), және олардың сағаттық көлемі
  • 9. Студенттің білімін бағалау критериі

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 93.88 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет