Энергетика, байланыс және автоматтандыру факультетіжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет2/9
Дата14.09.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 
1.10. Қосымша әдебиеттер 
47.  Бектыбаев  Ш.  Рақым  Қ.  Аязбаев  А. «Оптика»  бөлімі  бойынша 
зертханалық жұмыстар үшін методикалық нұсқау 1994 
48.  Махметов  Т.С. «Толқындық  және  кванттық  оптика»  курстық  есептері 
бойынша әдістемелік құрал 2005 
49. Стрелков С.П. Механика – М. 1979 г. 
50. Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика – М. 1977 г. 
51. Калашников С.Г. Электричество – М. 1977 г. 
52. Ландсберг Г.С. Оптика – М. 1976 г. 
53. Матвеев А.Н. Механика и теория относительности – М. 1976 г. 
54. Матвеев А.Н. Электродинамика – М. 1978 г. 
55. Китель Ч. Введение в физику твердого тела – М. 1978 г. 
56. Спроул Р. Современная физика – М.1974 г. 
57. Марков М.А. О природе материи – М.1976 г. 
58. Квасников И.А. Молекулярная физика – М. 1998 г. 
59. Архангельский М.М. Курс физики. Механика – М. 1975 г. 
60. Астахов А.В. Курс физики. Механика и кинетическая теория материи – 
М. 1977 г. 
61. Астахов А.В., Широков И.М. Курс физики, т. 2, 3 – М. 1980 г., 1983 г. 
62. Бутиков Е.Н. Оптика – М.1987 г. 
 
 
 
 
 
 

 
1.11 Студенттердің білімдерін бағалау критерилері 
 
Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылау  бойынша  үлгерімнің 
барынша  үлкен  көрсетулерінің (60% дейін)  және  қорытынды  аттестацияның 
(емтиханның)  (40% дейін)  қосындысы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес 
100% дейінгі мәнді құрайды. 
 
Әріптік  жүйе  бойынша 
бағалау 
Баллдар %-тік құрамы  Дәстүрлік 
жүйе 
бойынша бағалау 
А цифрлық балама 4,0 95-100  Өте жақсы 
А- 3,67 
90-94 
В+ 3,33 
85-89 
В 3,0 
80-84 
Жақсы 
В- 2,67 
75-89 
С+ 2,33 
70-74 
С 2,0 
65-69 
C- 1,67 
60-64 
D+ 1,33 
55-59 
D 1,0 
50-54 
Қанағаттандырарлық 
F 0 
0-49 
Қанағаттандырарлықсы
з 
 
Аралық  бақылау  оқытудың 7-ші  және 14-ші  апталарында  жүргізіледі  және 
ақылаудың келесі түрлерінен алғанда қалыптасады: 
 
қ
у
ң кадемиялық к зеңі, апта 
б
О ыт ды  а
е
Бақылау
 түрі
 
%-
дық
 
құ
рамы
 
1 2  3  4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15
Барлығы
 
Қатысу 
0,2 * * * * * * *
* *
*
*
* * * *

Лекция 
конспек 
0,4 
* * * * * * *
* *
*
*
* * * *

тісі 
Практикал

* * * * * * *
* *
*
*
* * * *
15 
ық саб. 
Зертханал
1,25 
*  *
 * *
 *
  *
  * *    10 
ық саб. 
Жазбаша 
жауап алу 

    
*
         *   14 
СӨЖ 
0,8 * * * 
* *
*
*
*
*
12 
*
*
*
*
*   * 
Емтихан 
 
     3
3  
0
          0
   
Барлығы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

(аттест/ 
бойынша) 
 
Барлығы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100
   1.12 Саясаты және процедуралары 
елеу кезінде келесі ережелерді сақтауды сұраймын: 
а – анықтаманы,  басқа 
нуды сұраймын. 
тастармен және оқытушылармен шыдамды, ашық, қалтықсыз және 
ілектес болу. 
.13 Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілгендігі 
сан
 
«Физика 1» пәнін зерд
1. Сабаққа кешікпеу. 
2.  Сабақты  себепсіз  босатпау,  ауырған  жағдайд
жағдайларда түсіндірме хатты ұсы
3. Оқу процесіне белсене қатысу. 
4. Курстас
т
 
1
 
Даналар 
ы 
Автордың 
аты-жөні 
к 
ттердің 
атауы 
н 
жылы 
ха-
нада 
-
рада 
Оқу-әдістемелі
әдебие
Баспасы, 
Шыққа
Кітап
Кафед
Неізгі әдебиттер 
 
Фриш С. Э. 
Теморива А. В. 
изика курсы, І- ІІ том 
 
,  
971 
5 2 
 
Ф
Мектеп
1
 
Савельев И.В. 
зика курсы 
18 8 
Жалпы фи
І – ІІ том 
Мектеп, 
1988 г. 
Абдулаев Ж. 
Физика курсы 
ы, 
20 5 
Алмат
1994 
Волькенштейн 
ика 
ң есептері 
150 15 
В.С. 
Жалпы 
физ
курсыны
Москва, 
1990 г. 
Ахметов А. Қ. 
изика 
ы, 

 
 
Ф
 
Алмат
2000 
5
 
3
 
Ақылбаев Ж. С
Ерма

ғанбетов 
Электр және магнетизм
д
ы 2003 

 
Қ.Т. 
Қараған
5
 
 
Милантьев В.П. 
Атомная физика. 
45 8 
Москва, 
1999 г. 
Телеснин Р.В. 
Молекулярная физика. 
46 6 
Москва, 
1980 г. 
Лозовский В.Н. 
физики  в 2-х 
53 6 
Курс 
томах. 
С.-П., 
2001 г. 
Матвеев А.Н. 
во 
и 
магнетизм. 
1983 г. 
65 10 
Электричест
Москва, 

Трофимова Т.И. 
Сб.  задач  по  общей 
физике. 
Москва, 
2001 г. 
143 8 
Иродов И.Е. – 
Задачи 
по 
общей 
физике. М. 
Москва, 
1999 г. 
153 7 
Козел 
С.М., 
Рашба Э.И. 
Сб. задач по физике. – 
Москва, 
1987 г. 
139 6 
Беликов Б. 
Решение 
задач 
по 
физике 
Москва, 
1986 г. 
143 19 
Чертов 
А., 
Воробьев А. З. 
Задачник по физике. 
Москва, 
1981 г. 
129 13 
Савельев И.В. 
Курс общей физики в 5 
томах. 
Москва, 
2001 г 
120 10 
Трофимова Т.Н. 
Курс физики. 
Москва, 
2001 г 
210 12 
Білім 
және 
тестілеулеудің 
мемлекеттік 
стандартының 
ұлттық орталығы. 
Әр 
ПӘН 
бойынша 
жоғарғы 
оқу 
орындарының 
студенттеріне  арналған 
мемлекеттік 
аралық 
бақылау 
тестілерінің 
жиынтығы. 
Астана, 
2005 г. 
105 22 
Қосымша әдебиеттер 
Әбдіғаппаров  Қ., 
Ақылбаев А. Қ. 
 
 
Физика 
Алматы, 
1995 
10 
 
 
 
Жылқыбаева М. 
 
Жалпы 
физика 
курсының есептері 
Алматы, 
1992 
 

 
 
Стрелков С.П. 
Механика. 
Москва, 
1979 г. 
56 5 
Кикоин 
А.К., 
Кикоин И.К. 
Молекулярная физика.  Москва, 
1977 г. 
83 8 
Калашников С.Г. 
Электричество. 
Москва, 
1977 г. 
64 7 
Ландсберг Г.С. 
Оптика. 
Москва, 
1976 г. 
86 10 
Матвеев А.Н. 
Механика  и  теория 
относительности. 
Москва, 
1976 г. 
72 5 
Матвеев А.Н. 
Электродинамика. 
Москва, 
1978 г. 
68 8 
Китель Ч. 
Введение  в  физику 
твердого тела. 
Москва, 
1978 г. 
60 6 
Спроул Р. 
Современная физика. 
Москва, 
1974 г. 
56 3 
Марков М.А. 
О природе материи. 
Москва, 
1976 г. 
49 3 

Квасников И.А. 
Молекулярная физика.  Москва, 
1998 г. 
64 5 
Архангельский 
М.М. 
Курс 
физики. 
Механика. 
Москва, 
1975 г. 
68 6 
Астахов А.В. 
Курс 
физики. 
Механика 
и 
кинетическая 
теория 
материи. 
Москва, 
1977 г. 
76 4 
Астахов 
А.В., 
Широков И.М. 
Курс физики, т. 2, 3. 
Москва, 
1980 
г., 
1983 г. 
83 6 
Бутиков Е.Н. 
Оптика. 
Москва, 
1987 г. 
46 5 
 
2 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 
 
 
Бақылау 
түрі 
Тапсырманың 
мақсаты  және 
мазмұны 
Ұсынылатын 
әдебиет 
Орындау 
ұзақтылығ
ы 
Бақылау 
түрі 
Тапсы 
ру 
мерзімі 
Зертханалық 
жұмыстарды 
қорғау №1,5 
«Механика» 
бөлімі 
бойынша 
тереңдетіп 
оқу 
[6,бет. 5-15], 
[8,бет. 30 – 
54], [224-236 
бет], 
лекциялар 
конспектісі 
2,4 апта 
Ағымда 
ғы 
4 апта 
Практикалық 
есептерін 
шығару 
«Механика» 
бөлімі 
бойынша 
тереңдетіп 
оқу 
[6,бет. 5-15], 
[8,бет. 30 – 
54], [224-236 
бет], 
лекциялар 
конспектісі 
1-4 апта 
Ағымда 
ғы 
4 апта 
Зертханалық 
жұмыстарды 
қорғау № 6,18 
«Молекула 
лық, термо 
динамикалық 
физика»бөлімі 
бойынша 
тереңдетіп 
оқу 
[77-94 
бет] 
[94-108 
бет] 
[8,  бет. 91 – 
94, 107-111], 
лекциялар 
конспектісі 
6,7 апта 
Ағымда 
ғы 
7 апта 
Практикалық 
есептерін 
шығару 
«Молекула 
лық, термо 
динамикалық 
физика»бөлімі 
бойынша 
тереңдетіп 
оқу 
[77-94 
бет] 
[94-108 
бет] 
[8,  бет. 91 – 
94, 107-111], 
лекциялар 
конспектісі 
5-7 апта 
Ағымда  
ғы 
7 апта 

Аттестациялы
қ модуль № 1 
«Механика» 
«Молекула 
лық, термо 
динамикалық 
физика»бөлімі 
бойынша 
тереңдетіп 
оқу 
[6,бет. 5-15], 
[8,бет. 30 – 
54], [224-236 
бет]. [77-94 
бет] [94-108 
бет] [8, бет. 91 
– 94, 107-111], 
лекциялар 
конспектісі 
1  біріккен 
сағаттар 
Аралық 7 
апта 
Зертханалық 
жұмыстарды 
қорғау№22, 
39, №40,,№48 
«Электростат
икаТұрақты 
тоқ 
және 
магнетизм. 
Тербелістер» 
бөлімі 
бойынша 
тереңдетіп 
оқу 
[142-162  бет] 
[8,  бет.. 151 – 
163] [167-192 
бет], 
лекциялар 
конспектісі 
 
8,10,12,14 
апта 
Ағымда 
ғы 
14апта 
Практикалық 
есептерін 
шығару 
«Электростат
икаТұрақты 
тоқ және  
магнит өрісі. . 
Электромагни
тті 
тербелістер 
мен 
толқындар. » 
бөлімі 
бойынша 
тереңдетіп 
оқу 
[142-162  бет] 
[8,  бет.. 151 – 
163] [167-192 
бет], 
лекциялар 
конспектісі 
 
 
 
8-14 апта 
Ағымда 
ғы 
14 апта 
Аттестациялы
қ модуль №2 
«Электростат
икаТұрақты 
тоқ және  
магнит өрісі. . 
Электромагни
тті 
тербелістер 
мен 
толқындар. » 
бөлімі 
бойынша 
тереңдетіп 
оқу 
[142-162  бет] 
[8,  бет.. 151 – 
163] [167-192 
бет], 
лекциялар 
конспектісі 
 
1  біріккен 
сағаттар 
Аралық 14 
апта 
Емтихан 
Пән 
материалыны
Негізгі және 
қосымша 
2 біріккен 
сағаттар 
Қоры 
тынды 
Сессия 
кезеңін

ң  меңгерілу 
деңгейін 
тексеру 
әдебиеттің 
жалпы тізімі 
де 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Дәрістер жинағы. 
Бөлім 1   Механика 
1-дәріс 
Тақырып 1  Кинематика (1/1/1 сағ) 
Дәріс жинағының жоспары: 
1. Материалдық нүкте қозғалысының кинематикалық сипаттамасы. 
2. Жылдамдық. 
3. Үдеу. 
4. Бұрыштық жылдамдық. 
5. Бұрыштық үдеу. 
Қозғалысты сипаттайтын шамалар. 
Материялық  нүкте  деп - берілген  есепте  өлшемі  мен  формасын 
елемеуге болатын денені айтады. 
Санақ  жүйесі  -  дененің  кеңістіктегі    орнын    басқа  бір    кез-келген 
қозғалмайтын  дене  арқылы  анықтауға  болады.  Бүл  денені  санақ  жүйесі 
дейміз.  Санақ  денесі,  санақ  жүйесі  мен  осы  санақ  денелерімен  байланысқан 
координаталар жүйесінен құралады. 
Нүктенің  радиус-векторы  -  деп  координаталар  басынан  берілген 
нүктеге дейін жүргізілген векторды айтады. 
Дененің      қозгшіу      траекториясы      -   деп      қозғалыстағы      нүктенің 
кеңістіктегі сызған нүктесі. 
Орын ауыстыру векторы -  деп дененің бастапқы орнын соңғы орнымен қосатын 
түзудің  кесіндісіне  тең  векторлық  шаманы  айтады.  Орын  ауыстыру  векторы 
радиустың векторлық өсімшесіне тең: 
1
2
r
r
r

=
Δ
 
Жылдамдық - қозғалыс  траекториясының  шамасымен  бағыттас  болады. 
Жылдамдық қозғалысы нүктенің уақыт бойынша алынған радиус векторының 
туындысы: 

r
r
d
dt

=
=
r
r
r
υ
 
Қисық  сызықты  қозғалыс  теңдеуі.  Үдеу - материялың  нүктенің 
жылдамдығының уақыт бойынша өзгеру шапшаңцығы. 
t
а
ср
Δ
Δ
=
υ
r
r
 
Қисық  сызықты  қозғалысты  жылдамдықтың  шама  жағынан  өзгеруін 
сипаттайтын тангенциал үдеу: 
а
τ
 = 
υ
′. 
Нормаль үдеу - жылдамдықтың бағытын өзгеруін сипаттайды: 
R
a
n
2
υ
=
 
Бұрыштық жылдамдық және бұрыштық үдеу. 
Материялық нүкте шеңбер бойымен қозғалысын 
Δ
ϕ
  бұралу бұрышымен 
аиды:  
Бұрыштық жылдамдық уақыт бойынша алынған бұралу бұрышының 
туындысы. 
ϕ
ϕ
ϕ
ω

=
=
Δ
Δ
=

Δ
dt
d
t
lim
t
0
 
Бұрыштық үдеу бұрыщтық жылдамдықтың бұрыш бойынша алынған 
туындысы: 
ω
ω
ω
ε

=
=
Δ
Δ
=

Δ
r
r
r
r
dt
d
t
t
0
lim
 
Бұрыштық  жылдамдықтың  бағыты  бұрғының  ілгерлемелі  бағыттас.  Егер 
бұрғының  сабын  нүктенің  қозғалысының  бағытымен  айналдырса,  онда 
ілгерлемелі қозғалысы бағытын көрсетеді. 
Бұрыштық үдеудің бағыты 
ε
r
 -векторымен бағыттас.  
 
Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары. 
1. Вектор болу үшін физикалық шама қандай шарттарды қанағаттандыру қажет. 
2. 
Қандай 2 векторларды қосудың геометриялық жолдары бізге белгілі. 
3. 
Векторлық(скалярлық) көбейту көбейікіштердің ретіне тәуелді ме? 
4. 
Векторлық проекциясы дегеніміз? Оның таңбасын анықтау ережелері. 
5. 
Қозғалыс  теңдеуінің  векторлық  белгілеулері  мен  векторлық  жазуының 
артықшылығы қандай. 
 
2-дәріс 
Тақырып 2  Динамика (1/1/- сағ) 
Дәріс жинағының жоспары: 
1. Галилейдің түрлендіруі. Механикалық салыстырмалылықтың ұстанымы. 

2. Инерциалы емес санақ жүйесі. 
3. Күш моменті. Импуль моменті. 
4. Инерция моменті. 
5.  Қозғалмайтын  оське  қатысты  қатты  дененің  айналмалы  қозғалысының  негізгі 
динамикалық теңдеуі. 
Механиканыц салыстырмалы принципі 
Механикалық қозғалыстар салыстырмалы, оны тек белгілі бір санақ жүйесіне 
қатысты анықтауға болады. 
 
• 
Егер  осы  заңды  бір  санақ  жүйесінен  х,у,z,  екінші  санақ  жүйесіне  х',у',z' 
көшкенде қалай өзгеретінін анықтасақ. 
Егер х',у', z' санақ жүйесі к', х,у,z - к санақ жүйесімен салыстырғанда, бірқалыпты 
түзу сызықты қозғалыста десек, 
v=сопst, онда бұл санақ жүйесінің координата мен 
уақыттарының арасындағы байланыс Галилей түрлендіруімен анықталады: 
х'=х-
vt; у'=у; z'=z 
Күш денелердің өзара әсерлесуінің сандық мәні екенін ескерсек, ол денелердің 
өзара  эсерлесуі,  олардың  ара-қшықтығының  салыстырмалы  жылдамдықтарына 
тәуелді болады. 
Галилей  түрлендіруі  бойынша  бұл  шамалар  бір  сандық  жүйесінен  екіншіге 
көшкен кезде, сандық мэнін өзгертпейді, яғни инвариантты болады. 
Бұл  заңдылық  басқа  инерциялық  санақ  жүйесінде  де  орындалады.  Осы 
нэтижелерді ескере мынадай қорытынды шығарамыз. Барлық инерциялық ⎪⎪=

=

=

+

=
t
t
z
z
y
y
t
x
x
0
υ
және ⎪⎪


=

=

=


=

t
t
z
z
y
y
t
x
x
0
υ
 
 
 
санақ        жүйесінде        механиканың        заңдары        бірдей        өрнектеледі.    Мұны 
Галилейдіц  салыстырмалы  принципі  дейді. 'Қатты  денелердің  айналысы.  Күш 
моменті 

Кез-келген денені материялық нүкте деп қарастыруға болатын бөлшектерге 
бөліп  аламыз,  яғни  кез-келген  денені  материялық  нүктелер  жиынтыгы  деп 
қарастырамыз.  Егер  осы  материялық  нүктелердің  ара  қашықтығы  немесе  өзара 
орналасуы  уақыт  бойынша  өзгермесе,  ондай  дене  абсалют  қатты  дене  деп 
аталады.  Ідгермелі  қозгалыс  кезінде  дененің  барлық  нүктелері  бірдей  уақыт 
аралығында  шамасымен  бағыты  бойынша  бірдей  орын  ауыстырады.  Айналмалы 
қозғалыс  кезінде  затты  дененің  барлық  нүктелері  шеңбер  бойымен  қозғалады. 
Олардың центрлері айналу өсі деп аталатын бір түзуде жатады. 
Кейбір О
 
нүктесіне қатысты күш моменті деп -
[ ]
F
r
M
r
r
r

=
  
Мұнда 
M
r

векторлық  шама,  күш  моменті; 
rr

векторлық  шама,  айналу  нүктесінен 
күш түсірілген нүктеге жүргізілген радиус-вектор.  
 Материялдық нүкте. Импульстің моменті. Импульс моментінің сақталу заңы. 
r
[
]
р
r
L
r
r

=
 
Материялдық  нүктенің  импульс  моменті  немесе  күш  моменті  сияқты 
анықталады. 
О 
нүктесіне 
қатысты 
импульс 
моменті 
мынаға 
тең: 

 
Р - О 
нүктесін  материялық  нүкте'  орналасқан  А  кеңістік  нүктесіне 
жүргізілген радиус-вектор 
v
m
P

=
 
Инерция  моменті  қатты  дененің  айналмалы  қозғалысының  инерттілік  өлшемі. 
Инерция  моменті  дененің  формасына  және  өлшеміне  тәуелді.  Материалдық 
нүктенің инерция моменті   
I
 =
 mR
2

Мұндағы R-айналу осінен нүктеге дейінгі ара қашықтық. 
Дұрыс  пішіндегі  дененің  инерция  мометін  төмендегі  формула  бойынша 
анықтауға болады.  

=
dm
R
I
2

Қозғалмайтын  оське  қатысты  қатты  дененің  айналмалы  қозғалысының 
динамикасының негізгі теңдеуі. 
I
ε
 = M
z
 . 
 
1. 
Бұрыштық жылдамдық вектор екендігі қайдан шығады? 
2. 
Бұрыштық  үдеу  дегеніміз  не?  Егер  жылдамдық  бағыты  бойынша 
өзгермесе ол қалай бағытталады. 
3. 
Механикалық жүйенің еркіндік дәрежесі немен анықталады. 
4. 
Қозғалыстың әр түрлі жағдайындағы қатты дененің еркіндік дәрежесінің 
саны нешеге тең? 
 
Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары. 
1. Ньютонның бірінші заңы. Инерциалық санақ жүйесі. 
2. Масса. Күш.  
3. Механикадағы күш түрлері. 
4. Ньютонның екінші заңы Ньютонның үшінші заңы  
5. Геометриалық дұрыс пішіндегі қатты денелердің инерция моменті. Штейнер 
теоремасы. 
 
 
3-дәріс 
Тақырып 3  Импульстың сақталу заңы (1/1/1 сағ) 
Дәріс жинағының жоспары: 
1. Кинетикалық энергия. 
2. Потенциалдық энергия. 
3. Консервативтік күш. 
4. Центрлік күш өрісі. 
5. Механикалық энергияның сақталу заңы. 
6.Импуль моментінің сақталу заңы. 
Материялық п-нүктесінен тұратын жүйені қарастырайық. Жүйеге енетін денелер 
бір-бірімен де, берілген жүйеге жатпайтын денелермен де өзара эсерлесе алады. 
Осыған сәйкес жүйе денесіне эсер ететін күштерді ішкі жэне сыртқы күштер деп 

бөлуге  болады.  Ішкі  күштер  деп - жүйеге  кіретін  жүйёлердің  әсер  етуін,  ал 
сыртқы күштер деп жүйеге жатпайтын күштерді айтамыз. Сыртқы күштер жоқ 
болып қалғанда, жүйені түйьщ деп айтамыз.  
Дененің  немесе  жүйенің  жұмыс  істей  алатын  қабілетін  энергия  дейді. 
Дененің  орнына  ғана  байланысты  болатын  күштер  үшін  олардың  денеге 
қатысты  істейтін  жұмысы  жолға  тэуелді  болмай,  дененің  кеңістіктегі 
бастапқы  және  соңғы  орнымен  ғана  анықтацатын  жағдайы  болады.  Бүл 
жағдайда  күштер  өрісін  потенциалдық  деп,  ал  күшінің  өзін  консервативтік 
деп атаймыз. 
E
p
 = 
mgh

 
p
gradE
F

=
r
 
Жұмысы  дененің  бір  орнынан  екінші  орынға  ауысқандагы  жолына 
тэуелді күштер консервативтік емес күштер деп аталады. 
Кинетикалық энергия төмендегі формуламен өрнектеледі.  
2
2
υ
m
E
k
=
 
Гравитациялық күш өрісі орталық күш өрісі болып табылады. Кернеулік және 
потенциал  гравитациялық  күш  өрісінің  сипаттамасы  болып  табылады. 
Кернеулік – гравитациялық өрістің  күштік сипаттамасы болып табылады. 
m
F
G
r
r
=

Потенциал – гравитациялық  өрістің    энергетикалық  сипаттамасы  болып 
табылады. 
 
m
Е
p
=
ϕ

Потенциал мен кернеуліктің арасындағы байлаыс: 
.
ϕ
grad
G

=
r
 
Энергияның  сақталу  заңы  араларында  тек  консервативтік  күштер  әсер  ететін 
дененің  тұйық  жүйелерінің  толық  механикалық  энергиясы  тұрақты  болып 
қалады.
Е
 = 
const
 . 
Консервативтік  емес  күш  болған  жағдайда  толық  механикалық  энергия 
айналуы консервативтік емес күш жұмысына тең болады. 
Е
2
 – 
Е
1
 =
А
кон.емес

Импульс  моментінің  сақталу  заңы:  дененің  тұйық  жүйе  импульс  моменті 
тұрақты болып қалады.  
.
const
L
=
r
 
Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары. 
1. Импуль моментінің сақталу заңы. 
2.  Механикалық  жүйенің  центрлік  массасы  және  оның  қозғалысының 
заңдылықтары. 
3. Жұмыс. Қуат. 
Каталог: fulltext -> UMKDP -> Fizika
Fizika -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
UMKDP -> Кафедра меңгерушісі Тутанов С.Қ. 2009 ж
UMKDP -> ОҚытушы пəнінің ОҚУ-Əдістемелік кешені
UMKDP -> Жер асты кешендері құрылысының технологиясы
UMKDP -> А. Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасы
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
Fizika -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
Fizika -> Физика кафедрасының доценті физ-мат.ғылымының канд. Маженов Н. А
Fizika -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
Fizika -> Аға оқытушы Бимбетова Г. М., аға оқытушы Сыздыков А.Қ

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет