Ерліктің арқауы, елдіктің бастауыжүктеу 0.54 Mb.
Pdf просмотр
бет1/16
Дата09.09.2017
өлшемі0.54 Mb.
#12711
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
12711

ЕРЛІКТІҢ АРҚАУЫ, 
ЕЛДІКТІҢ БАСТАУЫ
ЕРЛІКТІҢ АРҚАУЫ, 
ЕЛДІКТІҢ БАСТАУЫ

    
«Mangi El» халықаралық ғылыми-көпшілік тарихи журналы 
02.08.2013ж. ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеліп,
№13768-Ж куәлігі берілген.
Құрылтайшы: «Қазақстан тарихшылары ұлттық конгресі»
қоғамдық бірлестігі
Международный научно-популярный исторический журнал «Mangi Еl» 
Зарегистрированно в Министерстве культуры и информации РК 
Свидетельство №13768-Ж от 02.08.2013
Учредитель: Общественное объединение 
«Национальный конгресс историков Казахстана»
International popular scientific historical magazine “Mangi El” 
Registered in the Ministry of Culture and Information 
of the Republic of Kazakhstan. Certificate № 13768-Ж from 02.08.2013
Founder: public association 
«The National Congress of the Historians of Kazakhstan»
Бас редактор: 
Ерлан СЫДЫҚОВ
Жауапты редактор: 
Еркежан САДУАҚАС
Қазақ бөлімінің редакторы:
Базарбек ТҮКІБАЙ
Ағылшын бөлімінің редакторы:
Софья ОСПАНОВА
Журналистер:
Дина ИГСАТОВА
Олег ТАРАН
Бердалы ОСПАН
Мурат УАЛИ
Техникалық редакторы
Артем ДЕМИДОВ
Көркемдеуші, беттеуші:
Динара СЕМБАЕВА
Фототілші: 
Ербол ЕРДЕНБЕК
Главный редактор: 
Ерлан СЫДЫКОВ 
Заместитель главного редактор:
Еркежан САДВАКАСОВА
Редактор казахской редакции: 
Базарбек ТУКИБАЙ
Редактор английской редакции: 
Софья ОСПАНОВА
Журналисты:
Дина ИГСАТОВА
Олег ТАРАН
Бердалы ОСПАН
Мурат УАЛИ
Технический редактор
Артем ДЕМИДОВ
Дизайн, верстка:
Динара СЕМБАЕВА
Фотограф:
Ербол ЕРДЕНБЕК
Editor-in-chief:
Yerlan SYDYKOV 
Managing editor: 
Yerkezhan SADVAKASSOVA
Editor of Kazakh version:
Bazarbek TUKIBAY
Editor of English version: 
Sofya OSPANOVA
Journalists:
Dina IGSATOVA
Oleg TARAN 
Berdaly OSPAN
Murat UALI
Technical editor
Artem DEMIDOV
Designers, рagemakers:
Dinara SEMBAYEVA
Photographer:
Yerbol YERDENBEK
Мекенжай: 
Қазақстан Республикасы, 
010008, Астана қаласы, 
Қ. Сәтбаев көшесі, 2.
Л.Н.Гумилев атындағы
 Еуразия ұлттық университеті
Бас әкімшілік ғимарат, 136 кабинет
Тел.: +7 (7172) 709-548, 709-500 
(ішкі байла ныс: 31-116, 31-118)
e-mail: Mangilik.el.history@gmail.com
Таралымы: 3000 дана
Шығу мерзімі:
 екі айда 1 рет
Журнал «Print House Gerona» 
баспаханасында басылып шықты. 
Мекен- жайы: Алматы қаласы, 
Сәтбаев көшесі 30А/3, офис 124
Контакты:
Казахстан, 010008,
 г. Астана, ул. К. Сатпаева, 2.
Евразийский национальный 
университет имени Л.Н. Гумилева
Главный административный корпус, 
136 кабинет
Тел.: +7 (7172) 709-548, 
709-500 (вн.31-116, 31-118)
е-mail: Mangilik.el.history@gmail.com
Тираж: 3000 экз.
Периодичность:
 1 раз в два месяца
Отпечатано в типографии 
«Print House Gerona». 
г. Алматы, ул.Сатпаева, 30А/3, 
офис 124
Contacts: 
010008, K. Satpayev str. 2, 
Astana, Kazakhstan
L.N. Gumilyov Eurasian 
National University
The main administrative campus
office 136
Tel.: +7 (7172) 709-548,
 709-500 (internal 31-116, 31-118)
E-mail: Mangilik.el.history@gmail.com 
Circulation: 3000 issues
Periodicity: 
once every two months
Printed in «Print House Gerona» 
printing-office. 
Almaty, Satpayeva street, 30А/3, 
office 124
РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
EDITORIAL BOARD 
Ахмет ТОҚТАБАЕВ
Әбсаттар ДЕРБІСӘЛІ 
Бағлан МАЙЛЫБАЕВ 
Бауыржан БАЙТАНАЕВ
Бүркітбай АЯҒАН
Георгий КАН
Ғаділбек ШАЛАХМЕТОВ
Дихан ҚАМЗАБЕКҰЛЫ
Ерлан СЫДЫҚОВ
Жұлдызбек ӘБІЛХОЖИН
Зиябек ҚАБЫЛДИНОВ
Иманғали ТАСМАҒАМБЕТОВ
Қаржаубай САРТҚОЖАҰЛЫ
Марат ТАЖИН 
Махмұд ҚАСЫМБЕКОВ 
Мұхтар ҚҰЛ-МҰХАММЕД
Нұрcан ӘЛІМБАЙ
Уәлихан ҚАЛИЖАН
Хангелді ӘБЖАНОВ
Ахмет ТОКТАБАЕВ
Абсаттар ДЕРБИСАЛИ
Баглан МАЙЛЫБАЕВ
Буркитбай АЯГАН
Георгий КАН
Гадильбек ШАЛАХМЕТОВ
Дихан КАМЗАБЕКУЛЫ
Ерлан СЫДЫКОВ
Жулдызбек АБЫЛХОЖИН
Зиябек КАБУЛЬДИНОВ
Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ
Каржаубай САРТКОЖАУЛЫ
Марат ТАЖИН
Махмуд КАСЫМБЕКОВ
Мухтар КУЛ-МУХАММЕД
Нурсан АЛИМБАЙ
Уалихан КАЛИЖАН
Ханкельды АБЖАНОВ
Akhmet TOKTABAYEV
Absattar DERBISALI
Baglan MAYLYBAYEV
Bauirzhan BAYTANAYEV
Burkitbay AYAGAN
Gadilbek SHALAKHMETOV
Georgy KAN
Dikhan KAMZABEKULY
Yerlan SYDYKOV
Zhuldyzbek ABYLKHOZHYN
Ziyabek KABUL’DINOV
Imangali TASMAGAMBETOV
Karzhaubay SARTKOZHAULY
Marat TAZHIN
Mukhtar KUL-MUKHAMMED
Makhmud KASSYMBEKOV
Nursan ALIMBAY
Ualikhan KALIZHAN
Khangeldi ABZHANOV
Басуға қол қойылды 18.10.2015
Подписано в печать 18.10.2015
Signed to print 18.10.2015
ЕРЛІКТІҢ АРҚАУЫ, 
ЕЛДІКТІҢ БАСТАУЫ...
К. Кадыржанов
В ПАМЯТИ МОЕЙ...
ЖЕЛЕЗНЫЙ ГЕНЕРАЛ
ЛЕГЕНДАРНЫЕ, 
НЕПОВТОРИМЫЕ
ЕРЛІКТІҢ АРҚАУЫ, 
ЕЛДІКТІҢ БАСТАУЫ
ЕРЛІКТІҢ АРҚАУЫ, 
ЕЛДІКТІҢ БАСТАУЫ
Осы санда
    In 
this 
issue

    
МАЗМҰНЫ   
 
 
CONTENT
РЕДАКТОР ПАЙЫМЫ / СЛОВО РЕДАКТОРА /
EDITOR IN CHIEF’S WORD
4-7 
  Е.Сыдықов. Тарихы тағылымы
 
  E. Сыдыков.  Притяжение. Тюрская интеграция
 
  Ye.Sydykov.  Gravity.Turkic integration
ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ – 550 / КАЗАХСКОМУ ХАНСТВУ - 550 / 
KAZAKH STATEHOOD IS 550 YEARS OLD  
10-15    Б. Түкібай. Ерліктің арқауы,   елдіктің бастауы...
 
  Б. Тукибай. Единство народа - стабильность 
 
  государства 
 
  B.Tukibay. Unity of people in statehood formation
16-17    Ұлы Дала елі
 
  Народ Великой степи
 
  People of Great Steppe
18-25
    
О. Таран. Мәмлүктер – Қаһарман баһадүрлер
 
  О. Таран. Мамлюки. Предела храбрости не 
 
  знающие
 
  О. Taran. Mamluks’ infinite courage know 
26-32
    
Н.Назаров. К.Нұржанов. Тағдырдың ащы тұздығы
 
  Н.Назаров. К.Нуржанов. Жизнь, поставленная на  
 
  плаху
 
  N.Nazarov. K.Nurzhanov. Life at stake
БІР ХАЛЫҚ. БІР ЕЛ. БІР ТАҒДЫР / ОДИН НАРОД. ОДНА 
СТРАНА. ОДНА СУДЬБА / ONE NATION. ONE COUNTRY. 
ONE DESTINY
38-43    Ж. Әбділдин. Назарбаевтың  бүкіл әлемді 
 
  біріктірудегі еуразиялық концепциясы
 
  Ж. Абдильдин. Единение мира. Евразийская  
 
  концепция Назарбаева. 
 
  Zh.Abdildin. Global consolidation. Nazarbayev’s 
 
  Eurasian concept
ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА / В ПОТОКЕ ИСТОРИИ / 
IN THE STREAM OF HISTORY
46-51    Р. Бейсетаев. Ақтерек. Алаштың асыл бесігі
 
  Р. Бейсетаев. Актерек. Колыбель Алаша.
 
  R. Beyssetayev. Akterek – Alash’s cradle.
52-57    Б. Зориктуев. Баргуттар. Этнолог жазбалары
 
  Б. Зориктуев. Баргуты. Заметки этнолога
 
  B. Zoritkuyev. Barguts. Ethnologist’s notes
АТЫ АҢЫЗҒА АЙНАЛҒАН / ЛЕГЕНДАРНЫЕ И 
НЕПОВТОРИМЫЕ / LEGENDARY AND UNIQUE
60-71    Д. Игсатова. Айғаным ханша
 
  Д. Игсатова. Айганым ханша
 
  D. Igsatova. Khansha Ayganym
72-80    Д. Иманғалиев.  ...«Александрин» есімімен
 
  Д. Имангалиев...Именем «Александрин»
 
  D. Imangaliyev. “Aleksandrin” by name
ОТАНДАСТАР / СООТЕЧЕСТВЕННИКИ  / COMPATRIOTS
84-91    Д. Сапаралиев. Шоқанның бұлтартпас дерегі
 
  Д. Сапаралиев. Достоверный фактаж Шокана
 
  D. Saparaliyev. Reliable facts on Shokan Valikhanov
ЖУСАН/ ДЖУСАН /ZHUSSAN
94-104    Қ.Қадыржанов. Әлі есімде...
 
  К. Кадыржанов. В памяти моей...
 
  K. Kadyrhanov. In my Memory…
МЕН ЖАНБАСАМ.../ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БЫТЬ /
IN ORDER TO BE
108-111   К. Сержанұлы. Қалнияз жырау
 
  К. Сержанулы. Kалнияз жырау
 
  K. Serzhanyly. Kalniyaz Zhyrau’s will 
112-124   А. Зәуірбек. Жоғалған үміттердің аралы
 
  А. Зауырбек. Арал исчезнувших надежд
 
  A. Zauyrbek. Аral the sea of perished hopes
АШАРШЫЛЫҚ
 
  128-133  Ш. Шерехан. Қуғындалған әндер
 
  Ш. Шерехан. Репрессированные пластинки
 
  Sh.Sherekhan. Repressed records
ҰЛЫ ЖЕҢІСТІҢ ЖЕМІСІ / ЦЕНА ПОБЕДЫ / 
THE PRICE OF VICTORY
136-137  Бул женис те - тарихтын еншисинде
                    ...И эта победа - осталась в истории
 
  And this victory remained in history of the country
138-141   Е. Оспанұлы. «Темір генерал»
 
  Е. Оспанулы. «Железный генерал»
 
  Ye. Ospanuly.  Iron general
142-149   Б.Оспан. Оралуы
   
  Б.Оспан. Возвращение
 
  B. Ospan. Homecoming

ПРИТЯЖЕНИЕ. 
ТЮРКСКАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ
Ерлан СЫДЫКОВ,
главный редактор «Mangi El»
Тюркский мир един, наши народы имеют общие корни, одну судьбу и 
великую историю. 
То, что мы чувствовали всегда интуитивно, на уровне подсознания, 
что передавали нам в сакральных истинах деды и прадеды и 
воспринималось нами в научном знании, которое мужественно 
несли ученые еще в советскую эпоху, когда национальное чувство 
считалось чем-то недостойным и запретным, сегодня обретает новые 
императивные смыслы. Тюркскому единству, единой тюркской истории 
придан поистине институциональный статус. 
Выступая 11 сентября в Астане во Дворце Независимости на 
торжественном собрании, посвященном 550-летию Казахского ханства, 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев говорил о том, что Казахское 
ханство является законным наследником государств саков и гуннов, 
Великого Тюркского каганата и Золотой Орды, по сути, конституируя 
общую тюркскую историю.

Э
то было знаковое выступление. Исто-
рики Казахстана с волнением слушали 
слова Главы государства: «Казахское 
ханство, созданное пять с половиной 
столетий назад, является законным 
наследником располагавшихся в сердце Евразии 
государств саков, гуннов, более поздних - Велико-
го Тюркского каганата, Золотой Орды». Все наши 
исторические погружения вглубь реки времени в 
поисках истоков единого тюркского мира обрели 
прочную институциональную основу. Нам нужно 
не только продолжать изучение истории Казах-
ского ханства, но и двигаться дальше, вверх по 
течению столетий вглубь прошлых тысячелетий 
тюркской истории, ибо на повестке дня стоит важ-
нейший вопрос о нашей общей истории,  единстве 
и интеграции современного тюркского мира.
Контуры 
Общественность и государственные деятели тюр-
коязычных государств, в принципе, достаточно 
давно ведут интеграционную работу, в том числе 
в рамках Международной организации тюркской 
культуры ТЮРКСОЙ. Договор о создании и прин-
ципах функционирования этой организации был 
подписан еще 12 июля 1993 года в Алматы. Поз-
же - страны-участники Азербайджан, Казахстан, 
Кыргызстан, Туркмения, Турция и Узбекистан 
ратифицировали его национальными норматив-
ными актами. Есть еще Нахичеванское соглашение 
о создании Совета сотрудничества тюркоязычных 
государств, подписанное 3 октября 2009 года в На-
хичеване. А 23 августа 2012 года в Бишкеке было 
подписано Соглашение о создании Тюркской 
Академии, которая и функционирует в Астане , 
активно проводит мероприятия в направлении 
тюркской интеграции. 
Однако это только начало. Государствам с тюр-
коязычным населением еще предстоит преодо-
леть определенную национальную замкнутость, 
во многом опосредованную конфликтами и про-
тивостояниями XIX и XX веков. Оптимизма нам до-
бавляет уверенность Лидера Нации в прочности 
добрых отношений дружественных государств. 
«Казахстан всегда будет беречь и приумножать 
дружбу с нашими соседями, строить добрые от-
ношения со всеми странами мира. Убежден, в 
ХХI веке наш вклад в глобальное развитие будет 
только расти, и мир по достоинству его оценит», – 
говорил Президент Назарбаев.
Что нужно делать для прогресса тюркской инте-
грации? Во-первых, нужно постоянно актуализи-
ровать исторические, духовные и социально-эко-
номические основы интеграционного единства 
тюркских государств на фундаменте культурной 
консолидации. Чем, собственно занимается 
Тюркская академия, которой помогают и ученые 
Евразийского национального университета имени 
Л.Н. Гумилева. Далее, нужно постоянно разраба-
тывать практические рекомендации для принятия 
государственных решений в различных сферах 
(идеология, межкультурная коммуникация, соци-
ально-политическое и экономическое проектиро-
вание). Нужно популяризировать теоретическое 
осмысление геостратегических контуров тюрк-
ской интеграции, вплоть до возможного объеди-
нения в будущем тюркских государств в Тюркский 
союз, основанный на принципах, эквивалентных 
принципам внутреннего строения Европейского 
Союза. Но, будем реалистами, до такого акта путь 
долог.
Принципы мира
Интеграция тюркского мира предполагает учет 
взаимосвязи внешних и внутренних факторов, 
опосредуемых историческими горизонтами, мен-
тальными платформами. Задачи интеграции будут 
решаться в сопоставлении и унификации полити-
ческих устройств, поиске перспективных интегра-
ционных экономических проектов, совмещении 
форм культурно-национальной идентичности, об-
раза жизни и миропонимания. 
Основополагающим принципом тюркской 
интеграции является наличие общих культурно-
цивилизационных основ сближения народов, 
идентифицирующих себя с тюркским миром. 
Нужно учитывать, что  в общую культурную семью 
тюркского мира призываются различные народы, 
обладающие собственной государственной инсти-
туционализацией или стоящие на пути ее обрете-
ния, а также народы, входящие в настоящее время 
в ареалы иного цивилизационного влияния. 
Поэтому движения к единому тюркскому миру 
должны носить комплексный характер сближения 
форматов социально-экономического, политиче-
ского и культурно-идеологического развития на-
родов. Это должен быть эволюционный, постепен-
ный и миролюбивый интеграционный процесс, 
РЕДАКТОР ПАЙЫМЫ
СЛОВО РЕДАКТОРА
EDITOR-IN-CHIEF’S WORD
5

РЕДАКТОР ПАЙЫМЫ
СЛОВО РЕДАКТОРА
EDITOR-IN-CHIEF’S WORD
6
основанный на взаимоприемлемой «мягкой силе» 
участников тюркской интеграции, отрицающий 
прямое силовое давление и использование одно-
сторонних инструментов доминирования. Отсюда 
следующий принцип интеграции: координация, 
согласие и добровольное волеизъявление тюрк-
ских народов к единству потенциалов в целях 
общего развития и процветания. 
Обоснование идеи 
В настоящий момент тюркские народы пред-
ставляют собой «разделенные народы», волею 
исторической судьбы сохранившие националь-
ную идентичность в различных институциональ-
ных форматах и обладающие потенциалом его 
расширения и развития в русле обретения былого 
единства и величия. Сохранение и развитие соб-
ственной тюркской идентичности является глав-
ным приоритетом функционирования тюркских 
народов. 
В этом процессе укрепление и расширение ин-
теграционного взаимодействия между народами 
единого тюркского корня представляется един-
ственно возможным способом вхождения тюрк-
ского мира в сообщество состоятельных центров 
мирового влияния. 
Стратегическая задача по вхождению в число 
развитых государств мира может быть решена 
посредством напряженного и целенаправлен-
ного труда тюркских народов в рамках общей 
поддержки и сотрудничества тюркоязычных госу-
дарств и народов. Вместе с тем , собственное ди-
намичное развитие каждого государства является 
весомым вкладом в дело расширения влияния 
общего тюркского мира в современных условиях. 
Тюркская интеграция не распыляет потенциал 
национального развития, а, напротив, позволяет 
мобилизовать и интегрировать всевозможные ре-
сурсы развития тюркского мира в целях развития 
как отдельных наций, так и тюркской целостности 
в общем. 
Она  не предполагает изменения международ-
ного статуса государств, и не направлена против 
кого-либо, выражает стремление на основе общих 
тюркских цивилизационных корней реализо-
вывать возможности международного сотруд-
ничества в рамках существующих и легитимных 
институциональных форматов. Идея исходит из 
общих ценностей и стратегических задач развития 
целостного тюркоязычного цивилизационного 
пространства, потребности в координации усилий 
по обретению и расширению культурно-цивили-
зационной идентичности на основе общей идеи 
единого тюркского мира.
Общие подходы 
Этика тюркских сообществ, признающая свобо-
ду и равенство всех участников объединения вне 
зависимости от численности, экономического 
или военного потенциала, политического веса и 
влияния, нынешнего юридического статуса того 
или иного тюркского этноса, лежала в основе 
всех прежних форм тюркской демократии. Но и 
сегодня она должна быть в основе всех видов и 
форм взаимодействия и сотрудничества, не гово-
ря об интеграции тюркских государств в полити-
ческое объединение. 
Целью такого способа культурной консолида-
ции является развитие мировоззренческих ду-
ховных основ тюркских сообществ для постепен-
ного внедрения элементов функциональных ин-
теграционных форм экономического, социально-
го и политического характера, последующего их 
воспроизводства в гармоничном соотношении 
с историческими миссиями каждого тюркского 
этноса, каждого тюркского государства в отдель-
ности и всего тюркского мира в целом.
Но если Европа пришла к идее интеграции че-
рез «боязнь конфликтов», то тюркский мир дол-
жен прийти к идее интеграции через осознание 
глубокой близости тюркских этносов на основе 
исторических, социально-экономических, куль-
турных и языковых факторов взаимодействия. 
Важны также постепенное наращивание обще-
го объединенного потенциала влияния в мире, 
усиление межтюркского взаимодействия в 
международных делах, контакты с тюркскими со-
обществами, не имеющими своего государствен-
ного статуса, по вопросам сохранения нацио-
нальной идентичности в различных форматах.
Предчувствие интеграции
Сегодня тюркский мир находится в ожидании 
и преддверии интеграции. Причем она не будет 
идти по западному, сугубо рационалистическому 
европейскому сценарию жесткого формата ре-
гионализма: от Таможенного союза – к общему 
рынку, к экономическому сообществу и далее - к 
политическому союзу. Интеграция тюркского 
мира, начинаясь с проектов культурного и гума-
нитарного сотрудничества в рамках ТЮРКСОЙ, 
конституируясь в деятельности Тюркского совета 
и других тюркских организаций, изначально воз-
можна именно через культурно-гуманитарный, 
культурно-цивилизационный формат взаимодей-
ствия тюркских государств и народов. Эта осо-
бенность интеграции тюркского мира является 
специфической именно для азиатских культур, 
поскольку способом рефлексии здесь, в Азии, 
является восточный универсализм. В отличие от 
западного рационализма, основывающегося на 
линейном мышлении и общепринятом методе 
научных исследований, восточный универсализм 

РЕДАКТОР ПАЙЫМЫ
СЛОВО РЕДАКТОРА
EDITOR-IN-CHIEF’S WORD
7
предполагает не эмпирическую и детерминист-
скую, а надэмпирическую, образно-интуитивную 
духовную сферу понимания мира и человека в 
этом мире. Ибо в Азии сначала налаживают хо-
рошие отношения, народы культурно идентифи-
цируются, коммуникативно сближаются, а потом 
садятся за стол переговоров и договариваются, 
а не наоборот, когда начинают договариваться, 
не успев наладить хорошие, в том числе межлич-
ностные отношения.
Обретение утерянных смыслов единства, отказ 
от пантюркистских идей в их идеологическом 
выражении, формирование общего живого и 
смыслопроизводящего тюркского суперэтноса 
как сообщества единой духовной культуры – все 
это  - составные элементы духовно-практическо-
го бытования на пространствах большой Родины 
– континента Евразия. И другие, в том числе вто-
ричные от духовных и неутилитарных практик, 
– социально-экономические и политико-право-
вые аспекты формирования общего социального 
пространства тюркского мира – это собственно 
тюркская методологическая традиция жизни.
Духовные предпосылки
Модели этики, лежащие в основании моделей 
демократии тюрков закреплялись в обычном 
праве тюрков, изначально выраженном, оформ-
ленном и закрепленном в постулатах мировоз-
зрения и древней этической системы, в после-
дующем в эпохальных нормах –  кодексе Моде, 
«Ясаке» Чингисхана,  «Светлом пути Касым-хана», 
«Древнем пути Есим-хана», «Жеты-жаргы» Тауке-
хана – у казахов. 
В дальнейшем обычное право трансформиро-
валось в институты государственно-правовой 
системы, где «степной демократии», «степному 
праву» был придан характер властной, военной 
вертикали, что выразилось в создании особой 
структуры управления и появлении особенных 
черт государственного устройства у каждого 
тюркского этноса. 
Тюркские нормы этической демократии, как и 
более поздние христианские и мусульманские 
заповеди, явились основой развития всей чело-
веческой цивилизации. Они так же естественно 
воспринимаются гражданами современных тюрк-
ских государств, как это было в древние времена 
у общих предков – тюрков-номадов.
По сути, Китай, Россия, Индия и исламский 
мир как цивилизационные миры, исторически 
сформированные под воздействием импульсов 
номадического тенгрианства – миропонимания 
тюрков, явившегося первой монотеистической 
синкретической религией цивилизационного 
направления и масштаба, являются в значитель-
ной степени наследниками мировоззрения всей 
тюркской культуры. Сегодня эти государства и 
миры осуществляют свои государственно-по-
литические проекты на основе уже собственной 
этнокультурной определенности и идентич-
ности. Культура скромности, гостеприимства, 
чести и достоинства, преданности своей семье, 
роду, народу и были привнесены тюрками в 
культуры других народов Евразии. Глобальные 
устремления древней веры тюрков были глубоко 
восприняты всеми последующими мировыми ре-
лигиями, впитавшими в себя живительные соки 
передовой по тем временам мировоззренческой 
системы. Долг тюркской интеграции, историче-
ский долг современных тюрков – не просто вос-
создать эти модели культуры как общие для всех 
тюркских этносов, но и модернизировать их в 
соответствии с глобальными трендами современ-
ности. 

Каталог: media -> upload -> 4624 -> 2017
4624 -> Ұлттың оянуы, жетілуі, өркениетті жұрт санатынан орын алуы қай
4624 -> Қазақ сахарасы – сынақ алаңы
4624 -> Ахмет тоқтабай, тарих ғылымдарының докторы, профессор Қазақ – Жоңғар шайқасы
4624 -> Бауыржан Момышұлы – елі үшін туған ер
4624 -> Ежелгі түріктер. Танымдық барлау
2017 -> В потоке истории
2017 -> Осененный выдохом вечности
2017 -> «Mangi El» халықаралық ғылыми-көпшілік тарихи журналы
2017 -> Бастион нашей суверенности мы народ
2017 -> Сабақ болуы тиіс өткен өмірдің ащы-тұщысын дәл елестете аламыз ба? Міне, осынау сұраққа жауап

жүктеу 0.54 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет