Әож 91. 574. 504 Жер туралы ғылымдар алматы мен қала маңы аумақтарының геоэкологиялық ТҦРҒыда зерттеу мәселелеріжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет1/15
Дата30.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
#10355
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ӘОЖ 91.574.504  
ЖЕР ТУРАЛЫ ҒЫЛЫМДАР 
 
АЛМАТЫ МЕН ҚАЛА МАҢЫ АУМАҚТАРЫНЫҢ 
ГЕОЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТҦРҒЫДА ЗЕРТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 
БейсеноваӘ.С. – г.ғ.д., профессор,  Каймулдинова К.Д. - г.ғ.д., профессор, 
Абдиманапов Б.Ш. - г.ғ.к., доцент, Бейкитова А.Н.  – география магистрі, 
оқытушы Абай атындағы ҚазҰПУ 
 
Аннотация 
Мақалада  урбандалған  аумақтарды  геоэкологиялық  тұрғыда  оқып  үйренудің 
әдіснамалық  мәселелері  қарастырылған.  Геоэкологиялық  зерттеудің  теориялық 
қӛзқарастарына  талдау  жасалған.  Зерттеу  материалдары  Алматы  қаласы  мен  шеткі 
аудандарын  қамтиды.  Соңғы  жылдары  Алматы  агломерациясының  шекараларының 
айтарлықтай кеңеюі табиғи ортаның қайтымсыз ӛзгерістеріне алып келгендігі анықталған. 
Қаланы  геоэкологиялық  принциптер  негізінде  басқару  үшін  аумақты  игеруді  жоспарлау 
және  бақылау  жасау,  тұрғын  халықтың  ӛмір  сүру  сапасын  қамтамасыз  ету,  табиғатты 
тиімді пайдалану ұсынылған.  
Тҥйін  сӛздер:  урбандалған  аумақтар,  геоэкологиялық  талдау,  тұрақты  даму, 
геоэкологиялық жағдай, қаланың экологиялық каркасы, техногендік  ықпал, урбаэкожүйе.  
 
Ғасырлар  тоғысында  география  ғылымдарында  қалалық  аумақтарды 
зерттеудің  теориялық-әдістемелік  негіздері  Г.М.Лаппо,  П.М.
 
Полян
,  
Т.Г.  Нефедова,  А.И.  Трейвиш  және  басқалардың  еңбектерінде  жаңа 
кӛзқарастар  тұрғысында  толықтырылды  [1].  Бұл  кӛзқарастар  географиялық 
объект  ретіндегі  қалалық  аумақтарды  геоэкологиялық  тұрғыда  зерттеуді  де 
қамтиды.  
Урбандалған  аумақтардың  геоэкологиялық  жағдайын  зерттеудің 
әмбебап  әдістемесін  жасау  –  аса  ӛзекті  проблема.  Мамандану  саласы 
(биология,  геоэкология,  геоморфология,  гидрогеология,  гидрология, 
ландшафттану, 
топырақтану, 
экономика) 
әртүрлі 
зерттеушілер 
геоэкологиялық  талдау  жасау  мен  бағалаудың  біршама  тәжірибесін 
жинақтаған.    Қалалардың  геоэкологиялық  жағдайын  зерттеу  қазіргі  кезде 
қоғамдық  дамудың  үлгісі,  бағдарламасы  ретінде  қабылданатын  «тұрақты 
даму» ұғымымен тығыз байланысты.   
Қалаға  қатысты  алғанда,  тұрақты  даму  деп  қаланың  барлық 
ресурстарын  (табиғи  мүмкіншіліктер,  тұрғын  халықтың,  экономиканың, 
инфрақұрылымның  әлеуеті)  қоршаған  ортаға  шамадан  тыс  жүктеме 
түсірмейтін деңгейде тиімді пайдалану негізінде оның үйлесімді әлеуметтік-
экономикалық  және  экологиялық  дамуын,  күн  тәртібіндегі  мәселелерінің 
шешімін табуды, қала тұрғындарының ӛмір сапасын қамтамасыз етуді атауға 
болады.  Осы  ұстанымды  ескере  отырып,  зерттеу  барысында  Алматы  мен 
оның  маңының  мысалында  урбандалған  аумақтарды  геоэкологиялық,  яғни 
кешенді  экологиялық-географиялық  зерттеудің  әдіснамалық  құралдары 
анықталды (1-сурет). 

 
 
1-сурет. Геоэкологиялық зерттеудің әдіснамалық құралдары 
 
Алматы  қаласына  қатысты  алғанда,  тұрақты  даму  концепциясының  
геоэкологиялық мазмұны қаланың мынадай ерекшеліктерімен анықталады:  
Алматы  аумақтық, сәулет, ӛнеркәсіптік бірлік ретінде салыстырмалы түрде 
жас қала болып табылады, ӛйткені 1911 жылғы күшті жер сілкінісінен кейін 
қала  түгелімен  дерлік  қирап  қалып,  ХХ  ғасырдың  20-жылдарында  қайтадан 
қалпына  келтіріле  бастады.  Қазіргі  бейнесінің  қалыптасуына  1929  жылы 
астаналық мәртебе алған кезеңдегі қайта құрулар ықпал етті. 
Қаланың  жоспарлану  үлгісі  бастапқы  шахмат  тәртібінен  ауытқып, 
қазіргі  кезде сызықтық бағытта  оңтүстік-батыстан  солтүстік-шығысқа  қарай 
созылып  орналасқан.  Қаланың  кейбір  аудандарында  ретсіз  құрылыс 
жұмыстарының  жүргізілуі,  жергілікті  табиғи-климаттық  ерекшеліктерді 
ескермеу қаладағы геоэкологиялық жағдайды күрделендіруде. 
Соңғы  жылдары  қала  ӛте  жылдам  қарқынмен  дамуда,  оның 
шекаралары  кеңеюде,  қызмет  аясы  күрделенуде,  мұның  барлығы  табиғи 
ортаның қайтымсыз ӛзгерістеріне алып келеді.  
Сонымен,  зерттеудің  пәні  Алматы  мен  қала  маңы  аумақтарының 
дамуына  қатысты  алуан  түрлі  объектілер  мен  үдерістер  болып  табылады. 
Бұлар  ӛз  кезегінде  «қаланың  экологиялық  каркасы»  деп  атауға  болатын 
геоэкологиялық жағдайды сипаттайтын кӛрсеткіштерді береді (2-сурет). 
 
табиғи
-
ресурстық
аумақтық 
жоспарлау
экологиялық-
экономикалық
инженерлік-
технологиялық
геоақпараттық 

 
 
2-сурет. Геоэкологиялық жағдайды сипаттайтын кӛрсеткіштер 
 
Осы кӛрсеткіштер негізінде анықталғандай, зерттеу аумағындағы басты 
қайшылық  қоғам  мен  табиғат  арасындағы  қарым-қатынастардан  келіп 
шығады.  Алматы  қаласы  мен  оның  маңындағы  аумақтарда  100  жылда 
табиғат пен қоғамның ӛзара әрекеттесуінің мынадай үш санатын ажыратуға 
болады:  
Зерттеу аумағындағы геокеңістік мүмкіншіліктердің ӛзгеруі (ХІХ-ХХ ғ 
ортасына  дейін).Әсіресе  Алматы  қаласының  аумағы  күшті  ӛзгеріске  түсті. 
Бұл  ӛзгерістер  соңғы  онжылдықта  ғана  емес,  қала  тарихының  маңызды 
кезеңдерінің  барлығында  орын  алды.  Қала  аумағының  артуы  жер  бедерінің 
ӛзгерістеріне  алып  келді:  жолдардың  салынуы,  инженерлік  желілерді  тарту, 
кӛп  қабатты  үйлерді  салу,  гидрологиялық  жұмыстарды  жүргізу    және  т.б. 
Қаланың  әкімшілік  орталық  (астана  мәртебесі)  ретінде  дамуы,  жерасты 
суымен  қамтамасыз  етілетін  аудандардың  артуы  геоморфологиялық, 
гидрологиялық  ӛзгерістерге  алып  келді.  Осы  кезеңде  табиғат  қорғау 
қажеттілігі  жекелеген  объектілерді  шаруашылық  айналымнан  алып  тастау 
бағытында ғана жүргізілді. 
Қоршаған  ортаға  техногендік  ықпалдың  артуы  (1946-1989  жылдар). 
Алматы  қаласында  ірі  ӛнеркәсіп  орындарының  салынуы,    шеткі  аудандар 
есебінен  ірі  ықшам  аудандардың  пайда  болуы,  кӛліктің  жаңа  түрлерінің 
пайда  болуы,  жаппай  құрылыстың  жасыл  желекті  бос  кеңістіктер  есебінен 
жүргізілуі, ӛзен аңғарларындағы ластанулар, 1971 жылы «Сайран» жасанды 
кӛлінің пайда болуы, ішкі миграция есебінен қала халқының санының артуы 
және т.б. қаланың экологиялық жағдайын нашарлатты.  
Қала мен оның маңы 
аумақтарының 
инновациялық дамуының 
геокеңістік аспектілері
Табиғат ресурстарын 
тиімді пайдалану 
проблемалары
Урбоэкожүйенің қасиеттерін, 
динамикасын және 
тұрақтылығын зерттеу
Экологиялық қауіпсіздік пен 
тұрақты дамуды қамтамасыз 
ету мақсатында ортаның 
сапасын басқару
Қала жүйесінің оңтайлы 
қызмет етуінің табиғи және 
ресурстық факторлары
Қаланың табиғи және 
шаруашылық кешендер 
негізінде даму 
аспектілері

Жаңа  кезеңде  (1990-жылдардан  қазіргі  кезге  дейін).  Мемлекеттегі 
қоғамдық-экономикалық  ӛзгерістер  мен  қайта  құрулар  Алматы  қаласының 
шекараларының  кеңеюіне,  орталық  бӛлігінің  одан  әрі  тығыз  қоныстануына, 
инженерлік  құрылымдардың  күрделенуіне,  аумағы  ұлғайған  қаладағы 
микроклиматтың ӛзгерістеріне (қала орталығында «жылулық ошақтарының» 
пайда  болуы),  ӛндірістің  дамуы  мен  кӛлік    тасқындарының  артуы  себепті 
ауаның, топырақ пен су кӛздерінің  ластануына алып келді. Сонымен қатар, 
қала шекараларына ерекше қорғалатын аумақтардың («Іле Алатауы» ұлттық 
саябағының  бӛліктері,  «Медеу»  табиғи  саябағы,  табиғат  ескерткіштері) 
қосылуы,    табиғатты  қорғауға  бағдарламалардың  жүзеге  асырыла  бастауы, 
экологиялық ұйымдардың қызметінің жандануы жүріп жатыр. 
Геоэкологиялық  зерттеудің  әдіснамалық  негіздерін  қалыптастыруда 
және  қаланың  инновациялық  даму  мүмкіншіліктеріне  геоэкологиялық 
тұрғыда баға беруде физикалық-географиялық, экономикалық-географиялық, 
экологиялық ұстанымдар негізге алынуы тиіс.  Зерттеулер танымның жалпы 
принциптеріне негізделеді (3-сурет) [2].  
 
 
 
3-сурет. Геоэкологиялық зерттеудің әдіснамалық сызбасы 
 
Алматы  мен  қала  маңы  аумақтарының  геоэкологиялық  жағдайын 
зерттеудің  параметрлері  анықталды.  Урбаэкожүйенің  сапалық  тұрғыдан 
әртүрлі элементтерінің жиынтығы таңдалды. Деректерді біріктіру мен ӛзара 
байланыстыру мақсатында үш модуль ұсынылды:  
Ақпараттық  модуль  зерттеу  ауданының  геоэкологиялық  жағдайын 
сипаттайтын кӛрсеткіштердің кешенінен тұрады. 
Талдамалық    модуль  қоршаған  ортаның  жай-күйін  талдау  мен 
үлгілеудің әдістерін қамтиды. 
Анықтамалық  модуль  зерттеу  тақырыбына  қатысты  нормативтік, 
анықтамалық-статистикалық құжаттардан тұрады.  
Алматы  қаласы  мен  оның  маңы  ӛзіндік  ұйымдасу  тән  экологиялық-
экономикалық  жүйе  болып  табылады:  мұнда  табиғи  (экологиялық), 
әлеуметтік  және  технологиялық  (ӛндірістік)  құрылымдар  энергия,  зат  және 
ақпарат  ағындары  арқылы  байланысқан.  Алматы  кӛршілес  жатқан  аудандар 
үшін  ғана  емес,  Қазақстанның  бүкіл  оңтүстік  аумағындағы  экономикалық 
Т
аным
 принципт
ері
•объективтілік
•себеп-
салдарлық
•жалпы 
байланыс
Ж
алп
ы
әд
іст
ер • байқау
• талдау
• индукция, 
дедукция
• салыстыру, 
баламалау
• үлгілеу, 
болжау
К
он
ц
еп
ц
и
ялар
•Әлеуметтік-
экологиялық 
даму
•Тұрақты даму
•Конструктивті 
даму
Пр
и
н
ц
и
п
те
р
•генетикалық
• детерминизм
•тарихи
•эволюциялық

әрекеттің шоғырланған орталығы болып табылады [3-5]. Сол себепті қалада 
тӛмендегі аталғандардың шоғырлануы байқалады:  

 
Халық және ӛндіріс  

 
Әлеуметтік-экономикалық проблемалар 

 
Тӛлемді қамтамасыз ете алатын сұраныс 

 
Жоғары деңгейде тауаралар мен қызметті тұтыну  
Сол себепті Алматы қаласын басқаруды геоэкологиялық негізге кӛшіруде 
қоныстану  мен  аудандық  жоспарлауды  экологияландыру,  қоныстану 
аудандарында  жоғары  деңгейдегі  ӛмір  сапасын  қамтамасыз  ету,  табиғат 
ескерткіштерін  сақтау,  табиғат  ресурстарын  тиімді  пайдалану  негізінде 
аумақты  пайдалануды  оңтайландыру  басты  орын  алады.  Қала  аумағын 
экологияландыру  қала  жүйесінің  құрамбӛліктерінің  үйлесімді  дамуы  мен 
тұрғындарға жоғары сапалы тіршілік ортасын қамтамасыз етуге бағытталған 
тұрақты даму концепциясына негізделеді.  
Қорыта  келе,  Алматы  мен  қала  маңы  аумақтарының  геоэкологиялық 
кӛрсеткіштері  анықталып,    қаланың  инновациялық  даму  мүмкіншіліктеріне 
геоэкологиялық тұрғыда баға берілді. 
 
1.
 
Беспалов С.Д. К концепции оценки эколого-географического состояния 
земельных угодий территорий интенсивного хозяйственного освоения 
// Вестник ВГУ: Серия география и геоэкология. – Воронеж, 2001. – C. 
123-129 
2.
 
Санатов  Д.В.  Модели  организации  инженерных  инфраструктур  в 
ресурсоэффективном городе. Фонд «ЦСР Северо-Запад»// материалы 
IX  Общероссийского  форума  «Стратегическое  планирование  в 
регионах 
и 
городах 
России»: 
Экспертная 
панель 
«Ресурсоэффективный  город:  модель  для  России»http://forum.csr-
nw.ru/events/424.html 
3.
 
Тумина Т. А. Инновационное развитие – основа экономического роста. 
– CПб.: Химиздат, 2008. – 191 с. 
4.
 
Нефедова Т. Г., Трейвиш А. И. Города – лидеры современных регионов: 
формальные  и  неформальные  //Россия  и  ее  регионы  в  XX  веке: 
территория,  расселение,  миграции  /Под  ред.  О.  Глезер,  П.  Поляна.  – 
М.: 2005. -С. 281-307 
5.
 
Atlas of the World.London: Quadrangle, 1974. 84 p. 
 
Резюме 
Проблемы исследования территорий Алматы и пригорода на геоэкологическом основе 
Бейсенова Ә.С. –д.г.н., профессор, Каймулдинова К.Д. - д.г.н., профессор, 
Абдиманапов Б.Ш. – к.г.н., доцент, Бейкитова А.Н.  –магистр географии, преподаватель 
Казахский Государственный Национальный университет им.Абая 
В 
статье 
рассматриваются 
методологические 
вопросы, 
связанные 
с 
геоэкологическим 
изучением 
урбанизированных 
территорий. 
Анализированы 
теоретические  подходы  к  геоэкологическому  изучению.  Материалы  исследования 
охватывают  территорию  города  Алматы  и  пригородные  районы.  Установлено,  что 
значительное расширение  границы Алматинской агломерации в последние годы, привело 

к  необратимым  процессам  природной  среды.  В  качестве  управления  городом  на  основе 
геоэкологических  принципов,  предложено  планирование  и  контроль  за  освоением 
территории, обеспечение качества жизни населения, рациональное природопользование.  
Ключевые  слова:  урбанизированные  территории,  геоэкологический  анализ, 
устойчивое  развитие,  геоэкологическое  состояние,  экологический  каркас  города, 
техногенное воздействие, урбаэкосистема.  
 
Resume 
Problems in the studyareasandsuburbsof Almatyonthe basis ofgeo-environmental 
BeisenovaӘ.S.-d.g.n., Professor KDKaymuldinova-D.Sc., Professor, 
AbdimanapovB.Sh.-Ph.D., Associate Professor, ANBeykitova-Master geographylecturer 
Kazakh National Universitynamed after Abai 
Given    articledeals  with    the  methodological  issues  associated  with  the  geoecological  study  of 
urbanized  territories.  Theoretical  approaches  to  geoecological  study  were  analized.  Research 
materials  cover  the  territory  of  Almaty  city  and  suburban  areas.  It  is  found  that  a  significant 
expansion of the boundaries of the Almaty metropolitan area in recent  years, led to irreversible 
processes of the natural environment. As a city management based on geo-ecological principles,  
planning  territory  development  control,  provision    of  the  life  quality  of  populations, 
environmental management are proposed. 
Keywords:  urbanized  territories,  geoecological  analysis,  sustainable  development  of  the 
geopolitical  situation,  the  ecological  framework  of  the  city,  technogenic  impact,  urbanization 
ecological system 
 
УДК 502/504 
СОЦИО-ТЕХНОГЕННЫЕ  ФАКТОРЫ НАВЕДЕННЫХ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 
Б.Ш. Абдиманапов,Г.М. Сабденалиева, Б.Е. Тастанова, 
Г.С. Абдиманапова
 
Б.Ш. Абдиманапов- КазНПУ имени Абая,к.г.н,доцент, Г.М. Сабденалиева- 
КазНПУ имени Абая,к.п.н,доцент, 
Б.Е. Тастанова - КазНПУ имени Абая, ст. препод., 
Г.С. Абдиманапова- Международная академия бизнеса,  
 
Аннотация 
В  статье  рассматриваются  вопросы  провоцирования  наведенных  землетрясений 
деятельностью  человека.  Установлено,  что  наведенные  землетрясения  с  деятельностью 
человека,  наиболее  часто  связаны  с  заполнением  искусственных  водохранилищ, 
разработкой  нефтяных  и  газовых  месторождений,  шахтный  способ  добычи  полезных 
ископаемых,  закачкой  воды  в  подземные  горизонты,  выкачкой  воды  из  подземных 
горизонтов, подземными ядерными взрывами. 
Ключевые  слова:социо-техногенные,  техногенная  катастрофа,  чрезвычайные  ситуаций, 
дефармационно-сейсмические  режимы,  сейсмические  неактивные  области,  межблоковые 
пространства, слабосейсмичные, сейсмогравитационные смещения 
 
 
Если природные условия в силу своего генезиса   являются факторами 
развития  опасных  явлений  и  не  подвластны  по  своей  природе  воле  и  силе 
человека,  то  социо-техногенные  (антропогенные)  факторы,    будучи 
спровоцированные человеческой деятельностью и поддающиеся управлению,  

в определенных случаях становятся неуправляемыми и неконтролируемыми,  
и вносят значительную роль в развитии различных угроз для населения.   
Как отмечено в ряде работ [1, 2], под  техногенной катастрофой принято 
называть  катаклизм,  вызванный  аномалиями  технологических  систем.  При 
этом,  имеются  в  виду  не  только  их  сбои,  неисправности  и  поломки,  но  и 
непредвиденные 
и 
нежелательные 
последствия 
их 
штатного 
функционирования.  Техногенные  катастрофы  в  своей  основе  имеют 
социальные  причины,  поскольку  технические  системы  конструируются, 
изготовляются  и  управляются  людьми  и  обеспечивают  достижение  тех  или 
иных социально значимых целей.    
 
 
 
 
 
Технический  прогресс  оказывает  влияние  на  рост  природных 
опасностей, 
являющихся 
принципиально 
новыми 
или 
медленно 
развивающимися      процессами,  инициируемыми  деятельностью  человека 
[3,4,5]. В особенности это касается синергетических опасных явлений.  
Данные  ООН  констатируют,  что  техногенные  катастрофы  занимают 
третье  место  (после  гидрометеорологических  и  геологических)  среди  всех 
катастроф по числу погибших людей [1]. За период с 1901 по 2007 гг. в мире 
произошло  6312  техногенных  катастроф,  в  результате  которых  пострадало 
более 7,7 млн. человек, погибло – более 300 тысяч. В 2006году общий ущерб 
от техногенных катастроф в мире составил 287,2 млрд. долларов. В 2009году 
в  Казахстане  произошло  17133  чрезвычайных  ситуаций  и  происшествий 
техногенного характера, при котором погибло 1114 человек, пострадало 2340 
[6].    По  анализу  техногенных  происшествий  и  их  тенденциям  можно 
предположить, что территория юго-востока Казахстана и всей республики в 
целом вошла в период крупных аварий и техногенных катастроф. 
В  качестве  социо-техногенных  факторов,  обуславливающих  развитие 
природно-техногенных  процессов,  весьма  интересны  условия  образования 
наведенных  землетрясений  и  опасность  подпорных  гидротехнических 
сооружений, прорыв и опорожнение воды которых приводят к необратимым 
социальным  и  экономическим  последствиям.  В  результате  аварии,  наряду  с 
опасным  водным  потоком,  могут  провоцироваться  и  другие  негативные 
явления  (сели,  оползни  и  др.)    К  тому  же  следует  отметить,  что  на  юго-
востоке  Казахстана  расположено  большое  количество  различных  по 
назначению  аналогичных  сооружений,  которые  представляют  реальную 
опасность населению и хозяйству региона. В свою очередь выявляется  связь 
между гидротехническими объектами и наведенной сейсмичностью. 
Верхние  слои  литосферы  активно  участвуют  в  глобальном 
деформационном  процессе  и  способны  реагировать  даже  на  малые  по 
величине  техногенные  воздействия.    Можно  привести  немало  примеров 
негативного 
воздействия 
крупных 
инженерных 
сооружений 
на 
дефармационно-сейсмические  режимы,  что  приводило  к  последствиям 
катастрофического  характера,  принося  огромный  материальный  ущерб  и 
сопровождаясь  человеческими  жертвами.  Энергетика  деформационных 
процессов  в  земной  коре  очень  велика,  и  человеку  может  оказаться  не  под 
силу  восстановить    нарушенное  равновесное  состояние  естественных 

деформационных  процессов.  Следствие  этого  могут  стать  необратимые 
деформации поверхности, возрастание скорости деформации в тектонически-
спокойных  районах,  появление  землетрясений  в  сейсмически  неактивных 
областях. 
В последние годы в практике изучения землетрясений и их последствий, 
широко  используется  понятие  о  наведенной  сейсмичности.    Термин 
«наведенная  сейсмичность»  включает  в  себя  два  понятия:  «возбуждение»  и 
«инициирование».   
Техногенная  сейсмичность  характеризуется  широкой  областью 
распространения 
и, 
соответственно, 
разнообразием 
механизмов, 
объясняющих  ее  появление.  Поэтому,  понимание  механизмов  ее 
происхождения  позволит выявить условия и закономерности их проявления 
и с пользой использовать в изучении природных землетрясений. 
Наведенные  землетрясения  связаны  чаще  всего  с  заполнением 
искусственных 
водохранилищ, 
разработкой 
нефтяных 
и 
газовых 
месторождений,  шахтный  способ  добычи  полезных  ископаемых,  закачкой 
воды  в  подземные  горизонты,  выкачкой  воды  из  подземных  горизонтов, 
подземными ядерными взрывами [7].        
 
 
 
 
Известно  около    50  случаев,  когда  разработка  месторождений 
углеводородов  привела  к  ощутимому  изменению  сейсмического  режима 
района  работ.  Техногенная  сейсмичность,  наведенная  заполнением 
водохранилищ,  по  частоте  и  количеству  сильных  землетрясений  занимает 
первое  место  в  ряду  техногенных  землетрясений.  Насчитывается  более  100 
случаев  изменения  сейсмической  активности,  связанной  с  заполнением 
водохранилищ.  Все причины наведенной сейсмичности отражают процессы 
динамичного разрушения геологической среды. 
Механизмами  возбуждения  сейсмичности  в  результате  заполнения 
водохранилищ являются рост упругих напряжений под влиянием нагрузки от 
водохранилища, увеличение давления в подстилающих породах, связанное с 
деформацией пор и с фильтрацией воды, снижением прочности пород при их 
взаимодействии с водой и последующим разрушением пород при адсорбции 
флюидов  с  уменьшением  трения  между  блоками  в  связи  с  проникновением 
воды в межблоковые пространства [7].      
Как отмечено в работах А.Д. Потапова и И.Л. Ревелиса [8], повышенная 
сейсмическая  активность  в  районах  водохранилищ    возникала  в  известных 
сейсмических областях (Кремаста.Греция), а также и в слабосейсмичных (оз. 
Мид, США)  или в асейсмичных (Койона, Индия) областях.            
Впервые  связь  землетрясений  с  водохранилищами  описал  Кардел  на 
примере  озера  Мид  в  США.  После  ряда  разрушительных  землетрясений  в 
Карибе (Замбия), Кремасте (Греция) и Койне (Индия) связь землетрясений с 
водохранилищами  привлекла  внимание  научной  общественности  мира. 
Примеров,  наведенных  землетрясений  в  мире,  достаточно,  остановимся  на 
нескольких  из  них.  Так,  после  завершения  строительства  арочно-
гравитационной  плотины  Гувер  высотой  221  м.  на  реке  Колорадо  началось 
заполнение  водохранилища  Лейк-Мид  (оз.  Мид),  которое  продолжалось  с 

1935 по 1939 г. Первый толчок произошел в 1936 г., когда напор на плотине 
достиг  100  м.  В  течение  последующих  10  лет  было  зарегистрировано  600 
землетрясений, отмеченных на площади 800 км
2
, сильнейшее из которых (М 
=  5)  произошло  в  1939  г.,  когда  водохранилище  было  заполнено  на  80%. 
Максимальный уровень воды был достигнут в 1941 г. (объем водохранилища 
37,5  км
3
),  после  чего  продолжалась  невысокая  сейсмическая  активность, 
время от времени проявлявшаяся ощутимыми толчками [3]. 
В  Замбии  на реке Замбези  была  построена  двуарочная  плотина  Кариба 
высотой 128, длиной 617 м. Она образовала самое большое на земном шаре 
водохранилище объемом 175 км
3
. Начало сейсмической активности в 1959 г. 
совпало с началом быстрого заполнения водохранилища. С 1959 по 1963 гг. 
зарегистрировано  2000  подземных  толчков.  В  сентябре  1963  г.  сильное 
землетрясение  с  М  =  6  совпало  с  максимальным  наполнением 
водохранилища.  До  заполнения  водохранилища  этот  район  считался 
слабосейсмичным. 
Самое  сильное  землетрясение  (М  =  6,5)  произошло  10  декабря  1967  г. 
после наполнения до высоты 100 м водохранилища на реке Койона (Индия), 
образованного  одноименной  плотиной  высотой  103  м  в  одном  из  самых 
спокойных  в  сейсмическом  отношении  участках  планеты.  В  результате 
землетрясения  погибло  177  человек,  свыше  1,5  тыс.  человек  было  ранено, 
было разрушено 80 % жилых домов. Сотрясения ощущались в г. Мумбаи  на 
расстоянии  230  км  от  эпицентра;  толчки  ощущались  в  радиусе  800  км. 
Максимальный  объем  водохранилища  2,8  км
3
.  В  1967  г.  перед  основным 
толчком  (при  объеме  водохранилища  2  км
3
)  было  зафиксировано  еще  пять 
сильных землетрясений с магнитудой до 5,5. 
Строительство плотины на реке Синьфын (Гуанжоу, КНР) высотой 105 
м было закончено в 1959 г. после чего стало отмечаться возрастающее число 
слабых  местных  толчков,  а  19  марта  1962  г.  произошло  сильное 
землетрясение  с  М  =  6,1.  В  результате    произошло  разрушение  бетонной 
плотины  и  угроза  опорожнения  воды  из  водохранилища.  Для  укрепления 
плотины пришлось спустись часть воды из водохранилища.  
Наполнение  водохранилища  объемом  4,7  км
3
  на  реке  Ахилос  (Греция) 
при возведении земляной плотины Кремаста  высотой 163 м производилось 
очень быстро. Район сейсмически активный. Через полгода после наполнения 
водохранилища, с июля 1965  по 1966 гг., при достижении напора на плотине 
120 м произошло сильное землетрясение с магнитудой М = 6,3. В результате 
землетрясения  около  500  зданий  были  разрушены,  21 500  получили 
повреждения,  в  породах  образовались  трещины  и  сейсмогравитационные 
смещения.  В  течение  всего  1966  г.  серия  подземных  толчков  имела 
магнитуды М > 5. 
В 1960 г. наполнение водохранилища Вайонт (Италия) при сооружении 
арочной  плотины  высотой  266  м  сопровождалось  многочисленными 
подземными  толчками.    С  1960  по  1963  гг.  отмечено  около  250  слабых 
землетрясений.    Они  разрушили  природное  равновесие  левого  борта 
водохранилища, и 9 октября 1963 г. огромные массы меловых пород объемом 

примерно  250-300  млн.м.
3
  оторвались  от  горы  на  левом  берегу  долины  и 
сместились  в  водохранилище.  Часть  воды,  вытесненной  оползнем,  объемом 
20-30 млн.м.
3
 перевалилось через плотину, и создала волну высотой 70 м. Эта 
волна разрушила г. Лонжерон и привела к  гибели около 2 тыс. человек.    
Известны  случаи  увеличения  повторяемости  землетрясений  после 
строительства Нурекской и Чиркейской ГЭС и др. Землетрясение 25 сентября 
1979  г.  в  п.  Караш,  в  30  км  от  п.  Баканас  (Алматинская  область),  силой  7 
баллов    также  могло  явиться  следствием  эксплуатации  водохранилища 
Капшагай.  
Землетрясение  14  июня  и  2  августа  1990г.  в  Жайсанской  впадине 
(Восточно-Казахстанская  область)  силой  в  среднем  8-9  баллов  не 
соответствовало официальным представлениям о сейсмичности этого района. 
Волна  землетрясения  достигла  Семипалатинска,  Павлодара,  Караганды, 
Кемерово,  Новосибирска.  В  Усть-Каменогорске  сила  толчков  составила  5-6 
баллов,  к  счастью,  плотина  и  здание  Усть-Каменогорской  ГЭС  не 
пострадали.  Все  вышеперечисленное  -  не  полный  перечень  влияния 
водохранилищ на возбуждение сейсмических проявлений. 
Примером,    когда    не  происходит  провоцирование  сейсмической 
активности,  могут служить заполнение крупных и глубоких водохранилищ: 
Манкуаган  (Канада),  Гран-Диксанс  (Швейцария),  Бхакра  (Индия), 
Куйбышевское, Братское, Красноярское (Российская Федерация) и др.  
Предполагается,  что  водохранилища,  вызывающие  сейсмические 
эффекты,  имеют  глубину  100  м    и  более  и  объем  более  1  км
3
:  эпицентры 
землетрясений 
концентрируются 
вблизи 
этих 
водоемов, 
частота 
повторяемости обычно возрастает при подъеме уровня и увеличении объема 
воды,  а  также  при  резком  изменении  уровня.  Общим  фактором  для  всех 
случаев  возбужденной  сейсмичности  является,  по  всей  видимости,  наличие 
специфических геологических  условий  и  особой  тектонической обстановки, 
существование  под  чашей  водохранилища  еще  до  его  заполнения  водой 
плоскостей  скольжения,  разрывов  и  трещин[8].  Мировая  статистика 
показывает, что при строительстве плотин высотой до 90 м составляет около 
10%,  а  высотой  более  90  м  –  21%  водохранилищ  вызывают  наведенную 
сейсмичность [9, 10].   
По  данным  ряда  авторов    [9-12],  заполнение  водохранилища 
воздействует на земную толщу, расположенную под ними, тремя способами. 
Во-первых,  вес  воды  увеличивает  нагрузку  на  землю,  создавая  тем  самым 
дополнительные  напряжения  в  подстилающих  горных  породах.  Во-вторых, 
эти  дополнительные  напряжения  вызывают  повышение  давления  поровой 
воды  в  тех  объемах  грунтов  и  скальных  пород,  где  вода  присутствовала  до 
заполнения 
водохранилища. 
В-третьих, 
вода 
из 
водохранилища 
просачивается  в  нижележащую  среду,  повышая  ее  водонасыщенность  и 
заполняя  поры  и  трещины.  Эти  эффекты  в  отдельности  и  вместе  могут 
способствовать  возникновению  землетрясения на разломе,  если  напряжения 
на нем были близки к пределу, после которого начинается проскальзывание. 
Другие  отмечают,  что  водохранилище  не  есть  основная  причина 

землетрясений:  его  заполнение  лишь  создает  условия  для  разрядки 
существующего  или  вновь  возникшего  очага  землетрясения  в  более  ранние 
сроки.  По  мнению  ученых,  наведенные  землетрясения  связывают  с 
эксплуатацией  месторождений,  когда  возникают  нарушения  природного 
равновесия  при  отборе  флюида,  газа,  твердого  вещества  как  в  зоне 
коллектора или продуктивной толщи, так и в окружающей толще (под и над 
ними).  Это  часто  проявляется  в  виде  техногенной  сейсмичности  и 
относительно  быстрых  новейших  тектонических  деформаций,  в  частности 
оседаний  земной  поверхности.  При  эксплуатации  газовых  месторождений 
происходит  сброс  напряжений  вследствие  смещения  по  разлому, 
залегающему  ниже  залежи;  нарушение  изостазии  земной  коры,  вызванной 
неравномерным перераспределением давления по площади месторождения. 
Основные  причины  оседания  земной  поверхности  связаны  с  отбором 
флюида  из  пласта  и  его  уплотнение,  сопровождающееся  подвижками  вдоль 
границ  вышележащих  блоков;  отток  грунтовых    и  подземных  вод  из 
приповерхностных  частей  разреза  в  глубинные  зоны;  механическая 
суффозия, выражающаяся в выносе песка и других мелких фракций из пласта 
через  скважины.  Они  являются  причиной  необратимых  деформаций  земной 
поверхности,  приводящие  к  разрушению  зданий,  дорог,  коммуникаций, 
заболачиванию 
и 
затоплению 
площадей 
оседания, 
сейсмической 
неустойчивости.  Оседание  поверхности  приводит  к  возникновению 
горизонтальных  напряжений,  освобождающихся  через  горизонтальные 
смещения  [8,12].  На  изменение  состояния  и  свойств,  слагающих    дно 
водохранилищ,  пород  влияют  воды  фильтрационного  потока  в  виде 
гидродинамического,  взвешивающего,  расширяющего  и  расклинивающего 
трещины воздействия [7,10].      
Данной теории придерживается и Л.М. Малик [11].  Он считает, что при 
давлении  больших  масс  воды  происходит  увеличение  давления  на  дно, 
которое приводит  к возбуждению плотинных землетрясений.  
А.В.  Николаев  [13]      предполагает,  что  через  несколько  дней  (2-3  дня) 
после  испытания  на  Семипалатинском  ядерном  полигоне  фиксировались 
индуцированные  взрывами  землетрясения  с  М  >  5  в  пределах  Северного 
Тянь-Шаня, вызванные подвижками по разломам, удаленным от полигона на 
несколько сот километров. По его мнению, разрушительные землетрясения в 
Газли  (Узбекистан)  в  1976,  1984  гг.  были  спровоцированы  ядерными 
взрывами на Семипалатинском полигоне. Также были зарегистрированы еще 
9 менее крупных землетрясений в течение двух недель после взрывов. 
В  отдельных  случаях    в  США  наведенные  землетрясения  используют 
для  превентивного  снятия    напряжений  в  сейсмоактивных  зонах,  где 
находятся  объекты,  разрушение  которых  может  привести  к  экологическим 
последствиям.  Например,  в  штате  Огайо  вблизи  атомной  станции  в  Пери 
(Кливленд)  сооружена  серия  нагнетательных  станций,  вызывающих 
микросейсмичность,  с  глубинами  очага  от  1  до  3  км  и  магнитудами  до  4,9, 
что приводит к постепенной разрядке напряжений и устранению возможного 
сильного толчка в непосредственной близости от станции. 

Примеры 
сейсмических 
событий, 
вызванных 
работой 
магнитогазодинамических  генераторов,  ядерными    взрывами,  запусками 
тяжелых  баллистических  ракет  и  массированными  бомбардировками, 
приводятся  в  ряде  работ  [7,9].  Следствием  таких  воздействий  является 
природно-техногенная  активизация  сейсмичности.  Например,  в  период  с 
1962  по  1989  гг.  при  проведении  ядерных  испытаний  в  СССР,  в  США,  во 
Франции и в КНР резко сократилось по сравнению с периодом 1900-1962 гг. 
и  периодом,  следующим  за  1989г.  число  мировых  землетрясений  с 
магнитудой  М=8,3  (разрушительные  землетрясения).  После  пяти  месяцев 
массированных  бомбардировок  авиацией  НАТО  территории  Югославии  в 
период с конца марта по начало июня 1999г. в Восточном Средиземноморье, 
в  том  числе  и  на  территории  Турции,  были  зарегистрированы 
многочисленные  сильные  землетрясения  с  магнитудой  М=5-6.  За 
пятимесячный  период,  предществующей  бомбардировке  территории 
Югославии,  столь  сильные  землетрясения  регистрировались  весьма  редко. 
Это  обстоятельство  позволило  авторам  сделать  вывод:  считать 
массированные  бомбардировки  в  этом  районе  причиной  усиления 
сейсмической активности. 
Аналогичная  ситуация  с  сейсмопроявлениями  была  характерна  и  для 
территории Афганистана. После интенсивных бобардировок горных районов 
в  октябре  2001  г.  через  приблизительно  те  же  пять  месяцев  были 
зарегистрированы  сильные  землетрясения  с  магнитудой  М=5,5-7.  При 
анализе ряда случае проявления наведенной сейсмичности А.Д. Жигалиным  
с соавторами была выявлена своеобразная последовательность событий: 
  -  при  откачке  нефти  из  продуктивных  пластов  на  месторождениях 
сильные  землетрясения  наблюдаются  через  15-30  лет  (Газли,  Узбекистан,  
1976, 1984 гг., Нефтегорск, Россия, 1995 г.); 
  -  последствия  сосредоточенных  массированных  бомбардировок 
проявляются в виде землетрясений через 5-5,5 с половиной месяцев; 
  -  подземные  ядерные  взрывы  вызывают  землетрясения  на  расстоянии 
до 1000-1500 км через 10-15 дней после испытания; 
  -  работа  экспериментальных  магнитогазодинамических  генераторов 
вызывает  сейсмопроявления  на  расстоянии  до  50  км  от  места  работы 
установки на 2-3 день после начала работы. 
Опасность  наведенных  землетрясений возможна и на территории юго-
востока Казахстана, где расположены крупные гидродинамические объекты, 
как  Капшагай,  Бартогай,  Сарканд,  Курты,  Каргалинское,  а  также  вновь 
строящиеся  как  Мойнакская  ГЭС  в  долине  реки  Шарын  в  Алматинской 
области,  Терс-Ашибулакское,  Таш-Уткольское  и  другие  в  Жамбылской 
области, Кировское и Орто-Токойское в Кыргызстане. Все они расположены 
в  сейсмической  зоне  с  интенсивностью  землетрясений  6-9  и  более  баллов. 
Аналогичные  условия  могут  происходить  и  в  районе  добычи  газа  на 
Амангельдинском месторождении в Жамбылской области. 
Следует  отметить,  что  не  для  всех  гидродинамических  объектов 
выполняются  прогнозы  возбужденных  землетрясений.  Наиболее  сложные  и 

дорогие хозяйственные объекты, к которым относятся гидроэлектростанции, 
требуют  уточнения  уровня  сейсмической  опасности  и  возможного 
проявления  наведенных  землетрясений,  несмотря  на  большие  финансовые 
затраты.  В  противном  случае  теряют  вес  экологические  и  экономические 
преимущества создания гидроэлектростанций в горных районах. 
Таким  образом,  вышеприведенные  примеры  воздействия  человеческой 
деятельности  на  геологическое  пространство  способно  пробуждать 
(активизировать)  внутренние  силы  и,  таким  образом,  спровоцировать 
сейсмические проявления,  как природно-техногенные катастрофы. 
 
1.  Быков  А.А.  Грозят  ли  России  техногенные  катастрофы?  // 
Проблемы анализа риска. Том 6, 2009. - № 4. – С. 4-11. 
2.  Воронин  Ю.Л.,  Акимов  В.А.,    Соколов    Ю.И.  Постиндустриальные 
риски России. // Проблемы анализа риска. Том 6, 2009. №4. – С. 11-24. 
3.  Anderson  M.B.  Analyzing  the  costs  and  benefits  of  natural  responses  in 
the  context  of  development  //  Environment  Working  Paper  29.  TheWorldBank.-
Washington, D.C., 1990.-P. 71-78. 
4.  Абдиманапов  Б.Ш.  Факторы  природного  и  техногенного  риска 
Алматинской  области  //  Вестник  АГУ  им.  Абая.  Сер.  «Естественно-
географические науки». 2001. - № 1.– С. 47-50.   
5.  Абдиманапов  Б.Ш.  Природные  факторы  развития  опасных 
процессов  на  территории  Казахстана  //  КазЭУХабаршы,  2010.  -    №2.  –  С. 
500 – 504. 
6.  Информационно  -  методические  сборники  материалов  по 
чрезвычайным  ситуациям  и  гражданской  обороне.  Министерство 
Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям. Республиканские курсы 
ЧС и ГО. Выпуск  2000 -  2010 гг. Алматы. МЧС РК.   
7. Турунтаев С.Б. Кинетика техногенной сейсмичности. Автореферат 
диссертации  на  соискание  ученой  степени  кандидата  физ.-мат.  наук. 
Москва, 2005. – 32 с. 
8.  Землетрясения.  Причины  и  последствия:  Учеб.пособие  /  А.Д. 
Потапов, И.Л. Ревелис. – М.: Высш. шк., 2009. – 246с.   
9.  Жигалин  А.Д.,  Николаев  А.В.,  Седов  Е.Н.  Сильные  воздействия  на 
литосферу как причина техногенных и природных катастроф // Материалы 
Международной  научно-практической  конференции  «Риск-2003».  -  М.; 
РУДН, 2003. – С. 15-17. 
 10.    Лобацкая  Р.М.,  Кофф  Г.М.  Разломы  литосферы  и  чрезвычайные 
ситуации. – М.: Наука, 1997. – 213 с. 
11.  Малик  Л.М.  Природные  и  антропогенные  факторы  разрушения 
гидротехнических  сооружений  //  ВИНИТИ.  Проблемы  безопасности  при 
чрезвычайных ситуациях. -1997. Вып. 7. – С. 81- 103. 
12.  Абаканов  Т.  Наперекор  стихии.  Землетрясения  и  последствия.  – 
Алма-Ата: Гылым, 1991.- 112 с. 
13.  Николаев.  А.В.  Проблемы  наведенной  сейсмичности  //  Наведенная 
сейсмичность. - М.: Изд-во  «Наука», 1994. - С. 5-15. 

Түйін 
Жер сілкінісі қаупін туғызатын әлеуметтік-техногенді факторлар 
Б.Ш. Абдиманапов г.ғ.к., доцент, Г.М. Сабденалиева п.ғ.к., доцент,  
Б.Е. Тастанова аға оқытушы, 
Абай атындағы Қазақ Ұлттық университеті 
Г.С. Абдиманапова аға оқытушы, Халықаралық бизнес академиясы
 
Мақалада  адам  іс-әрекетінің  нәтижесінде  пайда  болатын  жер  сілкіністерінің 
себептері  қарастырылған.  Адам  іс-әрекетінен  болған  жер  сілкіністер  әсіресе  жасанды  су 
қоймаларының  толтырылуы,  мұнай  және  газ  кен  орындарының  ашылуы,  пайдалы 
қазбаларды  шахталық  әдіспен  ӛндіру,  жерасты  кеңістіктерін  сумен  толтыру  немесе 
шығару, жерасты ядролық жарылыстардың әсерінен екендігі дәлелденген. 


жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет