ҚҚэу студентінің ар-намыс кодексіжүктеу 365.85 Kb.
Pdf просмотр
бет3/4
Дата23.04.2017
өлшемі365.85 Kb.
1   2   3   4

 

 

 

Студенттердің 

білімін 

бақылау  мен  бағалау  кешені ағымдағы, 

шептік, 

қорытынды 

бақылауды 

және 

қорытынды 

мемлекеттік 

аттестациялауды болжайды.  

Бақылаудың 

барлық 

формалары  бойынша  бағалар әрбір  пән  бойынша  бөлек 

білімді 


бағалаудың 

көп 


баллдық  әріптік  жүйесінің  100%  шкаласы  бойынша  пайызбен 

қойылады. 

Сіздің біліміңізді бағалау өлшемдері: 

«А»,  «А–»  («өте  жақсы»)  –  егер  Сіз  бүкіл  бағдарламадағы 

материалды  терең  және  мықты  меңгерсеңіз,  тапсырманың 

түрін  өзгерткен  кезде  жауап  беруге  қиналмай,  материалды 

толық, сабақтастықпен, сауатты және логикамен баяндасаңыз, 

алдыға  қойған  міндеттерді  еркін  жүзеге  асыра  алсаңыз, 

монографиялық  материал  білімін  көрсетсеңіз,  қабылдаған 

шешімді  дұрыс  негіздей  білсеңіз,  жұмыстарды  тәжірибеде 

орындаудың  жанжақты  дағдылары  мен  тәсілдерін  меңгерген  

21 


болсаңыз,  материалды  қателік  жібермей,  өздігіңізден  айта 

алып, қорытынды жасай алсаңыз; «В+»,  «В»,  «В–»  («жақсы»)  –  егер  Сіз  бағдарламалық 

материалды  нақты  білсеңіз,  оны  сауатты  түрде  және  негізгі 

мәнін  айтып  бере  алсаңыз,  сұраққа  жауап  беру  кезінде 

түбегейлі  дәлсіздікке  жол  бермесеңіз,  теориялық  ережелерді 

дұрыс  қолдана  білсеңіз  және  тәжірибелік  тапсырмаларды 

орындау кезінде қажетті дағдыларға ие болсаңыз; «С+»,  «С»,  «С–»,  «D+»,  «D»  («қанағаттанарлық»)  –  егер  Сіз 

негізгі  материалды  ғана  меңгерсеңіз,  дәлсіздіктерге  жол 

берсеңіз,  тұжырымдарыңызды  жеткілікті  түрде  дұрыс  айтып 

бере 


алмасаңыз, 

бағдарламалық 

материалды 

баяндау 


дәйектілігін  бұзсаңыз  және  тәжірибелік  тапсырмаларды 

орындау кезінде қиналсаңыз; «F»  («қанағаттанарлықсыз»)  –  егер  Сіз  бағдарламалық 

материалдың  маңызды  бөлігін  білмесеңіз,  түбегейлі  қателіктер 

жіберсеңіз,  тәжірибелік  жұмыстарды  үлкен  қиындықпен 

орындасаңыз. 

 

Білімді бағалаудың көп балды әріптік жүйесі 

 

Әріптік 


жүйе 

бойынша 


бағалау  

Баллдардың 

цифрлық 

эквиваленті 

Пайыз  

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы 

 

А – 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

3,0 


80-84 

В– 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

С– 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

 

А- -дан А-ға дейінгі, В- - тен В+ - ке дейінгі, D-дан С+ - ке дейінгі  ауытқу  амплитудасындағы  бағаларды  таңдау  Сіздің 

біліміңіз  бен  біліктілігіңіздің  жоғарыда  берілген  өлшемдерге 

сәйкестік дәрежесімен анықталады. 

Оқытушы бағалардың әріптік және пайыздық эквивалентін 

оқу сабағының журналына қойып, белгілеп отырады. Мысалы: 

В+(87). 


 

22 


Ағымдағы  бақылау  –  оқытушы  жүргізетін  ағымдағы 

сабақтарда студенттердің білімін жүйелі тексеру. 

Пәндерді  оқыту  кезінде  студенттер  білімін  ағымдық 

бақылаудың  алуан  түрлері  көзделуі  мүмкін:  ауызша  сұрау жүргізу,  жазбаша  сұрау  жүргізу,  аралас  бақылау  жүргізу

үй  тапсырмаларын  қорғау  және  таныстыру,  пікірталас, 

тренингтер, дөңгелек столдар, кейс, тестілер.  

Ағымдағы  бақылау  семинар,  тәжірибелік,  лабараториялық 

сабақтар  мен  студенттің  өзіндік  жұмысы  шеңберінде 

оқытушының жетекшілігімен (ОСӨЖ) жүзеге асырылады. 

Студенттердің  білімін  аралық  (рейтингтік)  бақылау  - 

әрбір  пән  бойынша  2  рет  –  бірінші  және  екінші  рейтинг 

тиісінше  семестр  ішіндегі  8-ші  және  15-ші  апталарда 

жүргізіледі.  

Шептік  бақылауды  жүргізу  формасы  жазбаша  бақылау 

және  лабораториялық  жұмыстар,  тестілеу  немесе  ауызша 

таңдау – коллоквиум, конференцияларда сөз сөйлеу және т.б.  

Ағымдағы және шептік бақылау бағалары негізінде (50%-ға 

50%  ретінде  қабылданатын)  оқытушы  шептік  рейтинг  (Р

1

 

немесе  Р2

)  шығарып,  ол  «Рейтинг  ведомосіне»  жазылады. 

Нәтижелері тұтас санға дейін ықшамдалады. 

Мысалы, 8-ші аптадағы рейтингті (Р

1

) есептеп шығарамыз. Ағымдағы  бақылаудың  орташа  бағасы  84%  («В»),  шептік 

бақылау нәтижелері 87% («В+») құрайды.  

Осылайша, 

5

.85

2

8784

1

Р

 (86). 

Босатқан  бір  сабақ  үшін  рейтингтен  (Р1

  немесе  Р

2

)  5% 


шегеріледі. Мысалы: Р

1

= B + (87%) – 5% = B (82). Сіз  босатқан  сабақты  бірінші  шептік  бақылауға  дейінгі 

кезеңде,  сол  сияқты  екінші  шептік  бақылауға  дейінгі  кезеңде 

жұмыспен  өтей  аласыз.  Соңғы  жағдайда  Р

2

  Р1

-ден  шегерілген 

5% -ға өседі (егер бір сабақ жұмыспен өтелсе). 

Емтихан сессиясы басталғанға дейін Сіз өзіңіздің Р

1

 немесе 


Р

2

-ні  жоғарылата  аласыз.  Бұл  үшін  факультет  деканының атына өтініш жазу қажет. 

Егер Сіз объективті себептер бойынша Р

1

 және Р


2

 өткізуге 

қатыспасаңыз, Сіз одан жеке өтуге құқыңыз бар. Сондықтан да 

факультет деканының рұқсаты бойынша Сіз емтихан сессиясы 

басталғанға  дейін  жеке  кесте  бойынша  Р

1

  және  Р2

  тапсыруға 

тиіссіз. 

Емтихан  алдында  пән  бойынша  Р

1

  және  Р2

  негізінде 

орташа рейтинг есептеліп шығарылады. 

Орташа рейтинг мына формула бойынша есептелінеді: 

Р

орташа 


=

2

21

Р

Р 

23 


Егер пәннен курстық жұмыс қорғау көзделсе, онда курстық 

жұмыстың  бағасы  Р

3

  ретінде  қабылданады  және  орташа рейтинг мына формула бойынша есептелінеді:  

Р

орташа 3

32

1

РР

РБұл  ретте,  егер  Сіз  курстық  жұмыс  қорғамаған болсаңыз, онда Сіз емтиханға жіберілмейсіз. 

Егер  Сіздің  орташа  рейтингіңіз  D(50)  –дан  төмен  емес 

болса, онда Сіз пәннен емтихан тапсыруға жіберілесіз.  

Студенттер біліміне қортынды бақылау (емтихан). 

Рейтингі  50%-дан  төмен    емес  студенттер  қорытынды 

емтиханға  жіберіледі.  Қалған  студенттер  қорытынды  бақылау 

басталғанға  дейін  өздерінің  орташа  рейтингін  (Р

орта

)  көтеруі тиіс.  

Студенттер  біліміне  қорытынды  бақылау  сабақ  кестесі 

бойынша  емтихан  сессиясында  өтеді.  Емтихан  өткізу  түрі 

(тест,жазбаша,ауызша)  университеттің  Ғылыми  кеңесімен 

анықталады. 

«Автоматты  түрде»  -  емтиханды  тапсыруға  рұқсат 

етілмейді. 

Егер  Сіз  объективті  себептер  бойынша  емтиханға  келе 

алмасаңыз,    тиісті  құжаттарды  3  күн  аралығында  деканатқа 

тапсырған  жағдайда,  Сіз    факультет  деканы  мен  ОПЖҰМБД 

директорының  орынбасары  –  Тіркеушінің  рұқсат  беруімен, 

емтиханды жеке тапсыруға құқыңыз бар. 

Орташа  рейтинг  пен  емтихан  бағалары  негізінде, 

қорытынды баға  шығарылып, ол  пән  бойынша  түпкілікті баға 

болып саналады.  

Пән  бойынша  қорытынды  баға  келесі  формула  бойынша 

анықталады: 

Қорытынды % = (Р

орта 

* 0,6) + (Е* 0,4). Басқалай айтсақ, 

біз  оны  орташа  рейтинг  бағасының  60%-ынан  және емтихан бағаларының 40%-ынан қалыптастырамыз

Мынаған  назар  аударыңыз!  Егер  Сіз емтиханда  «F»  баға 

алған  болсаңыз,  орташа  рейтингіңіз  жоғары  болса  да, 

қорытынды  баға  автоматты  түрде  «F»  (қанағаттанарлықсыз) 

болады.  Мұндай  жағдайда  Сіз  борышкер  қатарына  ілігіп, 

жазғы ақылы семестрге қаласыз. 

Ағымдағы 

академиялық 

мерзімде, 

бағаны 

көтеру 


мақсатында,  сол  сияқты  қанағаттанарлықсыз  бағаны  түзету 

мақсатында  емтихан  бағасын  қайта  тапсыруға  рұқсат етілмейді. 

Қалаған  пәнді  қайта  оқу  үшін  (және  бағаны  көтеру 

мақсатында) ақылы жазғы (қосымша) семестрге жазылу қажет. 

Яғни,  лекция  тыңдау,  орташа  рейтингті  қайта  жинау  және  

24 


емтихан  тапсыру.  Бірақ,  пәнді  қайта  оқыған  студент  қызыл 

диплом алу құқығынан айырылады. Сіздің  емтихан  нәтижелеріне  шағым  беруге  құқыңыз 

бар. 

Шағым 


беру 

рәсімі 


Сіздің 

жауабыңызды 

қайта 

рецензиялауды  болжайды.  Шағымдану  нәтижесінде  баға жоғарылатуы,  сол  сияқты  төмендетілуі  немесе  өзгеріссіз 

қалдырылуы мүмкін.  

Студенттер  білімін  қорытынды  бақылау  нәтижелері 

бойынша  шағымдану  үшін  арызды  емтихан  нәтижелері 

жарияланғаннан  кейін  бір  күн  ішінде  тіркеу  бөлімі 

қабылдайды. Студенттердің білімін бағалаудың мысалы 

1.

 Ағымдағы  рейтинг  А-дан  F-ға  дейін  көп  әріп  жүйесі 

бойынша және баллмен бағаланады. Мысалы, Ахметов К.Н. В+ 

(85). 

2.

 Аралық  бақылау  көп  әріп  жүйесі  және  балмен 

бағаланады. Мысалы, Ахметов К.Н. С+ (70). 

3.

 

Содан  кейін  ағымдағы  және  аралық  рейтингтің  орта арифметикалық  мәні  ретінде  семестр  ішіндегі  жұмысы  үшін 

студенттің рейтингі есептеледі. Мысалы, Р

= (85+70)/2 = 155/2 =  77,5  және  78  балға  дейін  ықшамдалады,  бұл  «В-»-ға  сәйкес 

келеді. 


4.

 

Студент  емтиханда  (қорытынды  тестілеуде)  көп  әріп жүйесі  бойынша  және  балл  түрінде  баға  алады.  Мысалы, 

Ахметов К.Н. = А (100). 

5.

 

Семестр  ішіндегі  жұмысы  үшін  және  қорытынды бақылаудағы  студенттің  жиынтық  рейтингі  келесі  түрде 

анықталады: 

5.1.Студент  рейтингі  0,6-ге  көбейтіледі.  Осылайша, 

семестр  ішіндегі  жұмыс  60%  болып  бағаланады.  Мысалы, 

Ахметов К.Н. 78*0,6 = 46,8 және 47-ке дейін ықшамдалады. 

5.2.  Қорытынды  рейтинг  0,4-ке  көбейтіледі.  Емтихан 

бағасы 40% болып бағаланады. Мысалы, Ахметов К.Н. 100*0,4 

= 40 


Р

0

  мен  Ир-ді  қосу  кезінде,  түпкілікті  жиынтық  рейтинг алынады.  Мысалы,  Ахметов  К.Н.  =  47+40  =  87,  бұл  В+  бағаға 

сәйкес келеді. 

6.  К.Н.  Ахметовтың  қортынды  бағасы  В+  -ке  тең  болады 

және ол транскрипте қойылады.  

 

 

 

 

 

25 


 

 

 Кредиттік 

оқыту 


технологиясы 

жағдайында 

студенттің үлгерім көрсеткіші ретінде GPA (Grade Point 

Average) – таңдап алған мамандық бойынша студенттің 

оқудағы  жетістік  деңгейінің орташа  бағасы 

студентті  келесі  курсқа  көшіру  үшін 

қолданылады. 

Мынаны 

назардан 

шығармаңыз!  Сессияны  жай  ғана 

бағаға тапсыру жеткіліксіз! Белгіленген 

бір курстан келесі курсқа көшіру балын 

(GPA)  жинау  қажет.  2010-2011  оқу 

жылына  ҚҚЭУ-де  курстан  курсқа  көшіру  орташа  балы  GPA 

белгіленген:  

1 курстан 2 курсқа – 1,67-ден кем емес; 

2 курстан 3 курсқа – 1,9 -ден кем емес; 

3 курстан 4 курсқа – 2,1-ден кем емес; 

курстан мемлекеттік 

қорытынды 

аттестацияға 

(мемлекеттік  емтиханға)  жіберу  үшін,  практиканы  ескергенде 

– 2,2-тен кем емес. 

*Жыл  сайын  көшіру  балдың  деңгейі  Ғылыми  кеңестің 

шешуімен қайта қарастырылуы мүмкін. 

Егер  Сіз  күндізгі  бөлімде  курстан  курсқа  көшу  балын 

жинай  алмасаңыз,  бірақ  қашықтықтан  оқыту  бөлімінің 

жеткілікті  балын  жинаған  болсаңыз,  онда  Пәндер  бойынша 

академиялық  қарыздар  болмаса,  Сіз  оқу  түрін  өзгертуіңізге, 

яғни күндізгі бөлімнен келесі курсқа ауысуыңызға болады.  Мысал.  3-ші  курс  студенті  сессия  қорытындылары 

бойынша келесі нәтижелерге ие болды: 

 

Пәндер 


Баға  

Балл  


Кредиттер  

Математика  

А- 

3,67 


Информатика  

В- 

2,67 


Философия  

С+ 

2,33 


Қазақ тілі 

D+ 

1,33 


Педагогика, 

психология және 

өзіндік таным 

негіздері 

В+ 


3,33 

 GPA = 

666


.

2

1599

.

393

3

33

3

33.

3

*3

33

.1

3

33.

2

*3

67

,2

*

367

,

3*

3

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

 

  

26 


Өйткені 3 курс үшін белгіленген балл GPA 2,1 

құрайды, біздің студентіміз 4 курсқа көшіріледі. 

 

  

 

 

Қысқы 


және 

жазғы 


емтихан 

сессияларының 

нәтижелері 

бойынша 


үлгерген 

студенттер 

келесі 

курсқа 


көшіріледі.  Белгіленген  GPA  мөлшерін 

жинаған және академиялық борышы жоқ 

студенттер соған жатады.  

Емтихан  бойынша  немесе  емтиханға 

келмегендіктен  қанағаттанарлықсыз  баға 

алу  нәтижесінде  құралған  оқу  пәні 

бойынша  білімді  қорытынды  бағалау 

бойынша 


студенттің 

борышы 


академиялық борыш болып түсіндіріледі. 

Академиялық борышы бар студенттер үшін  жазғы ақылы 

семестр ұйымдастырылады.  

Қайыра  оқыған  курсқа  ақы  төлеу  ҚЭУ-дің  Ғылыми  Кеңесі 

бекіткен белгіленген мөлшерде көрсетіледі. 

Жазғы  семестрді  ұйымдастыру  келесі  тәртіпте  жүзеге 

асырылады: 

-

 студенттер  жазғы  естихан  сессиясы  басталғанға  дейін 

тіркеу  бөліміне  жазғы  семестрге  қатысу  ниеті  туралы  өтініш 

береді; 

-

 бір  кредиттің  құны  негізінде,  студенттер  алдағы  жазғы 

семестрге оның ақысын төлейді; 

-

 

өтініш негізінде жазғы семестрдің кестесі жасалады; Егер Сіз жазғы семестрге өтініш  бермесеңіз  немесе  өтініш 

беріп, бірақ жазғы семестрдегі оқу ақысын төлемеген болсаңыз, 

онда Сіз қайтадан оқу мерзіміне қалдырыласыз. 

Жазғы  семестрдегі  емтихандар  нәтижелері  бойынша 

студенттің  балы  GPA  қайта  саналады.  Қажетті  көшіру 

балын жинаған студент, келесі курсқа көшіріледі; барлық 

борыштарын  тапсырған,  бірақ  GPA-ны  жинай  алмаған 

студент    сол  жылды  қайтадан  оқуға  (ақылы  түрде!) 

қалдырылады және барлық пәндерді қайтадан оқиды. 

Егер  Сіздің  жазғы  семестрге  қалғыңыз  келмесе,  сессия 

қорытындылары  бойынша  академиялық  борыштың  болуына 

жол  бермеңіз  және  қажетті  GPA  алу  үшін  пәндердің  басым 

көпшілігінен жоғары балл алуға тырысыңыз. 

 


 

27 


 

 

 

Екінші  жылға  қайыра  оқу,  тіпті  жазғы  семестрден  кейін 

келесі  курсқа  көшіру  балын  жинай  алмаған  немесе 

академиялық 

борышты 

тапсыра 


алмаған, 

үлгермейтін 

студенттер үшін көзделген. 

Семестр немесе жыл қорытындылары бойынша борышы 4-

тен асатын студенттер борыштарын жазғы семестрде тапсыру 

құқығынсыз  автоматты  түрде  екінші  жылға  қайыра  оқуға 

қалдырылады. 

Екінші жылға  қайыра  оқу  ақысы  жаңа оқу жылына  толық 

оқу  жылы  үшін  белгіленген  соманың  толық  көлемінде  жүзеге 

асырылады.  

Екінші  жылға  қайыра  оқуға  қалмас  үшін,  Сіз,  негізгі 

семестрде  барлық  пәндер  бойынша  емтихандарды  уақытылы 

тапсыруыңыз  немесе  жазғы  семестр  ішінде  ол  бойынша 

борыштарды  жоюыңыз,  сондай-ақ  сіздің  курс  үшін  қажетті 

балл GPA жинауыңыз қажет.  

Кредиттік жүйенің жұмыс істеуі, элективті пәндерге тіркеу, 

білімді  бақылау,  GPA-ны  есептеу,  жазғы  семестрде  оқу  және 

екінші  жылы  қайыра  оқу  мәселелері  бойынша  өзіңіздің 

деканатқа және тіркеу бөліміне хабарласыңыз.  

 

Тіркеуші қызметінің басшысы – 

Лопата Анна Николаевна 

Тел: 44-16-24, ішкі тел: 137, офис – 300 

 

 

  

 

 

Қорытынды  аттестация,  ҚҚЭУ-

дің  оқу  жұмысының  жоспарларында 

көзделген  мерзімдерде  жүргізіледі. 

Оның  ұзақтығы  4  аптадан  кем  емес 

мерзім  болып  белгіленеді.  Сіздің 

диплом жұмысын жазу ережелерімен 

танысуға 

және 

қажет 


болған 

жағдайда  таңдап  алған  зерттеу 

бағыты 

бойынша 


эдвайзерден 

консультация алуға құқыңыз бар. 

Бүкіл  оқу  кезеңінде  барлық 

емтихандарды  А,  А-,  В+,  В,  В-  бағаларға  тапсырған  және 

қорытындысында 3,5-тен кем емес орташа үлгерім балы GPA 


 

28 


жинаған,  сондай-ақ    барлық  мемлекеттік  емтихандарды  және 

дипломдық  жұмысын    «А»  немесе  «А-»  бағаға  қорғаған 

(тапсырған)  ҚҚЭУ-дің  түлегіне  үздік  бітіргендігі  туралы 

диплом  беріледі.  (қайта  тапсырылған  емтихан  болмаған 

шартында) 

 

 

 

Өз  оқуыңызды  жалғастырғыңыз  келмеген  жағдайда  Сіздің өз еркіңізбен, дәрігер айғақтары бойынша немесе өзге ЖОО-ға 

ауысуымен байланысты оқудан шығуға құқыңыз бар.  

Жоғарғы оқу орнының Жарғысында көзделген міндеттерді, 

жоғары  оқу  орнының  ішкі  тәртіп  Ережелерін  бұзғаны,  оқу 

тәртібін бұзғаны, жоғары оқу орны әкімшілігінің оқу ақысының 

төлеу  туралы  шартын  бұзғаны  үшін  жоғары  оқу  орнының 

әкімшілігі  оқудан  шығаруға  дейін  тәртіптік  шара  қолдануға 

құқылы.  

Оқу жылы ішінде себепсіз 40 сабақ босатқан болсаңыз, Сіз 

университеттен мәжбүрлеу түрінде шығарылуыңыз мүмкін.  

Оқудан  шығару  мәселелері  бойынша  оқу  процесін 

жоспарлау бөліміне жолығыңыз.  

Оқу процесін жоспарлау бөлімінің меңгерушісі –  

Сіргебаева Жанар Ақтайқызы. 

Тел: 44-16-24, ішкі тел: 172, офис – 302 

 

 

 

Екінші (қайта) оқу жылына қалдарылған, мемлекеттік білім 

беру гранты бойынша оқитын студенттер, алдағы оқу кезеңіне 

гранттан айырылады. 

 

 

 

Студент академиялық демалыс ала алады, яғни денсаулық жағдайы,  оның  ішінде  жүктілік  және  босану  бойынша  өз 

оқуын уақытша үзе алады.  

Академиялық  демалыс  6  айдан  12  айға  дейін,  ерекше 

жағдайларда  –  2  жылға  дейін,  қалалық  студенттер 

поликлиникасының 

дәрігерлік-консультативтік 

комиссиясының (ВВК) қорытындысы негізінде ғана беріледі.  


 

29 


Студент 

емтихан 


сессиясы  басталғанға  дейін 

академиялық  демалыс  алу 

үшін өтініш береді. 

Мемлекеттік  білім  беру 

тапсырысы  негізінде  оқитын 

студенттерге 

академиялық 

демалыс 


беру 

кезінде, 

мемлекеттік 

білім 


беру 

тапсырысы  бойынша  одан 

әрі  оқу  құқығы  сақталады. 

Оның  оқуын  қаржыландыру,  ол  аяқталғаннан  кейін  қалпына 

келтірілетін, академиялық демалыс берілген кезеңде үзіледі.  

Академиялық  демалыстан  оралғаннан  кейін  студенттер, 

студент  оқу  сабақтарына  қатыса  алатыны  туралы,  дәрігерлік-

консультативтік комиссияның (ВКК) қорытындысын тапсыруы 

тиіс.  Академиялық  демалыстан  шыққаннан  кейін  оқу 

жұмысының  жоспарларындағы  айырманы  (егер  ондай 

қажеттілік болса) белгіленген мерзімде жоюы қажет. 

 

 

 

 

Мемлекеттік  білім  беру  гранты  оқитын  студенттер стипендия  алу  құқығына  ие.  Осындай  студенттерге  сессия 

қорытындылары  бойынша  барлық  емтихандарды  «А»,  «А-», 

«В+»,  «В»,  «В-»  бағаларға  тапсырған  жағдайларда  шәкіртақы 

есептеледі. Сессияны «А», «А-» бағаларға тапсырған студенттер 

жоғарылатылған шәкіртақыға құқығы бар.  

Университетте  сондай-ақ  Ғылыми  Кеңестің  стипендиясы 

және  түлектердің  стипендиясы  тағайындалған,  үздік  оқитын 

студенттер  және  университеттің  қоғамдық  өміріне  белсене 

қатысатын 

студенттер 

оған 

үміткер 


бола 

алады. 


Стипендиаттардың  кандидатураларын  Ғылыми  Кеңестің 

мәжілістері  мен  стипендияны  тағайындаған  түлектер  қарап, 

бекітеді. 

Стипендия  алу  мәселелері  бойынша  тәрбие  мәселелері 

жөніндегі проректорға хабарласып білуге болады.  

 жүктеу 365.85 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет