Әлеуметтік пәндер кафедрасыжүктеу 292.01 Kb.

бет3/3
Дата27.01.2017
өлшемі292.01 Kb.
1   2   3

 

5 Аралық және қорытынды бақылаудың сұрақтары 

1.

 Көзқарас және оның формалары. 

2.

 Антикалық философияның космоцентристік сипаты.  

3.

  А. Шопенгауер “бақыт” туралы. 

4. Миф және дін. 

5.

 

Платон және Аристотель философиясындағы әлеуметтік мәселелер.  6.

 

Жүсіп Баласағұн “бақыт” туралы. 7.

 

Философиялық көзқарас ерекшелігі. 8.

 

Ортағасырлық философияның теоцентристік сипаты.  9.

 

Қазақ философиясының ерекшелігі. 10.

 

Философияның негізгі функциялары. 11.

 

Фома Аквинскийдің философиясы. 12.

 

Шәкәрім “үш анық” туралы. 13.

 

Философияның негізгі мәселелері. 14.

 

Мұсылмандық философия және перипатетизм. 15.

 

Әл-Фараби “бақыт” туралы. 16.

 

Эмпиризм және рационализм. 17.

 

Әл-Фараби философиясындағы адам мәселесі. 18.

 

Қазақ философиясының даму ерекшеліктері. 19.

 

Жаңа дәуір философиясының ғылымицентристік сипаты.  20.

 

И. Канттың трансцендентальді философиясы. 21.

 

Қазақ философиясындағы болмыс мәселесі. 22.

 

Қайта өрлеу дәуірі философиясының антропоцентристік сипаты. 23.

 

Фихтенің субъективті идеализмі. 24.

 

Қазақ философиясындағы экологиялық шарттар. 25.

 

Гегельдің абсолютті идеализмі. 26.

 

Қазіргі заманғы ғаламдық ауқымды мәселелер. 27.

 

М.Хайдеггер философия туралы. 28.

 

Л. Фейербахтың антропологиялық материализмі. 29.

 

Таным деңгейлері және формалары. 30.

 

Абайдың дінге көзқарасы. 31.

 

Абай философиясындағы адам мәселесі. 32.

 

Француз ағартушыларының философиясы.  33.

 

К.Юнг философиясындағы “архетип” ұғымы. 34.

 

Артур Шопенгауэр философиясы.  35.

 

"Ақиқат" ұғымы және тәжірибе. 36.

 

Дін және ғылым. 37.

 

Ы. Алтынсариннің ағартушылық идеясы. 38.

 

Сциентизм және антисциентизм. 39.

 

Философия және саясат. 40.

 

Ф.  Ницшенің  философиясының  иррационалистік  сипаты.  41.  Абайдың  "Қара сөздері" еңбегінің мәні. 

42.


 

 Философия және дін. 

43.

 

Шәкәрім философиясы. 44.

 

Марксизмнің тарихты материалистік тұрғыдан түсіндіру принциптері.  45.

 

Экзистенциализм философиясы адам туралы. 46.

 

Позитивизм философиясы.  47.

 

Ибн-Сина философиясындағы құдай эманациясы идеясы. 48.

 

Көшпенді мәдениеттің дүниетанымға әсері. 49.

 

"Өмір философиясы" өкілдерінің көзқарасы. 50.

 

Философия тарихындағы "сана" ұғымы. 51.

 

Постпозитивизм философиясының пәні туралы. 52.

 

Ш. Уәлихановтың әлеуметтік көзқарастары.  53.

 

Адамзат тарихына формациялық және өркениеттік көзқарастар ерекшелігі.  54.

 

Ф.Ницше философиясындағы әлеуметтік мәселелер. 55.

 

Кун-Фу-Цзы философиясының ерекшеліктері. 56.

 

Қоғамдық сана және формалары. 57.

 

Ақын-жыраулар философиясындағы “өмір” мәселесі. 58.

 

Экзистенциализм философиясы. 59.

 

Буддизм іліміндегі 4 ақиқат және қиналыстан шығу жолдары. 60.

 

Абай философиясындағы әлеуметтік  мәселелердің көтерілуі. 61.

 

Қазақ философиясының қалыптасу және даму ерекшеліктері. 62.

 

"Индустриалды", "информациялық", "ашық қоғам" концепциялары. 63.

 

Табиғат және қоғам. 64.

 

Жыраулар философиясының ерекшелігі. 65.

 

Болмыс және материя ұғымдары. 66.

 

А.Эйнштейн теориясының философиялық маңызы. 67.

 

Орыс философиясының тарихы.  68.

 

Қозғалыс формалары, "даму" ұғымы.  69.

 

Ф.Энгельс адамның жаратылысы туралы. 70.

 

Шығыс философиясына тән ерекшеліктер. 71.

 

Диалектикалық заңдылықтар мәні.  72.

 

Марксизм философиясы адамның мәні туралы. 73.

 

Көне Үнді философиясының даму ерекшеліктері. 74.

 

Қазақстан Республикасының дамуындағы стратегиялық бағыттар.  75.

 

Философияның негізгі функциялары. 76.

 

Неотомизм философиясы.  77.

 

Диалектикалық категориялар жүйесі. 78.

 

Шәкәрім философиясындағы “ұждан” ұғымы. 79.

 

Абайдың дінге көзқарасы.  80.

 

Философия тарихындағы адам, тұлға және мемлекет туралы идеялар.  81.

 

М.Шаханов поэзиясындағы “рухани құндылықтар” мәселесі. 82.

 

ХХ ғасырдағы қазақ философиясының даму кезеңдері. 83.

 

О. Сүлейменовтің шығармаларындағы адам және қоғам туралы ойлары. 84.

 

Неотомизм философиясындағы адам мәселесі. 85.

 

Жүсіп Баласағұн философиясындағы бақытты болу идеясы. 86.

 

Ұлттық сана және мәдениет. 87.

 

З.Фрейд философиясындағы “сублимация” ұғымы.  88.

 

А. Иассауидің сопылық философиясы. 89.

 

Номинализм және реализм.  90.

 

Қазақ философиясындағы  өмір мен өлім мәселесі. 91.

 

Қазақстан  Республикасының  Президенті  Н.Ә.  назарбаевтың  Қазақстан  халқына жолдауы  «Жаңа  онжылдық  –  жаң    экономикалық  өрлеу  –  қазақстанның  жаңа 

мүмкіндіктері» 29 қаңтар 2010ж. 

 

6 Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттар 

  

6.1 Бағалау жүйесі  

Сіздің  білім  деңгейіңіз  оқудың  кредиттік  технологиясында  қабылданған  курс 

бағдарламасы бойынша қорытынды бағалар шкаласына сәйкес бағаланады (1 – кесте).   

 

1 – кесте  

Баға 

Балдың 


сандық  

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны  

Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 


95- 100 

Үздік 


А- 

3,67 


90-94 

В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

3,0 


80-84 

В- 

2,67 


75-79 

С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық  С 

2,0 


65-69 

 

С- 

1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

D- 

1,0 


50-54 

0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 

Рұқсат  рейтингісінің  бағасы  семестр  бойына  жинақталады  және  оқу  жұмысының 

барлық  түрлері  мен  аралық  бақылауды  қамтиды.  Жұмыстардың  әр  түрі  100  баллдық 

шкаламен бағаланады және 2 – кестеге сәйкес коэффициенттік деңгей рұқсаты ағымдағы 

бақылаудың орташа бағасына қосылады.   

2 - кесте.Әр жұмыс түрінің маңыздылығы  

Бақылау түрі 

Қорытынды бағаның үлесі (%) 

Дәріс 

20% 


 

100х0,6=60% 

Семинар  

50%  


Семестрлік жұмыстар 1,2,3 

10х3=30% 

Емтихан  

                                                40% 

Аралық  бақылау  (АБ)  семестрде  екі  рет  өткізіледі  (Б1  және  Б2)  және  әр  қайсысы 

оқытушымен 100-баллдық шкаласымен бағаланады. 

Бақылау рұқсаттамасы PLATONUS ақпараттық жүйесімен есептеледі: 

 

БР=(Б1

2)/2*0,2+Ор*0,8. 

Қорытынды баға келесідей шығарылады 

Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы. 

 

6.2 Баллдың қойылу саясаты 

Максимальды  бағалар  жұмыстың  спасына  және  орындалуына  қарап  қойылады. 

Тесттілік тапсырмалардың және дәріске қатысу бағалары тесттің дұрыс жауаптар санына 

және жіберілген дәрістік сабақтардың санына байланысты қойылады.    

6.3 Білім алушылардың оқу орындарынан баға аударымдары  

ҚР-да  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың  баллдық-рейтингтік  әріптік 

жүйесіне  ECTS  (Кредиттерді  жинақтау  және  трансферттің  (ауыстырудың)  Европалық 

жүйесі) бойынша бағаларды және кері ауыстыру 3-4 кестелерге сәйкес орындалады.    

 3  –  кесте.    ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың  баллдық-рейтингтік 

әріптік жүйесі ECTS бойынша бағаларды ауыстыру  

 ECTS 


бойынша 

бағалар 


 

Әріптік 


жүйедегі  

бағалар 


Балдың 

сандық  


эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны  

Бағаның бұрынғы түрі А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

қағанаттанарлық. 1,0 50 

FX, F қағанаттанарлықсыз.  

4  –  кесте.  Балды  –  рейтингтік  әріптік  ҚР  баға  жүйесіне  сәйкес  ECTS  бойынша 

бағалар  

Әріптік 


Балдың 

Пайыздық 

Бағаның бұрынғы 

ECTS 


жүйедегі 

бағалар 


сандық  

эквиваленті 

мазмұны  

түрі 


бойынша 

баға 


А 

4,0 


95-100 

Өте жақсы  

А - 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

3,0 80-84 

Жақсы 


В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық  

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық  

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59  

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық  

0-49 

Қанағаттанарлықсыз  

FX,F 

 

7 Курс саясаты:  

-

 сабаққа кешікпеу және сабақ жібермеу; 

-

 мұғалімнің ұсынған дәрісін мұқият тыңдау; 

-

 сабаққа белсенді түрде қатысу; 

-

 белгілі себептермен жіберілген зертханалық сабақтарды өтеу 

(деканаттан жеке рұқсат қағазы болған жағдайда); 

-

 

семестрлік жұмысты қорғауға семестр аяқталуынан бір апта бұрын өткізу;  -

 

кітапханада және үйде өзбетімен оқу.  

8 Академикалық этикалардың нормасы:  

-

 тәртіптілік;  

-

 ұқыптылық; 

-

 адалдық; 

-

 жауапкершілік;  

-

 дәрісте ұялы телефондарды өшіріп жұмыс істеу. 

Түсініспеушілік  тудыратын  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен,  эдвайзермен 

ашық  талқылануы  керек,  ал  түсіністікке  қол  жеткізілмесе  бұл  мәселе  деканат 

қызметкерлеріне жеткізілуі керек.  

Әдебиеттер тізімі 

 

Негізгі: 

1

 Зотов А.Ф. Современная Западная философия. – М.: Высшая школа, 2012.  

2

 Мырзалы С.К. Философия. – Алматы: Бастау, 2008.  

3

 Нұрышева Г.Ж. Философия. – Алматы: Шнжу-маржан, 2013.  

4

 Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. Философия. – Алматы: Эверо, 2014.  

5

 Сегизбаев  О.А.  История  казахской  философии:  От  первых  архаичных 

представлений  древних  до  философии  развитых  форм  первой  половины  ХХ  столетия: 

учебник для вузов. – Алматы: Гылым, 2001. 

6

 Философия. Дәрістер жинағы. - А.: «АЭжБУ», 2011. 

7

 Философия. Конспект лекций. - А., 2010.  

8

 Раев Д. Қазақ шешендігі философиясы. - А.: «Қарасай», 2011. 

9

 Президент Н.Ә. Назарбаев және қазіргі кездеегі Қазақстан. 1 том. Н.Ә. Назарбаев 

және  Қазақстанның  әлеуметтік-экономикалық  дамуы:  үш  томдық    құжаттар  мен 

материалдар жинағы. – Алматы: ҚР Президентәнәі жанындағы  ҚСЗИ, 2010. – 256 б.  

10

 Президент Н.Ә. Назарбаев және қазіргі кездеегі Қазақстан. 2 том. Н.Ә. Назарбаев 

және  Қазақстанның  әлеуметтік-экономикалық  дамуы:  үш  томдық    құжаттар  мен 

материалдар жинағы. – Алматы: ҚР Президентәнәі жанындағы  ҚСЗИ, 2010. – 280 б.  


11

 

Президент Н.Ә. Назарбаев және қазіргі кездеегі Қазақстан. 3 том. Н.Ә. Назарбаев және  Қазақстанның  әлеуметтік-экономикалық  дамуы:  үш  томдық    құжаттар  мен 

материалдар жинағы. – Алматы: ҚР Президентәнәі жанындағы  ҚСЗИ, 2010. – 340 б.  

12

 

Әбу НАСР ӘЛ-Фарабидің философиялық мұрасы. Оқу құралы. - А., 2009. 13

 

Әлемдік философиялық мұра. Қазіргі түркі философиясы. Т.20.  - А.:  «Жазушы», 2009. 

14

 Қабылова А. Әбу Наср Әл-Фараби философиясындағы білім мен зерде. - А, 2009. 

15

 Әлемдік  философиялық  мұра.  Қазіргі  мұсылман  философиясы.  Т.19.  -  А.: 

«Жазушы», 2008. 

16

 

Әлемдік философиялық мұра. Ашық қоғам философиясы. Т.14.  - А.:  «Жазушы», 2007. 

17

 Әлемдік  философиялық  мұра.  Постмодерн  философиясы  т.15.  -  А.:  «Жазушы», 

2007. 


18

 

Әлемдік  философиялық  мұра.  XX  ғасырдағы  тарих  философиясы  т.16.  -  А.: «Жазушы», 2007. 

19

 Әлемдік  философиялық  мұра.  XX  ғасырдағы  мәдениет  философиясы  т.17.  -  А.: 

«Жазушы», 2007. 

20

 

Есім Ғ. Саяси философия. - А.: «Ел-шежіре», 2006. 21

 

Тұрғынбаев Ә.Х. Философия. - А., 2006. 22

 

Әлемдік философиялық мұра. Ежелгі Шығыс философиясы т.1.  - А.:  «Жазушы», 2005. 

23

 Әлемдік  философиялық  мұра.Аристотель  философиясы  Т.3.  -  А.:  «Жазушы», 

2005. 


24

 

Есім Ғ. Фалсафа тарихы. - А., 2004.  

Қосымша: 

 

1 

Алексеев П.В., Панин А.В., Философия. – М., : Проспект, 2010.  

2

 

Барлыбаева Г.Г. Эволюция этических идей в казахской философии. – Алматы: К-ИЦИФП КН МОН РК, 2011.  

3

 Бегалинова К.К., Альжанова У.К. Философия. Часть 1. – Алматы: «Жибек жолы», 

2014.  


4

 

Есім Ғ. Сана болмысы. – Алматы: Қазақ университеті, 2007.  5

 

Лавриенеко В.Н. Философия. – М.: ИД Юрайт, 2011.  6

 

Кирабаев  Н.С.  Учебное  пособие  по  курсу  «Средневековая  арабо-мусульманская философия». – СПб.: СПбГУ, 2005.  

7

 Немировская Л.З. Философия: История и теория. – М., Изд. Российского Нового 

Университета, 2007.  

8

 

Нұрмұратов С.Е. Рухани құндылықтар әлемі: әлеуметтік-философиялық талдау. – Алматы, БҒМ ФСИ баспасы, 2000.  

9

 Орынбекова М.С. Предфилософия проказахов. – Алматы: Өлке, 1994.  

10

 Степанянц  М.Т.  Восточная  философия:  вводный  курс7  избранные  тексты7  – 

Москва: Восточная литература, 2001. 

11

 

Әлемдік  философиялық  мұра.  Ғылым  мен  техниканың  батыстық  философиясы. 10-шы том.-А.: «Жазушы»,2006. 

12

 Әлемдік  философиялық  мұра.  Жаңа  дәуір  философиясы.  6-шы  том.-А.: 

«Жазушы»,2006. 

13

 

Әлемдік  философиялық  мұра.  Жаңа  дәуірдегі  француз  философиясы.  7-ші  том.-А.,2006. 

14

 Әлемдік  философиялық  мұра.  Кант  және  Гегель  философиясы.  8-ші  том.-А.: 

«Жазушы»,2006. 15

 

Әлемдік философиялық мұра. Классикалық емес батыс философиясы. 13-ші том.-А.: «Жазушы»,2006. 

16

 Әлемдік 

философиялық 

мұра. 

Орыс 


философиясы. 

12-ші 


том.-А.: 

«Жазушы»,2006. 

17

 

Әлемдік философиялық мұра. Өмір философиясы. 9-шы том.-А.: «Жазушы»,2006. 18

 

Әлемдік  философиялық  мұра.  Өміру  сүру  философиясы.  11-ші  том.-А.: «Жазушы»,2006. 

19

 Қазақ халқының философиялық мұрасы.  Ғылым философиясы және әдіснамасы. 

15-ші том.-А.,2006. 

20

 

Қазақ  халқының  философиялық  мұрасы.  Диалектикалық  логика.  13-ші  том.-А.,2006. 

21

 Қазақ  халқының  философиялық  мұрасы.  Қазақтың  тарих  философиясы.  6-шы 

том.-А.,2006. 

22

 

Қазақ халқының философиялық мұрасы. Таным теориясы. 18-ші том.-А.,2006. 23

 

Қазақ халқының философиялық мұрасы. Философия тарихы. 14-ші том.-А.,2006. 24

 

Әлемдік  философиялық  мұра.  Аль-Фараби  мен  Ибн  Сина    философиясы.Т.4.-А.,2005 

25

 Әлемдік философиялық мұра.Антикалық философия Т.2.-А.: «Жазушы»,2005. 

26

 Қазақ  халқының  философиялық  мұрасы.Әл-Фараби  философиясы.2-ші  том.-

Астана,2005. 

27

 

Мұхамеджан Қ.Ш. Философия (ХХ ғасыр философиясы).-А.,2005. 28

 

Тарих-адамзат ақыл-ойының қазынасы 1-ші том. Ежелгі Шығыс.-Астана,2005 29

 

Әбжанов Т. Қысқаша философия тарихы.-А.,2004 30

 

Абдильдин Ж. Философия,логика,диалектика.-А.,2002 31

 

Кішібеков Д. Философия.-А.,2002. 32

 

Қазақ даласының ойшылдары XIII-XVғғ. 2-ші кітап.-А.,2001. 33

 

Қазақ даласының ойшылдары XVI-XVIIIғғ. 3-ші кітап.-А.,2001. 34

 

Әлеуметтік философия. Хрестоматия/құрастырған Ә.Әбішев.-А.,1997. 35

 

Абайдың дүниетанымы мен философиясы.-А.,1995  

 

 
1   2   3


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал