Еуропалық экономикалық комиссия экологиялық саясат жөнінддегі комитетжүктеу 5.03 Kb.
Pdf просмотр
бет1/35
Дата12.03.2017
өлшемі5.03 Kb.
#4662
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

 
ЕУРОПАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КОМИССИЯ 
Экологиялық саясат жөнінддегі комитет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
  
ҚЫЗМЕТТІҢ
 
НƏТИЖЕЛІЛІГІ
 
ТУРАЛЫ
 
ШОЛУЛАР 
 
 
 
 
 
ҚАЗАҚСТАН 
 
 
Екінші шолу 
 
 
 
 
БІРІККЕН
 
ҰЛТТАР
 
ҰЙЫМЫ 
Нью-Йорк жəне Женева, 2008 жыл 
 

 
Э
кологиялық қызметтің нəтижелілігі туралы шолулардың 
топтамасы 
№ 27 саны 
 
 
 
ЕСКЕРТУ 
 
Біріккен Ұлттар Ұйымы құжаттарының шартты белгілері жазба əріптерден жəне цифрлардан 
(сандардан) тұрады. Осындай белгі мəтіннен кездескен кезде, ол Біріккен Ұлттар Ұйымының 
сəйкес құжатына сілтеме жасауды көрсетеді. 
 
Осы басылымда қолданылатын белгілер мен материалдың мазмұндары елдің, аумақтың, 
қаланың немесе ауданның немесе олардың биліктерінің (өкіметтерінің) құқықтық мəртебесіне, 
немесе шекараларын делимитациялауға қатысты қандай да пікір болмасын, Біріккен Ұлттар 
Ұйымы Хатшылығының тарапынан айтылған пікірді білдірмейді. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECE/CEP/142* 
 
 
 
 
* Уақыттың тапшылығына байланысты Қазақстандағы БҰҰДБ   
 
 
 
жəне БҰҰ ЕЭК осы құжатты аударуды өз міндеттеріне алды  
 
БІРІККЕН ҰЛТТАР ҰЙЫМЫНЫҢ 
БАСЫЛЫМЫ 
 
Сатылымдағы No. 08.II.E.11 
 
 

iii 
Cөз басы 
 
 
Өтпелі    экономикалық  елдер  үшін  экологиялық  қызметтің  нəтижелілігі    туралы  Шолуларға 
(ЭҚНШ)  қоршаған  ортаны  қорғау  министрлері  “Еуропаға  арналған  үшін  қоршаған  орта"  екінші 
Конференциясында  ұйытқы    болды,  ол 1993 жылы  Люцернде  (Швейцария)  өтті.  Соның 
нəтижесінде    БҰҰ  ЕЭК  экологиялық  саясат  жөніндегі  Комитеті  ЭҚНШ-ны  өзінің    тұрақты 
бағдарламасының бөлігі жасау туралы  шешім қабылдады. Шолулардың бірінші циклы 1994 жылы 
басталды жəне ол 2004 жылға дейін БҰҰ ЕЭК аймағындағы 24 елде жүргізілді. 
 
2003 жылы "Еуропа үшін Қоршаған Орта"  бесінші Конференциясында (Киев) министрлер ЭҚНШ-
бағдарламасын  қолдау  туралы  өз  пікірлерін    растады  жəне    шолулардың  екінші  циклын  өткізу 
арқылы бағдарламаны жүзеге  асыруды жалғастыру жөнінде қаулы шығарды. Осы қолдау  тағы да  
"Еуропаға арналған Қоршаған Орта" алтыншы конференциясында (Белград, 2007 жыл) тағы да өз 
жалғасын  тапты.  ЭҚНШ  бағдарламасы  өтпелі  экономикалы  елдер  үшін    маңызды  құрал  болып 
саналады.  Осы  екінші  циклдың  аясында  бірінші  шолу  жүргізілген  уақыттан  бері  қол  жеткен 
прогресстің    қорытындысы  қатар  шығарылады  жəне    оны  жүзеге  асыруға,  интеграциялауға,  
қаржыландыруға,  қоршаған  ортамен  əлеуметтік-экономикалық  өзара  ықпалдастық  жүргізуге 
ерекше назар аударылады.  
 
ЭҚНШ-ны  сараптық  зерделеу  мен  алқалы  қарау  да  сондай-ақ  БҰҰ  ЕЭК  мүше-елдері  арасындағы 
диалогқа жəне бүкіл аймақ бойынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы жағдайлар мен саясатты  
үйлестіруге септігін тигізеді. Ерікті іс-шара болып табылатын ЭҚНШ тиісті елдің өтініші бойынша 
ғана жүзеге асырылады. 
 
Зерттеулерді  аймақтағы  халықаралық  сарапшылар  тобы,  шолу    жүргізілетін  елдің  ұлттық 
сарапшыларымен    тығыз  ынтымақтастықта  жүзеге  асырады.  Топтар  сондай-ақ  Біріккен  Ұлттар 
Ұйымының  Даму  бағдарламасын  қоса  атағанда,  Біріккен  Ұлттар  Ұйымы  жүйесінің  басқа  да 
органдарымен,  экономикалық  ынтымақтастық  жəне  даму    ұйымымен  тығыз  ынтымақтастықта 
алынған нəтижелерді пайдаланады. 
 
Осы  Есеп  БҰҰ  ЕЭК  жариялайтын  Қазақстандағы  екінші  ЭҚНШ  болып  табылады.  Есепте 2000 
жылы ел туралы жүргізілген бірінші шолудан бергі уақытта қоршаған ортаны басқаруда Қазақстан 
қол  жеткізген  прогресстің    қорытындылары  шығырылады.  Ол  бірінші  шолудың  ұсыныстарының 
орындалуына  баға 
береді (I қосымша).  Есеп
  сондай-ақ  саясат    əзірлеуге,  жоспарлау  мен  жүзеге 
асыруға қатысты Қазақстан үшін маңызды тоғыз  мəселені; қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
саясат  пен  жобаларды  қаржыландыруды;  сондай-ақ  экологиялық    пайымдарды  экономика 
секторына,  атап  айтқанда    энергетикаға,  минералды  ресурстарды  өңдеуге  жəне  су    ресурстарын 
басқаруға  интеграциялауды  қамтиды.  Есеп  əсіресе,  тұрақты  дамуды  көтермелеуге  ерекше  назар 
аударады, өйткені  Қазақстан мұны басым мəселе деп есептейді. 
 
Мен,  осы  Екінші  Шолудың  саясат  жасаушылар  мен  азаматтық  қоғамның  өкілдері  үшін,  олардың 
табиғат  пайдалануды  басқаруды    жетілдіру  жəне  Қазақстандағы  тұрақты  дамуды  одан  əрі 
көтермелеу  жөніндегі  күш-жігерлеріне  пайдалы  жəрдем  болатынына,  сараптық  зерделеу  мен 
алқалы қарау үдерісінен алынған  сабақтардың да сондай-ақ БҰҰ ЕЭК өңіріндегі басқа елдерге де  
көмектесетініне сенім артамын.   
 
 
 
Марек Белька 
Атқарушы хатшы 
Еуропалық экономикалық комиссия


Алғы Сөз 
 
 
Қазақстанның 
экологиялық 
қызметінің нəтижелілігі туралы екінші шолуды (ЭҚНШ) дайындау 
2007  жылы  сəуірде  дайындық  миссиясын  жүргізуден  басталды,  соның  барысында  есептің 
түпкілікті    құрылымы  талқыланды  жəне  бекітілді.  Шолу  жөніндегі  миссия 2007 жылы 10-19 
қыркүйекте  өтті.  Халықаралық  сарапшылардың  тобына  Италияның,  Финляндияның, 
Францияның  жəне  Швецияның,  Біріккен  Ұлттар  Ұйымы  Еуропалық  экономикалық 
комиссиясының  (БҰҰЕЭК)  хатшылығы  мен  экономикалық  ынтымақтастық  жəне  даму  
ұйымыынң (ЭЫДҰ) сарапшылары кірді. 
 
ЭҚНШ есебінің орыс тіліне аударылған жобасы ескертулер дайындау үшін Қазақстанға жəне 
экологиялық  қызметтің  нəтижелілігі    жөнінде  қарау  үшін  арнайы  сарапшылар  тобына 
наурызда  берілді. 2008 жылғы 17 жəне 18-ші  сəуірдегі  отырыстың  барысында  сарапшылар 
тобы  Қазақстан  үкіметінің  өкілдері  болған  сарапшылармен  бірге    есепті  егжей-тегжейлі 
талқылап,  атап  айтқанда,  халықаралық  сарапшылар  жасаған  қорытындылар  мен  ұсыныстарға  
зейін аударды. 
 
Сарапшылар  тобы  ұсынған  түзетулермен  ЭҚНШ  ұсыныстары  содан  кейін  БҰҰ  ЕЭК 
экологиялық  саясат  жөніндегі  Комитетінің  он  бесінші  сессиясына 2008 жылы 21-ші  сəуірде 
алқалық қарауға берілді. 
 
Алқалық қарау отырысына Қазақстаннан жоғары деңгейдегі делегация қатысты. Комитет осы 
есепте мазмұндалатын ұсыныстарды бекітті. 
 
БҰҰ  ЕЭК  экологиялық  саясат  жөніндегі  Комитеті  жəне  БҰҰ  Шолу    жүргізу  жөніндегі  тобы 
Қазақстан Үкіметіне де, сондай-ақ оның  халықаралық сарапшыларымен  бірге жұмыс істеген 
жəне    мағлұматтар  мен  көмек  беру  түрінде  жəрдемдескен  сарапшыларына  да    ризашылық 
білдіреді. БҰҰ ЕЭК Қазақстан үкіметіне, осы екінші  шолудың ұсыныстарын орындауды қоса 
атағанда,  табиғат  Қорғау  саласындағы  мақсаттарына  жету  жолындағы  міндеттерді  жүзеге 
асыруда табыстан-табысқа жете беруін тілейді. 
 
БҰҰ  ЕЭК  сондай-ақ  Австрия,  Болгария,  Германия,  Нидерланды  жəне  Эстония  үкіметтеріне 
қаржылай  салымдары  үшін,  Италия,  Финляндия,  Франция  жəне  Швеция  үкіметтеріне  осы 
шолуды жүргізу үшін сарапшылар бергені үшін, сондай-ақ  ЭЫДҰ-ға, Еуропадағы қауіпсіздік 
пен  ынтымақтастық  жөніндегі  ұйымға,  Біріккен  Ұлттар  Ұйымының  Даму  бағдарламасына 
ЭҚНШ  бағдарламасына,  осы  шолуды  жүргізуге  көрсеткен  көмектері  үшін  шынайы  алғыс 
айтады. 
 
 
 

 
 
 
Қазақстандағы экологиялық қызметтің нəтижелілігі туралы екінші шолуды (ЭҚНО) дайындау жөніндегі 
Халықаралық сарапшылар тобы 
 
 
 
 

vii 
 
ТОП МҮШЕЛЕРІНІҢ ТІЗІМІ 
 
Катрин МАССОН ханым 
ЕЭК хатшысы 
Топ жетекшісі 
Олег ДЗЮБИНСКИЙ мырза 
ЕЭК хатшысы  
Жобаны 
үйлестіруші 
Юрки ХИРВОНЕН мырза 
ЕЭК хатшысы 
Кіріспе 
Антуан НУНЕШ мырза 
Элина РАУТАЛАХТИ-МИЕТТИНЕН 
ханым 
ЕЭК хатшысы  
Финляндия 
1 тарау 
Анжела БУЛАРГА ханым 
ЭЫДҰ 
2 тарау 
Михаил КОКИН мырза 
ЕЭК хатшысы  
3 тарау 
Анн-Софи ИЗРАЭЛСОН ханым 
Швеция 
4 тарау 
Дитер ХЕССЕ мырза 
ЕЭК хатшысы 
5 тарау 
Дитер ХЕССЕ мырза 
ЕЭК хатшысы 
6 тарау 
Марио ЛИОНЕТТИ мырза 
Франческо ПРЕСИЧЧЕ мырза 
Италия 
Италия 
7 тарау 
Карин БУРНО РЕКИА ханым 
ЕЭК хатшысы, 
Кеңесші 
8 тарау 
Пьер АНРИ ДЕ ВИЛЬНЕВ мырза 
Франция 
9 тарау 
 
 
Жоба бойынша миссия 2007 жылы 9 - 19 қыркүйекте өтті. Сараптамалық талдау 2008 
жылы  21 сəуірде Женевада жүргізілді. БҰҰ ЕЭК экологиялық комитеті осы құжатта 
мазмұндалған ұсыныстарды мақұлдады. 
 
Ақпарат 2008 жылғы 21 сəуірдегі ахуал бойынша жарамды. 
 
 
UNECE Information Unit 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Телефон: +41 (0)22 917 44 44 
Факс: +41 (0)22 917 05 05 
Электронды пошта: info.ece@unece.org 
Вебсайт: http://www.unece.org 
 
 
 
 
 
 

viii 
 
САРАПШЫЛАРДЫҢ ТІЗІМІ 
 
Ұлттық сарапшылар 
 
Нурлан Искаков м-за, 
Министр 
 
Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 
Альжан Бралиев м-за 
Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 
Александр Брагин м-за 
Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 
Болат Бекнияз м-за 
Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 
Мискал Шанкулова х-м 
Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 
Галия Карибжанова х-м 
Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 
Алия Болатхан х-м 
Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 
Диана Муканова х-м 
Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 
Серик Ахметов м-за 
Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 
Анар Сарсенова х-м 
Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 
Аскар Тозайбаев м-за 
Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 
Нурлан Жанбаев м-за 
Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 
Андрей Корчевский  м-за 
Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 
Евгения Моногарова х-м 
Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 
Айгерим Акшалова х-м 
Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 
Кунсулу Калиева х-м 
Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 
Оскар Тогайбаев м-за 
Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 
Мухтар Тултабаев м-за 
Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 
Людмила Шабанова х-м 
Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 
Жанар Маутанова х-м 
Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 
Бибигуль Тажина х-м 
Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 
Эльвира Ибраева х-м 
Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 
Адлетбек Бекеев м-за 
Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 
Наталья Крячкина х-м 
Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 
 
 
Насиполла Сулейменов м-за  
Экологиялық реттеу жəне бақылау комитеті  
Кенес Темирханов  м-за 
Экологиялық реттеу жəне бақылау комитеті 
Бейбут Абишев  м-за 
Экологиялық реттеу жəне бақылау комитеті 
Казкен Оразалина  х-м 
Экологиялық реттеу жəне бақылау комитеті 
Жомарт Алиев м-за  
Экологиялық реттеу жəне бақылау комитеті 
Гульшира Атемова х-м  
Экологиялық реттеу жəне бақылау комитеті 
 
 
Ануар Сарин м-за 
ҚОҚ Қарағанды облыстық аумақтық басқармасы 
Маруа Ибраева х-м 
ҚОҚ Қарағанды облыстық аумақтық басқармасы 
Иран Мусульманбенов м-за 
ҚОҚ Қарағанды облыстық аумақтық басқармасы 
Аян Оспанов м-за 
ҚОҚ Қарағанды облыстық аумақтық басқармасы 
 
 
Бахыт Махатов м-за 
Ауыл шаруашылығы министрлігі, балық шаруашылығы 
комитеті 
Юрий Ромашов м-за 
Ауыл шаруашылығы министрлігі, балық шаруашылығы 
комитеті 
Елена Ухова х-м 
Ауыл шаруашылығы министрлігі, балық шаруашылығы 
комитеті 
Игорь Коваль м-за 
Ауыл шаруашылығы министрлігі, орман жəне аңшылық 
шаруашылығы комитеті  
Хаирбек Мусабаев м-за 
Ауыл шаруашылығы министрлігі, орман жəне аңшылық 
шаруашылығы комитеті 
Кайрат Устемиров м-за 
Ауыл шаруашылығы министрлігі, орман жəне аңшылық 
шаруашылығы комитеті 
Гульнара Доспаева х-м 
Ауыл шаруашылығы министрлігі, су ресурстары жөніндегі 
комитет  
Амирхан Кеншимов м-за 
Ауыл шаруашылығы министрлігі, су ресурстары жөніндегі 

ix 
 
комитет 
Мухтар Жакенов  м-за 
Ауыл шаруашылығы министрлігі, су ресурстары жөніндегі 
комитет 
 
 
Несипбала Ермекова х-м 
Экономика жəне бюджеттік жоспарлау министрлігі 
Шолпан Тонболатова  х-м 
Экономика жəне бюджеттік жоспарлау министрлігі 
Серик Ирсалиев м-за 
Білім жəне ғылым министерлігі  
Ятжан Шагиров м-за 
Төтенше жағдайлар жөніндегі министрлік, ТЖ жəне 
өнеркəсіп кəуіпсіздігін мемлекеттік бақылау жөніндегі 
комитет 
Сериккали Брекешев м-за 
Энергетика жəне минералды ресурстар министрлігі  
Марат Иманалиев м-за 
Энергетика жəне минералды ресурстар министрлігі 
Акжол Оспанов м-за 
Энергетика жəне минералды ресурстар министрлігі 
Нурлан Темирбеков м-за 
Энергетика жəне минералды ресурстар министрлігі 
Алмаз Тулебаев м-за 
Энергетика жəне минералды ресурстар министрлігі 
Магрипа Тусупбаева х-м 
Энергетика жəне минералды ресурстар министрлігі 
Айгуль Космуратова х-м 
Энергетика жəне минералды ресурстар министрлігі 
Даут Кассынбеков м-за 
Энергетика жəне минералды ресурстар министрлігі, геология 
жəне жер қайнауларын пайдалану комитеті 
Рафаил Гатауллин м-за 
Деңсаулық сақтау министрлігі 
Чингиз Какенов м-за 
Көлік жəне коммуникациялар министрлігі  
 
Турганбай Тажмагамбетов м-за  Жер ресурстарын басқару жөніндегі агенттік  
Нуржамал Алькуатова х-м 
Статистика жөніндегі агенттік 
Айнур Досанова х-м 
Статистика жөніндегі агенттік 
Асия Косенова  х-м 
Статистика жөніндегі агенттік 
Майра Амирханова х-м  
Статистика жөніндегі агенттік 
Андрей Кравченко м-за 
Бас прокуратура  
Галина Гайнутдинова х-м  
Бас прокуратура 
Анатолий Белоног м-за 
ҚР Деңсаулық сақтау министрлігінің мемлекеттік санитарлық 
– эпидемиологиялық қадағалау комитеті 
Галина Григорьева х-м 
Казгидромет 
Анара Калелова х-м 
Казгидромет 
Маргулия Баекенова х-м 
Қазақтың экология жəне климат ғылыми-зерттеу институты 
(ҚазЭКҒЗИ) 
Айман Гакипова  х-м 
Қазақтың экология жəне климат ғылыми-зерттеу институты 
(ҚазЭКҒЗИ) 
Ирина Есеркепова  х-м 
Қазақтың экология жəне климат ғылыми-зерттеу институты 
(ҚазЭКҒЗИ) 
Серик Изиев м-за 
Іле-Алатау Ұлттық паркі, Талғар ауданы  
Нурлан Сулейманов м-за  
Іле-Алатау Ұлттық паркі, Талғар ауданы 
 
 
Аскар Ементаев м-за 
Аджип ККО 
Диаз Искаков м-за 
Қазақстан елордасының тұрақты даму Орталығы 
Агуль Жансерикова х-м  
Орталық-азиялық кен өндіру əріптестігі  
Ербулат Буксубаев  м-за 
Энергиятиімділік жəне таза өндіріс орталығы 
Зульфия Зикрина х-м 
Тұрақты өндіріс пен тұтыну орталығы 
Канат Байгарин м-за 
Климаттың өзгеруі жөніндегі үйлестріру орталығы 
Сергей Куратов м-за 
«Жасыл құтқару» экологиялық қоғамы  
Сергей Соляйник м-за 
«Жасыл құтқару» экологиялық қоғамы 
Юрий Илюшин м-за 
 ГРЕС-1 Екібастұз электрстанциясы 
Евгений Климов м-за 
Экологиялық мəдениет интеграциясы қоры  
Гульсара Едильбаева х-м 
Тұрақты даму жөніндегі Қазақстандық бизнес кеңес (ТДҚБК)
Валерий Сюндюков  м-за 
ҚР «Қазақстан Су Арнасы» сумет жабдықтау жəне бөлу 
жөніндегі кəсіпорындар Қауымдастығы 
Айбек Ботабеков м-за 
КЕГОК 
Гани Салимжуаров м-за 
КЕГОК 
Вадим Ни м-за 
«Азия-Америка əріптестігі» КҚ 
Евгений Алексев м-за 
Қазақстан «Метан орталығы» КБ 
Павлин Каюков м-за 
«Волковгеология» Геологиялық-геофизикалық жəне  


 
радиоэкологиялық АҚ  
Кирк Тинслей м-за 
ТенгизШевроил 
 
 
 
 
 
 
Халықаралық үйымдар 
 
 
 
Эльмира Алейникова х-м 
Орталық Азияның аймақтың экологиялық орталығы 
(ОААЭО) 
Гульжамал Исаева х-м 
Орталық Азияның аймақтың экологиялық орталығы 
(ОААЭО) 
Талайбек Макеев м-за 
Орталық Азияның аймақтың экологиялық орталығы 
(ОААЭО) 
Татьяна Шакирова х-м 
Орталық Азияның аймақтың экологиялық орталығы 
(ОААЭО) 
Диедра Келли х-м 
Канада Елшілігі 
Александр Бартхолдт м-за 
Германия Елшілігі 
Дана Абильпеисова х-м 
Ұлыбритания Елшілігі 
Джон Куни м-за 
АҚШ Елшілігі 
Росс Браун м-за 
Орталық Азияның Еуразиялық қоры 
Бьёрн Халварссон м-за 
ЕҚЫҰ 
Мадина Ибрашева х-м 
ЕҚЫҰ 
Зарина Лигай х-м 
ЕҚЫҰ 
Пьер-Евес Лукас м-за 
Еуропалық Комиссияның Қазақстандағы, Қызғызстандағы 
жəне Тажікстандағы делегациясы  
Хаолянг Шу м-за 
БҰҰ үйлеструші-резиденті  
Виктория Байгазина х-м  
БҰҰДБ Қазақстандағы бөлімшесі 
Инкар Кадыржанова х-м 
БҰҰДБ Қазақстандағы бөлімшесі 
Стелиана Недера х-м 
БҰҰДБ Қазақстандағы бөлімшесі 
Наталия Панченко х-м 
БҰҰДБ Қазақстандағы бөлімшесі 
Жанар  Сайгимбаева х-м 
БҰҰДБ Қазақстандағы бөлімшесі 
Алия Тонкобаева х-м 
БҰҰДБ Қазақстандағы бөлімшесі 
Александр Николаенко м-за   
БҰҰДБ Қазақстандағы бөлімшесі 
Геннадий Дорошин м-за 
БҰҰДБ Қазақстандағы бөлімшесі 
Алексей Чередниченко м-за 
БҰҰДБ Қазақстандағы бөлімшесі 
Вера Инютина х-м 
БҰҰДБ Қазақстандағы бөлімшесі 
Булат Уткелов м-за 
Дүниежүзілік  банк 
 

xi 
 
МАЗМҰНЫ 
 
Беттері 
 
Суреттердің тізімі .............................................................................................................................xiv 
Карталардың тізімі .............................................................................................................................xv 
Кестелердің тізімі ..............................................................................................................................xvi 
Ендірмелердің тізімі ...................................................................................................................... xviii 
Акронимдер мен қысқарған атаулар ...............................................................................................xix 
Шартты белгілер жəне өлшеу бірліктері ...................................................................................... xxii 
Валюта ............................................................................................................................................. xxiii 
 
ТҮЙІНДЕМЕ .................................................................................................................................. 1-8 
 
КІРІСПЕ ........................................................................................................................................ 9-22 
 
 
I.1 
Физикалық мəнмəтін ..................................................................................................9 
 I.2  Табиғи ресурстар .....................................................................................................10 
 I.3  Адамзаттық мəнмəтін ...............................................................................................11 
 I.4  Экономикалық мəнмəтің .........................................................................................12 
 I.5  Институттар...............................................................................................................15 
 I.6  Экономикалық қызмет жəне оның қоршаған ортаға əсері....................................16 
 I.7  Экологиялық ахуал…………………………………………………… ...................19 
 
I БӨЛІМ: 
САЯСАТ ЖАСАУ, ЖОСПАРЛАУ ЖƏНЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 
 
1 Тарау: 
Қоршаған ортаны қорғау жəне тұрақты даму саласында саясат  
жасаудың негізгі қағидаттары ...................................................................... 25-46 
 
 
1.1 1999 
жылдан бері қол жеткен прогресс, жəне ағымдағы мəнмəтін   ...................25 
 1.2  Тұрақты дамудың саясаты, стратегиялары мен жоспарлары ...............................26 
 1.3  Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі саясат, стратегиялар жəне жоспарлар .......32 
 1.4  Заңнамалық межелер ................................................................................................36 
 1.5  Институционалдық межелер жəне əлеует .............................................................40 
 1.6  Интеграция жəне үйлестіру тетіктері(механизмдері)............................................43 
 1.7  Қорытындылар мен ұсыныстар ...............................................................................44 
 
2 Тарау:  
Құқық сақтау жəне құқық қолдану тетіктері ............................................. 47-65 
 
 
2.1 
Құзіретті мекемелер мен олардың өкілеттіліктері.................................................47 
 2.2  Реттелетін қауымдастықтың сипаттамасы .............................................................52 
 2.3  ҚОƏБ жəне рұқсаттар...............................................................................................53 
 2.4  Сəйкестікті ілгерілету ..............................................................................................55 
 2.5  Cəйкестік мониторингі .............................................................................................56 
 2.6  Сəйкессіздікке шара қолдану...................................................................................59 
 2.7  Нəтижелілік көрсеткіштерін басқару .....................................................................61 
 2.8  Қорытындылар мен ұсыныстар ..............................................................................62 
 


жүктеу 5.03 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет