Eurasian International Book Fair 15–18 маусым 2017 жылжүктеу 5.38 Kb.
Pdf просмотр
бет1/10
Дата09.09.2017
өлшемі5.38 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Еуразиялық халықаралық 
кітап көрме-жәрмеңкесі
Евразийская международная книжная 
выставка-ярмарка
Eurasian International Book Fair 
15–18 маусым 2017 жыл
15–18 июня 2017 года
June 15–18, 2017

Организатор мероприятия: 
Издательство «Фолиант» (Республика Казахстан, г. Астана)
Официальная поддержка:
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
Акимат города Астана
Ұйымдастырушы:
«Фолиант» баспасы (Қазақстан Республикасы, Астана қ.)
Ресми қолдаушылар:
Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі
Астана қаласының әкімдігі 
Organizer:
«Foliant» Publishing House (Republic of Kazakhstan, Astana)
Official support from:
Ministry of Culture and Sports of the Republic of Kazakhstan
Akimat (Mayor’s office) of Astana

Байланысушы тұлғалар:
Тұрлынова Раушан Қапанқызы 
Саржанова Гүлнар Советқызы 
Оспан Салтанат Тажтайқызы
e-mail: 
info@eurasbook.com
тел. +7(7172) 396070; 310339; +77073710301
Контактные лица:
Турлынова Раушан Капановна
Саржанова Гульнар Советовна
Оспан Салтанат Тажтайкызы
e-mail: 
info@eurasbook.com
тел.: +7(7172) 396070; 310339; +77073710301
Contact Persons:
Turlynova Raushan
Sarzhanova Gulnar
Ospan Saltanat 
e-mail: 
info@eurasbook.com
тел.: +7(7172) 396070; 310339; +77073710301

4
«EURASIAN BOOK FAIR – 2017» II ЕУРАЗИЯ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
КІТАП КӨРМЕ-ЖӘРМЕҢКЕСІНЕ ҚАТЫСУШЫЛАРҒА
Құрметті көрме қатысушылары мен қонақтары!
Қымбатты достар!
Бүгін  біз  елеулі  мәдени  іс-шараның  куәсі  болып  отырмыз. 
Қазақстанның  елордасы  Астанада  осындай  ауқымды  кітап  фо-
румының өткізілуі – еліміздегі әдеби қауымдастық үшін ғана емес, 
барша кітапсүйер жұртшылыққа айтулы мереке.
Өткен жылы біздің көпшілігіміз І Еуразия халықаралық кітап көрме-
жәрмеңкесінің қатысушысы мен мейманы болып, онда бір алаңда 
ТМД, Еуропа және Азияның 15 елінен келген баспа, кітап саудасы, 
ғылыми-білім беру ісімен айналысатын 90-нан астам компанияның 
басын біріктірді. Астананың 25 мыңнан аса тұрғыны мен қонақтары 
Еуразия  кеңістігі  елдерінің  кітап  әлеміндегі  жаңалықтарымен, 
мәдени жетістіктерімен танысты.
Қазақстан  Республикасының  Президенті  Н.Ә.  Назарбаевтың 
«Болашаққа  бағдар:  рухани  жаңғыру»  атты  ұлттың  рухани  жаң-

5
ғыруының  бағдарламасы  саналатын  іргелі  мақаласын  іске  асыру 
аясында  осындай  кең  ауқымды  мәдени,  оқу-ағарту  іс-шарасын 
өткізудің маңызы зор. 
Бүгінде  кітап  ерекше  қамқорлықтағы  қолдауды  қажет  етеді. 
Қазақстанда  кітап  жәрмеңкелерін  өткізу  дәстүрі  жалғасын  тауып, 
адамзат мәдениеті мен ой-санасының ұлы жетістігі ретінде кітапты 
насихаттауға  сүбелі  үлесін  қосатынына  мен  сенімдімін.  Жыл  сай-
ын  әлеуметтік  ортада  кітаптың  рөлінің  ұдайы  артуы  мейлінше 
маңыз ды  және  ол  адамдардың  ауқымды  бөлігі,  әсіресе,  жастар 
үшін білімнің басты қайнар көзі болып қала береді.
ІІ  Еуразиялық  халықаралық  кітап  көрме-жәрмеңкесін  өткізу 
күндері  Қазақстан  Республикасының  әлемдік  ауқымдағы  ұлттық 
негізгі  жобасы  «Астана  ЭКСПО  –  2017»  халықаралық  мамандан-
ды рылған  көрмесінің  басталуымен  тұспа-тұс  келуі  де  терең  сим-
воликалық мәнге ие.
Кітап  көрмесіне  қатысушылардың  баршасына  өздерінің  шы-
найы  оқырмандарымен  қауышуына,  жаңа  шығармашылық  байла-
ныстар орнықтырып, ағарту, білім беру мен ілгерілеудің мәртебелі 
белесінде зор табыстарға жетуіне тілектеспін. 
Г. ӘБДІҚАЛЫҚОВА,
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы

6
УЧАСТНИКАМ II ЕВРАЗИЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ 
«EURASIAN BOOK FAIR – 2017»
Уважаемые участники и гости выставки!
 Дорогие друзья!
Сегодня  мы  являемся  свидетелями  важного  культурного  собы-
тия. Проведение в столице Казахстана, Астане, крупного книжного 
форума – это праздник не только литературного сообщества страны, 
но в еще большей степени всех любителей книги.
В прошлом году многие из нас стали участниками и гостями 
I Евразийской международной книжной выставки-ярмарки, которая 
объединила на одной платформе более 90 издательских, книготор-
говых, научно-образовательных компаний из 15 стран СНГ, Европы 
и Азии. Свыше 25 тысяч астанчан и гостей столицы познакомились с 
книжными новинками, культурными достижениями ряда стран Ев-
разийского пространства.
В свете реализации фундаментальной статьи Президента Респуб-
лики Казахстан Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания», которая является программой духовного 

7
возрождения нации, проведение такого крупного культурного и об-
разовательно-просветительского мероприятия приобретает особую 
актуальность.
Сегодня книга нуждается в особо бережной поддержке. Я увере-
на, что традиция проведения книжных ярмарок в Казахстане будет 
продолжена, и она будет вносить весомый вклад в пропаганду кни-
ги  как  величайшего  достижения  человеческой  культуры  и  мысли. 
Исключительно важно, что с каждым годом неуклонно поднимается 
роль книги в социуме, и она остается основным источником полу-
чения знаний для огромного числа людей, прежде всего молодежи. 
Глубоко символично, что дни проведения II Евразийской между-
народной книжной выставки-ярмарки совпадают с началом Между-
народной специализированной выставки «Астана ЭКСПО – 2017» – 
ключевого национального проекта Республики Казахстан в мировом 
масштабе.
Хочу пожелать всем участникам книжной выставки найти своих 
благодарных  читателей,  установить  новые  творческие  контакты 
и достигнуть больших успехов на благородной ниве просвещения, 
образования и прогресса.
Г. АБДЫКАЛИКОВА,
Государственный секретарь Республики Казахстан

8
TO PARTICIPANTS OF THE II EURASIAN INTERNATIONAL 
BOOK FAIR -2017
Dear friends! 
Dear participants and guests of the Book Fair!
Today we are witnessing an important cultural event. The holding in 
Astana of a big Book Forum is a special event not only for the literary 
community of the country, but even more for all book lovers.
Last  year,  many  of  us  became  participants  and  guests  of  the  First 
Eurasian International Book Fair, which united on one platform more than 
90  publishing,  bookselling,  scientific  and  educational  companies  from 
15 CIS countries, Europe and Asia. More than 25 000 Astana residents 
and visitors to the capital got acquainted with the novelties and cultural 
achievements of a number of countries in the Eurasian space.
In  relation  of  the  article  of  Head  of  State  Nursultan  Nazarbayev 
“The  Course  towards  Future:  Modernization  of  Public  Conscience”, 
which has become a spiritual guide, a kind of a roadmap for reviving of 
the moral, cultural and historical values of our people, holding of such 
a  large  cultural  and  educational  event  in  Astana  becomes  particularly 
important.

9
Today books need very careful support. I am sure that the tradition of 
Book Fairs in Kazakhstan will be continued, and it will make a significant 
contribution to the promotion of the book as a special achievement of 
human culture and thought. It is extremely important that the role of the 
book rises in society, and it remains the main source of knowledge for a 
large number of people, especially young people. It is noteworthy that 
the II Eurasian International Book Fair coincides with the beginning of 
the International Specialized Exhibition “Astana Expo – 2017” – a major 
event of a global scale, which increased interest in all related events and 
attracted a much larger number of visitors and participants in the events 
taking place in this period in the capital of Kazakhstan.
I want to wish all the participants of the Book Fair to find their grateful 
readers,  to  establish  new  creative  relationships  and  to  achieve  great 
success in the noble field of education and awareness.
G. ABDYKALIKOVA,
Secretary of State of the Republic of Kazakhstan

10
Құрметті әріптестер, достар!
«Eurasian Book Fair – 2017» ІІ Еуразия халықаралық кітап көрме-
жәрмеңкесінің ашылуымен сіздерді шын жүректен құттықтаймын!
Біз  бұл  күндері  еліміздің  жүрегі  Астанада  өтіп  жатқан  мәдени-
ағартушылық  шараның  куәгері  атанып  отырмыз.  Кең  ауқымды 
шараға  баспагерлер,  кітап  таратушылар,  әдебиет  өкілдері  мен 
кітапханашылар – жалпы кітап ісінің мамандары қызығушылық та-
нытып,  қатысуда.  Көрме  барысында  түрлі  форматтағы  іс-шаралар 
мен  кездесулер  қатысушыларға,  қонақтарға  жаңа  жоба  жасауда 
ерекше мүмкіндік береді және әр адам бұдан өзіне керек дүниесін 
таба алады деген үміттемін. 
Кітап  –  адамзаттың  ойлап  тапқан  ең  кемел  туындысы.  Кітап 
әр  адамды  рухани  өсіріп,  ой-өрісін  арттырады.  Нақты  айтсақ,  әр 
азаматтың алған білімі, кәсібилігі, өмірлік ұстанымы мен моральдық 
құндылықтары  қоғам  мен  мемлекеттің  мәдени,  әлеуметтік,  саяси, 
экономикалық  даму  деңгейін  анықтайды.  Сондықтан  кітап  оқуды 
насихаттау – мемлекет пен айналамыздағы ортаны қалыптастыруда 
8
Құрметті әріптестер, достар!
Қазақстан  Республикасы  Мәдениет  және  спорт  министрлігінің 
атынан бірінші Еуразиялық халықаралық «Eurasian Book Fair – 2016» 
кітап  көрме-жәрмеңкесіне  қатысушы  дос  мемлекеттердің  деле-
гацияларына,  адамзаттың  ең  ұлы  әрі  маңызды  жетістігі  болып  та-
былатын  кітап  атты  қазынаны  қазақстандықтарға  ұсынушыларға, 
сондай-ақ осы бір жұтамас байлық, таусылмас қазынамен танысып, 
біздің мәдени шараларымызға қатысуға келген барша қауымға қош 
келдіңіздер деймін.
Кітап  көрме-жәрмеңкесінің  аясында  өткізілетін  алуан  түрлі 
іс-шараларға  қатысу  арқылы  сіздер  ұлтаралық  мәдениеттердің 
баюына,  білім  мен  ғылымның,  дамудың  негізі  болатын  біртұтас 
мәдени кеңістіктің қалыптасуына орасан зор үлес қосасыздар. 
Еуразияшылдық  идеясы  көрменің  басты  арқауы  болмақ. 
Себе бі  еуразияшылдық – Қазақстан Республикасының Президен ті 
Н. Ә. Назарбаевтың көрнекті ойы ғана емес, сонымен қатар жа һан-
дану дәуіріндегі санаспауға болмайтын шынайы құбылыс. 
Еуразиялық  халықаралық  көрме-жәрмеңкесін  ұйымдастыру 
идеясы игі гуманитарлық мақсаттарға бағытталған жақын және алыс 

11
зор ықпалын тигізері сөзсіз. Аталған маңызды мәселелердің шешімі 
ретінде кітап көрмесінің рөлі зор. Сол себепті тек Қазақстанның ғана 
емес, сонымен қатар әлемдік кітап мәдениетінің жетістігі мен бүгінгі 
жағдайын  анықтау  мақсатында  «Eurasian  Book  Fair  –  2017»  кітап 
көрмесін ұйымдастырып отырмыз.
Кітап  көрмесінің  «Астана  ЭКСПО  –  2017»  әлемдік  мамандан-
дырылған  көрмесі  күндерімен  тұспа-тұс  келуі  –  бұл  шараның 
маңызын  арттыра  түседі.  Бұл  көрме  тек  білім  мен  ғылымның, 
техниканың  жетістіктерін  көрсетіп  қана  қоймай,  сонымен  қатар 
әлем халықтарының мәдениетін дамытуға да зор ықпал етеді.
Көрме  қонақтары  мен  қатысушыларының  жұмыстарына  табыс, 
жаңа жобалар мен жаңа мүмкіндіктер тілеймін!
А. МҰХАМЕДИҰЛЫ,
Қазақстан Республикасы 
Мәдениет және спорт министрі

12
Уважаемые коллеги, друзья!
От всей души поздравляю вас с открытием II Евразийской между-
народной книжной выставки-ярмарки «Eurasian Book Fair – 2017»!
В эти дни мы становимся свидетелями одного из самых важных 
культурно-просветительских  мероприятий,  проходящих  в  сердце 
нашей страны – городе Астана. Этот масштабный яркий проект уже 
привлек  внимание  многих  книгоиздателей  и  книгораспространи-
телей, литературных и библиотечных деятелей, теоретиков и прак-
тиков в сфере книжной культуры, охотно ставших его участниками. 
Многогранность мероприятия, разнообразие форм коммуникаций в 
его пространственно-временной локализации станут интересными 
и для многочисленных гостей выставки. Надеюсь, что каждый най-
дет здесь что-то близкое именно ему.
Книга  –  это  уникальнейшее  и  необходимейшее  изобретение 
человечества.  Книга  и  чтение  являются  важнейшим  средством 
формирования и развития личности, ее интеллектуального, духов-
но-нравственного, эстетического потенциала. А именно люди, их об-
8
Құрметті әріптестер, достар!
Қазақстан  Республикасы  Мәдениет  және  спорт  министрлігінің 
атынан бірінші Еуразиялық халықаралық «Eurasian Book Fair – 2016» 
кітап  көрме-жәрмеңкесіне  қатысушы  дос  мемлекеттердің  деле-
гацияларына,  адамзаттың  ең  ұлы  әрі  маңызды  жетістігі  болып  та-
былатын  кітап  атты  қазынаны  қазақстандықтарға  ұсынушыларға, 
сондай-ақ осы бір жұтамас байлық, таусылмас қазынамен танысып, 
біздің мәдени шараларымызға қатысуға келген барша қауымға қош 
келдіңіздер деймін.
Кітап  көрме-жәрмеңкесінің  аясында  өткізілетін  алуан  түрлі 
іс-шараларға  қатысу  арқылы  сіздер  ұлтаралық  мәдениеттердің 
баюына,  білім  мен  ғылымның,  дамудың  негізі  болатын  біртұтас 
мәдени кеңістіктің қалыптасуына орасан зор үлес қосасыздар. 
Еуразияшылдық  идеясы  көрменің  басты  арқауы  болмақ. 
Себе бі  еуразияшылдық – Қазақстан Республикасының Президен ті 
Н. Ә. Назарбаевтың көрнекті ойы ғана емес, сонымен қатар жа һан-
дану дәуіріндегі санаспауға болмайтын шынайы құбылыс. 
Еуразиялық  халықаралық  көрме-жәрмеңкесін  ұйымдастыру 
идеясы игі гуманитарлық мақсаттарға бағытталған жақын және алыс 

13
разование, профессионализм, жизненные принципы и моральные 
установки определяют уровень экономического, политического, со-
циального, культурного развития государства и общества. Поэтому 
пропаганда книги и чтения – насущная необходимость, определя-
ющая  ближайшие  и  отдаленные  перспективы  развития  казахстан-
ского общества и нашего государства. Внести свой немалый вклад 
в решение этой важнейшей, социально значимой задачи призвана 
книжная выставка-ярмарка «Eurasian Book Fair – 2017», посвящен-
ная  достижениям,  прошлому,  настоящему  и  будущему  книжной 
культуры, как Казахстана, так и стран зарубежья.
Несомненную весомость нашему книжному форуму придает то, 
что он проходит в дни начала работы масштабного мероприятия – 
мировой специализированной выставки «Астана ЭКСПО – 2017», на 
которой будут представлены не только достижения в области науки 
и техники, а также перспективы и особенности развития культур 
и национальной идентичности десятков стран мира. 
Желаю всем участникам и гостям Евразийской международной 
книжной  выставки-ярмарки  знаменательных  встреч,  полезных  от-
крытий,  массу  позитивных  эмоций,  успешной  и  плодотворной 
работы!
А. МУХАМЕДИУЛЫ,
министр культуры и спорта 
Республики Казахстан

14
Dear colleagues and friends!
I  heartily  congratulate  you  on  the  opening  of  the  II  Eurasian 
International Book Exhibition Fair «Eurasian Book Fair – 2017»!
These  days  we  are  witnessing  one  of  the  most  important  cultural 
and educational events taking place in the heart of our country – the 
city of Astana. This large-scale bright project has already attracted the 
attention of many book publishers and books distributors, literary and 
library figures, theorists and practitioners in the field of book culture who 
willingly became its participants. The many-sidedness of the event, the 
variety of forms of communication, time and place of the event will be 
interesting for numerous visitors of the exhibition. I hope that everyone 
will find here something interesting for himself.
The  book  is  the  unique  and  necessary  invention  of  mankind.  The 
book  and  reading  are  the  most  important  means  of  formation  and 
development of the individuals, their intellectual, spiritual and moral, 
and  aesthetic  potentials.  People,  their  education,  professionalism, 
life  principles  and  moral  attitudes  determine  the  level  of  economic, 
8
Құрметті әріптестер, достар!
Қазақстан  Республикасы  Мәдениет  және  спорт  министрлігінің 
атынан бірінші Еуразиялық халықаралық «Eurasian Book Fair – 2016» 
кітап  көрме-жәрмеңкесіне  қатысушы  дос  мемлекеттердің  деле-
гацияларына,  адамзаттың  ең  ұлы  әрі  маңызды  жетістігі  болып  та-
былатын  кітап  атты  қазынаны  қазақстандықтарға  ұсынушыларға, 
сондай-ақ осы бір жұтамас байлық, таусылмас қазынамен танысып, 
біздің мәдени шараларымызға қатысуға келген барша қауымға қош 
келдіңіздер деймін.
Кітап  көрме-жәрмеңкесінің  аясында  өткізілетін  алуан  түрлі 
іс-шараларға  қатысу  арқылы  сіздер  ұлтаралық  мәдениеттердің 
баюына,  білім  мен  ғылымның,  дамудың  негізі  болатын  біртұтас 
мәдени кеңістіктің қалыптасуына орасан зор үлес қосасыздар. 
Еуразияшылдық  идеясы  көрменің  басты  арқауы  болмақ. 
Себе бі  еуразияшылдық – Қазақстан Республикасының Президен ті 
Н. Ә. Назарбаевтың көрнекті ойы ғана емес, сонымен қатар жа һан-
дану дәуіріндегі санаспауға болмайтын шынайы құбылыс. 
Еуразиялық  халықаралық  көрме-жәрмеңкесін  ұйымдастыру 
идеясы игі гуманитарлық мақсаттарға бағытталған жақын және алыс 

15
political, social, cultural development of the state and society. Therefore, 
the  advocacy  of  the  book  and  reading  is  an  urgent  necessity  which 
determines the immediate and remote prospects for the development 
of Kazakhstan society and our state. The Book Exhibition Fair «Eurasian 
Book Fair – 2017» aims to make a significant contribution to the solution 
of  this  most  important,  socially  significant  task.  It  is  dedicated  to  the 
achievements, the past, the present and the future of the book culture 
of both Kazakhstan and foreign countries as well.
Our  Book  Forum  has  gained  an  undoubted  significance  since  it 
takes  place  in  the  days  of  the  beginning  of  the  large-scale  event – 
the world Specialized Exhibition «Astana Expo – 2017» at which not only 
achievements in the field of science and technology will be presented, 
but also perspectives and features of the development of culture and 
national identity of dozens of countries from all around the world will be 
introduced.
I  wish  all  the  participants  and  guests  of  the  Eurasian  International 
Book Exhibition Fair remarkable meetings, useful discoveries, successful 
and fruitful work, and a lot of positive emotions! 
A. MUKHAMEDIULY,
Minister of Culture and Sport
of the Republic of Kazakhstan 

16
Құрметті ханымдар мен мырзалар!
 
«Eurasian Book Fair – 2017» II Еуразия халықаралық кітап көрме-
жәрмеңкесіне қош келдіңіздер!
Халқымызда  «Күш  –  білімде,  білім  –  кітапта»  деген  аталы  сөз 
бар.  Астана  білім  мен  ғылымның  қазынасы,  инновациялық  және 
зияткерлік  технологияның  орталығы  атанып  үлгергендіктен,  осын-
дай  ауқымды  халықаралық  кітап  көрмесін  Астанада  өткізудің 
маңызы зор. Сонымен қатар, Астана – Еуразия кеңістігіндегі ірі іс-
керлік, мәдени және рухани орталық.
Бүгінгі таңда білім алып, еңбек етем деген әр адамға мемлекет 
тарапынан барлық мүмкіндіктер қарастырылған. Астанадағы орта-
лықтандырылған  кітапхана  жүйесіне  18  кітапхана  кіреді.  Олар дың 
барлығында  оқырмандарға  жақсы  жағдай  жасалған.  Ал  Ұлт тық 
академиялық  кітапхана  мен  Қазақстан  Республикасының  Тұңғыш 
Президенті – Елбасы кітапханасында сирек және құнды басылымдар 
қоры жинақталған. Бұл кітапханалардың басты мақсаты білім мен 
ғылымның өркендеуіне және мәдени дамуға бағытталған.
12
ҚҰРМЕТТІ ЕУРАЗИЯ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  
КІТАП КӨРМЕ-ЖӘРМЕҢКЕСІНЕ ҚАТЫСУШЫЛАР!
Кітап дегеніміз – алдыңғы ұрпақтың 
артқы ұрпаққа қалдырған өсиеті. 
Кітап оқудан тыйылсақ, 
ой ойлаудан да тыйылар едік. 
Ғабит Мүсірепов
Тәуелсіздікке  арналған  игі  шараларды  тәуелсіз  сана  қа-
лыптастырған бүгінгі ұрпақтың, еркін елдің еркіне ен салдырмаған 
батыр  халықтың  ұрпағының  өз  тәуелсіздігіне  деген  шынайы 
көзқарасы  деп  бағалауға  болады.  Бүгінгі  таңда  сан  түрлі  ұлттың 
өкілдерімен  бірге  уыздай  ұйып,  ынтымағымыз  жарасып,  алға 
қарыштап  қадам  басып  келеміз.  Қазір  білім  мен  инновацияның 
заманын  кешудеміз.  Біліммен  сусындағын,  иманмен  нұрланған, 
еңбекпен  шыңдалған  азаматтар  ғана  ел  тәуелсіздігінің  нығаюына, 
болашаққа  қадам басуына қомақты үлес қоса алады. Сондықтан, 
бұл кітап көрмесінің оқырмандары кез келген еңбекті оқып, білімін 
шыңдай алады.

17
Жаһандық  коммуникациялар  мен  ғаламтор-басылымдары,  он-
лайн-кітапханалар көптеп таралса да, олар дәстүрлі кітаптың орнын 
баса алмайды.
Халықаралық кітап көрме-жәрмеңкесінде алыс-жақын шет мем-
лекеттердің кітаптарымен, отандық басылымдармен танысып, бас-
палар  ұйымдастырған  танымал  қаламгерлер,  ақын-жазушылар, 
мәдениет қайраткерлерімен кездесуге мол мүмкіндік бар.
«Eurasian  Book  Fair  –  2017»  халықаралық  кітап  көрме-жәрмең-
кесінің  қатысушыларына  және  қонақтарға  сәттілік  тілеймін!  Бұл 
шара жоғары деңгейде өтеді деп сенемін.
 
Ә. ИСЕКЕШЕВ,
Астана қаласының әкімі

18
Уважаемые дамы и господа!
Добро пожаловать на II Евразийскую международную книжную 
выставку-ярмарку «Eurasian Book Fair – 2017»!
У нашего народа есть мудрая поговорка: «Сила – в знании, зна-
ние – в книге». В этой связи проведение книжной выставки столь 
высокого  международного  уровня  именно  в  столице  Казахстана, 
которая по праву считается кладезью знаний и научных изысканий, 
центром  внедрения  инновационных  и  интеллектуальных  техноло-
гий, имеет непреходящее значение. Астана также является центром 
Евразийского пространства, в котором сосредоточен огромный де-
ловой, культурный и духовный потенциал.
Сегодня для любого человека, который хочет получать знания и 
успешно трудиться, со стороны нашего государства созданы все ус-
ловия. В центральную библиотечную систему столицы входят 18 биб-
лиотек, в которых созданы отличные условия для всех категорий чи-
тателей. Вместе с тем, в Национальной академической библиотеке 
и в библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Лидера 
нации  собран  уникальный  фонд  очень  редких  и  ценных  изданий. 
Главная миссия этих библиотек направлена на поддержку науки и 
знаний, культурного развития столицы.
12


жүктеу 5.38 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет