Әріптес ж а й л ы әңгіме Төрехан туралы бір ауыз сөзжүктеу 31.38 Kb.
Pdf просмотр
Дата06.03.2017
өлшемі31.38 Kb.

Әріптес  ж а й л ы әңгіме 

Төрехан туралы бір ауыз сөз 

Ж а л п ы  Ә к і м ж а н ұ л ы Төре-

хан Шет  а у д а н ы н ы ң  ж ұ р т ш ы 

лығына кеңінен  т а н ы м а л .  « Е р -

д е н ердің несі артық, ептестір 

ген сөзі  а р т ы қ » деген сөзге қа 

нығып өскен  х а л ы қ п ы з ғой, 

міне Төреханның  д а  қ а т а р л а с 

тарынан  о қ ш а у л а й көрінетіні 

д е оның ойшыл  м а қ а л а л а р ы 

екендігі  д а у  т у ғ ы з б а й т ы н д ы ғ ы 

д а у с ы з . Әсіресе, баспасөз бет 

теріндегі ойлы  д а  т а р т ы м д ы 

ш ы ғ а р м а л а р ы н оқырман  қ а 

у ы м іздеп  ж ү р і п оқитынын әс 

т е  ж о қ қ а  ш ы ғ а р а  а л м а й м ы з . 

« А қ а д ы р  т а ң ы » газетінің  р е 

д а к т о р ы болып  ж ұ м ы с істеген 

Төкеңді станса  ж ұ р т ш ы л ы ғ ы 

әсіресе елін, жерін,  б а б а л а р 

өмірінен  ж а з ы л ғ а н  қ ы з ы қ т ы 

да  т а р т ы м д ы әңгімелеріне қы 

зыға оқитын. Осынау өңірді 

мекен еткен  б е с  а т а ,  ж ұ р т ы — 

ның өткен кеткенінен  х а б а р — 

д а р екендігін, әсіресе  ж ұ р т 

а р а с ы н д а әділдігімен аты шық 

қан билер  т у р а л ы кеңінен қа 

л а м  т а р т у ы кейбір  қ а л а м г е р 

л е р д і ң өзі  б а т ы л бойлай бер 

мейтінің  т а қ ы р ы п т ы  ж а н д а н 

д ы р ы п  ж а з а білетіндігімен  д а 

р а л а н а  т ү с е д і .  Х а л қ ы м ы з д ы ң 

с а л т — д ә с т ү р і н е тереңдігі ерік 

сіз  т а ң қ а л д ы р а д ы . Қай  ж е р -

л е р д е мектеп  о қ у ш ы л а р ы м е н , 

а у ы л  т ұ р ғ ы н д а р ы м е н  к е з д е с у 

өткізіп,  а т а дәстүр, сол  а й м а қ 

тағы ертеде өткен ел жақсыла 

ры  ж а й ы н д а әңгіме  қ о з ғ а ғ а н -

да көпшілікті еріксіз ұйытып, 

т а р т ы п әкететіндігі. Ол «Кен-

ді өлке» деректі кітабының, 

көптеген  э т н о т а н ы м д ы қ  м а қ а -

л а л а р д ы ң  а в т о р ы . Бірінші ша 

қ ы р ы л ғ а н  о б л ы с т ы қ  М ә с л и х а т 

тың  д е п у т а т ы ,  « О р т а л ы қ Қа-

з а қ с т а н » газеті бетіндегі  « Ш ы -

т ы р м а н  о т а у ы »  б ү к і л  о б л ы с 

ж ұ р т ш ы л ы ғ ы н а кеңінен мәлім. 

Оның ер санын  о қ ы р м а н д а р 

а с ы ғ а тосып,  ш ы т ы р м а н ғ а  қ ұ -

рылған  ж а ң ы л т п а ш т ы топ бо-

лып шешіп,  д а у р ы ғ ы п  ж а т қ а -

ны. Осы  а й д а р оны көпшілік 

ке мәлім етіп қана қоймай, сү 

йіктісі де ете білді десек ар-

тық  а й т п а ғ а н ы м ы з . 

Б а р л ы қ бітім  б о л м ы с ы н а н 

ұ л т ж а н д ы л ы ғ ы сезіліп  т ұ р ғ а н 

осынау ер көңілді  а з а м а т об-

лыстық  М ә с л и х а т т ы ң  д е п у т а т 

тығына  к а н д и д а т болып,  д о д а 

ға түсіп отыр. Иә,  т е к  ж ү й р і к 

т е р ғана түсетін  б ұ л  д о д а ғ а 

Төреханның да қосылуын оны 

т а н и т ы н д а р д ы ң бәрінің, де 

қ ұ п т а й  қ а р с ы алары сөзсіз. 

Өйткені ол облыс түгілі, рес-

п у б л и к а ғ а  д е п у т а т т ы ң  к а н д и д а 

ты  б о л у ғ а әбден  л а й ы қ  ж а н . 

Оның  а л д а ғ ы өмір  ж о л ы н а 

қойған  м а қ с а т ы да, өзі де  қ ұ р 

а й қ а й мен  д а ң ғ а з ғ а  е м е с қа 

рапайым болса да көңілге қо 

нымды, көпшілікке ой  с а л а р -

лық  м а ң ы з д ы  д ү н и е л е р . 

Өзімнің  д е п у т а т т ы қ  қ ы з м е 

тім кезінде  о б л ы с т ы қ Мәсли 

х а т  қ а б ы л д а ғ а н 1998-2000  ж ы л 

ға  а р н а ғ а н  о б л ы с  д а м у ы н ы ң 

стратегиялық  ж о с п а р ы н шағын 

кәсіпкерлікті  қ о л д а у мен  д а -

мыту аз  қ а м т ы л ғ а н  а з а м а т 

қ о л 

д а у  к ө р с е т у  б а ғ д а р л а м а л а р ы н ж ү з е г е  а с ы р у ғ а  к ү ш  с а л у , — 

дейді, Төрехан. 

Өзінің тікелей  а р а л а с у ы м е н 

Шет  а у д а н д ы қ әкімшілігі қа-

б ы л д а ғ а н  А қ а д ы р  ж ә н е  А қ ш а 

т а у  а й м а қ т а р ы н  с а у ы қ т ы р у 

б а ғ д а р л а м а с ы н  а я ғ ы н а дейін 

ж е т к і з у г е атсалысу екенін ай-

т а д ы .  Қ ы л м ы с т ы қ  ж ү г е н с і з д і к 

к е  қ а р с ы күрестің  қ а т а ң әдіс 

терін  ж а қ т а и м ы н .  С ы б а й л а с 

ж е м қ о р л ы қ қ а  қ а р с ы  к ү р е с  ш е 

неуніктер  д е ң г е й і н д е  ж ү р г і з і -

ліп келеді.  Б ұ л  к ү р е с әкімші-

лік негізде  е м е с саяси-экономи 

к а л ы қ негізде  ж ү р г і з і л у і ке-

рек деп есептеймін. Тіл мәсе 

лесін өткір қоямын. 

Біздің аймақ өнеркәсіптік 

ө л к е . Мен  о т а н д ы қ өндірісті 

қ о л д а й м ы н .  А й м а ғ ы м ы з д а ғ ы 

ауыл, шағын  қ а л а л а р мен кент 

т е р мәселесінің нақты шеші-

мі  а й м а ғ ы м ы з д ы  и н д у с т р и я 

л а н д ы р у д а  ж а т ы р . 

Е л і м і з д е  т ө р т мыңнан  а с т а м 

дін бірлестіктер бар. Оның 

тең  ж а р ы м ы ресми  т і р к е у д е н 

өтіп отыр.  Б ұ л а р немен  ш ұ ғ ы л 

д а н а д ы . Тек діни қызметпен 

емес. Мен еліміздегі діни  ж а ғ 

д а й д ы ң  т ұ р л а у л ы л ы ғ ы н қол-

д а й м ы н , — д е й д і . 

Иә, төл  т а р и х ы м ы з ,  а у ы л 

ж а й ы , тіл  т а ғ д ы р ы  қ а т т ы ма-

з а л а ғ а н  ұ л т  ж а н д ы  а з а м а т 

Ж е з қ а з ғ а н ,  Қ а р а ғ а н д ы н ы ң  қ ұ 

рамына, кірген  б ұ р н а ғ ы жылы 

біріккен  о б л ы с  д е п у т а т т а р ы — 

ның  а л ғ а ш қ ы  б а с  қ о с у ы н д а 

«Мәслихат сессиясы неге қа-

з а қ ш а  с ө й л е м е й д і ? » деп биік 

т р и б у н а д а н мәселе көтерген 

б о л а т ы н . Ұлтын  ұ л ы қ т а у  ж о -

л ы н д а  қ а л а м г е р л е р  а р а с ы н д а 

еңбекқорлығымен көрінген, бү 

гінде нағыз творчестволық ша 

бытты  ш а ғ ы н д а ғ ы  Т ө р е х а н ғ а 

шабысыңнан  ж а ң ы л м а , топтан 

с у ы р ы л а көрін демекпіз. Оның 

ж ә й  ж ү й р і к т е р д е н оза көрін 

уі  з а ң д ы  қ ұ б ы л ы с тәрізді бола 

д ы  д а  т ұ р а д ы . 

Заман.- 1999.- 7 қазан (№38).- 2 б. 
жүктеу 31.38 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет