Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтыңжүктеу 0.74 Mb.
Pdf просмотр
бет4/6
Дата09.01.2017
өлшемі0.74 Mb.
#168
1   2   3   4   5   6

Дайындаған Ләззат БИЛан

шара


«Қамажай» 

билеп 

жарысты

 Жақында а.Яссауи атындағы  Ха лық-

аралық  қазақ-түрік  университеті  жастар 

ко митеті мен студенттік ректораттың ұйым-

дас тыруымен «қамажай» ауыспалы би са-

йы сы болып өтті. Би сайысына оқу ор да-

сының сегіз факультеті мен ма гис тратура 

бө лімінен екі-екіден өнерпаздар қа тысты. 

Бұл іс-шараның негізгі мақсаты – жастарға 

ұлт тық биімізді насихаттау жә не биге қы-

зы ғушылығын тудыра білу. со нымен бірге 

тә уелсіздіктің 18 жылдығын айрық ша атап 

өту ге  бағытталған.  тәуелсіз  ел  атан ғалы 

қол жетпес құндылық та рымызды жастарға 

тү сіндіріп, олардың бо йына асыл қа сиет-

тер ді  сіңіруде  ұлттық  би дің  де  маңызы 

ерек ше  екені  анық.  са йыс керлер  сахна 

сыр тында  жұптарымен  қобалжып,  үнемі 

дайындық үстінде болды. көрер мендерге 

өздері  дайындап  келген  кез  келген  биді 

ұсынды, ал екінші бөлімде түрлі елдің сан 

алуан  музыкасына  сай  шапшаң  билеп, 

өнерлерін ортаға салды. Әр жұптың мың 

бұрала билеп, өнер көрсеткенін саралаған 

әділқазылар «Эко номика» факультетінен 

қатысқан «Әдемі» би тобының өнер паз да-

ры  Хабдалқызы  Жанбота  мен  Дилшат 

Жай дарды жеңімпаз деп тапты. моңғолия 

елі нен атамекенге келіп білім алып жатқан 

Ж.Ха бдал қызы: «...мен қазақтың билерін 

ба ла күнімнен билеп келемін. сондықтан 

бұл  сайысқа  қатысып,  жеңімпаз  атанып 

отыр ғаныма қуаныштымын. Біздің би ле рі-

міз сан алуан. соңғы уақытта «қара жорға» 

биі ел арасында жиі дәріптеліп жүр. Оны 

моң ғолдың биі деп жүргендер де бар. Бі-

рақ ол нағыз қазақтың биі, себебі қазақ-

тың биін де буын-буынның бәрі қоз ғала ды. 

ал моң  ғолдың ұлттық билерінде тек жа-

уы рынмен  билейді»,  –  дейді.  шынында 

да, «қара жорға» биінің тарихы Хіі ға сыр-

дан әріге кетеді. сол сияқты, «қамажай» 

биі нің де өзге билер сияқты қазақтың ұлт-

тық өне рінің биік шыңы болғандығын дә-

лел дейді. Өкінішке қарай, кейінгі ға сыр-

лар да би дәстүрін жалғастырушылар аза-

йып, бұл өнерде сабақтастық үзіліп қалды. 

«қара жорға» биін соңғы бес-алты жыл-

дың көлемінде ғана қытай қазақтары қай-

та жаңғыртып, сахналық үлгісін халықтың 

на зарына ұсынып жүр. 

кеш  соңында  халқымыздың  тірлік-

тынысын,  талайлы  тағдырын  паш  ететін 

ұлттық биімізді биікке көтеруге талпынып, 

жанкештілікпен өнерлерін паш еткен бар-

лық  сайыскерлерге  ұйымдастырушылар 

атынан  естелікке  шағын  сыйлықтар  тап-

сырылды.төл өнерімізді шама жет ке нінше 

дәріптеп, дамытуға күш салатын ауыспалы 

би сайысы өз жалғасын таба бермек.

 

әсем ҚаБЫЛБЕКОВа,

 ХҚТУ-нің 4-курс студенті

 Түркістан қаласы

Кез 

келген 

халық тың 

ата-ба ба-

сы нан 

жал ғасып 

келе жатқан дәстүрлі ұлттық 

өнері бар. Соның бірі – киелі 

де, қастерлісі би. әншілік, 

күйшілік өнер сияқты би 

өнерінің де өзіндік 

ерекшеліктері, тарихы, 

тағдыры бар. Би эстетикалық 

тәрбие беретін өнер 

туындысы. әр нәрсенің 

бастауы бар, тамырының бәрі 

де ұлы далада өмір сүрген 

халықтың тарихында би де 

ерекше орын алған. Бишілер 

музыка ырғағына сай 

қимылдар жасап, қол мен 

аяқты, көз жанары мен иекті

білек пен саусақты қосып, 

сөзсіз-ақ қимылмен өз 

халқының тұрмыс-тіршілігін 

бейнелей білген. 


РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№223 (223) 23.12.2009 жыл, сәрсенбі

www.alashainasy.kz

5

e-mail: info@alashainasy.kz

Энергетикалық қауіпсіздік

с

ұхбат

банктер


тұсаукесер

Ендігі іс – 

опция бөлу

Бизнесті 

қазақша жүргізу 

дегеніміз не?

Әлеуметтік әділетсіздік танытқан 

компания қалай үздік аталды?

Жәрдемақыдағы жаңалық

Еліміздің мұнай-газ 

саласына өзге шетелдік 

инвесторлардан сәл 

кейінірек келген қытайлық 

компаниялар 2000- 

жылдардың басына дейін 

аса белсенділік таныта 

қоймады. Елбасының 

Аспан асты еліне 2002 

жылдың желтоқсан 

айындағы сапарынан 

кейін ғана жағдай өзгеріп

екі ел арасында достық, 

ынтымақтастық жөніндегі 

құжаттарға қол қойылып, 

Қытайдың еліміздегі 

жұмыс ауқымы да күшейе 

түсті.

Сауда қаржыландыру 

операциялары бойынша  

борышқа жеңілдік бермейміз 

деп қасарысып келген  БТА 

банк кредиторлары икемге 

келіп, 7 желтоқсанда Негізгі 

коммерциялық шарттарға 

(Principal Commercial Terms Sheet)  

қол қойды. Кеше банк басшылары 

Алматыда өткен баспасөз 

мәслихатында  осы келісімнің ара-

жігін ажыратып түсіндіріп берді.

Тәуелсіз кәсіпкерлер 

қауымдастығының  10 жылдық 

мерейтойы қарсаңында 

қоғам қайраткері,  аталған 

қауымдастықтың төрағасы 

Талғат Акуовтың «Бизнесті 

қазақша жүргізу» деп аталатын 

кітабы жарық көрді. Автор онда 

еліміздегі бизнесті жүргізудің 

қыр-сыры, өзгелерден ерекшелігі 

секілді құпия тұстарына тереңірек 

бойлап, теориядан гөрі нақты 

өмірдегі құбылыстарды ашуға көп 

басымдық береді.

САудА ҚАрЖылАНдыру 

опЕрАциялАры ҚАлАй шЕшілді? 

бта банк кезінде 3,3 миллиард долларға 

сауда қаржыландыру операциялары бо­

йын ша  кепілдік  берген.  Мұның  мәні  – 

отан дық компаниялар шетелдік банктердің 

не сие сіне құрал­жабдық, қондырғы сатып 

ала ды, оның өтелеріне бта банк кепілдік 

бол ған.  Осының  3,1  миллиард  доллары 

бо йынша  төлем  төлейтін  мерзім  туып, 

қай та  құрылымдау  ісіне  қосылған  еді. 

кре диторлар «бұл міндеттемеге жеңілдік 

бер мейміз, оны қайта құрылымдау порт­

фелінен  бөліңдер»  деп  көп  тулады.  бо­

рыш  иелері  –  германия,  ұлыбритания, 

Фран ция  тәрізді  елдердің  мемлекеттік 

компаниялары  болғандықтан,  тіпті  қа­

зақстан  үкіметіне  хат  жолдап,  алған 

беттерінен қайтпайтындай сес көрсетіп еді. 

белгіленген мерзім – 7 желтоқсан жа қын­

да ғанда көк тиын да ала алмаймыз деп қа­

уіптенген болуы керек, борыш иелері ра­

йы нан қайтты. 3,1 миллиард доллардың 

700  миллион  доллары  қолма­қол  ақша 

түрінде қайтарылады. 1,6 миллиарды екі 

опцияға  бөлінді.  банк  басшылығының 

қалған  1  миллиард  доллардың  сауда 

қар  жыландыру  операциясына  сай  ке ле­

тініне күмәні бар. Оның төрелігін тәуелсіз 

экс перттік ұйымдар айтады. бұдан бұрын  

Watson, Farlex&Williams компаниясы альянс 

банк  есебінде  саудалық  қаржыландыру 

операциялары  деп  көрсетілген  285 

миллион  долларлық  мәмілелердің  96 

мил лион долларын ғана банк қызметінің 

осы түріне сай деп таныған болатын.

БТА БАНК 4,5 миллиАрд доллАр 

ғАНА ТөлЕйді

  13  миллиард  долларлық  борыштың 

ор нына банк 4,5 миллиард ғана төлейтін 

болды.  бастапқыда  8,3  миллиард  дол­

лар дан, қыркүйек айында 6,7 мил лиард 

доллардан  төмен  түспейміз  деп  сау­

даласқан  борыш  иелері  икемге  келіпті. 

7  желтоқсанда  Term  sheet  келісіміне  қол 

қойылмаса,  бта  банк  консервация  жағ­

да йына енгізіліп, кредиторлар соқыр тиын 

ала алмай қалатын еді. 

опциялАр:

1-опция (7,7 млрд доллар, облига­

ция лар, несиелер, сауда қаржыландыру 

опе рацияларының бір бөлігі).

кредиторлар  әр  доллары  үшін  12 

цент алады. 946 миллион доллар қолма­

қол  төленеді,  қалғаны  70  пайыздық 

же ңілдіктен кейін сегіз жылда өтеледі. 

кре диторлар банк акцияларының 8,7 

па йы зын иеленеді.

 

2-опция (1,6 млрд доллар, мем­

ле  кет тік  құрылымдар  алдындағы  бо­

рыш). 


арнайы облигациялар шығарылады, 

ак  циялардың 1,8 пайызы кредиторлар­

ға тие ді.

3-опция (700 млн доллар қолма­

қол ақ ша, саудалық қаржыландыру).4-опция (250 млн доллар, ислам­

дық  қар  жыландыру.  78,5  пайыздық 

дисконт тан қал ған 54 миллион доллар 

бірден тө  ле не ді).

Отандық зейнетақы қорларының 28 

миллиард теңгелік алашағы 15 жылдан 

кейін қайтарылады. Облигациялардың 

сыйақы  ставкасы  10  пайыздан  8 

пайызға төмендетілді.

 борыш иелері енді осы опциялардың 

бірін  таңдап,  екіжақты  келісімге 

отырады. содан кейін кредиторлардың 

жалпы жиналысында борыштың 3/2­

не қатысты дауыс берілуі тиіс. бұған 23 

наурызға дейін уақыт беріліп отыр. 

1  және  2­опцияны  таңдағандарға 

даулы  активтерден  өндірілген  ақ ша­

ның 50 пайызы тиеді. Яғни бұрынғы ак­

ционер Мұхтар Әблязовтің шетелдерге 

шы ғарған  қаржысының  банкке 

қайтарылуына кредиторлар да мүдделі 

болады. 


кеше алматыда өткен кітаптың тұсау ке­

сері шарасында талғат акуов басылымды 

«биз несті қазақша жүргізу» деп неге ата­

ғанына қатысты пікірін былайша білдірді:

–  Менің  ресейге  кеткен  орыс,  гер ма­

ния ға көшкен неміс достарым бар. Олар 

бір де  маған  «ұлтымызға  қарамастан, 

қа зақстаннан  келгенімізді  ескеріп,  бізді 

жер гілікті өңірде «қазақ» деп атайды» деп 

на зын  айтқан  еді.  сондықтан  бұл  арада 

бизнесті  қазақстандықша  емес,  қазақша 

жүр гізу деген дұрыс деп таптым. бұл – бі­

рін шіден.  екіншіден,  бизнесті  жүргізуде 

қа зақтың өзіндік ерекшелігі, менталитеті 

бар.  Оны  сырттан  келгендер  түсінбеуі 

мүм  кін.  Әсіресе,  еуропа  біздің  бизнес 

жүр  гізу  тәсілімізді  қабылдай  да,  қолдай 

да қоймас. бірақ қазақстан экономикасын 

сы байлас жемқорлықсыз дамыту мүмкін 

емес. Өкінішке қарай, бұл – бүгінгі күн нің 

шын дығы. Оны өзгерте де алмай жа тыр­

мыз.


аталған кітап бір кәсіпті меңгеруге бел 

бу ған азаматтар үшін ақша мен уақытты 

үнем деуде көп септігін тигізетін жолсапар 

кар тасы іспеттес деп айтуға болады.марал СҰлТАНҚыЗы

АҚТөБЕ мҰНАйыНың 95,4 пАйыЗы 

КімНің БАҚылАуыНдА? 

сNPC компаниясының «ақтөбе мұ най­

газ»  акционерлік  қоғамына  қолқа  са ла 

бас тағаны 1997 жыл екені белгілі. 2003 

жылы қазақстан қытай жағына «ақ тө бе­

мұ найгаз» акцияларының қал ған мем ле­

кет тік пакетін сатты. бүгінде ком панияның 

85,45 пайыз акциясы сNPC уысында. Өт­

кен онжылдықта сNPC жыл сайынғы мұ­

най өндіру көлемін екі еселеп келді. кейін 

«пе троқазақстан» компания сының ак тив­

те ріне де көз тігеді. рас, кейін оны «қаз Мұ­

найгаз»  компаниясымен  бөлісуіне  тура 

кел ді. сарапшылар аспан асты елінің ал­

да ғы уақытта каспий теңізінің қа зақ стан­

дық бөлігін игеруге де құлшыныс танытып 

отыр ғандығын айтады. дегенмен қы тай­

лық тараптың көп ретте іздену­барлау жұ­

мыс тарынан жалтарып, дайын кен орын­

да рын  сатып  алуға  ниетті  екендігін  көзі 

қы рағы сарапшылар біліп те отыр. 

қазіргі  таңда  қытайлық  капиталдың 

«қаз гермұнай» ЖШс бк, «петроқазақстан 

құм көл рисорс» ақ, «торғай петролеум» 

ақ,  «қаражанбасмұнай»  аақ,  «бузачи 

Оперейтинг лтд» ЖШс т.б. секілді ком па­

ния ларда үлесі бар. «МаңғыстауМұнайгаз» 

аақ­ның акцияларының «50 пайыз минус 

2 акция» үлесін иемденетіндігі де белгілі 

болды.


саясаттанушы константин сыроеж кин­

нің берген бағасына сүйенсек, ақтөбе об­

лысындағы  өндірілетін  мұнайдың  95,4 

пайызы мен көгілдір отынның 93,8 па йы­

зы  қытайдың  бақылауында.  қызылорда 

об лысы бойынша мұнай мен газға қатысты – Әбдікәрім Төреқұлұлы, алты-же-

ті  бала  дүниеге  әкеліп,  қазір  60-70 

жас қа келіп отырған аналарға «Алтын 

ал қа», «Күміс алқа» беріледі деп ес ті-

дік. осы ақпарат рас па?

– рас, 2010 жылдан бастап жеті ба ла ны 

дүниеге әкелген аналар «алтын ал қа ға», 

алты  бала  туып­өсірген  аналар  «кү міс 

алқаға» ұсынылады. бұрын бұл ма ра пат қа 

ие болу үшін 10 және 8 бала бо луы шарт 

еді.  сондай­ақ  жаңа  жылдың  1  қаң та­

рынан бастап арнаулы мемлекеттік жәр­

демақы  8478  теңгеге  дейін  өсірілді. 

Осындай қаржы ай сайынғы зейнета қы сы­

на  қосылады.  Марапаттау  ісін  жергілікті 

әкім діктер жүзеге асырады. «алтын алқа», 

«кү міс алқа» белгілерін алуға құқылы аза­

маттар  тізімі  жергілікті  атқарушы  ор ган­

дарға жіберілді. Осы уақытқа дейін «ал­

тын алқа», «күміс алқамен» марапатталған, 

«ар дақты  ана»  атағын  алған,  I  және  II 

дәрежелі «ана даңқы» ордендерімен ма­

ра патталған көпбалалы аналарға 3,9 ай­

лық  есептік  көрсеткіш  мөлшерінде 

(1296*3,9 = 5055T) арнаулы мемлекеттік 

жәр  дем ақы төленіп келген еді. 

нарық

ларға жәрдемақының жаңа түрі бе рі леді. Оларды  өсірген  анасы  немесе  әке сі не, 

асырап алушыға, қамқоршыға ең тө мен гі 

айлық  жалақы  мөлшерінде  (14  952T) 

қолдау көрсетіледі. сондай­ақ кә ме леттік 

жасқа  толмаған  төрт  және  одан  да  көп 

балаға төленіп отырған 5055 теңге мөл­

шеріндегі жәрдемақы алдағы жылдан бас­

тап 5511 теңгені құрайды. 

Мүгедектігі бойынша, асыраушысынан 

айы рылу  жағдайы  және  жасына  бай ла­

ныс ты  берілетін  мемлекеттік  әлеуметтік 

жәр демақылар  мөлшері  жыл  сайын  заң 

жү зінде бекітілетін күнкөріс деңгейінің өз­

ге руіне байланысты анықталады. Мы сал­

ға, 2009 жылы күнкөріс деңгейі 13 717 

тең ге болса, 2010 жылдың қаңтар айынан 

бас тап 14 952 теңге болып бекітілді.  ал 

жер  асты және ашық кен жұмыстарында, 

ең  бек жағдайлары ерекше зиянды және 

ауыр  жұмыста істейтіндердің жәрдемақысы 

ай  лық есептік көрсеткіштің өзгеруіне бай­

ла нысты. қазір 1296 теңгеге тең аек 2010 

жылдан бастап 1413 теңгеге дейін кө  те ­

ріледі.  асыраушысынан айырылу жағ дайы 

бойынша жәрдемақы алуға асы раушысы 

қайтыс болған отбасының ең бекке жарам­

сыз мүшелерінің құқығы бар. Он сегіз жас­

тан  асқан  студенттер  күндізгі  оқу  ны са­

нында білім алса, асыраушысынан айы ры­

лу  жағдайы  бойынша  23  жасқа  дейін 

жәрдемақы алуға құқылы. 

сонымен қатар отбасының жан басына 

шақ қандағы орташа айлық табысы об лыста 

белгіленген кедейлік шегінен төмен болған 

жағдайда,  мемлекеттік  атаулы  әлеуметтік 

көмекке үміткер бола алады. бұдан басқа 

отбасының жан ба сы на шақ қан дағы орташа 

айлық табысы азық­түлік се бетінің құнынан 

төмен болған жағ дайда, 18 жасқа дейінгі 

балаларға ар нал ған жәрдемақыға үміткер 

бола  алады.  со нымен  бірге  облыс,  қала 

және аудан әкім дері меншік нысанына қа­

рамастан, ұйым дардың, қоғамдық бірлес­

тіктердің бас шыларына өз құқығы мен құзы­

ры шегінде әлеуметтік қорғауға мұқтаж аза­

мат тарға әлеуметтік қолдау жөнінде қо сым­

ша  шараларды  белгілеу  құқығы  берілген. 

Мұндай көмек баспана, емделуге жол да ма, 

коммуналдық төлемдер, газ, электр энер­

гиясы қызметтерін және аудан ара лы ғында 

көлікпен жүріп­тұру үшін қол дау көр сетуді 

қа растырады.  Осыған  орай  атал ған  әлеу­

меттік  көмекті  алу  үшін  аза маттар  тұр ғы­

лықты жердегі әкімшілік не ме се жұмыспен 

қамту  және  әлеуметтік  бағ дар ламаларды 

үйлестіру  бөлімдеріне  ха бар ласуларына 

болады. 

– Сәбиін кесарево тілігі операциясы 

арқылы дүниеге әкелген келіншектерге 

қандай жәрдемақы тиесілі? 

–  Міндетті  әлеуметтік  сақтандыру 

туралы  заң  жүктілігіне  және  босануына, 

бала  асырап  алуына  байланысты  табы­

сынан  айырылған  жағдайларда  жұмыс 

істейтін  әйелдер  әлеуметтік  төлем  алуға 

құқығы бар. 

кесарево тілігі арқылы босанған әйел­

дерге арналған жеке жәрдемақы жоқ. тек 

оларға төленетін жәрдемақыны анықтауда 

үлкенірек  коэффициент  қолданылады. 

Жүктілігі және босануы бойынша төленетін 

әлеуметтік  төлемнің  мөлшері  бала  тууға 

байланысты демалысқа шығардың ал дын­

дағы он екі айдағы орташа айлық табысты 

4,2  коэффициентіне,  ал  кесарево  тілігі 

тәрізді қиын босанғанда немесе екі және 

одан  да  көп  бала  туған  жағдайда  4,7 

коэффициентіне  көбейту  жолымен 

айқындалады.

бұл  көрсеткіштер,  сәйкесінше,  51  және 

54,8 пайыз.   ҚыТАйлыҚ КомпАНия 

БАСшылығы НЕ үшіН ЖАуАпҚА 

ТАрТылуы ТиіС Еді? 

«сNPC­ақтөбемұнайгаз»  ақ  акцио­

нер лері  мен  жұмысшылары  таяуда  ғана 

ком пания басшыларын жауапқа тарту ке­

рек тігі  жөнінде  үндеу  көтергені  мәлім. 

арыз данушылар қытайлық компания бас­

шы лығы  мекемені  орасан  зор  шығынға 

ұшы ратып қана қоймай, миноритарлы ак­

цио нерлерге  де  залал  тигізіп  отырғанын 

ал ға тартады. естеріңізде болса, 600 адам 

қол қойған құжат «сNPC­ақтөбемұнайгаз» 

ақ  директорлар  кеңесінің  төрағасы  Ван 

Чжун цай мен осы қоғамның бас директоры 

сюй  кэцяндардың  тарапына  жазылған­

ды.  

хат авторлары облыстық прокура ту ра­ның мәліметтеріне сілтеме жасай отырып, 

эко логиялық заңнама талаптарын бұзған 

ком панияға  («сNPC­ақтөбемұнайгаз») 

1,3  миллиард  теңгеден  астам  айыппұл 

бел гіленгенін хабарлады. «аталған заң бұ­

зу шылықтар  компанияның  лауазымды 

тұл ғаларының кінәсінен болып отыр. Осы 

шы ғынды компаниядан емес, кінәлі тұл ға­

лардан  өндіруді  сұраймыз»,  –  дейді  хат 

иелері.  

«сNPC­ақтөбемұнайгаз»  ақ  ак цио­

нер лерінің өкілі Әнуар Әбдірейімов: «ак­

цио нерлер  мен  жұмысшылар  сондай­ақ 

ше телдік  және  қазақстандық  жұ мыс шы­

лар дың жалақыларын теңестірулерін сұ­

рай ды. Ол үшін, әрине, қазақстан жұ мыс­

шы ларының  еңбекақысын  жоғарылату 

ке ректігі  сөз  болды.  Жүздеген  адам  қол 

қой ған хатта шетелдік мамандарға жұм са­

латын жол шығындарын өтеуді тоқтату ту­

ралы да айтылған. хат авторлары жыл са­

йынғы  еңбек  демалысын  өткізу  орнына 

жету үшін қытай мамандарына төленетін 

2300  доллардан  3000  долларға  дейінгі 

өтемақыны  төлеуге  тыйым  салуды  да 

сұрайды»,  –  деп  мәлімдеді  бақ  өкіл­

деріне. 

ҚАрА АлТыННың игілігіН ЖЕргіліКТі 

хАлыҚ Көріп КЕлЕ мЕ? 

Жергілікті үкіметтік емес ұйымдардың 

бірі таяуда ғана «Мұнай өндіру компа ния­

ла рындағы  әлеуметтік­инвестициялық 

жо  ба лардың  ашықтылығы  мо ни то рин­

гінің» қорытындысын шығарған болатын. 

— «сNPC­ақтөбемұнайгаз» компания­

сы ақтөбе облысындағы ірі салық төлеуші 

болып  саналады,  сондай­ақ  бұл  мекеме 

әлеуметтік салаға қомақты қаржы ауда ра­

ды,  бес  жылға  меморандум  аясында 

«сNPC­ақтөбемұнайгаз» ақ 2 миллиард 

574 миллион теңге бөліпті, — деп мәлім 

ет ті аталған ұйымның төрайымы М.Ома­

рова. — алайда жергілікті тұрғындар «мұ­

най өндіретін аудандардағы инвестор лар­

дың тарапынан шешімін табуы тиіс мә се­

ле лер жеткілікті» деп отыр. 

біраз уақыт бұрын бизнестің әлеуметтік 

жауапкершілігін  көтеруге  бағытталған 

«парыз­2009» конкурсының жеңімпаз да­

ры марапатталды. көзге түскендер ті зі мін­

де ақтөбе облысынан төрт компанияның 

есі мі  аталды.  солардың  бірі  –  «Жылдың 

үз дік  әлеуметтік  жобасы»  аталымында 

жең ген «ақтөбемұнайгаз» компаниясы. 

ал 2010 жылы «сNPC­ақтөбе мұ най­

газ» компаниясы қазақстандық кәсіп орын­

дардан 50 миллиард теңгеден кем емес 

сомаға тауарлар мен жұмыстар, сон дай­ақ 

қызмет  түрлерін  сатып  алатын  бо лып 

уағдаласты. «қазақстандықты таң дай мыз» 

атты  қазақстан  тауар  өн ді ру ші ле рінің 

аймақтық  форумында  мұндай  уағ­

даластыққа «атамекен Одағы» ұлттық эко­

номикалық  палатасы»  филиалы  мен 

«сNPC­аМг» ақ арасындағы меморандум 

арқылы қол жеткізілді. Жаңа жылдан бастап 

зейнетақы мен жәрдемақы 

өседі. Кімге қанша 

үстемақы қосыларын  

«Зейнетақы төлеу жөніндегі 

мемлекеттік орталық»  

рммҚ директоры  

Әбдікәрім Төреқұлов мырза 

әңгімелеп береді.

бұл  төлемдерді  алу  үшін  зейнетақы 

төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың 

құрылымдық  бөлімшелеріне  хабарласу 

керек.  ал  бала  босанғанда  штаттан  тыс 

қызметкер  немесе  сәби  күтіміне  бай ла­

нысты табысынан айырылған ке лін шек тер­

ге  бала  бір  жасқа  толғанша  әлеуметтік 

төлем төленеді. Оның ең жоғарғы мөлшері 

ең  төменгі  жалақының  он  еселенген 

мөлшерінің  қырық  пайызынан  аспауға 

(2010 жылға 59 808 теңге), ал әлеуметтік 

тө лемнің ең төмен мөлшері бала бір жасқа 

тол ғанға  дейін  оның  күтімі  жөніндегі  ай 

са йынғы мемлекеттік жәрдемақы мөл ше­

рі нен  кем  болмауы  тиіс.  Осы  әлеуметтік 

тө лем дерден  міндетті  зейнетақы  жар на­

лары ұсталып қалады және олар қазақстан 

рес публикасының зейнетақымен қам сыз­

дан дыру туралы заңдарына сәйкес, алу­

шының зейнетақы қорына аударылады. 

– Жақсы жаңалықтары көп әңгі ме-


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет

жүктеу 0.74 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет