Әзірлеген: аға оқытушылары Эм Г. А., Нұрмағамбетова Г. Сжүктеу 146.65 Kb.
Pdf просмотр
Дата16.06.2017
өлшемі146.65 Kb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

  

 Бекітемін 

Ғылыми  кеңес  тӛрағасы,   

ҚарМТУ ректоры,  

ҚР ҰҒА академигі 

Ғазалиев А.М. 

_______________ 

«____» _________ 2015 ж. 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

AEK 3215 «Автоматика элементтері мен құрылғылары»  пәні  

 

AEZh 13 «Автоматика элементтерінің жүйелері» модулi  

5В071800 – «Электр энергетикасы» мамандығы 

 

Энергетика, автоматика  және телекоммуникация факультеті   

                 Өндірістік процестерді автоматтандыру кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

 

2015 Алғы сӛз 

 

Студентке  арналған  пән  бойынша  оқыту  бағдарламасын  (syllabus) әзірлеген: аға оқытушылары Эм Г.А., Нұрмағамбетова Г.С. 

 

«Өндірістік  процестерді  автоматтандыру»  кафедрасының  отырысында талқыланған 

 

 «07» қыркүйек 2015 ж. № 2 хаттама  

Кафедра меңгерушісі  __________ Брейдо И.В.   «____»___________2015 ж.                    

                                           (қолы) 

 

Энергетика,  автоматика  және  телекоммуникация  факультетінің  оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдаған 

№ 1 хаттама  «22» қыркүйек 2015 ж.  

 

Төраға ________________ Тенчурина А.Р.    «____»____________ 2015 ж.     

 (қолы)


 

 

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпараты 

Эм  Геннадий  Аркадиевич  аға  оқутышы,  Нұрмағамбетова  Гүлмира 

Сахитқызы аға оқытушысы.  

«Өндірістік 

процестерді 

автоматтандыру» 

кафедрасы 

ҚарМТУ 


(Бейбітшілік  бульвары,56),  бас  корпусында  орналасқан,  131  аудитория, 

байланыс телефоны 56-51-84 (ӨПА кафедрасы). 

 

Пәннің еңбек кӛлемділігі 

 

С

емес

тр

 К

ре

дитт

ер с


ан

ы

 ECTS

 

Сабақ түрі СӨЖ 

сағаттар 

саны 

Жалпы 


сағаттар 

саны 


Бақылау 

түрі 


Қатынас сабақтарының 

саны 


СОӨЖ 

сағаттар


ының 

саны 


Бар 

лық 


сағат 

саны 


дәріс 

практика


лық 

сабақтар 

зертханал

ық 


сабақтар 

Күндізгі оқыту формасы (4 жыл) 

15 

15 


15 

45 


90 

45 


135 

Емтихан 


Күндізгі қысқартылған оқыту формасы (2,5 жыл) 15 


15 

15 


45 

90 


45 

135 


Емтихан 

 

Пәннің сипаттамасы 

 

AEK  3215  «Автоматика  элементтері  мен  құрылғылары»  пәні 5В071800  – 

«Электр  энергетикасы»    мамандығының  студентіне  мамандықтың  оқу 

жоспарына сәйкес базалық пәндері циклына таңдау компонентіне кіреді.  

Пәннің мақсаты 

«Автоматика  элементтері  мен  құрылғылары»  пәні  арнаулы  білім,  дағды 

іскерлік және кәсіби қызметте нақты салада құзыретті болуды қалыптастыру 

мақсатын алға қояды.  

Пәннің міндеттері 

Пәннің міндеттері мынадай: 

 технологиялық процесстер мен өндірісті автоматтандыруды қамтамасыз ететін  қазіргі  заманғы  автоматиканың  элементтері  мен  құрылғыларының 

физикалық принциптерін меңгеру;  

  автоматика  жүйесіндегі  элементтер  мен  құрылғылардың  дамуының негізгі бағыттарымен танысу; 

  автоматтандыру  мен  басқару  ерекшеліктері  мен  шамаларын  ескере отырып  элементтері  мен  құрылғыларын  таңдауды,  автоматика  элементтері 

мен құрылғыларының сипаттамасын дағдылау ; 

–  әртүрлі  элементтік  базада  құрылған  құрылғыларды  жөндеу  мен 

дәлдеуді дағдылау; 

  технологиялық  процесстерді  автоматтандыру  мен  басқаруда  алған білімді бекіту, ұлғайту және тереңдету. 

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: 

 -  автоматика  элементтері  мен  құрылғыларының  дамуының  негізгі 

бағыттары, ғылыми-техникалық проблемалары және арнайы дайындыққа сай 

келетін техника салаларының дамуының алдағы көзге түсер көрінісі туралы; 

өнеркәсіпте қолданатын 

жұмыстың 

физикалық 

қағидаларын, 

автоматтандыру  мен  басқаруда  өңделіп  және  қолданып  жатқан  элементтер 

мен  құрылғылардың  техникалық  сипаттамасы  мен  конструкциялық 

ерекшеліктері туралы түсінікке ие болуға; 

-          автоматтандыру  және  басқару  элементтері  мен  құрылғыларын  таңдау 

білуге; 

-  әртүрлі  базада  құрылған  құрылғыларды  жөндеу  және  ретке  келтіруді  істей 

білуге; 

-автоматтандыру 

және 

басқару 


құрылғыларын 

жобалауды 

автоматтандыратын, 

модельдейтін 

және 

есептейтін қолданбалы 

бағдарламалар пакетін қолдануға практикалық дағдыларды меңгеруге.

 

 

Пререквизиттер  Берілген пәнді зерделеу үшін келесі пәндерді (бөлімдерді (тақырыптарды) 

көрсету арқылы) меңгеру қажет: 

 

Пән 


Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 

ETTN (II) 2202  

Электр техниканың 

теориялық негіздері I I 

Сызықты 

электр 


тізбектердің 

өтпелі 


процесстер. 

Төртполюстіктер  және  жиілікті  электр  сүзгілер.  Таратылған 

параметрлі 

тізбектер. 

Сызықты 

емес 


тізбектер. 

Электромагниттік өріс теориясы.. 

АOТ 2303  

Ақпараттық-өлшеуіш 

техникасы 

Өлшеу  құралдарының  жіктелуі  мен  сыйпаттамалары. 

Электромеханикалық  ,  электронды  өлшеу  құралдары.Уақыт 

бойынша  өзгеретін  электр  шамаларын  өлшеу  және  тіркеу. 

Электрлік  және  электрлік  емес  шамаларды  өлшеу.  Өлшеу 

және ақпараттық жүйелер . 

ОЕ 2311 

Өнеркәсіптік электроника 

Негізгі  электроника  элементтері:  кедергі,  сыйымдылық, 

термокедергі,  тензокедергі,  фотоэлектрондық  құрылғылар. 

Негізгі  аналогты  және  цифрлік  элементтік  базистың 

микросхемасы: 

айнымалы 

және 


тұракты 

күшейткіштер,генетарторлар, 

аналогтық 

элементтер 

интегралды  операционды  күшейткііштер,  аралас  тізбектер, 

кодтық  түрлендіргіштер,  шифратор  және  дешифраторлар, 

мультиплексорлар,  тұрақты  есте  сақтағыш  құрылғылар, 

аналогты-цифрлік  және  цифрлік-аналогты  түрлендіргіштер 

және  де  баска  цифрлік  интегралдық  микротізбектер.  Қазіргі 

кездегі техникалық тізбектік модельдеу  

Постреквизиттер 

AEK  3215  «Автоматика  элементтері  мен  құрылғылары»    пәнін  оқығанда 

пәнін  зерделеу  кезінде  алынған  білімдер  пәндерін  меңгеру  кезінде 

пайдаланылады:    «Типтік  өнеркәсіптік  кешендерді  автоматтандыру»  және 

дипломдық жобалау кезінде қолданылады. 


Пәннің тақырыптық жоспары 

Бөлімнің, (тақырыптың) атауы 

Сабақ түрлері бойынша еңбек көлемділігі, сағ. 

дәріс 


практи 

калық 


зертха 

налық 


СОӨЖ  СӨЖ 

1 Кіріспе.  

– 

– 2 Автоматика жүйесіндегі элементтер классификациясы 

– – 3 ТБ АБЖ типтік структуралары және 

әдістері 

– 

– 4 Автоматика жүйелерінің әдістерін таңдау – 

– 5 Өлшеуіш түрлендіргіштері – 

– 6 Температура датчиктері – 

– 7 Қысым датчигі – 

– 8 Сусымалы материалдар мен сұйықтардың деңгейін өлшейтін датчик  

– – 9 Сұйықтар мен газдардың шығынын 

есептейтін датчигі 

– 

– 10  Бұрыштық орын ауыстыру датчигі – 

– 11 Реле және релелік элементтері – 

– 12 Өнеркәсіптік контроллерлері – 

– 13 Автоматты жүйенің автоматтық реттеуіштері 

– – 14 Орындауыш механизмдер және 

автоматты жүйе құралдары  

– 

– 15 Автоматтандырудың функционалдық схемалары 

– – 16  Зертханалық жұмыс №1 

– 

– 

17  Зертханалық жұмыс №2 

 

– – 18 Зертханалық жұмыс №3 

– 

– 19 Зертханалық жұмыс №4 – 

– 20 Зертханалық жұмыс №5 – 

– 21 Практикалық жұмыс №1 – 

– 22 Практикалық жұмыс №2 – 

– 23 Практикалық жұмыс №3 – 

– 24 Практикалық  жұмыс №4 – 

– 25 Практикалық  жұмыс №5 – 

– БАРЛЫҒЫ: 15 

15 


15 

45 


45 

Практикалық (семинарлық) сабақтар тізімі 

1.Автоматтандыру  құрылғыларында  типтеу,  үйлестіру  және  агрегаттау 

қағидалары. 

2.Автоматтандырудың функционалдық   схемалары 

3.Электрлік емес шамалардың өлшеуіш түрлендіргіштері 

4.Автоматиканың реле-контактылы схемаларының анализі 

5.ТП АБЖ әдістерін таңдау 

 

Зертханалық сабақтар тізімі 

1. ППП Electronics Workbench арқылы автоматиканың виртуалды элементтері 

мен құрылғыларының негізгі қасиеттері мен мүмкіндіктерін оқып білу 

2.  LOGO!  Soft  Comfort  ҚБ  элементтік  базасын,  негізгі  қасиеттері  мен 

мүмкіндіктерін оқып білу 

3. Термоэлектрлік түрлендіргіштің сипаттамасын зерттеу 

4. Автоматика типтік релелік схемаларын оқып білу 

5. Логикалық басқару сұлбаларын синтездеу және минимизациялау 

 

СӚЖ арналған бақылау тапсырмаларының тақырыбы 

1.

 Автоматика жүйелерінің тарихи шолуы және қазіргі замандағы  

техникалық әдістерінің  

2.

 

Басқару және реттеудің негізгі принциптері 3.

 

Типизация, унификация және агрегаттау 4.

 

Реттеу әдістерінің электрондық агрегаттары 5.

 

Автоматика жүйелерінің унификацияланған сигналдары 6.

 

Өнеркәсіп аспаптарың және әдістерін таңдау 7.

 

Автоматтандырудың функционалды  схемалары 8.

 

Тұрақты ток электржетектерінің конструкциясы 9.

 

Тұрақты токты еңдік-импульстік түрлендіргіштері 10.

 

  Автономды кернеу инверторлары 11.

 

Желемен келетін кернеу инверторлары  12.Электрлік Микромашина классификациясы 

13.Электрмагнитті орындаушы жабдықтардын классификациясы 

14. Электрмагнитті орындаушы жабдықтардын конструкциясы және онымен 

қолдануы 

15. 5-тұқымдық микроэлектрмеханикалық релелері 

16. Электрлі, пневматикалық, гидравликалық орындаушы механизмдердің 

жұмыс істеу принциптары, негізгі сипаттамалары, конструкциялары, 

қолдану облыстары 

17Автоматика жүйесінің датчиктарының негізгі сипаттамалары 

18. Автоматиканың термобиметалды  жабдықтары  

19. Термоэлектрлі түрлендіргіштер және олардын сипаттамалары 

20.Термоэлектрлі түрлендіргіштер және олардын сипаттамалары 

21.Тензорезисторлар  және олардын сипаттамалары 

22.Тензометрлік өлшеу түрлендіргіштері 

23.Пьезоэлектрлік қысым  датчиктары 


24. Дәрежелі реле-датчикті  поплавковты, көлемді , индуктивті, 

радиоизотопты, фотоэлектрлік, акустикалық, мембраналық және  

кондуктометрлік 

25. Шығын датчиктерінің классификациясы 

26. Механикалық ауыстыру датчиктері (реостатты, көлемді, индуктивті, 

герконовты, сельсинді және т.б) 

27Орналасуын бақылайтын датчиктер(реостатты, көлемді, индуктивті, 

герконовты, сельсинді және т.б) 

28. Айнымалы және тұрақты ток тахогенераты 

29. Үстемелердің шифраторы және абсолютті шифратор 

30. Реттеудің микропроцессрлі және микроконтроллерлі жабдығы және 

өндірістік процксстерді басқару  

31. Жабдықтардың шартты және позиционды белгіленуі және 

автоматтандырудың функционалды сұлбасындағы жабдығы. 

32. Автоматтандырудың  функционалды сұлбасында оқу реті  

 

Студентттер білімін бағалау критерийлері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

көрсеткіштер (60 %-ға дейін) мен қортынды аттестаттаудың (емтихан) (40 %-

ға  дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес  100  %-ға  дейінгі 

мәнді құрайды.  

Пән бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі 

Бақылау 


түрі 

Тапсырманың мақсаты және 

мазмұны 

Ұсынылат


ын әдебиет 

Орындалу 

ұзақтылығы 

Бақылау 


түрі 

Тапсыру 


мерзімі 

Балл


дар 

№1 


практик

алық 


жұмыс 

Автоматтандыру 

құрылғыларында 

қолданылатын 

типтеу, 

үндестіру  және  агрегаттау 

принциптерін оқу. 

[1, бет.11-

31; 

2, бет 22-28; 7; 

9]. 


дәрістер, 

конспектер   

  2 сағ 

Ағым- 


дағы 

2 апта 


№1 


зертхана

лық 


жұмыс 

Electronics  Workbench  (ППП 

EWB

бағдарламасының 

қолданбалы 

пакетінің 

автоматика  элементтері  мен 

құрылғыларының  виртуалды 

кешенінің  қасиеттері  мен 

мүмкіндіктерін 

оқу; 

автоматика құрылғыларының виртуальді 

үлгілерінің 

жұмысын 

жасау, 


редакциялау  және  анализ 

жасаудан  бастапқы  дағды 

алу. 

[10  бет.12-57], 

дәрістер, 

конспектер  

 

  3 сағ Ағым-

дағы 


3 апта 

№2 практик

алық 


жұмыс  

Автоматтандырудың 

функционалды  схемаларын 

оқу 


техникасын 

үйрену; 


автоматты  өлшеу,  бақылау, 

[10,  бет  42-

44;20,  бет 

25-43], 


дәрістер, 

  3 сағ 


Ағым- 

дағы 


   

 

4 апта 

Бақылау 

түрі 


Тапсырманың мақсаты және 

мазмұны 


Ұсынылат

ын әдебиет 

Орындалу 

ұзақтылығы 

Бақылау 

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


Балл

дар 


реттеу 

және 


басқару 

жүйесінде 

функционалды 

схемаларды 

анализдеуден 

тәжірибелік дағды алу. 

конспектер   

№2 


зертхана

лық 


жұмыс  

LOGO! Soft Comfort 

қолданбалы 

бағдарламасының негізгі 

қасиеттері мен 

мүмкіндіктерін, элементтік 

базасын оқу; LOGO! Soft 

Comfort қолдануынан 

бастапқы дағды алу 

[1, бет 39-

51; 2-6], 

дәрістер, 

конспектер 

3 сағ 

Ағым- 


дағы 

 

  

5 апта 


Модуль 


№1 

Оқытылған материал ұғынуы 

және  пән  бойынша  білімді 

тексеру. 

1-5 

тақырып 


бойынша 

қойылған 

сұрақтарға жауап беру. 

[1, бет .5-

14, 339-

344;  


3, бет 5-8;  

4, бет 3-12,  

27-29, 43-45; 

5, бет 10-

27,  

40-91, 102-114, 122-

132;  


6  бет  248-

272;  9  бет 

.4-11; 

11, 


бет 

275-


295], 

дәрістер, 

конспектер   

1 біріккен 

сағаттар 

Ара-лық 


  

 

  

 

 7 апта 

№3 практик

алық 


жұмыс  

 

Электр емес 

шамаларды 

өлшеуге  арналған  бастапқы 

өлшеу  түрлендіргіштерінің 

жұмыс  істеу  принциптері 

мен 


конструкциялық 

ерекшеліктерін оқып білу. 

[1,  бет  36-

107;  2,  бет 

50-54,  63-

73, 


76-78, 

89, 


92-97, 

100-102, 

105-108, 

281; 


3-6], 

дәрістер, 

конспектер   

3 сағ 


Ағым-

дағы 


 

 

8 апта №3 


зертхана

лық 


жұмыс 

Сәйкес  жұмысқа  әдістемелік 

нұсқау бойынша 

[1,  бет  39-

51; 

11,  бет  3-65], 

дәрістер, 

конспектер   

3 сағ 


Ағым-

дағы 


 

9 апта 


№4 


практик

алық 


жұмыс 

Типтік  релейлі  схемалардың 

схемотехникасын 

оқып 


үйрену,  автоматика  релейлі-

байланыс схемаларын анализ 

[1, бет 107-

117; 2; 9], 

дәрістер, 

конспектер 

3 сағ 

Ағым-


дағы 

 

  

 Бақылау 

түрі 


Тапсырманың мақсаты және 

мазмұны 


Ұсынылат

ын әдебиет 

Орындалу 

ұзақтылығы 

Бақылау 

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


Балл

дар 


жасау, 

синтездеу 

және 

минимизациялаудан тәжірибелік 

дағды 


алу, 

релейлі-байланыстық 

схеманы  байланыстық  емес 

схемаға 


ауыстырудағы 

негізгі принциптерді ұғыну. 

 

10 апта 


№4 

зертхана


лық 

жұмыс 


Типтік 

релелік 


схеманы 

автоматикада  оқу,  релелік  – 

контактті тізбекті жинау 

[1, бет 107-

117; 2; 10], 

дәрістер, 

конспектер 

3 сағ 


Ағым-

дағы 


 

 

11 апта №5 


практик

алық 


жұмыс 

Автоматтандырудың 

электронды 

құралдарының 

қазіргі  заманғы  үлгілерімен 

танысу, 


өндірістік 

контроллердің, 

бағдарламаланатын  реленің 

функционалды 

мүмкіндіктерін оқып үйрену 

[1, бет 117-

125; 2, бет 

384-422], 

дәрістер, 

конспектер 

2 сағ 

Ағым-


дағы 

 

  

12 апта 


№5 


зертхана

лық 


жұмыс 

Бақылау 


логика 

принциптерінің 

негізгі 

синтезін  оқыту  ;  релелі  – 

контакті  тізбекті  цифрлық  -

элементік 

базасына 

айналдыру.  

 

[1, бет 107-117; 2; 10], 

дәрістер, 

конспектер 

2 сағ 


Ағым-

дағы 


 

 

 13 апта 

Модуль №2 

Оқытылған материал ұғынуы 

және  пән  бойынша  білімді 

тексеру. 

8-14 

тақырып 


бойынша 

қойылған 

сұрақтарға жауап беру. 

[1, бет 50-

54, 60-78, 

89, 92-97, 

100-108, 

281; 2, бет 

95-120, 

205-258; 

9, бет 49-

58,  


85-105, 

134-142; 

10,бет 6, 

42-54; 12, 

бет 82-126, 

130-224, 

330-355, 

441-480, 

630-638; 

19, бет 105-

118; 

20,  бет  25-43], 

біріккен сағаттар 

Аралық 


 

 

14 апта Есеп 


Білім 

бақылауы 

пән 

бойынша 


және 

істелген 

Негізгі 

және 


45 біріккен 

сағаттар 

 

Ағым-да 


 

 

14 Бақылау 

түрі 


Тапсырманың мақсаты және 

мазмұны 


Ұсынылат

ын әдебиет 

Орындалу 

ұзақтылығы 

Бақылау 

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


Балл

дар 


СОӨЖ. Реферат жасау, слайд 

жасау және оны қорғау 

қосымша 

әдебиеттің 

жалпы 

тізімі 


ғы 

Апта 


сайын 

Емтихан 


Пән материалының  

меңгерілу деңгейін тексеру 

Негізгі 

және 


қосымша 

әдебиеттің 

жалпы 

тізімі 


      2 

біріккен 

сағаттар 

Қоры- 


тынды 

Сессия 


кезеңін 

де 


40 

Барлығы    

 

 

  

100 


Ескерту  -  ұсынылған  және  қосымша  әдебиеттердің  беті,  жакшада 

көрсетілген номер бетіне сәйкес келеді. 

 

Саясат және процедуралар 

«Автоматика  элементтері  мен  құрылғылары»  пәнін  оқу  кезінде  келесі 

ережелерді сақтауды өтінеміз: 

1 Сабаққа кешікпей келуді. 

2  Дәлелді  себепсіз  сабақ  босатпауды,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал 

басқа жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 

3 Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4  Оқу  процесінің  күнтізбелік  жоспарына  сәйкес  бақылаудың  барлық 

түрлерін тапсыру. 

5  Жіберілген  практикалық  және  зертханалық  сабақтар  оқытушы 

белгілеген уақытта қайта тапсыру. 

6. Оқу аудиторияларында студенттердің мінез-құлқына қатысты, дәрістік, 

зертханалық және басқа сабақтарда Ішкі тәртіп ережелерін сақтау. 

7.  Оқудан  тыс  дайындық  барысында  жақында  тыңдалған  дәрісті  ұқыпты 

және терең ойланып оқу, қосымша әдебиет пен басқа деректемелерді жүйелі 

қолдану.  

8.  Зертханалық  жұмыстарды  орындамай  тұрып,басында  зертханалық 

жұмыстың  сипатымен  танысу,  зертханалық  жұмысқа  қатысты  теориялық 

мәліметтерді  оқу,  тиісті  бланктер  мен  дайындалған  кестелер  мен  графиктер 

қажетд. 


9. ОСӨЖ-ге дайындалғанда пәннің сәйкес тараптарын оқу, оқытушымен 

қойылған  бақылау сұрақтарға жауап беру.  

10. Оқу процесінде активті жұмыс істеу.  

 

Негізгі әдебиет тізімі 

1  Эм Г.А. Элементы и устройства автоматики: учеб. пособие.  – Караганда, 

КарГТУ, 2010. – 150 с.  

2  Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления: 

Учебник. – М.: Академия, 2011. – 304 с. 

3    Автоматизированный  электропривод  типовых  производственных 


механизмов  и  технологических  комплексов:  Учебник  для  вузов  /  М.П. 

Белов, В.А. Новиков, Л.Н. Рассудов. – М.: Академия, 2012. – 576 с. 

4  Фарзане Н.Г., Илясов Л.В., Азим-Заде А.Ю. Технологические измерения и 

приборы: Учеб. Для ВУЗов. – М.: Высшая школа, 2009. – 456 с.  

Қосымша әдебиет тізімі 

5  Джексон Р.Г. Новейшие датчики  / Пер. с англ. – М.: Техносфера, 2007. – 

384 с. 

6    Фрайден  Дж.  Современные  датчики:  Справочник  /  Пер.  с  англ.  –  М.: Техносфера, 2006. – 592 с.

 

7  Виглеб  Г.  Датчики:  Устройство  и  применение  /  Пер.  с  нем.  –  М.:  Мир, 1989. – 196 с. 

8  Инжиниринг электроприводов и систем автоматизации: Учеб.пособие для 

студ. вузов / М.П. Белов, О.И. Зементов, А.Е. Козярук и др.; Под ред. В.А. 

Новикова, Л.М. Чернигова. – М.: Академия, 2012. – 368 с. 

9    Проектирование  систем  автоматизации  технологических  процессов: 

Справочное  пособие  /  [А.С.  Клюев,  Б.В.  Глазов,  А.Х.  Дубровский,  А.А. 

Клюев]; Под ред. А.С. Клюева. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 464 с. 

10  Техника  чтения  схем  автоматического  управления  и  технологического 

контроля / А.С. Клюев, Б.В. Глазов, М.Б. Миндин, С.А. Клюев; Под ред. 

А.С. Клюева. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 432 с. 

11  Промышленные  приборы  и  средства  автоматизации  /  В.Я.  Баранов,  Т.Х. 

Безновская,  В.А.  Бек  и  др.;  Под  ред.  В.В.  Черенкова.  –  Л.: 

Машиностроение, 1987. – 826 с. 

12  Карлащук  В.И.  Электронная  лаборатория  на  IBM  PC.  Лабораторный 

практикум на базе Electronics Workbench  и Matlab. – М.: СОЛОН-Пресс, 

2004. – 800 с. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

AEK 3215 «Автоматика элементтері мен құрылғылары»  пәні  

 

AEZh 13 «Автоматика элементтерінің жүйелері» модулi  

5В071800 – «Электр энергетикасы» мамандығы 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 31.03.2004 ж. № 50 мемл. бас. лиц.. 

Баспаға ______    20__ж. қол қойылды. Пішіні 90х60/16. Таралымы   _____ дана  

 Көлемі  ___ оқу бас. п. 

№ __________ тапсырыс    Бағасы келісілген 

______________________________________________________________ 

100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56 

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20кафедры%20АПП
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus)
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus) obo 3302 «Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру» пәні бойынша
syllabus -> «Бекітемін» Ғылыми кеңесінің тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
syllabus -> «Бекітемін» Ғылыми кеңесінің тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
syllabus -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus) Mak 2213 «Макроэкономика» пәні ке 3 «Қазіргі экономика» модулі
Силлабусы%20кафедры%20АПП -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы
Силлабусы%20кафедры%20АПП -> БАҒдарламасы ( syllabus) Қат 2213 «Қолданбалы ақпараттар теориясы» пәні
Силлабусы%20кафедры%20АПП -> БАҒдарламасы ( syllabus)

жүктеу 146.65 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет