Əзірлеген: х.ғ. к., доцент Оралова А. Т., т.ғ. к., аға оқыт. Цой Н. К., аға оқытжүктеу 144.69 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі144.69 Kb.

Қазақстан республикасы Білім жəне ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік тезхникалық университеті  

 

  

 

 

БЕКІТЕМІН  

Ғылыми кеңес төрағасы, 

                                                 ҚарМТУ ректоры 

                                                          

    __________Газалиев А.М. 

                                                                    _____________ 20___ж. 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS)  

 

 

ETD 2108 Экология жəне тұрақты даму   пəні                    

 

GZh 2 –-Ғылыми-жаратылыстану модулі                                               

5В071700 – Жылу энергетикасы  мамандығы 

              

 

Тау-кен факультеті  

Өнеркəсіптік экология жəне химия кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

2014 


 

Алғыс сөз 

 

Студентке  арналған  пəн  бойынша  оқыту  бағдарламасын (syllabus) əзірлеген:  х.ғ.к.,  доцент  Оралова  А.Т.,  т.ғ.к.,  аға  оқыт.  Цой  Н.К.,  аға  оқыт. 

Ауелбекова А.Ж., аға оқыт. Суимбаева А.М. 

 

 

 «Өнеркəсіптік  экология  жəне  химия»  кафедрасының  отырысында 

талқыланды   

«  26  »  05   201 4 ж. №  17 хаттама  

Кафедра меңгерушісі___________ Кабиева С.К.  «  26  »  05   201 4ж. 

 

 

 Тау-кен факультетінің оқу-əдістемелік кеңесі мақұлдаған 

«  12  »   06   201  4ж.       №  10   хаттама  

Төраға _________ Такибаева А.Т. «  12  »   06   201  4  ж.

 

  

 

  

 

Оқытушы туралы мəлімет жəне қатынас ақпараты 

Оралова Айгуль Турабаевна, х.ғ.к., доцент; 

Обухов Юрий Дмитриевич, т.ғ.к., доцент; 

Нагуман Пахчан Нигматуллаевич, х.ғ.к., доцент; 

Цой Наталья Константиновна, т.ғ.к., аға оқыт.; 

Ауелбекова Арайлым Жоровна, жаратылыстану ғылымдарының магистрі, 

аға оқыт.; 

Суимбаева  Айгерим  Маратовна,  жаратылыстану  ғылымдарының 

магистрі, аға оқыт.; 

Сейтбеков Саят Аманжолович, аға оқыт. 

 

 

«Өнеркəсіптік  экология  жəне  химия»  кафедрасы  ҚарМТУ-дың 5-ші корпусында орналасқан (Терешкова к., 19), 8 аудитория, байланыс телефоны 

56-79-32. 

 

Пəннің еңбек көлемділігі 

 

Пəн сипаттамасы 

«Экология  жəне  тұрақты  даму»  пəні  міндетті  пəндерінің  жалпы  білім 

беру циклына жатады. 

 

Пəннің мақсаты 

«Экология  жəне  тұрақты  даму»  пəні  экологиялық  танымды 

қалыптастыру,  қоғам  мен  табиғаттың  тұрақты  даму  негіздері  туралы  терең 

білім  алу,  қоршаған  ортаны  қорғау  жəне  табиғи  ресурстарды  тиімді 

пайдаланудың  заманауи  тəсілдері  бойынша  теориялық  жəне  практикалық 

білім алу мақсатын ұстанады. 

 

Пəн міндеттері 

Осы пəнді оқыту нəтижесінде студенттер: 

білуі керек: 

 табиғат пен қоғам арасындағы негізгі заңдылықтарын; 

 биосераның дамуы жəне экожүйенің қызметінің негіздерін; 

 қоршаған  орта  мен  өндірістің  зиянды  жəне  қауіпті  факторларының 

адам денсаулығына əсерін; 

 

жаһандық,  аймақты  жəне  жергілікті  деңгейде  концепцияларды, Семестр

 

Кредиттер 

саны


 

ECTS 


Сабақ түрі 

СӨЖ


 

сағатта


 

рының


 саны

 

Жалпы 

сағат


 саны

 

Бақылау 

түрі


 

Қатынас сабақтарының саны 

СОӨЖ 

сағатта 


рының 

сакны 


Бар 

лық 


сағат 

саны 


дəріс 

практикалық 

сабақтар 

зертханалық 

сабақтар 

1 2 3 15 

15 

 

30  60  30  90 емт. стратегияларды,  тұрақты  дамудың  мəселелері  мен  практикалық 

жүйелердің жəне оларды шешу жолдарын; 

 

қоршаған ортаны қорғаудың негізгі заңнамаларын;  

қауіпсіз өндірістік үрдістерді ұйымдастыру қағидаттарын; істей алуы керек: 

 табиғи ортаның экологиялық жағдайын бағалау; 

 қоршаған ортаға өндірістің техногенді əсерін бағалай білу; 

 табиғи 

ресурстармен 

байланысты 

экологиялық-экономикалық 

жүйелердің даму тенденциясын сынай білу жəне олардың экологиялық 

салдарын сипаттау; 

практикалық машықтануы керек: 

 жалпы экожүйелердің, биосфераның компоненттерін оқып үйрену; 

 –  экологиялық-экономикалық  жүйенің  тұрақты  дамуының  тиімді 

шарттарын анықтау əдісін меңгеру; 

 

табиғатты  қорғау  міндеттерін  шешуге  байланысты  тақырыптарда логикалық пікірталас ұйымдастыру; 

 қоршаған орта мониторингінің стандартты əдістерін меңгеру; 

 ғылыми  жəне  арнайы  əдебиет  көздерін  іздеу  мен  оларды  жүйелендіре 

алу. 


 

 

Пререквизиттер 

Бұл пəнді оқу үшін келесі пəндерді игеру қажет: химия, биология, физика, 

география жəне математика (мектеп бағдарламасының шегінде). 

 

Постреквизиттер 

«Экология  жəне  тұрақты  даму»  пəнін  оқу  кезінде  алынған  білім 

«Өнеркəсіп  салалары  экологиясы», «Еңбек  қорғау»  пəндерін  игеру  кезінде 

қолданылады.  

  

 

Пəннің тақырыптық жоспары Тарау атауы, (тақыптар) 

Сабақ түрлері бойынша еңбек көлемділігі, сағ.

дəріс 

практи 


калық 

зертха 


налық 

СОӨЖ 


СӨЖ 

1 Кіріспе. Экология жəне қазіргі өркениет 

мəселелері 

1     


2 Аутэкология – ағзалар экологиясы. 

Демэкология – популяциялар экологиясы. 

Синэкология – бірлестіктер экологиясы 

2     


3 Биосфера жəне оның тұрақтылығы. 

Биосфера эволюциясы. Тірі зат 

концепциясы. Заманауи биосфера. 

Ғаламадық биогеохимиялық айналымдар 

2     

4 Заманауи өркениеттің экологиялық дағдарыстары жəне мəселелері. Тұрақты 

1     


даму стратегиясы, мақсаты жəне 

қағидалары 

5 Тұрақты дамудың экологиялық 

қағидалары. Тұрақты дамудың 

экономикалық аспектілері. Жасыл 

экономика жəне тұрақты даму. Су 

ресурстарын басқару 

1     


6 Экоэнергетика. ХХІ ғасырдың ғаламдық 

энергоэкологиялық тұрақты даму 

стратегиясы. Су – ХХІ ғасырдың 

стратегиялық ресурсы. Қалпына келетін 

энергия көздері. ҚР Экологиялық саясаты. 

Қазақстан Республикасының тұрақты даму 

концепциясы 

1     


7 Тұрақты дамудың əлеуметтік аспектілері 

1     


8 Тұрақты даму мақсатында ғаламдық 

ынтымақтастық 

1     

9 Атмосфераны қорғау 1     

10 Су ресурстарын қорғау 

1     

11 Жер ресурстарын, топырақты жəне жер қойнауын қорғау 

1     


12 Ортаның физикалық ластануы 

1     


13 Өсімдік жамылғысы жəне жануарлар 

əлемін қорғау 

1     

№ 1 тəжірибелік жұмыс.  Экология жəне техникалық прогресс. Ғаламдық 

экологиялық мəселелер 

 2      

№ 2 тəжірибелік жұмыс. 

Ағзалар жəне 

тіршілік ету ортасы. Экологиялық 

факторлар. Демэкология – популяциялар 

экологиясы

  

  2      

№ 3 тəжірибелік жұмыс. Экожүйенің 

функционалдық құрылымы. Биосфераның 

құрылымы. Биосферадағы биогеохимиялық 

үрдістері 

 2      


№ 4 тəжірибелік жұмыс. Антропогендік 

əсерлер, биосфера эволюциясының 

геологиялық жəне геохимиялық факторы 

ретінде. Қазіргі өркениеттің экологиялық 

дағдарысы жəне мəселелері

 

 

 2      № 5 тəжірибелік жұмыс. Жасыл экономика 

жəне тұрақты даму. Табиғатты 

пайдаланудың экономикалық механизмі 

жəне қоршаған ортаны қорғау 

 2      

№ 6 тəжірибелік жұмыс. Қазақстан 

Республикасының энергоэкологиялық 

стратегиясы. Қазақстан Республикасының 

тұрақты даму концепциясы.  

 2      


№ 7 тəжірибелік жұмыс. Тұрақты дамудың 

əлеуметтік аспектілері  

 2      

№ 8 тəжірибелік жұмыс. Тұрақты даму 

мақсатындағы ғаламдық ынтымақтастық  

 1      


СОӨЖ №1. Экожүйеге əсер ету 

факторлары. Биотикалық жəне 

абиотикалық факторлардың заңдылығы. 

Ортаның  маңызды экологиялық 

факторлары 

   2  


СОӨЖ №2.

 

Табиғи ресурстардың игеруі    2  

СОӨЖ №3. Қоршаған ортаның ластануы    2  

СОӨЖ №4.


 

Экологиялық қауіп 

   2  

СОӨЖ №5. Экологиялық дағдарыстан шығу мəселелері 

   2  


СОӨЖ №6.

 

Əлемдік динамиканың 

болжамы жəне үлгісі. Экологиялық даму 

қағидалары 

   2  

СОӨЖ №7.


 

Мемлекеттік мониторинг жəне 

қоршаған ортаны қорғау. Экологиялық 

құжаттау кəсіпорынды реттеп отыратын 

құрал ретінде 

   2  


СОӨЖ №8. Экологиялық-экономикалық 

жүйе. Өндірістік жəне табиғи əлеуеттердің 

айырмашылығы 

   2  


СОӨЖ №9.

 

Экология саласындағы 

халықаралық ынтымақтастық 

   2  


СОӨЖ №10.

 

Тұрақты дамуды басқару. Əр 

түрлі деңгейдегі тұрақты даму саясаты 

жəне стратегиясы 

   2  

СОӨЖ №11. Қазақстан Республикасында жасыл экономиканың даму болашағы 

   2  


СОӨЖ №12.

 

Тұрақты дамудың 

экономикалық аспектілері. Экономиканың 

экологиялық алғышарттары 

   2  

СОӨЖ №13. 

Су ресурстарын басқару     2  

№1 аралық бақылау 

   2  


№2 аралық бақылау 

   2  


СӨЖ №1. Қазақстаның қорықтары 

 

  

 СӨЖ №2.

 

Сирек кездесетін жəне жойылып 

бара жатқан түрлерді қорғау 

 

  

 СӨЖ №3.

 

Қоршаған ортаны қорғау жəне 

алдын алу жолдары 

 

  

 СӨЖ №4. Ластаушы заттарды атмосфераға 

тастауды бақылау 

 

 

  

СӨЖ №5. 

Радиоактивті заттармен ластану 

 

 

  

СӨЖ №6. 

Пайдалы қазбаларды тиімді 

пайдалану 

 

  

 СӨЖ №7.

 

Қазіргі заманғы концепция 

мазмұны жəне радиоактивті қалдықтарды 

реттеу 


 

 

  

СӨЖ №8. 

Топырақ ресурстарына 

техногенді жəне химиялық əсерлер 

 

  

 СӨЖ №9.

 

Топырақ рекультивациясы жəне 

ремидациясы 

 

  

 СӨЖ №10.

 

Биологиялық ресурстарды 

 

 

  сақтау 

СӨЖ №11.


 

Қазақстанда биологиялық 

ресурстарды тиімді пайдалану 

 

  

 СӨЖ №12. Экожүйелік əдіс. Экожүйе – 

биосфераның құрлымдық – 

функционалдық бірлігі ретінде 

 

  

 СӨЖ №13.

 

Биологиялық жəне 

ландшафттық əртүрлілік 

 

  

 СӨЖ №14.

 

Климаттың өзгеруі 

 

 

  

СӨЖ №15. Табиғи орта; экономикалық дамудың негізгі ретінде 

 

  

 СӨЖ №16.

 

Елді-мекендер мəселелері 

 

 

  

СӨЖ №17. 

Энергияны тұрақты пайдалану 

жəне өндіру 

 

  

 СӨЖ №18.

 

Бизнес этикасы. Ұжымдық 

жəне əлеуметтік белсенділік 

 

  

 СӨЖ №19.

 

Тұрақты дамудың əлеуметтік 

аспектілері 

 

  

 СӨЖ №20.

 

Əлемді сақтау жəне  халықара-

лық қауіпсіздік, тұрақты дамудың негізгі 

ретінде 


 

 

  

БАРЛЫҒЫ: 15 15  -  30 30 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтар тізімі 

1. Экология жəне техникалық прогресс. Ғаламдық экологиялық мəселелер 

2.  Ағзалар  жəне  тіршілік  ету  ортасы.  Экологиялық  факторлар. 

Демэкология – популяциялар экологиясы   

3.  Экожүйенің  функционалдық  құрылымы.  Биосфераның  құрылымы. 

Биосферадағы биогеохимиялық үрдістері 

4.  Антропогендік  əсерлер,  биосфера  эволюциясының  геологиялық  жəне 

геохимиялық  факторы  ретінде.  Қазіргі  өркениеттің  экологиялық  дағдарысы 

жəне мəселелері  

5.  Жасыл  экономика  жəне  тұрақты  даму.  Табиғатты  пайдаланудың 

экономикалық механизмі жəне қоршаған ортаны қорғау 

6.  Қазақстан  Республикасының  энергоэкологиялық  стратегиясы. 

Қазақстан Республикасының тұрақты даму концепциясы 

7. Тұрақты дамудың əлеуметтік аспектілері  

8. Тұрақты даму мақсатындағы ғаламдық ынтымақтастық 

 

СӨЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыптары 

1.  Экожүйеге  əсер  ету  факторлары.  Биотикалық  жəне  абиотикалық 

факторлардың заңдылығы. Ортаның  маңызды экологиялық факторлары 

2. Табиғи ресурстардың игеруі 

3. Қоршаған ортаның ластануы 

4. Экологиялық қауіп 

5. Экологиялық дағдарыстан шығу мəселелері 


6.  Əлемдік  динамиканың  болжамы  жəне  үлгісі.  Экологиялық  даму 

қағидалары 

7. Мемлекеттік мониторинг жəне қоршаған ортаны қорғау. Экологиялық 

құжаттау кəсіпорынды реттеп отыратын құрал ретінде 

8. Экологиялық-экономикалық жүйе. Өндірістік жəне табиғи əлеуеттердің 

айырмашылығы 

9. Экология саласындағы халықаралық ынтымақтастық 

10.  Тұрақты  дамуды  басқару.  Əр  түрлі  деңгейдегі  тұрақты  даму  саясаты 

жəне стратегиясы 

11. Қазақстан Республикасында жасыл экономиканың даму болашағы 

12.  Тұрақты  дамудың  экономикалық  аспектілері.  Экономиканың 

экологиялық алғышарттары 

13. Су ресурстарын басқару 

 

Студентттер білімін бағалау критерийлері 

Пəн  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

көрсеткіштер (60%-ға дейін) мен қортынды аттестаттаудың (емтихан) (40%-

ға  дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  жəне  кестеге  сəйкес 100%-ға  дейінгі 

мəнді құрайды.  

Пəн бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі 

Бақылау 


түрі 

Тапсырма 

мақсаты мен 

мазмұны 


Ұсынылатын 

əдебиет 


Орындау 

ұзақтығы 

Бақылау 

түрі 


Тапсыр

у 

мерзімі Балл  

1 2  3  4 

Дəріс 

конспекті

сін 

тексеру 


Теориялық білім 

мен практика-

лық біліктілікті 

бекіту 


 2 

апта 


Ағымда-

ғы 


1, 3, 5, 

7, 9, 11, 

13, 15 

апталар 


№1…№8


тəжірибе

лік 


жұмыс-

тарды 


орындау 

Теориялық білім 

мен практика-

лық біліктілікті 

бекіту 

Дəріс 


конспектілері, 

бақылау 


тақырыптары 

бойынша 


сабақ 

материалдары

2 апта 

Ағымда-


ғы 

2, 4, 6,  

8, 10, 

11, 13, 


15    

апталар 


20 

Бақылау 


жұмысы 

Теориялық білім 

мен практика-

лық біліктілікті 

бекіту 

Дəріс 


конспектілері, 

бақылау 


тақырыптары 

бойынша 


сабақ 

материалдары

1 қатынас 

сағаттары 

Межелік  

4, 11 


апта 

20 


Аралық 

бақылау 


Теориялық білім 

мен практика-

лық біліктілікті 

бекіту 


[1] … [21], 

дəріс 


конспектілері 

1 қатынас 

сағаттары 

Аралық  


7,14 

апта 


10 

СӨЖ 


тапсыру 

СӨЖ бойынша 

тапсырманы 

[1] … [21], 

дəріс 

1 қатынас сағаттары 

Ағымда-


ғы  

Əр апта 
орындауды 

тексеру 


конспектілері 

Емтихан 


Пəн 

материалының 

игерілуін 

тексеру 


Негізгі жəне 

қосымша 


əдебиеттер 

тізімі 


2 қатынас 

сағаттары 

Қоры 

тынды 


Сессия 

кезінде 


40 

Барлығы    

 

 

  

100 


 

Саясат жəне процедуралар 

«Экология  жəне  тұрақты  даму»  пəнін  оқу  кезінде  келесі  ережелерді 

ұстануды сұраймын: 

1 Сабаққа кешікпеу. 

2 Сабақтан дəлелді себепсіз қалмау, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа 

жағдайларда түсіндірме хат ұсынуды. 

3  Сабақтың  барлық  түрлеріне  қатысу  студент  міндеттерінің  қатарына 

жатады. 


4  Оқу  процесінің  күнтізбелік  кестесіне  сəйкес  барлық  бақылау  түрін 

тапсыру. 

5  Қатыспаған  практикалық  жəне  зертханалық  сабақтарды  оқытушы 

көрсеткен уақытта өтеу.  

Негізгі əдебиет тізімі 

1.

 Акимова  Т.А.,  Хаскин  В.В.  Экология.  Человек-экономика-Биота-

Среда:  Учебник  для  студентов  вузов / 2-е  изд.,  перераб.  и  дополн. – М: 

ЮНИТИ, 2009. – 556 б. 

2.

 Бигалиев  А.Б.  Общая  экология / Издание  второе,  переработанное  и 

дополненное. – Алматы: Издательство «NURPRESS», 2011 

3.

 

Денисова В.В. Экология: Учебное пособие. – М., 2004 4.

 

Абубакирова К.Д., Кожагулов С.О. Экология и устойчивое развитие. – Алматы, 2011 

5.

 Колумбаева С.Ж. и др.   Экология и устойчивое развитие. – Алматы, 

«Қазақ университеті», 2011 

6.

 

Алимов М.Ш. Экология и устойчивое развитие. – Алматы, 2012 7.

 

Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология: Учебник для студентов вузов / 69-е изд., доп. перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 575 б. 

8.

 Тонкопий  М.С.,  Сатбаев  Г.С.,  Имкулова  Н.П.,  Анисимова  Н.М. 

Экология  жəне  тұрақты  даму:  оқулық:  ҚР  Білім  жəне  ғылым  м-гі.  Алматы: 

ЖШС РПБК «Дəуір», 2011 – 312 б. 

9.

 Колумбаева С.Ж. Жалпы экология. – Алматы: 2006 

10.


 

 Малдыбекова  К.С.  Тіршіліктану – экологиялық  білім  беру  мен 

тəрбиелеудің негізі. – Алматы, 2003 

 

 

Қосымша əдебиет тізімі 

11.


 

Вертянов С.Ю. основы учения о биосфере. – М., 2008 12.

 

Реймерс Н.Ф. Экология. – М., 1994. – 327 б. 13.

 

Экология человека: Учебное пособие. Под ред. Б.Б. Прохорова. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2000. – 440 б. 

14.


 

Гамарник  Г.Н.,  Абубакирова  К.Д.  Формирование  экологической 

политики компании. – Алматы, 2012 

15.


 

Медведев В.И., Алдашева А.А. Экологическое сознание: Учебное 

пособие. 2-е изд., доп. - М.: –огос, 2011. – 384 б. 

16.


 

Экология, охрана природы, экологическая безопасность. Учебное 

пособие.  Под  общей  ред.  А.Т.  Никитина,  С.А.  Степанова. – М.:  Изд-во 

МНЭПУ, 2000. – 648 б. 

17.

 

Папенова К.В. Экономика природопользования. М., 2010 18.

 

Калыгин  В.Г.  Экологическая  безопасность  в  техносфере. Термины и определения. М.: Химия, 2008 

19.


 

Калыгин В.Г. Промышленная экология. М.: Академия, 2010 

20.

 

Тонкопий  М.С.  Экология  и  экономика  природопользования. Алматы: Экономика, 2005 

21.


 

Каримов  А.Н.  Экологиялық  сараптама  жəне  қоршаған  ортаға 

əсерді  бағалау  бойынша  лабораториялық  жұмыстарға  жетекші  құрал:  оқу 

құралы / Алибек  Ниязұлы Каримов,  Нейля Рахимбековна Мажренова, Алма 

Гайсановна Сармурзина; əл-Фараби атын. ҚазҰУ. – Алматы [б.ж.], 2004 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

 

ETD 2108 Экология жəне тұрақты даму   пəні 

                   

 

GZh 2 –-Ғылыми-жаратылыстану модулі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31.03.2004 ж. № 50 мемл. бас. лиц.. 

Баспаға ______    20__ж. қол қойылды. Пішіні 90х60/16. Таралымы   _____ дана  

 Көлемі  ___ оқу бас. п. 

№ __________ тапсырыс    Бағасы келісілген 

______________________________________________________________ 

100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56  

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20Кафедры%20ПЭиХ -> Кафедра%20ПЭиХ -> 17.06.2016
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) он 2201 «Органикалық химия» пəні кв 5 «Кəсіптік-бағытталған» модулі
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) dpt 4322 «Дəрілік полимерлердің технологиясы» пəні
Кафедра%20ПЭиХ -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1211 «Химия» пəні ZhT 3 «Жалпы техникалық» оқу модулі
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1202 «Химия» пəні Him13 «Химия» оқу модулі
17.06.2016 -> Бекітемін ғылыми кеңес төрағасы
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) mk 1202 «Мамандыққа кіріспе» пəні кв 5 «Кəсіптік бағытталған» модулі
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1206
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) mgkhf 4306 «Мұнай, газ, көмірдің химиясы жəне физикасы» пəні
17.06.2016 -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1207 «Химия»пəні Him17 «Химия» оқу модулі

жүктеу 144.69 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет