Әлеуметтік пәндер кафедрасы


Тақырып №5. Жаңа Дәуір философиясыжүктеу 311.84 Kb.
Pdf просмотр
бет2/3
Дата03.05.2017
өлшемі311.84 Kb.
1   2   3

Тақырып №5. Жаңа Дәуір философиясы

Капиталистік  өндіріс  тәсілінің  қалыптасуы,  шіркеу  беделінің  құлдырауы  және 

ғылымның    өркендеуі.  Жаратылыстану  ізденістерін  дамытуды  көздеген  прогрессивті 

буржуазия  табының  пайда  болуы.  Таным  әдістерін  (методтарын)  іздеу:  эмпиризм  және 

рационализм,  материализм  және  идеализм.  Дүниенің  жаңа,  механикалық  бейнесі. 

Философияда «субъект-объек қатынастары» принципінің үстемдік етуі.  

Фрэнсис Бэкон  – танымның эмпирикалық тәжірибесінің негізін қалаушы.   «Білім  – 

күш». Идолдар туралы ілім. Танымның индуктивтік әдісі.  

Рене  Декарттың  рационализмі.  Дәлелді  білімге  қол  жеткізудегі  ойлау  ережелері. 

Сібстанция мәселесі. Рационалдық дедукция және Декарттың дуализмі.  

Томас Гоббстың әлеуметтік-саяси көзқарастары. Қоғамдық келісім-шарт  теориясы.  

Джон  Локк:  қоғамның  табиғи  күйі  –  еркіндік  пен  теңдік.  Биліктің  үш  тармағы 

туралы Локктың ілімі – болашақ демократиялық мемлекеттің іргетасы.  

Субстанция  мәселесін  шешудегі  Бенедикт  Спинозаның  пантеизмі.  Спинозаның 

этикасы: еркіндік дегеніміз танылған қажеттілік.  

Готфрид Лейбництің монадологиясы.  

Джордж  Берклидің  субъективтік  идеализмі.  Давид  Юмнің  солипсизмі.  Ағылшын 

эмпиризмнің дағдарысы.  

 

Тақырып №6. XVIII ғасырдағы Европаның Ағартушылық философиясы.  

Ағартушылықтың адамзат тарихындағы әртүрлі типтерінің ортақ жақтары.  

Шарль  Луи  Монтескье  табиғи  факторлардың негізінде  қоғамның  генезисі  мен  мәні 

туралы. Франсуа Вольтер; теңдік дегеніміз заң мен құқықтың алдында тең болу. Жан Жак 

Руссоның  қоғамдық  келісім-шарт  теориясы.  Феодалдық  ережелердің  Дени  Дидро 

шығармаларында  сынаулы.  «Энциклопедияны,  немесе  ғылымдардың,  өнерлер  мен 

қолөнерлердің  Түсіндірме  сөздігін»  жасау.  Клод  Адриан  Гельвеций,  Жюльен  Оффрэ 

Ламетри және Поль Анри Гольбахтың материализмі. Ағартушылық  - әлеуметтік прогресс 

жолы.  

 

Тақырып №7. Классикалық неміс философиясы.  Ағартушылық  идеяларының  классикалық  неміс  философиясының  қалыптасуына 

әсері.  Иммануил  Канттың  трасценденталды  философиясы.  –  таным  теориясы.  Канттың 

субъектінің  танымдық  қабілеттерін  сынауы.  Адамның  ақыл-ойының  заңдары  мен 

шекараларын анықтау. Антиномиялар туралы ілім. Канттың бұлжымайтын империативті – 

адамның практикалық ақыл-ойының көрінісі. Канттың құқық философиясы.  

И.  Фихте:  «Меннің»  автономдығы».  Адамның  ойлау  қызметінің  шығармашылық 

табиғатын  ашу.  Шеллинг;  объективтілік  пен  субъективтіліктің  тең  келуі  философиясы  – 

барлық өмір сүріп отырғанның алғашқы негізі. Өнер дегеніміз ашылу.  

Вильгельм  Гегельдің  диалектика  туралы  ілімі.  Гегель  ғылыми  категориялардың 

объективтілігі  туралы.  Абсолюттік  идея  –  біртұтас  әлемдік  ақыл-ой.  Болмыс  пен  ақыл-

ойдың  тең  келуі.  Гегель  логикасының  ерекшеліктері.  Ұлттық  рух    тарихи  дамудың 

қозғаушы күші.  

Людвиг  Фейербахтың  антропологиялық  материализмі.  Махаббат  діні  теориясы. 

Махаббат – ақыл-ой мен табиғаттың әмбебап заңы.   

Тақырып №8. XVIII ғ. соңы – XXI ғ. басындағы философия.  

Карл  Макстің  ілімі  –  фейербахтың  гуманизмін  әлеуметтік  сараптаумен  ұштастыру. 

Жаттану  концепциясы.  Еңбектің  жаттануы  –  қоғамдағы  саяси,  құқықтық,  экономикалық 

және  адамгершіліктік  жаттанудың  негізі.  Тарихты  материалистік  тұрғыдан  түсіну: 

материалдық  өндіріс  –  жалпы  қоғамның  даму  үрдісінің  негізі.  Қоғамдық-экономикалық 

формациялар  теориясы.  Фридрих  Энгельс  диалектиканың  негізгі  заңдары  және  материя 

қозғалысының формалары туралы.  

Позитивизм:  ғылымның  үстемдігін  және  философияның  пәні  мен  рөлін  өзгерутуді 

жариялау.  Огюст  Конт:  философия  –  жаратылыстану  ғылымдарының    жетістіктерін 

жалпы  қорытындылаумен  айналысатын  синтетикалық  ғылым.  Джон  Стюарт  Милльдің 

танымның  индуктивтік  логикалық  әдістерін  дамытуы.  Герберт  Спенсер  биологиялық 

дүниеде эволюциялардың бар екендігі идеясы туралы.  

Позитивизмнің  екінші  кезеңі  –  махизмнің  негізгі  мәселелері.    Эрнест  Мах  пен 

Рихард  Авенариустің  эмпирикритицзмі  және  субъективті  идеализмі.  Анри  Пуанкаренің 

конвенционализмі. Неокантианттық – Канттың трансценденталдық идеализмі мен танушы 

ақыл-ойдың 

жаратылыстану 

және 


қоғамтанудағы 

рөлінің 


қайта 

өркендеуі. 

Неокантианттықтың Марбург және Баден мектептері.  

Герменевтика  –  түсінудің  жалпы  теориясы.  Фридрих  Шлейермахер:  «түсінбеу  – 

іргелі  феномен».  Вильгельм  Дильтей:  «рух  туралы  ғылымдардың  теориялық  негіздерін 

жасау.  Эдмунд  Гуссерльдің  фенменологиясы.  Ханс  Георг  Гадамер  түсіну  –  әлеуметтік 

болмысты түсінудің қажетті  шарты екендігі туралы.  «өмір  философиясының» қалыптасу 

алғашарттары  Артур  Шопенгауэрдің  пессимистік  философиясы:  әлем  –  ақыл-ойсыз  ерік 

және  соқыр  күш.  Фридрих  Ницше  христиандық    құндылықтар  туралы.  Ең  жоғары  адам 

туралы ілім. Анри Бергсон мәнге жетудегі интуицияның рөлі туралы.  

Логикалық  позитивизм,  аналитикалық  философия  –  позитивизмнің  үшінші  кезеңі. 

Поппер:  ғылыми  тұжырымды  демаркациялау  және  фальсификациялау  принциптері. 

«Ашық  қоғамдағы  ашық  ғылым».  Имре  Локатостың  ғылыми-ізденістік    бағдарламалар 

концепциясы.  Томас  Кунның  ғылыми  революциялар  теориясы.  Маркс  Полани  тұлғалық 

білім – ғылыми прогресс негізі.  

Экзистенциализмнің  қалыптасуының  әлеуметтік-философиялық  алғышарттары. 

Серен Къеркегор; адам – әлемдік эволюцияның мақсаты және мағынасы.  

Мартин  Хайддегер  адамның  нағыз  және  нағыз  емес    болмысы  туралы.  Жан  Поль 

Сартр;  адам  –  еркіндікті  немесе  еркіндік  еместі  таңдаушы  жоба.  Альбер  Камю 

философиясындағы абсурд мәселесі.  

Психоаналитикалық  философия.  Зигмунд  Фрейдтің  бейсаналы  туралы  ілімі.  Карл 

Густав  Юнг;  ұжымдық  бейсаналы  және  сана  архетиптері.  Эрих  Фромм  адамның  өмір 

сүруінің қарама-қайшылықтығы туралы.  

Постмодернизм:  субъектісіз  философиялық  пайымдау.  Мишель  Фуко  «субъект  – 

таным  –  дүние»  жүйесінің  элементтерінің  арақатынасы  мәселесін    түбегейлі  қатй  түсіну 

туралы. Жак Деррида; деконструкция – мәтінді зерттеу тәсілі.  

Структурализм: 

объектілердің 

тұрақты 

логикалық 

құрылымдары 

мен 


байланыстарын  іздеу.  Клод  Левин  Стросстың  мифологиялық  ойлауды  сараптауға  назар 

аударуы. Жан Лакан: Фрейдтің психоанализін структуралистік қайта қарастыру.  

Прагматизм  философиясы.  Чарльз  Пирс  рационалдық  білім  мен  ақылды    мақсат,                       

прагматизмнің  арасындағы  тығыз  байланыс  туралы.  Ульям  Джеймс:  білімнің 

ақиқаттаылығы оның адамдар әрекеттеріне пайдалылығымен анықталады. Джон Дьюидің 

радикалдық эмпиризм философиясы.  

Философиялық  мистицизм.  Е.  Блаватскаяның  теософиялық  мистицизмі.  Рудольф 

Штайнердің антрософиясы. Карл Кастанеда танымының интуитивтік тәсілі.  

Ресей  тағдыры  –  орыс  философиясының  басты  мәселесі.  Орыс  философиясының  

негізгі бағыттары. Орыс марксизмі. Қоғамдық-саяси. Құрылымды өзгертуге практикалық бағытталғандық  –  Ресей материализмінің ерекшелігі. Г.В. Плеханов қоғамның өндірістің 

күштерінің  дамуындағы  географиялық  ортаның  анықтаушы  рөлі  туралы.  Ы.И.  лени 

пролетариаттың  революциялық  күрес  тәжірибесі  туралы.  Философиядағы  екі  партия  – 

материализм және идеализм принципі.  

В.С.  Соловьевтің  соборлық  философиясы  және  этикасы.  Л.Н.  Толстой  мен  Ф.М. 

Достоевскийдің  өмірмәндік  және  адамгершіліктік  философиясы.  С.Л.  Франк,  Н.А. 

Бердяев,  Л.  Шестов,  Н.О.  Лосский,  И.А.  Ильиннің  философиялық  ілімдерінің 

ерекшеліктері.  

 

Тақырып №9. Қазақ философиясы.  

Қазақ  фольклорының  философиялық  мазмұны  –  қазақтардың  сантүрлі  өмірі  мен 

тарихының бейнесі. Вербалдық қоғамның құндылықтар жүйесінің мызғымастығы. Мақал-

мәтелдергегі  еркін  ойлау,  аңғал  реализм  және  стихиялық  материализм.  Қазақтың 

батырлық  және  лирикалық  эпосының  көзқарастық    маңызы.  Қазақтардың  тұтас  халық 

ретінде бірігуі – XV-XVIII ғасырлардың жыраулары мен ақындарының негізгі тақырыбы. 

Асан Қайғының «Жерұйық» идеясы – тәуелсіз қазақ хандығын құрудың  негізі. Қазтуған, 

Доспамбет,  Шалкиіз  жыраулардың  шығармаларындағы  адамгершіліктік-этикалық 

сұрақтар.  Қазақ    жыраулары  ойларының  XVII-XVIII  ғасырдың  бірінші  жартысындағы  

экономикалық  және  әскери-саяси  дағдарысм  кезеңінде  өзгеруі.  Ақтамберді  жырау  мен 

Үтбетей  жыраудың  пайымдаулары  –  өмір  мен  өлімнің,  мәңгіліктің  мәнін  түсінуге 

бағытталған  ақындық  философия.  Бұқар  жыраудың  этикалық  философиясы.  Шал 

ақынның шығармашылғындағы жақсылық пен жамандық дихотомиясы.  

Қазақстанның  Ресейге  қосылуы  кезеңіндегі  қазақтың  қоғамдық  ойының  даму 

ерекшеліктері.  Махамбет  Өтемісов  шығармашылығындағы  халықтық  сананың  және 

тәуелсіздік идеясының прогрессивтік элементтері. «Зар заман» дәуірінің ақындары Дулат 

Бататаев, Шортанбай Қанаевтың философиялық көзқарастары.  

Қазақ  Ағартушылығы;  қалыптастуының  қоғамдық-саяси  алғышарттары,  европалық 

және  орыс  Ағартушылығынан  өзгешеліктері.  Шоқан  Уәлиханов,    Ыбырай  Алтынсарин, 

Абай  Құнанбаев  философиясының  антропоцентризмі  және  гуманизмі.  Абайдың 

философиялық  «Қара  сөзі»  -  әлемдік  мәдениеттің  қайталанбас  құбылысы.  Абай 

Құнанбаевтың дін философиясы және адамгершіліктік философиясы.  

XX  ғасырдың  басындағы  қазақ  зиялыларының  жұлдызды  шоғының  қоғамдық-

философиялық  көзқарастарының    ерекшеліктері.  Сұлтанмахмұт  Торайғыровтың 

философиялық  көзқарасы.  Әлихан  Бөкейхановтың  саясат  философиясы.  Міржақып 

Дулатовтың  тарих  философиясы.  Ахмет  Байтұрсыновтың  шығармашылығындағы  білім 

және  тіл  білімі  философиясының  сұрақтары.  Мұхтар  Әуезов  философияның  адам  мен 

қоғам өміріндегі рөлі туралы. Мағжан Жұмабаев поэзиясындағы өмір мен өлім мәселесі. 

Шәкәрім  Құдайберидев:  ақиқатты  іздеу.  «Үш  –  анық»  -  болмыс,  жан  және  адамның 

адамгершіліктік жетілуі туралы философиялық пайымдау.  

Кеңестік кезеңдегі  қазақстандық  философияның негізгі  мәселелері:  диалектиканың, 

жаратылыстану ғылымдарының, ұлтаралық  қатынастардың, ғылыми атеимзнің, қазақтың 

қоғамдық  және  философиялық  ой  тарихының  мәселелерін,  әл-Фарабидің  философиялық 

мұрасын зерттеу.  

Посткеңестің  кезеңдегі  қазақстандық  философия;  казақтың  ұлттық  философиясы 

мен мәдениеттінің рухани бастауларын, қазақ философиясының «ақтандақтарын» зерттеу, 

тәуелсіз  Қазақстанның  жаңа  даму  жолдарын  іздеу,  дәстүрлі  және  қала  мәдениетін 

философиялық пайымдау, фарабитану ренессансы.  

 

Тақырып  №10.  Дүниені  философиялық  түсіну  негіздері.  Болмыс  – 

онтологияның орталық категориясы.  

Онтология  –  болмыс  туралы  философиялық  ілім.  Материалдық  және  идеалдық 

болмыс.  Болмыстың  негізгі  түрлері:  «бірінші»  және  «екінші»  табиғат  болмысы;  адам 


болмысы,  рухани  (идеалдық)  болмыс,  әлеуметтік  болмыс.    «Материя»  ұғымы.  Материя 

туралы  философиядағы  және  ғылымдағы  түсініктердің  эволюциясы.  Қозғалыс  – 

материяның  өмір  сүру  формасы.  Қозғалыстың  негізгі  түрлері.    Кеңістік  пен  уақыт  – 

материяның  атрибуттары.  Өлі  және  тірі  табиғаттағы  кеңістіктік-уақыттық  қатынастар. 

Әлеуметтік-тарихи кеңістік пен уақыттың ерекшелігі.  

Болмыс  эәне  сана.  Сананың  генезисі.  Философия  ғылымдары  сана  мәселесі.  Сана 

және өзіндік сана. Тіл және сана. Ақыл-ой – философиялық ойлаушы сана.  

 

Тақырып №11. Даму принципі: диалектика және синергетика.  

«Тұтастық»,  «жүйе»,  «құрылым»,  «бөлік»,  және  «элемент»  категориялары. 

Болмыстың жүйелі ұйымдастырлуы және оның негізгі құрылымдық деңгейлері.  

Даму  –  болмыстың  атрибуты.  Жаһандық  эволюционизм  принципі.  Диалектика  –

дамудың  философиялық  теориясы.  Диалектиканың  принциптері,  заңдары  және 

категориялары.  Жалпы  өзара  байланыс  принципі.  Қайшылықтар  арқылы  даму  принципі. 

Сандық  өзгерістердің  сапалық  өзгерістерге  өтуі  заңы.  Қарама-қарсылықтардың  бірлігі 

және  күресі  заңы.  Терістеуді  терістеу  заңы.    Диалектиканың  категориялары;  мән  және 

құбылыс;  жеке, ерекше, жалпы; форма және  мазмұн;  себеп және салдар; қажеттлік және 

кездейсоқтық; мүмкіндік және шындық.  

Диалектиканың  тарихи  формалары.  Диалектика  туралы  қазіргі  заманғы 

пікірталастар.  Диалектика  және  синергетика.  Синергетика  –  ашық  сызықтық  емес 

жүйелердің  өзін-өзі  ұйымдастыру  үрдістерінің  жалпы  заңдылықтары  туралы  ғылым. 

Синергетика заңдылықтарының қазіргі замандағы маңызы.  

 

Тақырып  №12.  Танымның  мүмкіндіктері  мен  шекаралары.  Ғылыми 

танымның ерекшеліктері.  

Адамның  дүниеге  танымдық  қатынасының  ерекшеліктері.  Дүниені  танып-білу 

мәселесіне  қатысты  негізгі  көзқарастар:  гносеологиялық  оптимизм,  скептицизм, 

агностицизм.  

Ғылыми  танымның  ерекшелігі.  Танымның  субъектісі  мен  объектісі.  Танымның 

эмпирикалық  және  теориялық  деңгейлері.    Танымның  сезімдік  және  рационалдық 

сатылары және олардың формалары. Таным және шығармашылық. Шығармашылық және 

интуиция.  Түсіндіру және түсіну.  

Таным  –  ақиқатқа  жету.  Ақиқат  және  адасу.  Ақиқат  және  құндылық.  Ақиқаттың 

эмпирикалық  және  эмпирикалықтан  тыс  өлшемдері.  Ақиқаттың  классикалық 

концепциясы:  ақиқат  –  нақты  шындықты  бейнелеудің  объективті    үрдісі.  Ақиқаттың 

классикалық  концепциясының  альтернативалары.  Қазіргі  заманғы  эпистемологиядағы 

релятивизм  элементтері.  Ғылыми  ақиқаттың  ерекшелігі  және  оның  жаратылыстану 

ғылымдарындағы  және  әлеуметтік-гуманитарлық  танымда  объективтендірілуінің 

формалары.  

Әдіс  (метод)  мәселесі.  Танымның  негізгі  әдістері.  Логика  және  әдістеме.  Ғылыми 

таным әдістері. Рационалдылық феномені. Ғылым – әлеуметтік институт. Қазіргі заманғы 

ғылымның даму перспективалары.  

 

Тақырып  №13.  Философия  ізденіс  және  даму  жолында.  Философиялық 

антропология.  

Философиялық  антропология.  Адамның  философия  тарихындағы  негізгі  бейнелері. 

Адамды  табиғи  мақұлық  ретінде  натуралистік  тұрғыдан  түсіндіру.  Философияның  

рационалистік  бағыттарында  сана  мен  ақыл-ойды  адамның    сипаттамалары  ретінде 

көрсетілуі.  Адамның  философиялық-діни  концепциялары  және  тұлғаның  рухани-

адамгершіліктік  негіздемелері.  Адам  табиғатын  түйсінудің  әлеуметтанулық  стратегиясы 

және  марксизмнің  адамды  қоғамдық  қатынастардың  жиынтығы  ретінде  қарастыруы. 

Адамның  экзистенциалдық-персоналистік  концепциясы.  Адамды  психоаналитикалық тұрғыдан  түсіндіру.  Европа  философиясындағы    антропологиялық  дағдарыс:  Фрейд, 

Ницше, 


Фуко 

және 


басқалары. 

Философиялық 

антропологиядағы 

адамның 


«синтетикалық» концепциясы: М. Шелер, А. Гелен, Г. Плеснер.  

Адам  болмысының  әлеуметтік-мәдени  негіздемелері.  Қызмет  –  адамның  мәндік 

сипаттамасы.  Материалдық-заттық  қызмет  болып  табылатын  практиканың  адамның 

қалыптасуындағы рөлі. Адамның рухани қызметі. Әлеуметтену, білім алу, коммуникация 

және олардың адамның қалыптасуы мен дамуындағы рөлі.  

Адамның субъективтілігі және тұлғаның экзистенциалдық сипаттамалары. Мән және 

өмір сүру: еркіндік және жауапкершілік. Философия тарихындағы өмірдің мәні мәселесі. 

Қазіргі адамзаттың рухани тәжірибесіндегі өмір, өлім, ажалсыздық.  

 

Тақырып №14. Әлеуметтік философия.  

Әлеуметтік философияның пәні. Қоғамды жүйе ретінде түсіну.  

«Қоғамдық  болмыс»,  «қоғамдық  сана»  және  «қоғамдық  қатынастар»  ұғымдары. 

Қоғамдық  сананың  формалары.  Қоғамның  өзіндік  дамуының  негізгі    бастаулары. 

Әлеуметтік  институттар:  далпы  анықтамалар  және  сипаттамалар.  Қоғамның  типтері. 

Қоғамның әлеуметтік құрылымы. Қоғамның әлеуметтік құрылымдарының типтері. Қазіргі 

заманғы әлеуметтік стратификация концепциялары.  

Ашық  демократиялық  Қазақстанның  даму  жолдары  және  перспективалары. 

Евразияшылдық  және  Қазақстанның  дамуы.  Евразияшылдықтың  әлеуметтік-мәдени, 

идеологиялық  және  геосаяси  негіздері.  «Мәңгілік  ел»  идеясы.  Қазақстанның 

жаһанданушы әлемдегі өркениеттік идентицикациясы.  

Ақпараттық  қоғам  философиясы.  Қызмет  көрсету  мен  ақпарат  өндірудің  қоғамның 

әлеуметтік  эволюциясындағы  рөлі.  Дэниел  Белдің  постиндустриалдық  қоғам 

концепциясы. 

Постмодернизм 

– 

постиндурсиалдық қоғам 

концепциясының  

альтернативасы.  Оңтүстік-Шығыс  Азия  елдерінің  постимодернистік  даму  ерекшеліктері: 

отбасылық құндылықтар, еңбек этикасы, дамудың әлеуметтік-мәдени негіздері. 

Мануэль  Кастельстің  желілік  қоғам  концепциясы.  Желілік  қоғамның  қалыптасуы, 

оның  бірегейлілігі  және  мәндері.  Жаһандану,  ақпараттық  саясат  және  демократияның 

дағдарысы.  

Маршалл  Маклюэннің  «жаһандық  мекені»  -  ақпараттық  өркениет  үлгісі. 

Дүниежүзілік тарихтың үшсатылы үлгісі. Компьютерлік демократияның ерекшеліктері.  

Фрэнк Уэсбстердің «ақпараттық қоғам» теориясы. Дэниел Белл, Мануэль Кастельс, 

Юрген Хабермас, Энтони Гидденс, Жан Бодрийяр және тағы басқалардың ілімдерін сыни 

сараптау.  

В.Л.  Иноземцевтің  «ақпараттық  қоғам»  теориясы.  Постэкономикалық  өркениет 

жолында. Постэкономикалық қоғамның негізгі белгілері.  

Тарих  философиясы.  Адамзат  тарихының    бірлігі  және  көптүрлілігі.  Марксистік 

формациялар  теориясы:  тарихы,  негізгі  ұғымдары  және  принциптері.    Тарихтың 

өркениеттік  концепциялары.  Тарихты  әлеуметтік-мәдени  тұрғыдан  түсіну  –  тарихты 

кезеңдерге  формациялық  және  өркениеттік  бөлудің    синтезі.  Н.  Данилевский,  Освальд 

Шпенглер, Арнольд Тойнби, П. Сорокин, Элвин Тоффлер тарихтың дамуы туралы.  

Тарихи  үрдістегі  революциялық  және  эволюциялық.  Әлеуметтік  революциялар: 

заңдылық,  жүйелілік,  түбегейлілік.  Өркениеттер  қақтығысы.  Қазақстан  тарихи  дилемма 

алдында: қазіргі замандағы ұлттық жолдың өзінділігі мәселесі.  

 

Тақырып  №15.  Қазіргі  заманның  жаһандық  мәселелерін  философиялық 

пайымдау.  

Қазіргі  заманның  жаһандық  мәселелерінің  сипаттамасы.  Рим  клубының  құрылуы  – 

жаһандық  мәселелерге  назар  аудару  және  оларды  шешу  жолдарын  іздеу  талпынысы. 

Қазіргі заманғы жаһандық сананың ерекшелігі.  «Қазақстан-2050»  Стратегиясы;  Н.Ә.Назарбаев  қазіргі  заманның  он  жаһандық  сын-

қатері және туралы. Тұрақты даму – әлеуметтік прогрестің ұғымды түрі.  

 

4.2 Практикалық дайындық 

4.2.2.Практикалық сабақтың тақырыптары 

 

  

Деректі көздері 

1.

 

 Философиялық 

білім 


ұғымы. 

Философия 

мен 

жеке 


ғылымдардың арақатынасы 2 сағ. 

Конспект, 1,2,8 

2.

 

*  Ежелгі Шығыстың 

философиялық 

ойы. 

Антикалық философияның даму кезеңдері, негізгі философиялық мектептер  

2 сағ. 


Конспект, 1,3,9 

3.

  

Ортағасырлық  мұсылман  және  христиан  философиясы

.

    Қайта Өркендеу дәуірі философиясының антропоцентризмі   

2

 сағ. Конспект, 1,3,9 

4.

  

Жаңа  дәуір  философиясы.  Пантеизм  және  «екі  ақиқат»  ілімі  

Классикалық  неміс  философиясы:  Канттың  этикасы.  Гегельдің 

логикасы.  Фейербахтың  антропоологиялық  материализмі  XVIII 

ғасырдың  соңы  –  XXI  ғасырдың  бастындағы  Батыс  Европа 

философиясы 2 сағ. 

Конспект, 1,2,5 

5.

  

Қазақ философиясы: тарих және қазіргі заман 2 сағ. 

Конспект, 

1,8,12 


6.

 

*  Философиядағы «болмыс» және «сана» ұғымдары 2 сағ. Конспект, 1,2,7 

7.

  

Таным  туралы  ілім.    Ғылыми  танымның  ерекшелігі 

Философиядағы  адам  мәселесі  Қоғам  философиясы  Қазіргі 

заманның өзекті мәселелерін философиялық талдау   3 сағ. 

Конспект, 1,7,8 

Барлығы: 

15 сағат 

Ескерту:    белгіленген  тақырыптарды  *  сыртқы  бөлім  студенттері  оқып-үйренеді, 

қалғандары СӨЖ көлемінде оқиды. 

 

Философия  пәнінің  машықтану,  сабағында  студент  тер  ең  басты  азаматтық позицияны  ұстанып,  отансүйгіштік  ке  тәрбиелене  отырып  өздерінің  дүниеге 

көзқарастарын  жан-жақты  дамытып,  адами  қасиеттерді  бойына  жинақтай  отырып, 

Тәуелсіз Қазақстанның зиялы азаматтары етіп тәрбиелеу. Семинар сабақтарында студент 

тер  піків  алмасып  әртүрлі  адамзат  тарихындағы  философиялық  еңбектермен  тереңдей 

танысуға мүмкіндік алады. Семинар сабағы студенттерді белсенділікке өз ойларын ер кін, 

ашық айтуға үйретеді.   

4.3 Семестрлік  жұмыстардың  тақырыптары 

1 бөлім.  Философия пәні  және шығу тарихы 

1 Философияның мәні  және  мәдениеттегі орны 

1.1 Философия – көзқарас формасы. 

1.2  Философия және миф.  

1.3  Философия  және  дін.  

1.4  Философия  және өнер.  

1.5  Философия және ғылым.  

1.6  Саясат  философиясы. 

1.7  Құқық  философиясы.  

1.8  Парасат  философиясы. 

1.9 Философияның  құндылықтар жүйесіндегі орны. 

1.10 Философияның  функциялары.  2 Философия пәнінің қалыптасуы  

2.1 Онтология – болмыс туралы ілім.  2.2 Гносеология – таным туралы ілім.  

2.3 Антропология – адам туралы ілім.  

2.4 Аксилогия – құндылықтар  туралы ілім.  

2.5 Логика – ойлау туралы ілім.  

2.6 Этика – парасаттылық  туралы ілім.  

2.7 Эстетика - әсемдік туралы ілім.  

2.8 Теология – құдай туралы ілім.  

2.9 Социология – қоғам туралы ілім.  

2.10 Риторика – шешендік туралы ілім.  

3 Философияның  шығу тарихы 

3.1 Мифогендік концепция  философия  туралы.     

3.2 Гносеогендік концепция  философия туралы.  

3.3 Эклектикалық  концепция философия туралы. 

3.4 Өмір  даналығы  және философия.   

3.5 Құдайды тану  даналығы. 

3.6 Техникалық  даналықтың  мәні.  

3.7 Шығыс және Батыс  мәдениетіндегі  философияның  қалыптасуы. 

3.8 Қазақтың  ұлттық  дүниетаным ерекшелігі. 

3.9 Әлемдік  мәдениет  тарихындағы философияның  рөлі. 

3.10 Діни философияның даму тарихы.  жүктеу 311.84 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет